Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Fundacją Fundusz Inicjatyw, z siedzibą rejestracyjną przy ul. Sierpińskiego 24/5 w Lublinie, NIP: , REGON: , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: Projekt realizowany jest przez Biuro FFI, przy ul. Narutowicza 57/4 w Lublinie. 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Projekt realizowany jest w terminie od r. do r. na terenie województwa lubelskiego. 2 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Projekcie oznacza to projekt Centrum Ekonomii Społecznej ; CES oznacza to Centrum Ekonomii Społecznej prowadzone przez Fundację Fundusz Inicjatyw ; ES oznacza to ekonomię społeczną; Instytucji Pośredniczącej II stopnia - oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; Beneficjencie lub Organizatorze oznacza to Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI); Kandydacie oznacza to osobę starającą się o udział w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej ; Uczestniku projektu oznacza to osobę zakwalifikowaną, która rozpoczęła udział w projekcie; Komisji Rekrutacyjnej oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji uczestników na doradztwo i szkolenia w ramach Projektu; Działalności komercyjnej oznacza to prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych (nastawionej na zysk), nie oznacza to odpłatnej działalności statutowej (realizacji zadań statutowych w części dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej, w przypadku spółdzielni socjalnych lub działalności społecznie użytecznej w sferze działań Strona1 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

2 publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). 3 Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących działalności komercyjnej, posiadających siedzibę na terenie woj. lubelskiego oraz do osób fizycznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. 2. Uczestnikami projektu mogą być: a) w zakresie usług dla podmiotów ekonomii społecznej pracownicy i współpracownicy (np. wolontariusze) wydelegowani przez instytucje sektora ES z woj. lubelskiego, które nie prowadzą działalności komercyjnej, b) w zakresie doradztwa indywidualnego, grupowego i szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej wszystkie dorosłe osoby fizyczne zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego (pracujące i pozostające bez zatrudnienia), c) w zakresie działań promocyjnych informacje bezpośrednio kierowane są do instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a pośrednio korzystają z nich wszyscy odbiorcy poszczególnych mediów. 3. Wsparciem zostanie objętych: -minimum 10 podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących działalności komercyjnej; -minimum 30 współpracowników podmiotów ekonomii społecznej; -minimum 65 osób fizycznych (w tym 20 osób bezrobotnych i 10 nieaktywnych zawodowo). 4. Projekt zakłada udzielenie bezpośredniego wsparcia łącznie min. 95 osobom. 4 Zasady zgłaszania się do projektu 1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty - zgodnie z zasadą równych szans do momentu zrekrutowania: min. 10 podmiotów ekonomii społecznej na usługi prawne, księgowe i marketingowe, w tym min. 30 osób współpracujących z tymi podmiotami; min. 10 osób na doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; 20 osób na doradztwo grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej 20 osób na Listach Podstawowych (10 osób na każdą grupę doradztwa) Strona2 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

3 45 osób na szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej 45 osób na Listach Podstawowych (15 osób na każdą z edycji szkolenia). 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w sposób ciągły od kwietnia do listopada 2010 r. 3. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze projektu w Lublinie, przy ul. Narutowicza 57/4 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18: Zgłoszenia można składać także podczas dyżurów sobotnich. Terminy dyżurowania biura będą podawane na bieżąco na stronie internetowej projektu. 5. Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Ekonomii Społecznej Fundacji Fundusz Inicjatyw ; ul. Narutowicza 57/4; Lublin. Jako data zgłoszenia zostanie wówczas przyjęta data wpływu dokumentów do Biura projektu. 6. Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną i faxem nie będą rozpatrywane. 7. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej: a) Podpisany Regulamin uczestnictwa w projekcie, b) Karta zgłoszeniowa podmiotu ekonomii społecznej, c) Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ekonomii społecznej kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. 8. Ze względu na obowiązki sprawozdawcze ciążące na Organizatorze w pierwszym dniu korzystania z usług, każdy przedstawiciel podmiotu ES zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: a) Wypełniony i podpisany zakres danych PEFS, b) Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c) Zaświadczenie od instytucji delegującej, d) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego, e) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 nie są wymagane na etapie zgłaszania się podmiotu ES do projektu, jednakże zgłaszający się podmiot ES deklaruje, iż wydelegowane przez niego osoby w wymaganym terminie złożą dokumenty, o których mowa w pkt Wymagane dokumenty zgłoszeniowe dla osób fizycznych: a) Podpisany Regulamin udziału w projekcie, b) Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy c) Podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, d) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego, e) Dokument potwierdzający status na rynku pracy: 1) status osoby pracującej (jeśli dotyczy) - zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę lub powołania lub wyboru Strona3 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

4 lub mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło, lub 2) status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy) - Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego, lub 3) status osoby nieaktywnej zawodowo (jeśli dotyczy) podpisane Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo. 11. Ww. dokumenty, o których mowa w pkt. 7, 8 i 10 są dostępne w Biurze projektu, na stronie internetowej projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. 12. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (oświadczenie potwierdzam za zgodność z oryginałem, data i podpis). 13. Kandydaci, którzy złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwani do ich uzupełnienia (ustnie przez pracownika przyjmującego zgłoszenie lub telefonicznie w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą). 14. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji. 15. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie zawierają danych umożliwiających kontakt z podmiotem ekonomii społecznej, lub kandydatem zgłaszającym się jako osoba fizyczna (jednoczesny brak; adresu, nr telefonu, e -maila). 16. W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentów. 5 Zasady kwalifikacji do projektu I. Zasady kwalifikacji podmiotów ekonomii społecznej. 1. Podmioty ekonomii społecznej mogą zostać zakwalifikowane do projektu wyłącznie w zakresie usług skierowanych do nich, tj. usług prawnych, księgowych i marketingowych. 2. Ostatecznej kwalifikacji podmiotów ekonomii społecznej dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z 3 członków zespołu projektowego. 3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji podmiotu ekonomii społecznej do udziału w projekcie w ciągu 7-miu dni roboczych od momentu złożeniu do Biura projektu poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych 4. Komisja będzie brać pod uwagę: kryteria formalne, wskaźniki założone do realizacji określone we wniosku o dofinansowanie, datę zgłoszenia. Strona4 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

5 5. Kryteria formalne, o których mowa w części I, pkt. 4 dotyczą poprawnego złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów grupy docelowej projektu. 6. Wskaźniki, o których mowa w części I, pkt. 4 dotyczą objęcia wsparciem: min. 15 przedstawicieli podmiotów ES płci żeńskiej, min. 30 przedstawicieli podmiotów ES posiadających status osób zatrudnionych. 7. Podmiot zgłaszający się zostanie telefonicznie bądź owo poinformowany o wynikach rekrutacji. 8. Protokół z obrad Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą zakwalifikowanych podmiotów zostanie umieszczony na stronie internetowej. 9. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. II. Zasady kwalifikacji osób fizycznych 1. Osoby fizyczne mogą zostać zakwalifikowane do projektu wyłącznie w zakresie usług skierowanych do nich, tj. doradztwa i szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia ekonomii społecznej. 2. Ostatecznej kwalifikacji uczestników na doradztwo grupowe i szkolenia spośród kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z 3 członków zespołu projektowego. 3. Komisja będzie brać pod uwagę: kryteria formalne, wskaźniki założone do realizacji określone we wniosku o dofinansowanie, datę zgłoszenia. 4. Kryteria formalne, o których mowa w części II, pkt. 3 dotyczą poprawnego złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów grupy docelowej projektu. 5. Wskaźniki, o których mowa w części II, pkt. 3 dotyczą objęcia wsparciem: min. 33 kobiet (w tym min. 10 kobiet korzystających z doradztwa grupowego i min. 23 kobiety korzystające ze szkoleń), min. 30 osób pracujących, min. 35 osób pozostających bez zatrudnienia (w tym 20 osób bezrobotnych i 10 osób nieaktywnych zawodowo). 6. Zgodnie z zapisami wniosku, gwarantującymi 10 miejsc dla kobiet w doradztwie grupowym, zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji mężczyzn, jeśli ich liczba wśród zakwalifikowanych uczestników doradztwa wyniesie 10 osób. 7. Zgodnie z zapisami wniosku, gwarantującymi 23 miejsca dla kobiet na szkoleniach, zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji mężczyzn, jeśli ich liczba wśród zakwalifikowanych uczestników na szkolenia wyniesie 22 osoby. 8. Na grupowe doradztwo Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje 20 osób na Listy Podstawowe, po 10 uczestników do każdej z dwóch grup. Strona5 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

6 9. Na szkolenie Wstęp do Ekonomii Społecznej Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje 45 osób na Listy Podstawowe, po 15 uczestników do każdej z trzech grup. 10. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na Listy Rezerwowe. 11. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do projektu osobę z Listy Rezerwowej z zachowaniem kolejności na liście oraz z uwzględnieniem wskaźników założonych do realizacji określonych we wniosku o dofinansowanie. 12. Kolejne osoby z Listy Rezerwowej mogą przystąpić do projektu w sytuacji przedstawionej w pkt. 11 do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęć szkoleniowych lub doradztwa grupowego. 13. Formularze zgłoszeniowe kandydatów do udziału w projekcie, którzy wyrazili chęć udziału w doradztwie indywidualnym będą rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów. 14. Rozpatrzenie, o którym mowa w pkt. 13 dotyczy wyłącznie zgłoszenia na doradztwo indywidualne. 15. Osoby zgłaszające się, zostaną telefonicznie bądź owo poinformowane o wynikach rekrutacji. 16. Protokół z obrad Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu. 17. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 6 Wsparcie I. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej 1. Dla podmiotów ekonomii społecznej w CES będą świadczone usługi prawne, księgowe i marketingowe. 2. Z usług korzystają wydelegowani współpracownicy podmiotu ES, którzy złożą wymagane dokumenty, o których mowa w 4, pkt Liczba i status delegowanych osób (ilość osób płci żeńskiej, ilość osób zatrudnionych) musi być zgodny z informacjami wskazanymi w Karcie zgłoszeniowej. 4. Po wypełnieniu zobowiązań złożonych w Karcie zgłoszeniowej odnośnie do ilości delegowanych kobiet i osób zatrudnionych podmiot może delegować dodatkowe osoby o każdym statusie. 5. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone będą w Centrum Ekonomii Społecznej przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie od czerwca do grudnia 2010 r. 6. W ramach usług prawnych w poniedziałki w Centrum Ekonomii Społecznej będzie dyżurował doradca - prawnik (średnio 4 dyżury w m-cu w okresie VI-XII 2010). Strona6 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

7 7. W ramach usług księgowych we wtorki w Centrum Ekonomii Społecznej będzie dyżurował doradca - księgowy (średnio 4 dyżury w m-cu w okresie VI-XII 2010). 8. W ramach usług marketingowych w środy w Centrum Ekonomii Społecznej będzie dyżurował doradca - specjalista ds. marketingu (średnio 4 dyżury w m-cu w okresie VI-XII 2010). 9. Dyżury doradców będą trwały 3 godziny zegarowe dziennie. 10. W ramach każdej z usług odbędzie się po 28 dyżurów. 11. Pierwsze konsultacje delegowanych osób z doradcami będą miały charakter osobisty, kolejne będą mogły mieć charakter telefoniczny oraz przez komunikator internetowy Gadu - Gadu. 12. Informacja o możliwości konsultacji telefonicznej i przez komunikator internetowy Gadu- Gadu będzie podawana na stronie internetowej projektu z min. 2- dniowym wyprzedzeniem. 13. Najpóźniej w grudniu osoby delegowane korzystające ze wsparcia w ramach usług będą wypełniały ankiety ewaluacyjne i inne badania monitoringowe. II. Wsparcie dla osób fizycznych 1. Dla osób fizycznych w CES będą świadczone usługi doradczo szkoleniowe. Doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. 2 edycje doradztwa grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. 3 edycje szkolenia Wstęp do Ekonomii Społecznej. 2. Doradztwo indywidualne - konsultacje ze specjalistą ds. ekonomii społecznej będą prowadzone w czwartki po 3 godziny dziennie, łącznie 28 dyżurów w okresie VI-XII Doradztwo będzie dobywać się w Centrum Ekonomii Społecznej przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie. 4. Pierwsze konsultacje uczestników doradztwa indywidualnego z doradcami będą miały charakter osobisty, kolejne będą mogły mieć charakter telefoniczny oraz przez komunikator internetowy Gadu-Gadu. 5. Informacja o możliwości konsultacji telefonicznej i przez komunikator internetowy Gadu Gadu będzie podawana na stronie internetowej projektu z min. 2- dniowym wyprzedzeniem. 6. Osoby korzystające z doradztwa indywidualnego będą mogły korzystać też ze szkoleń lub doradztwa grupowego. 7. W ramach doradztwa grupowego powstaną dwie grupy w terminach: I edycja: sierpień 2010 r. (8 godz. dydaktycznych) II edycja: październik 2010 r. (8 godz. dydaktycznych) 8. Doradztwo grupowe będzie odbywać się w 10-os. grupach w Lublinie. Strona7 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

8 9. W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 edycje szkolenia: Wstęp do Ekonomii Społecznej : I edycja: lipiec 2010 r. (32 godz. dydaktyczne); II edycja: wrzesień 2010 r. (32 godz. dydaktyczne); III edycja: listopad 2010 r. (32 godz. dydaktyczne); 10. Szkolenia będą odbywać się w 15-os. grupach w Lublinie. 11. Uczestnicy doradztwa grupowego i szkoleń otrzymają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 12. Szkolenia zakończą się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 13. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie uczestnicy, których absencja nie przekroczy 20% zajęć szkoleniowych. 14. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć szkoleniowych nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. 7 Obowiązki uczestników 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do: Podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie potwierdzającej aktualność statusu uprawniającego do udziału w nim na dzień rozpoczęcia udziału (najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia); Uczestniczenia w 100% zajęć doradztwa grupowego; Uczestniczenia w min. 80 % zajęć szkoleniowych; Punktualnego przychodzenia na zajęcia i umówione godziny doradztwa; Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na Liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć; Informowania o planowanych nieobecnościach ( owo lub telefonicznie); Usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w projekcie; Wypełniania ankiet monitoringowych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym; Informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjecie zatrudnienia lub jego utrata); Przestrzegania zasad współżycia społecznego; W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn; Strona8 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

9 Udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości. 2. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu. 8 Obowiązki Organizatora 1. Organizator zobowiązany jest do: - zorganizowania bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, - zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych, - zapewnienia bezpłatnego wyżywienia/poczęstunku, - zapewnienia wysokiej jakości kadry doradców i trenerów, - umożliwienia dostępu do CES w dni robocze w godzinach 8:00-18:00. 9 Kary umowne 1. W przypadku przekroczenia 20% dopuszczalnego limitu nieobecności lub rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty uczestnictwa w wysokości 3.077, 00 zł 2. Organizator może wystąpić o zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 1 do dnia r. 3. W przypadku wystąpienia udokumentowanych zdarzeń losowych (np. kwestie zdrowotne) Organizator może zwolnić uczestnika z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 1. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu udziału w projekcie należy do Fundacji Fundusz Inicjatyw w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 kwietnia 2010 r. Ja niżej podpisana/y..oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i w całości akceptuję jego zapisy. Data i podpis kandydata Strona9 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

10 PROSIMY WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI Załącznik nr 1B do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Wybrane formy wsparcia: Doradztwo indywidualne* Doradztwo grupowe lub Szkolenie *Osoby korzystające z doradztwa indywidualnego mogą uczestniczyć też w doradztwie grupowym lub w szkoleniach Data wpływu. Godzina wpływu. Przyjął... Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie. Dane kandydata Imię (imiona) Nazwisko Płeć Wiek w chwili przystępowania do projektu PESEL Wykształcenie kobieta mężczyzna brak podstawowe (Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej) gimnazjalne (Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej) ponadgimnazjalne (Wykształcenie na poziomie szkoły średniej) Strona10 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

11 pomaturalne (Wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) wyższe (Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej) Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną (Posiadania przez kandydata pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej) tak nie Adres zameldowania Adres zamieszkania Dane kontaktowe Kryteria podstawowe ulica nr domu nr lokalu miejscowość kod pocztowy województwo ulica nr domu nr lokalu miejscowość obszar kod pocztowy województwo powiat telefon stacjonarny telefon komórkowy adres poczty elektronicznej ( ) Status osoby na rynku pracy w chwili Bezrobotny* obszar miejski Miasta oraz część miejska gminy miejsko wiejskiej. obszar wiejski Tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. tak nie W tym: Osoba długotrwale bezrobotna * Nieaktywny zawodowo * tak nie Strona11 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

12 przystępowania do projektu W tym: Osoba ucząca się lub kształcąca * Zatrudniony* W tym: tak nie Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników) Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników) Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników oraz którego roczny obrót jest powyżej 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) Zatrudniony w administracji publicznej (Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych) Zatrudniony w organizacji pozarządowej (Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) Strona12 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

13 *Bezrobotny - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, - nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, - ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. *Osoba długotrwale bezrobotna - oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. *Osoby nieaktywne zawodowo - oznacza osobę w wieku lata niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. *Osoby uczące lub kształcące się - osoby kształcące się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. *Zatrudniony - oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Nazwa pracodawcy Dane związane z pracodawcą Wybór edycji doradztwa grupowego LUB Wybór edycji szkolenia Dane dodatkowe Adres pracodawcy Zajmowane stanowisko Rodzaj umowy Wybieram* I edycja doradztwa: sierpień 2010 r. II edycja doradztwa: październik 2010 r. można wybrać tylko jedną formę wsparcia: doradztwo grupowe lub szkolenie I edycja szkolenia: lipiec 2010 r. Wybieram* II edycja szkolenia: wrzesień 2010 r. III edycja szkolenia: listopad 2010 r. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o projekcie?... *można wybrać tylko jedną formę wsparcia: doradztwo grupowe lub szkolenie Oświadczam, że: -zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie i akceptuję jego zapisy; -zostałem/am poinformowany/a, że projekt Centrum Ekonomii Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską ; -wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej i oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie tzn: Strona13 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

14 jestem osobą dorosłą (powyżej 18 roku życia), jestem osobą zatrudnioną wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę/ powołania/ wyboru/ mianowania/ spółdzielczej umowy o pracę/ umowy zlecenia/o dzieło, lub jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia - bezrobotną lub jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia - nieaktywną zawodowo, zamieszkuję (w rozumieniu KC*) na terenie woj. lubelskiego. - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla celów związanych z realizacją projektu; -wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu mojego udziału w projekcie; -jestem świadomy, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem; -świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji (miejscowość i data) (czytelny podpis) * Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w określonej miejscowości (kraju), konieczne jest stwierdzenie występowania dwóch przesłanek przebywania i zamiaru stałego pobytu. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: Kandydat przyjęty Kandydat nie przyjęty Kandydat wpisany na Listę rezerwową Data i podpisy. Proszę nie wypełniać. Wypełnia Komisja Rekrutacyjna Strona14 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

15 Załącznik nr 2B do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Centrum Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Centrum Ekonomii społecznej, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Centrum Ekonomii Społecznej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. (miejscowość, data)... (czytelny podpis) * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. Strona15 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

16 Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY NIEAKTYWNEJ ZAWODOWO W związku z ubieganiem się o udział w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia - nieaktywną zawodowo*. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.... (miejscowość, data)... (czytelny podpis) *Osoba nieaktywna zawodowo to osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Strona16 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

17 Załącznik nr 4 do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej ZAŚWIADCZENIE. (pieczęć zakładu pracy). (miejscowość, data) Zaświadcza się, że Pan/Pani zamieszkały/a..... legitymujący/a się dowodem osobistym... (seria i numer) jest zatrudniony w... na stanowisku..... na podstawie: umowy o pracę wyboru spółdzielczej umowy o pracę umowy zlecenia powołania umowy o dzieło mianowania Miejsce wykonywania pracy województwo.. Zatrudnienie ma charakter bezterminowy/terminowy do... Zakład pracy jest: mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem organizacją pozarządową administracją rządową/ samorządową/jednostką organizacyjną administracji Zaświadczenie wydaje się na potrzeby udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej..... (pieczęć i podpis kierownika zakładu pracy lub osoby upoważnionej) Strona17 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo