KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

2 WIADOMOŚĆ OD DONA WALKERA, PREZESA ZARZĄDU MAGNA Przez ponad 50 lat Magna zdołała zbudować i utrzymywać silną markę jako produkująca lepszy produkt w lepszej cenie. Uczciwa kultura korporacyjna Magna objęła filozofię operacyjną opartą na bezstronności i dbałości o ludzi i uosabiała te ideały dzięki naszemu zaangażowaniu na rzecz interesariuszy naszej firmy. Kluczowe wartości i zasady biznesowe Magna są przedstawione w naszej Konstytucji Firmy, Karcie Pracownika, Zasadach Operacyjnych, naszym Kodeksie Etyki Zawodowej; i w niektórych z naszych kluczowych postanowieniach regulaminowych, jak te w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska. Magna oczekuje i wymaga, by każdy pracownik Magna, wliczając naszych funkcjonariuszy zarządu i dyrektorów, prowadził interesy zgodnie z tymi kluczowymi wartościami i zasadami biznesowymi oraz wymagamy tego standardu również od naszych dostawców, konsultantów, niezależnych wykonawców, pełnomocników i innych przedstawicieli. Norma ta obejmuje zasady wzajemnego traktowania się w miejscu pracy; naszą odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego; właściwe praktyki konkurencyjne; właściwą interakcję z członkami rządu; ochronę poufnych i zastrzeżonych informacji Magna jak również naszych klientów i interesariuszy. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność zapewniania uczciwych kontaktów biznesowych w naszym miejscu pracy oraz z naszymi klientami, dostawcami, członkami rządu i interesariuszami. Przewidziane są poważne konsekwencje, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie, dla osób, które nie będą przestrzegały Kodeksu Etyki Zawodowej Magna i kluczowych postanowień regulaminu. Jako pracownik, każdy powinien zaznajomić się z niniejszym Kodeksem Etyki Zawodowej i zrozumieć swoje obowiązki, by spełnić wszelkie stosowne prawa i postępować w sposób prawy i uczciwy w każdym elemencie biznesowym. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem i właściwą oceną przy określaniu tego, co stanowi uczciwą i etyczną praktykę biznesową. Jeśli w którymkolwiek momencie nie będziecie pewni, czy coś, co robicie lub planujecie, jest zgodne z prawem i etyczne, należy skonsultować się z drugą osobą. W przypadku, kiedy podejrzewacie kogoś innego o wątpliwe praktyki biznesowe, należy o tym poinformować. W obu przypadkach możecie skorzystać z procesu Otwartych Drzwi rozmawiając z Waszym bezpośrednim Przełożonym, Kierownikiem Działu, członkiem Waszego zespołu liderów lub jednym z wewnętrznych prawników Magna; możecie również skorzystać z Infolinii Magna Good Business Line i pozostać anonimowi, jeśli sobie tego życzycie. Wraz z kontynuacją globalnej ekspansji Magna, jest rzeczą niezbędną, byśmy pozostali wierni swoim fundamentalnym zasadom, które sprzyjały znakomitym osiągnięciom naszej firmy. Polegamy na Waszym wsparciu przy podtrzymywaniu kluczowych wartości Magna i w ten sposób ochronie i umacnianiu silnej renomy, którą wypracowaliśmy w naszej branży i środowiskach, w których prowadzimy działalność.

3 MAGNA INTERNATIONAL INC. CODE OF CONDUCT AND ETHICS Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej określa podstawowe zasady Firmy w zakresie kontaktów z wszelkimi jej interesariuszami, jak również zestaw wskazówek pomagający pracownikowi w spełnianiu norm etycznych przewidzianych w Kodeksie. Jako wykładnia podstawowych zasad objętych naszym zobowiązaniem wobec interesariuszy, Kodeks stanowi uzupełnienie Konstytucji Firmy, będącej elementem Statutu Firmy (dokumentu założycielskiego), Karty Pracownika oraz szeregu postanowień regulaminu Firmy i wytycznych, wliczając punkty stanowiące zasady odnośnie transakcji z dostępem do informacji chronionych ( insider trading ), przepisów BHP, odpowiedzialności za środowisko naturalne, oraz zbioru zasad ujętych w naszych Instrukcjach Pracowniczych, okresowo aktualizowanych. Niniejszy Kodeks to zbiór wskazówek dla pracownika, który z definicji nie obejmuje wszelkich możliwych sytuacji. Jeśli pracownik miałby wątpliwość, co do właściwego postąpienia w danej sytuacji, powinien najpierw ustalić, czy rozważane działanie byłoby dopuszczalne prawnie, etyczne oraz rzetelne wobec innych. Do pomocnych metod należałoby zastanowienie się, czy podjąwszy rozważane działanie, pracownik czułby skrępowanie omawiając je z kolegą/koleżanką, członkiem rodziny lub współpracownikiem jeśli tak, to istnieje poważna przesłanka, że działanie takie narusza nasz Kodeks. W razie uporczywych wątpliwości, pracownik może omówić sprawę ze zwierzchnikiem, w trybie przewidzianym naszą Zasadą Otwartych Drzwi; może też dzwonić do Infolinii Good Business Line anonimowo. Zasięgając w dobrej wierze informacji o działaniach mogących naruszać nasz Kodeks, pracownik nie naraża się na postępowanie dyscyplinarne, degradację służbową, zawieszenie w czynnościach, ani żadną formę dyskryminacji. Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich pracowników, także funkcjonariuszy i członków Zarządu. Naruszanie zasad Kodeksu podlega sankcjom dyscyplinarnym, w proporcji do powagi danego naruszenia. W przypadku radykalnego naruszenia Kodeksu, pracownik może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Od naszych konsultantów, zleceniobiorców, ajentów i innych przedstawicieli wymagać się będzie spełniania tych samych norm etyki zawodowej, co od bezpośrednio zatrudnionych - wraz z analogicznymi konsekwencjami - z rozwiązaniem odpowiedniej umowy konsultacyjnej, dostawczej lub przedstawicielskiej włącznie. W ograniczonych okolicznościach, niekiedy udzielać się będzie zwolnień z przepisów Kodeksu - członkom naszej Dyrekcji, funkcjonariuszom Zarządu lub pracownikom. Ktokolwiek z Dyrekcji lub Zarządu będzie chciał uzyskać zwolnienie z danego punktu Kodeksu, musi zabiegać o to kierując pismo do Komisji Rewizyjnej, przy czym wszelkie wnioski Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 1

4 rozpatrzone pozytywnie podlegają publicznemu ujawnieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi. Pracownik firmy, nie będący członkiem jej Zarządu, ubiegający się o zwolnienie z któregoś z punktów Kodeksu, może wnioskować o to na piśmie u Dyrektora ds. prawnych, Sekretarza Zarządu lub Wiceprezesa z Międzynarodowego Działu Kadr. Zdarzyć się może, iż niekiedy pracownik poweźmie wiedzę o zaistniałym naruszeniu Kodeksu przez inne osoby zatrudnione w którymś z podmiotów Grupy Zakładów Magna. Wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu należy zgłaszać w uruchomionej przez nas Infolinii Good Business Line, lub bezpośrednio w naszej Komisji Audytowej. W każdym przypadku, pracownik ma możliwość dokonania zgłoszenia w trybie anonimowym. Dopilnujemy, aby pracownik w dobrej wierze zgłaszający postępowanie naruszające nasz Kodeks, nie był narażony na postępowanie dyscyplinarne, degradację służbową, zawieszenie w czynnościach, ani żadną formę dyskryminacji. Firma nasza zapracowała sobie na renomę dostawcy lepszych produktów po korzystniejszych cenach, jak również innowacyjnych dla klienta rozwiązań, dostarczając udziałowcom stałych wyników finansowych, nie zaniedbując poszanowania godności i rzetelności w traktowaniu pracowników, oraz wykazywania względów dla wszystkich jej interesariuszy. Osiągnięte przez nas dotąd sukcesy odzwierciedlają determinację i wytężoną pracę naszej kadry, przedsiębiorczego ducha naszych kierowników operacyjnych oraz przywództwa Dyrekcji Firmy. Uzyskana przez nas renoma jak i sukces Firmy nie byłyby możliwe bez zdeterminowanego zaangażowania się w kulturę firmową opartą na rzetelności, bezstronności, uczciwości i dbałości o człowieka. Żywimy przekonanie, że niniejszy Kodeks sprzyjać będzie umocnieniu tych zasad i umożliwi nam korzystanie z przeszłych sukcesów w budowaniu kolejnych. Konstytucja Firmy Firma przyjęła i z determinacją angażuje się w przestrzeganie naszej Konstytucji Firmowej, będącej elementem naszego Statutu (dokumentu założycielskiego). Konstytucja Firmy określa wybrane uprawnienia kluczowych interesariuszy Firmy i nakłada wymogi wobec naszego kierownictwa. Zasady objęte naszą Konstytucją odnoszą się do: udziału pracowników w majątku i zyskach Firmy; udziału akcjonariuszy w zyskach Firmy; udziału kierownictwa w zyskach Firmy; działalności badawczo-rozwojowej; odpowiedzialności społecznej Firmy; ograniczeń co do inwestycji niepowiązanych z działalnością; oraz większościowego udziału osób spoza kierownictwa w Zarządzie Firmy. Pełną charakterystykę naszej Konstytucji znaleźć można w naszym portalu internetowym. Procedury związane z zatrudnieniem Firma jest zdeklarowanym zwolennikiem koncepcji promującej bezstronność i dbałość o kadrę pracowniczą. Filozofia taka to element przyjętej kultury Firmy Rzetelnej, gdzie odpowiedzialność za powodzenie przedsiębiorstwa przyjmowana jest solidarnie przez kadrę pracowniczą i kierownictwo. Zasady te znaleźć można w naszej Karcie Pracownika, opartej na poniższych fundamentach: bezpieczeństwo zatrudnienia; bezpieczne i zdrowe miejsce pracy; rzetelne podejście do pracownika; Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 2

5 konkurencyjny poziom wynagrodzenia i świadczeń; udział pracowników w majątku i zyskach Firmy; sprawna i szczera wymiana informacji; dostęp do infolinii pracowniczej; oraz udział Doradczej Komisji ds. Pracowniczych. wszelkich norm ochrony praw człowieka, obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Nasi pracownicy nie będą dyskryminować ani szykanować swych kolegów/koleżanek, oraz wszelkich innych osób, z którymi zetkną się z tytułu zatrudnienia w Firmie, w związku z ich płcią, przynależnością rasową, etniczną, wyznaniową, niepełnosprawnością lub innymi cechami osobistymi chronionymi prawem. Przestrzeganie przepisów prawa Pełny tekst naszej Karty Pracownika znaleźć można w portalu internetowym Firmy. Ochrona danych prywatnych Firma angażuje się również w ochronę prywatnych danych naszych pracowników i innych interesariuszy. Dane takie są zbierane, wykorzystywane i ujawniane jedynie w związku z zasadnymi potrzebami operacyjnymi Firmy oraz administrowaniem kontaktem pracodawcapracownik, jak np. sprawy płacowe, dyscyplinarne lub w związku z innymi wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa. Firma zobowiązuje się do bieżącego przestrzegania wszelkich ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych prywatnych. Obszerniej o naszych praktykach ochrony danych pracowniczych mówi dział pn. Regulamin w Zakresie Danych Prywatnych (Policy on Personal Information) dostępny w Instrukcjach pracowniczych oraz w naszym portalu. Poszanowanie praw człowieka Zobowiązujemy się dążyć do utrzymywania miejsca pracy wolnego od dyskryminacji i szykanowania. W szczególności, żywimy przekonanie, że każdy z pracowników ma prawo do równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, wyznaniową, niepełnosprawność lub inne cechy osobiste chronione prawem. Ponadto, zabraniamy wykorzystywania pracy przymusowej oraz pracy dzieci na terenie któregokolwiek z naszych zakładów oraz zobowiązujemy się do bieżącego przestrzegania Jako Firma, wyznajemy zasadę przestrzegania zarówno litery, jak i ducha przepisów prawa obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Nasi pracownicy nie będą uczestniczyć w nierzetelnych lub zabronionych praktykach, ani naruszać przepisów prawa obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Kontakty handlowe rzetelność, bezstronność i poszanowanie godności Firma niepodważalnie wyznaje prowadzenie działalności na zasadach rzetelności, bezstronności i poszanowania innych na rynkach wszystkich krajów, gdzie prowadzimy działalność. Działania naszych pracowników będą wykazywać poszanowanie kultur i obyczajów krajów, w których prowadzimy działalność, jak również hierarchii wartości środowisk i społeczności, gdzie Firma jest obecna. Rzetelność kupiecka Zamierzamy zabiegać o zamówienia klientów na podstawie oferowania im lepszego produktu za korzystniejszą cenę. Nasi pracownicy nie będą oferować - bezpośrednio ani pośrednio żadnych łapówek, prowizji lub analogicznych gratyfikacji, czy obiecywać innych nieodpowiednich świadczeń mających na celu uzyskanie wpływu na decyzje klienta, dostawcy, funkcjonariusza administracji Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 3

6 publicznej lub innej osoby. Podobnie, naszym pracownikom zabrania się, bezpośrednio czy pośrednio, przyjmować takich łapówek, prowizji lub nieodpowiednich gratyfikacji, mogących mieć wpływ, choćby tylko z pozoru, na wykonywanie przez nich obowiązków, z zastrzeżeniem, że wszelkie płatności dozwolone obowiązującym prawem nie są zabronione niniejszym Kodeksem. Naruszeniem powyższego zobowiązania do działalności rzetelnej nie będzie fakt oferowania rozrywki w zwyczajowo uzasadnionym zakresie, jak również upominków lub przysług o wartości symbolicznej, lub odpowiednich do danych okoliczności, o ile upominki lub rozrywka ta będą zgodne z obyczajem środowiska biznesowego, nie mają charakteru zachęty do działania/zaniechania, nie naruszają stosownych przepisów i nie postawią nas lub naszych pracowników w sytuacji krępującej w przypadku ich publicznego ujawnienia. Sprawozdawczość finansowa Firma zobowiązuje się prowadzić dokumentację finansową, rachunkową i transakcyjną w zakresie w pełni i rzetelnie odzwierciedlającym nasze działania i transakcje, zgodnie ze stosownym prawem, przyjętymi procedurami rachunkowymi, regulaminem i pragmatyką. Pracownikom, ani osobom wykonującym polecenia pracownika, nie wolno wykonywać żadnej czynności naruszającej zasady naszego regulaminu sprawozdawczości finansowej, ani stanowiącej obejście zabezpieczeń systemu kontroli wewnętrznej. Postępowanie funkcjonariuszy Zarządu Od funkcjonariuszy Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla oczekujemy postępowania etycznego i uczciwego, w tym spełniającego normy ustanowione dla wszystkich pracowników Firmy przez niniejszy Kodeks. Od wzmiankowanych funkcjonariuszy oczekuje się terminowego zgłaszania Komisji Audytowej wszelkich własnych naruszeń niniejszego Kodeksu, a szczególnie zaistnienia transakcji lub powiązań mogących skutkować konfliktem lojalności. Bezprawne transakcje giełdowe Firma przyjęła - z zamiarem dalszego wdrażania i ścisłego egzekwowania zasadę ograniczającą prawo członków Dyrekcji, funkcjonariuszy Zarządu i innych osób z dostępem do danych niepublicznych do nabywania i sprzedaży udziałów zwykłych, oraz innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, na czas określony poprzedzający publikację wyników finansowych Firmy, oraz kiedykolwiek osoby takie mogą posiadać istotną wiedzę operacyjną o charakterze niepublicznym. Ponadto, wzmiankowanym osobom z dostępem do danych niepublicznych zabrania się udziału w niektórych innych czynnościach umożliwiających czerpanie nieuzasadnionych korzyści ze zmian w kursie akcji Firmy, w tym poprzez transakcje po zamknięciu, czy też ograniczanie ich narażenia na straty lub ryzyko w odniesieniu do naszych udziałów zwykłych lub innych papierów wartościowych w sposób inny niż bezpośrednia sprzedaż lub przeniesienie takich papierów wartościowych, w tym wykorzystywania fakultatywnych terminowych opcji kupna (call options), kupna interwencyjnego z zamiarem sprzedaży (short sales), kołnierzyków, swapów akcyjnych, instrumentów zabezpieczających oraz transakcji pochodnych i innych podobnych. Nasi pracownicy nie będą uczestniczyć w nielegalnym obrocie naszymi akcjami, w tym handlu w oparciu o istotne informacje niepubliczne dotyczące naszej działalności. Ponadto, naszym pracownikom zabrania się bezprawnego ujawniania istotnych niepublicznych informacji osobom postronnym. Pełny tekst Regulaminu Transakcji z Dostępem do Informacji Chronionych i Zgłaszania Naruszeń (Insider Trading and Reporting Policy) znajduje się na naszej stronie internetowej. Publiczne udostępnianie istotnych danych Jako podmiot o aktywach w obrocie publicznym Firma podlega obowiązkowi: terminowego i ścisłego upubliczniania istotnych informacji o Firmie; oraz Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 4

7 powstrzymania się od wybiórczego udostępniania istotnych informacji niepublicznych. klientelą lub terenem działalności. Środowisko naturalne i zasady BHP Z determinacją przestrzegamy wszelkich przepisów obowiązującego prawa związanych z udostępnianiem istotnych informacji. Firma przyjęła - z zamiarem ścisłego egzekwowania Regulamin Upubliczniania Informacji, regulujący ujawnianie wszelkich istotnych niepublicznych danych Firmy. Niektórzy z naszych pracowników posiadają systematyczny dostęp do istotnych danych Firmy. Pracownicy ci zostali uświadomieni, że obowiązujące prawo o obrocie giełdowym wymaga terminowego publikowania istotnych informacji dotyczących działalności Firmy, jej stanu operacyjnego i finansowego. Od wszystkich pracowników odpowiadających za ujawnienia publiczne wymaga się spełniania obowiązujących przepisów prawa o obrocie giełdowym oraz naszego wewnętrznego Regulaminu Udostępniania Informacji, wymagających pełnego, ścisłego i zrozumiałego ujawniania wszelkich istotnych informacji dotyczących naszej działalności, oraz stanu operacyjnego i finansowego. Pełny tekst Regulaminu Udostępniania Informacji znajduje się na naszej stronie internetowej. Firma jest zdeklarowanym rzecznikiem odpowiedzialności za środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy. Stosownie do tego, przyjęliśmy z zamiarem ścisłego egzekwowania wewnętrzny Regulamin BHP i Ochrony Środowiska, między innymi wymagający od nas spełniania lub przewyższania standardów zawartych w przepisach ochrony środowiska i bhp. Pełny tekst Regulaminu BHP i Ochrony Środowiska znaleźć można w naszym portalu internetowym. a szczegółowe wskazania dot. kultywacji zdrowego i higienicznego miejsca pracy oraz ochrony środowiska naturalnego są dostępne w firmowej Instrukcji Pracownika. Unikanie konfliktów lojalności Od naszych pracowników wymagamy odpowiedniego szacunku dla zasad działania w dobrej wierze, lojalności i wierności, oraz wykonywania swych obowiązków w sposób stawiający dobro firmy ponad dobrem osobistym. Ponadto, oczekujemy, że nasi pracownicy nie będą: Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i chroniących konkurencję Firma zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów antymonopolowych i chroniących konkurencję obowiązujących w miejscach, gdzie prowadzimy działalność. Stosownie do tego, Firma nigdy nie wejdzie w zmowę z konkurencją dla: wyzyskiwali dla własnej korzyści sposobności rynkowych poznanych dzięki zajmowanemu stanowisku lub poprzez wykorzystanie majątku lub informacji Firmy; wyzyskiwali swego stanowiska lub majątku Firmy dla zysku osobistego; podejmowali działalności konkurencyjnej wobec naszej; ani ustalania poziomu cen, zniżek lub warunków sprzedaży; ani dzielenia się rynkiem, udziałem w rynkach, podejmowali działań tworzących lub wykorzystujących konflikt lojalności, albo jego pozory. Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 5

8 Wykorzystanie informacji poufnych Od naszych pracowników wymagamy zachowania poufności wszelkich danych objętych tajemnicą handlową oraz danych chronionych prawem własności dotyczących nas i naszych kontrahentów. Od pracowników wymagamy również zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu lub nieupoważnionemu ujawnieniu poufnych informacji związanych z innymi pracownikami. Regulaminy Firmy Poza zasadami regulaminowymi powoływanymi w Kodeksie, Firma przyjęła również szereg uregulowań, procedur wewnętrznych i wytycznych dla szeregu dziedzin, których przestrzegania wymagamy od pracownika. Board Approved: March 21, 2013 Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 6

9 ZASOBY INFORMACYJNE Strona Magna Osoby kontaktowe w Firmie Corporate Secretary Fax: Bassem A. Shakeel (905) (905) Osoby kontaktowe Grupy ds. prawnych Cosma International Telefon: Arthur Lee (905) Chairman, Corporate Governance, Compensation & Nominating Committee: Chairman, Audit Committee: Mr. William Young, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Mr. Lawrence Worrall, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Magna Exteriors & Interiors Telefon: Magna Closures & Vision Systems - Telefon: Magna Powertrain & Electronics Telefon: David Forster (905) Bruce Cluney (905) David Mimms (905) Chairman, Enterprise Risk Oversight Committee: Executive Vice President & Chief Legal Officer Vice President, General Counsel NA General Counsel, Europe Vice President, Ethics & Legal Compliance Vice President, Internal Audit Lady Barbara Judge c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Jeffrey O. Palmer (905) Riccardo Trecroce (905) Thomas Schultheiss Joanne Horibe (905) Robert D. Merkley (905) Magna Steyr & Car Top Systems Telefon: Magna Seating Telefon: Walter Benedicic Mark Dunn (248) Osoby kontaktowe ds. prawnych (dla regionów) Director, Legal Services, Mexico Director, Legal Services, South America Director, Legal Services, Asia Fernando Moreno Marcel de Melo Santos Zhen Wu Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 7

10 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ MAGNA KLUCZOWE SKŁADNIKI SUKCESU

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW. (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I DORADCÓW (tekst uchwalony przez XXI Zjazd Maklerów i Doradców w dniu 18 października 2014 r.) ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. 1. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I: Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 13 /2015 z dnia 23.03.2015 r. Dyrektora WORD Olsztyn KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Rzetelność zawodowa i niezależność

Rozdział II Rzetelność zawodowa i niezależność ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 1. Zasady etyki doradców podatkowych wynikają z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych. 2. Zasady etyki obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Treść: Słowo wstępne...3 Zasady...4 Konflikt interesów i korupcja...4 Czyny przestępcze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania firmy Nokia

Kodeks Postępowania firmy Nokia Kodeks Postępowania firmy Nokia Drogi Współpracowniku, Produkty Nokia codziennie wpływają na życie miliardów ludzi z każdego zakątka świata, niezależnie od ich kultury, wieku czy pochodzenia. Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy w ochronie zdrowia Społeczeństwo Najważniejszym motywem

Bardziej szczegółowo

Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki

Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki Spis treści Kilka słów od Matta Simonciniego O firmie Wizja i misja Wprowadzenie do Kodeksu Przestrzeganie przepisów prawa Zgłaszanie naruszeń Zakaz reperkusji

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

KODEKS. Grupy Kapitałowej Integer.pl. Strona 1

KODEKS. Grupy Kapitałowej Integer.pl. Strona 1 KODEKS etyki zawodowej Grupy Kapitałowej Integer.pl Strona 1 KODEKS etyki zawodowej Grupy Kapitałowej Integer.pl Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 1 marca 2013 r. Strona 2 spis treści I. Spis treści

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Banku Spółdzielczego w Legnicy

Kodeks etyki. Banku Spółdzielczego w Legnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Kodeks etyki Banku Spółdzielczego w Legnicy Marzec, 2013 SPIS TREŚCI Preambuła... 3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2. Zgodność z prawem i zasadami... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny Grupy Magellan - wyciąg z kodeksu

Kodeks etyczny Grupy Magellan - wyciąg z kodeksu Kodeks etyczny Grupy Magellan - wyciąg z kodeksu I. WSTĘP 1. Grupa Magellan stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE Rzeczą niezbędną jest, aby pracownicy spółki Jones Lang LaSalle Incorporated (w tym również spółki LaSalle Investment Management oraz innych jej

Bardziej szczegółowo

( Kodeks postępowania )

( Kodeks postępowania ) Zbiór zasad obowiązujących w firmie ( Polityka ) w odniesieniu do spraw związanych z etyką, prawem i prowadzeniem firmy - The Reader s Digest Association, Inc. Szanowni Państwo, ( Kodeks postępowania )

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Płock, 2013 rok Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP List od Zarządu Szanowni Państwo! Naszą misją jest bycie czołowym wytwórcą i dostawcą produktów i usług

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI Wizja Strona 1 List Prezesa, Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego Strona 2 I. Informacje ogólne Strona 3 II. Zgodność z Kodeksem Postępowania, przepisami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. opracowany w konsultacji z zaprzyjaźnionymi kancelariami odszkodowawczymi. Za normy niniejszego Kodeksu Etycznego przyjmuje się:

KODEKS ETYCZNY. opracowany w konsultacji z zaprzyjaźnionymi kancelariami odszkodowawczymi. Za normy niniejszego Kodeksu Etycznego przyjmuje się: KODEKS ETYCZNY opracowany w konsultacji z zaprzyjaźnionymi kancelariami odszkodowawczymi Za normy niniejszego Kodeksu Etycznego przyjmuje się: 1. Działania ukierunkowane na faktyczną pomoc osobom poszkodowanym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

1 kwiecień 2013 r Kodeks Etyki Zawodowej firmy Sulzer 1/11. Kodeks Etyki Zawodowej

1 kwiecień 2013 r Kodeks Etyki Zawodowej firmy Sulzer 1/11. Kodeks Etyki Zawodowej 1 kwiecień 2013 r Kodeks Etyki Zawodowej firmy Sulzer 1/11 Kodeks Etyki Zawodowej Spółka Sulzer prowadzi działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i obowiązującymi przepisami i tego samego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki Konieczność przyjęcia szczegółowych zasad

Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki Konieczność przyjęcia szczegółowych zasad Zasady ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki DO: OD: DATA: Wszystkich pracowników, członków kadry kierowniczej i rady nadzorczej Stanley A. Rabin 20 maja 2002

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2014 31.12.2014 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Spis treści Wstęp...3 Zasady... 5 Konflikt interesów i łapówkarstwo...7 Korupcja...8 Przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo