KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

2 WIADOMOŚĆ OD DONA WALKERA, PREZESA ZARZĄDU MAGNA Przez ponad 50 lat Magna zdołała zbudować i utrzymywać silną markę jako produkująca lepszy produkt w lepszej cenie. Uczciwa kultura korporacyjna Magna objęła filozofię operacyjną opartą na bezstronności i dbałości o ludzi i uosabiała te ideały dzięki naszemu zaangażowaniu na rzecz interesariuszy naszej firmy. Kluczowe wartości i zasady biznesowe Magna są przedstawione w naszej Konstytucji Firmy, Karcie Pracownika, Zasadach Operacyjnych, naszym Kodeksie Etyki Zawodowej; i w niektórych z naszych kluczowych postanowieniach regulaminowych, jak te w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska. Magna oczekuje i wymaga, by każdy pracownik Magna, wliczając naszych funkcjonariuszy zarządu i dyrektorów, prowadził interesy zgodnie z tymi kluczowymi wartościami i zasadami biznesowymi oraz wymagamy tego standardu również od naszych dostawców, konsultantów, niezależnych wykonawców, pełnomocników i innych przedstawicieli. Norma ta obejmuje zasady wzajemnego traktowania się w miejscu pracy; naszą odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego; właściwe praktyki konkurencyjne; właściwą interakcję z członkami rządu; ochronę poufnych i zastrzeżonych informacji Magna jak również naszych klientów i interesariuszy. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność zapewniania uczciwych kontaktów biznesowych w naszym miejscu pracy oraz z naszymi klientami, dostawcami, członkami rządu i interesariuszami. Przewidziane są poważne konsekwencje, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie, dla osób, które nie będą przestrzegały Kodeksu Etyki Zawodowej Magna i kluczowych postanowień regulaminu. Jako pracownik, każdy powinien zaznajomić się z niniejszym Kodeksem Etyki Zawodowej i zrozumieć swoje obowiązki, by spełnić wszelkie stosowne prawa i postępować w sposób prawy i uczciwy w każdym elemencie biznesowym. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem i właściwą oceną przy określaniu tego, co stanowi uczciwą i etyczną praktykę biznesową. Jeśli w którymkolwiek momencie nie będziecie pewni, czy coś, co robicie lub planujecie, jest zgodne z prawem i etyczne, należy skonsultować się z drugą osobą. W przypadku, kiedy podejrzewacie kogoś innego o wątpliwe praktyki biznesowe, należy o tym poinformować. W obu przypadkach możecie skorzystać z procesu Otwartych Drzwi rozmawiając z Waszym bezpośrednim Przełożonym, Kierownikiem Działu, członkiem Waszego zespołu liderów lub jednym z wewnętrznych prawników Magna; możecie również skorzystać z Infolinii Magna Good Business Line i pozostać anonimowi, jeśli sobie tego życzycie. Wraz z kontynuacją globalnej ekspansji Magna, jest rzeczą niezbędną, byśmy pozostali wierni swoim fundamentalnym zasadom, które sprzyjały znakomitym osiągnięciom naszej firmy. Polegamy na Waszym wsparciu przy podtrzymywaniu kluczowych wartości Magna i w ten sposób ochronie i umacnianiu silnej renomy, którą wypracowaliśmy w naszej branży i środowiskach, w których prowadzimy działalność.

3 MAGNA INTERNATIONAL INC. CODE OF CONDUCT AND ETHICS Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej określa podstawowe zasady Firmy w zakresie kontaktów z wszelkimi jej interesariuszami, jak również zestaw wskazówek pomagający pracownikowi w spełnianiu norm etycznych przewidzianych w Kodeksie. Jako wykładnia podstawowych zasad objętych naszym zobowiązaniem wobec interesariuszy, Kodeks stanowi uzupełnienie Konstytucji Firmy, będącej elementem Statutu Firmy (dokumentu założycielskiego), Karty Pracownika oraz szeregu postanowień regulaminu Firmy i wytycznych, wliczając punkty stanowiące zasady odnośnie transakcji z dostępem do informacji chronionych ( insider trading ), przepisów BHP, odpowiedzialności za środowisko naturalne, oraz zbioru zasad ujętych w naszych Instrukcjach Pracowniczych, okresowo aktualizowanych. Niniejszy Kodeks to zbiór wskazówek dla pracownika, który z definicji nie obejmuje wszelkich możliwych sytuacji. Jeśli pracownik miałby wątpliwość, co do właściwego postąpienia w danej sytuacji, powinien najpierw ustalić, czy rozważane działanie byłoby dopuszczalne prawnie, etyczne oraz rzetelne wobec innych. Do pomocnych metod należałoby zastanowienie się, czy podjąwszy rozważane działanie, pracownik czułby skrępowanie omawiając je z kolegą/koleżanką, członkiem rodziny lub współpracownikiem jeśli tak, to istnieje poważna przesłanka, że działanie takie narusza nasz Kodeks. W razie uporczywych wątpliwości, pracownik może omówić sprawę ze zwierzchnikiem, w trybie przewidzianym naszą Zasadą Otwartych Drzwi; może też dzwonić do Infolinii Good Business Line anonimowo. Zasięgając w dobrej wierze informacji o działaniach mogących naruszać nasz Kodeks, pracownik nie naraża się na postępowanie dyscyplinarne, degradację służbową, zawieszenie w czynnościach, ani żadną formę dyskryminacji. Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich pracowników, także funkcjonariuszy i członków Zarządu. Naruszanie zasad Kodeksu podlega sankcjom dyscyplinarnym, w proporcji do powagi danego naruszenia. W przypadku radykalnego naruszenia Kodeksu, pracownik może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Od naszych konsultantów, zleceniobiorców, ajentów i innych przedstawicieli wymagać się będzie spełniania tych samych norm etyki zawodowej, co od bezpośrednio zatrudnionych - wraz z analogicznymi konsekwencjami - z rozwiązaniem odpowiedniej umowy konsultacyjnej, dostawczej lub przedstawicielskiej włącznie. W ograniczonych okolicznościach, niekiedy udzielać się będzie zwolnień z przepisów Kodeksu - członkom naszej Dyrekcji, funkcjonariuszom Zarządu lub pracownikom. Ktokolwiek z Dyrekcji lub Zarządu będzie chciał uzyskać zwolnienie z danego punktu Kodeksu, musi zabiegać o to kierując pismo do Komisji Rewizyjnej, przy czym wszelkie wnioski Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 1

4 rozpatrzone pozytywnie podlegają publicznemu ujawnieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi. Pracownik firmy, nie będący członkiem jej Zarządu, ubiegający się o zwolnienie z któregoś z punktów Kodeksu, może wnioskować o to na piśmie u Dyrektora ds. prawnych, Sekretarza Zarządu lub Wiceprezesa z Międzynarodowego Działu Kadr. Zdarzyć się może, iż niekiedy pracownik poweźmie wiedzę o zaistniałym naruszeniu Kodeksu przez inne osoby zatrudnione w którymś z podmiotów Grupy Zakładów Magna. Wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu należy zgłaszać w uruchomionej przez nas Infolinii Good Business Line, lub bezpośrednio w naszej Komisji Audytowej. W każdym przypadku, pracownik ma możliwość dokonania zgłoszenia w trybie anonimowym. Dopilnujemy, aby pracownik w dobrej wierze zgłaszający postępowanie naruszające nasz Kodeks, nie był narażony na postępowanie dyscyplinarne, degradację służbową, zawieszenie w czynnościach, ani żadną formę dyskryminacji. Firma nasza zapracowała sobie na renomę dostawcy lepszych produktów po korzystniejszych cenach, jak również innowacyjnych dla klienta rozwiązań, dostarczając udziałowcom stałych wyników finansowych, nie zaniedbując poszanowania godności i rzetelności w traktowaniu pracowników, oraz wykazywania względów dla wszystkich jej interesariuszy. Osiągnięte przez nas dotąd sukcesy odzwierciedlają determinację i wytężoną pracę naszej kadry, przedsiębiorczego ducha naszych kierowników operacyjnych oraz przywództwa Dyrekcji Firmy. Uzyskana przez nas renoma jak i sukces Firmy nie byłyby możliwe bez zdeterminowanego zaangażowania się w kulturę firmową opartą na rzetelności, bezstronności, uczciwości i dbałości o człowieka. Żywimy przekonanie, że niniejszy Kodeks sprzyjać będzie umocnieniu tych zasad i umożliwi nam korzystanie z przeszłych sukcesów w budowaniu kolejnych. Konstytucja Firmy Firma przyjęła i z determinacją angażuje się w przestrzeganie naszej Konstytucji Firmowej, będącej elementem naszego Statutu (dokumentu założycielskiego). Konstytucja Firmy określa wybrane uprawnienia kluczowych interesariuszy Firmy i nakłada wymogi wobec naszego kierownictwa. Zasady objęte naszą Konstytucją odnoszą się do: udziału pracowników w majątku i zyskach Firmy; udziału akcjonariuszy w zyskach Firmy; udziału kierownictwa w zyskach Firmy; działalności badawczo-rozwojowej; odpowiedzialności społecznej Firmy; ograniczeń co do inwestycji niepowiązanych z działalnością; oraz większościowego udziału osób spoza kierownictwa w Zarządzie Firmy. Pełną charakterystykę naszej Konstytucji znaleźć można w naszym portalu internetowym. Procedury związane z zatrudnieniem Firma jest zdeklarowanym zwolennikiem koncepcji promującej bezstronność i dbałość o kadrę pracowniczą. Filozofia taka to element przyjętej kultury Firmy Rzetelnej, gdzie odpowiedzialność za powodzenie przedsiębiorstwa przyjmowana jest solidarnie przez kadrę pracowniczą i kierownictwo. Zasady te znaleźć można w naszej Karcie Pracownika, opartej na poniższych fundamentach: bezpieczeństwo zatrudnienia; bezpieczne i zdrowe miejsce pracy; rzetelne podejście do pracownika; Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 2

5 konkurencyjny poziom wynagrodzenia i świadczeń; udział pracowników w majątku i zyskach Firmy; sprawna i szczera wymiana informacji; dostęp do infolinii pracowniczej; oraz udział Doradczej Komisji ds. Pracowniczych. wszelkich norm ochrony praw człowieka, obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Nasi pracownicy nie będą dyskryminować ani szykanować swych kolegów/koleżanek, oraz wszelkich innych osób, z którymi zetkną się z tytułu zatrudnienia w Firmie, w związku z ich płcią, przynależnością rasową, etniczną, wyznaniową, niepełnosprawnością lub innymi cechami osobistymi chronionymi prawem. Przestrzeganie przepisów prawa Pełny tekst naszej Karty Pracownika znaleźć można w portalu internetowym Firmy. Ochrona danych prywatnych Firma angażuje się również w ochronę prywatnych danych naszych pracowników i innych interesariuszy. Dane takie są zbierane, wykorzystywane i ujawniane jedynie w związku z zasadnymi potrzebami operacyjnymi Firmy oraz administrowaniem kontaktem pracodawcapracownik, jak np. sprawy płacowe, dyscyplinarne lub w związku z innymi wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa. Firma zobowiązuje się do bieżącego przestrzegania wszelkich ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych prywatnych. Obszerniej o naszych praktykach ochrony danych pracowniczych mówi dział pn. Regulamin w Zakresie Danych Prywatnych (Policy on Personal Information) dostępny w Instrukcjach pracowniczych oraz w naszym portalu. Poszanowanie praw człowieka Zobowiązujemy się dążyć do utrzymywania miejsca pracy wolnego od dyskryminacji i szykanowania. W szczególności, żywimy przekonanie, że każdy z pracowników ma prawo do równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, wyznaniową, niepełnosprawność lub inne cechy osobiste chronione prawem. Ponadto, zabraniamy wykorzystywania pracy przymusowej oraz pracy dzieci na terenie któregokolwiek z naszych zakładów oraz zobowiązujemy się do bieżącego przestrzegania Jako Firma, wyznajemy zasadę przestrzegania zarówno litery, jak i ducha przepisów prawa obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Nasi pracownicy nie będą uczestniczyć w nierzetelnych lub zabronionych praktykach, ani naruszać przepisów prawa obowiązujących na terenie prowadzonej przez nas działalności. Kontakty handlowe rzetelność, bezstronność i poszanowanie godności Firma niepodważalnie wyznaje prowadzenie działalności na zasadach rzetelności, bezstronności i poszanowania innych na rynkach wszystkich krajów, gdzie prowadzimy działalność. Działania naszych pracowników będą wykazywać poszanowanie kultur i obyczajów krajów, w których prowadzimy działalność, jak również hierarchii wartości środowisk i społeczności, gdzie Firma jest obecna. Rzetelność kupiecka Zamierzamy zabiegać o zamówienia klientów na podstawie oferowania im lepszego produktu za korzystniejszą cenę. Nasi pracownicy nie będą oferować - bezpośrednio ani pośrednio żadnych łapówek, prowizji lub analogicznych gratyfikacji, czy obiecywać innych nieodpowiednich świadczeń mających na celu uzyskanie wpływu na decyzje klienta, dostawcy, funkcjonariusza administracji Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 3

6 publicznej lub innej osoby. Podobnie, naszym pracownikom zabrania się, bezpośrednio czy pośrednio, przyjmować takich łapówek, prowizji lub nieodpowiednich gratyfikacji, mogących mieć wpływ, choćby tylko z pozoru, na wykonywanie przez nich obowiązków, z zastrzeżeniem, że wszelkie płatności dozwolone obowiązującym prawem nie są zabronione niniejszym Kodeksem. Naruszeniem powyższego zobowiązania do działalności rzetelnej nie będzie fakt oferowania rozrywki w zwyczajowo uzasadnionym zakresie, jak również upominków lub przysług o wartości symbolicznej, lub odpowiednich do danych okoliczności, o ile upominki lub rozrywka ta będą zgodne z obyczajem środowiska biznesowego, nie mają charakteru zachęty do działania/zaniechania, nie naruszają stosownych przepisów i nie postawią nas lub naszych pracowników w sytuacji krępującej w przypadku ich publicznego ujawnienia. Sprawozdawczość finansowa Firma zobowiązuje się prowadzić dokumentację finansową, rachunkową i transakcyjną w zakresie w pełni i rzetelnie odzwierciedlającym nasze działania i transakcje, zgodnie ze stosownym prawem, przyjętymi procedurami rachunkowymi, regulaminem i pragmatyką. Pracownikom, ani osobom wykonującym polecenia pracownika, nie wolno wykonywać żadnej czynności naruszającej zasady naszego regulaminu sprawozdawczości finansowej, ani stanowiącej obejście zabezpieczeń systemu kontroli wewnętrznej. Postępowanie funkcjonariuszy Zarządu Od funkcjonariuszy Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla oczekujemy postępowania etycznego i uczciwego, w tym spełniającego normy ustanowione dla wszystkich pracowników Firmy przez niniejszy Kodeks. Od wzmiankowanych funkcjonariuszy oczekuje się terminowego zgłaszania Komisji Audytowej wszelkich własnych naruszeń niniejszego Kodeksu, a szczególnie zaistnienia transakcji lub powiązań mogących skutkować konfliktem lojalności. Bezprawne transakcje giełdowe Firma przyjęła - z zamiarem dalszego wdrażania i ścisłego egzekwowania zasadę ograniczającą prawo członków Dyrekcji, funkcjonariuszy Zarządu i innych osób z dostępem do danych niepublicznych do nabywania i sprzedaży udziałów zwykłych, oraz innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, na czas określony poprzedzający publikację wyników finansowych Firmy, oraz kiedykolwiek osoby takie mogą posiadać istotną wiedzę operacyjną o charakterze niepublicznym. Ponadto, wzmiankowanym osobom z dostępem do danych niepublicznych zabrania się udziału w niektórych innych czynnościach umożliwiających czerpanie nieuzasadnionych korzyści ze zmian w kursie akcji Firmy, w tym poprzez transakcje po zamknięciu, czy też ograniczanie ich narażenia na straty lub ryzyko w odniesieniu do naszych udziałów zwykłych lub innych papierów wartościowych w sposób inny niż bezpośrednia sprzedaż lub przeniesienie takich papierów wartościowych, w tym wykorzystywania fakultatywnych terminowych opcji kupna (call options), kupna interwencyjnego z zamiarem sprzedaży (short sales), kołnierzyków, swapów akcyjnych, instrumentów zabezpieczających oraz transakcji pochodnych i innych podobnych. Nasi pracownicy nie będą uczestniczyć w nielegalnym obrocie naszymi akcjami, w tym handlu w oparciu o istotne informacje niepubliczne dotyczące naszej działalności. Ponadto, naszym pracownikom zabrania się bezprawnego ujawniania istotnych niepublicznych informacji osobom postronnym. Pełny tekst Regulaminu Transakcji z Dostępem do Informacji Chronionych i Zgłaszania Naruszeń (Insider Trading and Reporting Policy) znajduje się na naszej stronie internetowej. Publiczne udostępnianie istotnych danych Jako podmiot o aktywach w obrocie publicznym Firma podlega obowiązkowi: terminowego i ścisłego upubliczniania istotnych informacji o Firmie; oraz Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 4

7 powstrzymania się od wybiórczego udostępniania istotnych informacji niepublicznych. klientelą lub terenem działalności. Środowisko naturalne i zasady BHP Z determinacją przestrzegamy wszelkich przepisów obowiązującego prawa związanych z udostępnianiem istotnych informacji. Firma przyjęła - z zamiarem ścisłego egzekwowania Regulamin Upubliczniania Informacji, regulujący ujawnianie wszelkich istotnych niepublicznych danych Firmy. Niektórzy z naszych pracowników posiadają systematyczny dostęp do istotnych danych Firmy. Pracownicy ci zostali uświadomieni, że obowiązujące prawo o obrocie giełdowym wymaga terminowego publikowania istotnych informacji dotyczących działalności Firmy, jej stanu operacyjnego i finansowego. Od wszystkich pracowników odpowiadających za ujawnienia publiczne wymaga się spełniania obowiązujących przepisów prawa o obrocie giełdowym oraz naszego wewnętrznego Regulaminu Udostępniania Informacji, wymagających pełnego, ścisłego i zrozumiałego ujawniania wszelkich istotnych informacji dotyczących naszej działalności, oraz stanu operacyjnego i finansowego. Pełny tekst Regulaminu Udostępniania Informacji znajduje się na naszej stronie internetowej. Firma jest zdeklarowanym rzecznikiem odpowiedzialności za środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy. Stosownie do tego, przyjęliśmy z zamiarem ścisłego egzekwowania wewnętrzny Regulamin BHP i Ochrony Środowiska, między innymi wymagający od nas spełniania lub przewyższania standardów zawartych w przepisach ochrony środowiska i bhp. Pełny tekst Regulaminu BHP i Ochrony Środowiska znaleźć można w naszym portalu internetowym. a szczegółowe wskazania dot. kultywacji zdrowego i higienicznego miejsca pracy oraz ochrony środowiska naturalnego są dostępne w firmowej Instrukcji Pracownika. Unikanie konfliktów lojalności Od naszych pracowników wymagamy odpowiedniego szacunku dla zasad działania w dobrej wierze, lojalności i wierności, oraz wykonywania swych obowiązków w sposób stawiający dobro firmy ponad dobrem osobistym. Ponadto, oczekujemy, że nasi pracownicy nie będą: Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i chroniących konkurencję Firma zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów antymonopolowych i chroniących konkurencję obowiązujących w miejscach, gdzie prowadzimy działalność. Stosownie do tego, Firma nigdy nie wejdzie w zmowę z konkurencją dla: wyzyskiwali dla własnej korzyści sposobności rynkowych poznanych dzięki zajmowanemu stanowisku lub poprzez wykorzystanie majątku lub informacji Firmy; wyzyskiwali swego stanowiska lub majątku Firmy dla zysku osobistego; podejmowali działalności konkurencyjnej wobec naszej; ani ustalania poziomu cen, zniżek lub warunków sprzedaży; ani dzielenia się rynkiem, udziałem w rynkach, podejmowali działań tworzących lub wykorzystujących konflikt lojalności, albo jego pozory. Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 5

8 Wykorzystanie informacji poufnych Od naszych pracowników wymagamy zachowania poufności wszelkich danych objętych tajemnicą handlową oraz danych chronionych prawem własności dotyczących nas i naszych kontrahentów. Od pracowników wymagamy również zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu lub nieupoważnionemu ujawnieniu poufnych informacji związanych z innymi pracownikami. Regulaminy Firmy Poza zasadami regulaminowymi powoływanymi w Kodeksie, Firma przyjęła również szereg uregulowań, procedur wewnętrznych i wytycznych dla szeregu dziedzin, których przestrzegania wymagamy od pracownika. Board Approved: March 21, 2013 Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 6

9 ZASOBY INFORMACYJNE Strona Magna Osoby kontaktowe w Firmie Corporate Secretary Fax: Bassem A. Shakeel (905) (905) Osoby kontaktowe Grupy ds. prawnych Cosma International Telefon: Arthur Lee (905) Chairman, Corporate Governance, Compensation & Nominating Committee: Chairman, Audit Committee: Mr. William Young, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Mr. Lawrence Worrall, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Magna Exteriors & Interiors Telefon: Magna Closures & Vision Systems - Telefon: Magna Powertrain & Electronics Telefon: David Forster (905) Bruce Cluney (905) David Mimms (905) Chairman, Enterprise Risk Oversight Committee: Executive Vice President & Chief Legal Officer Vice President, General Counsel NA General Counsel, Europe Vice President, Ethics & Legal Compliance Vice President, Internal Audit Lady Barbara Judge c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Jeffrey O. Palmer (905) Riccardo Trecroce (905) Thomas Schultheiss Joanne Horibe (905) Robert D. Merkley (905) Magna Steyr & Car Top Systems Telefon: Magna Seating Telefon: Walter Benedicic Mark Dunn (248) Osoby kontaktowe ds. prawnych (dla regionów) Director, Legal Services, Mexico Director, Legal Services, South America Director, Legal Services, Asia Fernando Moreno Marcel de Melo Santos Zhen Wu Magna International Inc. Kodeks Etyki Zawodowej 7

10 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ MAGNA KLUCZOWE SKŁADNIKI SUKCESU

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA GRUPY GEGENBAUER. Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA GRUPY GEGENBAUER. Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer 1 Kodeks postępowania dla Grupy Gegenbauer Nasze wartości Nasze działania... 3 Misja Grupy Gegenbauer... 6 Jesteśmy... 6 1. Kultura Korporacyjna... 7 1.1 Nasze

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo