Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Fundacją Fundusz Inicjatyw, z siedzibą rejestracyjną przy ul. Sierpińskiego 24/5 w Lublinie, NIP: , REGON: , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: Projekt realizowany jest przez Biuro FFI, przy ul. Narutowicza 57/4 w Lublinie. 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Projekt realizowany jest w terminie od r. do r. na terenie województwa lubelskiego. 2 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Projekcie oznacza to projekt Centrum Ekonomii Społecznej ; CES oznacza to Centrum Ekonomii Społecznej prowadzone przez Fundację Fundusz Inicjatyw ; ES oznacza to ekonomię społeczną; Instytucji Pośredniczącej II stopnia - oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; Beneficjencie lub Organizatorze oznacza to Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI); Kandydacie oznacza to osobę starającą się o udział w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej ; Uczestniku projektu oznacza to osobę zakwalifikowaną, która rozpoczęła udział w projekcie; Komisji Rekrutacyjnej oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji uczestników na doradztwo i szkolenia w ramach Projektu; Działalności komercyjnej oznacza to prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych (nastawionej na zysk), nie oznacza to odpłatnej działalności statutowej (realizacji zadań statutowych w części dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej, w przypadku spółdzielni socjalnych lub działalności społecznie użytecznej w sferze działań Strona1 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

2 publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). 3 Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących działalności komercyjnej, posiadających siedzibę na terenie woj. lubelskiego oraz do osób fizycznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. 2. Uczestnikami projektu mogą być: a) w zakresie usług dla podmiotów ekonomii społecznej pracownicy i współpracownicy (np. wolontariusze) wydelegowani przez instytucje sektora ES z woj. lubelskiego, które nie prowadzą działalności komercyjnej, b) w zakresie doradztwa indywidualnego, grupowego i szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej wszystkie dorosłe osoby fizyczne zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego (pracujące i pozostające bez zatrudnienia), c) w zakresie działań promocyjnych informacje bezpośrednio kierowane są do instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a pośrednio korzystają z nich wszyscy odbiorcy poszczególnych mediów. 3. Wsparciem zostanie objętych: -minimum 10 podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących działalności komercyjnej; -minimum 30 współpracowników podmiotów ekonomii społecznej; -minimum 65 osób fizycznych (w tym 20 osób bezrobotnych i 10 nieaktywnych zawodowo). 4. Projekt zakłada udzielenie bezpośredniego wsparcia łącznie min. 95 osobom. 4 Zasady zgłaszania się do projektu 1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty - zgodnie z zasadą równych szans do momentu zrekrutowania: min. 10 podmiotów ekonomii społecznej na usługi prawne, księgowe i marketingowe, w tym min. 30 osób współpracujących z tymi podmiotami; min. 10 osób na doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; 20 osób na doradztwo grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej 20 osób na Listach Podstawowych (10 osób na każdą grupę doradztwa) Strona2 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

3 45 osób na szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej 45 osób na Listach Podstawowych (15 osób na każdą z edycji szkolenia). 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w sposób ciągły od kwietnia do listopada 2010 r. 3. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze projektu w Lublinie, przy ul. Narutowicza 57/4 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18: Zgłoszenia można składać także podczas dyżurów sobotnich. Terminy dyżurowania biura będą podawane na bieżąco na stronie internetowej projektu. 5. Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Ekonomii Społecznej Fundacji Fundusz Inicjatyw ; ul. Narutowicza 57/4; Lublin. Jako data zgłoszenia zostanie wówczas przyjęta data wpływu dokumentów do Biura projektu. 6. Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną i faxem nie będą rozpatrywane. 7. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej: a) Podpisany Regulamin uczestnictwa w projekcie, b) Karta zgłoszeniowa podmiotu ekonomii społecznej, c) Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ekonomii społecznej kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. 8. Ze względu na obowiązki sprawozdawcze ciążące na Organizatorze w pierwszym dniu korzystania z usług, każdy przedstawiciel podmiotu ES zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: a) Wypełniony i podpisany zakres danych PEFS, b) Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c) Zaświadczenie od instytucji delegującej, d) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego, e) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 nie są wymagane na etapie zgłaszania się podmiotu ES do projektu, jednakże zgłaszający się podmiot ES deklaruje, iż wydelegowane przez niego osoby w wymaganym terminie złożą dokumenty, o których mowa w pkt Wymagane dokumenty zgłoszeniowe dla osób fizycznych: a) Podpisany Regulamin udziału w projekcie, b) Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy c) Podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, d) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego, e) Dokument potwierdzający status na rynku pracy: 1) status osoby pracującej (jeśli dotyczy) - zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę lub powołania lub wyboru Strona3 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

4 lub mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło, lub 2) status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy) - Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego, lub 3) status osoby nieaktywnej zawodowo (jeśli dotyczy) podpisane Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo. 11. Ww. dokumenty, o których mowa w pkt. 7, 8 i 10 są dostępne w Biurze projektu, na stronie internetowej projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. 12. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (oświadczenie potwierdzam za zgodność z oryginałem, data i podpis). 13. Kandydaci, którzy złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwani do ich uzupełnienia (ustnie przez pracownika przyjmującego zgłoszenie lub telefonicznie w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą). 14. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji. 15. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie zawierają danych umożliwiających kontakt z podmiotem ekonomii społecznej, lub kandydatem zgłaszającym się jako osoba fizyczna (jednoczesny brak; adresu, nr telefonu, e -maila). 16. W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentów. 5 Zasady kwalifikacji do projektu I. Zasady kwalifikacji podmiotów ekonomii społecznej. 1. Podmioty ekonomii społecznej mogą zostać zakwalifikowane do projektu wyłącznie w zakresie usług skierowanych do nich, tj. usług prawnych, księgowych i marketingowych. 2. Ostatecznej kwalifikacji podmiotów ekonomii społecznej dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z 3 członków zespołu projektowego. 3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji podmiotu ekonomii społecznej do udziału w projekcie w ciągu 7-miu dni roboczych od momentu złożeniu do Biura projektu poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych 4. Komisja będzie brać pod uwagę: kryteria formalne, wskaźniki założone do realizacji określone we wniosku o dofinansowanie, datę zgłoszenia. Strona4 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

5 5. Kryteria formalne, o których mowa w części I, pkt. 4 dotyczą poprawnego złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów grupy docelowej projektu. 6. Wskaźniki, o których mowa w części I, pkt. 4 dotyczą objęcia wsparciem: min. 15 przedstawicieli podmiotów ES płci żeńskiej, min. 30 przedstawicieli podmiotów ES posiadających status osób zatrudnionych. 7. Podmiot zgłaszający się zostanie telefonicznie bądź owo poinformowany o wynikach rekrutacji. 8. Protokół z obrad Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą zakwalifikowanych podmiotów zostanie umieszczony na stronie internetowej. 9. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. II. Zasady kwalifikacji osób fizycznych 1. Osoby fizyczne mogą zostać zakwalifikowane do projektu wyłącznie w zakresie usług skierowanych do nich, tj. doradztwa i szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia ekonomii społecznej. 2. Ostatecznej kwalifikacji uczestników na doradztwo grupowe i szkolenia spośród kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z 3 członków zespołu projektowego. 3. Komisja będzie brać pod uwagę: kryteria formalne, wskaźniki założone do realizacji określone we wniosku o dofinansowanie, datę zgłoszenia. 4. Kryteria formalne, o których mowa w części II, pkt. 3 dotyczą poprawnego złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów grupy docelowej projektu. 5. Wskaźniki, o których mowa w części II, pkt. 3 dotyczą objęcia wsparciem: min. 33 kobiet (w tym min. 10 kobiet korzystających z doradztwa grupowego i min. 23 kobiety korzystające ze szkoleń), min. 30 osób pracujących, min. 35 osób pozostających bez zatrudnienia (w tym 20 osób bezrobotnych i 10 osób nieaktywnych zawodowo). 6. Zgodnie z zapisami wniosku, gwarantującymi 10 miejsc dla kobiet w doradztwie grupowym, zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji mężczyzn, jeśli ich liczba wśród zakwalifikowanych uczestników doradztwa wyniesie 10 osób. 7. Zgodnie z zapisami wniosku, gwarantującymi 23 miejsca dla kobiet na szkoleniach, zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji mężczyzn, jeśli ich liczba wśród zakwalifikowanych uczestników na szkolenia wyniesie 22 osoby. 8. Na grupowe doradztwo Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje 20 osób na Listy Podstawowe, po 10 uczestników do każdej z dwóch grup. Strona5 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

6 9. Na szkolenie Wstęp do Ekonomii Społecznej Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje 45 osób na Listy Podstawowe, po 15 uczestników do każdej z trzech grup. 10. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na Listy Rezerwowe. 11. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do projektu osobę z Listy Rezerwowej z zachowaniem kolejności na liście oraz z uwzględnieniem wskaźników założonych do realizacji określonych we wniosku o dofinansowanie. 12. Kolejne osoby z Listy Rezerwowej mogą przystąpić do projektu w sytuacji przedstawionej w pkt. 11 do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęć szkoleniowych lub doradztwa grupowego. 13. Formularze zgłoszeniowe kandydatów do udziału w projekcie, którzy wyrazili chęć udziału w doradztwie indywidualnym będą rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów. 14. Rozpatrzenie, o którym mowa w pkt. 13 dotyczy wyłącznie zgłoszenia na doradztwo indywidualne. 15. Osoby zgłaszające się, zostaną telefonicznie bądź owo poinformowane o wynikach rekrutacji. 16. Protokół z obrad Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu. 17. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 6 Wsparcie I. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej 1. Dla podmiotów ekonomii społecznej w CES będą świadczone usługi prawne, księgowe i marketingowe. 2. Z usług korzystają wydelegowani współpracownicy podmiotu ES, którzy złożą wymagane dokumenty, o których mowa w 4, pkt Liczba i status delegowanych osób (ilość osób płci żeńskiej, ilość osób zatrudnionych) musi być zgodny z informacjami wskazanymi w Karcie zgłoszeniowej. 4. Po wypełnieniu zobowiązań złożonych w Karcie zgłoszeniowej odnośnie do ilości delegowanych kobiet i osób zatrudnionych podmiot może delegować dodatkowe osoby o każdym statusie. 5. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone będą w Centrum Ekonomii Społecznej przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie od czerwca do grudnia 2010 r. 6. W ramach usług prawnych w poniedziałki w Centrum Ekonomii Społecznej będzie dyżurował doradca - prawnik (średnio 4 dyżury w m-cu w okresie VI-XII 2010). Strona6 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

7 7. W ramach usług księgowych we wtorki w Centrum Ekonomii Społecznej będzie dyżurował doradca - księgowy (średnio 4 dyżury w m-cu w okresie VI-XII 2010). 8. W ramach usług marketingowych w środy w Centrum Ekonomii Społecznej będzie dyżurował doradca - specjalista ds. marketingu (średnio 4 dyżury w m-cu w okresie VI-XII 2010). 9. Dyżury doradców będą trwały 3 godziny zegarowe dziennie. 10. W ramach każdej z usług odbędzie się po 28 dyżurów. 11. Pierwsze konsultacje delegowanych osób z doradcami będą miały charakter osobisty, kolejne będą mogły mieć charakter telefoniczny oraz przez komunikator internetowy Gadu - Gadu. 12. Informacja o możliwości konsultacji telefonicznej i przez komunikator internetowy Gadu- Gadu będzie podawana na stronie internetowej projektu z min. 2- dniowym wyprzedzeniem. 13. Najpóźniej w grudniu osoby delegowane korzystające ze wsparcia w ramach usług będą wypełniały ankiety ewaluacyjne i inne badania monitoringowe. II. Wsparcie dla osób fizycznych 1. Dla osób fizycznych w CES będą świadczone usługi doradczo szkoleniowe. Doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. 2 edycje doradztwa grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. 3 edycje szkolenia Wstęp do Ekonomii Społecznej. 2. Doradztwo indywidualne - konsultacje ze specjalistą ds. ekonomii społecznej będą prowadzone w czwartki po 3 godziny dziennie, łącznie 28 dyżurów w okresie VI-XII Doradztwo będzie dobywać się w Centrum Ekonomii Społecznej przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie. 4. Pierwsze konsultacje uczestników doradztwa indywidualnego z doradcami będą miały charakter osobisty, kolejne będą mogły mieć charakter telefoniczny oraz przez komunikator internetowy Gadu-Gadu. 5. Informacja o możliwości konsultacji telefonicznej i przez komunikator internetowy Gadu Gadu będzie podawana na stronie internetowej projektu z min. 2- dniowym wyprzedzeniem. 6. Osoby korzystające z doradztwa indywidualnego będą mogły korzystać też ze szkoleń lub doradztwa grupowego. 7. W ramach doradztwa grupowego powstaną dwie grupy w terminach: I edycja: sierpień 2010 r. (8 godz. dydaktycznych) II edycja: październik 2010 r. (8 godz. dydaktycznych) 8. Doradztwo grupowe będzie odbywać się w 10-os. grupach w Lublinie. Strona7 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

8 9. W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 edycje szkolenia: Wstęp do Ekonomii Społecznej : I edycja: lipiec 2010 r. (32 godz. dydaktyczne); II edycja: wrzesień 2010 r. (32 godz. dydaktyczne); III edycja: listopad 2010 r. (32 godz. dydaktyczne); 10. Szkolenia będą odbywać się w 15-os. grupach w Lublinie. 11. Uczestnicy doradztwa grupowego i szkoleń otrzymają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 12. Szkolenia zakończą się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 13. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie uczestnicy, których absencja nie przekroczy 20% zajęć szkoleniowych. 14. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć szkoleniowych nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. 7 Obowiązki uczestników 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do: Podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie potwierdzającej aktualność statusu uprawniającego do udziału w nim na dzień rozpoczęcia udziału (najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia); Uczestniczenia w 100% zajęć doradztwa grupowego; Uczestniczenia w min. 80 % zajęć szkoleniowych; Punktualnego przychodzenia na zajęcia i umówione godziny doradztwa; Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na Liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć; Informowania o planowanych nieobecnościach ( owo lub telefonicznie); Usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w projekcie; Wypełniania ankiet monitoringowych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym; Informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjecie zatrudnienia lub jego utrata); Przestrzegania zasad współżycia społecznego; W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn; Strona8 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

9 Udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości. 2. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu. 8 Obowiązki Organizatora 1. Organizator zobowiązany jest do: - zorganizowania bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, - zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych, - zapewnienia bezpłatnego wyżywienia/poczęstunku, - zapewnienia wysokiej jakości kadry doradców i trenerów, - umożliwienia dostępu do CES w dni robocze w godzinach 8:00-18:00. 9 Kary umowne 1. W przypadku przekroczenia 20% dopuszczalnego limitu nieobecności lub rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty uczestnictwa w wysokości 3.077, 00 zł 2. Organizator może wystąpić o zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 1 do dnia r. 3. W przypadku wystąpienia udokumentowanych zdarzeń losowych (np. kwestie zdrowotne) Organizator może zwolnić uczestnika z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 1. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu udziału w projekcie należy do Fundacji Fundusz Inicjatyw w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 kwietnia 2010 r. Ja niżej podpisana/y..oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i w całości akceptuję jego zapisy. Data i podpis kandydata Strona9 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

10 PROSIMY WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI Załącznik nr 1B do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Wybrane formy wsparcia: Doradztwo indywidualne* Doradztwo grupowe lub Szkolenie *Osoby korzystające z doradztwa indywidualnego mogą uczestniczyć też w doradztwie grupowym lub w szkoleniach Data wpływu. Godzina wpływu. Przyjął... Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie. Dane kandydata Imię (imiona) Nazwisko Płeć Wiek w chwili przystępowania do projektu PESEL Wykształcenie kobieta mężczyzna brak podstawowe (Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej) gimnazjalne (Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej) ponadgimnazjalne (Wykształcenie na poziomie szkoły średniej) Strona10 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

11 pomaturalne (Wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) wyższe (Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej) Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną (Posiadania przez kandydata pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej) tak nie Adres zameldowania Adres zamieszkania Dane kontaktowe Kryteria podstawowe ulica nr domu nr lokalu miejscowość kod pocztowy województwo ulica nr domu nr lokalu miejscowość obszar kod pocztowy województwo powiat telefon stacjonarny telefon komórkowy adres poczty elektronicznej ( ) Status osoby na rynku pracy w chwili Bezrobotny* obszar miejski Miasta oraz część miejska gminy miejsko wiejskiej. obszar wiejski Tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. tak nie W tym: Osoba długotrwale bezrobotna * Nieaktywny zawodowo * tak nie Strona11 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

12 przystępowania do projektu W tym: Osoba ucząca się lub kształcąca * Zatrudniony* W tym: tak nie Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników) Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników) Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie (Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników oraz którego roczny obrót jest powyżej 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) Zatrudniony w administracji publicznej (Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych) Zatrudniony w organizacji pozarządowej (Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) Strona12 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

13 *Bezrobotny - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, - nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, - ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. *Osoba długotrwale bezrobotna - oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. *Osoby nieaktywne zawodowo - oznacza osobę w wieku lata niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. *Osoby uczące lub kształcące się - osoby kształcące się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. *Zatrudniony - oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Nazwa pracodawcy Dane związane z pracodawcą Wybór edycji doradztwa grupowego LUB Wybór edycji szkolenia Dane dodatkowe Adres pracodawcy Zajmowane stanowisko Rodzaj umowy Wybieram* I edycja doradztwa: sierpień 2010 r. II edycja doradztwa: październik 2010 r. można wybrać tylko jedną formę wsparcia: doradztwo grupowe lub szkolenie I edycja szkolenia: lipiec 2010 r. Wybieram* II edycja szkolenia: wrzesień 2010 r. III edycja szkolenia: listopad 2010 r. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o projekcie?... *można wybrać tylko jedną formę wsparcia: doradztwo grupowe lub szkolenie Oświadczam, że: -zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie i akceptuję jego zapisy; -zostałem/am poinformowany/a, że projekt Centrum Ekonomii Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską ; -wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej i oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie tzn: Strona13 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

14 jestem osobą dorosłą (powyżej 18 roku życia), jestem osobą zatrudnioną wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę/ powołania/ wyboru/ mianowania/ spółdzielczej umowy o pracę/ umowy zlecenia/o dzieło, lub jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia - bezrobotną lub jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia - nieaktywną zawodowo, zamieszkuję (w rozumieniu KC*) na terenie woj. lubelskiego. - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla celów związanych z realizacją projektu; -wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu mojego udziału w projekcie; -jestem świadomy, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem; -świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji (miejscowość i data) (czytelny podpis) * Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w określonej miejscowości (kraju), konieczne jest stwierdzenie występowania dwóch przesłanek przebywania i zamiaru stałego pobytu. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: Kandydat przyjęty Kandydat nie przyjęty Kandydat wpisany na Listę rezerwową Data i podpisy. Proszę nie wypełniać. Wypełnia Komisja Rekrutacyjna Strona14 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

15 Załącznik nr 2B do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Centrum Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Centrum Ekonomii społecznej, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Centrum Ekonomii Społecznej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. (miejscowość, data)... (czytelny podpis) * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. Strona15 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

16 Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY NIEAKTYWNEJ ZAWODOWO W związku z ubieganiem się o udział w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia - nieaktywną zawodowo*. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.... (miejscowość, data)... (czytelny podpis) *Osoba nieaktywna zawodowo to osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Strona16 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

17 Załącznik nr 4 do Regulaminu udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej ZAŚWIADCZENIE. (pieczęć zakładu pracy). (miejscowość, data) Zaświadcza się, że Pan/Pani zamieszkały/a..... legitymujący/a się dowodem osobistym... (seria i numer) jest zatrudniony w... na stanowisku..... na podstawie: umowy o pracę wyboru spółdzielczej umowy o pracę umowy zlecenia powołania umowy o dzieło mianowania Miejsce wykonywania pracy województwo.. Zatrudnienie ma charakter bezterminowy/terminowy do... Zakład pracy jest: mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem organizacją pozarządową administracją rządową/ samorządową/jednostką organizacyjną administracji Zaświadczenie wydaje się na potrzeby udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej..... (pieczęć i podpis kierownika zakładu pracy lub osoby upoważnionej) Strona17 Dokumenty rekrutacyjne osoby fizycznej

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne Strona 1 1. Projekt CZAS NA SUKCES- promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (prosimy o wypeł żółtych komórek) SZKOLENIE: PLANNER KARIERY (Warszawa, 28-29.03.2015 r. oraz 18-19.04.2015 r.) uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS uczestnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu... Godzina wpływu... ZAŁĄCZNIK 1 Przyjął... wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie 1. Dane projektu: 1. Tytuł projektu Aktywne kobiety ku nowej przyszłości aktywizacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EGZAMIN MISTRZOWSKI Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Numer: /FM/EK/2010 CZĘŚĆ I Dane podstawowe 1. Wybór zawodu (prosimy zaznaczyć właściwą opcję) Branża spożywcza Branża

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Konkurencyjni szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

Regulamin udziału w projekcie Konkurencyjni szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa Strona1 Regulamin udziału w projekcie Konkurencyjni szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Konkurencyjni szkoleniowa inicjatywa aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Załącznik nr 1 do umowy Deklaracja uczestnictwa DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Ja niżej podpisany/a zamieszkały/a.... adres zameldowania Oświadczam, że: 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - Umowa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - Umowa DEKLARACJA UCZESTNICTWA - Umowa Załącznik nr 2 Do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,taniec zbliża ludzi Data: w projekcie TANIEC ZBLIŻ LUDZI nr projektu POKL.07.03.00-14-239/10 realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY (TYP 1) Do udziału w projekcie OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Nr projektu WND-POKL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Szkolenia pomagają pomagającym realizowanego w ramach Działania 8.1.1 POKL Prosimy o wypełnienie danych zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przystąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Spin-Centrum

Regulamin udziału w projekcie Spin-Centrum Dokumenty podstawowe dla wszystkich kandydatów: strona 1/13 Regulamin udziału w projekcie Spin-Centrum 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Spin-Centrum realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI)

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wspólnie na Zamojszczyźnie jest realizowany przez Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZA DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Przełam bariery realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Spin-Centrum II

Regulamin udziału w projekcie Spin-Centrum II Dokumenty podstawowe dla wszystkich kandydatów: strona 1/13 Regulamin udziału w projekcie Spin-Centrum II 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Spin-Centrum II realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Komputer moja przyszłość

Komputer moja przyszłość Data i godzina wpływu formularza. Podpis osoby przyjmującej.. Nr w rejestrze (Nr kolejny/ Nr naboru / Rok) FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Komputer moja przyszłość realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz

Bardziej szczegółowo

- Załącznik nr 1.1- Kwestionariusz Rekrutacyjny

- Załącznik nr 1.1- Kwestionariusz Rekrutacyjny CZĘŚĆ - A DANE WSPÓLNE KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY - Załącznik nr 1.1- Kwestionariusz Rekrutacyjny Lp. Nazwa: Dane: 1 Tytuł projektu Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces 2 Nr projektu WND-POKL 07.01.01-24-023/08

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością Formularz zgłoszeniowy do projektu KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: Działanie 7.2.1 POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-031/12-00 Okres realizacji projektu: 01.03.2013r.-30.09.2014r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM. Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE:

INFORMACJE PODSTAWOWE: Dolnośląskie kompetencje językowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12. Data i podpis osoby przyjmującej Numer formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI DATA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA: WYPEŁNIA ORGANIZATOR PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-wsparcie kadry

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA I. INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu KARTA ZGŁOSZENIOWA Do projektu Śląska Akademia Sukcesu realizowanego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T N O W E M O Ż L I W O Ś C I Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:.. DANE PODSTAWOWE Imię Drugie imię Nazwisko Płeć Stopień niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie*

Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Data przyjęcia deklaracji Numer deklaracji Lp. Nazwa 1 projekt: Uczę się i pracuję 2 Nr projektu: WND-POKL.07.04.00-02-006/12 3 4 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

... (godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty)

... (godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) (godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X INFORMACJE PODSTAWOWE: Imiona i nazwisko Płeć K M PESEL

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Droga do pracy, UDA POKL.07.04.00 10 028/13 00, "Droga do pracy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1 Tytuł projektu CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAWNO-FINANSOWEGO 2 Nr projektu WND-POKL.08.01.01-10/212/09 3 Priorytet, w ramach którego jest PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 4

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI (TYP 1) Do udziału w projekcie OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU Nr projektu WND-POKL.07.02.02-04-009/13 1. Nazwa instytucji (należy podać pełną nazwę) Dane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA. Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.

ANKIETA REKRUTACYJNA. Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1. ANKIETA REKRUTACYJNA Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Imię (imiona) i nazwisko Wiek - w chwili przestąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA DO PROJEKTU DROGA DO SUKCESU! Projekt Droga do sukcesu! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez AMD GROUP Michał Drymajło, na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU KARTA ZGŁOSZENIA Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy 2. Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo