Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl."

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu mikrofirmy.pl, którego Operatorem jest AspiroNet Sp. z o.o Niniejszy Regulamin pełni funkcję regulaminu o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Korzystanie z Serwisu mikrofirmy.pl jest w pełni dobrowolne Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Definicje. W niniejszym Regulaminie wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie: a) Regulamin niniejszy Regulamin Serwisu mikrofirmy.pl, b) mbank Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A z siedzibą: Warszawa, ul. Senatorska 18, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS , posiadający numer NIP i REGON , kapitał zakładowy na dzień 1 stycznia 2012 wynosi złotych wpłacony w całości, c) Operator AspiroNet Sp. z o.o. z siedzibą: Łódź, al. Piłsudskiego 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , posiadającą numer NIP i REGON , d) Serwis serwis internetowy funkcjonujący w oparciu o system informatyczny, stworzony i prowadzony przez Operatora, udostępniony w Internecie pod adresem umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w pkt. 4 oraz pkt. 5. niniejszego Regulaminu, e) Rachunek mbiznes konto rachunek bieżący służący do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną przez posiadacza rachunku działalnością gospodarczą lub wykorzystywaniem przez niego wolnego zawodu prowadzony w ramach umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących, f) Przedsiębiorca przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art Kodeksu Cywilnego, g) Klient Przedsiębiorca będący posiadaczem lub współposiadaczem lub pełnomocnikiem ogólnym Rachunku mbiznes konto, h) Identyfikator Klienta unikalny, 8-cyfrowy numer Klienta w systemie mbanku, który pozwala na jego identyfikację w kontaktach z mbankiem oraz w zdalnych kanałach obsługi rachunków, i) Hasło dostępu składa się od 8 do 20 znaków wybranych przez Klienta, które służy do korzystania z usług mbanku za pośrednictwem kanałów zdalnych, Strona 1 z 13

2 j) Użytkownik Klient, który spełniając warunki opisane w Regulaminie zarejestrował się w Serwisie mikrofirmy.pl, k) Wizytówka konto Użytkownika w Serwisie, l) Partner podmiot trzeci, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem udostępnia wybraną usługę dostępną w Katalogu Usług, którą Użytkownik może zamówić z wykorzystaniem Serwisu; lista Partnerów świadczących usługi dostępne w Katalogu Usług stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, m) Katalog Usług zbiór usług świadczonych przez Partnerów z wykorzystaniem własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych), które Użytkownik może zamówić z wykorzystaniem Serwisu, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, n) Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wybranej usługi dostępnej w Katalogu Usług, zawierana pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem, o) Regulamin Usługi regulamin świadczenia wybranej usługi dostępnej w Katalogu Usług, stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usług przez Partnera, p) Wynagrodzenie wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Partnera wybranej usługi dostępnej w Katalogu Usług, q) Cennik usług publikowana na stronie głównej Serwisu informacja, w której Partnerzy określili warunki i wysokość odpłatności za wybrane usługi dostępne w Katalogu Usług, zmiana Cennika usług nie oznacza zmiany Regulaminu, 3. Prawa autorskie 3.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do mbanku. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.) Wyłączne prawa autorskie do serwisów internetowych, z wykorzystaniem których Partnerzy świadczą wybrane usługi dostępne w Katalogu Usług, należą do Partnerów i podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.), o ile odrębne zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej. 4. Zakres usług świadczonych przez Operatora 4.1. Wszystkie usługi świadczone w ramach Serwisu przez Operatora przeznaczone są wyłącznie dla Przedsiębiorców, Klientów mbanku, którzy zarejestrowali się w Serwisie Przy wykorzystaniu Serwisu, Operator świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną następujące rodzaje usług: a) prawo do prezentacji, edycji oraz usunięcia przez Użytkownika wizytówki firmowej w sekcji Katalog firm Serwisu, Strona 2 z 13

3 b) prawo do zamieszczenia, edycji oraz usunięcia przez Użytkownika ogłoszeń firmowych w sekcji Ogłoszenia Serwisu, c) prawo do zamawiania wybranych usług z Katalogu Usług świadczonych przez Partnerów przy wykorzystaniu ich własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych), na zasadach opisanych w odpowiednich Regulaminach Usług Wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 4.2.a) oraz pkt. 4.2.b), są zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników dobrowolnie i są informacjami ogólnodostępnymi, nie będącymi danymi osobowymi osób fizycznych, lecz danymi dotyczącymi firm Użytkowników W ramach usługi, o której mowa w pkt. 4.2.a), Użytkownik: a) ma możliwość prezentacji wizytówki firmowej, która zgodnie z wolą Użytkownika, może zawierać dane firmy (takie jak pełna nazwa firmy, skrócona nazwa firmy, NIP, REGON, data rejestracji firmy), dane teleadresowe (adres siedziby firmy, telefon/ fax do firmy, adres , adres strony WWW), dane dotyczące rachunku w mbanku (numer rachunku, data otwarcia rachunku) oraz inne dane (opis firmy, branża w której działa dana firma), b) ma prawo wyboru, które z danych o których mowa w pkt. 4.4.a), będą widoczne na wizytówce firmowej w Serwisie w celu wyboru wyświetlanych informacji zalogowany Użytkownik musi zaznaczyć odpowiednie pola w ustawieniach profilu Użytkownika, a następnie zapisać ustawienia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie wybranych przez siebie informacji w treści wizytówki firmowej, c) ma prawo zmiany danych o których mowa w pkt. 4.4.a) w celu zmiany informacji zalogowany Użytkownik musi zmienić zakres wybranych danych w ustawieniach profilu Użytkownika, a następnie zapisać ustawienia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie wybranych przez siebie informacji w treści wizytówki firmowej W ramach usługi, o której mowa w pkt. 4.2.b), Użytkownik: a) ma możliwość bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenia na okres 30 dni, zawierającego tytuł, treść ogłoszenia, adres Użytkownika oraz ma możliwość przypisania do ogłoszenia branży i lokalizacji (województwo) zdefiniowanej przez Operatora w celu zamieszczenia ogłoszenia zalogowany Użytkownik musi wykonać akcję Dodaj ogłoszenie, uzupełnić wymagane pola, a następnie potwierdzić dodanie ogłoszenia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie ogłoszenia w Serwisie, b) ma możliwość określenia początkowej daty od której ogłoszenie będzie aktywne przez 30 kolejnych dni w Serwisie, c) ma możliwość zamieszczenia dowolnej liczby ogłoszeń, d) ma możliwość zmiany danych o których mowa w pkt. 4.5.a) i 4.5.b) w celu zmiany danych zalogowany Użytkownik musi zmienić zakres wybranych danych poprzez wykonanie akcji Edytuj, zmienić wymagane dane a następnie Strona 3 z 13

4 potwierdzić zmianę ogłoszenia tym samym wyraża swą zgodę na umieszczenie ogłoszenia w Serwisie, e) ma prawo do przeglądania, edytowania oraz usuwania zarówno aktualnych ogłoszeń jak i tych, które wygasły Serwis skierowany jest również do pozostałych użytkowników Internetu, którzy mogą przeglądać zamieszczone zgodnie z decyzją Użytkownika w Serwisie informacje, bez możliwości ich edycji lub usuwania Operator zastrzega możliwość zmiany rodzaju świadczonych przy wykorzystaniu Serwisu usług oraz funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe usługi, funkcjonalności i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w dowolnej chwili rodzaju świadczonych usług lub istniejących funkcjonalności Operator zastrzega możliwość wprowadzenia planowanych przerw technicznych w działaniu Serwisu w wymiarze nieprzekraczających jednorazowo 48 godzin, pod warunkiem poinformowania o planowanej przerwie technicznej za pomocą komunikatu w ramach Serwisu. 5. Zakres usług świadczonych przez Partnerów 5.1. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych przyjmuje się, że mbank nie świadczy usług podmiotów trzecich, czyli Partnerów, ani też nie zawiera przy wykorzystaniu Serwisu z jakimkolwiek Użytkownikiem jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych przyjmuje się, że Operator nie świadczy usług podmiotów trzecich, czyli Partnerów, a jedynie, za zgodą mbanku: a) udostępnia Partnerom Serwis celem prezentacji oferty świadczonych przez siebie usług opisanych w Katalogu Usług, oraz b) umożliwia Partnerom, poprzez zamieszczenie w Serwisie linków do stron internetowych prezentujących poszczególne Usługi oferowane przez Partnera, zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie drogą elektroniczną wybranej przez Użytkownika usługi opisanej w Katalogu Usług Przy wykorzystaniu Serwisu, Partnerzy świadczą Użytkownikom następujące rodzaje usług, określone w niniejszym Regulaminie jako Katalog Usług: a) Aplikacje Google: Google Mail, Google Documents, Google Calendar usługi świadczone Użytkownikom związane z obsługą poczty , tworzeniem dokumentów (w tym: arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych, prezentacji, rysunków) oraz zarządzaniem terminami za pomocą kalendarza, b) Księgowość Internetowa usługi świadczone Użytkownikom związane z generowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z wyliczaniem na podstawie wprowadzonych danych należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, c) Biuro Rachunkowe usługi świadczone Użytkownikom związane z prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzeniem Strona 4 z 13

5 ewidencji zakupów VAT, wyliczaniem zobowiązań podatkowych z tytułu PIT i VAT na podstawie dostarczonych przez Użytkownika dokumentów zakupowych i prowadzonej ewidencji dokumentów sprzedażowych, składaniem deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, sporządzaniem rocznych zeznań podatkowych dla podatnika rozliczającego się indywidualnie (PIT-36 + PIT-O lub PIT-36L), rejestrowaniem i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, sporządzaniem listy płac, wyliczaniem zobowiązań wobec ZUS oraz przekazywaniem do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, d) Strona WWW usługi świadczone Użytkownikom związane z rejestracją nazwy domeny, utrzymywaniem nazwy domeny, opcją na rejestrację nazwy domeny, testem nazwy domeny, hostingiem oraz stworzeniem strony internetowej od podstaw z pomocą kreatora stron WWW, e) Sklep Internetowy SOTE usługa świadczona Użytkownikom związana ze złożeniem zamówienia na jedną z dostępnych wersji licencjonowanego (wersja open lub komercyjna) sklepu internetowego (programu dostępnego na stronie internetowej, oznaczonej odrębnym adresem internetowym, stanowiącej witrynę przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż towarów lub usług przez Internet) z instalacją i hostingiem, oraz, w przypadku wybrania licencji wersji komercyjnej: pomocą techniczną i serwisem technicznym przez ustalony w regulaminie usługi okres, f) Wzory Dokumentów usługa świadczona Klientom lub Użytkownikom pozwalająca na pobranie aktywnych wzorów umów i formularzy, które można wydrukować i/lub zapisać w formacie.doc Zawarcie, pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, umowy o świadczenie określonej usługi z Katalogu Usług drogą elektroniczną, następuje zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie Usługi znajdującym zastosowanie dla danej usługi, który stanowi integralną część umowy o świadczenie określonej usługi drogą elektroniczną przez Partnera Przy wykorzystaniu Serwisu, Partnerzy świadczą Użytkownikom, także pozostałym użytkowników Internetu, następujące rodzaje usług: a) Aplikacja CEIDG-1 usługa pozwalająca na wypełnienie elektronicznego wniosku o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, b) Wyszukiwarka PKD usługa pozwalająca na wyszukanie symbolu PKD do umieszczenia w Aplikacji CEIDG-1, c) Wyszukiwarka PKWiU usługa pozwalająca na wyszukanie symbolu PKWiU do umieszczenia na fakturze, d) Kalkulator Wynagrodzeń usługa świadczona pozwalająca na obliczenie poziomu wynagrodzenia brutto/ netto, składki ZUS, zaliczki na podatek Operator uprawniony jest do zmiany Partnerów świadczących usługi o których mowa w pkt. 5.3 oraz 5.5 w każdym momencie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkowników. Strona 5 z 13

6 6. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika 6.1. Zarejestrowanie w Serwisie wymaga: a) zalogowania się do serwisu transakcyjnego mbanku przy użyciu Identyfikatora Klienta oraz Hasła Dostępu oraz wypełnienia wniosku rejestracyjnego w Serwisie, w przypadku kiedy Klient posiada Rachunek mbiznes konto, albo b) zaznaczenie opcji rejestracji w Serwisie w momencie wypełniania wniosku o Rachunek mbiznes konto, w przypadku kiedy Klient nie posiada Rachunku mbiznes konto Wniosek rejestracyjny w Serwisie Klient uzupełnia następującymi danymi: imię i nazwisko Przedsiębiorcy, pełna nazwa firmy, skrócona nazwa firmy, NIP, REGON, data rejestracji firmy, adres siedziby firmy, telefon do firmy, adres , numer rachunku, data otwarcia rachunku oraz login do konta pocztowego w 6.3. Klient, dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, iż podane podczas rejestracji dane są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych w przyszłości zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji Z chwilą zakończenia rejestracji utworzone zostaje konto Klienta w Serwisie, tzw. Wizytówka, a Klient dokonujący rejestracji uzyskuje status Użytkownika Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie Identyfikatora Klienta w mbanku oraz Hasła Dostępu do konta Identyfikator Klienta i Hasło Dostępu są danymi poufnymi, Użytkownik nie może udostępniać ich osobom trzecim Logowanie do Serwisu odbywa się poprzez serwis transakcyjny mbanku i posiada tak samo wysoki stopień zabezpieczeń jak logowanie do serwisu transakcyjnego mbanku Użytkownik może korzystać z Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem W celu usunięcia Wizytówki z Serwisu, Użytkownik musi zalogować się do Serwisu, wybrać opcję Usuń Wizytówkę, a następnie potwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku Usuń Usunięcie Wizytówki z Serwisu oznacza, że Klient traci status Użytkownika. Ponowne zamieszczenie Wizytówki wymagać będzie powtórnego zarejestrowania się w Serwisie. 7. Zamawianie usług z Katalogu Usług 7.1. Zamawianie usług z Katalogu Usług możliwe jest tylko po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu Zalogowany Użytkownik Serwisu ma możliwość: a) po potwierdzeniu przy pierwszym logowaniu do Serwisu Regulaminu Usługi, korzystania z udostępnionych w Serwisie Aplikacji Google (Google Mail, Google Documents, Google Calendar), Strona 6 z 13

7 b) po przejściu przez wywoływany w Serwisie, zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi, proces rejestracji w Serwisie ifirma.pl (widoczny jako cobrand pod adresem ksiegowosc.mikrofirmy.pl), korzystania z usługi Księgowość Internetowa na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, c) po przejściu przez wywoływany w Serwisie ifirma.pl (widoczny jako cobrand pod adresem ksiegowosc.mikrofirmy.pl), zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi, proces rejestracji, korzystania z usługi Biuro Rachunkowe na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, d) po przejściu przez wywoływany w Serwisie, zgodnie z zapisami Regulaminu Usługi, proces rejestracji w Serwisie hosting.mikrofirmy.pl, korzystania z usługi Strona WWW na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, e) złożenia zamówienia, na formularzu udostępnionym w Serwisie, na jeden z dostępnych wersji licencjonowanego (wersja open lub komercyjna) Sklepu Internetowego SOTE na zasadach określonych w Regulaminie Usługi, f) korzystania z udostępnionych w Serwisie aktywnych wzorów umówi i formularzy, które można wydrukować i/lub zapisać w formacie.doc. 8. Wynagrodzenie za usługi i płatność 8.1. Z tytułu świadczenia przez Operatora usług wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, Operator nie pobiera od Użytkowników opłat Z tytułu świadczenia przez Partnerów usług wymienionych w Katalogu Usług, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Partnerowi dostarczającemu usługę Wynagrodzenia w wysokości i na warunkach opisanych w odpowiednim Regulaminie Usługi i/lub w Cenniku usług Z tytułu świadczenia przez Partnerów usługi nie wymienionych w Katalogu Usług, Partner nie pobiera od Użytkowników opłat. 9. Treść Serwisu 9.1. Podane w Serwisie treści i dokumenty mają charakter informacyjny, przykładowy i ogólny i nie są poradą prawną w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa Podane w Serwisie treści i dokumenty mają charakter informacyjny, przykładowy i ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba że w danej treści wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej Poszczególne elementy Serwisu, w tym zdjęcia, obrazy, grafiki mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego mbank i Partnerzy posiadają prawa własności intelektualnej do wybranych elementów zawartych w treści Serwisu, których wykorzystanie bez uprzedniej ich zgody stanowić może naruszenie praw własności intelektualnej i skutkować odpowiedzialnością prawną. Strona 7 z 13

8 10. Polityka prywatności stosowana przez Operatora Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w treści wizytówki danych firmowych w Internecie lub serwisach informacyjnych, w celu rozpowszechniania w nieograniczonym kręgu osób, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania tego upoważnienia poprzez usunięcie wizytówki z Serwisu Akceptując wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Administratorem zbioru danych Użytkowników korzystających z Serwisu jest Operator Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkownika Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia Identyfikatora Klienta i/lub Hasła dostępu osobom trzecim Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, osobom trzecim. 11. Podstawowe obowiązki Użytkownik ma obowiązek: a) przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu, b) Przestrzegać wszystkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zbioru zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, tzw net-etykiety, c) nie wykorzystywać Serwisu lub jakichkolwiek usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, d) nie wykorzystywać jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego oraz nie podejmować jakichkolwiek działań mogących powodować naruszenie Strona 8 z 13

9 integralności lub stabilności Serwisu, zniszczenia, uszkodzenia, naruszenia integralności lub ujawnienia osobom nieuprawnionym treści danych przechowywanych w Serwisie, e) dokonywać terminowej płatności za zamówione usługi zgodnie z Cennikiem usług, f) dysponować odpowiednim systemem teleinformatycznym tj. posiadać dostęp do sieci Internet oraz posiadać komputer wyposażony w przeglądarkę internetową: MS Internet Explorer 7 lub nowsze, Mozilla Firefox 3.6 lub nowsze, Google Chrome 10.0 lub nowsze, Opera 9.0 lub nowsze, g) zapoznawać się z wszystkimi zmianami Regulaminu Operator ma obowiązek: a) podejmować wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, w szczególności zapewnić Użytkownikowi dostępu do Serwisu, b) podejmować wszelkie środki w celu ochrony danych Użytkownika, c) informować poprzez odpowiedni komunikat w ramach Serwisu o planowanych przerwach technicznych w działaniu Serwisu Partner ma obowiązek: a) posiadać odpowiednie uprawnienia oraz zasoby techniczne do realizacji usług, b) podejmować wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych) za pomocą których świadczy usługi, pod względem formalnym i prawnym, c) uwzględniać wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywać aktualizacji własnych systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych) za pomocą których świadczy usługi, d) informować poprzez odpowiedni komunikat w ramach Serwisu o planowanych przerwach technicznych w działaniu systemów informatycznych (w tym serwisów internetowych) za pomocą których świadczy usługi Szczegółowy zakres obowiązków Partnera w ramach świadczonej usługi znajduje się w odpowiednim Regulaminie Usługi. 12. Przestrzeganie prawa i blokada dostępu do Usług Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich W treściach wizytówek, ogłoszeń drobnych, postach, profilach i sygnaturach nie można zamieszczać treści zabronionych przez prawo powszechnie obowiązujące, zwłaszcza wulgarnych, pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, moralnie niebezpiecznych i obraźliwych, w szczególności wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle rasowym bądź religijnym oraz odnoszących się do ideologii totalitarnych, takich jak na przykład faszyzm, nazizm; oraz merytorycznie nienależących do danego działu (spam). Strona 9 z 13

10 12.3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wizytówek lub ich zmiana przez osoby trzecie, nawet na zlecenie posiadacza, współposiadacza czy pełnomocnika ogólnego do rachunku W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby składającej zawiadomienie o naruszeniu Regulaminu lub przepisów prawa oraz dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej Operator zastrzega sobie prawo do dokonania częściowej lub całkowitej blokady dostępu do Serwisu, a także usunięcia Wizytówki z Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa W przypadku zastosowaniu przez Operatora częściowej lub całkowitej blokady dostępu do Serwisu albo usunięcia Wizytówki z Serwisu o których mowa w pkt. 12.5, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków podjęcia tych działań. 13. Odpowiedzialność Operatora Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkowników dotyczące publikacji wizytówki, nie kontroluje treści umieszczonych wizytówek, w tym prawdziwości danych Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności za elementy chronione prawami autorskimi, obrazki lub linki oraz chronione znaki towarowe, logo, nazwy własne. Za niezgodne z prawem wykorzystanie danych lub znaków oraz za naruszenie innych praw osób trzecich poprzez publikację wizytówki odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który dokonał wpisu Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Użytkownikowi w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości skorzystania przez Klienta z jakichkolwiek usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności z utraconych korzyści, w tym wynikających z przerw w działaniu Serwisu Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, które udostępniają swój Identyfikator Klienta i/lub Hasło dostępu osobom trzecim. 14. Odpowiedzialność Partnera Partner dokłada należytej staranności w procesie świadczenia usług Szczegółowy zakres odpowiedzialności Partnera w ramach każdej ze świadczonych usług znajduje się w odpowiednim Regulaminie Usługi. 15. Zmiana Regulaminu Strona 10 z 13

11 15.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2012 roku Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz przesyłając informację o zmianie Regulaminu na adres Użytkownika lub wystawiając komunikat informujący o zmianie Regulaminu w serwisie transakcyjnym mbanku W terminie 14 dni od daty przesłania informacji o zmianie Regulaminu na adres e- mail Użytkownika lub od daty wystawienia komunikatu informującego o zmianie Regulaminu w serwisie transakcyjnym mbanku, Użytkownik może odmówić przyjęcia nowych warunków Regulaminu. Poprzez odmowę przyjęcia nowych warunków Regulaminu rozumie się usunięcie Wizytówki przez Użytkownika W przypadku, gdy Użytkownik nie usunie Wizytówki w wyznaczonym terminie, rozumiane jest to jako wyrażenie zgody na nowe postanowienia Regulaminu W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Usługi, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Usługi. 16. Reklamacje Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących: a) realizacji usług świadczonych przez Partnerów, b) realizacji usług świadczonych przez Operatora W przypadku reklamacji związanych z realizacją usług świadczonych przez Partnerów, Użytkownik powinien składać reklamacje zgodnie z zapisami odpowiedniego Regulaminu Usługi W przypadku reklamacji związanych z realizacją usług świadczonych przez Operatora, Użytkownik powinien składać reklamacje korespondencyjnie na adres: mbank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, Łódź 2 (z dopiskiem Serwis mikrofirmy.pl ) lub poprzez zgłoszenie ich na mlinii pod numerem telefonu: Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Departament Rozwoju Biznesu w kolejności ich wpływania do Operatora O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie, drogą mailową lub telefonicznie Decyzja Operatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 17. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. Strona 11 z 13

12 17.2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: a) w siedzibie mbanku mbank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, Łódź, al. Piłsudskiego 3, b) u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mlinii (z telefonów stacjonarnych) lub (z telefonów komórkowych), c) na strona internetowych Serwisu Strona 12 z 13

13 Załącznik nr 1 Lista Partnerów Na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem, Partner: 1. Power Media Power Media S.A. z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS , posiadająca numer NIP: i REGON: , kapitał zakładowy w wysokości złotych wpłacony w całości, świadczy następujące usługi: a) Księgowość Internetowa, b) Biuro Rachunkowe, c) Hosting (Strona WWW), d) Sklep Internetowy SOTE, e) Wzory Dokumentów, f) Aplikacja CEIDG-1, g) Wyszukiwarka PKD, h) Wyszukiwarka PKWiU, i) Kalkulator Wynagrodzeń. 2. Google Google Poland Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa, ul. Emilii Plater 53, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS , posiadający numer NIP i REGON , świadczy następujące usługi: a) Aplikacje Google Strona 13 z 13

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: BOK PPUC: Data nadania: Dane Użytkownika: wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo