Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1

2 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Podstawowe informacje o Farmacol Analiza podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Spółki Podstawowe dane finansowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej Podstawowe wskaźniki finansowe Opis podstawowego rynku działalności Farmacol Informacja o podstawowych produktach, towarach lub usługach Informacja o rynkach zbytu Pozostałe informacje na temat Farmacol Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Farmacol lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek Informacja o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach Informacja o emisji papierów wartościowych wraz z opisem wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Informacja o zmianach w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jego grupą kapitałową Informacja o umowach zawartych między Farmacol a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie Łączna liczba akcji Farmacol oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Farmacol Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacja o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych osobom zarządzającym Informacja o wynagrodzeniu oraz dacie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Informacja na temat postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Farmacol, opis podstawowych ryzyk i zagrożeń oraz perspektyw rozwoju działalności Spółki Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Farmacol Wewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki...19 str. 2

3 5.3. Perspektywy rozwoju działalności Spółki Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia Oświadczenie Zarządu Farmacol odnośnie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Wprowadzenie Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka lub na którego stosowanie Spółka mogła się zdecydować dobrowolnie oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny Opis zakresu, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego odstąpienia Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Farmacol Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Opis zasad zmiany statutu Spółki Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa, Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów Oświadczenia Zarządu Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Załącznik wybrane dane finansowe...29 DEFINICJE I SKRÓTY Farmacol, Spółka GKF GPW Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach Grupa Kapitałowa Farmacol Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki 1 stycznia -31 grudnia 2012 roku KSH Nowa Ustawa Refundacyjna Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych str. 3

4 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze! Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie kierowanego przeze mnie Zarządu z działalności Farmacol w 2012 roku. Biorąc pod uwagę zmiany wynikające z uchwalenia i wejścia w życie Nowej Ustawy Refundacyjnej ubiegły rok stanowił spore wyzwanie dla podmiotów działających na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych. Wiele z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Wygrały te, które odpowiednio wcześniej skutecznie wdrożyły w życie plany neutralizowania niekorzystnych tendencji pojawiających się w otoczeniu zewnętrznymi ich wykorzystywania do realizacji własnych celów biznesowych. Planując swoje działania braliśmy i bierzemy pod uwagę rygory wynikające z zapisów Nowej Ustawy Refundacyjnej, a także trudną sytuację panującą w polskiej gospodarce. Z tego względu nasza Spółka zawczasu dokonała przeglądu posiadanego portfela kontraktów, koncentrując swoją aktywność na najbardziej efektywnych obszarach działalności. Stale pracujemy również nad optymalizacją bieżących kosztów, a także optymalizacją sieci sprzedaży oraz logistyki. W efekcie pomimo odnotowanego spadku wartości przychodów ze sprzedaży osiągnięty przez Farmacol w 2012 wynik finansowy był lepszy od tego zrealizowanego rok wcześniej. Wiele prognoz przewiduje niestety dalsze pogorszenie koniunktury gospodarczej. Dodatkowo Nowa Ustawa Refundacyjna systematycznie obniża marże realizowane przez hurtownie farmaceutyczne. Z tego względu w 2013 roku będziemy nie tylko konsekwentnie realizować dotychczasową politykę i filozofię działalności, ale również koncentrować się na optymalizacji poziomu kapitału obrotowego oraz korzystając z silnych fundamentów finansowych na zwiększeniu udziału w rynku dystrybucji farmaceutyków. Z poważaniem, Prezes Zarządu - podpis na oryginale - Andrzej Smuga str. 4

5 1. Podstawowe informacje o Farmacol Hurtownia Farmaceutyczna FARMACOL została założona w 1990 roku przez Pana Andrzeja Olszewskiego. Farmacol funkcjonuje jako spółka kapitałowa od listopada 1993 roku, w początkowym okresie jako spółka z ograniczoną działalnością, a od 1 lutego 1997 roku jako spółka akcyjna. W 1998 roku Spółka uzyskała status podmiotu publicznego, a od czerwca 1999 roku jej akcje są notowane na GPW. Środki uzyskane z publicznej emisji akcji zostały przeznaczone na budowę Grupy Kapitałowej i przejęcia innych spółek z branży dystrybucji farmaceutycznej. W okresie Spółka nabyła większościowe udziały m.in. w Cefarmach: Kielce, Wrocław, Szczecin i Warszawa oraz kilku mniejszych podmiotach hurtu farmaceutycznego tworząc Grupę Kapitałową. W chwili obecnej działalność GKF koncentruje się na sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych. 2. Analiza podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Spółki 2.1. Podstawowe dane finansowe Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane finansowe Farmacol wykonane w 2012 roku. Obok wyników osiągniętych w 2012 roku, dla porównania, zamieszczono również wyniki osiągnięte przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym /2011 tys. PLN tys. PLN % DANE BILANSOWE Aktywa trwałe ,9% Aktywa obrotowe ,3% Kapitał własny ,3% Zobowiązania długoterminowe ,2% Zobowiązania krótkoterminowe ,3% Suma bilansowa ,0% DANE WYNIKOWE Przychody ze sprzedaży ,2% Wynik brutto na sprzedaży ,2% EBITDA ,1% EBIT ,6% Wynik netto ,0% EBIT = wynik na działalności operacyjnej EBITDA = EBIT + amortyzacja str. 5

6 2.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów W analizowanym okresie poziom generowanych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży uległ obniżeniu o ponad 2%, co stanowiło głównie efekt wejścia w życie Nowej Ustawy Refundacyjnej. Wprowadzenie nowego reżimu prawnego znalazło odzwierciedlenie w sytuacji ekonomicznej całej branży farmaceutycznej. W przypadku Spółki najbardziej zauważalnym efektem tych zmian był spadek przychodów ze sprzedaży realizowanej do aptek obcych i własnych (spadek na rynku leków dostępnych na receptę, wzrost poziomu współpłacenia pacjentów za leki dotychczas podlegające refundacji, zmniejszenie liczby leków podlegających refundacji). W sytuacji spadku wartości nominalnej generowanej sprzedaży o ponad 2%, Farmacol ograniczył koszty sprzedaży o ponad 1%. W tym samym okresie wartość kosztów ogólnych zarządu zwiększyła się o 1%. Towarzyszył temu wzrost efektywności sprzedaży i poprawa poziomu marży brutto realizowanej na sprzedaży. W efekcie, pomimo niekorzystnej zmiany uwarunkowań prawnych, Spółka poprawiła realizowane wyniki finansowe na każdym poziomie sprawozdania z całkowitych dochodów. W 2012 roku zysk netto Farmacol osiągnął wysokość tys. PLN Sprawozdanie z sytuacji finansowej W strukturze aktywów przeważają aktywa obrotowe, a ich udział nie uległ zmianie na przestrzeni analizowanego okresu czasu (około 74% w latach ). Najbardziej istotną pozycję aktywów ogółem stanowią należności (35% w 2012 oraz 42% w 2011roku), których wartość spadła z tys. PLN na koniec 2011 roku do tys. PLN na dzień 31 grudnia 2012 roku. W największym stopniu obniżeniu uległa wartość należności handlowych od pozostałych podmiotów (o tys. PLN), co stanowiło pozytywny efekt konsekwentnie realizowanej polityki sprzedażowej nakierowanej m.in. na poprawę cyklu rotacji kapitału obrotowego. Warto w tym miejscu również dodać, iż w analizowanym okresie wartość odpisów utworzonych na wartość przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług wzrosła o tys. PLN. Drugą pozycję aktywów ogółem stanowią zapasy (30% w 2012 oraz 31% w 2011 roku), a ich wartość pozostaje na stałym nominalnie poziomie (spadek o tys. PLN, tj. -0,3%). Stanowi to konsekwencję realizowanej polityki zakładającej utrzymanie szerokiego asortymentu oferowanych wyrobów farmaceutycznych. W strukturze pasywów Spółki najbardziej istotą pozycję stanowią zobowiązania krótkoterminowe, które w latach stanowiły odpowiednio 59% oraz 55% sumy bilansowej. Spadek udziału tej pozycji w strukturze pasywów stanowił w głównej mierze efekt zysku osiągniętego przez Spółkę w 2012 roku. Pomimo wysokiego udziału zobowiązań w strukturze źródeł finansowania nie występują zagrożenia, ani zakłócenia w realizowaniu bieżącej działalności operacyjnej Spółki. Struktura pasywów jest typowa dla przedsiębiorstw handlowych. Warto również podkreślić, że wartość kapitałów własnych wzrosła w okresie Sprawozdania o ponad 13%, dzięki dobrym wynikom finansowym zrealizowanym przez Farmacol. str. 6

7 2.4. Podstawowe wskaźniki finansowe Pomimo trudnej sytuacji na rynku farmaceutycznym i odnotowanym spadku przychodów ze sprzedaży, w analizowanym okresie nastąpił wzrost wszystkich wskaźników rentowności prowadzonej działalności. Dzięki koncentracji działalności na najbardziej rentownych obszarach rynku poprawie uległ wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży o około 0,9 p.p. Przygotowując się do przewidzianych w Nowej Ustawie Refundacyjnej obniżek marży, Spółka poszukuje oszczędności po stronie kosztowej, w tym w zakresie optymalizacji sieci sprzedaży oraz logistyki. W 2012 roku wartość kosztów sprzedaży uległa nieznacznemu obniżeniu w ujęciu nominalnym, przy niewielkim wzroście kosztów ogólnego zarządu (wzrost o 1,1%). W efekcie wskaźnik rentowności na sprzedaży zwiększył się z 1,4% w 2011 roku do 2,3% w roku Opisanej powyżej poprawie rentowności towarzyszył spadek zadłużenia aktywów z 60,1% do 56,9% na koniec 2012 roku oraz poprawa wskaźnika płynności bieżącej (z 1,2 do 1,3 na dzień 31 grudnia 2012 roku). Tym samym, zarówno poziom zadłużenia aktywów, jak wskaźnika płynności bieżącej znajdują się na bezpiecznym poziomie biorąc pod uwagę profil działalności prowadzonej przez Farmacol. Spółce nie grozi ryzyko utraty płynności finansowej. Poniższa tabela przedstawia podstawowe wskaźniki finansowe Spółki za lata wskaźnik Rentowność na sprzedaży 2,3% 1,4% Rentowność EBIT 1,9% 1,1% Rentowność netto 1,7% 1,1% Zadłużenie aktywów 56,9% 60,1% Wskaźnik płynności bieżącej 1,3 1,2 Rentowność kapitałów własnych ROE 11,6% 8,5% Rentowność na sprzedaży = wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży ogółem x 100% Rentowność EBIT = wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży ogółem x 100% Rentowność netto = wynik netto / przychody ze sprzedaży ogółem x 100% Zadłużenie aktywów = zobowiązania i rezerwy ogółem / aktywa ogółem x 100% Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Rentowność kapitałów własnych ROE = zysk netto / wartość kapitałów własnych x 100% str. 7

8 3. Opis podstawowego rynku działalności Farmacol 3.1. Informacja o podstawowych produktach, towarach lub usługach Podstawową działalność Spółki stanowi sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych oraz parafarmaceutyków na podstawie posiadanych koncesji. Część przychodów Farmacol uzyskiwana jest z działalności hotelarsko-gastronomicznej, a także ze świadczenia usług (w tym również usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i usług marketingowych) oraz z wynajmu powierzchni magazynowej i biurowej. Dla celów operacyjnych Spółka wydziela dwa segmenty: działalność handlową obejmującą hurtową sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek zewnętrznych, szpitali, hurtowni (w tym hurtowni powiązanych) oraz do aptek powiązanych; działalność hotelarsko -gastronomiczna prowadzona w hotelu Belweder w Ustroniu. W strukturze przychodów dominują przychody związane z prowadzoną działalnością hurtową. W całkowitej strukturze sprzedaży Spółki stanowią one 99,9% ogółu przychodów. W ramach tego segmentu przeważa sprzedaż hurtowa towarów do aptek obcych. Z kolei coraz mniejszą rolę odgrywa sprzedaż realizowana do innych hurtowni, a w związku z przeniesieniem tego obszaru działalności do podmiotu powiązanego, tj. Farmacol DS Sp. z o.o., również sprzedaż do szpitali. Spółka nie jest uzależniona od żadnych dostawców ani odbiorców. Z wyjątkiem wspomnianego powyżej przeniesienia do podmiotu powiązanego działalności związanej ze sprzedażą wyrobów farmaceutycznych do szpitali, w okresie objętym Sprawozdaniem nie zaszły inne istotne zmiany w podstawowej działalności prowadzonej przez Farmacol Informacja o rynkach zbytu Spółka całość swojej sprzedaży generuje na rynku krajowym. Sprzedaż wyrobów farmaceutycznych realizowana jest przede wszystkim z głównego magazynu w Morach k. Warszawy oraz z magazynu w Katowicach, ale również magazynów w oddziałach w Rogoźnicy k. Rzeszowa, Poznaniu i Gdańsku. Z uwagi na lokalizację tych obiektów oraz miejscowości w jakich mają swoją siedzibę podmioty należące do GKF, Farmacol nie zamierza inwestować w nowe lokalizacje magazynowe. Spółka bieżąco analizuje jednak zmiany zachodzące na rynku handlu hurtowego wyrobami farmaceutycznymi pod kątem koniecznej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w istniejących lokalizacjach. W przypadku Farmacol nie występuje uzależnienie od dostawców towarów stanowiących przedmiot obrotu Spółka nabywa wyroby farmaceutyczne od wielu podmiotów, wśród których przeważają te mające swoją siedzibę na terenie Polski. W okresie sprawozdawczym nie zaszły istotne zmiany w zakresie rynków obsługiwanych przez Spółkę. str. 8

9 4. Pozostałe informacje na temat Farmacol 4.1. Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji W 2012 roku Farmacol zawierał standardowe umowy handlowe z dostawcami i odbiorcami, które jednak nie spełniały kryteriów uznania ich za znaczące. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie ubezpieczenia w zakresie all risk majątku Farmacol oraz innych podmiotów wchodzących w skład GKF. Proponowane dotychczas warunki nie spełniają oczekiwań Zarządu. Spółka nie posiada informacji o umowach zawieranych pomiędzy jej akcjonariuszami Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek zależnych, w których Farmacol posiada udziały (bądź akcje) zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 roku. Nazwa jednostki Siedziba Metoda wyceny % posiadanych udziałów / akcji % posiadanych głosów 1. Farmateka Sp. z o.o. Katowice Cena nabycia 100,0 100,0 2. Opti Invest Sp. z o.o. Warszawa Cena nabycia 100,0 100,0 3. Cefarm Wrocław CZF S.A. Wrocław Cena nabycia 98,4**** 98,4**** 4. PZF Cefarm Kielce S.A. Kielce Cena nabycia 99,8 99,8 5. Farmacol Kadry Sp. z o.o. Tarnów Cena nabycia 100,0 100,0 6. PZF Cefarm Warszawa S.A. Warszawa Cena nabycia 100,0 100,0 7. PZF Cefarm Szczecin S.A. Szczecin Cena nabycia 100,0 100,0 8. Farmacol Logistyka Sp. z o.o.*** Katowice Cena nabycia 100,0 100,0 9. Cefarm Białystok S.A. Białystok Cena nabycia 92,38 92, Partner Development Sp. o.o. Warszawa Cena nabycia 100,0 100,0 11. PZF Cefarm Kielce S.A. Sp. komandytowo-akcyjna Katowice Cena nabycia 100,0* 100,0 12. PZF Cefarm Szczecin S.A. Sp. komandytowo-akcyjna Katowice Cena nabycia 100,0** 100,0 * Farmacol S.A. posiada 100 % głosów w PZF Cefarm Kielce S.A. Sp. komandytowo-akcyjna ( z czego 99,98% bezpośrednio a 0,02 % pośrednio poprzez Spółkę Cefarm Kielce S.A.) ** Farmacol S.A. posiada 100 % głosów w PZF Cefarm Szczecin S.A. Sp. komandytowo-akcyjna ( z czego 5% bezpośrednio a 95 % pośrednio poprzez Spółkę Cefarm Szczecin S.A.) *** do dnia 08 stycznia 2013 roku spółka ta działała pod firmą Azo-Serwis Sp. z o.o. **** w dniu 08 marca 2013 roku Spółka nabyła od Skarbu Państwa pakiet akcji Cefarm Wrocław CZF S.A., które stanowią 0,652% kapitału akcyjnego tej spółki. W efekcie po tej transakcji Spółka kontroluje bezpośrednio 96,64% akcji Cefarm Wrocław CZF S.A. oraz 1,77% poprzez spółkę zależną Cefarm Białystok S.A. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Farmacol posiadał bezpośrednio 95,98% w kapitale akcyjnym Cefarm Wrocław CZF S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Farmacol SA jest akcjonariuszem w wyżej wymienionych spółkach komandytowo akcyjnych. str. 9

10 (i) (ii) (iii) (iv) Poniżej przedstawiono informację o podstawowych zmianach, jakie wystąpiły w 2012 roku w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych GKF: w dniu 17 stycznia 2012 roku (dzień połączenia), postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało połączenie AZO SERWIS Sp. z o.o. (spółka przejmująca w 100% zależna od Farmacol) z VESTFARMA Sp. z o.o. w Katowicach (spółka przejmowana w 100% zależna od AZO SERWIS Sp. z o.o.). Połączenie zostało dokonane przy zastosowaniu uproszczonej procedury łączenia spółek kapitałowych, w myśl postanowień art pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku spółki VESTFARMA Sp. z o.o. na AZO SERWIS Sp. z o.o., bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej zgodnie z art kodeksu spółek handlowych. Połączenie tych podmiotów miało na celu uproszczenie struktur organizacyjnych i uzyskanie oszczędności w kosztach działania Grupy Kapitałowej Farmacol. Głównym przedmiotem działalności AZO SERWIS Sp. z o.o. są usługi logistyczne, podobnie jak miało to miejsce w przypadku VESTFARMA Sp. z.o.o. w dniu 20 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr wpisana została nowoutworzona spółka zależna Spółki pod firmą Farmacol DS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W nowo zawiązanej spółce Farmacol objął 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), które to udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego tejże spółki i dają100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Utworzenie tego podmiotu ma charakter inwestycji długoterminowej i zostało sfinansowana ze środków własnych Farmacol. Głównym przedmiotem działalności Farmacol DS Sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych do Zakładów Opieki Zdrowotnej. w dniu 23 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie na mocy, którego została dokonana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracja odwołania likwidacji, a także zmiany firmy oraz siedziby spółki zależnej Farmacol działającej dotychczas pod firmą Farmacol Tarnów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie na Farmacol-Kadry Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. w dniu 14 grudnia 2012 roku Cefarm Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku zawarł z Panem Stefanem Kuzielem umowę zakupu 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN złotych każdy, o łącznej wartości 5.000,00 PLN, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki działającej pod firmą SK FARM Sp. z o.o. w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS Cena zakupu 1 udziału równa była 200 PLN, a łączna cena za wszystkie 50 udziałów wyniosła PLN. Podstawowym przedmiotem działalności nabytego pomiotu jest sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w aptekach własnych, tj. działalność zbieżna z podstawowym przedmiotem działalności Cefarm Białystok S.A. Zakup udziałów w/w spółce został sfinansowany ze środków własnych Cefarm Białystok S.A. (v) w dniu 14 grudnia 2012 roku Farmacol zawarł ze swoją spółką zależną, tj. Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM KIELCE S.A. umowę zakupu akcji serii A o numerach od 0001 do 2.499, o wartości nominalnej 10,00 PLN złotych każda, o łącznej wartości ,00 PLN, stanowiących 49,98 % kapitału zakładowego oraz uprawniających do 49,98 % głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki str. 10

11 działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM KIELCE S.A. Spółka komandytowo - akcyjna w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS Cena zakupu 1 akcji równa była jej wartości nominalnej, tj. 10 PLN, a łączna cena za wszystkie udziałów wyniosła ,00 PLN. Podstawowym przedmiotem działalności nabytej spółki jest sprzedaż hurtowa środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zakup akcji przez emitenta został sfinansowany ze środków własnych spółki, a inwestycja ma charakter inwestycji długoterminowej. (vi) w dniu 20 grudnia 2012 roku Spółka zawarła ze swoim podmiotem zależnym, tj. Cefarm Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku umowę sprzedaży udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki działającej pod firmą Farmacol DS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowych Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS Cena zakupu wszystkich w/w udziałów wyniosła ,00 PLN. Podstawowym przedmiotem działalności Farmacol DS Sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zakup udziałów przez spółkę zależną emitenta został sfinansowany ze środków własnych spółki, a inwestycja ma charakter inwestycji długoterminowej. (vii) w dniu 27 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Farmacol Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kielce S.A. S.K.A. z siedzibą w Katowicach podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda, które zostały objęte odpowiednio przez Spółkę oraz jej inną spółkę zależną, tj. Cefarm Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym S.K.A. pokryte zostały przez Spółkę oraz Cefarm Białystok S.A. aportami w postaci zespołu składników niematerialnych i materialnych, na które złożyły się: (a) w przypadku Spółki: znak towarowy Farmacol oraz nieruchomości zabudowane położone w Warszawie; (b) w przypadku Cefarm Białystok S.A.: znak towarowy Cefarm24.pl. Inwestycje w akcje Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kielce S.A. S.K.A. w Katowicach ma dla Spółki oraz Cefarm Białystok S.A. charakter inwestycji długoterminowej. Wniesienie wyżej wymienionych wkładów niepieniężnych do Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kielce S.A. S.K.A. z siedzibą w Katowicach, było etapem procesu reorganizacji GKF mającego na celu rozdzielenie przedmiotu podstawowej działalności Spółki i jego spółek zależnych od działalności w zakresie zarządzania znakami towarowymi i innymi składnikami majątkowymi Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Farmacol lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe W ocenie Zarządu wszystkie transakcje realizowane przez Spółki oraz jej spółki zależne z podmiotami powiązanymi realizowane były na warunkach rynkowych. str. 11

12 4.4. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek W okresie sprawozdawczym Spółkę obowiązywały następujące umowy kredytowe: umowa z dnia 24 kwietnia 2007 roku (wraz z późniejszymi aneksami) zawarta z bankiem ING BSK S.A. w Katowicach na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym. Przyznany limit kredytowy wynosi ,0 tys. PLN, a dodatkowo Farmacol posiada limit na gwarancje do kwoty ,0 tys. PLN. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej opartej o rynkową stawkę WIBOR 1M powiększoną dodatkowo o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Spółki. Farmacol oraz podmioty powiązane z GKF będące stronami tej umowy odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania z niej wynikające. W związku z zawarciem opisywanej umowy kredytowej Farmacol, a także inne podmioty z GKF będące stronami umowy,podpisały oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty ,0 tys. PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy do kwoty ,0 tys. PLN ustanowiony na towarach oraz hipoteka do kwoty ,0 tys. PLN ustanowiona na należącym do Spółki Hotelu Belweder. umowa z dnia 15 maja 2001 roku (wraz z późniejszymi aneksami) zawarta z bankiem Societe Generale na udostępnienie limitu kredytowego do kwoty ,0 tys. PLN.W ramach tego limitu Spółka może korzystać m.in. z kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych. Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej opartej o rynkową stawkę WIBOR 1M powiększoną dodatkowo o marżę banku. Zabezpieczenie limitu stanowi wystawione dla banku upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Spółki oraz weksel in blanco. Ponadto kredyt został poręczony przez podmioty należącej do GKF do kwoty nie większej niż ,0 tys. PLN. Dodatkowe zabezpieczenie dlatego finansowania stanowi zastaw rejestrowy ustanowiony na towarach oraz hipoteka do kwoty ,0 tys. PLN, która będzie ustanowiona na należącym do Spółki Hotelu Belweder. W 2012 roku w Spółce, a także w kluczowych podmiotach GKF, funkcjonował system kompensaty sald (tzw. Cash Pool). W ocenie Zarządu Farmacol stosowane rozwiązania znacznie poprawia efektywność zarządzania środkami finansowymi w GKF, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów tego finansowania. Z uwagi na nadwyżki finansowe pozostające do dyspozycji większości podmiotów należących do GKF, pozytywny efekt działania systemu kompensaty sald nie był tak widoczny jak to miało miejsce w latach poprzednich Informacja o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach W 2012 roku Farmacol udział swoim kontrahentom pożyczek krótko- i długoterminowych. Wspomniane pożyczki udzielane były w powiązaniu z umowami o współpracy handlowej, które Spółka zawiera głównie z odbiorcami aptecznymi. Jest to instrument polityki handlowej, którego zadaniem jest pozyskanie klienta i skłonienie go do długoterminowej współpracy. Wśród podstawowych warunków udzielanych w tym celu pożyczek należy wymienić: kwoty pożyczek: od 10,0 tys. PLN do 1.000,0 tys. PLN; okres obowiązywania umowy: od 6 miesięcy do 3 lat (długoterminowe); oprocentowanie: stawka rynkowa WIBOR 1M powiększona o marżę; sposób spłaty: stałe lub malejące płatności. Terminowa spłata udzielonych pożyczek zabezpieczona jest poprzez: str. 12

13 ustanowienie cesji refundacji należności apteki z Narodowego Funduszu Zdrowia; przewłaszczenie stanu zapasów magazynowych; ustanowienie hipoteki na nieruchomościach należących do pożyczkobiorcy. Rynkowa wartość takiego zabezpieczenia powinna być co najmniej dwa razy wyższa od wartości udzielanej pożyczki. Podejmując decyzję o rodzaju zabezpieczenia Spółka przyjmuje, że zabezpieczenie w postaci hipoteki stosuje się w sytuacji, kiedy wartość pożyczki osiąga istotną kwotę. Z kolei zastaw wykorzystywany jest w sytuacji, jeśli pożyczka lub należności handlowe od klienta nie są odsługiwane terminowo. Na dzień 31 grudnia 2012 roku łączny stan należności z tytułu udzielonych przez Farmacol pożyczek wynosił tys. PLN w porównaniu do tys. PLN rok wcześniej. W większości pożyczki udzielane kontrahentom spłacane są przez nich terminowo Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach W 2012 roku Farmacol udzielił poręczeń na kwotę ,0 tys. PLN, wszystkich na rzecz podmiotów powiązanych. W celu udzielenia wspomnianych poręczeń, Spółka przedstawiła bankom oświadczenia o poddaniu się egzekucji bankowej do łącznej kwoty ,0 tys. PLN (w ramach systemu kompensaty sald). Znaczna wysokość, na jaką wystawione zostało oświadczenie o poddaniu się egzekucji, stanowi konsekwencję uwarunkowań funkcjonującego systemu Cash Pool, w którym uczestniczy większość podmiotów należących do GKF. Pozostałe podmioty GKF są również poręczycielami umowy Cash Pool do kwoty ,0 tys. PLN. Ponadto Farmacol posiada wystawione gwarancje bankowe na łączną kwotę tys. PLN. Wspomniane gwarancje wystawione zostały w związku z wygranymi przetargami na dostawę leków do szpitali. Gwarancje te są różnej wartości (od kilku tysięcy PLN do ponad 100,0 tys. PLN) oraz z różnymi terminami ważności (do 1 roku) Informacja o emisji papierów wartościowych wraz z opisem wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji W 2012 roku Farmacol nie przeprowadził emisji papierów wartościowych. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że Walne Zgromadzenie Farmacol na podstawie uchwały podjętej w dniu 30 czerwca 2010 roku upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celach inwestycyjnych. Wspomniany skup może być realizowany maksymalnie do dnia 30 czerwca2015 roku. W 2012 Farmacol nie zrealizował żadnej transakcji związanej ze skupem akcji własnych na GPW. W ramach wspomnianego wyżej upoważnienia, do dnia sporządzenia Sprawozdania Spółka skupiła akcji Farmacol, które stanowiły 0,2650% udziału w kapitale oraz 0,1975% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Zakup realizowany był przy średniej cenie 39,76 PLN. Uwzględniając poprzedni program skupu akcji oraz dotychczas skupione akcje z programu bieżącego Farmacol posiada akcji, co stanowi 1,6342% udziału w kapitale oraz 1,2179% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. str. 13

14 4.8. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie występują ryzyka związane z brakiem płynności. Środki finansowe pozostające w dyspozycji Farmacol w pełni pokrywają potrzeby związane z prowadzoną bieżącą działalnością operacyjną. W chwili obecnej wolne środki pieniężne są inwestowane na lokatach bankowych, co stanowi dodatkową kontrybucję do wyników generowanych przez Farmacol. Z tego względu działalność finansowa prowadzona przez Spółkę obarczona jest stosunkowo wysokim ryzykiem stopy procentowej. Ryzyko to wynika ze zmienności koniunktury gospodarczej, która wpływa m.in. na sytuację na rynkach finansowych, i przejawia się w zmianach ceny pieniądza w czasie. Farmacol ogranicza to ryzyko poprzez dywersyfikację instytucji w jakich lokowane są wolne środki pieniężne oraz odpowiedni dobór okresów realizacji wspomnianych lokat Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych W 2012 roku Spółka przeznaczyła kwotę tys. PLN na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, z czego: tys. PLN na środki trwałe. Główne zadania realizowane w ubiegłym roku obejmowały: rozbudowy linii do komisjonowania towarów (5.552 tys. PLN) oraz wymianę środków transportu (1.578 tys. PLN); 925 tys. PLN na wartości niematerialne, w tymm.in. 334 tys. PLN na rozbudowę posiadanych licencji Oracle. Opisane powyżej inwestycje w wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe realizowane były w oparciu o założony w budżecie program inwestycyjny, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Ponadto, w dniu 20 grudnia 2012 roku Spółka nabyła korporacyjne obligacje za kwotę 8.000,0 tys. PLN. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 20 grudnia 2014 roku. Spłata odsetek i wartości nominalnej obligacji zabezpieczona została na hipotekach ustanowionych na nieruchomościach należących do podmiotu emitującego te papiery oraz do podmiotów z nim powiązanych. W analizowanym okresie Farmacol dokonał podniesienia kapitału własnego w spółce zależnej, tj. Farmacol DS Sp. o.o., o kwotę 6.100,0 tys. PLN, z czego 95,0 tys. PLN przeznaczone zostało na zwiększenie kapitału zakładowego, a pozostała kwota powiększyła kapitały rezerwowe. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji wspomnianego podwyższenia w dniu 14 grudnia 2012 roku. Wszystkie nakłady realizowane były ze środków własnych Farmacol. Planowane na 2013 rok nakłady inwestycyjne związane są ściśle z prowadzoną bieżącą działalnością operacyjną i dotyczą przede wszystkim odtworzenia lub utrzymania substancji majątkowej posiadanej przez Farmacol. Źródłem ich finansowania będą środki własne Spółki. W przypadku wystąpienia takiej str. 14

15 konieczności, Farmacol ma możliwość pozyskania bankowego finansowania długoterminowego na korzystnych dla Spółki warunkach Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik W związku z sytuacją panującą na rynku detalicznej i hurtowej sprzedaży farmaceutyków, w III kwartale 2012 roku Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości głównych pozycji inwestycji długoterminowych. Na tej podstawie dokonano odpisu aktualizującego wartość firmy Cefarm Warszawa S.A. w kwocie tys. PLN Informacja o zmianach w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jego grupą kapitałową W okresie objętym sprawozdaniem nie występowały zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Spółce, jak i w GKF Informacja o umowach zawartych między Farmacol a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie Pomiędzy Spółka a osobami zarządzającymi nie zawarto odrębnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny, lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie Łączna liczba akcji Farmacol oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Farmacol Poniższa tabela przestawia stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Farmacol zgodnie z informacjami Spółki na dzień przygotowania Sprawozdania. Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Andrzej Olszewski Zyta Olszewska Anna Olszewska Maciej Olszewski Osoby nadzorujące i zarządzające Spółką nie posiadają akcji lub udziałów w jednostkach powiązanych Farmacol. str. 15

16 4.15. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Na podstawie uchwały podjętej w dniu 30 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Farmacol upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celach inwestycyjnych. Wspomniany skup może być realizowany maksymalnie do dnia 30 czerwca2015 roku. W 2012 Farmacol nie zrealizował żadnej transakcji związanej ze skupem akcji własnych na GPW. W ramach wspomnianego wyżej upoważnienia, do dnia sporządzenia Sprawozdania Spółka skupiła akcji Farmacol, które stanowiły 0,2650% udziału w kapitale oraz 0,1975% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Zakup realizowany był przy średniej cenie 39,76 PLN. Uwzględniając poprzedni program skupu akcji oraz dotychczas skupione akcje z programu bieżącego Farmacol posiada akcji, co stanowi 1,6342% udziału w kapitale oraz 1,2179% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Spółce nie są znane informacje o innych umowach, w wyniku których mogą nastąpić w przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych W Spółce nie występują programy akcji pracowniczych Informacja o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych osobom zarządzającym Poniższa tabela przedstawia łączną wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych poszczególnym osobom zarządzającym przez Spółkę. Imię i nazwisko Okres Przychody ogółem [PLN] w tym: posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Farmacol Kwota [PLN] Osoby zarządzające: Andrzej Smuga za udział w posiedzeniach Zarządu - Barbara Kaszowicz za udział w posiedzeniach Zarządu - Krzysztof Sitko za udział w posiedzeniach Zarządu Marek Pielaszkiewicz za udział w posiedzeniach Zarządu Osoby nadzorujące: Andrzej Olszewski za udział w posiedzeniach RN FCL Zyta Olszewska za udział w posiedzeniach RN FCL Jan Kowalewski za udział w posiedzeniach RN FCL Anna Olszewska za udział w posiedzeniach RN FCL Maciej Olszewski za udział w posiedzeniach RN FCL W przypadku jednej z osób zarządzających w zawartym kontrakcie występuje zapis o tzw. odprawie w przypadku rozwiązania umowy w wysokości 12,0 tys. PLN. W pozostałych przypadkach w umowach z osobami zarządzającymi nie występują świadczenia należne po str. 16

17 okresie zatrudnienia, ani świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (tzw. odprawy). Nie występują również programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale Spółki, w tym programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłacone, należne lub potencjalnie należne osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę Informacja o wynagrodzeniu oraz dacie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, Rada Nadzorcza powierzyła badanie sprawozdania finansowego Farmacol oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKF za rok 2012 firmie Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Stosowną umowę zawarto w dniu 16 lipca 2012 roku, a jej zakres obejmuje przegląd oraz badanie sprawozdań finansowych w latach Łączne wynagrodzenie Mazars Audyt Sp. z o.o. za badanie i przegląd sprawozdań finansowych w 2012 roku ustalono na 62,0 tys. PLN, z czego: 21,0 tys. PLN za przegląd skróconych półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Farmacol; 41,0 tys. PLN za badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Farmacol. Dodatkowo w 2012 roku Mazars Audyt Sp. z o.o. świadczył na rzecz podmiotu powiązanego (Cefarm Szczecin Spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna) usługi w zakresie doradztwa podatkowego za kwotę 4,0 tys. PLN. Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki oraz GKF za 2011 rok badane były również przez firmę Mazars Audyt Sp. o.o. w Warszawie. Łączne wynagrodzenie audytora z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2011 rok wyniosło 67,0 tys. PLN, z czego: 22,5 tys. PLN za przegląd skróconych półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Farmacol; 44,5 tys. PLN za badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Farmacol Informacja na temat postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na moment przygotowywania Sprawozdania, Farmacol nie jest stroną jakichkolwiek postępowań przed sądem powszechnym, arbitrażowym, a także organami administracji publicznej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę stanowiącą co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Dotyczy to zarówno jakiejkolwiek pojedynczej sprawy, jak i wszystkich spraw prowadzonych przez Spółkę i przeciwko Spółce. str. 17

18 5. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Farmacol, opis podstawowych ryzyk i zagrożeń oraz perspektyw rozwoju działalności Spółki 5.1. Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Farmacol W analizowanym okresie wśród zewnętrznych czynników największy wpływ na podstawową działalność operacyjną Farmacol miała obowiązująca od początku 2012 roku Nowa Ustawa Refundacyjna, która jednocześnie znowelizowała art. 94a prawa farmaceutycznego. Nowa Ustawa Refundacyjna wprowadziła m.in. urzędowe ceny i marże leków refundowanych, zakaz promocji i reklamy aptek oraz stosowania zachęt, czyli np. przekazywania przez firmy farmaceutyczne darmowych leków dla szpitali. Zgodnie z Ustawą Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące aktualizuje listę leków refundowanych w formie obwieszczenia, a ceny leków są negocjowane z firmami farmaceutycznymi. Dla leków refundowanych określane są limity, do wysokości których są finansowane. Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej. Jeżeli cena detaliczna leku jest wyższa od ustalonego limitu, pacjent dopłaca różnicę. Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia nie może przeznaczać na refundację więcej niż 17 proc. swojego rocznego budżetu. Ponadto od 2014 roku urzędowa marża ma wynosić 5 proc. - do końca 2011 roku było to 8,91 proc. W 2012 roku marża wynosiła 7 proc., a w 2013 jest to 6 proc. urzędowej ceny zbytu. Ustawa nakłada również na apteki obowiązek zapewnienia dostępności leków. W efekcie opisanych powyżej zmian legislacyjnych nastąpił spadek średniej marży realizowanej przez apteki, brak jest również dodatkowych rabatów od hurtowi farmaceutycznych, a częste zmiany na listach leków refundowanych (co dwa miesiące obwieszczenia) dodatkowo przyczyniły się do strat związanych z przecenami stanów magazynowych. Konsekwencją obowiązywania Nowej Ustawy Refundacyjnej jest spadek sprzedaży w aptekach i wynikające z tego problemy w utrzymaniu płynności finansowej: rynek leków dostępnych na receptę w aptece zmniejszył się głównie z powodu dużego spadku ilościowego sprzedawanych produktów; zwiększył się poziom współpłacenia pacjentów za ponad leków, które do tej pory były refundowane; Nowa Ustawa Refundacyjna zmniejszyła liczbę leków podlegających refundacji, dostępnych dla pacjentów ze zniżką oraz obniżyła średnie realne ceny detaliczne leków refundowanych obecnych na listach, spadły również średnie ceny detaliczne leków receptowych nierefundowanych. Ponadto zgodnie z Ustawą nie ma możliwości stosowania zachęt w sprzedaży leków, czyli upustów oraz rabatów, a co za tym idzie zmniejszyła się liczba pacjentów. W efekcie zaprzestano wydawania i kolportażu do skrzynek pocztowych gazetek promocyjnych, a tym samym zniknęła możliwość swobodnego informowania pacjenta o organizowanych promocjach, czy też dniach z niską ceną itp. str. 18

19 5.2. Wewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki Wśród wewnętrznych czynników determinujących przyszły rozwój Farmacol wymienić należy przede wszystkim działania Zarządu nakierowane na utrzymanie racjonalnej polityki optymalizowania kosztów działalności operacyjnej, realizowanej między innymi poprzez racjonalne prowadzenie odpowiedniej polityki inwestycyjnej i polityki zarządzania substancją majątkową oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi przez organizację zasobami ludzkimi. Dalsze skuteczne działanie GKF uzależnione będzie również od rozwoju skutecznych metod działania na konkurencyjnym rynku dystrybucji farmaceutyków Perspektywy rozwoju działalności Spółki Rozwój działalności Spółki jest silnie uzależniony od rynku handlu farmaceutykami. Zgodnie z przepisami Nowej Ustawy Refundacyjnej, w kolejnych okresach następować będzie systematyczne obniżanie urzędowej marży. Inne zapisy Ustawy, w tym m.in. te zwiększające poziom współpłacenia przez pacjentów za część leków oraz zmniejszające liczbę leków podlegających refundacji, wpłynęły na generalne pogorszenie kondycji całej branży, w tym głównie podstawowych odbiorców Spółki, tj. aptek. W efekcie perspektywy dalszego rozwoju Farmacol uzależnione są od implementacji opisanych powyżej wewnętrznych czynników mających wpływ na rozwój Spółki. W kolejnych okresach Farmacol planuje bowiem kontynuację działalności w prowadzonym obecnie zakresie, tj. sprzedaży hurtowej i detalicznej farmaceutyków Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia Do podstawowych czynników i zagrożeń związanych z działalnością prowadzoną przez Farmacol można zaliczyć: A) Ryzyko zmiany kursu walut. Spółka prowadzi działalność polegającą na nabyciu towarów m.in. z krajów Unii Europejskiej, co naraża ją na ryzyko zmiany kursu walut. Tym niemniej jedynie niewielka części realizowanych zakupów towarów handlowych rozliczanych jest w walucie. Z tego względu poziom ryzyka z tym związanego w ocenie Spółki jest niewielki i w związku z tym Farmacol nie stosuje transakcji zabezpieczających. B) Ryzyko stopy procentowej. Spółka korzysta z krótkoterminowych kredytów obrotowych umowy zawierane są na krótki okres, a następnie przedłużane aneksem. Oprocentowanie tego źródła finansowania oparte jest o rynkową stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. W efekcie rynkowa zmiana stóp procentowych wpływa na wysokość kosztów odsetkowych płaconych przez Farmacol. Ryzyko odsetkowe związane jest tylko z kredytami bankowymi. Odsetki od zobowiązań praktycznie nie występują, gdyż Spółka regulowała terminowo swoje zobowiązania. C) Ryzyko cenowe. Spółka w przypadku nabywania kapitałowych papierów wartościowych klasyfikowanych w bilansie jako dostępne do sprzedaży (np. obligacje) narażona jest na ryzyko cenowe. D) Ryzyko kredytowe. Głównymi aktywami finansowymi narażonymi na ryzyko kredytowe są: należności handlowe, pożyczki, oraz pozostałe należności. Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym stanowi wartość bilansowa aktywów finansowych nie uwzględniająca wartości zabezpieczeń. Ryzyko kredytu kupieckiego jest ograniczane poprzez pobieranie od klientów zabezpieczeń, których rodzaj i wartość zależy od przyznawanych limitów kredytowych i długości ustalonego terminu zapłaty. Ryzyko kredytowe rozproszone jest na ok kontrahentów. Zarząd Spółki w procedurach określa zasady kontrolowania str. 19

20 poziomu należności i terminowości spłat, określa też możliwe do przyznania limity kredytu kupieckiego (zależne od jakości przedstawionych zabezpieczeń).koncentracja ryzyka kredytowego oceniana jest jako niewielka w związku z rozłożeniem ryzyka na bardzo dużą grupę klientów. E) Ryzyko utraty płynności. Spółka zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków płynnych oraz dostępności finansowania. Służby finansowe Spółki zachowują odpowiednią elastyczność finansowania w ramach dostępnych środków finansowych i przyznanych linii kredytowych. Spółka na bieżąco monitoruje elementy związane z prognozami przepływów pieniężnych dostosowanymi do linii kredytowych. Spółka utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające do regulowania wymagalnych zobowiązań oraz posiada dodatkowe możliwości finansowania zewnętrznego, dzięki przyznanym limitom kredytowym. Spółka traktuje ryzyko utraty płynności jako nieistotne. F) Pozostałe ryzyka rynkowe. Zdaniem Zarządu Spółki, do pozostałych ryzyk rynkowych można zaliczyć dużą konkurencyjność na rynku handlu farmaceutykami oraz ryzyko związane ze zmianami zachodzącymi w regulacjach prawnych. Ryzyka i zagrożenia związane z wprowadzeniem w życie Nowej Ustawy Refundacyjnej opisane zostały szczegółowo na początku niniejszego rozdziału. G) Sezonowość. Ostatnim istotnym rodzajem ryzyka jest ryzyko sezonowości sprzedaży, w którym handel hurtowy i detaliczny artykułami farmaceutycznymi odczuwa nasilenie sprzedaży leków w okresie I oraz IV kwartału każdego roku, co związane jest z większą zachorowalnością w tych okresach. Farmacol stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ryzykiem zarządza bezpośrednio Zarząd Spółki analizując na bieżąco skalę tego ryzyka i podejmując w tym zakresie stosowne decyzje. W przypadku wystąpienia takiej konieczności opracowywane i wdrażane są procedury postępowania. Bieżące zarządzanie poszczególnymi kategoriami ryzyk prowadzone jest w odpowiednich komórkach organizacyjnych Spółki. str. 20

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2014 roku. Katowice, 20 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2014 roku. Katowice, 20 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 20 marca 2015 roku str. 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 DEFINICJE I SKRÓTY...3 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 29 sierpnia 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List do Akcjonariuszy... 4 1. Podstawoweinformacje

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 29 sierpnia 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 DEFINICJE I SKRÓTY...3 List do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 18 marca 2016 roku str. 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 28 sierpnia 2015 roku str. 1 SPIS TREŚCI List do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Farmacol...5

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 30.06.2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 30.06.2012 r. FARMACOL S.A. 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 30.06.2012 r. Katowice, sierpień 2012 r. Sprawozdanie Jednostkowe Zarządu Farmacol S.A. za

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Grupa Kapitałowa PZ Cormay oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 20 marca 2015 roku str. 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Katowice, 31 sierpnia 2016 roku str. 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DEFINICJE I

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FARMACOL S.A. w okresie

FARMACOL S.A. w okresie Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI _Toc382864751 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 1. Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 r. a) Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo