SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Podstawa prawna Zasady sporządzania sprawozdania Dane ogólne o Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Adres siedziby Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Przedmiot działalności Informacje o posiadanych przez Grupę oddziałach (zakładach) Zagadnienia korporacyjne Kapitał podstawowy Rada Nadzorcza - zmiany w składzie osób nadzorujących w okresie od r. do r Zarząd- zmiany w składzie osób zarządzających w okresie od r. do r Akcjonariat. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Informacje o nabyciu akcji własnych Informacje o znanych Grupie umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Grupy, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową Wszelkie umowy zawarte między Grupą a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Grupą Kapitałową BUDOPOL WROCŁAW S.A. / stan na r./ Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

3 3. Sytuacja w gospodarce polskiej w 2011r. branża budowlana Działalność Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. w 2011r Zdarzenia w okresie istotnie wpływające na działalność Grupy art.87 ust Oferta Grupy realizowane zadania Sprzedaż Główni odbiorcy Struktura sprzedaży Terytorialna struktura sprzedaży usług budowlanych Sezonowość sprzedaży Zaopatrzenie Polityka zaopatrzenia Główni dostawcy Znaczące umowy dla działalności Grupy Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Istotne umowy współpracy (dostawy/sprzedaży) zawarte w 2011 r Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Opis transakcji z podmiotami powiązanymi ( w tys. zł ) Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Sytuacja dochodowa i majątkowa Grupy Kapitałowej Informacja o zmianach w prezentacji danych Sytuacja dochodowa rachunek zysków i strat Koszty zarządu

4 5.3. Sytuacja majątkowa bilans Przepływy pieniężne Wybrane wskaźniki Personel i świadczenia socjalne Personel Zatrudnienie i struktury zatrudnienia Fluktuacja personelu Średnia płaca w Grupie Systemy wynagradzania Program motywacyjny Stan BHP w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Świadczenia socjalne Szkolenia Wpływ prowadzonej działalności na środowisko Zarządzanie odpadami Rozwój i inwestycje Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy tendencje, strategia Tendencje Zamierzenia Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Wybrane czynniki ryzyka Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Grupa Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy Ryzyko związane z procesem produkcyjnym

5 Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń Ryzyko zmian tendencji rynkowych Ryzyko kursu walutowego Ryzyko związane z naprawami i zobowiązaniami gwarancyjnymi Ryzyko związane z niezapłaceniem należności Ryzyko związane z odpowiedzialnością za podwykonawców Ryzyko związane z cenami i dostępnością materiałów Informacje o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń Informacje o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz wysokości otrzymanych lub należnych wynagrodzeń Informacje określone w pkt. 10. odnośnie poprzedniego roku obrotowego tj. roku Podsumowanie

6 1. Wprowadzenie BUDOPOL WROCŁAW S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. składa się z następujących jednostek: Podmiot dominujący BUDOPOL WROCŁAW S.A. 5 podmiotów zależnych ( do r. 3 podmioty zależne i 1 podmiot stowarzyszony ) Lp. 1. Nazwa Spółki Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Siedziba 2. Budopol GW. Sp. z o.o. Wrocław Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI S.K.A. Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy w kapitale na dzień Metoda konsolidacji Wrocław działalność budowlana 100,00% pełna zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz 100,00% pełna Wrocław działalność budowlana drogowa 100,00% pełna Wrocław działalność budowlana 100,00% pełna 5. Budopol Racławicka Sp. z o.o. Wrocław wynajem nieruchomości do ,00% od % praw własności pełna Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. zawiązana została aktem notarialnym (Repertorium A nr 9117/94) w dniu 17 listopada 1994 roku. Następnie Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z 3 stycznia 1995 r. dokonał wpisu do rejestru handlowego Spółki Akcyjnej BUDOPOL WROCŁAW S.A. (Sygn. akt NS Rej H5 139 Dział B). Aktem Notarialnym (Repertorium 843/96) w dniu 31 stycznia 1996 r. zawarta została umowa sprzedaży P.B.O.U.P BUDOPOL - WROCŁAW, a następnie w tym samym dniu likwidator przekazał Prezesowi Spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. wszystkie agendy uprzednio zlikwidowanego a kupionego przez Spółkę przedsiębiorstwa w/g stanu na 1 listopada 1995 r. Założycielami Spółki byli: MOSTOSTAL - EXPORT S.A. oraz 159 osób fizycznych będących w chwili założenia Spółki pracownikami P.B.O.U.P. BUDOPOL WROCŁAW. Założyciele objęli odpowiednio 75% i 25% kapitału akcyjnego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. BUDOPOL WROCŁAW od roku prowadzi działalność gospodarczą jako spółka akcyjna. Spółka została powołana zgodnie z KRS na czas nieoznaczony. W dniu 12 stycznia 2010 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. nabyła od GANT DEVELOPMENT S.A. 100% udziałów w spółce Budopol GW Sp. z o. o., tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy udział za cenę ,000 zł. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz Spółki Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. została zawiązana w dniu 13 stycznia 2010 roku aktem notarialnym (Repertorium A nr 394/2010). Założycielem spółki i jednocześnie jedynym komplementariuszem jest Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał zakładowy wynosi złotych, który dzieli się na akcji (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. W dniu 7 grudnia 2010r. BUDOPOL WROCŁAW S.A. nabyła udziały Budopol Zebud Sp. z o.o. będącej spółką działającą w branży drogowej. Na mocy umowy zawartej ze skutkiem prawnym na dzień r. Budopol FIZ nabył od BUDOPOL WROCŁAW S.A. własność 100% udziałów Budopol Zebud Sp. z o.o. W dniu 3 czerwca 2011r. Spółka Budopol GW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością nabyła od Budopol FIZ jeden udział w spółce Budopol Zebud Sp. z o.o. o wartości nominalnej zł. 6

7 Zmiany w składzie Grupy w okresie od do roku W okresie od do roku zmieniła się struktura organizacyjna Grupy na skutek nabycia nowych udziałów. W dniu 1 marca 2011 roku Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył (w zamian za certyfikaty inwestycyjne) od spółki prawa cypryjskiego Gant Development (Cyprus) Limited 400 udziałów o wartości 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 200 tys. zł w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. za cenę tys. zł. Skorygowana wartość godziwa aktywów netto na dzień przejęcia kontroli wyniosła tys. zł. W wyniku nabycia 50% udziałów Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. stała się właścicielem 100% udziałów w Budopol Racławicka Sp. z o.o., a tym samym zmienił się charakter powiązania spółki ze stowarzyszonej na spółkę zależną. Do 28 lutego 2011 roku Grupa Kapitałowa posiadała 50% udziałów w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. wycenianych metodą praw własności. W dniu 30 marca 2011 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. odkupiła od spółki prawa cypryjskiego Gant Development (Cyprus) Limited certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Budopol FIZ. W dniu r. Zarząd spółki Budopol Zebud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie wyznaczenia biegłego do zbadania planu przekształcenia i sprawozdania do celów przekształcenia spółki Budopol Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna. Postanowieniem Sądu z dnia r. wyznaczony został biegły rewident w osobie Pani Alicji Góreckiej (upr. nr 6886), która przeprowadziła badanie planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządziła szczegółową opinię w przedmiocie przekształcenia spółki. Zgodnie ze sporządzonym przez Zarząd Budopol-Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu planem przekształcenia z dnia 7 czerwca 2011 r. założono przekształcenie spółki Budopol Zebud Sp. z o.o. [Spółka Przekształcana] w spółkę komandytowo - akcyjną, pod firmą Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna [Spółka Przekształcona]. Przyjęto, że jeden wspólnik Spółki Przekształcanej - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zostanie w Spółce Przekształconej komplementariuszem, natomiast drugi wspólnik Spółki Przekształcanej - Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie obejmie 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Założono, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił (sto tysięcy) złotych i zostanie podzielony na (sto tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Wskazano, że akcje w Spółce Przekształconej będą akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi. Określono, że wspólnik - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wkład do Spółki Przekształconej pokryje swoim udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, natomiast wspólnikowi - Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nie zostaną przyznane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Spółka zgodnie z wymogami KSH skutecznie dwukrotnie zawiadomiła wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki i w dniu r. Zgromadzenie Wspólników przed asesorem notarialnym Tomaszem Kalinowskim z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki Budopol Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna i przyjęciu Statutu spółki komandytowo akcyjnej. W dniu r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka dotychczas działająca pod nazwą Budopol Zebud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław, ul. Racławicka 15/19, uległa przekształceniu w spółkę komandytowo-akcyjną pod nazwą Zebud Budopol GW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Powyższe przekształcenie nastąpiło na mocy art. 551 Kodeksu spółek handlowych, ze skutkami przewidzianymi w szczególności w art Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Spółce Przekształconej, tj. Zebud Budopol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, tj. Budopol Zebud Sp. z o.o. W dniu 11 października 2011 roku na mocy aktu notarialnego (Repertorium A nr 12061/2011) zawiązana została spółka pod firmą Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo akcyjna. Założycielem spółki i jednocześnie jedynym komplementariuszem jest BUDOPOL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. W dniu 09 listopada 2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej BudopoL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS (Sygn. akt WR. VI. Ns - Rej. KRS 22478/11/019). Przedmiotem działalności spółki jest działalność budowlana. 7

8 W dniu 30 grudnia 2011 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. zawarła z Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowę sprzedaży udziałów spółki Budopol Racławicka Sp. z o.o., w wyniku której Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył od BUDOPOL WROCŁAW S.A. 185 udziałów Budopol Racławicka Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, które dają prawo do wykonywania 185 głosów na Zgromadzeniu Wspólników o łącznej wartości nominalnej ,00 zł za cenę ,00 zł. W wyniku transakcji nabycia Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stał się właścicielem 385 udziałów w spółce Budopol Racławicka Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. jest ponadto członkiem Grupy Kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A. Pozycję dominującą w tej Grupie zajmuje GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rynek 28, któremu podlega Emitent. Więcej na temat podmiotów zależnych w pkt. 4.7 niniejszego Sprawozdania Podstawa prawna Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia zostało sporządzone w oparciu o: a) art ust. 1 oraz art. 393 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia r. (Dz. U. z 2000r. nr 94, poz z późn. zm.), b) ustawę o rachunkowości z dnia r. (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), c) Rozporządzenie Min. Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009r. nr 33, poz. 259) Zasady sporządzania sprawozdania Zasady sporządzenia sprawozdania zostały opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia na stronach Dane ogólne o Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Firma spółki dominującej brzmi: BUDOPOL WROCŁAW Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: BUDOPOL WROCŁAW S.A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Sp. z o. o. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

9 Firma spółki zależnej brzmi: Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna / wcześniej Budopol - Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Spółka może używać skrótu firmy: Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo-akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI S. K. A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol Racławicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: Budopol Racławicka Sp. z o. o. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data decyzji KNF Data rejestracji w sądzie Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie Adres siedziby Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Siedzibą podmiotu dominującego jest Wrocław Adres spółki: ulica Racławicka 15/19, Wrocław tel. (071) do 03 fax (071) e -mail: Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. mają siedzibę w tym samym miejscu co podmiot dominujący, za wyjątkiem Budopol FIZ, dla którego siedzibą jest Kraków. Adres: ul. Księcia Józefa Kraków tel.: (012) , (012) fax: (012)

10 Przedmiot działalności BUDOPOL WROCŁAW Spółka Akcyjna zgodnie ze Statutem prowadzi działalność budowlano-montażową, a od 2010r. po zarejestrowaniu zmian w Statucie rozszerzono przedmiot działalności o działalność holdingów. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna - prowadzi działalność budowlano-montażową. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz. Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna działalność w zakresie budownictwa drogowego. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI spółka komandytowo-akcyjna - prowadzi działalność budowlano-montażową. Budopol Racławicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynajem nieruchomości Informacje o posiadanych przez Grupę oddziałach (zakładach) Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie posiada oddziałów (zakładów). 2. Zagadnienia korporacyjne 2.1. Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień r. wynosi ,00 zł i jest podzielony na: akcji na okaziciela serii A w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii B w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii C w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii D w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii E w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii F w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii G w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii H w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii I w cenie nominalnej 1,00 zł każda. W dniu NWZA BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło Uchwały Nr 2/12/2009 i Nr 3/12/2009 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty ( więcej na ten temat w pkt. 2.5 ). W dniu 15 stycznia 2010 r. Zarząd BUDOPOL WROCŁAW S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z upływem w dniu r. terminu na złożenie przez uprawnionych oświadczeń o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ze względu na brak zgłoszeń w przedmiocie realizacji praw z ww. warrantów, Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały Nr 12/2011 z dnia r. podjęła decyzję o umorzeniu warrantów subskrypcyjnych serii A nabytych przez uprawnionych zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. (dot. odcinka zbiorowego imiennego warrantu subskrypcyjnego serii A o numerach oraz od ) 10

11 2.2. Władze Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Rada Nadzorcza - zmiany w składzie osób nadzorujących w okresie od r. do r. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący: Przewodniczący: Janusz Konopka, Członkowie: Luiza Berg, Henryk Jukowski, Zbigniew Walas, Mirosław Kadłubowski, Adam Michalski W okresie od r. do r. w BUDOPOL WROCŁAW S.A. funkcjonowała Rada Nadzorcza w następującym składzie: Przewodniczący: Członkowie: Janusz Konopka Grzegorz Antkowiak Zbigniew Walas Luiza Berg Henryk Jukowski Henryk Feliks W dniu 30 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na okres 3-letniej wspólnej kadencji (uchwały nr od 8a do 8g), w skład której wchodzą następujące osoby nadzorujące: Janusz Konopka, Luiza Berg, Henryk Jukowski, Zbigniew Walas, Henryk Feliks, Mirosław Kadłubowski, Adam Michalski. W związku z dokonanym powołaniem Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 osób (Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 31 marca 2011). W dniu 3 października 2011 r. Pan Henryk Feliks złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 13/2011) Zarząd- zmiany w składzie osób zarządzających w okresie od r. do r. W okresie od r. do r. Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. była kierowana przez Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Mirosław Motyka Andrzej Kostrzewa Marzanna Adamska Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie Akcjonariat. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi przez BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego sprawozdania. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane co do głosu każda akcja uprawnia do jednego głosu. 11

12 Stan akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia poniższa tabela: Akcjonariusze Liczba akcji ogółem Liczba akcji imiennych Liczba akcji na okaziciela Udział w kapitale zakładowym w % Udział w głosach na WZA w % Liczba głosów na WZA GANT DEVELOPMENT S.A brak ,99 32, IPO28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV SUPPORT 2 Spółka komandytowo-akcyjna* brak ,35 9, Pozostali Brak ,66 57, Razem Brak ,00 100, *W dniu została zarejestrowana w KRS zmiana komplementariusza w SPV SUPPORT 2 S.K.A. z dotychczasowego KANTOR Sp. z o.o. na nowego IPO28 Sp. z o.o. Jednocześnie uległa zmianie nazwa spółki. Obecnie spółka działa pod firmą IPO28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV SUPPORT S. K. A. z siedzibą w Warszawie Informacje o nabyciu akcji własnych Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie nabyła akcji własnych Informacje o znanych Grupie umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy W dniu NWZA BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło Uchwały Nr 2/12/2009 i Nr 3/12/2009 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego było przyznanie praw do objęcia akcji: serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4/12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2009 roku, serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 5/12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2009 roku. Warranty subskrypcyjne serii A i serii B wyemitowane zostały nieodpłatnie. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J, a każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii K. Akcje serii J będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku. Akcje serii K będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku. Prawo do objęcia akcji serii J przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, a do objęcia akcji serii K przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy spełnią wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego. ( więcej o Programie Motywacyjnym na stronie Raport bieżący Nr 3/2010 oraz na stronach 36-37, i 48 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia ). 12

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Kraków, 22 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA GRUPY ARMATURA... 4 1.1. Opis organizacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA za 2013 rok Łomża, 27 luty 2014 r. SPIS TREŚCI Grupa Kapitałowa PEPEES S.A. I. STRUKTURA GRUPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo