SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Podstawa prawna Zasady sporządzania sprawozdania Dane ogólne o Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Adres siedziby Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Przedmiot działalności Informacje o posiadanych przez Grupę oddziałach (zakładach) Zagadnienia korporacyjne Kapitał podstawowy Rada Nadzorcza - zmiany w składzie osób nadzorujących w okresie od r. do r Zarząd- zmiany w składzie osób zarządzających w okresie od r. do r Akcjonariat. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Informacje o nabyciu akcji własnych Informacje o znanych Grupie umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Grupy, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową Wszelkie umowy zawarte między Grupą a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Grupą Kapitałową BUDOPOL WROCŁAW S.A. / stan na r./ Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

3 3. Sytuacja w gospodarce polskiej w 2011r. branża budowlana Działalność Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. w 2011r Zdarzenia w okresie istotnie wpływające na działalność Grupy art.87 ust Oferta Grupy realizowane zadania Sprzedaż Główni odbiorcy Struktura sprzedaży Terytorialna struktura sprzedaży usług budowlanych Sezonowość sprzedaży Zaopatrzenie Polityka zaopatrzenia Główni dostawcy Znaczące umowy dla działalności Grupy Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Istotne umowy współpracy (dostawy/sprzedaży) zawarte w 2011 r Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Opis transakcji z podmiotami powiązanymi ( w tys. zł ) Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Sytuacja dochodowa i majątkowa Grupy Kapitałowej Informacja o zmianach w prezentacji danych Sytuacja dochodowa rachunek zysków i strat Koszty zarządu

4 5.3. Sytuacja majątkowa bilans Przepływy pieniężne Wybrane wskaźniki Personel i świadczenia socjalne Personel Zatrudnienie i struktury zatrudnienia Fluktuacja personelu Średnia płaca w Grupie Systemy wynagradzania Program motywacyjny Stan BHP w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Świadczenia socjalne Szkolenia Wpływ prowadzonej działalności na środowisko Zarządzanie odpadami Rozwój i inwestycje Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy tendencje, strategia Tendencje Zamierzenia Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Wybrane czynniki ryzyka Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Grupa Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy Ryzyko związane z procesem produkcyjnym

5 Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń Ryzyko zmian tendencji rynkowych Ryzyko kursu walutowego Ryzyko związane z naprawami i zobowiązaniami gwarancyjnymi Ryzyko związane z niezapłaceniem należności Ryzyko związane z odpowiedzialnością za podwykonawców Ryzyko związane z cenami i dostępnością materiałów Informacje o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń Informacje o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz wysokości otrzymanych lub należnych wynagrodzeń Informacje określone w pkt. 10. odnośnie poprzedniego roku obrotowego tj. roku Podsumowanie

6 1. Wprowadzenie BUDOPOL WROCŁAW S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. składa się z następujących jednostek: Podmiot dominujący BUDOPOL WROCŁAW S.A. 5 podmiotów zależnych ( do r. 3 podmioty zależne i 1 podmiot stowarzyszony ) Lp. 1. Nazwa Spółki Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Siedziba 2. Budopol GW. Sp. z o.o. Wrocław Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI S.K.A. Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy w kapitale na dzień Metoda konsolidacji Wrocław działalność budowlana 100,00% pełna zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz 100,00% pełna Wrocław działalność budowlana drogowa 100,00% pełna Wrocław działalność budowlana 100,00% pełna 5. Budopol Racławicka Sp. z o.o. Wrocław wynajem nieruchomości do ,00% od % praw własności pełna Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. zawiązana została aktem notarialnym (Repertorium A nr 9117/94) w dniu 17 listopada 1994 roku. Następnie Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z 3 stycznia 1995 r. dokonał wpisu do rejestru handlowego Spółki Akcyjnej BUDOPOL WROCŁAW S.A. (Sygn. akt NS Rej H5 139 Dział B). Aktem Notarialnym (Repertorium 843/96) w dniu 31 stycznia 1996 r. zawarta została umowa sprzedaży P.B.O.U.P BUDOPOL - WROCŁAW, a następnie w tym samym dniu likwidator przekazał Prezesowi Spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. wszystkie agendy uprzednio zlikwidowanego a kupionego przez Spółkę przedsiębiorstwa w/g stanu na 1 listopada 1995 r. Założycielami Spółki byli: MOSTOSTAL - EXPORT S.A. oraz 159 osób fizycznych będących w chwili założenia Spółki pracownikami P.B.O.U.P. BUDOPOL WROCŁAW. Założyciele objęli odpowiednio 75% i 25% kapitału akcyjnego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. BUDOPOL WROCŁAW od roku prowadzi działalność gospodarczą jako spółka akcyjna. Spółka została powołana zgodnie z KRS na czas nieoznaczony. W dniu 12 stycznia 2010 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. nabyła od GANT DEVELOPMENT S.A. 100% udziałów w spółce Budopol GW Sp. z o. o., tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy udział za cenę ,000 zł. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz Spółki Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. została zawiązana w dniu 13 stycznia 2010 roku aktem notarialnym (Repertorium A nr 394/2010). Założycielem spółki i jednocześnie jedynym komplementariuszem jest Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał zakładowy wynosi złotych, który dzieli się na akcji (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. W dniu 7 grudnia 2010r. BUDOPOL WROCŁAW S.A. nabyła udziały Budopol Zebud Sp. z o.o. będącej spółką działającą w branży drogowej. Na mocy umowy zawartej ze skutkiem prawnym na dzień r. Budopol FIZ nabył od BUDOPOL WROCŁAW S.A. własność 100% udziałów Budopol Zebud Sp. z o.o. W dniu 3 czerwca 2011r. Spółka Budopol GW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością nabyła od Budopol FIZ jeden udział w spółce Budopol Zebud Sp. z o.o. o wartości nominalnej zł. 6

7 Zmiany w składzie Grupy w okresie od do roku W okresie od do roku zmieniła się struktura organizacyjna Grupy na skutek nabycia nowych udziałów. W dniu 1 marca 2011 roku Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył (w zamian za certyfikaty inwestycyjne) od spółki prawa cypryjskiego Gant Development (Cyprus) Limited 400 udziałów o wartości 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 200 tys. zł w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. za cenę tys. zł. Skorygowana wartość godziwa aktywów netto na dzień przejęcia kontroli wyniosła tys. zł. W wyniku nabycia 50% udziałów Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. stała się właścicielem 100% udziałów w Budopol Racławicka Sp. z o.o., a tym samym zmienił się charakter powiązania spółki ze stowarzyszonej na spółkę zależną. Do 28 lutego 2011 roku Grupa Kapitałowa posiadała 50% udziałów w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. wycenianych metodą praw własności. W dniu 30 marca 2011 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. odkupiła od spółki prawa cypryjskiego Gant Development (Cyprus) Limited certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Budopol FIZ. W dniu r. Zarząd spółki Budopol Zebud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie wyznaczenia biegłego do zbadania planu przekształcenia i sprawozdania do celów przekształcenia spółki Budopol Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna. Postanowieniem Sądu z dnia r. wyznaczony został biegły rewident w osobie Pani Alicji Góreckiej (upr. nr 6886), która przeprowadziła badanie planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządziła szczegółową opinię w przedmiocie przekształcenia spółki. Zgodnie ze sporządzonym przez Zarząd Budopol-Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu planem przekształcenia z dnia 7 czerwca 2011 r. założono przekształcenie spółki Budopol Zebud Sp. z o.o. [Spółka Przekształcana] w spółkę komandytowo - akcyjną, pod firmą Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna [Spółka Przekształcona]. Przyjęto, że jeden wspólnik Spółki Przekształcanej - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zostanie w Spółce Przekształconej komplementariuszem, natomiast drugi wspólnik Spółki Przekształcanej - Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie obejmie 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Założono, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił (sto tysięcy) złotych i zostanie podzielony na (sto tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Wskazano, że akcje w Spółce Przekształconej będą akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi. Określono, że wspólnik - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wkład do Spółki Przekształconej pokryje swoim udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, natomiast wspólnikowi - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nie zostaną przyznane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Spółka zgodnie z wymogami KSH skutecznie dwukrotnie zawiadomiła wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki i w dniu r. Zgromadzenie Wspólników przed asesorem notarialnym Tomaszem Kalinowskim z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki Budopol Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna i przyjęciu Statutu spółki komandytowo akcyjnej. W dniu r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka dotychczas działająca pod nazwą Budopol Zebud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław, ul. Racławicka 15/19, uległa przekształceniu w spółkę komandytowo-akcyjną pod nazwą Zebud Budopol GW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Powyższe przekształcenie nastąpiło na mocy art. 551 Kodeksu spółek handlowych, ze skutkami przewidzianymi w szczególności w art Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Spółce Przekształconej, tj. Zebud Budopol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, tj. Budopol Zebud Sp. z o.o. W dniu 11 października 2011 roku na mocy aktu notarialnego (Repertorium A nr 12061/2011) zawiązana została spółka pod firmą Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo akcyjna. Założycielem spółki i jednocześnie jedynym komplementariuszem jest BUDOPOL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. W dniu 09 listopada 2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej BudopoL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS (Sygn. akt WR. VI. Ns - Rej. KRS 22478/11/019). Przedmiotem działalności spółki jest działalność budowlana. 7

8 W dniu 30 grudnia 2011 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. zawarła z Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowę sprzedaży udziałów spółki Budopol Racławicka Sp. z o.o., w wyniku której Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył od BUDOPOL WROCŁAW S.A. 185 udziałów Budopol Racławicka Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, które dają prawo do wykonywania 185 głosów na Zgromadzeniu Wspólników o łącznej wartości nominalnej ,00 zł za cenę ,00 zł. W wyniku transakcji nabycia Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stał się właścicielem 385 udziałów w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. jest ponadto członkiem Grupy Kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A. Pozycję dominującą w tej Grupie zajmuje GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rynek 28, któremu podlega Emitent. Więcej na temat podmiotów zależnych w pkt. 4.7 niniejszego Sprawozdania Podstawa prawna Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia zostało sporządzone w oparciu o: a) art ust. 1 oraz art. 393 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia r. (Dz. U. z 2000r. nr 94, poz z późn. zm.), b) ustawę o rachunkowości z dnia r. (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), c) Rozporządzenie Min. Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009r. nr 33, poz. 259) Zasady sporządzania sprawozdania Zasady sporządzenia sprawozdania zostały opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia na stronach Dane ogólne o Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Firma spółki dominującej brzmi: BUDOPOL WROCŁAW Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: BUDOPOL WROCŁAW S.A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Sp. z o. o. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

9 Firma spółki zależnej brzmi: Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna / wcześniej Budopol - Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Spółka może używać skrótu firmy: Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo-akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI S. K. A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol Racławicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: Budopol Racławicka Sp. z o. o. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data decyzji KNF Data rejestracji w sądzie Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie Adres siedziby Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Siedzibą podmiotu dominującego jest Wrocław Adres spółki: ulica Racławicka 15/19, Wrocław tel. (071) do 03 fax (071) e -mail: Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. mają siedzibę w tym samym miejscu co podmiot dominujący, za wyjątkiem Budopol FIZ, dla którego siedzibą jest Kraków. Adres: ul. Księcia Józefa Kraków tel.: (012) , (012) fax: (012)

10 Przedmiot działalności BUDOPOL WROCŁAW Spółka Akcyjna zgodnie ze Statutem prowadzi działalność budowlano-montażową, a od 2010r. po zarejestrowaniu zmian w Statucie rozszerzono przedmiot działalności o działalność holdingów. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna - prowadzi działalność budowlano-montażową. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz. Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna działalność w zakresie budownictwa drogowego. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo-akcyjna - prowadzi działalność budowlano-montażową. Budopol Racławicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynajem nieruchomości Informacje o posiadanych przez Grupę oddziałach (zakładach) Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie posiada oddziałów (zakładów). 2. Zagadnienia korporacyjne 2.1. Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień r. wynosi ,00 zł i jest podzielony na: akcji na okaziciela serii A w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii B w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii C w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii D w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii E w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii F w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii G w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii H w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii I w cenie nominalnej 1,00 zł każda. W dniu NWZA BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło Uchwały Nr 2/12/2009 i Nr 3/12/2009 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty ( więcej na ten temat w pkt. 2.5 ). W dniu 15 stycznia 2010 r. Zarząd BUDOPOL WROCŁAW S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z upływem w dniu r. terminu na złożenie przez uprawnionych oświadczeń o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ze względu na brak zgłoszeń w przedmiocie realizacji praw z ww. warrantów, Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały Nr 12/2011 z dnia r. podjęła decyzję o umorzeniu warrantów subskrypcyjnych serii A nabytych przez uprawnionych zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. (dot. odcinka zbiorowego imiennego warrantu subskrypcyjnego serii A o numerach oraz od ) 10

11 2.2. Władze Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Rada Nadzorcza - zmiany w składzie osób nadzorujących w okresie od r. do r. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący: Przewodniczący: Janusz Konopka, Członkowie: Luiza Berg, Henryk Jukowski, Zbigniew Walas, Mirosław Kadłubowski, Adam Michalski W okresie od r. do r. w BUDOPOL WROCŁAW S.A. funkcjonowała Rada Nadzorcza w następującym składzie: Przewodniczący: Członkowie: Janusz Konopka Grzegorz Antkowiak Zbigniew Walas Luiza Berg Henryk Jukowski Henryk Feliks W dniu 30 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na okres 3-letniej wspólnej kadencji (uchwały nr od 8a do 8g), w skład której wchodzą następujące osoby nadzorujące: Janusz Konopka, Luiza Berg, Henryk Jukowski, Zbigniew Walas, Henryk Feliks, Mirosław Kadłubowski, Adam Michalski. W związku z dokonanym powołaniem Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 osób (Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 31 marca 2011). W dniu 3 października 2011 r. Pan Henryk Feliks złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 13/2011) Zarząd- zmiany w składzie osób zarządzających w okresie od r. do r. W okresie od r. do r. Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. była kierowana przez Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Mirosław Motyka Andrzej Kostrzewa Marzanna Adamska Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie Akcjonariat. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi przez BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego sprawozdania. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane co do głosu każda akcja uprawnia do jednego głosu. 11

12 Stan akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia poniższa tabela: Akcjonariusze Liczba akcji ogółem Liczba akcji imiennych Liczba akcji na okaziciela Udział w kapitale zakładowym w % Udział w głosach na WZA w % Liczba głosów na WZA GANT DEVELOPMENT S.A brak ,99 32, IPO28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV SUPPORT 2 Spółka komandytowo-akcyjna* brak ,35 9, Pozostali Brak ,66 57, Razem Brak ,00 100, *W dniu została zarejestrowana w KRS zmiana komplementariusza w SPV SUPPORT 2 S.K.A. z dotychczasowego KANTOR Sp. z o.o. na nowego IPO28 Sp. z o.o. Jednocześnie uległa zmianie nazwa spółki. Obecnie spółka działa pod firmą IPO28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV SUPPORT S. K. A. z siedzibą w Warszawie Informacje o nabyciu akcji własnych Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie nabyła akcji własnych Informacje o znanych Grupie umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy W dniu NWZA BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło Uchwały Nr 2/12/2009 i Nr 3/12/2009 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego było przyznanie praw do objęcia akcji: serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4/12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2009 roku, serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 5/12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2009 roku. Warranty subskrypcyjne serii A i serii B wyemitowane zostały nieodpłatnie. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J, a każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii K. Akcje serii J będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku. Akcje serii K będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku. Prawo do objęcia akcji serii J przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, a do objęcia akcji serii K przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy spełnią wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego. ( więcej o Programie Motywacyjnym na stronie Raport bieżący Nr 3/2010 oraz na stronach 36-37, i 48 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia ). 12

13 W dniu r. Rada Nadzorcza BUDOPOL WROCŁAW S.A. na mocy uchwały Nr 10/2011, w związku z rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego p. Roberta Cembrzyńskiego ze Spółką, podjęła decyzję o umorzeniu warrantów subskrypcyjnych serii A i B nabytych przez uprawnionego na mocy umowy z dnia 25 stycznia 2010 r. (dot. odcinka zbiorowego imiennego warrantu subskrypcyjnego serii A o numerach oraz odcinka zbiorowego imiennego warrantu subskrypcyjnego serii B o numerach ). W związku z upływem w dniu r. terminu na złożenie przez uprawnionych oświadczeń o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ze względu na brak zgłoszeń w przedmiocie realizacji praw z ww. warrantów, Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały Nr 12/2011 z dnia r. podjęła decyzję o umorzeniu warrantów subskrypcyjnych serii A nabytych przez uprawnionych zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego (dot. odcinka zbiorowego imiennego warrantu subskrypcyjnego serii A o numerach oraz od ) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień Żaden z akcjonariuszy posiadający akcje BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie ma specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki Nie występują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje Spółki Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Grupy, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących W związku z art. 160 ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. z dnia r. Dz. U. nr 211, poz ) oraz w związku z 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1950), Zarząd Spółki podaje zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień przekazania sprawozdania. Stan posiadania akcji przez Członków Zarządu BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: Ilość akcji w szt. Wartość nominalna w zł Udział w % w kapitale zakładowym Udział w % w ogólnej ilości głosów na WZ Mirosław Motyka Prezes Zarządu ,05% 0,05% Marzanna Adamska Członek Zarządu ,18% 0,18% RAZEM Zarząd ,23% 0,23% Zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 20 marca 2012 r. Pan Mirosław Motyka, Prezes Zarządu Spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A., przekazał informację zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, iż w dniu 18 sierpnia 2011 r. nabył na rynku regulowanym GPW w trybie transakcji sesyjnej zwykłej sztuk akcji Spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. po średniej cenie 0,95 zł za jedną akcję. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkowie Zarządu nie posiadają udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Stan posiadania akcji przez Członków Rady Nadzorczej Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji BUDOPOL WROCŁAW S.A. ani udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. 13

14 2.9. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową Od 2010 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Więcej na ten temat w rozdziale 4.7 niniejszego sprawozdania Wszelkie umowy zawarte między Grupą a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia przez przejęcie Członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Umowy o pracę z Panem Mirosławem Motyką - Prezesem Zarządu Dyrektorem Generalnym, Panem Andrzejem Kostrzewą Wiceprezesem Zarządu Dyrektorem ds. Produkcji, Panią Marzanną Adamską Członkiem Zarządu - Dyrektorem ds. Finansowych nie przewidują szczególnych świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy z powyższymi osobami. Członkowie Zarządu nie są stronami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Grupą Kapitałową BUDOPOL WROCŁAW S.A. / stan na r./ Członkowie organów Wynagrodzenia obciążające Koszty w tys. zł Zarządzających w tym 985,0 Mirosław Motyka 382,5 Marzanna Adamska 282,5 Andrzej Kostrzewa 320,0 Nadzorujących w tym: 37,0 Janusz Konopka 10,0 Grzegorz Antkowiak 2,0 Zbigniew Walas 4,0 Luiza Berg 5,0 Henryk Jukowski 4,0 Henryk Feliks 4,0 Mirosław Kadłubowski 4,0 Adam Michalski 4,0 W okresie roku Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano świadczeń w naturze Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Grupa nie jest stroną żadnych istotnych postępowań arbitrażowych i sądowych. 3. Sytuacja w gospodarce polskiej w 2011r. branża budowlana Kondycja polskiej gospodarki, w tym sektora budowlanego, prezentuje się całkiem nieźle na tle wskaźników i nastrojów w innych krajach europejskich. Nie ulega jednak wątpliwości, że kumulację efektu Euro 2012 w przyszłym roku będziemy już mieli za sobą. Przewidywania analityków co do rozwoju sytuacji w dłuższym okresie czasu są mniej optymistyczne. Warto zaznaczyć, że wzrastająca niepewność co do sytuacji gospodarczej na świecie będzie z czasem skutkować także ochłodzeniem koniunktury 14

15 gospodarczej w Polsce. W związku z tym, w 2013 r. spodziewana jest korekta ponad dziesięcioletnich wzrostów - wartość produkcji budowlano-montażowej zmniejszy się o około 4%. Taka sytuacja będzie efektem swoistego odreagowania po nieobecnym już wówczas "impulsie" EURO 2012 oraz z powodu wyczerpania środków unijnych współfinansujących inwestycje infrastrukturalne. Opisany scenariusz rozwoju wypadków na polskim rynku budowlanym może być zakłócony przez czynniki zewnętrzne związane z sytuacją międzynarodową oraz problemami fiskalnymi państw strefy Euro. Ponadto problemy gospodarcze UE mogą wpłynąć na kształt przyszłego budżetu unijnego na lata Konieczność oszczędności budżetowych może przełożyć się na zmniejszone względem oczekiwań środki finansowe przysługujące Polsce na realizację projektów infrastrukturalnych. Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2011 r. o 14,6% wyższa niż przed rokiem i o 40,6% wyższa w porównaniu do listopada 2011 r. W stosunku do grudnia 2010 r. produkcja wzrosła w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne - o 34,7%, w specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 21,0%, a we wznoszeniu budynków pozostała na poziomie grudnia 2010 r. Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-grudzień 2011 r. oddano do użytkowania mieszkań, tj. o 3,0% mniej niż w 2010 r. i o 17,7% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. W ciągu dwunastu miesięcy 2011 r. wydano pozwolenia na budowę mieszkań, tj. o 5,2% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Wzrosła również liczba mieszkań rozpoczętych do , tj. o 2,6%. Największy udział (55,4%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeńgrudzień 2011 r. wybudowali o 3,7% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2011 r. oddali o 6,2% mieszkań mniej niż w analogicznym okresie 2010 r. Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dwunastu miesięcy 2011 r. oddały do użytkowania o 24,1% mniej niż przed rokiem, a pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dwunastu miesięcy 2011 r. łącznie o 31,8% mieszkań mniej niż w analogicznym okresie 2010 r. Rynek budownictwa mieszkaniowego w 2011 roku i prognozy Po dostrzegalnym spowolnieniu, które miało miejsce w 2009 r. i na początku 2010 r., sygnały płynące z rynku budownictwa mieszkaniowego w 2011 r. świadczyły o powrocie umiarkowanego optymizmu i wskazywały na zwiększoną liczbę inwestycji deweloperskich w budownictwie wielorodzinnym. O ile w 2009 r. niemal wszyscy inwestorzy wstrzymywali inwestycje, o tyle w latach r. wielu z nich rozpoczynało nowe projekty, aby w okresie poprawiającej się koniunktury rynkowej mieć w ofercie mieszkania. Obecny obraz rynku nie jest tylko bezpośrednią wypadkową bieżących wydarzeń makroekonomicznych, lecz w większym stopniu stanowi efekt decyzji i zachowań jego uczestników w okresie minionego roku lub dwóch lat. W konsekwencji już obecnie obserwujemy rekordowo wysoką podaż na rynku pierwotnym. Na pięciu największych lokalnych rynkach deweloperskich na koniec III kw r. oferowanych było niemal 1050 wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych, w których nabyć można było łącznie 44,2 tys. mieszkań (więcej niż w szczycie hossy na rynku mieszkaniowym na przełomie 2007 i 2008 r.). Szczególnie największe firmy deweloperskie prowadzą aktywną politykę inwestycyjną w zakresie rozpoczynania nowych projektów, jak i gromadzenia środków finansowych na realizację kolejnych. W przyszłym roku budownictwo mieszkaniowe może liczyć co najwyżej na ok. 2-procentowy wzrost rynku. Obserwując pogarszającą się koniunkturę rynkową, przewiduje się, że kolejne lata przyniosą już mniej optymistyczne dane a na ten stan rzeczy wpływ będą miały obecnie obserwowane czynniki przemawiające za ograniczeniem skali działalności na rynku mieszkaniowym tj.: - niepewna sytuacja na rynkach międzynarodowych przekładająca się na wzrastającą niepewność inwestycyjną, co kształtuje nastrój wyczekiwania i wstrzymywania się z podejmowaniem decyzji o zakupie mieszkań i zaciąganiu kredytów hipotecznych; - spodziewane zaostrzenie polityki kredytowej banków udzielających kredyty hipoteczne - od przyszłego roku banki zaczną sprawdzać bowiem, czy klient jest w stanie spłacić kredyt w 25 lat. Jeśli nie, to kredytu nie dostanie albo będzie to mniejsza kwota; - utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe, oznaczające wysokie koszty obsługi kredytów hipotecznych i zmniejszające skłonność do ich zaciągania; - rekordowo wysoka podaż niesprzedanych mieszkań w ofercie deweloperów na największych rynkach lokalnych (wyższa niż w szczycie hossy na rynku mieszkaniowym na przełomie 2007 i 2008 r.). Istnieje prawdopodobieństwo, że deweloperzy zastosują ponownie taktykę utrzymywania relatywnie wysokich cen mieszkań i będą się wstrzymywali z realizacją kolejnych dużych projektów; - wygaszenie programu Rodzina na swoim, który do tej pory stymulował zachowania inwestorów. 31 sierpnia 2011r. weszły w życie nowe przepisy w ustawie, która reguluje program Rodzina na swoim - o kredyt z dopłatami do odsetek będzie się można starać do 31 grudnia 2012 roku do tego dnia będą przyjmowane wnioski. 15

16 Kryzys powoduje ograniczenie wielu inwestycji, co dla firm budowlanych oznacza brak zleceń. Przedstawiciele branży nie ukrywają, że już teraz zdarza się im zawierać kontrakty tylko po, by przetrwać, a niekoniecznie zarabiać. Na rynku mieszkaniowym zaczynamy obserwować znaczne spowolnienie sprzedaży. Na dodatek jest dużo gotowych mieszkań. Deweloperzy nie rozpoczynają więc nowych budów, a to oznacza, że firmy budowlane nie mają zleceń. Podobna sytuacja dotyczy budownictwa komercyjnego, firmy budowlane, najczęściej te z sektora budownictwa drogowego, oceniają koniunkturę mniej optymistycznie niż wcześniej, ale prawdziwe problemy zaczną się za rok, bo kończyć się będzie realizacja kontraktów autostradowych. Przewidywania dla branży budowlanej w najbliższej przyszłości: Pogarszająca się koniunktura w branży budowlanej i oczekiwana mniejsza liczba zleceń ze strony sektora publicznego - zmuszają firmy budowlane do dalszego konkurowania ceną w postępowaniach przetargowych - działania podejmowane w celu redukowania kosztów generalnego wykonawstwa to twarde negocjacje cenowe z podwykonawcami (64% wskazań) oraz dostawcami materiałów (58%), czyli czynniki wpływające bezpośrednio na koszty realizacji kontraktu przez co niestety tracą realnie wszystkie strony procesu inwestycyjnego począwszy od dostawców materiałów i podwykonawców, skończywszy na samych inwestorach, którzy ostatecznie otrzymują produkt niższy jakościowo. W związku z powyższym, uczestnicy rynku oczekują na naprawę Prawa zamówień publicznych w celu eliminacji najniższej ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty. Firmy budowlane w ocenie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej są dużo mniej optymistyczne - na gorsze postrzeganie sytuacji w branży mają wpływ takie zjawiska, jak: - utrzymująca się niepewność na rynkach finansowych, - dobiegająca końca faza realizacji większości inwestycji na Euro 2012, - konieczność cięć inwestycyjnych ze strony sektora publicznego, - brak wyraźnego ożywienia w inwestycjach sektora prywatnego, - prognozy produkcji budowlanej wzrost w przyszłym roku wyniesie ok. 5% wobec ponad 15% w 2011 r., - wzrost poniekąd z rozpędu kluczowego dla branży budowlanej sektora inżynieryjnego w 2012 r. dzięki zakontraktowanym wcześniej dużym projektom infrastrukturalnym, których ostateczna realizacja rozciągnie się na cały 2012 r., a w wielu przypadkach nawet na 2013 r., - na ukończeniu plan drogowy - przed nami otwieranie kolejnych odcinków dróg i rozliczanie inwestycji z UE. W tym roku ogłoszono przetargi tylko na 300 km dróg. Zakładany jest także spadek wydatków na inwestycje drogowe z 33 mld zł w tym roku do 28 mld zł w roku przyszłym. Najgorszy dla branży drogowej będzie jednak rok 2013 i wydatki w wysokości 13 mld zł oraz średnio po mld zł w nowej perspektywie finansowej. Na tle innych branż przedsiębiorstwa budowlane mają największy problem z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary i wykonane usługi - właśnie w tym sektorze zaobserwowano największy odsetek nieterminowo regulowanych faktur. Jednym z efektów spowolnienia może być fakt, że klienci i kontrahenci firm budowlanych nie regulują względem nich swoich płatności na czas. Z tego powodu 17,9 procent firm budowlanych jest zmuszonych zredukować zatrudnienie, a ponad połowa ograniczyć inwestycje. Ponad 70 procent przedsiębiorstw budowlanych ma problem z płynnością finansową, która jest efektem zatorów spowodowanych przez niewypłacalność ich partnerów biznesowych. Liczba upadłości firm jest najwyższa właśnie w sektorze budowlanym i na przestrzeni roku wzrosła o kilkanaście procent. Za najważniejsze determinanty rozwoju sytuacji na rynku budowlanym w najbliższym okresie zostały uznane m.in. : - wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na polską gospodarkę, - wysokie tempo wykorzystania funduszy unijnych na finansowanie budownictwa obiektów infrastrukturalnych, - ostatnia faza ożywienia związanego z EURO W nadchodzących latach głównym motorem napędowym powinien nadal pozostać segment budownictwa inżynieryjnego, w którym obecnie trwa prawdziwy okres żniw - faza realizacji kluczowych inwestycji i programów infrastrukturalnych. Wzrost rynku budowlanego w bieżącym roku szacowany jest na 14%, co więcej pozytywna tendencja ma zostać utrzymana także w 2012 r., choć sam przyrost nie będzie już tak imponujący. Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wprowadza ona trzy rodzaje obowiązkowych rachunków powierniczych oraz wiele innych przepisów, które mają gwarantować klientom dewelopera, że nie stracą swoich pieniędzy. Dzięki tym uregulowaniom banki będą musiały lepiej pilnować pieniędzy osób kupujących mieszkanie. Art. 34 ustawy deweloperskiej przewiduje bowiem karę grzywny i pozbawienia wolności do dwóch lat za wypłacenie deweloperowi środków wbrew przepisom ustawy. Inne przepisy z kolei mówią, że wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego". Harmonogram będzie przewidywać przynajmniej cztery etapy realizacji budowy, a bank nie będzie mógł wypłacić pieniędzy, dopóki nie sprawdzi budowy. Ma przy tym mieć wgląd do rachunków bankowych dewelopera i dokumentacji przedsięwzięcia. 16

17 Mają być trzy rodzaje rachunków powierniczych: - zamknięty (wypłata środków po zakończeniu inwestycji), - otwarty (pieniądze deweloper będzie otrzymywał na określonych etapach inwestycji), - otwarty zabezpieczony gwarancją bankową albo ubezpieczeniową. Formę rachunku ma wybrać deweloper. Większość zdecyduje się na rachunek otwarty bez zabezpieczeń. Prowadzenie tego typu rachunku będzie sporo kosztowało, co z pewnością deweloperzy odbiją sobie w cenie sprzedawanych mieszkań. / Renata Krupa-Dąbrowska Rzeczpospolita / Główne problemy dla branży budowlanej rysujące się na horyzoncie, to: ciągły brak inwestorów prywatnych, groźba zmniejszenia zamówień ze strony samorządów, pogarszająca się rentowność - najbliższych kilka lat może jeszcze przynieść lekki wzrost rynku budowlanego, chociaż marża w kolejnych latach będzie się stopniowo zmniejszać. Nie będzie to gwałtowny spadek, ale można się spodziewać spadku rzędu 0,5-1 proc. rocznie. Sytuacja w gospodarce polskiej w 2011r. wg danych GUS PKB (r/r) 3,8% 4,2* Wskaźnik inflacji (r/r) 2,6% 4,3% Zmiana % produkcji budowlano-montażowej XIII 11r do XII 10r 12,3% 14,6% Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w XII 2011 ( ogółem) *)Brak danych rok do roku, dane dotyczą 3 kw w stosunku do 3 kw r. Powyższe dane pochodzą z: 3 847,91 PLN 4 015,37 PLN - Głównego Urzędu Statystycznego, - PAP - PMR pt. "Sektor budowlany w Polsce, II połowa Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata " - Branża budowlana w kryzysie K. Sikorska / egospodarka.pl / - - Branża budowlana jednak spowalnia A.Baranowska-Skimina / egospodarka.pl / - - Sektor budowlany nie dał się kryzysowi A. Baranowska-Skimina / egospodarka.pl / - Raport "Polski Rynek Budowlany Prognozy na lata " opracowany przez Emmerson S.A. 4. Działalność Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. w 2011r Zdarzenia w okresie istotnie wpływające na działalność Grupy art.87 ust.4 W dniu 1 marca 2011 roku Budopol FIZ nabył od spółki prawa cypryjskiego Gant Development ( Cyprus ) Limited 400 udziałów o wartości 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 200 tys. zł w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. za cenę tys. zł. Skorygowana wartość godziwa aktywów netto na dzień przejęcia kontroli wyniosła tys. zł. W wyniku nabycia 50% udziałów Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. stała się właścicielem 100% udziałów w Budopol Racławicka Sp. z o.o. Do Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. posiadała 50% udziałów w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. wycenianych metodą praw własności. Transakcja nabycia kontroli w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. była głównym powodem wysokiego zysku brutto w prezentowanym okresie. Rozliczenie nabycia kontroli w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. znajduje się na stronie 34 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia W dniu 12 kwietnia 2011 roku Zarząd Spółki Budopol Zebud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie wyznaczenia biegłego do zbadania planu przekształcenia i sprawozdania do celów przekształcenia spółki Budopol Zebud Spółka z 17

18 ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna. Postanowieniem Sądu z dnia r. wyznaczony został biegły rewident w osobie Pani Alicji Góreckiej (upr. nr 6886), która przeprowadziła badanie planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządziła szczegółową opinię w przedmiocie przekształcenia spółki. Zgodnie ze sporządzonym przez Zarząd Budopol Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu planem przekształcenia z dnia 7 czerwca 2011 r. założono przekształcenie spółki Budopol Zebud Sp. z o.o. [Spółka Przekształcana] w spółkę komandytowo - akcyjną, pod firmą Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna [Spółka Przekształcona]. Przyjęto, że jeden wspólnik Spółki Przekształcanej - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zostanie w Spółce Przekształconej komplementariuszem, natomiast drugi wspólnik Spółki Przekształcanej - Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie obejmie 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Założono, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił (sto tysięcy) złotych i zostanie podzielony na (sto tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Wskazano, że akcje w Spółce Przekształconej będą akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi. Określono, że wspólnik - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wkład do Spółki Przekształconej pokryje swoim udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, natomiast wspólnikowi - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nie zostaną przyznane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. W dniu r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka dotychczas działająca pod nazwą Budopol Zebud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław, ul. Racławicka 15/19, uległa przekształceniu w spółkę komandytowo-akcyjną pod nazwą Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Powyższe przekształcenie nastąpiło na mocy art. 551 Kodeksu spółek handlowych, ze skutkami przewidzianymi w szczególności w art Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Spółce Przekształconej, tj. Zebud Budopol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, tj. Budopol Zebud Sp. z o.o. ANEKS DO UMOWY KREDYTOWEJ z dnia r. - w dniu 22 lipca 2011 r. Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. wraz z podmiotem zależnym - spółką Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. podpisały z bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do umowy wieloproduktowej w formie kredytów złotowych obrotowych. Na podstawie aneksu podwyższona została łączna kwota dostępnego kredytu z 12 mln zł do 15 mln zł. Strony ustaliły również, że okres udostępnienia kredytu przyznanego umową zostaje przedłużony do dnia 03 sierpnia 2012 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. W dniu 05 września 2011 r., spółka zależna Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jako Wykonawca, zawarła ze spółką Konimpex Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie jako Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest realizacja inwestycji przy ul. Jasna Rola w Poznaniu, polegającej na budowie osiedla składającego się z trzech budynków mieszkalnych, w których zaprojektowano 123 mieszkania, wraz z podziemną halą garażową pod nazwą Ogrody Naramowickie B I Etap. Wartość umowy Strony określiły na kwotę ryczałtową tys. złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie. Strony w/w umowy ustaliły termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30 października 2012 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. (Raport Bieżący 12/2011 z 06 września 2011 roku) ANEKS DO UMOWY KREDYTOWEJ z dnia r - w dniu 4 października 2011 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. wraz z podmiotami zależnymi - spółką Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz ZEBUD Budopol GW Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. podpisały z bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do umowy wieloproduktowej w formie kredytów złotowych obrotowych. Na podstawie aneksu podwyższona została łączna kwota dostępnego kredytu z 15 mln zł do 20,5 mln zł. Zmiana kwoty związana jest z udostępnieniem nowego produktu w postaci gwarancji bankowych w kwocie limitu 5,5 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie W dniu 11 października 2011 roku na mocy aktu notarialnego (Repertorium A nr 12061/2011) zawiązana została spółka pod firmą Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo akcyjna. Założycielem spółki i jednocześnie jedynym komplementariuszem jest Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 18

19 Wrocławiu. W dniu 09 listopada 2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS (Sygn. akt WR. VI. Ns - Rej. KRS 22478/11/019). Przedmiotem działalności spółki jest działalność budowlana. W dniu 21 listopada 2011 r., spółka zależna Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI S.K.A. jako Wykonawca, zawarła ze spółką GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOCHENKA S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest sporządzenie przez Wykonawcę projektu wykonawczego oraz realizacja inwestycji budowlanej przy ul. Bochenka w Krakowie, polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 5 budynków mieszkalnych (B1, B2, B3, B4, B5) wraz z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą drogową, zewnętrzną infrastrukturą kanalizacyjną, energetyczną i ciepłowniczą oraz zagospodarowaniem terenu. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona przez Strony na kwotę ryczałtową ,9 tys. zł netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie. Strony w/w umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi najpóźniej w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy. (Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.) W dniu 29 grudnia 2011 roku Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył od GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nieuprzywilejowanych, imiennych akcji serii A o wartości 1 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki GANT PMR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RYNEK S.K.A. za cenę 7 767,7 tys. zł. W dniu 30 grudnia 2011 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. zawarła z Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowę sprzedaży udziałów spółki Budopol Racławicka Sp. z o.o., w wyniku której Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył od BUDOPOL WROCŁAW S.A. 185 udziałów Budopol Racławicka Sp. z o.o. o wartości ,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 92,5 tys. zł za cenę 2 884,2 tys. zł. Ponadto w prezentowanym okresie nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W ocenie Grupy nie ma innych informacji niż ujawnione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian ani informacji, które są istotne dla możliwości realizacji zobowiązań Oferta Grupy realizowane zadania Zgodnie z przyjętą polityką ekspansji terytorialnej Grupa w okresie realizowała swoje kontrakty również poza granicami województwa dolnośląskiego. W prezentowanym okresie realizowane były wyszczególnione poniżej zadania: Nazwa Zadania Nr Kontraktu Data rozpoczęcia Data zakończenia Zadania zakończone w 2011 roku Zespół budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą ul. Karpia w Poznaniu ( etap 1 i 2) Budowa osiedla budynków wielorodzinnych z częścią usługową Myśliwska Park w Gdańsku Rozbiórka budynku pawilonu handlowego oraz wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną ul. Legnicka we Wrocławiu Umowa z dnia Umowa z dnia Aneks nr 5 do umowy nr 500/ * ** Budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu OSIEDLE TĘCZOWE etap III ul. Opolska Wrocław Umowa z dn /Aneks nr 2/ 19

20 Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej KASKADA NA WOLI ul. Sokołowska Warszawa Umowa z dn Zadania otwarte na dzień 31 grudnia 2011 Budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sikorskiego/Podwale we Wrocławiu Umowa z dnia /Aneks nr 1/ Budynek wielomieszkaniowy, mieszkalno-usługowy Karpia IV przy ul. Karpiej w Poznaniu Budowa budynku hotelowego z usługami na parterze, lokalami mieszkalnymi, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Na Grobli we Wrocławiu Budowa osiedla 3 budynków mieszkalnych wraz z podziemną halą garażową pod nazwą Ogrody Naramowickie B I Etap przy ul. Jasna Rola w Poznaniu Umowa z dnia (list intencyjny z ) Umowa z dnia Umowa z dnia (pozwolenie na użytkowanie do ) Zespół 5 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bochenka w Krakowie Umowa z dnia pozwolenie na użytkowanie Budowa osiedla 16 domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, wraz z garażami, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Żernikach Małych gmina Kobierzyce Przebudowa ul. Krótkiej i rzemieślniczej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Mirków, gmina Długołęka w tym zadania z zakresu robót drogowych Umowa z dnia Umowa z dnia * zgodnie z aneksem nr 4 Rozbudowa ul. Maślickiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Głównej we Wrocławiu o ciąg pieszo - rowerowy po południowej stronie wraz z niezbędną infrastrukturą w podziale na zadania Umowa z dnia */ ponowne rozpoczęcie prac **/ za wyjątkiem prac drogowych objętych odrębnym pozwoleniem, których termin zakończenia to Sprzedaż Główni odbiorcy W 2011 roku największe obroty, tj. ok. 55% ogółu sprzedaży Grupa osiągnęła z firmą GANT PM99 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOKOŁOWSKA S. K. A. Do największych odbiorców Grupy, poza w/w firmą, w 2011 roku należały : GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ODRA TOWER s. k. a. 12% ogółu sprzedaży Grupy; GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KĄTY 1 s. k. a. 7% ogółu sprzedaży Grupy; Łączny udział największych odbiorców w sprzedaży ogółem wynosi ponad 74%. Blisko 90% sprzedaży zrealizowana została dla spółek z Grupy Kapitałowej Gant Development. 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Wrocław, MARZEC 2013r. Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Zarządu z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Podstawa prawna... 6 1.2. Zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU. Wrocław, SIERPIEŃ 2011r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU. Wrocław, SIERPIEŃ 2011r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Wrocław, SIERPIEŃ 2011r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r.

UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.1 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od roku do roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od roku do roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku Rada Nadzorcza Budopol Wrocław S.A. rozpoczęła swą działalność w okresie sprawozdawczym w

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU. Wrocław, SIERPIEŃ 2013r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU. Wrocław, SIERPIEŃ 2013r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU Wrocław, SIERPIEŃ 2013r. Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 7 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE S.A.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE S.A. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE S.A. PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 2020 Wrocław, dn. 08 marca 2017 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Skład organów Spółki... 3 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU. Wrocław, MARZEC 2011r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU. Wrocław, MARZEC 2011r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Wrocław, MARZEC 2011r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Podstawa prawna... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 1/2017 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok 1 I. Wprowadzenie Spółka Molmedica S.A. (dawniej Mostostal Wrocław S.A.) zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. II kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 30.09.2015r. 31.12.2015r.) Strona2 Warszawa 13 luty 2016r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa Tel.: +48 22 627 40 05, Faks: +48 22 627 40 04 e-mail: office@btfg.pl, www.btfg.pl PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Gant S.A. z siedzibą w Legnicy Rynek nr 28, jako spółka akcyjna, powstała w oparciu o akt notarialny Repetytorium A nr 184/1995r.

Wprowadzenie 1. Gant S.A. z siedzibą w Legnicy Rynek nr 28, jako spółka akcyjna, powstała w oparciu o akt notarialny Repetytorium A nr 184/1995r. Wprowadzenie 1. Gant S.A. z siedzibą w Legnicy Rynek nr 28, jako spółka akcyjna, powstała w oparciu o akt notarialny Repetytorium A nr 184/1995r. z dn. 28.11.1995r. Dnia 04.07.2001r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo