... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu"

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPLEX S.A SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU /Michał Nowacki Prezes Zarządu/... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu / Waldemar Puzichowski Prezes Zarządu COMPLEX Finance Sp. z o. o. podmiot któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/ Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 roku

2 I. Dane jednostki : Nazwa: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: INFORMACJE OGÓLNE COMPLEX S.A. Al. Śmigłego Rydza 20, Łódź Polska Numer statystyczny REGON: Produkcja i dystrybucja łoŝysk, śrub, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II. Czas trwania Spółki: Spółka COMPLEX S.A. została utworzona na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku i 31 grudnia 2009 roku dla bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku, za 2 kwartał 2010 roku i za 2 kwartał 2009 roku dla rachunku zysków i strat oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku dla rachunku przepływów pienięŝnych. IV. Skład organów jednostki według stanu na dzień r.: Zarząd: NOWACKI MICHAŁ TOMASZ - PREZES ZARZĄDU ŁODZIATO RADOSŁAW KRZYSZTOF - WICEPREZES ZARZĄDU Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu jednostki dominującej. Rada Nadzorcza: NOWACKA KATARZYNA ANNA - PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ NOWACKA EWA ANNA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NOWACKA URSZULA IZABELA - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ NOWACKI LUCJAN - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ OSIECKI STANISŁAW - SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ MARYNOWICZ ANNA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. V. Biegli rewidenci: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 19, , Warszawa, Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 2

3 VI. Prawnicy: - Lege Artis Kancelaria Radcy Prawnego Łódź ul. świrki 1 c/1 - Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas Łódź ul. Al. Kościuszki 1 - Chajec, Don-Siemion & śyto Spółka komandytowa Warszawa ul. Lwowska 19 - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Jarosińska-Kołakowska Łódź ul. Piotrkowska 99 - Tataj Górski, Adwokaci Łódź ul. Piotrkowska Adwokat Jacek Pietrzak SPÓŁKA ADWOKACKA PIETRZAK-ŚWIĄTEK Łódź ul. Piotrkowska 287/5 VII. Banki: - BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Łodzi Łódź ul. Plac Wolności 3 - Raiffeisen Bank Polska S.A Warszawa ul. Piękna 20 - Noble Bank S.A Warszawa ul. Domaniewska 39 B - PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi Łódź ul. Piotrkowska 173 VIII. Notowania na rynku regulowanym: 1. Informacje ogólne: Giełda: Symbol na GPW: Sektor na GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. KsiąŜęca Warszawa CMX Przemysł metalowy Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 3

4 2 System depozytowo rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. KsiąŜęca Warszawa 3 Kontakty z inwestorami: COMPLEX S.A. Łódź ul. Al. Śmigłego Rydza 20, Łódź CORE PR Warszawa ul. Algierska 25 B IX. Znaczący Akcjonariusze jednostki: W trakcie półrocza 2010 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania wystąpiły zmiany w strukturze kapitału podstawowego. Udział głównego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZA wzrósł o 0,5% w stosunku do stanu na dzień roku. Według stanu na dzień r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: Akcjonariusze Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Michał Nowacki ,52% ,52% Katarzyna Nowacka ,01% ,01% Pozostali ,47% ,47% Razem % % X. Spółki zaleŝne: W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stan Grupy kapitałowej COMPLEX S.A. zwiększył się o dwie nowo powstałe jednostki gospodarcze COMPLEX Marketing Sp. z o. o. i COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. W obu Spółkach jednostka dominująca COMPLEX S.A. posiada 100% udziałów. W tym okresie Complex S.A. nabył równieŝ 100% udziałów w OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi Komplexmetal we Lwowie, Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów 99,87% 99,87% 100% 100% 100% 100% Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie 70% 70% COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi Zakłady Elektromaszynowe Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie COMPLEX Finance Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu, Austria COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Marketing Sp. z o.o. w Łodzi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86,99 86,99 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 4

5 COMPLEX Autoteile Radlagersatze Deuschland w Berlinie, Niemcy zarządzana pośrednio przez COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Waelzlager Deutschland GmbH w Berlinie, Niemcy 100% 100% 100% 100% W dniu 25 maja 2010 roku został podpisany akt załoŝycielski spółki Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz spółki Centrum Nowych Technologii INVENTIME Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W obu spółkach jednostką posiadającą 100% udziałów jest COMPLEX S.A. XI. Oświadczenie Zarządu Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, Ŝe wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) a takŝe MSR 34. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku. Zarząd oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleŝnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 23/RN/2009 na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2009 roku. Wybrany podmiot: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa Wybór audytora został dokonany zgodnie z art. 26 ust. 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Audytor został wybrany do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2010 roku oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A., sporządzonego za okres 6 miesięcy, kończący się 30 czerwca 2010 roku. XII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 31 sierpnia 2010 roku Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 5

6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Wyszczególnienie NOTA (6 miesięcy) (6 miesięcy) Q (3 miesiące zakończone dane nieprzeglądane) Q (3 miesiące zakończone dane nieprzeglądane) Przychody ze sprzedaŝy 1, Przychody ze sprzedaŝy produktów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne (25) 274 Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne w tym straty związane z poŝarem Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 618) 679 (4 108) 765 Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 340) (266) (4 758) 442 Podatek dochodowy (809) (144) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 531) (464) (4 024) 586 Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto (3 531) (464) (4 024) 586 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) Podstawowy za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Rozwodniony za okres obrotowy Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Rozwodniony za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Q Q (3 miesiące (3 miesiące SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH zakończone zakończone DOCHODÓW dane dane nieprzeglądane) nieprzeglądane) Zysk/(strata) netto za okres (3 531) (464) (4 024) 586 Inne całkowite dochody Wycena instrumentów zabezpieczających Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (3 531) (464) (4 024) 586 Łódź, 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 6

7 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień AKTYWA NOTA r r r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe naleŝności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA RAZEM PASYWA NOTA r r r. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Akcje własne 8 (876) (697) (114) Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy (1 640) (1 046) (1 046) Wynik finansowy bieŝącego okresu (3 531) (594) (464) Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i poŝyczki Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe inne Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 7

8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi, jako przeznaczone do sprzedaŝy PASYWA RAZEM Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. INFORMACJA O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH Spółka posiada zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielenia gwarancji firmie Quendis Polska Sp. z o.o. w Poznaniu wystawione przez BRE Bank S.A. na kwotę 560 tysięcy zł. w celu zagwarantowania terminowej zapłaty przez COMPLEX S.A. zobowiązania z tytułu umowy najmu z terminem waŝności do 28 lutego 2011 roku. W okresie objętym sprawozdaniem powstało zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielenia gwarancji przez COMPLEX S.A. spółce FLT- Metall HandelsgesellschaftmbH z siedzibą w Dusseldorfie w celu zagwarantowania spłaty poŝyczki w wysokości 350 tys. EUR udzielonej przez FLT- Metall HandelsgesellschaftmbH spółce zaleŝnej OSTRANA Internationale HandelsgesembH z siedzibą w Wiedniu. Termin waŝności gwarancji mija w dniu 31 grudnia 2012 roku. W dniu 07 maja 2010 roku COMPLEX S.A. udzielił gwarancji Raiffeisen Bank Polska S.A. w Łodzi w celu zagwarantowania spłaty zobowiązań z tytułu umowy faktoringu przez spółkę COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. do kwoty tys. zł. z terminem waŝności do 31 maja 2011 roku.. Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 8

9 Roczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Akcje własne Wydzielony kapitał własny na zakup/sprzedaŝ akcji własnych Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieŝącego okresu Kapitał własny ogółem Sześć miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r (697) (1 640) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (698) (1 640) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (3 531) (3 531) Całkowity przychód i koszt za okres od do r (3 531) (3 531) Akcje własne - - (179) (179) Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r (876) (1 640) (3 531) Kapitał własny na dzień r. Dwanaście miesięcy zakończonych r (1 046) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (1 046) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (594) (594) Całkowity przychód i koszt za okres od (594) (594) Utworzenie kapitału rezerwowego (3 100) Akcje własne - - (697) (697) Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 9

10 Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r. Kapitał własny na dzień r (697) (1 046) (594) Sześć miesięcy zakończonych r (1 046) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (1 046) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (464) (464) Całkowity przychód i koszt za okres od do r (464) (646) Akcje własne - - (114) (114) Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r (114) (1 046) (464) Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 10

11 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pienięŝnych DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Wyszczególnienie Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 340) -266 Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych (175) (22) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (69) Zmiana stanu rezerw (99) (95) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności (6 934) (1 629) Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (141) Zmiana stanu pozostałych aktywów (268) (182) Inne korekty z działalności operacyjnej - (3) Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 235 A. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości - - Zbycie aktywów finansowych 93 - Inne wpływy inwestycyjne 28 - Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości - - Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne B. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (3 850) 27 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych - - Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - - Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych - - Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - C. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (806) (3 938) D. Przepływy pienięŝne netto razem (A+B+C) (102) 775 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 11

12 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UEMSSF. Obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). II. ZałoŜenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Sytuacja poŝaru, szczegółowo opisana w Nocie 3 była sytuacją incydentalną i nie ma wpływu na kontynuację działalności jednostki. Zarząd Spółki jest świadomy faktu, iŝ na dzień 30 czerwca 2010 roku nie zostały spełnione warunki przyznania kredytu w Raiffeisen Bank. Niespełnienie warunków przyznania kredytu moŝe skutkować wypowiedzeniem umowy przez bank i ryzykiem Ŝądania przez bank natychmiastowej spłaty kwoty dłuŝnej, tym samym moŝe istotnie wpłynąć na krótkookresowy poziom płynności Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, ryzyko wypowiedzenia umowy przez bank nie jest znaczące. Zdaniem Zarządu Spółki, posiadane linie kredytowe nie będą wycofane, a tym samym Spółce nie grozi ryzyko utraty płynności. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iŝ w wyniku poŝaru w dniu 29 czerwca 2010 roku zniszczeniu uległy budynki będące własnością Spółki, które stanowiły zabezpieczenie hipoteczne kredytów w BRE Bank S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. Do dnia niniejszego Raportu Spółka nie ustanowiła nowej hipoteki oraz nie otrzymała decyzji banków dotyczącej zwolnienia z cesji wypłaty z tytułu ubezpieczenia mienia utraconego w poŝarze. Zdaniem Zarządu Spółki, posiadane linie kredytowe nie będą wycofane, a tym samym Spółce nie grozi ryzyko utraty płynności. Do dnia sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za 6 miesięcy 2010 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. Dane zamieszczone w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym są porównywalne z wcześniej publikowanymi sprawozdaniami Emitenta. III. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku MSSF 8 Segmenty operacyjne" zatwierdzony w UE w dniu 21 listopada 2007 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe - Koszt inwestycji w jednostce zaleŝnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej, zatwierdzone w UE w dniu 23 stycznia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 12

13 Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - Podniesienie jakości ujawnianych informacji dotyczących instrumentów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 27 listopada 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. MSSF (2008) Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów opublikowane w dniu 22 maja 2008 roku (MSR 1, MSSF 5, MSR 8, MSR 10, MSR 16, MSR 19, MSR 20, MSR 23, MSR 27, MSR 28, MSR 29, MSR 31, MSR 34, MSR 36, MSR 38, MSR 39, MSR 40, MSR 41) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 23 stycznia 2009 roku (większość zmian obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych"- Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy oraz obowiązki związane z likwidacją, zatwierdzone w UE w dniu 21 stycznia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - Przekwalifikowanie aktywów finansowych, data wejścia w Ŝycie i przepisy przejściowe, zatwierdzone w UE w dniu 9 września 2009 (wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2008 roku). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. MSR 1 (znowelizowany) Prezentacja sprawozdań finansowych - Zrewidowana prezentacja, zatwierdzony w UE w dniu 17 grudnia 2008 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zmiany powyŝszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, a jedynie na prezentację sprawozdań finansowych oraz tytuły tych sprawozdań. MSR 23 (znowelizowany) Koszty finansowania zewnętrznego - zatwierdzony w UE w dniu 10 grudnia 2008 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji - Warunki nabycia uprawnień oraz anulowania, zatwierdzone w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych oraz do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena - Wbudowane instrumenty pochodne, zatwierdzone w UE w dniu 30 listopada 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 11 MSSF 2 Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych - zatwierdzona w UE w dniu 1 czerwca 2007 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 marca 2008 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności - zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 13

14 Standardy i interpretacje, jakie zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w Ŝycie. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w kwietniu 2009 roku) część zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięŝnych (zmieniony w czerwcu 2009) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: dodatkowe zwolnienia dla stosujących MSSF po raz pierwszy mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, KIMSF 19 Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. IV. Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Spółka prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. V. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność ( waluta funkcjonalna ). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. b) Transakcje i salda Transakcje wyraŝone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym transakcje. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pienięŝnych wyraŝonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pienięŝnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. Zyski i straty z tytułu róŝnic kursowych Spółka ujmuje oddzielnie, zgodnie z MSR 1 par. 35, uznając je za istotne. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 14

15 Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: Waluta USD 3,3946 2,8503 3,1733 EUR 4,1458 4,1082 4,4696 GBP 5,0947 4,5986 5,2745 VI. Sezonowość i cykliczność działalności W działalności Spółki występuje nieznaczna sezonowość związana z sezonowością przygotowań do prac w sektorze rolniczym, której nasilają się w I kwartale roku oraz rozpoczęciem się nowego okresu budŝetowego przedsiębiorstw, co sprzyja zwiększeniu wartości zakupów i podejmowaniu przez nie nowych inwestycji. VII. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniŝej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingowych Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu, jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i poŝytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorca. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej kaŝdej transakcji. Niepewność szacunków PoniŜej omówiono podstawowe załoŝenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Utrata wartości aktywów Spółka na kaŝdą datę bilansową ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości aktywów niefinansowych. Wartość firmy oraz wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie uŝytkowania są testowane pod kątem utraty wartości, co roku, lub wtedy, gdy wystąpią przesłanki utraty wartości. Oszacowanie wartości uŝytkowej wymaga od Zarządu dokonania oszacowania prognozowanych przyszłych przepływów pienięŝnych z aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pienięŝne oraz doboru właściwej stopy dyskontowej w celu obliczenia wartości bieŝącej tych przepływów pienięŝnych. PoŜar, który miał miejsce w siedzibie Spółki spowodował utratę wartości części aktywów trwałych i obrotowych, którą oszacowano w drodze spisu z natury. Informacje o składnikach aktywów i wysokości strat z tego tytułu zawiera Nota nr 3. Wycena rezerw Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŝeniu, Ŝe w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŝenie to stałoby się nieuzasadnione. Zastosowanie profesjonalnego osądu pozwoliło ustalić wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na całej poniesionej stracie podatkowej, która na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła tys. zł., a aktywo z tego tytułu wynosi 864 tys. zł. oraz na stratach podatkowych za lata poprzednie, które za rok 2008 wynosi 810 tys. zł., a za rok 2009 wynosi 297 tys. zł. Główną przyczyną powstania straty za okres od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 był poŝar z dnia 29 czerwca 2010 r. W wyniku poŝaru uległy zniszczeniu pomieszczenia siedziby Spółki, zlokalizowane w Łodzi przy Al. J. Piłsudskiego 143, Część majątku ruchomego oraz nieznaczna część zapasów towarów i materiałów. Po Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 15

16 wyeliminowaniu wyniku (straty podatkowej) na zdarzeniach nadzwyczajnych w wysokości tys. zł. jednostka generowałaby zysk podatkowy w wysokości tys. zł. Uzyskanie odszkodowania daje realną moŝliwość zrealizowania się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przyszłości. Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŝeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uŝyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej uŝyteczności na podstawie bieŝących szacunków. VII. Informacja na temat emisji papierów wartościowych W okresie sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiła emisja papierów wartościowych. VIII. Informacja o wypłaconych dywidendach W okresie sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiła emisja papierów wartościowych. IX. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej Grupa kapitałowa COMPLEX S.A. w okresie objętym raportem powiększyła się o dwie Spółki. Nowo utworzoną jednostkę COMPLEX Finance Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi oraz o Spółkę Ostrana Internationale Handelsgesellschaft mit beschraenkter Haftung z siedzibą w Wiedniu. COMPLEX Finance Sp. z o.o. jest Spółką w 100% zaleŝną od COMPLEX S.A. Została utworzona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 30 listopada 2009 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła od 01 stycznia 2010 roku Spółka COMPLEX Finance Sp. z o.o. pełni rolę centrum rozliczeniowo-podatkowego dla Grupy kapitałowej COMPLEX S.A. W przyszłości COMPLEX Finance zamierza pozyskiwać klienta zewnętrznego i poszerzać zakres świadczonych usług. Umowy zawarte w 2010 roku przez Spółkę COMPLEX Finance Sp. Z o.o. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Data zawarcia umowy Rodzaj świadczonej usługi COMPLEX S.A. w Łodzi International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 16

17 Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Zakłady Elektromaszynowe OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA New Trend Business Consulting Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA W dniu 10 lutego 2010 roku podpisano umowę zakupu udziałów Spółki Ostrana Internationale HandelsgesmbH z siedzibą w Wiedniu. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dystrybucja narzędzi, elektronarzędzi i części dla przemysłu. Spółka ma ponad czterdziestoletnią historię działalności. Przeprowadzenie udanej akwizycji Spółki Ostrana Internationale HandelsgesmbH z siedzibą w Wiedniu stanowi uzupełnienie oferty produktowej Grupy COMPLEX S.A. o narzędzia i elektronarzędzia oraz pozwoli zwiększyć jej dotychczasową aktywność w krajach Europy Zachodniej. Oprócz rynku austriackiego, Spółka jest obecna na rynkach: niemieckim, hiszpańskim, węgierskim, bułgarskim, chorwackim, słoweńskim i serbskim. Ostrana Internationale Handelsgesellschaft mit beschrankter Haftung jest właścicielem bardzo rozpoznawalnej na rynku austriackim i niemieckim marki HerRo. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 17

18 DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów, materiałów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Wyszczególnienie SprzedaŜ towarów i materiałów SprzedaŜ produktów SprzedaŜ usług SUMA przychodów ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe SUMA przychodów ogółem Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. Nota 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY STRUKTURA GEOGRAFICZNA Wyszczególnienie w tys. PLN w % w tys. PLN w % Kraj ,19% ,89% Eksport, w tym: ,81% ,11% Unia Europejska ,42% ,46% Pozostałe ,39% ,65% Razem ,00% ,00% Nota 3. STRATY I KOSZTY ZWIĄZANE Z POśAREM Dnia 29 czerwca 2010 r. w wyniku poŝaru uległy zniszczeniu pomieszczenia siedziby Emitenta, zlokalizowane w Łodzi przy Al. J. Piłsudskiego 143. PoŜar powstał w sąsiadujących z budynkami COMPLEX S.A. zakładach produkcji opakowań i przeniósł się na pomieszczenia Emitenta. W pomieszczeniach tych mieściły się biura administracji oraz back-office spółki holdingowej COMPLEX S.A. PoŜar zniszczył równieŝ powierzchnie wystawienniczo-magazynowe dwóch spółek zaleŝnych, COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. oraz Premium Technik Polska Sp. z o.o. Łączna wartość poniesionych strat (utrata wartości) na nieruchomościach oraz na majątku ruchomym wyniosły tys. zł. Szacowane koszty rozbiórki obiektów pozostałych na pogorzelisku oraz rekonstrukcji gruntów wyniosą 470 tys. zł. Budynki oraz majątek spółki COMPLEX S.A., takŝe spółek zaleŝnych był ubezpieczony w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Straty oraz koszty rozbiórki oraz rekonstrukcji gruntów zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Skutki opisanego wyŝej wydarzenia nie miały istotnego wpływu na bieŝącą działalność biznesową Emitenta, która przebiegała bez większych zakłóceń. Podmioty, które utraciły lokum oraz część majątku, kontynuowały swoją działalność w Centrum Zapasowym w Strykowie, w siedzibie spółki zaleŝnej COMPLEX Logistic Sp. z o.o. Od dnia 5 lipca 2010 r. działalność ta została przeniesiona do wynajętych pomieszczeń w biurowcu przy ul. Rydza-Śmigłego 20 w Łodzi (Biurowiec Cross Point, Klasa A ). Miejsce to stanowić będzie nową siedzibę spółki Emitenta. Spółki zaleŝne COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. oraz Premium Technik Polska Sp. z o.o. dokonają przeniesienia swoich siedzib oraz działalności operacyjnej do nowo wynajętych obiektów na terenie Łodzi. W nowych miejscach stworzone Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 18

19 zostaną dla wymienionych spółek dodatkowe moŝliwości działania. PowyŜsza procedura realokacji przebiega planowo, nie powodując zakłóceń w działalności obu spółek. Kontynuacja działalności COMPLEX S.A. oraz jej spółek zaleŝnych, w kontekście skutków poŝaru, nie podlega Ŝadnym zagroŝeniom ani teŝ ograniczeniom. Informację o wartości straty poniesionej w skutek poŝaru przedstawiono w poniŝszej tabeli: strata w środkach trwałych strata w materiałach do produkcji 230 strata w środkach trwałych w budowie 396 koszty rozbiórki budynku i rekultywacji gruntu 470 Razem straty poniesione w skutek poŝaru Do dnia złoŝenia raportu Spółka otrzymała zaliczki na poczet odszkodowania w kwocie tys. zł Nota 4. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Inwestycje w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg ceny nabycia Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi Komplexmetal - we Lwowie, Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Wartość udziałów wg ceny nabycia Korekty aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji ,87% 99,87% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% konsolidacja pełna Quinto Sp. z o.o. Radzionkowie % 70% konsolidacja pełna COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi Zakłady Elektromaszynowe- Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie COMPLEX Finance Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Waelzlager Deutschland GmbH z w Berlinie, Niemcy COMPLEX Marketing Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Autoteile Radlagersatze Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie kontrolowana pośrednio przez COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o % 100% konsolidacja pełna % 100% nie konsolidowana % 100% konsolidacja pełna ,987% 86,987% konsolidacja pełna % 100% konsolidacja pełna % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 19

20 Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o. w Łodzi % 100% niekonsolidowana Nota 5. ZAPASY Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŝszych od ich ceny sprzedaŝy netto moŝliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto moŝliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaŝy dokonywanej w toku bieŝącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaŝy do skutku. Wyszczególnienie Materiały na potrzeby produkcji Pozostałe materiały Produkty gotowe Towary Zapasy ogółem, w tym: wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Zapasy towarów stanowią zabezpieczenie: - w kwocie tys. zł. - kredytów inwestycyjnego i w rachunku bieŝącym udzielonego przez BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Łodzi Spółce COMPLEX S.A. Maksymalny okres zabezpieczenia upływa 30 września 2013 roku, - w kwocie tys. zł. - zapłaty zobowiązania do Agencji Rozwoju Przemysłu za zakup akcji spółek Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A. i CELMA TOOLS S.A. Maksymalny okres zabezpieczenia upływa 31 grudnia 2011 roku. Analiza porównawcza poziomu zapasów według struktury oraz odpisów aktualizujących. Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Materiały na potrzeby produkcji (brutto) Materiały na potrzeby produkcji (odpisy) Materiały netto Produkty gotowe (brutto) Produkty gotowe (odpisy) Produkty gotowe (netto) Towary (brutto) Towary (odpisy) Towary (netto) W wyniku poŝaru siedziby Emitenta uległy zniszczeniu zapasy materiałów na potrzeby produkcji w kwocie 230 tys. zł. Odpis aktualizujący zapasy utworzono na pełną wartość utraconych materiałów. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Razem odpisy aktualizujące zapasy Stan na dzień roku Zwiększenia, w tym: Zmniejszenia, w tym: Stan na dzień roku Stan na dzień roku Zwiększenia, w tym: Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 20

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

COMPLEX S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

COMPLEX S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPLEX S.A SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU /Michał

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Warszawa, 14 listopada 2016 r. Warszawa, 14 listopada 216 r. Sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy ( w tysiącach złotych ) Bilans AKTYWA 3 czerwca 31 grudnia przekształcone A. Aktywa trwałe 161 15 156 288 181 65 197 126 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź,

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 12 listopada 2009 roku Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo