... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu"

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPLEX S.A SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU /Michał Nowacki Prezes Zarządu/... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu / Waldemar Puzichowski Prezes Zarządu COMPLEX Finance Sp. z o. o. podmiot któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/ Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 roku

2 I. Dane jednostki : Nazwa: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: INFORMACJE OGÓLNE COMPLEX S.A. Al. Śmigłego Rydza 20, Łódź Polska Numer statystyczny REGON: Produkcja i dystrybucja łoŝysk, śrub, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II. Czas trwania Spółki: Spółka COMPLEX S.A. została utworzona na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku i 31 grudnia 2009 roku dla bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku, za 2 kwartał 2010 roku i za 2 kwartał 2009 roku dla rachunku zysków i strat oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku dla rachunku przepływów pienięŝnych. IV. Skład organów jednostki według stanu na dzień r.: Zarząd: NOWACKI MICHAŁ TOMASZ - PREZES ZARZĄDU ŁODZIATO RADOSŁAW KRZYSZTOF - WICEPREZES ZARZĄDU Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu jednostki dominującej. Rada Nadzorcza: NOWACKA KATARZYNA ANNA - PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ NOWACKA EWA ANNA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NOWACKA URSZULA IZABELA - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ NOWACKI LUCJAN - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ OSIECKI STANISŁAW - SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ MARYNOWICZ ANNA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. V. Biegli rewidenci: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 19, , Warszawa, Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 2

3 VI. Prawnicy: - Lege Artis Kancelaria Radcy Prawnego Łódź ul. świrki 1 c/1 - Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas Łódź ul. Al. Kościuszki 1 - Chajec, Don-Siemion & śyto Spółka komandytowa Warszawa ul. Lwowska 19 - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Jarosińska-Kołakowska Łódź ul. Piotrkowska 99 - Tataj Górski, Adwokaci Łódź ul. Piotrkowska Adwokat Jacek Pietrzak SPÓŁKA ADWOKACKA PIETRZAK-ŚWIĄTEK Łódź ul. Piotrkowska 287/5 VII. Banki: - BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Łodzi Łódź ul. Plac Wolności 3 - Raiffeisen Bank Polska S.A Warszawa ul. Piękna 20 - Noble Bank S.A Warszawa ul. Domaniewska 39 B - PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi Łódź ul. Piotrkowska 173 VIII. Notowania na rynku regulowanym: 1. Informacje ogólne: Giełda: Symbol na GPW: Sektor na GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. KsiąŜęca Warszawa CMX Przemysł metalowy Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 3

4 2 System depozytowo rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. KsiąŜęca Warszawa 3 Kontakty z inwestorami: COMPLEX S.A. Łódź ul. Al. Śmigłego Rydza 20, Łódź CORE PR Warszawa ul. Algierska 25 B IX. Znaczący Akcjonariusze jednostki: W trakcie półrocza 2010 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania wystąpiły zmiany w strukturze kapitału podstawowego. Udział głównego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZA wzrósł o 0,5% w stosunku do stanu na dzień roku. Według stanu na dzień r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: Akcjonariusze Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Michał Nowacki ,52% ,52% Katarzyna Nowacka ,01% ,01% Pozostali ,47% ,47% Razem % % X. Spółki zaleŝne: W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stan Grupy kapitałowej COMPLEX S.A. zwiększył się o dwie nowo powstałe jednostki gospodarcze COMPLEX Marketing Sp. z o. o. i COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. W obu Spółkach jednostka dominująca COMPLEX S.A. posiada 100% udziałów. W tym okresie Complex S.A. nabył równieŝ 100% udziałów w OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi Komplexmetal we Lwowie, Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów 99,87% 99,87% 100% 100% 100% 100% Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie 70% 70% COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi Zakłady Elektromaszynowe Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie COMPLEX Finance Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu, Austria COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Marketing Sp. z o.o. w Łodzi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86,99 86,99 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 4

5 COMPLEX Autoteile Radlagersatze Deuschland w Berlinie, Niemcy zarządzana pośrednio przez COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Waelzlager Deutschland GmbH w Berlinie, Niemcy 100% 100% 100% 100% W dniu 25 maja 2010 roku został podpisany akt załoŝycielski spółki Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz spółki Centrum Nowych Technologii INVENTIME Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W obu spółkach jednostką posiadającą 100% udziałów jest COMPLEX S.A. XI. Oświadczenie Zarządu Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, Ŝe wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) a takŝe MSR 34. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku. Zarząd oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleŝnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 23/RN/2009 na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2009 roku. Wybrany podmiot: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa Wybór audytora został dokonany zgodnie z art. 26 ust. 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Audytor został wybrany do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2010 roku oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A., sporządzonego za okres 6 miesięcy, kończący się 30 czerwca 2010 roku. XII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 31 sierpnia 2010 roku Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 5

6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Wyszczególnienie NOTA (6 miesięcy) (6 miesięcy) Q (3 miesiące zakończone dane nieprzeglądane) Q (3 miesiące zakończone dane nieprzeglądane) Przychody ze sprzedaŝy 1, Przychody ze sprzedaŝy produktów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne (25) 274 Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne w tym straty związane z poŝarem Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 618) 679 (4 108) 765 Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 340) (266) (4 758) 442 Podatek dochodowy (809) (144) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 531) (464) (4 024) 586 Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto (3 531) (464) (4 024) 586 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) Podstawowy za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Rozwodniony za okres obrotowy Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Rozwodniony za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Q Q (3 miesiące (3 miesiące SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH zakończone zakończone DOCHODÓW dane dane nieprzeglądane) nieprzeglądane) Zysk/(strata) netto za okres (3 531) (464) (4 024) 586 Inne całkowite dochody Wycena instrumentów zabezpieczających Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (3 531) (464) (4 024) 586 Łódź, 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 6

7 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień AKTYWA NOTA r r r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe naleŝności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA RAZEM PASYWA NOTA r r r. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Akcje własne 8 (876) (697) (114) Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy (1 640) (1 046) (1 046) Wynik finansowy bieŝącego okresu (3 531) (594) (464) Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i poŝyczki Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe inne Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 7

8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi, jako przeznaczone do sprzedaŝy PASYWA RAZEM Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. INFORMACJA O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH Spółka posiada zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielenia gwarancji firmie Quendis Polska Sp. z o.o. w Poznaniu wystawione przez BRE Bank S.A. na kwotę 560 tysięcy zł. w celu zagwarantowania terminowej zapłaty przez COMPLEX S.A. zobowiązania z tytułu umowy najmu z terminem waŝności do 28 lutego 2011 roku. W okresie objętym sprawozdaniem powstało zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielenia gwarancji przez COMPLEX S.A. spółce FLT- Metall HandelsgesellschaftmbH z siedzibą w Dusseldorfie w celu zagwarantowania spłaty poŝyczki w wysokości 350 tys. EUR udzielonej przez FLT- Metall HandelsgesellschaftmbH spółce zaleŝnej OSTRANA Internationale HandelsgesembH z siedzibą w Wiedniu. Termin waŝności gwarancji mija w dniu 31 grudnia 2012 roku. W dniu 07 maja 2010 roku COMPLEX S.A. udzielił gwarancji Raiffeisen Bank Polska S.A. w Łodzi w celu zagwarantowania spłaty zobowiązań z tytułu umowy faktoringu przez spółkę COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. do kwoty tys. zł. z terminem waŝności do 31 maja 2011 roku.. Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 8

9 Roczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Akcje własne Wydzielony kapitał własny na zakup/sprzedaŝ akcji własnych Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieŝącego okresu Kapitał własny ogółem Sześć miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r (697) (1 640) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (698) (1 640) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (3 531) (3 531) Całkowity przychód i koszt za okres od do r (3 531) (3 531) Akcje własne - - (179) (179) Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r (876) (1 640) (3 531) Kapitał własny na dzień r. Dwanaście miesięcy zakończonych r (1 046) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (1 046) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (594) (594) Całkowity przychód i koszt za okres od (594) (594) Utworzenie kapitału rezerwowego (3 100) Akcje własne - - (697) (697) Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 9

10 Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r. Kapitał własny na dzień r (697) (1 046) (594) Sześć miesięcy zakończonych r (1 046) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (1 046) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (464) (464) Całkowity przychód i koszt za okres od do r (464) (646) Akcje własne - - (114) (114) Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r (114) (1 046) (464) Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 10

11 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pienięŝnych DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Wyszczególnienie Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 340) -266 Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych (175) (22) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (69) Zmiana stanu rezerw (99) (95) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności (6 934) (1 629) Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (141) Zmiana stanu pozostałych aktywów (268) (182) Inne korekty z działalności operacyjnej - (3) Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 235 A. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości - - Zbycie aktywów finansowych 93 - Inne wpływy inwestycyjne 28 - Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości - - Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne B. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (3 850) 27 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych - - Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - - Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych - - Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - C. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (806) (3 938) D. Przepływy pienięŝne netto razem (A+B+C) (102) 775 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 11

12 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UEMSSF. Obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). II. ZałoŜenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Sytuacja poŝaru, szczegółowo opisana w Nocie 3 była sytuacją incydentalną i nie ma wpływu na kontynuację działalności jednostki. Zarząd Spółki jest świadomy faktu, iŝ na dzień 30 czerwca 2010 roku nie zostały spełnione warunki przyznania kredytu w Raiffeisen Bank. Niespełnienie warunków przyznania kredytu moŝe skutkować wypowiedzeniem umowy przez bank i ryzykiem Ŝądania przez bank natychmiastowej spłaty kwoty dłuŝnej, tym samym moŝe istotnie wpłynąć na krótkookresowy poziom płynności Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, ryzyko wypowiedzenia umowy przez bank nie jest znaczące. Zdaniem Zarządu Spółki, posiadane linie kredytowe nie będą wycofane, a tym samym Spółce nie grozi ryzyko utraty płynności. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iŝ w wyniku poŝaru w dniu 29 czerwca 2010 roku zniszczeniu uległy budynki będące własnością Spółki, które stanowiły zabezpieczenie hipoteczne kredytów w BRE Bank S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. Do dnia niniejszego Raportu Spółka nie ustanowiła nowej hipoteki oraz nie otrzymała decyzji banków dotyczącej zwolnienia z cesji wypłaty z tytułu ubezpieczenia mienia utraconego w poŝarze. Zdaniem Zarządu Spółki, posiadane linie kredytowe nie będą wycofane, a tym samym Spółce nie grozi ryzyko utraty płynności. Do dnia sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za 6 miesięcy 2010 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. Dane zamieszczone w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym są porównywalne z wcześniej publikowanymi sprawozdaniami Emitenta. III. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku MSSF 8 Segmenty operacyjne" zatwierdzony w UE w dniu 21 listopada 2007 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe - Koszt inwestycji w jednostce zaleŝnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej, zatwierdzone w UE w dniu 23 stycznia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 12

13 Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - Podniesienie jakości ujawnianych informacji dotyczących instrumentów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 27 listopada 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. MSSF (2008) Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów opublikowane w dniu 22 maja 2008 roku (MSR 1, MSSF 5, MSR 8, MSR 10, MSR 16, MSR 19, MSR 20, MSR 23, MSR 27, MSR 28, MSR 29, MSR 31, MSR 34, MSR 36, MSR 38, MSR 39, MSR 40, MSR 41) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 23 stycznia 2009 roku (większość zmian obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych"- Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy oraz obowiązki związane z likwidacją, zatwierdzone w UE w dniu 21 stycznia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - Przekwalifikowanie aktywów finansowych, data wejścia w Ŝycie i przepisy przejściowe, zatwierdzone w UE w dniu 9 września 2009 (wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2008 roku). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. MSR 1 (znowelizowany) Prezentacja sprawozdań finansowych - Zrewidowana prezentacja, zatwierdzony w UE w dniu 17 grudnia 2008 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zmiany powyŝszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, a jedynie na prezentację sprawozdań finansowych oraz tytuły tych sprawozdań. MSR 23 (znowelizowany) Koszty finansowania zewnętrznego - zatwierdzony w UE w dniu 10 grudnia 2008 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji - Warunki nabycia uprawnień oraz anulowania, zatwierdzone w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych oraz do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena - Wbudowane instrumenty pochodne, zatwierdzone w UE w dniu 30 listopada 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 11 MSSF 2 Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych - zatwierdzona w UE w dniu 1 czerwca 2007 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 marca 2008 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności - zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 13

14 Standardy i interpretacje, jakie zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w Ŝycie. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w kwietniu 2009 roku) część zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięŝnych (zmieniony w czerwcu 2009) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: dodatkowe zwolnienia dla stosujących MSSF po raz pierwszy mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, KIMSF 19 Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. IV. Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Spółka prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. V. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność ( waluta funkcjonalna ). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. b) Transakcje i salda Transakcje wyraŝone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym transakcje. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pienięŝnych wyraŝonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pienięŝnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. Zyski i straty z tytułu róŝnic kursowych Spółka ujmuje oddzielnie, zgodnie z MSR 1 par. 35, uznając je za istotne. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 14

15 Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: Waluta USD 3,3946 2,8503 3,1733 EUR 4,1458 4,1082 4,4696 GBP 5,0947 4,5986 5,2745 VI. Sezonowość i cykliczność działalności W działalności Spółki występuje nieznaczna sezonowość związana z sezonowością przygotowań do prac w sektorze rolniczym, której nasilają się w I kwartale roku oraz rozpoczęciem się nowego okresu budŝetowego przedsiębiorstw, co sprzyja zwiększeniu wartości zakupów i podejmowaniu przez nie nowych inwestycji. VII. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniŝej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingowych Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu, jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i poŝytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorca. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej kaŝdej transakcji. Niepewność szacunków PoniŜej omówiono podstawowe załoŝenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Utrata wartości aktywów Spółka na kaŝdą datę bilansową ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości aktywów niefinansowych. Wartość firmy oraz wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie uŝytkowania są testowane pod kątem utraty wartości, co roku, lub wtedy, gdy wystąpią przesłanki utraty wartości. Oszacowanie wartości uŝytkowej wymaga od Zarządu dokonania oszacowania prognozowanych przyszłych przepływów pienięŝnych z aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pienięŝne oraz doboru właściwej stopy dyskontowej w celu obliczenia wartości bieŝącej tych przepływów pienięŝnych. PoŜar, który miał miejsce w siedzibie Spółki spowodował utratę wartości części aktywów trwałych i obrotowych, którą oszacowano w drodze spisu z natury. Informacje o składnikach aktywów i wysokości strat z tego tytułu zawiera Nota nr 3. Wycena rezerw Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŝeniu, Ŝe w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŝenie to stałoby się nieuzasadnione. Zastosowanie profesjonalnego osądu pozwoliło ustalić wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na całej poniesionej stracie podatkowej, która na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła tys. zł., a aktywo z tego tytułu wynosi 864 tys. zł. oraz na stratach podatkowych za lata poprzednie, które za rok 2008 wynosi 810 tys. zł., a za rok 2009 wynosi 297 tys. zł. Główną przyczyną powstania straty za okres od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 był poŝar z dnia 29 czerwca 2010 r. W wyniku poŝaru uległy zniszczeniu pomieszczenia siedziby Spółki, zlokalizowane w Łodzi przy Al. J. Piłsudskiego 143, Część majątku ruchomego oraz nieznaczna część zapasów towarów i materiałów. Po Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 15

16 wyeliminowaniu wyniku (straty podatkowej) na zdarzeniach nadzwyczajnych w wysokości tys. zł. jednostka generowałaby zysk podatkowy w wysokości tys. zł. Uzyskanie odszkodowania daje realną moŝliwość zrealizowania się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przyszłości. Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŝeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uŝyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej uŝyteczności na podstawie bieŝących szacunków. VII. Informacja na temat emisji papierów wartościowych W okresie sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiła emisja papierów wartościowych. VIII. Informacja o wypłaconych dywidendach W okresie sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiła emisja papierów wartościowych. IX. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej Grupa kapitałowa COMPLEX S.A. w okresie objętym raportem powiększyła się o dwie Spółki. Nowo utworzoną jednostkę COMPLEX Finance Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi oraz o Spółkę Ostrana Internationale Handelsgesellschaft mit beschraenkter Haftung z siedzibą w Wiedniu. COMPLEX Finance Sp. z o.o. jest Spółką w 100% zaleŝną od COMPLEX S.A. Została utworzona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 30 listopada 2009 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła od 01 stycznia 2010 roku Spółka COMPLEX Finance Sp. z o.o. pełni rolę centrum rozliczeniowo-podatkowego dla Grupy kapitałowej COMPLEX S.A. W przyszłości COMPLEX Finance zamierza pozyskiwać klienta zewnętrznego i poszerzać zakres świadczonych usług. Umowy zawarte w 2010 roku przez Spółkę COMPLEX Finance Sp. Z o.o. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Data zawarcia umowy Rodzaj świadczonej usługi COMPLEX S.A. w Łodzi International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 16

17 Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Zakłady Elektromaszynowe OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA New Trend Business Consulting Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA W dniu 10 lutego 2010 roku podpisano umowę zakupu udziałów Spółki Ostrana Internationale HandelsgesmbH z siedzibą w Wiedniu. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dystrybucja narzędzi, elektronarzędzi i części dla przemysłu. Spółka ma ponad czterdziestoletnią historię działalności. Przeprowadzenie udanej akwizycji Spółki Ostrana Internationale HandelsgesmbH z siedzibą w Wiedniu stanowi uzupełnienie oferty produktowej Grupy COMPLEX S.A. o narzędzia i elektronarzędzia oraz pozwoli zwiększyć jej dotychczasową aktywność w krajach Europy Zachodniej. Oprócz rynku austriackiego, Spółka jest obecna na rynkach: niemieckim, hiszpańskim, węgierskim, bułgarskim, chorwackim, słoweńskim i serbskim. Ostrana Internationale Handelsgesellschaft mit beschrankter Haftung jest właścicielem bardzo rozpoznawalnej na rynku austriackim i niemieckim marki HerRo. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 17

18 DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów, materiałów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Wyszczególnienie SprzedaŜ towarów i materiałów SprzedaŜ produktów SprzedaŜ usług SUMA przychodów ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe SUMA przychodów ogółem Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. Nota 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY STRUKTURA GEOGRAFICZNA Wyszczególnienie w tys. PLN w % w tys. PLN w % Kraj ,19% ,89% Eksport, w tym: ,81% ,11% Unia Europejska ,42% ,46% Pozostałe ,39% ,65% Razem ,00% ,00% Nota 3. STRATY I KOSZTY ZWIĄZANE Z POśAREM Dnia 29 czerwca 2010 r. w wyniku poŝaru uległy zniszczeniu pomieszczenia siedziby Emitenta, zlokalizowane w Łodzi przy Al. J. Piłsudskiego 143. PoŜar powstał w sąsiadujących z budynkami COMPLEX S.A. zakładach produkcji opakowań i przeniósł się na pomieszczenia Emitenta. W pomieszczeniach tych mieściły się biura administracji oraz back-office spółki holdingowej COMPLEX S.A. PoŜar zniszczył równieŝ powierzchnie wystawienniczo-magazynowe dwóch spółek zaleŝnych, COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. oraz Premium Technik Polska Sp. z o.o. Łączna wartość poniesionych strat (utrata wartości) na nieruchomościach oraz na majątku ruchomym wyniosły tys. zł. Szacowane koszty rozbiórki obiektów pozostałych na pogorzelisku oraz rekonstrukcji gruntów wyniosą 470 tys. zł. Budynki oraz majątek spółki COMPLEX S.A., takŝe spółek zaleŝnych był ubezpieczony w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Straty oraz koszty rozbiórki oraz rekonstrukcji gruntów zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Skutki opisanego wyŝej wydarzenia nie miały istotnego wpływu na bieŝącą działalność biznesową Emitenta, która przebiegała bez większych zakłóceń. Podmioty, które utraciły lokum oraz część majątku, kontynuowały swoją działalność w Centrum Zapasowym w Strykowie, w siedzibie spółki zaleŝnej COMPLEX Logistic Sp. z o.o. Od dnia 5 lipca 2010 r. działalność ta została przeniesiona do wynajętych pomieszczeń w biurowcu przy ul. Rydza-Śmigłego 20 w Łodzi (Biurowiec Cross Point, Klasa A ). Miejsce to stanowić będzie nową siedzibę spółki Emitenta. Spółki zaleŝne COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. oraz Premium Technik Polska Sp. z o.o. dokonają przeniesienia swoich siedzib oraz działalności operacyjnej do nowo wynajętych obiektów na terenie Łodzi. W nowych miejscach stworzone Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 18

19 zostaną dla wymienionych spółek dodatkowe moŝliwości działania. PowyŜsza procedura realokacji przebiega planowo, nie powodując zakłóceń w działalności obu spółek. Kontynuacja działalności COMPLEX S.A. oraz jej spółek zaleŝnych, w kontekście skutków poŝaru, nie podlega Ŝadnym zagroŝeniom ani teŝ ograniczeniom. Informację o wartości straty poniesionej w skutek poŝaru przedstawiono w poniŝszej tabeli: strata w środkach trwałych strata w materiałach do produkcji 230 strata w środkach trwałych w budowie 396 koszty rozbiórki budynku i rekultywacji gruntu 470 Razem straty poniesione w skutek poŝaru Do dnia złoŝenia raportu Spółka otrzymała zaliczki na poczet odszkodowania w kwocie tys. zł Nota 4. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Inwestycje w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg ceny nabycia Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi Komplexmetal - we Lwowie, Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Wartość udziałów wg ceny nabycia Korekty aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji ,87% 99,87% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% konsolidacja pełna Quinto Sp. z o.o. Radzionkowie % 70% konsolidacja pełna COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi Zakłady Elektromaszynowe- Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie COMPLEX Finance Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Waelzlager Deutschland GmbH z w Berlinie, Niemcy COMPLEX Marketing Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Autoteile Radlagersatze Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie kontrolowana pośrednio przez COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o % 100% konsolidacja pełna % 100% nie konsolidowana % 100% konsolidacja pełna ,987% 86,987% konsolidacja pełna % 100% konsolidacja pełna % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 19

20 Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o. w Łodzi % 100% niekonsolidowana Nota 5. ZAPASY Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŝszych od ich ceny sprzedaŝy netto moŝliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto moŝliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaŝy dokonywanej w toku bieŝącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaŝy do skutku. Wyszczególnienie Materiały na potrzeby produkcji Pozostałe materiały Produkty gotowe Towary Zapasy ogółem, w tym: wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Zapasy towarów stanowią zabezpieczenie: - w kwocie tys. zł. - kredytów inwestycyjnego i w rachunku bieŝącym udzielonego przez BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Łodzi Spółce COMPLEX S.A. Maksymalny okres zabezpieczenia upływa 30 września 2013 roku, - w kwocie tys. zł. - zapłaty zobowiązania do Agencji Rozwoju Przemysłu za zakup akcji spółek Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A. i CELMA TOOLS S.A. Maksymalny okres zabezpieczenia upływa 31 grudnia 2011 roku. Analiza porównawcza poziomu zapasów według struktury oraz odpisów aktualizujących. Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Materiały na potrzeby produkcji (brutto) Materiały na potrzeby produkcji (odpisy) Materiały netto Produkty gotowe (brutto) Produkty gotowe (odpisy) Produkty gotowe (netto) Towary (brutto) Towary (odpisy) Towary (netto) W wyniku poŝaru siedziby Emitenta uległy zniszczeniu zapasy materiałów na potrzeby produkcji w kwocie 230 tys. zł. Odpis aktualizujący zapasy utworzono na pełną wartość utraconych materiałów. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Razem odpisy aktualizujące zapasy Stan na dzień roku Zwiększenia, w tym: Zmniejszenia, w tym: Stan na dzień roku Stan na dzień roku Zwiększenia, w tym: Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 20

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

COMPLEX S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

COMPLEX S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPLEX S.A SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU /Michał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 12 listopada 2009 roku Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU /Michał

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU /Michał Nowacki Prezes Zarządu/... /Radosław

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R - 2009 Roczne sprawozdanie finansowe Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Toruń, 2010-04-09 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź, 15

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź, 15

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo