... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu"

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPLEX S.A SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU /Michał Nowacki Prezes Zarządu/... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu / Waldemar Puzichowski Prezes Zarządu COMPLEX Finance Sp. z o. o. podmiot któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/ Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 roku

2 I. Dane jednostki : Nazwa: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: INFORMACJE OGÓLNE COMPLEX S.A. Al. Śmigłego Rydza 20, Łódź Polska Numer statystyczny REGON: Produkcja i dystrybucja łoŝysk, śrub, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II. Czas trwania Spółki: Spółka COMPLEX S.A. została utworzona na czas nieoznaczony. III. Okresy prezentowane Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku i 31 grudnia 2009 roku dla bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku, za 2 kwartał 2010 roku i za 2 kwartał 2009 roku dla rachunku zysków i strat oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku dla rachunku przepływów pienięŝnych. IV. Skład organów jednostki według stanu na dzień r.: Zarząd: NOWACKI MICHAŁ TOMASZ - PREZES ZARZĄDU ŁODZIATO RADOSŁAW KRZYSZTOF - WICEPREZES ZARZĄDU Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu jednostki dominującej. Rada Nadzorcza: NOWACKA KATARZYNA ANNA - PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ NOWACKA EWA ANNA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NOWACKA URSZULA IZABELA - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ NOWACKI LUCJAN - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ OSIECKI STANISŁAW - SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ MARYNOWICZ ANNA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. V. Biegli rewidenci: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 19, , Warszawa, Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 2

3 VI. Prawnicy: - Lege Artis Kancelaria Radcy Prawnego Łódź ul. świrki 1 c/1 - Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas Łódź ul. Al. Kościuszki 1 - Chajec, Don-Siemion & śyto Spółka komandytowa Warszawa ul. Lwowska 19 - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Jarosińska-Kołakowska Łódź ul. Piotrkowska 99 - Tataj Górski, Adwokaci Łódź ul. Piotrkowska Adwokat Jacek Pietrzak SPÓŁKA ADWOKACKA PIETRZAK-ŚWIĄTEK Łódź ul. Piotrkowska 287/5 VII. Banki: - BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Łodzi Łódź ul. Plac Wolności 3 - Raiffeisen Bank Polska S.A Warszawa ul. Piękna 20 - Noble Bank S.A Warszawa ul. Domaniewska 39 B - PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi Łódź ul. Piotrkowska 173 VIII. Notowania na rynku regulowanym: 1. Informacje ogólne: Giełda: Symbol na GPW: Sektor na GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. KsiąŜęca Warszawa CMX Przemysł metalowy Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 3

4 2 System depozytowo rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. KsiąŜęca Warszawa 3 Kontakty z inwestorami: COMPLEX S.A. Łódź ul. Al. Śmigłego Rydza 20, Łódź CORE PR Warszawa ul. Algierska 25 B IX. Znaczący Akcjonariusze jednostki: W trakcie półrocza 2010 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania wystąpiły zmiany w strukturze kapitału podstawowego. Udział głównego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZA wzrósł o 0,5% w stosunku do stanu na dzień roku. Według stanu na dzień r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: Akcjonariusze Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Michał Nowacki ,52% ,52% Katarzyna Nowacka ,01% ,01% Pozostali ,47% ,47% Razem % % X. Spółki zaleŝne: W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stan Grupy kapitałowej COMPLEX S.A. zwiększył się o dwie nowo powstałe jednostki gospodarcze COMPLEX Marketing Sp. z o. o. i COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. W obu Spółkach jednostka dominująca COMPLEX S.A. posiada 100% udziałów. W tym okresie Complex S.A. nabył równieŝ 100% udziałów w OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi Komplexmetal we Lwowie, Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów 99,87% 99,87% 100% 100% 100% 100% Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie 70% 70% COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi Zakłady Elektromaszynowe Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie COMPLEX Finance Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu, Austria COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Marketing Sp. z o.o. w Łodzi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86,99 86,99 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 4

5 COMPLEX Autoteile Radlagersatze Deuschland w Berlinie, Niemcy zarządzana pośrednio przez COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Waelzlager Deutschland GmbH w Berlinie, Niemcy 100% 100% 100% 100% W dniu 25 maja 2010 roku został podpisany akt załoŝycielski spółki Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz spółki Centrum Nowych Technologii INVENTIME Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W obu spółkach jednostką posiadającą 100% udziałów jest COMPLEX S.A. XI. Oświadczenie Zarządu Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, Ŝe wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) a takŝe MSR 34. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku. Zarząd oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleŝnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 23/RN/2009 na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2009 roku. Wybrany podmiot: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa Wybór audytora został dokonany zgodnie z art. 26 ust. 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Audytor został wybrany do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2010 roku oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A., sporządzonego za okres 6 miesięcy, kończący się 30 czerwca 2010 roku. XII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 31 sierpnia 2010 roku Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 5

6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Wyszczególnienie NOTA (6 miesięcy) (6 miesięcy) Q (3 miesiące zakończone dane nieprzeglądane) Q (3 miesiące zakończone dane nieprzeglądane) Przychody ze sprzedaŝy 1, Przychody ze sprzedaŝy produktów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne (25) 274 Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne w tym straty związane z poŝarem Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 618) 679 (4 108) 765 Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 340) (266) (4 758) 442 Podatek dochodowy (809) (144) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 531) (464) (4 024) 586 Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto (3 531) (464) (4 024) 586 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) Podstawowy za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Rozwodniony za okres obrotowy Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) Podstawowy za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Rozwodniony za okres obrotowy (0,14) (0,02) (0,15) 0,02 Q Q (3 miesiące (3 miesiące SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH zakończone zakończone DOCHODÓW dane dane nieprzeglądane) nieprzeglądane) Zysk/(strata) netto za okres (3 531) (464) (4 024) 586 Inne całkowite dochody Wycena instrumentów zabezpieczających Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES (3 531) (464) (4 024) 586 Łódź, 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 6

7 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień AKTYWA NOTA r r r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe naleŝności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA RAZEM PASYWA NOTA r r r. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Akcje własne 8 (876) (697) (114) Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy (1 640) (1 046) (1 046) Wynik finansowy bieŝącego okresu (3 531) (594) (464) Zobowiązanie długoterminowe Kredyty i poŝyczki Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe inne Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 7

8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi, jako przeznaczone do sprzedaŝy PASYWA RAZEM Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. INFORMACJA O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH Spółka posiada zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielenia gwarancji firmie Quendis Polska Sp. z o.o. w Poznaniu wystawione przez BRE Bank S.A. na kwotę 560 tysięcy zł. w celu zagwarantowania terminowej zapłaty przez COMPLEX S.A. zobowiązania z tytułu umowy najmu z terminem waŝności do 28 lutego 2011 roku. W okresie objętym sprawozdaniem powstało zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielenia gwarancji przez COMPLEX S.A. spółce FLT- Metall HandelsgesellschaftmbH z siedzibą w Dusseldorfie w celu zagwarantowania spłaty poŝyczki w wysokości 350 tys. EUR udzielonej przez FLT- Metall HandelsgesellschaftmbH spółce zaleŝnej OSTRANA Internationale HandelsgesembH z siedzibą w Wiedniu. Termin waŝności gwarancji mija w dniu 31 grudnia 2012 roku. W dniu 07 maja 2010 roku COMPLEX S.A. udzielił gwarancji Raiffeisen Bank Polska S.A. w Łodzi w celu zagwarantowania spłaty zobowiązań z tytułu umowy faktoringu przez spółkę COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. do kwoty tys. zł. z terminem waŝności do 31 maja 2011 roku.. Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 8

9 Roczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej Akcje własne Wydzielony kapitał własny na zakup/sprzedaŝ akcji własnych Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieŝącego okresu Kapitał własny ogółem Sześć miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r (697) (1 640) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (698) (1 640) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (3 531) (3 531) Całkowity przychód i koszt za okres od do r (3 531) (3 531) Akcje własne - - (179) (179) Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r (876) (1 640) (3 531) Kapitał własny na dzień r. Dwanaście miesięcy zakończonych r (1 046) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (1 046) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (594) (594) Całkowity przychód i koszt za okres od (594) (594) Utworzenie kapitału rezerwowego (3 100) Akcje własne - - (697) (697) Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 9

10 Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r. Kapitał własny na dzień r (697) (1 046) (594) Sześć miesięcy zakończonych r (1 046) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach (1 046) Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zyska/strata za rok obrotowy (464) (464) Całkowity przychód i koszt za okres od do r (464) (646) Akcje własne - - (114) (114) Podział zysku z lat ubiegłych Kapitał własny na dzień r (114) (1 046) (464) Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 10

11 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pienięŝnych DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Wyszczególnienie Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 340) -266 Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych (175) (22) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (69) Zmiana stanu rezerw (99) (95) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności (6 934) (1 629) Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (141) Zmiana stanu pozostałych aktywów (268) (182) Inne korekty z działalności operacyjnej - (3) Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 235 A. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości - - Zbycie aktywów finansowych 93 - Inne wpływy inwestycyjne 28 - Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości - - Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne B. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (3 850) 27 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych - - Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - - Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych - - Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - C. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (806) (3 938) D. Przepływy pienięŝne netto razem (A+B+C) (102) 775 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) Łódź, dnia 31 sierpnia 2010 r. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 11

12 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UEMSSF. Obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). II. ZałoŜenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Sytuacja poŝaru, szczegółowo opisana w Nocie 3 była sytuacją incydentalną i nie ma wpływu na kontynuację działalności jednostki. Zarząd Spółki jest świadomy faktu, iŝ na dzień 30 czerwca 2010 roku nie zostały spełnione warunki przyznania kredytu w Raiffeisen Bank. Niespełnienie warunków przyznania kredytu moŝe skutkować wypowiedzeniem umowy przez bank i ryzykiem Ŝądania przez bank natychmiastowej spłaty kwoty dłuŝnej, tym samym moŝe istotnie wpłynąć na krótkookresowy poziom płynności Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, ryzyko wypowiedzenia umowy przez bank nie jest znaczące. Zdaniem Zarządu Spółki, posiadane linie kredytowe nie będą wycofane, a tym samym Spółce nie grozi ryzyko utraty płynności. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iŝ w wyniku poŝaru w dniu 29 czerwca 2010 roku zniszczeniu uległy budynki będące własnością Spółki, które stanowiły zabezpieczenie hipoteczne kredytów w BRE Bank S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. Do dnia niniejszego Raportu Spółka nie ustanowiła nowej hipoteki oraz nie otrzymała decyzji banków dotyczącej zwolnienia z cesji wypłaty z tytułu ubezpieczenia mienia utraconego w poŝarze. Zdaniem Zarządu Spółki, posiadane linie kredytowe nie będą wycofane, a tym samym Spółce nie grozi ryzyko utraty płynności. Do dnia sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za 6 miesięcy 2010 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. Dane zamieszczone w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym są porównywalne z wcześniej publikowanymi sprawozdaniami Emitenta. III. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku MSSF 8 Segmenty operacyjne" zatwierdzony w UE w dniu 21 listopada 2007 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe - Koszt inwestycji w jednostce zaleŝnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej, zatwierdzone w UE w dniu 23 stycznia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 12

13 Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - Podniesienie jakości ujawnianych informacji dotyczących instrumentów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 27 listopada 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. MSSF (2008) Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów opublikowane w dniu 22 maja 2008 roku (MSR 1, MSSF 5, MSR 8, MSR 10, MSR 16, MSR 19, MSR 20, MSR 23, MSR 27, MSR 28, MSR 29, MSR 31, MSR 34, MSR 36, MSR 38, MSR 39, MSR 40, MSR 41) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 23 stycznia 2009 roku (większość zmian obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych"- Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy oraz obowiązki związane z likwidacją, zatwierdzone w UE w dniu 21 stycznia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - Przekwalifikowanie aktywów finansowych, data wejścia w Ŝycie i przepisy przejściowe, zatwierdzone w UE w dniu 9 września 2009 (wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2008 roku). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. MSR 1 (znowelizowany) Prezentacja sprawozdań finansowych - Zrewidowana prezentacja, zatwierdzony w UE w dniu 17 grudnia 2008 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zmiany powyŝszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, a jedynie na prezentację sprawozdań finansowych oraz tytuły tych sprawozdań. MSR 23 (znowelizowany) Koszty finansowania zewnętrznego - zatwierdzony w UE w dniu 10 grudnia 2008 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji - Warunki nabycia uprawnień oraz anulowania, zatwierdzone w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie Standardu nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Zmiany do KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych oraz do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena - Wbudowane instrumenty pochodne, zatwierdzone w UE w dniu 30 listopada 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 11 MSSF 2 Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych - zatwierdzona w UE w dniu 1 czerwca 2007 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 marca 2008 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Interpretacja KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności - zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie). Zastosowanie interpretacji nie miało wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 13

14 Standardy i interpretacje, jakie zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w Ŝycie. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w kwietniu 2009 roku) część zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięŝnych (zmieniony w czerwcu 2009) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: dodatkowe zwolnienia dla stosujących MSSF po raz pierwszy mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, KIMSF 19 Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. IV. Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Spółka prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. V. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność ( waluta funkcjonalna ). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. b) Transakcje i salda Transakcje wyraŝone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym transakcje. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pienięŝnych wyraŝonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pienięŝnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. Zyski i straty z tytułu róŝnic kursowych Spółka ujmuje oddzielnie, zgodnie z MSR 1 par. 35, uznając je za istotne. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 14

15 Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: Waluta USD 3,3946 2,8503 3,1733 EUR 4,1458 4,1082 4,4696 GBP 5,0947 4,5986 5,2745 VI. Sezonowość i cykliczność działalności W działalności Spółki występuje nieznaczna sezonowość związana z sezonowością przygotowań do prac w sektorze rolniczym, której nasilają się w I kwartale roku oraz rozpoczęciem się nowego okresu budŝetowego przedsiębiorstw, co sprzyja zwiększeniu wartości zakupów i podejmowaniu przez nie nowych inwestycji. VII. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniŝej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingowych Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu, jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i poŝytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorca. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej kaŝdej transakcji. Niepewność szacunków PoniŜej omówiono podstawowe załoŝenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Utrata wartości aktywów Spółka na kaŝdą datę bilansową ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości aktywów niefinansowych. Wartość firmy oraz wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie uŝytkowania są testowane pod kątem utraty wartości, co roku, lub wtedy, gdy wystąpią przesłanki utraty wartości. Oszacowanie wartości uŝytkowej wymaga od Zarządu dokonania oszacowania prognozowanych przyszłych przepływów pienięŝnych z aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pienięŝne oraz doboru właściwej stopy dyskontowej w celu obliczenia wartości bieŝącej tych przepływów pienięŝnych. PoŜar, który miał miejsce w siedzibie Spółki spowodował utratę wartości części aktywów trwałych i obrotowych, którą oszacowano w drodze spisu z natury. Informacje o składnikach aktywów i wysokości strat z tego tytułu zawiera Nota nr 3. Wycena rezerw Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŝeniu, Ŝe w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŝenie to stałoby się nieuzasadnione. Zastosowanie profesjonalnego osądu pozwoliło ustalić wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na całej poniesionej stracie podatkowej, która na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła tys. zł., a aktywo z tego tytułu wynosi 864 tys. zł. oraz na stratach podatkowych za lata poprzednie, które za rok 2008 wynosi 810 tys. zł., a za rok 2009 wynosi 297 tys. zł. Główną przyczyną powstania straty za okres od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 był poŝar z dnia 29 czerwca 2010 r. W wyniku poŝaru uległy zniszczeniu pomieszczenia siedziby Spółki, zlokalizowane w Łodzi przy Al. J. Piłsudskiego 143, Część majątku ruchomego oraz nieznaczna część zapasów towarów i materiałów. Po Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 15

16 wyeliminowaniu wyniku (straty podatkowej) na zdarzeniach nadzwyczajnych w wysokości tys. zł. jednostka generowałaby zysk podatkowy w wysokości tys. zł. Uzyskanie odszkodowania daje realną moŝliwość zrealizowania się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przyszłości. Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŝeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uŝyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej uŝyteczności na podstawie bieŝących szacunków. VII. Informacja na temat emisji papierów wartościowych W okresie sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiła emisja papierów wartościowych. VIII. Informacja o wypłaconych dywidendach W okresie sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiła emisja papierów wartościowych. IX. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej Grupa kapitałowa COMPLEX S.A. w okresie objętym raportem powiększyła się o dwie Spółki. Nowo utworzoną jednostkę COMPLEX Finance Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi oraz o Spółkę Ostrana Internationale Handelsgesellschaft mit beschraenkter Haftung z siedzibą w Wiedniu. COMPLEX Finance Sp. z o.o. jest Spółką w 100% zaleŝną od COMPLEX S.A. Została utworzona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 30 listopada 2009 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła od 01 stycznia 2010 roku Spółka COMPLEX Finance Sp. z o.o. pełni rolę centrum rozliczeniowo-podatkowego dla Grupy kapitałowej COMPLEX S.A. W przyszłości COMPLEX Finance zamierza pozyskiwać klienta zewnętrznego i poszerzać zakres świadczonych usług. Umowy zawarte w 2010 roku przez Spółkę COMPLEX Finance Sp. Z o.o. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Data zawarcia umowy Rodzaj świadczonej usługi COMPLEX S.A. w Łodzi International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 16

17 Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Zakłady Elektromaszynowe OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA New Trend Business Consulting Sp. z o.o. w Łodzi OBSŁUGA KSIĘGOWO-SPRAWOZDAWCZA W dniu 10 lutego 2010 roku podpisano umowę zakupu udziałów Spółki Ostrana Internationale HandelsgesmbH z siedzibą w Wiedniu. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dystrybucja narzędzi, elektronarzędzi i części dla przemysłu. Spółka ma ponad czterdziestoletnią historię działalności. Przeprowadzenie udanej akwizycji Spółki Ostrana Internationale HandelsgesmbH z siedzibą w Wiedniu stanowi uzupełnienie oferty produktowej Grupy COMPLEX S.A. o narzędzia i elektronarzędzia oraz pozwoli zwiększyć jej dotychczasową aktywność w krajach Europy Zachodniej. Oprócz rynku austriackiego, Spółka jest obecna na rynkach: niemieckim, hiszpańskim, węgierskim, bułgarskim, chorwackim, słoweńskim i serbskim. Ostrana Internationale Handelsgesellschaft mit beschrankter Haftung jest właścicielem bardzo rozpoznawalnej na rynku austriackim i niemieckim marki HerRo. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 17

18 DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów, materiałów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Wyszczególnienie SprzedaŜ towarów i materiałów SprzedaŜ produktów SprzedaŜ usług SUMA przychodów ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe SUMA przychodów ogółem Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. Nota 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY STRUKTURA GEOGRAFICZNA Wyszczególnienie w tys. PLN w % w tys. PLN w % Kraj ,19% ,89% Eksport, w tym: ,81% ,11% Unia Europejska ,42% ,46% Pozostałe ,39% ,65% Razem ,00% ,00% Nota 3. STRATY I KOSZTY ZWIĄZANE Z POśAREM Dnia 29 czerwca 2010 r. w wyniku poŝaru uległy zniszczeniu pomieszczenia siedziby Emitenta, zlokalizowane w Łodzi przy Al. J. Piłsudskiego 143. PoŜar powstał w sąsiadujących z budynkami COMPLEX S.A. zakładach produkcji opakowań i przeniósł się na pomieszczenia Emitenta. W pomieszczeniach tych mieściły się biura administracji oraz back-office spółki holdingowej COMPLEX S.A. PoŜar zniszczył równieŝ powierzchnie wystawienniczo-magazynowe dwóch spółek zaleŝnych, COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. oraz Premium Technik Polska Sp. z o.o. Łączna wartość poniesionych strat (utrata wartości) na nieruchomościach oraz na majątku ruchomym wyniosły tys. zł. Szacowane koszty rozbiórki obiektów pozostałych na pogorzelisku oraz rekonstrukcji gruntów wyniosą 470 tys. zł. Budynki oraz majątek spółki COMPLEX S.A., takŝe spółek zaleŝnych był ubezpieczony w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Straty oraz koszty rozbiórki oraz rekonstrukcji gruntów zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Skutki opisanego wyŝej wydarzenia nie miały istotnego wpływu na bieŝącą działalność biznesową Emitenta, która przebiegała bez większych zakłóceń. Podmioty, które utraciły lokum oraz część majątku, kontynuowały swoją działalność w Centrum Zapasowym w Strykowie, w siedzibie spółki zaleŝnej COMPLEX Logistic Sp. z o.o. Od dnia 5 lipca 2010 r. działalność ta została przeniesiona do wynajętych pomieszczeń w biurowcu przy ul. Rydza-Śmigłego 20 w Łodzi (Biurowiec Cross Point, Klasa A ). Miejsce to stanowić będzie nową siedzibę spółki Emitenta. Spółki zaleŝne COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. oraz Premium Technik Polska Sp. z o.o. dokonają przeniesienia swoich siedzib oraz działalności operacyjnej do nowo wynajętych obiektów na terenie Łodzi. W nowych miejscach stworzone Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 18

19 zostaną dla wymienionych spółek dodatkowe moŝliwości działania. PowyŜsza procedura realokacji przebiega planowo, nie powodując zakłóceń w działalności obu spółek. Kontynuacja działalności COMPLEX S.A. oraz jej spółek zaleŝnych, w kontekście skutków poŝaru, nie podlega Ŝadnym zagroŝeniom ani teŝ ograniczeniom. Informację o wartości straty poniesionej w skutek poŝaru przedstawiono w poniŝszej tabeli: strata w środkach trwałych strata w materiałach do produkcji 230 strata w środkach trwałych w budowie 396 koszty rozbiórki budynku i rekultywacji gruntu 470 Razem straty poniesione w skutek poŝaru Do dnia złoŝenia raportu Spółka otrzymała zaliczki na poczet odszkodowania w kwocie tys. zł Nota 4. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Inwestycje w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg ceny nabycia Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu International Business Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi Komplexmetal - we Lwowie, Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. w Łodzi Wartość udziałów wg ceny nabycia Korekty aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji ,87% 99,87% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% konsolidacja pełna Quinto Sp. z o.o. Radzionkowie % 70% konsolidacja pełna COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Production Sp. z o.o. w Łodzi Premium Technik Polska Sp. z o.o. w Łodzi Zakłady Elektromaszynowe- Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie COMPLEX Finance Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi OSTRANA Internationale HandelsgesembH w Wiedniu COMPLEX Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Waelzlager Deutschland GmbH z w Berlinie, Niemcy COMPLEX Marketing Sp. z o.o. w Łodzi COMPLEX Autoteile Radlagersatze Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie kontrolowana pośrednio przez COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o % 100% konsolidacja pełna % 100% nie konsolidowana % 100% konsolidacja pełna ,987% 86,987% konsolidacja pełna % 100% konsolidacja pełna % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana % 100% nie konsolidowana Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 19

20 Polskie Centrum Caravaningu Sp. z o.o. w Łodzi % 100% niekonsolidowana Nota 5. ZAPASY Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŝszych od ich ceny sprzedaŝy netto moŝliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto moŝliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaŝy dokonywanej w toku bieŝącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaŝy do skutku. Wyszczególnienie Materiały na potrzeby produkcji Pozostałe materiały Produkty gotowe Towary Zapasy ogółem, w tym: wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Zapasy towarów stanowią zabezpieczenie: - w kwocie tys. zł. - kredytów inwestycyjnego i w rachunku bieŝącym udzielonego przez BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Łodzi Spółce COMPLEX S.A. Maksymalny okres zabezpieczenia upływa 30 września 2013 roku, - w kwocie tys. zł. - zapłaty zobowiązania do Agencji Rozwoju Przemysłu za zakup akcji spółek Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A. i CELMA TOOLS S.A. Maksymalny okres zabezpieczenia upływa 31 grudnia 2011 roku. Analiza porównawcza poziomu zapasów według struktury oraz odpisów aktualizujących. Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Materiały na potrzeby produkcji (brutto) Materiały na potrzeby produkcji (odpisy) Materiały netto Produkty gotowe (brutto) Produkty gotowe (odpisy) Produkty gotowe (netto) Towary (brutto) Towary (odpisy) Towary (netto) W wyniku poŝaru siedziby Emitenta uległy zniszczeniu zapasy materiałów na potrzeby produkcji w kwocie 230 tys. zł. Odpis aktualizujący zapasy utworzono na pełną wartość utraconych materiałów. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Razem odpisy aktualizujące zapasy Stan na dzień roku Zwiększenia, w tym: Zmniejszenia, w tym: Stan na dzień roku Stan na dzień roku Zwiększenia, w tym: Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 20

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Lentex S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 20 marca 2015 roku I. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zatwierdzono na dzień 20 marca 2013 roku Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo