Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl."

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu mikrofirmy.pl, którego Operatorem jest AspiroNet Sp. z o.o Niniejszy Regulamin pełni funkcję regulaminu o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Korzystanie z Serwisu mikrofirmy.pl jest w pełni dobrowolne Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Definicje. W niniejszym Regulaminie wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie: a) Regulamin niniejszy Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl, b) mbank Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A z siedzibą: Warszawa, ul. Senatorska 18, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS , posiadający numer NIP i REGON , kapitał zakładowy na dzień 1 stycznia 2012 wynosi złotych wpłacony w całości, c) Operator AspiroNet Sp. z o.o. z siedzibą: Łódź, al. Piłsudskiego 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , posiadającą numer NIP i REGON , d) Serwis serwis internetowy funkcjonujący w oparciu o system informatyczny, stworzony i prowadzony przez Operatora, udostępniony w Internecie pod adresem umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w pkt. 4 oraz pkt. 5. niniejszego Regulaminu, e) Rachunek mbiznes konto rachunek bieżący służący do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną przez posiadacza rachunku działalnością gospodarczą lub wykorzystywaniem przez niego wolnego zawodu prowadzony w ramach umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących, f) Przedsiębiorca przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art Kodeksu Cywilnego, g) Klient Przedsiębiorca będący posiadaczem lub współposiadaczem lub pełnomocnikiem ogólnym Rachunku mbiznes konto, h) Identyfikator Klienta unikalny, 8-cyfrowy numer Klienta w systemie mbanku, który pozwala na jego identyfikację w kontaktach z mbankiem oraz w zdalnych kanałach obsługi rachunków, i) Hasło dostępu składa się od 8 do 20 znaków wybranych przez Klienta, które służy do korzystania z usług mbanku za pośrednictwem kanałów zdalnych, Strona 1 z 13

2 j) Użytkownik Klient, który spełniając warunki opisane w Regulaminie zarejestrował się w Serwisie mikrofirmy.pl, k) Wizytówka konto Użytkownika w Serwisie, l) Partner podmiot trzeci, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem udostępnia wybraną usługę dostępną w Katalogu Usług, którą Użytkownik może zamówić z wykorzystaniem Serwisu; lista Partnerów świadczących usługi dostępne w Katalogu Usług stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, m) Katalog Usług zbiór usług świadczonych przez Partnerów z wykorzystaniem własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych), które Użytkownik może zamówić z wykorzystaniem Serwisu, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, n) Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wybranej usługi dostępnej w Katalogu Usług, zawierana pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem, o) Regulamin Usługi regulamin świadczenia wybranej usługi dostępnej w Katalogu Usług, stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usług przez Partnera, p) Wynagrodzenie wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Partnera wybranej usługi dostępnej w Katalogu Usług, q) Cennik usług publikowana na stronie głównej Serwisu informacja, w której Partnerzy określili warunki i wysokość odpłatności za wybrane usługi dostępne w Katalogu Usług, zmiana Cennika usług nie oznacza zmiany Regulaminu, 3. Prawa autorskie 3.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do mbanku. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.) Wyłączne prawa autorskie do serwisów internetowych, z wykorzystaniem których Partnerzy świadczą wybrane usługi dostępne w Katalogu Usług, należą do Partnerów i podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.), o ile odrębne zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej. 4. Zakres usług świadczonych przez Operatora 4.1. Wszystkie usługi świadczone w ramach Serwisu przez Operatora przeznaczone są wyłącznie dla Przedsiębiorców, Klientów mbanku, którzy zarejestrowali się w Serwisie Przy wykorzystaniu Serwisu, Operator świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną następujące rodzaje usług: a) prawo do prezentacji, edycji oraz usunięcia przez Użytkownika wizytówki firmowej w sekcji Katalog firm Serwisu, Strona 2 z 13

3 b) prawo do zamieszczenia, edycji oraz usunięcia przez Użytkownika ogłoszeń firmowych w sekcji Ogłoszenia Serwisu, c) prawo do zamawiania wybranych usług z Katalogu Usług świadczonych przez Partnerów przy wykorzystaniu ich własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych), na zasadach opisanych w odpowiednich Regulaminach Usług Wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 4.2.a) oraz pkt. 4.2.b), są zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników dobrowolnie i są informacjami ogólnodostępnymi, nie będącymi danymi osobowymi osób fizycznych, lecz danymi dotyczącymi firm Użytkowników W ramach usługi, o której mowa w pkt. 4.2.a), Użytkownik: a) ma możliwość prezentacji wizytówki firmowej, która zgodnie z wolą Użytkownika, może zawierać dane firmy (takie jak pełna nazwa firmy, skrócona nazwa firmy, NIP, REGON, data rejestracji firmy), dane teleadresowe (adres siedziby firmy, telefon/ fax do firmy, adres , adres strony WWW), dane dotyczące rachunku w mbanku (numer rachunku, data otwarcia rachunku) oraz inne dane (opis firmy, branża w której działa dana firma), b) ma prawo wyboru, które z danych o których mowa w pkt. 4.4.a), będą widoczne na wizytówce firmowej w Serwisie w celu wyboru wyświetlanych informacji zalogowany Użytkownik musi zaznaczyć odpowiednie pola w ustawieniach profilu Użytkownika, a następnie zapisać ustawienia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie wybranych przez siebie informacji w treści wizytówki firmowej, c) ma prawo zmiany danych o których mowa w pkt. 4.4.a) w celu zmiany informacji zalogowany Użytkownik musi zmienić zakres wybranych danych w ustawieniach profilu Użytkownika, a następnie zapisać ustawienia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie wybranych przez siebie informacji w treści wizytówki firmowej W ramach usługi, o której mowa w pkt. 4.2.b), Użytkownik: a) ma możliwość bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenia na okres 30 dni, zawierającego tytuł, treść ogłoszenia, adres Użytkownika oraz ma możliwość przypisania do ogłoszenia branży i lokalizacji (województwo) zdefiniowanej przez Operatora w celu zamieszczenia ogłoszenia zalogowany Użytkownik musi wykonać akcję Dodaj ogłoszenie, uzupełnić wymagane pola, a następnie potwierdzić dodanie ogłoszenia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie ogłoszenia w Serwisie, b) ma możliwość określenia początkowej daty od której ogłoszenie będzie aktywne przez 30 kolejnych dni w Serwisie, c) ma możliwość zamieszczenia dowolnej liczby ogłoszeń, d) ma możliwość zmiany danych o których mowa w pkt. 4.5.a) i 4.5.b) w celu zmiany danych zalogowany Użytkownik musi zmienić zakres wybranych danych poprzez wykonanie akcji Edytuj, zmienić wymagane dane a następnie Strona 3 z 13

4 potwierdzić zmianę ogłoszenia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie ogłoszenia w Serwisie, e) ma prawo do przeglądania, edytowania oraz usuwania zarówno aktualnych ogłoszeń jak i tych, które wygasły Serwis skierowany jest również do pozostałych użytkowników Internetu, którzy mogą przeglądać zamieszczone zgodnie z decyzją Użytkownika w Serwisie informacje, bez możliwości ich edycji lub usuwania Operator zastrzega możliwość zmiany rodzaju świadczonych przy wykorzystaniu Serwisu usług oraz funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe usługi, funkcjonalności i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w dowolnej chwili rodzaju świadczonych usług lub istniejących funkcjonalności Operator zastrzega możliwość wprowadzenia planowanych przerw technicznych w działaniu Serwisu w wymiarze nieprzekraczających jednorazowo 48 godzin, pod warunkiem poinformowania o planowanej przerwie technicznej za pomocą komunikatu w ramach Serwisu. 5. Zakres usług świadczonych przez Partnerów 5.1. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych przyjmuje się, że mbank nie świadczy usług podmiotów trzecich, czyli Partnerów, ani też nie zawiera przy wykorzystaniu Serwisu z jakimkolwiek Użytkownikiem jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych przyjmuje się, że Operator nie świadczy usług podmiotów trzecich, czyli Partnerów, a jedynie, za zgodą mbanku: a) udostępnia Partnerom Serwis celem prezentacji oferty świadczonych przez siebie usług opisanych w Katalogu Usług, oraz b) umożliwia Partnerom, poprzez zamieszczenie w Serwisie linków do stron internetowych prezentujących poszczególne Usługi oferowane przez Partnera, zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie drogą elektroniczną wybranej przez Użytkownika usługi opisanej w Katalogu Usług Przy wykorzystaniu Serwisu, Partnerzy świadczą Użytkownikom następujące rodzaje usług, określone w niniejszym Regulaminie jako Katalog Usług: a) Aplikacje Google: Google Mail, Google Documents, Google Calendar usługi świadczone Użytkownikom związane z obsługą poczty , tworzeniem dokumentów (w tym: arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych, prezentacji, rysunków) oraz zarządzaniem terminami za pomocą kalendarza, b) Księgowość Internetowa usługi świadczone Użytkownikom związane z generowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z wyliczaniem na podstawie wprowadzonych danych należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, c) Biuro Rachunkowe usługi świadczone Użytkownikom związane z prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzeniem Strona 4 z 13

5 ewidencji zakupów VAT, wyliczaniem zobowiązań podatkowych z tytułu PIT i VAT na podstawie dostarczonych przez Użytkownika dokumentów zakupowych i prowadzonej ewidencji dokumentów sprzedażowych, składaniem deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, sporządzaniem rocznych zeznań podatkowych dla podatnika rozliczającego się indywidualnie (PIT-36 + PIT-O lub PIT-36L), rejestrowaniem i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, sporządzaniem listy płac, wyliczaniem zobowiązań wobec ZUS oraz przekazywaniem do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, d) Strona WWW usługi świadczone Użytkownikom związane z rejestracją nazwy domeny, utrzymywaniem nazwy domeny, opcją na rejestrację nazwy domeny, testem nazwy domeny, hostingiem oraz stworzeniem strony internetowej od podstaw z pomocą kreatora stron WWW, e) Sklep Internetowy SOTE usługa świadczona Użytkownikom związana ze złożeniem zamówienia na jedną z dostępnych wersji licencjonowanego (wersja open lub komercyjna) sklepu internetowego (programu dostępnego na stronie internetowej, oznaczonej odrębnym adresem internetowym, stanowiącej witrynę przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż towarów lub usług przez Internet) z instalacją i hostingiem, oraz, w przypadku wybrania licencji wersji komercyjnej: pomocą techniczną i serwisem technicznym przez ustalony w regulaminie usługi okres, f) Wzory Dokumentów usługa świadczona Klientom lub Użytkownikom pozwalająca na pobranie aktywnych wzorów umów i formularzy, które można wydrukować i/lub zapisać w formacie.doc Zawarcie, pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, umowy o świadczenie określonej usługi z Katalogu Usług drogą elektroniczną, następuje zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie Usługi znajdującym zastosowanie dla danej usługi, który stanowi integralną część umowy o świadczenie określonej usługi drogą elektroniczną przez Partnera Przy wykorzystaniu Serwisu, Partnerzy świadczą Użytkownikom, także pozostałym użytkowników Internetu, następujące rodzaje usług: a) Aplikacja CEIDG-1 usługa pozwalająca na wypełnienie elektronicznego wniosku o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, b) Wyszukiwarka PKD usługa pozwalająca na wyszukanie symbolu PKD do umieszczenia w Aplikacji CEIDG-1, c) Wyszukiwarka PKWiU usługa pozwalająca na wyszukanie symbolu PKWiU do umieszczenia na fakturze, d) Kalkulator Wynagrodzeń usługa świadczona pozwalająca na obliczenie poziomu wynagrodzenia brutto/ netto, składki ZUS, zaliczki na podatek Operator uprawniony jest do zmiany Partnerów świadczących usługi o których mowa w pkt. 5.3 oraz 5.5 w każdym momencie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkowników. Strona 5 z 13

6 6. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika 6.1. Zarejestrowanie w Serwisie wymaga: a) zalogowania się do serwisu transakcyjnego mbanku przy użyciu Identyfikatora Klienta oraz Hasła Dostępu oraz wypełnienia wniosku rejestracyjnego w Serwisie, w przypadku kiedy Klient posiada Rachunek mbiznes konto, albo b) zaznaczenie opcji rejestracji w Serwisie w momencie wypełniania wniosku o Rachunek mbiznes konto, w przypadku kiedy Klient nie posiada Rachunku mbiznes konto Wniosek rejestracyjny w Serwisie Klient uzupełnia następującymi danymi: imię i nazwisko Przedsiębiorcy, pełna nazwa firmy, skrócona nazwa firmy, NIP, REGON, data rejestracji firmy, adres siedziby firmy, telefon do firmy, adres , numer rachunku, data otwarcia rachunku oraz login do konta pocztowego w 6.3. Klient, dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, iż podane podczas rejestracji dane są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych w przyszłości zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji Z chwilą zakończenia rejestracji utworzone zostaje konto Klienta w Serwisie, tzw. Wizytówka, a Klient dokonujący rejestracji uzyskuje status Użytkownika Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie Identyfikatora Klienta w mbanku oraz Hasła Dostępu do konta Identyfikator Klienta i Hasło Dostępu są danymi poufnymi, Użytkownik nie może udostępniać ich osobom trzecim Logowanie do Serwisu odbywa się poprzez serwis transakcyjny mbanku i posiada tak samo wysoki stopień zabezpieczeń jak logowanie do serwisu transakcyjnego mbanku Użytkownik może korzystać z Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem W celu usunięcia Wizytówki z Serwisu, Użytkownik musi zalogować się do Serwisu, wybrać opcję Usuń Wizytówkę, a następnie potwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku Usuń Usunięcie Wizytówki z Serwisu oznacza, że Klient traci status Użytkownika. Ponowne zamieszczenie Wizytówki wymagać będzie powtórnego zarejestrowania się w Serwisie. 7. Zamawianie usług z Katalogu Usług 7.1. Zamawianie usług z Katalogu Usług możliwe jest tylko po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu Zalogowany Użytkownik Serwisu ma możliwość: a) po potwierdzeniu przy pierwszym logowaniu do Serwisu Regulaminu Usługi, korzystania z udostępnionych w Serwisie Aplikacji Google (Google Mail, Google Documents, Google Calendar), Strona 6 z 13

7 b) po przejściu przez wywoływany w Serwisie, zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi, proces rejestracji w Serwisie ifirma.pl (widoczny jako cobrand pod adresem ksiegowosc.mikrofirmy.pl), korzystania z usługi Księgowość Internetowa na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, c) po przejściu przez wywoływany w Serwisie ifirma.pl (widoczny jako cobrand pod adresem ksiegowosc.mikrofirmy.pl), zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi, proces rejestracji, korzystania z usługi Biuro Rachunkowe na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, d) po przejściu przez wywoływany w Serwisie, zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi, proces rejestracji w Serwisie hosting.mikrofirmy.pl, korzystania z usługi Strona WWW na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, e) złożenia zamówienia, na formularzu udostępnionym w Serwisie, na jeden z dostępnych wersji licencjonowanego (wersja open lub komercyjna) Sklepu Internetowego SOTE na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, f) korzystania z udostępnionych w Serwisie aktywnych wzorów umówi i formularzy, które można wydrukować i/lub zapisać w formacie.doc. 8. Wynagrodzenie za usługi i płatność 8.1. Z tytułu świadczenia przez Operatora usług wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, Operator nie pobiera od Użytkowników opłat Z tytułu świadczenia przez Partnerów usług wymienionych w Katalogu Usług, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Partnerowi dostarczającemu usługę Wynagrodzenia w wysokości i na warunkach opisanych w odpowiednim Regulaminie Usługi i/lub w Cenniku usług Z tytułu świadczenia przez Partnerów usługi nie wymienionych w Katalogu Usług, Partner nie pobiera od Użytkowników opłat. 9. Treść Serwisu 9.1. Podane w Serwisie treści i dokumenty mają charakter informacyjny, przykładowy i ogólny i nie są poradą prawną w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa Podane w Serwisie treści i dokumenty mają charakter informacyjny, przykładowy i ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba że w danej treści wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej Poszczególne elementy Serwisu, w tym zdjęcia, obrazy, grafiki mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego mbank i Partnerzy posiadają prawa własności intelektualnej do wybranych elementów zawartych w treści Serwisu, których wykorzystanie bez uprzedniej ich zgody stanowić może naruszenie praw własności intelektualnej i skutkować odpowiedzialnością prawną. Strona 7 z 13

8 10. Polityka prywatności stosowana przez Operatora Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w treści wizytówki danych firmowych w Internecie lub serwisach informacyjnych, w celu rozpowszechniania w nieograniczonym kręgu osób, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania tego upoważnienia poprzez usunięcie wizytówki z Serwisu Akceptując wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Administratorem zbioru danych Użytkowników korzystających z Serwisu jest Operator Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkownika Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia Identyfikatora Klienta i/lub Hasła dostępu osobom trzecim Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, osobom trzecim. 11. Podstawowe obowiązki Użytkownik ma obowiązek: a) przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu, b) Przestrzegać wszystkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zbioru zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, tzw net-etykiety, c) nie wykorzystywać Serwisu lub jakichkolwiek usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, d) nie wykorzystywać jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego oraz nie podejmować jakichkolwiek działań mogących powodować naruszenie Strona 8 z 13

9 integralności lub stabilności Serwisu, zniszczenia, uszkodzenia, naruszenia integralności lub ujawnienia osobom nieuprawnionym treści danych przechowywanych w Serwisie, e) dokonywać terminowej płatności za zamówione usługi zgodnie z Cennikiem usług, f) dysponować odpowiednim systemem teleinformatycznym tj. posiadać dostęp do sieci Internet oraz posiadać komputer wyposażony w przeglądarkę internetową: MS Internet Explorer 7 lub nowsze, Mozilla Firefox 3.6 lub nowsze, Google Chrome 10.0 lub nowsze, Opera 9.0 lub nowsze, g) zapoznawać się z wszystkimi zmianami Regulaminu Operator ma obowiązek: a) podejmować wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, w szczególności zapewnić Użytkownikowi dostępu do Serwisu, b) podejmować wszelkie środki w celu ochrony danych Użytkownika, c) informować poprzez odpowiedni komunikat w ramach Serwisu o planowanych przerwach technicznych w działaniu Serwisu Partner ma obowiązek: a) posiadać odpowiednie uprawnienia oraz zasoby techniczne do realizacji usług, b) podejmować wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych) za pomocą których świadczy usługi, pod względem formalnym i prawnym, c) uwzględniać wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywać aktualizacji własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych) za pomocą których świadczy usługi, d) informować poprzez odpowiedni komunikat w ramach Serwisu o planowanych przerwach technicznych w działaniu systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych) za pomocą których świadczy usługi Szczegółowy zakres obowiązków Partnera w ramach świadczonej usługi znajduje się w odpowiednim Regulaminie Usługi. 12. Przestrzeganie prawa i blokada dostępu do Usług Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich W treściach wizytówek, ogłoszeń drobnych, postach, profilach i sygnaturach nie można zamieszczać treści zabronionych przez prawo powszechnie obowiązujące, zwłaszcza wulgarnych, pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, moralnie niebezpiecznych i obraźliwych, w szczególności wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle rasowym bądź religijnym oraz odnoszących się do ideologii totalitarnych, takich jak na przykład faszyzm, nazizm; oraz merytorycznie nienależących do danego działu (spam). Strona 9 z 13

10 12.3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wizytówek lub ich zmiana przez osoby trzecie, nawet na zlecenie posiadacza, współposiadacza czy pełnomocnika ogólnego do rachunku W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby składającej zawiadomienie o naruszeniu Regulaminu lub przepisów prawa oraz dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej Operator zastrzega sobie prawo do dokonania częściowej lub całkowitej blokady dostępu do Serwisu, a także usunięcia Wizytówki z Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa W przypadku zastosowaniu przez Operatora częściowej lub całkowitej blokady dostępu do Serwisu albo usunięcia Wizytówki z Serwisu o których mowa w pkt. 12.5, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków podjęcia tych działań. 13. Odpowiedzialność Operatora Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkowników dotyczące publikacji wizytówki, nie kontroluje treści umieszczonych wizytówek, w tym prawdziwości danych Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności za elementy chronione prawami autorskimi, obrazki lub linki oraz chronione znaki towarowe, logo, nazwy własne. Za niezgodne z prawem wykorzystanie danych lub znaków oraz za naruszenie innych praw osób trzecich poprzez publikację wizytówki odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który dokonał wpisu Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Użytkownikowi w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości skorzystania przez Klienta z jakichkolwiek usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności z utraconych korzyści, w tym wynikających z przerw w działaniu Serwisu Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, które udostępniają swój Identyfikator Klienta i/lub Hasło dostępu osobom trzecim. 14. Odpowiedzialność Partnera Partner dokłada należytej staranności w procesie świadczenia usług Szczegółowy zakres odpowiedzialności Partnera w ramach każdej ze świadczonych usług znajduje się w odpowiednim Regulaminie Usługi. 15. Zmiana Regulaminu Strona 10 z 13

11 15.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2012 roku Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz przesyłając informację o zmianie Regulaminu na adres Użytkownika lub wystawiając komunikat informujący o zmianie Regulaminu w serwisie transakcyjnym mbanku W terminie 14 dni od daty przesłania informacji o zmianie Regulaminu na adres e- mail Użytkownika lub od daty wystawienia komunikatu informującego o zmianie Regulaminu w serwisie transakcyjnym mbanku, Użytkownik może odmówić przyjęcia nowych warunków Regulaminu. Poprzez odmowę przyjęcia nowych warunków Regulaminu rozumie się usunięcie Wizytówki przez Użytkownika W przypadku, gdy Użytkownik nie usunie Wizytówki w wyznaczonym terminie, rozumiane jest to jako wyrażenie zgody na nowe postanowienia Regulaminu W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Usługi, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Usługi. 16. Reklamacje Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących: a) realizacji usług świadczonych przez Partnerów, b) realizacji usług świadczonych przez Operatora W przypadku reklamacji związanych z realizacją usług świadczonych przez Partnerów, Użytkownik powinien składać reklamacje zgodnie z zapisami odpowiedniego Regulaminu Usługi W przypadku reklamacji związanych z realizacją usług świadczonych przez Operatora, Użytkownik powinien składać reklamacje korespondencyjnie na adres: mbank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, Łódź 2 (z dopiskiem Serwis mikrofirmy.pl ) lub poprzez zgłoszenie ich na mlinii pod numerem telefonu: Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Departament Rozwoju Biznesu w kolejności ich wpływania do Operatora O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie, drogą mailową lub telefonicznie Decyzja Operatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 17. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. Strona 11 z 13

12 17.2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: a) w siedzibie mbanku mbank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, Łódź, al. Piłsudskiego 3, b) u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mlinii (z telefonów stacjonarnych) lub (z telefonów komórkowych), c) na strona internetowych Serwisu Strona 12 z 13

13 Załącznik nr 1 Lista Partnerów Na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem, Partner: 1. Power Media Power Media S.A. z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS , posiadająca numer NIP: i REGON: , kapitał zakładowy w wysokości złotych wpłacony w całości, świadczy następujące usługi: a) Księgowość Internetowa, b) Biuro Rachunkowe, c) Hosting (Strona WWW), d) Sklep Internetowy SOTE, e) Wzory Dokumentów, f) Aplikacja CEIDG-1, g) Wyszukiwarka PKD, h) Wyszukiwarka PKWiU, i) Kalkulator Wynagrodzeń. 2. Google Google Poland Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa, ul. Emilii Plater 53, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS , posiadający numer NIP i REGON , świadczy następujące usługi: a) Aplikacje Google Strona 13 z 13

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę 1 Organizator Promocji 1. Promocja LoKUJ gotówkę, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 350 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 650 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 650 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 650 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 650 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Promocja trwa od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 15 kwietnia 2012 roku

1. Promocja trwa od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 15 kwietnia 2012 roku Regulamin promocji Nowe ekonto z Internetem za 0 zł I Organizator promocji 1. Promocja Nowe ekonto z Internetem za 0 zł zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank - BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA - mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r.

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 900 zł na ZUS z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu ipot24.pl

Regulamin serwisu ipot24.pl Regulamin serwisu ipot24.pl Operatorem serwisu jest CreaNET Arkadiusz Suchy z siedzibą w Gnieźnie. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu ipot24.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Zawarcie umowy pomiędzy Konsumentem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby. Konsument ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.canpolbabies.com Preambuła Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 900 zł na ZUS z

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Eurogąbki od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych za pomocą Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej

Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej 1 Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej 1. Organizator Promocji 1. Promocja Mobilni mają Lepiej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES 1. Spis treści: POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES www.pozyczkaplus.pl I. Definicje wykorzystane w niniejszym dokumencie......... II. Cel Polityki..... III. Administrator danych osobowych.....

Bardziej szczegółowo