REGIONALNE FORUM BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNE FORUM BIZNESU"

Transkrypt

1 biznes infrastruktura edukacja REGIONALNE FORUM BIZNESU R a p o r t Ś l ą s k SZANOWNI PAŃSTWO SERDECZNIE WITAM Województwo śląskie znajduje się w czołówce województw o największym udziale w generowaniu produktu krajowego brutto. Na jego terenie skoncentrowany jest poważny potencjał przemysłowy kraju. Górny Śląsk to w dalszym ciągu strategiczny obszar Polski i Europy pod względem zasobów surowców mineralnych, które są podstawą najsilniej w kraju rozwiniętego (a podlegającego obecnie procesowi restrukturyzacji) przemysłu wydobywczego. Hutnictwo, będące już po największych przekształceniach własnościowych, w dalszym ciągu jest niezmiernie istotne dla rozwoju gospodarczego tego obszaru. Zachodzące od kilkunastu lat procesy restrukturyzacyjne wpływają na zmiany w strukturze gospodarczej regionu. W całym przemyśle zmniejsza się udział branż tradycyjnie kojarzonych z tym regionem. Najszybciej rozwija się przemysł motoryzacyjny (Śląsk jest największym w kraju producentem samochodów), wzrasta również pozycja przemysłu elektromaszynowego i energetyki. Województwo śląskie charakteryzuje się, w stosunku do innych regionów kraju, znaczącą dynamiką rozwoju sektora wysokich technologii. Oprócz doskonałej lokalizacji i zaplecza, inwestorów do regionu przyciąga fakt, że niemal co dziesiąty młody Polak jest mieszkańcem województwa śląskiego, a ponadto zajmuje ono czołowe miejsce w kraju pod względem liczby studentów. Przemysłowe tradycje regionu sprawiają, że duża liczba studentów wybiera studia o charakterze politechnicznym. Województwo śląskie jest regionem o bardzo wysokiej atrakcyjności inwestycji. Do największych inwestorów w regionie należą m.in.: Danone, EDF, Fiat, General Motors, Heineken, Mittal, Nationale Nederlanden, SAB Miller, Saint Gobain, TRW, czy ostatnio Związek Przemysłowy Donbasu, wskazujący na nowe kierunki napływu inwestycji. Nie można zapomnieć o rodzimych przedsiębiorcach, którzy postanowili ulokować czy też rozwinąć tu swoje inwestycje. Do czołowych firm z pewnością należą Mokate, Liberty, Maspex, JAS-FBG i szereg innych. Inwestycje w regionie koncentrują się przede wszystkim miastach objętych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną lidera wśród specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Ale inwestycje to nie tylko KSSE, także i poza Strefą znajdują się tereny atrakcyjne dla inwestorów. Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Katowice to największe z nich. Nowy impuls rozwoju gospodarczego nadało regionowi wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Na co dzień widać efekty wykorzystania funduszy dostępnych w ramach procesów restrukturyzacyjnych, budowy infrastruktury, rozwoju firm czy też doradztwa. Jednym z ważniejszych problemów naszego regionu jest wciąż wysokie bezrobocie będące przyczyną odpływu wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Kolejnym aspektem są zbyt wolno przeprowadzane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne. Ponadto wyraźna dominacja kilku branż stwarza zagrożenie dla regionu w przypadku recesji w tych sektorach. Obserwując czasami trudne społecznie zmiany, widząc rosnący potencjał regionu cieszę się, iż nasza firma Ernst & Young ma możliwość udziału w jego rozwoju poprzez współpracę z firmami i przedsiębiorcami istniejącymi tutaj już od dawna i z tymi, którzy dopiero zaczynają poznawać zalety tego regionu. Wierzę, iż jest to region ważny, o bogatej, czasami niełatwej przeszłości, ale przede wszystkim o rozległych perspektywach. Zapraszam na debatę o stanie naszego regionu, na nasze Regionalne Forum Biznesu. Z poważaniem, Leszek Lerch, Partner i Dyrektor Biura Ernst & Young w Katowicach PARTNER MERYTORYCZNY inwestycje specjalne strefy ekonomiczne

2 LECHOSŁAW JARZĘBSKI, wojewoda śląski: Województwo śląskie na pewno jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów miejsc na terenie Polski. Tu jest przede wszystkim wielu świetnie wykształconych ludzi, którzy dobrze już rozumieją, na czym polegają wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw. Blisko są też lotniska w Pyrzowicach, Balicach i Ostrawie, a to sprawia, że komunikacja nie powinna stanowić problemu. Chciałbym też zwrócić uwagę na istniejącą już w województwie śląskim infrastrukturę. Narzekamy na nią wszyscy, bo rzeczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale na tle kraju wyróżniamy się zdecydowanie na korzyść. Nowe drogi albo już wybudowano albo się buduje albo też trwają przygotowania do rozpoczęcia ich budowy. To są fakty. Widać zresztą, że inwestorzy to doceniają, bo przecież na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ciągle buduje się nowe fabryki. Coraz wyraźniej widać jednak, że województwo śląskie jest atrakcyjne nie tylko dla biznesu. Dynamicznie rozwija się przecież turystyka, a walory takich regionów jak Jura Krakowsko-Częstochowska czy Beskidy są coraz wyraźniej dostrzegane. Już dzisiaj są to najbardziej dynamicznie rozwijające się tereny województwa. MICHAŁ CZARSKI, marszałek województwa śląskiego: Województwo śląskie przestaje się już kojarzyć ze zdegradowanymi ekologicznie terenami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie to jeden z najważniejszych terenów lokowania inwestycji przez zagraniczny kapitał. Bogactwo województwa to przede wszystkim położenie i ludzie. Naturalne warunki to jednak niewystarczający powód do przyciągnięcia zainteresowania inwestorów. Dlatego też mocno rozwijana jest infrastruktura zarówno drogowa, jak i kolejowa oraz lotnicza. Dla wielu przyjezdnych ogromną niespodzianką jest bogactwo przyrodnicze i turystyczne atrakcje regionu. ZUPEŁNIE INNY ŚLĄSK W o j e w ó d z t w o ś l ą s k i e t o d z i s i a j n a j w i ę k s z a w n a s z e j c z ę ś c i E u r o p y m i e s z a n k a t r a d y c j i i n o w o c z e s n o ś c i. O b o k p r a w i e 4 0 k o p a l ń w ę g l a k a m i e n n e g o, k i l k u h u t ż e l a z a i s t a l i o r a z d z i e s i ą t e k p r z e d s i ę b i o r s t w p r a c u j ą c y c h n a r z e c z t r a d y c y j n y c h b r a n ż, p o w s t a ł o t u w i e l e f i r m, k t ó r e ś m i a ł o m o ż n a z a l i c z y ć d o g r o n a n o w y c h t e c h n o l o g i i. Na Śląsku dynamicznie rozwijają się firmy informatyczne o markach znanych już na międzynarodowych rynkach. W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województwo plasuje się na wysokich miejscach. Potencjał gospodarczy regionu, gdzie wytwarza się około 15 procent polskiego PKB, to prawie 400 tysięcy przeważnie małych i średnich firm. Blisko 98 procent z nich to firmy prywatne. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że w powszechnym odbiorze wizerunek regionu wciąż kształtują tradycyjne przemysły, czyli górnictwo, hutnictwo i energetyka. We wszystkich jednak widać dynamiczne zmiany, które sprawiają, że źródła problemów stają się coraz częściej atutami regionu. Gordyjski węzeł problemów, z których każdy byłby trudny do rozwiązania czy też region wielkich szans? Województwo śląskie to dzisiaj obszar, w którym, jak w soczewce, skupiły się problemy państwa przechodzącego z tradycyjnej ery industrialnej do nowoczesności na miarę wyzwań XXI wieku. Województwo śląskie postrzegane jest przez resztę kraju jako zdegradowany teren, na którym dominującą rolę odgrywają molochy przemysłowe zatrudniające po kilka tysięcy osób i wyciągające rękę po budżetowe dotacje. Rzecz w tym, że takiego Śląska już prawie nie ma. Jest natomiast region bardzo dynamicznych przemian, które sprawiają, że już niedługo może stać się jednym z najciekawszych dla inwestorów terenów w tej części Europy. Barierę przekroczono dwa, trzy lata temu. Branżami, które wówczas w regionie śląskim zaczęły dominować, przestały już być kopalnie i huty. Wyprzedziły je firmy branży motoryzacyjnej i przemysł spożywczy. Być może niedługo jeszcze większy strumień pieniędzy popłynie z... turystyki. Rozwija się ona tak szybko, że stała się już jednym z najpoważniejszych źródeł dochodu dla wielotysięcznej grupy ludzi. Dotyczy to nie tylko okolic Częstochowy i południowej części województwa z Wisłą, Szczyrkiem czy Ustroniem. Stare na nowe Województwo zamieszkuje 4,7 mln osób, co stanowi 12,3 proc. ludności Polski. Gęstość zaludnienia jest tu ponaddwukrotnie wyższa od średniej krajowej. Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem kraju. Wytwarza się tu około 15 procent PKB i ponad 17 procent krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Tu produkuje się ponad 90 proc. polskiego węgla kamiennego, 63 proc. wyrobów walcowanych, 42,6 proc. koksu, 68,8 proc. stali surowej, 19,7 proc. energii elektrycznej i 82,7 procent samochodów. Dla gospodarki województwa w dalszym ciągu duże znaczenie ma górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, cynku i ołowiu, energetyka, przemysł elektromaszynowy, spożywczy i chemiczny, a w ostatnim okresie również przemysł motoryzacyjny. W strukturze branżowej przemysłu, po górnictwie węgla kamiennego, dominującym sektorem jest hutnictwo. Ta branża przez 2 PA Ź D Z I E R N I K r.

3 ostatnie lata zmieniła się chyba najbardziej. Spowodowały to przede wszystkim zmiany własnościowe i zmiany koniunktury na światowych rynkach. Dzięki nim dzisiaj huty stały się jednymi z najbardziej interesujących dla inwestorów zewnętrznych obszarów ekspansji. Pozbyto się urządzeń najbardziej zanieczyszczających środowisko, zredukowano zatrudnienie, rozbudowano działy marketingu i promocji, wprowadzono proekologiczne sposoby produkcji. Zmiany te spowodowały, że coraz szybciej rozwijają się nowoczesne, przyszłościowe gałęzie, takie jak: elektronika, przemysł samochodowy, przetwórstwo spożywcze. Górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane są głębokim procesom restrukturyzacji. Efektem restrukturyzacji górnictwa są zasadnicze zmiany formy własności i struktury zarządzania. Restrukturyzacja branży pozwoliła zmniejszyć zatrudnienie w górnictwie do 130 tys. w 2004 r. oraz zapewniła poprawę efektywności kopalń. Dokonano przekształcenia 63 kopalń oraz wprowadzono nowoczesne struktury zarządzania. Na bazie przemysłu wydobywczego rozwinęły się branże związane z jego obsługą, czyli przede wszystkim nowoczesny przemysł maszynowy, dysponujący odpowiednim parkiem oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Równolegle do zmian zachodzących w górnictwie i hutnictwie restrukturyzowany jest cały kompleks paliwowo-energetyczny. Województwo jest drugim w kraju producentem energii elektrycznej i jej największym konsumentem. Ostatnie lata wymusiły dynamiczny rozwój przemysłu precyzyjnego i elektronicznego branż będących inkubatorami nowoczesnych technologii. Województwo śląskie to olbrzymi rynek konsumencki dla towarów żywnościowych. Przy produkcji artykułów spożywczych i napojów zatrudnionych jest 37,7 tys. osób. Większość firm nastawiona jest na przetwórstwo mięsa, produkcję napojów i wyrobów mleczarskich. Śląskie odnotowuje najwyższe dodatnie saldo bilansu handlu zagranicznego ze wszystkich województw, zajmując tym samym pierwsze miejsce w kraju. Około 75 procent obrotów handlu zagranicznego regionu odbywa się z krajami Unii Europejskiej. Atut: edukacja Na terenie województwa śląskiego znajduje się 12,1 proc. potencjału badawczo-rozwojowego istniejącego w Polsce. Jest to drugi co do wielkości, po województwie mazowieckim, ośrodek badawczy kraju. Zmiana warunków makroekonomicznych i politycznych spowodowała rozszerzenie obszaru działalności regionalnych instytucji badawczo-rozwojowych oraz ich ukierunkowanie na ochronę środowiska, energetykę, automatykę i elektronikę. W ostatnich kilku latach nastąpiła korzystna zmiana w systemie kształcenia. Nastąpił spadek uczącej się młodzieży w zasadniczych szkołach zawodowych, na korzyść szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i technicznego. Województwo śląskie jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych i akademickich. Pomimo znacznego zwiększenia się w województwie, w ostatnim okresie, liczby studentów, wskaźnik ten na 10 tys. mieszkańców wynosi W produkcji energii elektrycznej województwo śląskie zajmuje drugie miejsce, dając 19,7 proc. krajowej produkcji energii. Ważnym elementem infrastruktury technicznej energetyki w województwie jest ciepłownictwo warunkujące prawidłowy rozwój społeczno-gospodarczy, poprawę warunków ochrony środowiska i racjonalizację gospodarki paliwowo-energetycznej. PIOTR KOŁODZIEJ, prezes Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego: Górny Śląsk, wszystko co najgorsze ma już za sobą. Naszym niewątpliwym atutem jest duża popularność regionu u inwestorów. Są miasta wybijające się na tym tle, coraz więcej samorządów aktywnie działa, by pozyskiwać inwestorów. Dodatkowym atutem Śląska jest strumień europejskich funduszy wzbogacający infrastrukturę transportową. Duże zagęszczenie przemysłu i firm usługowych na terenie Górnego Śląska, wiele uzbrojonych terenów, to nasz wielki atut. Oczywiście największym kapitałem są doskonale wykształcone kadry. GZE jako firma koncernu Vattenfall promuje region realizując program Przełącz się na Śląsk czy pomagając młodzieży rozwinąć zmysł przedsiębiorczości. ANDRZEJ BARCZAK, profesor Akademii Ekonomicznej w Katowicach: Na tle kraju usytuowałbym Śląsk w środku rankingu najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów. Inwestorzy pojawią się tu w większej niż do tej pory liczbie, jeśli będziemy w stanie wykorzystać atuty. Zaliczyłbym do nich przede wszystkim dobrze wykształconą kadrę młodych ludzi. Ich zalety coraz częściej dostrzegane są poza granicami Polski, co jest z jednej strony pocieszającym faktem, ale z drugiej ostrzeżeniem, bo nie wykorzystujemy tego, co wcale niemałym wysiłkiem udało nam się osiągnąć. Bardziej aktywne powinny być gminy, które muszą zacząć stosować aktywny marketing dla swoich ofert. Na razie są z tym spore problemy. Ciągle nie dość dobrze potrafimy też wykorzystać możliwości, jakie wiążą się ze wstąpieniem Polski do UE. Województwo śląskie ma swoje biuro w Brukseli i to jest na pewno duży atut. Teraz trzeba pomyśleć o tym, co zrobić, by było ono maksymalnie wykorzystane. PA Ź D Z I E R N I K r. 3

4 PIOTR USZOK, prezydent Katowic: Katowice stoją teraz przed niepowtarzalną szansą. Przebudowa systemu komunikacyjnego miasta sprawiła, że mamy w ręku bardzo mocne atuty, które inwestorom na pewno trafiają do przekonania. Pojawia się ich u nas sporo, bo przecież mamy tu specjalną strefę ekonomiczną, która oferuje naprawdę atrakcyjne warunki prowadzenia działalności. Katowice, jak i cały region, są jednak atrakcyjne nie tylko ze względu na możliwości inwestycyjne. Już dzisiaj jest to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich oferujący świetnie wykwalifikowane kadry. W ostatnich latach coraz chętniej ludzie przyjeżdżają tutaj jako do ciekawego miejsca pod względem turystycznym. Katowice mają ciekawe pod względem architektonicznym obiekty, które mogą stworzyć niepowtarzalny charakter i nastrój. Ich stan techniczny jest często zły. Pracujemy już nad tym, trwa przebudowa śródmieścia. Zmiany dostrzec można już niemal wszędzie. TADEUSZ WRONA, prezydent Częstochowy: Miasto przeszło już najtrudniejszy okres restrukturyzacji. Było niegdyś ośrodkiem przemysłu ciężkiego i włókienniczego. Dziś nadal ważną rolę odgrywa Huta Częstochowa najnowocześniejsza dziś huta w Polsce, europejski lider w produkcji blach okrętowych, należąca od niedawna do ukraińskiego Donbasu. Istnieje jednak kilka, już zrestrukturyzowanych, nowoczesnych zakładów włókienniczych. Nowy przemysł reprezentuje jedna z najnowocześniejszych w świecie hut szkła typu float Guardian, największy w Europie producent pasów bezpieczeństwa amerykański TRW, austriacka huta szkła, włoski i niemiecki producent podzespołów samochodowych, polski lider w produkcji wentylacji. Rozwój tych przedsiębiorstw świadczy o dobrym klimacie naszego miasta. Inwestycje powstawały na terenie należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa sosnowiecka), ale także na innych obszarach. Zagospodarowano już dzięki temu większość terenów poprzemysłowych. Obecnie finalizowane są prace nad utworzeniem Parku Przemysłowego. Województwo śląskie to konglomerat problemów wynikających z przeszłości i szerokich perspektyw rozwoju. Zlokalizowano tutaj 38 czynnych kopalń węgla kamiennego, 25 hut i zakładów hutniczych, 21 elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych. Problemy społeczne mieszają się z typowymi dla gospodarki kłopotami. 424 osoby i jest to mniej niż średnia krajowa. Od kilku lat obserwuje się pozytywną tendencję stopniowego wzrostu liczby studentów szkół wyższych. Jura, Beskidy, tereny zielone, zabytki techniki, dobrze rozwinięta infrastruktura wypoczynkowa. To wszystko sprawia, że turystyka ma szansę stać się jeszcze silniejszą gałęzią gospodarki na Śląsku. Problem: bezrobocie Procesom restrukturyzacji regionu towarzyszy zmiana struktury zatrudnienia ludności, polegająca na malejącym udziale pracujących w przemyśle i budownictwie i równoczesnym wzroście w sektorze usług. Atutem rynku pracy województwa jest duża liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wśród osób pracujących w województwie 16,5 procent posiadało wykształcenie wyższe, 41,2 procent legitymowało się wykształceniem średnim, 36 procent posiadało kwalifikacje na poziomie zasadniczym zawodowym. Liczba bezrobotnych w województwie śląskim przekroczyła 325,5 tys. osób, tj. 10,3 procent ogólnej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w kraju. Wśród bezrobotnych dominują kobiety, mimo że są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn. Połowa bezrobotnych to ludzie młodzi do 34. roku życia. Im wyższe wykształcenie, tym łatwiej o pracę, obserwuje się jednak systematyczny wzrost liczby bezrobotnych absolwentów z wykształceniem wyższym. Wyzwanie: ekologia Stan środowiska naturalnego w dużym stopniu zróżnicowany jest w granicach samego województwa, obok terenów zdegradowanych i zdewastowanych występują tu również obszary rekreacyjne i miejsca bogactwa przyrodniczego. Do istotnych problemów ekologicznych należą: zanieczyszczenie wód powierzchniowych, ilość wytwarzanych ścieków komunalnych i odpadów przemysłowych oraz emisja pyłów i gazów. Na ekologicznym obrazie regionu ciążą zaszłości z minionych dziesięcioleci. Są one szczególnie drastyczne w gospodarce odpadami. Na składowiskach, zwałowiskach i hałdach nagromadzonych jest 38,4 proc. ogółu odpadów krajowych. 4 PA Ź D Z I E R N I K r.

5 WSZĘDZIE BLISKO W o j e w ó d z t w o ś l ą s k i e t o w i e l k i w ę z e ł k o m u n i k a c j i d r o g o w e j i k o l e j o w e j, o b s z a r d u ż e j w y m i a n y t o w a r o w e j, b a r d z o d u ż e g o r u c h u t r a n z y t o w e g o o z a s i ę g u k r a j o w y m i m i ę d z y n a r o d o w y m. Te r e n w o j e w ó d z t w a, w s z c z e g ó l n o ś c i g ł ó w n e m i a s t a a g l o m e r a c j i g ó r n o ś l ą s k i e j, p r z e c i n a j ą m a g i s t r a l n e l i n i e k o l e j o w e. Region położony jest na skrzyżowaniu transeuropejskich korytarzy transportowych newralgicznych szlaków transportowych i komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) o znaczeniu krajowym i europejskim. Na terenie tym spotykają się dwie drogi międzynarodowe Lwów-Kraków-Katowice-Wrocław-Zgorzelec (zaawansowana w budowie autostrada A4) oraz Gdańsk-Bratysława (planowana A1). Północną cześć województwa przecina również najkrótszy szlak łączący Kijów z Dreznem i przez Kudowę z Pragą. Drogi dwujezdniowe łączą Katowice z Łodzią i Warszawą na północy oraz na południu z Bielskiem-Białą. Region, w stosunku do reszty kraju, posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Przecina go ponad 20 tys. km dróg publicznych o twardej nawierzchni, z tego 2,6 proc. stanowią drogi dwujezdniowe, co daje najwyższy wskaźnik gęstości w kraju. Sieć połączeń komunikacyjnych w regionie należy do lepiej zorganizowanych w kraju. Na sieci kolejowej województwa stanowiącej niecałe 11 proc. sieci krajowej koncentruje się ponad 60 proc. ładunków przewożonych w kraju i 11 proc. przewozów pasażerskich. Region dysponuje bezpośrednim połączeniem kolejowym z Pragą, Bratysławą, Wiedniem, Berlinem, Kijowem, Frankfurtem, Dreznem, Budapesztem i Lwowem. Tu znajduje się jedna z największych stacji rozrządowych w Europie Tarnowskie Góry oraz terminal kontenerowy w Gliwicach Sośnicy (realizujący przewozy kombinowane kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych), a także jedna z największych w kraju rozrządowych stacji kolejowych Zabrzeg-Czarnolesie (Czechowice-Dziedzice). Umożliwia to sprawne i szybkie transportowanie towarów do krajów Europy Zachodniej. Istotnym elementem układu kolejowego na terenie regionu jest końcówka szerokiego toru linii hutniczej szerokotorowej (LHS) sięgająca w głąb województwa w okolice Huty Katowice, jedyna tego typu linia w Polsce dająca możliwość bezpośredniej wymiany towarowej W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, Warszawa i Wiedeń. Dynamicznie rozwijająca się sieć dróg, połączeń lotniczych i kolejowych sprawia, że komunikacja do i z regionu jest coraz łatwiejsza. Wiele elementów infrastruktury komunikacyjnej wymaga jednak sporych inwestycji. JAN OLBRYCHT, deputowany Parlamentu Europejskiego: Myślenie polityków i mieszkańców województwa śląskiego o regionie ciągle nacechowane jest przeszłością. Mówiąc o gospodarce mamy na myśli górnictwo czy hutnictwo i to z czasów, kiedy zakłady tych branż przeżywały ogromne problemy. Dzisiaj ich sytuacja jest zdecydowanie inna i żeby o tym się przekonać, wystarczyło odwiedzić ostatnie targi Katowice Przemysł ciężki to znowu ogromne pieniądze, wielkie kontrakty i nowoczesne przedsiębiorstwa, zarówno w sferze zarządzania, jak i technologii. Pracują w nich ludzie, którzy prezentują bardzo wysoki poziom kwalifikacji. Oferty pracy mają dla nich przedsiębiorcy z wielu krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy też prawdziwą potęgą pod względem poziomu, jaki prezentują tutejsze placówki medyczne. Te atuty trzeba jednak dokładnie zidentyfikować i potem wykorzystać. W połączeniu z naturalnymi walorami, czyli położeniem i naprawdę dobrą infrastrukturą, daje to potężny kapitał. Region śląski wcale nie jest obszarem o wyjątkowych problemach. W Europie nie ma regionów bez problemów, jest tylko kwestia pomysłu na wykorzystanie atutów. z Ukrainą i krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Połączenie z torem normalnym umożliwia szybki przeładunek towarów i bezpośrednie połączenie z krajami Dalekiego Wschodu. W Sławkowie, na 140 ha leżących przy zakończeniu tzw. szerokiego toru kolejowego, powstaje Międzynarodowe Centrum Logistyczne. Województwo śląskie posiada międzynarodowe połączenia lotnicze, realizowane z położonego w odległości 34 km od Katowic Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Port posiada terminal pasażerski o przepustowości 700 tys. pasażerów rocznie, utrzymuje stałe połączenia z portami krajowymi i zagranicznymi, w tym z najważniejszymi lotniskami Europy (m.in. Frankfurtem n. Menem, Brukselą, Paryżem, Londynem, Wiedniem, Zurychem). Każdego roku port lotniczy notuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów cargo. Komunikacja to jednak nie tylko drogi. W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost użytkowników sieci Internet. Na 167 gmin województwa własne serwisy internetowe posiadało 135 gmin. Z badań (TNS OBOP) wynika, że województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem liczby osób przynajmniej raz w miesiącu korzystających z Internetu. PA Ź D Z I E R N I K r. 5

6 STREFA JAK MAGNES TADEUSZ DONOCIK, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej: W województwie śląskim mieszka prawie 5 milionów ludzi i już sam ten fakt sprawia, że jest to interesujący dla inwestorów obszar. Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest naprawdę ogromna. Dobrze rozwinięta jest infrastruktura drogowa, kolejowa, jest lotnisko. Oprócz tego tradycje i kultura techniczna, która powoduje, że łatwiej tu niż w innych regionach o wysoko kwalifikowane kadry. Kolejnym atutem jest schyłkowość niektórych przemysłów. Dla starych kopalń czy hut może to być problem, ale widać, jak bardzo ułatwiło to wprowadzenie firm nowych technologii. Mówiąc o województwie śląskim nie można jednak ograniczać się do przemysłu ciężkiego. Regiony Bielska, Rybnika czy Częstochowy rozwijają się naprawdę dynamicznie. Naturalne kierunki, czyli turystyka i rekreacja, znakomicie współgrają z rozwojem firm nowych technologii. O a t r a k c y j n o ś c i i n w e s t y c y j n e j w o j e w ó d z t w a ś l ą s k i e g o d e c y d u j e p r z e d e w s z y s t k i m p o ł o ż e n i e g e o g r a f i c z n e, o l b r z y m i r y n e k z b y t u, d u ż e z a p l e c z e s u r o w c o w e o r a z d o b r z e r o z w i n i ę t a i n f r a s t r u k t u r a i w y k w a l i f i k o w a n a k a d r a p r a c o w n i c z a. Mieszkańców Śląska wyróżnia kultura i dyscyplina pracy, co przy wciąż tańszej niż w wysoko rozwiniętych krajach UE sile roboczej może być zachętą dla inwestorów. Atutem infrastrukturalnym jest bliskość międzynarodowego lotniska, port rzeczny w Gliwicach i szerokotorowa linia kolejowa w Sławkowie, sieć połączeń drogowych i kolejowych. Lokomotywą pierwszych dużych inwestycji była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), której rola zmieniła się nieco, ale nie osłabła. Największym inwestorem w województwie śląskim jest Fiat oraz General Motors Corporation (USA) inwestujący w gliwickiej fabryce Opla. Do największych inwestorów w województwie śląskim należy także Saint-Gobain (Francja) produkujący wyroby ze szkła oraz Electricite de France Internationale inwestujący w branżę energetyczną. JAN KURP, prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA: Śląsk jest doskonałym miejscem do inwestycji. Nasz region ma wiele atutów: dobrze rozwiniętą infrastrukturę przemysłową i komunikacyjną, łatwy dostęp do źródeł energii, blisko stąd do Niemiec, Czech i na Słowację. Ważnym argumentem dla inwestorów powinna być wykwalifikowana kadra, która ma spore doświadczenie w pracy w przemyśle, a także ukończyła szkoły i uczelnie, nie odbiegające poziomem nauczania od najlepszych tego typu placówek na świecie. Ważna jest też mentalność mieszkających tu ludzi, którzy od wieków słyną z pracowitości i z szacunku do pracy. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to największa (obszarem i zainwestowanym kapitałem) SSE w kraju. 6 PA Ź D Z I E R N I K r.

7 Wybrane mocne i słabe strony regionu Mocne strony: Wysoki PKB na osobę w porównaniu do Polski Duży regionalny rynek konsumencki (4,7 mln ludzi) Zdywersyfikowana działalność gospodarcza zróżnicowana struktura branżowa i własnościowa Duża liczba MSP w strukturze gospodarki Duża koncentracja inwestycji zagranicznych Wysoki udział firm wprowadzających nowe rozwiązania w zakresie produktu, metody produkcji lub organizacji Rosnący potencjał instytucji wsparcia biznesu oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy Duży potencjał intelektualny sektora B+R Rozwijająca się współpraca jednostek sektora B+R, także z ośrodkami w kraju i za granicą Zasoby ludzkie i zagadnienia społeczne Mocne strony: Duży potencjał demograficzny cechujący się wysoką kulturą i etosem pracy Różnorodność kulturowa regionu, duże poczucie tożsamości społeczności lokalnych i tolerancja odmienności kulturowych Duża koncentracja wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej (technicznej, ekonomicznej i medycznej) Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Rosnąca aktywność społeczna środowisk lokalnych oraz organizacji pozarządowych Atrakcyjne warunki inwestowania w KSSE spowodowały, że rozpoczęło w niej działalność kilkadziesiąt przedsiębiorstw, m.in.: General Motors (Gliwice), Isuzu Motors (Tychy) oraz Ekocem (Sosnowiec), Guardian Industries Sp. z o.o. (Częstochowa). Słabe strony: Niski procentowy wzrost PKB Zbyt wolne procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne Duży udział mikroprzedsiębiorstw generujących stosunkowo niską wartość dodaną w ogólnej liczbie przedsiębiorstw Niski poziom wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w MSP Silne powiązanie sektora MSP z restrukturyzowanymi gałęziami przemysłu Struktura świadczonych przez instytucje wsparcia biznesu usług doradczych i finansowych niedostosowana do potrzeb MSP Oferta instytucji B+R skierowana głównie do dużego przemysłu w tradycyjnych branżach gospodarki Słabe strony: Niekorzystne tendencje demograficzne (ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, rosnący wskaźnik starzenia się społeczeństwa) Niski wskaźnik zatrudnienia Duża liczba osób bezrobotnych, w tym osób pozostających długotrwale bez pracy, osób młodych oraz kobiet Duży udział osób pozostających bez prawa do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych Wysoka gęstość zaludnienia na obszarach miejskich powodująca kumulację problemów społecznych Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko Mocne strony: Usytuowanie województwa w strefie nadgranicznej wzdłuż międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i transportowych Gęsta sieć infrastruktury trnsportowej (kolejowej, drogowej i wodnej) Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach Atrakcyjne warunki krajobrazowo-przyrodnicze oraz bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe sprzyjające rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku Słabe strony: Zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej i środowiskowej Degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów miast wymagających rewitalizacji; niski procent zrekultywowanych terenów poprzemysłowych. Miejscowe i okresowe wysokie stężenie pyłów i zanieczyszczeń gazowych, wysoki poziom hałasu Nagromadzenie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych Oprócz wielkich koncernów o znaczeniu globalnym coraz większą rolę odgrywać zaczynają jednak małe i średnie firmy. Większość MSP regionu funkcjonuje tylko na rynkach lokalnych, ich udział w eksporcie województwa wynosi 30 proc. ogólnej wartości. PIOTR WOJACZEK, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Województwo śląskie dysponuje wieloma poważnymi atutami w rywalizacji o potencjalne inwestycje. Jest to region nadgraniczny ze stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. W samym centrum jest specjalna strefa ekonomiczna, która oferuje bardzo atrakcyjne ulgi. Z naszych obserwacji wynika jednak, że same ulgi to drugie, a może nawet trzecie miejsce w hierarchii czynników decydujących o ostatecznej lokalizacji. Firm na terenie KSSE ciągle przybywa. Wiele jest też zapytań, a więc i szans na kolejne realizacje. Naszymi atutami są bowiem zasoby ludzkie i stosunkowo wysoka kultura przemysłowa. Uczelnie wyższe i szkoły kształcą specjalistów, którzy są w stanie spełnić wymagania inwestorów. Przez ostatnie lata zrobiliśmy ogromny postęp w edukacji przedstawicieli samorządów. Nikt już nie ma złudzeń, że wystarczy zaoferować puste pole, by natychmiast znaleźli się chętni do postawienia tam fabryki. Promocja i marketing są coraz lepiej rozumianymi pojęciami. Większe jest też zrozumienie potrzeb samych inwestorów. Kluczowym czynnikiem determinującym transformację gospodarki regionu jest rozwijanie instytucji sektora otoczenia biznesu. W województwie istnieje blisko 200 instytucji, takich jak agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, izby gospodarcze, przemysłowe, handlowe, stowarzyszenia gospodarcze, branżowe, cechy rzemieślnicze, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, ośrodki doradcze i ośrodki informacji gospodarczej. Zauważalna jest stale rosnąca liczba parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości. Województwo śląskie to ważne finansowe i targowe centrum kraju. Działają tu 4 centrale bankowe, 26 banków komercyjnych z 600 filiami i agendami oraz 117 placówek banków spółdzielczych. Region jest drugim, po województwie wielkopolskim, miejscem wystaw i targów. PA Ź D Z I E R N I K r. 7

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo