Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada"

Transkrypt

1 Rozdział VIII Charakterystyka w ybranych funduszy krajow ych i zagranicznych, w tym strukturalnych, spójności i w spólnotow ych U E i E O G dostępnych na w spółfinansow anie zadań pow iatu bełchatow skiego i M M SP działających na terenie pow iatu bełchatow skiego Współfinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu bełchatowskiego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.1 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny Nazwa działania Obszary wiejskie Nazwa poddziałania nie dotyczy Dziedzina interwencji Funduszy 312,332,341,343,344,345,171,172,354,353 Strukturalnych Numer działania 3.1 Numer poddziałania nie dotyczy Czas trwania działania Instytucja Zarządzająca Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki Beneficjenci Końcowi - samorządy gminne i powiatowe lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy 280

2 będą Instytucja Płatnicza Rodzaj pomocy (np. czy to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia) Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach - podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny - organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe - inne instytucje publiczne Departament Instytucji Płatniczej w MF Dotacje inwestycyjne 75 % 50% kwalifikujących się kosztów publicznych - tylko w przypadku publicznych na poziomie projektu projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR) Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR) Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR) Przewidywana wielkość środków prywatnych (w MEUR) są Udział środków Unii Europejskiej 75,00% (%) w środkach publicznych na 50% wydatków publicznych - tylko w przypadku projektów dotyczących poziomie działania kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach 25,00% publicznych na poziomie działania System wyboru projektów Konkurs projektów. Wnioski projektowe składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda. 281

3 Skład grup roboczych rekomendujących projekty i Komitetów Sterujących CEL DZIAŁANIA W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGiP). środowisk akademickich), są Głównym celem Działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich 1 i małych miast są do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo określone następujące cele szczegółowe Działania: - wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast - tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej UZASADNIENIE DZIAŁANIA Znaczne obszary Polski zagroŝone zjawiskami trwałej marginalizacji ekonomicznej i społecznej. Problem ten dotyczy m.in. istotnej części gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Niepokojąca jest wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia, mała mobilność zawodowa społeczności lokalnych i niska kreatywność w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania. Obok niskiego poziomu przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców tych obszarów ograniczenie moŝliwości rozwojowych wynika takŝe m.in. z niskiego poziomu wyposaŝenia infrastrukturalnego w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. Czynniki te w połączeniu z ograniczonymi moŝliwościami finansowymi samorządów lokalnych barierę tworzą dla zwiększenia poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych i tym samym ograniczają moŝliwości dywersyfikacji źródeł zatrudnienia i podniesienia poziomu cywilizacyjnego mieszkańców tych obszarów. 1 Obszary wiejskie to obszary usytuowane poza granicami administracyjnymi miast 282

4 Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwój obszarów wiejskich jest stosunkowo niska zdolność niektórych środowisk lokalnych do rozwijania współpracy i zasad partnerstwa przy realizacji działań są rozwojowych. Ma to powaŝne, negatywne konsekwencje dla perspektyw rozwojowych wsi i małych miast. OPIS DZIAŁANIA W ramach działania przewidziane do realizacji projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach Działania do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, wynikające z planów/programów rozwoju lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. Plany te powinny zawierać co najmniej: opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata , plan finansowy na lata Przykładowa struktura takiego dokumentu znajduje się są w załączniku. Kryteria wyboru poszczególnych typów projektów zamieszczone w punkcie Kryteria wyboru projektów RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW - sieci kanalizacyjne, ujęć - sieci kanalizacji deszczowej - oczyszczalnie ścieków - inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków - sieci wodociągowe, - ujęcia wody (w tym ochrona i źródeł wody pitnej) - urządzenia słuŝące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY 283

5 - urządzenia regulujące ciśnienie wody WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne), POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA - modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposaŝenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza - przekształcenie bądź istniejących systemów ogrzewania obiektów uŝyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji" budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwiŝytych środków ochrony roślin rekultywacja likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych) budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieuŝytych środków ochrony roślin GOSPODARKA ODPADAMI - likwidacja dzikich wysypisk - kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp. - regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzebę ochrony przyrody PRZECIWDZIAŁANIE POWODZIOM - tworzenie polderów (włączając wykorzystanie naturalnych sposobów przeciwdziałania powodzi, takich jak obsadzanie roślinnością, zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych - budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi 284

6 budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. małej retencji BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH O ZNACZENIU LOKALNYM - drogi powiatowe i gminne, - lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych drogi w granicach administracyjnych miejscowości i miast do 20 tys. mieszkańców - towarzysząca infrastruktura drogowa KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE - projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych itp. BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ - infrastruktura słuŝąca rozwojowi aktywnych form turystyki - infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna - systemy informacji kulturalnej i turystycznej - infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, itp. ) - projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagroŝeń (np. poŝary, włamania, itp.) projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczowypoczynkowych KOSZTY KWALIFIKOWANE DZIAŁANIA 3.1. W ramach Działania 3.1. do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami wymienionymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004 z 10 marca 285

7 2004r. W szczególności mogą to być następujące koszty - tylko w przypadku przyjęcia projektu do realizacji: 1) Przygotowanie planu rozwoju lokalnego podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o refundację są samorządy gmin i powiatów 2) Prace przygotowawcze, w tym: - przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne), przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko; - prace projektantów, architektów, - wykup niezabudowanych gruntów jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) przygotowanie dokumentacji przetargowej, koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych 3) Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: - przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, - prace ziemne, - prace budowlano-montaŝowe - prace instalacyjne, - prace wykończeniowe, - zakup wyposaŝenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, nadzór inŝynierski. koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją koszt budowy kanalizacji teletechnicznej Za koszty niekwalifikowane w ramach Działania uznaje się: podłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych indywidualnych uŝytkowników zakup środków transportu np. na cele transportu odpadów 286

8 POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW Dofinansowanie z EFRR: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych 50% kwalifikujących się wydatków publicznych - tylko w przypadku projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: z budŝetu państwa Minister Gospodarki Pracy (10%) oraz np. Minister Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budŝetowej) z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Wysokość pomocy publicznej w przypadku projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza Projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą są jakości powietrza wspierane zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. krajowej pomocy regionalnej, Dz. U. C 74, z ) w przypadku nowych inwestycji, oraz zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. pomocy na ochronę środowiska (Dz.U. C 37 z ) w przypadku innych inwestycji. W ramach projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach: - na nowe inwestycje zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej: 30% EDN- dla podregionów 22 (Warszawa) i 42 (Poznań); 40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot); 50% EDN - dla pozostałych podregionów. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy dodatkową mogą otrzymać pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć 15 punktów procentowych brutto. - na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska 287

9 50% EDN na inwestycje realizowane w podregionach 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa), 30 (Gdynia Gdańsk -Sopot) i 42 (Poznań), 60% EDN - na inwestycje realizowane w pozostałych podregionach. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy dodatkową mogą otrzymać pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć 15 punktów procentowych brutto. JeŜeli producent energii będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, intensywność pomocy udzielanej w związku z inwestycją moŝe zostać zwiększona do 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Na inwestycje w ramach projektów związanych z poprawą jakości powietrza pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach: - na nowe inwestycje zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej, w wysokości: 30% EDN - dla podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań); 40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot); 50% EDN - dla pozostałych podregionów. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy dodatkową mogą otrzymać pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć 15 punktów procentowych brutto. - na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska, w wysokości: 1) na dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw wymienionych w załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584), do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych 50% 288

10 2) na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne, lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne - 40% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Warszawa) i 42 (Poznań), 50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdańsk-Gdynia-Sopot), 60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach, 3) na wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła - 50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa ), 30 (Gdańsk-Gdynia- Sopot)i 42 (Poznań), 60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach, jeŝeli: a) wytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niŝ 80%, lub b) wytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zuŝycia energii, lub c) proces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie. W przypadku pomocy opisanej w punktach 2-3 beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć są 15 punktów procentowych brutto. W przypadku inwestycji, realizowanej zarówno w ramach poprawy jakości powietrza, jak i odnawialnych źródeł energii, nie będącej nową inwestycją (inne inwestycje) koszty kwalifikowane równe nadwyŝce kosztów przedsięwzięcia związanego z wykorzystaniem energii odnawialnej w porównaniu do kosztów wybudowania źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy. Przy porównywaniu kosztów mają miejsce dwie sytuacje. Gdy zastępowane jest istniejące źródło, porównanie dotyczy kosztów wykonania źródła konwencjonalnego z zastosowaniem paliwa, które było wykorzystywane dotychczas. W 289

11 przypadku budowy nowego źródła, porównanie dotyczy kosztów wykonania najtańszego źródła konwencjonalnego o takiej samej mocy. Ponadto od poniesionych kosztów naleŝy odjąć ewentualne dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej liczone w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji. W ramach projektów związanych z turystyką pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach: - na projekty infrastrukturalne zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej: 30% EDN - dla podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań); 40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot); 50% EDN - dla pozostałych podregionów. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy dodatkową mogą otrzymać pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć 15 punktów procentowych brutto. na projekty promocyjne udzielana jest pomoc de minimis do momentu, w którym, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę, nie przekroczy kwoty 100 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat. 290

12 DZIAŁANIE 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.2 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Nazwa działania Infrastruktura ochrony środowiska Nazwa poddziałania nie dotyczy Dziedzina interwencji Funduszy 332,341,343,344,345,353 Strukturalnych Numer działania 1.2 Numer poddziałania nie dotyczy Czas trwania działania Instytucja Zarządzająca Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki Beneficjenci Końcowi 1. jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 3. podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny, powiatowy lub wojewódzki 4. podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką będą samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska. 5. jednostki administracji rządowej w województwach 6. inne instytucje publiczne Instytucja Płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w MF Rodzaj pomocy (np. czy to Dotacje na realizację projektów infrastrukturalnych oraz projektów dotyczących granty inwestycyjne, doradztwo, poprawy jakości zarządzania środowiskiem i poprawy dostępu do informacji o szkolenia) środowisku Max. udział środków EFRR (%) w 75% kwalifikujących się kosztach 50% kwalifikujących się kosztów publicznych w przypadku projektów publicznych na poziomie projektu generujących znaczący dochód netto Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w EUR) Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) Przewidywana wielkość środków prywatnych (w EUR) Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych na 75,00% 291

13 są poziomie działania Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach 25,00% publicznych na poziomie działania System wyboru projektów Konkurs projektów. Wnioski projektowe składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda. Skład grup roboczych rekomendujących projekty i Komitetów Sterujących W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGiP). CEL DZIAŁANIA Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a takŝe poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyŝszych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się takŝe warunki Ŝycia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa. UZASADNIENIE DZIAŁANIA Od 1990 r. nastąpiła w Polsce znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. W wyniku zmian, które zaszły w tym czasie w strukturze polskiej gospodarki nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych, a wypracowanie skutecznych mechanizmów finansowych umoŝliwiło realizację inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Pozytywnym tendencjom towarzyszy jednak narastanie zagroŝeń i niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza w wyzwań świetle zrównowaŝonego rozwoju: pogłębianie się deficytu wód, nie rozwiązanie problemu gospodarki odpadami, 292

14 antyekologiczny model transportu, szkodliwy wpływ na wielu szczególnie małych i środowisko skutków działalności średnich firm. Brak odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska uniemoŝliwia zapewnienie mieszkańcom wszystkich polskich regionów wysokiej jakości Ŝycia, powoduje równieŝ brak moŝliwości wdroŝenia prawa wspólnotowego w tym zakresie (do czego Polska jest zobowiązana poprzez zaadoptowanie Dyrektyw Unii Europejskiej na grunt polskiego prawa) a takŝe ograniczenie rozwoju gospodarczego przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska. Niezbędne jest zatem szerokie wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska ze środków strukturalnych. RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW ZAOPATRZENIE W WODĘ, POBÓR WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW budowa i modernizacja sieci wodociągowych budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków budowa zbiorników umoŝliwiających pozyskanie wody pitnej GOSPODARKA ODPADAMI organizacja i wdraŝanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu wdraŝanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk) budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposaŝenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów uŝyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji" 293

15 ZAPOBIEGANIE POWODZIOM 1. regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody 2. tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych 3. budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi 4. budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji" 5. ochrona brzegów morskich WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza tworzenie systemów pomiaru w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód tworzenie map terenów zalewowych tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagroŝenia tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa) KOSZTY KWALIFIKOWANE DZIAŁANIA 1.2. W ramach Działania 1.2. do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami wymienionymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004 z 10 marca 2004r. W szczególności mogą to być następujące koszty - tylko w przypadku przyjęcia projektu do realizacji: 1) Prace przygotowawcze, w tym: 294

16 - przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne), - przygotowanie dokumentacji technicznej, - przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko; - prace projektantów, architektów, - wykup niezabudowanych gruntów jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) - przygotowanie dokumentacji przetargowej, koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych 2) Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, prace ziemne, prace budowlano-montaŝowe prace instalacyjne, prace wykończeniowe, zakup wyposaŝenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, nadzór inŝynierski koszty promocji projektu koszty infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla realizacji projektu koszt budowy kanalizacji teletechnicznej Za koszty niekwalifikowane w ramach Działania uznaje się: zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych uŝytkowników POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW Dofinansowanie z EFRR: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku projektów generujących znaczący dochód netto Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 295

17 z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Wysokość pomocy publicznej w przypadku projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza Projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą są jakości powietrza wspierane zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. krajowej pomocy regionalnej, Dz. U. C 74, z ) w przypadku nowych inwestycji, oraz zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dot. pomocy na ochronę środowiska (Dz.U. C 37 z ) w przypadku innych inwestycji. W ramach projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach: - na nowe inwestycje zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej: 30% EDN 2 - dla podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań); 40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot); 50% EDN - dla pozostałych podregionów. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy dodatkową mogą otrzymać pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć 15 punktów procentowych brutto. - na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska 50% EDN na inwestycje realizowane w podregionach 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa), 30 (Gdynia Gdańsk -Sopot) i 42 (Poznań), 60% EDN - na inwestycje realizowane w pozostałych podregionach. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy dodatkową mogą otrzymać pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć 15 punktów procentowych brutto. JeŜeli producent energii będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł 2 Ekwiwalent Dotacji Netto 296

18 odnawialnych, intensywność pomocy udzielanej w związku z inwestycją moŝe zostać zwiększona do 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Na inwestycje w ramach projektów związanych z poprawą jakości powietrza pomoc publiczna będzie przyznawana na następujących warunkach: - na nowe inwestycje zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej, w wysokości: 30% EDN - dla podregionów 22 (Warszawai 42 (Poznań); 40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot); 50% EDN - dla pozostałych podregionów. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy dodatkową mogą otrzymać pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć 15 punktów procentowych brutto. - na inne inwestycje - pomoc horyzontalna, zgodnie z wytycznymi o pomocy publicznej na ochronę środowiska, w wysokości: 1) na dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw wymienionych w załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584), do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych 50% 2) na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne, lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne - 40% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 ( Warszawa) i 42 (Poznań), 50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdańsk-Gdynia-Sopot), 60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach, 3) na wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła - 297

19 50% - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków), 22 (Warszawa), 30 (Gdańsk-Gdynia- Sopot)i 42 (Poznań), 60% - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach, jeŝeli: a) wytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niŝ 80%, lub b) wytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zuŝycia energii, lub c) proces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie. W przypadku pomocy opisanej w punktach 2-3 beneficjenci, którzy spełniają kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkową pomoc, której poziom nie moŝe przekroczyć są 15 punktów procentowych brutto. W przypadku inwestycji, realizowanej zarówno w ramach poprawy jakości powietrza, jak i odnawialnych źródeł energii, nie będącej nową inwestycją (inne inwestycje) koszty kwalifikowane równe nadwyŝce kosztów przedsięwzięcia związanego z wykorzystaniem energii odnawialnej w porównaniu do kosztów wybudowania źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy. Przy porównywaniu kosztów mają miejsce dwie sytuacje. Gdy zastępowane jest istniejące źródło, porównanie dotyczy kosztów wykonania źródła konwencjonalnego z zastosowaniem paliwa, które było wykorzystywane dotychczas. W przypadku budowy nowego źródła, porównanie dotyczy kosztów wykonania najtańszego źródła konwencjonalnego o takiej samej mocy. Ponadto od poniesionych kosztów naleŝy odjąć ewentualne dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej liczone w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji. 298

20 DZIAŁANIE 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.3 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Nazwa działania Regionalna infrastruktura społeczna Nazwa poddziałania Regionalna infrastruktura edukacyjna Dziedzina interwencji Funduszy 36, 183 Strukturalnych Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Numer działania 1.3 Numer poddziałania Czas trwania działania Instytucja Zarządzająca Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP Instytucja Pośrednicząca Beneficjenci Końcowi Urząd Wojewódzki 1. Zakłady opieki zdrowotnej 1 Samorząd województwa lub opieka stacjonarna (szpitale), działające w jego imieniu opieka ambulatoryjna jednostki organizacyjne (przychodnie) dla których 2 Związki, porozumienia i podmiotami tworzącymi są: stowarzyszenia jednostek samorządy wojewódzkie, powiaty, samorządu terytorialnego. Akademie Medyczne, Minister 3 Szkoły wyŝsze Zdrowia, Prezes Rady Ministrów, 4 Jednostki organizacyjne, Minister właściwy utworzone przez jednostki 2. Jednostki samorządu terytorialnego wymienione w punktach: 1, 2, 3, szczebla wojewódzkiego lub prowadzące działalność o działające w jego imieniu charakterze edukacyjnym na jednostki organizacyjne. poziomie wyŝszym. 3. Jednostki samorządu terytorialnego 5 Organizacje pozarządowe szczebla powiatowego lub prowadzące działalność statutową działające w jego imieniu o charakterze jednostki organizacyjne. edukacyjnym lub naukowo-4badawczym w powiązaniu ze stowarzyszenia jednostek Związki, porozumienia i szkoła wyŝszą. samorządu terytorialnego 5. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia 299

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie

DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie Głównym celem Działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskichi małych miast do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo określone są następujące

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.2 Nazwa Programu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.2 Nazwa Programu DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.2 Nazwa Programu ZPORR Operacyjnego Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny Nazwa działania Obszary

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I Rafał Cieślak Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I 1. Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej wykorzystanie w słuŝbie zdrowia

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej wykorzystanie w słuŝbie zdrowia RAFAŁ CIEŚLAK Fundusze strukturalne Unii Europejskiej wykorzystanie w słuŝbie zdrowia 1. Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1.

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1. KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VIII

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 7.2 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 7.2 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 7.2 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Karta działania 7.2 projekt lipiec 2007 r. 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. 1. Wsparcie 4.1 (infrastruktura wodno-ściekowa) 2. Wsparcie 6.2 (zagospodarowanie terenów zdegradowanych) JEDNODNIOWE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny Nazwa Działania Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 3.3 INSTYTUCJE KULTURY

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 3.3 INSTYTUCJE KULTURY SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 3.3 INSTYTUCJE KULTURY 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Turystyka i przemysł kulturowy

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

i Środowisko Priorytet IV

i Środowisko Priorytet IV Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Marzena Słupeczańska Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW ŁĄCZNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02.

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02. 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego RIT (Południowy) 12.2.2. Infrastruktura kształcenia

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusze strukturalne UE w Polsce Sektorowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie)

Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie) Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie) Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Człuchów, 16 lipca 2009r. Możliwość dofinansowania instalacji solarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Mazowiecki Serwis Gospodarczy, Katarzyna Glezman 1 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo