KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

2 WIADOMOŚĆ OD DONA WALKERA, PREZESA ZARZĄDU MAGNA Przez ponad 50 lat Magna zdołała zbudować i utrzymywać silną markę jako produkująca lepszy produkt w lepszej cenie. Uczciwa kultura korporacyjna Magna objęła filozofię operacyjną opartą na bezstronności i dbałości o ludzi i uosabiała te ideały dzięki naszemu zaangażowaniu na rzecz interesariuszy naszej firmy. Kluczowe wartości i zasady biznesowe Magna są przedstawione w naszej Konstytucji Firmy, Karcie Pracownika, Zasadach Operacyjnych, naszym Kodeksie Etyki Zawodowej; i w niektórych z naszych kluczowych postanowieniach regulaminowych, jak te w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska. Magna oczekuje i wymaga, by każdy pracownik Magna, wliczając naszych funkcjonariuszy zarządu i dyrektorów, prowadził interesy zgodnie z tymi kluczowymi wartościami i zasadami biznesowymi oraz wymagamy tego standardu również od naszych dostawców, konsultantów, niezależnych wykonawców, pełnomocników i innych przedstawicieli. Norma ta obejmuje zasady wzajemnego traktowania się w miejscu pracy; naszą odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego; właściwe praktyki konkurencyjne; właściwą interakcję z członkami rządu; ochronę poufnych i zastrzeżonych informacji Magna jak również naszych klientów i interesariuszy. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność zapewniania uczciwych kontaktów biznesowych w naszym miejscu pracy oraz z naszymi klientami, dostawcami, członkami rządu i interesariuszami. Przewidziane są poważne konsekwencje, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie, dla osób, które nie będą przestrzegały Kodeksu Etyki Zawodowej Magna i kluczowych postanowień regulaminu. Jako pracownik, każdy powinien zaznajomić się z niniejszym Kodeksem Etyki Zawodowej i zrozumieć swoje obowiązki, by spełnić wszelkie stosowne prawa i postępować w sposób prawy i uczciwy w każdym elemencie biznesowym. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem i właściwą oceną przy określaniu tego, co stanowi uczciwą i etyczną praktykę biznesową. Jeśli w którymkolwiek momencie nie będziecie pewni, czy coś, co robicie lub planujecie, jest zgodne z prawem i etyczne, należy skonsultować się z drugą osobą. W przypadku, kiedy podejrzewacie kogoś innego o wątpliwe praktyki biznesowe, należy o tym poinformować. W obu przypadkach możecie skorzystać z procesu Otwartych Drzwi rozmawiając z Waszym bezpośrednim Przełożonym, Kierownikiem Działu, członkiem Waszego zespołu liderów lub jednym z wewnętrznych prawników Magna; możecie również skorzystać z Infolinii Magna Good Business Line i pozostać anonimowi, jeśli sobie tego życzycie. Wraz z kontynuacją globalnej ekspansji Magna, jest rzeczą niezbędną, byśmy pozostali wierni swoim fundamentalnym zasadom, które sprzyjały znakomitym osiągnięciom naszej firmy. Polegamy na Waszym wsparciu przy podtrzymywaniu kluczowych wartości Magna i w ten sposób ochronie i umacnianiu silnej renomy, którą wypracowaliśmy w naszej branży i środowiskach, w których prowadzimy działalność.

3 MAGNA INTERNATIONAL INC. CODE OF CONDUCT AND ETHICS Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej określa podstawowe zasady Firmy w zakresie kontaktów z wszelkimi jej interesariuszami, jak również zestaw wskazówek pomagający pracownikowi w spełnianiu norm etycznych przewidzianych w Kodeksie. Jako wykładnia podstawowych zasad objętych naszym zobowiązaniem wobec interesariuszy, Kodeks stanowi uzupełnienie Konstytucji Firmy, będącej elementem Statutu Firmy (dokumentu założycielskiego), Karty Pracownika oraz szeregu postanowień regulaminu Firmy i wytycznych, wliczając punkty stanowiące zasady odnośnie transakcji z dostępem do informacji chronionych ( insider trading ), przepisów BHP, odpowiedzialności za środowisko naturalne, oraz zbioru zasad ujętych w naszych Instrukcjach Pracowniczych, okresowo aktualizowanych. Niniejszy Kodeks to zbiór wskazówek dla pracownika, który z definicji nie obejmuje wszelkich możliwych sytuacji. Jeśli pracownik miałby wątpliwość, co do właściwego postąpienia w danej sytuacji, powinien najpierw ustalić, czy rozważane działanie byłoby dopuszczalne prawnie, etyczne oraz rzetelne wobec innych. Do pomocnych metod należałoby zastanowienie się, czy podjąwszy rozważane działanie, pracownik czułby skrępowanie omawiając je z kolegą/koleżanką, członkiem rodziny lub współpracownikiem jeśli tak, to istnieje poważna przesłanka, że działanie takie narusza nasz Kodeks. W razie uporczywych wątpliwości, pracownik może omówić sprawę ze zwierzchnikiem, w trybie przewidzianym naszą Zasadą Otwartych Drzwi; może też dzwonić do Infolinii Good Business Line anonimowo. Zasięgając w dobrej wierze informacji o działaniach mogących naruszać nasz Kodeks, pracownik nie naraża się na postępowanie dyscyplinarne, degradację służbową, zawieszenie w czynnościach, ani żadną formę dyskryminacji. Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich pracowników, także funkcjonariuszy i członków Zarządu. Naruszanie zasad Kodeksu podlega sankcjom dyscyplinarnym, w proporcji do powagi danego naruszenia. W przypadku radykalnego naruszenia Kodeksu, pracownik może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Od naszych konsultantów, zleceniobiorców, ajentów i innych przedstawicieli wymagać się będzie spełniania tych samych norm etyki zawodowej, co od bezpośrednio zatrudnionych - wraz z analogicznymi konsekwencjami - z rozwiązaniem odpowiedniej umowy konsultacyjnej, dostawczej lub przedstawicielskiej włącznie. W ograniczonych okolicznościach, niekiedy udzielać się będzie zwolnień z przepisów Kodeksu - członkom naszej Dyrekcji, funkcjonariuszom Zarządu lub pracownikom. Ktokolwiek z Dyrekcji lub Zarządu będzie chciał uzyskać zwolnienie z danego punktu Kodeksu, musi zabiegać o to kierując pismo do Komisji Rewizyjnej, przy czym wszelkie wnioski Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 1

4 rozpatrzone pozytywnie podlegają publicznemu ujawnieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi. Pracownik firmy, nie będący członkiem jej Zarządu, ubiegający się o zwolnienie z któregoś z punktów Kodeksu, może wnioskować o to na piśmie u Dyrektora ds. prawnych, Sekretarza Zarządu lub Wiceprezesa z Międzynarodowego Działu Kadr. Zdarzyć się może, iż niekiedy pracownik poweźmie wiedzę o zaistniałym naruszeniu Kodeksu przez inne osoby zatrudnione w którymś z podmiotów Grupy Zakładów Magna. Wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu należy zgłaszać w uruchomionej przez nas Infolinii Good Business Line, lub bezpośrednio w naszej Komisji Audytowej. W każdym przypadku, pracownik ma możliwość dokonania zgłoszenia w trybie anonimowym. Dopilnujemy, aby pracownik w dobrej wierze zgłaszający postępowanie naruszające nasz Kodeks, nie był narażony na postępowanie dyscyplinarne, degradację służbową, zawieszenie w czynnościach, ani żadną formę dyskryminacji. Firma nasza zapracowała sobie na renomę dostawcy lepszych produktów po korzystniejszych cenach, jak również innowacyjnych dla klienta rozwiązań, dostarczając udziałowcom stałych wyników finansowych, nie zaniedbując poszanowania godności i rzetelności w traktowaniu pracowników, oraz wykazywania względów dla wszystkich jej interesariuszy. Osiągnięte przez nas dotąd sukcesy odzwierciedlają determinację i wytężoną pracę naszej kadry, przedsiębiorczego ducha naszych kierowników operacyjnych oraz przywództwa Dyrekcji Firmy. Uzyskana przez nas renoma jak i sukces Firmy nie byłyby możliwe bez zdeterminowanego zaangażowania się w kulturę firmową opartą na rzetelności, bezstronności, uczciwości i dbałości o człowieka. Żywimy przekonanie, że niniejszy Kodeks sprzyjać będzie umocnieniu tych zasad i umożliwi nam korzystanie z przeszłych sukcesów w budowaniu kolejnych. Konstytucja Firmy Firma przyjęła i z determinacją angażuje się w przestrzeganie naszej Konstytucji Firmowej, będącej elementem naszego Statutu (dokumentu założycielskiego). Konstytucja Firmy określa wybrane uprawnienia kluczowych interesariuszy Firmy i nakłada wymogi wobec naszego kierownictwa. Zasady objęte naszą Konstytucją odnoszą się do: udziału pracowników w majątku i zyskach Firmy; udziału akcjonariuszy w zyskach Firmy; udziału kierownictwa w zyskach Firmy; działalności badawczo-rozwojowej; odpowiedzialności społecznej Firmy; ograniczeń co do inwestycji niepowiązanych z działalnością; oraz większościowego udziału osób spoza kierownictwa w Zarządzie Firmy. Pełną charakterystykę naszej Konstytucji znaleźć można w naszym portalu internetowym. Procedury związane z zatrudnieniem Firma jest zdeklarowanym zwolennikiem koncepcji promującej bezstronność i dbałość o kadrę pracowniczą. Filozofia taka to element przyjętej kultury Firmy Rzetelnej, gdzie odpowiedzialność za powodzenie przedsiębiorstwa przyjmowana jest solidarnie przez kadrę pracowniczą i kierownictwo. Zasady te znaleźć można w naszej Karcie Pracownika, opartej na poniższych fundamentach: bezpieczeństwo zatrudnienia; bezpieczne i zdrowe miejsce pracy; rzetelne podejście do pracownika; Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 2

5 konkurencyjny poziom wynagrodzenia i świadczeń; udział pracowników w majątku i zyskach Firmy; sprawna i szczera wymiana informacji; dostęp do infolinii pracowniczej; oraz udział Doradczej Komisji ds. Pracowniczych. wszelkich norm ochrony praw człowieka, obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Nasi pracownicy nie będą dyskryminować ani szykanować swych kolegów/koleżanek, oraz wszelkich innych osób, z którymi zetkną się z tytułu zatrudnienia w Firmie, w związku z ich płcią, przynależnością rasową, etniczną, wyznaniową, niepełnosprawnością lub innymi cechami osobistymi chronionymi prawem. Przestrzeganie przepisów prawa Pełny tekst naszej Karty Pracownika znaleźć można w portalu internetowym Firmy. Ochrona danych prywatnych Firma angażuje się również w ochronę prywatnych danych naszych pracowników i innych interesariuszy. Dane takie są zbierane, wykorzystywane i ujawniane jedynie w związku z zasadnymi potrzebami operacyjnymi Firmy oraz administrowaniem kontaktem pracodawcapracownik, jak np. sprawy płacowe, dyscyplinarne lub w związku z innymi wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa. Firma zobowiązuje się do bieżącego przestrzegania wszelkich ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych prywatnych. Obszerniej o naszych praktykach ochrony danych pracowniczych mówi dział pn. Regulamin w Zakresie Danych Prywatnych (Policy on Personal Information) dostępny w Instrukcjach pracowniczych oraz w naszym portalu. Poszanowanie praw człowieka Zobowiązujemy się dążyć do utrzymywania miejsca pracy wolnego od dyskryminacji i szykanowania. W szczególności, żywimy przekonanie, że każdy z pracowników ma prawo do równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, wyznaniową, niepełnosprawność lub inne cechy osobiste chronione prawem. Ponadto, zabraniamy wykorzystywania pracy przymusowej oraz pracy dzieci na terenie któregokolwiek z naszych zakładów oraz zobowiązujemy się do bieżącego przestrzegania Jako Firma, wyznajemy zasadę przestrzegania zarówno litery, jak i ducha przepisów prawa obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Nasi pracownicy nie będą uczestniczyć w nierzetelnych lub zabronionych praktykach, ani naruszać przepisów prawa obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Kontakty handlowe rzetelność, bezstronność i poszanowanie godności Firma niepodważalnie wyznaje prowadzenie działalności na zasadach rzetelności, bezstronności i poszanowania innych na rynkach wszystkich krajów, gdzie prowadzimy działalność. Działania naszych pracowników będą wykazywać poszanowanie kultur i obyczajów krajów, w których prowadzimy działalność, jak również hierarchii wartości środowisk i społeczności, gdzie Firma jest obecna. Rzetelność kupiecka Zamierzamy zabiegać o zamówienia klientów na podstawie oferowania im lepszego produktu za korzystniejszą cenę. Nasi pracownicy nie będą oferować - bezpośrednio ani pośrednio żadnych łapówek, prowizji lub analogicznych gratyfikacji, czy obiecywać innych nieodpowiednich świadczeń mających na celu uzyskanie wpływu na decyzje klienta, dostawcy, funkcjonariusza administracji Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 3

6 publicznej lub innej osoby. Podobnie, naszym pracownikom zabrania się, bezpośrednio czy pośrednio, przyjmować takich łapówek, prowizji lub nieodpowiednich gratyfikacji, mogących mieć wpływ, choćby tylko z pozoru, na wykonywanie przez nich obowiązków, z zastrzeżeniem, że wszelkie płatności dozwolone obowiązującym prawem nie są zabronione niniejszym Kodeksem. Naruszeniem powyższego zobowiązania do działalności rzetelnej nie będzie fakt oferowania rozrywki w zwyczajowo uzasadnionym zakresie, jak również upominków lub przysług o wartości symbolicznej, lub odpowiednich do danych okoliczności, o ile upominki lub rozrywka ta będą zgodne z obyczajem środowiska biznesowego, nie mają charakteru zachęty do działania/zaniechania, nie naruszają stosownych przepisów i nie postawią nas lub naszych pracowników w sytuacji krępującej w przypadku ich publicznego ujawnienia. Sprawozdawczość finansowa Firma zobowiązuje się prowadzić dokumentację finansową, rachunkową i transakcyjną w zakresie w pełni i rzetelnie odzwierciedlającym nasze działania i transakcje, zgodnie ze stosownym prawem, przyjętymi procedurami rachunkowymi, regulaminem i pragmatyką. Pracownikom, ani osobom wykonującym polecenia pracownika, nie wolno wykonywać żadnej czynności naruszającej zasady naszego regulaminu sprawozdawczości finansowej, ani stanowiącej obejście zabezpieczeń systemu kontroli wewnętrznej. Postępowanie funkcjonariuszy Zarządu Od funkcjonariuszy Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla oczekujemy postępowania etycznego i uczciwego, w tym spełniającego normy ustanowione dla wszystkich pracowników Firmy przez niniejszy Kodeks. Od wzmiankowanych funkcjonariuszy oczekuje się terminowego zgłaszania Komisji Audytowej wszelkich własnych naruszeń niniejszego Kodeksu, a szczególnie zaistnienia transakcji lub powiązań mogących skutkować konfliktem lojalności. Bezprawne transakcje giełdowe Firma przyjęła - z zamiarem dalszego wdrażania i ścisłego egzekwowania zasadę ograniczającą prawo członków Dyrekcji, funkcjonariuszy Zarządu i innych osób z dostępem do danych niepublicznych do nabywania i sprzedaży udziałów zwykłych, oraz innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, na czas określony poprzedzający publikację wyników finansowych Firmy, oraz kiedykolwiek osoby takie mogą posiadać istotną wiedzę operacyjną o charakterze niepublicznym. Ponadto, wzmiankowanym osobom z dostępem do danych niepublicznych zabrania się udziału w niektórych innych czynnościach umożliwiających czerpanie nieuzasadnionych korzyści ze zmian w kursie akcji Firmy, w tym poprzez transakcje po zamknięciu, czy też ograniczanie ich narażenia na straty lub ryzyko w odniesieniu do naszych udziałów zwykłych lub innych papierów wartościowych w sposób inny niż bezpośrednia sprzedaż lub przeniesienie takich papierów wartościowych, w tym wykorzystywania fakultatywnych terminowych opcji kupna (call options), kupna interwencyjnego z zamiarem sprzedaży (short sales), kołnierzyków, swapów akcyjnych, instrumentów zabezpieczających oraz transakcji pochodnych i innych podobnych. Nasi pracownicy nie będą uczestniczyć w nielegalnym obrocie naszymi akcjami, w tym handlu w oparciu o istotne informacje niepubliczne dotyczące naszej działalności. Ponadto, naszym pracownikom zabrania się bezprawnego ujawniania istotnych niepublicznych informacji osobom postronnym. Pełny tekst Regulaminu Transakcji z Dostępem do Informacji Chronionych i Zgłaszania Naruszeń (Insider Trading and Reporting Policy) znajduje się na naszej stronie internetowej. Publiczne udostępnianie istotnych danych Jako podmiot o aktywach w obrocie publicznym Firma podlega obowiązkowi: terminowego i ścisłego upubliczniania istotnych informacji o Firmie; oraz Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 4

7 powstrzymania się od wybiórczego udostępniania istotnych informacji niepublicznych. klientelą lub terenem działalności. Środowisko naturalne i zasady BHP Z determinacją przestrzegamy wszelkich przepisów obowiązującego prawa związanych z udostępnianiem istotnych informacji. Firma przyjęła - z zamiarem ścisłego egzekwowania Regulamin Upubliczniania Informacji, regulujący ujawnianie wszelkich istotnych niepublicznych danych Firmy. Niektórzy z naszych pracowników posiadają systematyczny dostęp do istotnych danych Firmy. Pracownicy ci zostali uświadomieni, że obowiązujące prawo o obrocie giełdowym wymaga terminowego publikowania istotnych informacji dotyczących działalności Firmy, jej stanu operacyjnego i finansowego. Od wszystkich pracowników odpowiadających za ujawnienia publiczne wymaga się spełniania obowiązujących przepisów prawa o obrocie giełdowym oraz naszego wewnętrznego Regulaminu Udostępniania Informacji, wymagających pełnego, ścisłego i zrozumiałego ujawniania wszelkich istotnych informacji dotyczących naszej działalności, oraz stanu operacyjnego i finansowego. Pełny tekst Regulaminu Udostępniania Informacji znajduje się na naszej stronie internetowej. Firma jest zdeklarowanym rzecznikiem odpowiedzialności za środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy. Stosownie do tego, przyjęliśmy z zamiarem ścisłego egzekwowania wewnętrzny Regulamin BHP i Ochrony Środowiska, między innymi wymagający od nas spełniania lub przewyższania standardów zawartych w przepisach ochrony środowiska i bhp. Pełny tekst Regulaminu BHP i Ochrony Środowiska znaleźć można w naszym portalu internetowym. a szczegółowe wskazania dot. kultywacji zdrowego i higienicznego miejsca pracy oraz ochrony środowiska naturalnego są dostępne w firmowej Instrukcji Pracownika. Unikanie konfliktów lojalności Od naszych pracowników wymagamy odpowiedniego szacunku dla zasad działania w dobrej wierze, lojalności i wierności, oraz wykonywania swych obowiązków w sposób stawiający dobro firmy ponad dobrem osobistym. Ponadto, oczekujemy, że nasi pracownicy nie będą: Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i chroniących konkurencję Firma zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów antymonopolowych i chroniących konkurencję obowiązujących w miejscach, gdzie prowadzimy działalność. Stosownie do tego, Firma nigdy nie wejdzie w zmowę z konkurencją dla: wyzyskiwali dla własnej korzyści sposobności rynkowych poznanych dzięki zajmowanemu stanowisku lub poprzez wykorzystanie majątku lub informacji Firmy; wyzyskiwali swego stanowiska lub majątku Firmy dla zysku osobistego; podejmowali działalności konkurencyjnej wobec naszej; ani ustalania poziomu cen, zniżek lub warunków sprzedaży; ani dzielenia się rynkiem, udziałem w rynkach, podejmowali działań tworzących lub wykorzystujących konflikt lojalności, albo jego pozory. Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 5

8 Wykorzystanie informacji poufnych Od naszych pracowników wymagamy zachowania poufności wszelkich danych objętych tajemnicą handlową oraz danych chronionych prawem własności dotyczących nas i naszych kontrahentów. Od pracowników wymagamy również zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu lub nieupoważnionemu ujawnieniu poufnych informacji związanych z innymi pracownikami. Regulaminy Firmy Poza zasadami regulaminowymi powoływanymi w Kodeksie, Firma przyjęła również szereg uregulowań, procedur wewnętrznych i wytycznych dla szeregu dziedzin, których przestrzegania wymagamy od pracownika. Board Approved: March 21, 2013 Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 6

9 ZASOBY INFORMACYJNE Strona Magna Osoby kontaktowe w Firmie Corporate Secretary Fax: Bassem A. Shakeel (905) (905) Osoby kontaktowe Grupy ds. prawnych Cosma International Telefon: Arthur Lee (905) Chairman, Corporate Governance, Compensation & Nominating Committee: Chairman, Audit Committee: Mr. William Young, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Mr. Lawrence Worrall, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Magna Exteriors & Interiors Telefon: Magna Closures & Vision Systems - Telefon: Magna Powertrain & Electronics Telefon: David Forster (905) Bruce Cluney (905) David Mimms (905) Chairman, Enterprise Risk Oversight Committee: Executive Vice President & Chief Legal Officer Vice President, General Counsel NA General Counsel, Europe Vice President, Ethics & Legal Compliance Vice President, Internal Audit Lady Barbara Judge c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Jeffrey O. Palmer (905) Riccardo Trecroce (905) Thomas Schultheiss Joanne Horibe (905) Robert D. Merkley (905) Magna Steyr & Car Top Systems Telefon: Magna Seating Telefon: Walter Benedicic Mark Dunn (248) Osoby kontaktowe ds. prawnych (dla regionów) Director, Legal Services, Mexico Director, Legal Services, South America Director, Legal Services, Asia Fernando Moreno Marcel de Melo Santos Zhen Wu Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 7

10 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ MAGNA KLUCZOWE SKŁADNIKI SUKCESU

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WIADOMOŚĆ OD DONA WALKERA, PREZESA ZARZĄDU MAGNA Przez ponad 50 lat Magna zdołała zbudować i utrzymywać silną markę jako produkująca lepszy produkt w lepszej cenie. Uczciwa kultura

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. 1. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006)

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Kodeks Etyki Telekomunikacji Polskiej (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Szanowni Państwo, Zaufanie jest niezbędnym elementem w relacjach firmy z otoczeniem i budowaniu

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI SYNDYKA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

KODEKS ETYKI SYNDYKA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne KODEKS ETYKI SYNDYKA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Zasady etyki Syndyka wynikają z ogólnych norm moralnych i norm etycznych. 2. Naruszeniem godności zawodu Syndyka jest takie postępowanie syndyka, które

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Oferujemy Państwu usługi audytorskie lub konsultingowe w obszarach:

Oferujemy Państwu usługi audytorskie lub konsultingowe w obszarach: "Posyłanie prawników do nadzorowania rynków kapitałowych to jak posyłanie kurczaków, by polowały na lisy" (z książki Ha rry Markopolos "Nikt Cię nie wysłucha") fragmenty Compliance Ryzyko braku zgodności

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZAKUPOWE

DOBRE PRAKTYKI ZAKUPOWE DOBRE PRAKTYKI ZAKUPOWE I. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH 1.1 Partnerstwo 1.2 Uczciwa konkurencja 1.3 Transparentność 1.4 Bezpieczeństwo informacji 1.5 WSZYSTKIE OSOBY zaangażowane pośrednio

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Definicja Członka PZWLP. Preambuła

Definicja Członka PZWLP. Preambuła Kodeks Etyczny Członków Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) Kodeks Etyczny obowiązuje wszystkich Członków PZWLP [Związku]. Jest to zbiór zasad, według których Członkowie prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE.

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wstęp KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wśród jednakowo efektywnych firm lepszą jest ta firma, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I: Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI Zasady ładu korporacyjnego Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA (dalej zwana: DI, DI Nehrebetius lub Spółką) oświadcza, że wdrożyła i od dnia 1 stycznia 2015 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo