e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną."

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Kujawsko Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej, WND-POKL /13 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. W ramach Projektu wsparcie skierowane jest do kilku grup odbiorców: a) 304 os. fizycznych (183 kobiet i 121 mężczyzn) zainteresowanych podniesieniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ES w zakresie szkoleń i doradztwa indywidualnego, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów, o którym mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, b) 90 członków lub pracowników 20 podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w ramach projektu, (54 kobiet i 36 mężczyzn) prowadzących działalność komercyjną, c) 20 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 15 podmiotów ekonomii społecznej w zakresie doradztwa grupowego dla pracowników i członków PES prowadzących działalność komercyjną i 5 PES prowadzących działalność komercyjną w zakresie usług księgowych, prawnych i marketingowych, d) 10 os. (6 kobiet i 4 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów, o którym mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, niezatrudnionych w zakresie utworzenia, przystąpienia do lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, wsparcia szkoleniowego i doradczego, e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną. 2. Wszystkie wyżej wymienione podmioty/osoby muszą funkcjonować na obszarze realizacji projektu obejmującego powiat: inowrocławski, mogileński i żniński. Za funkcjonowanie na wskazanym obszarze rozumie się posiadanie miejsca zamieszkania (zameldowanie lub przebywanie z zamiarem stałego pobytu) na wskazanym obszarze, lub udokumentowane wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności na wskazanym obszarze. 3. Uczestnikiem Projektu może zostać zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Osoba fizyczna staje się Uczestnikiem projektu poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie zaś osoby prawne poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie przez osoby

2 reprezentatywne dla danego podmiotu. Inne podmioty oraz instytucje mogą współpracować podczas realizacji projektu na zasadach określonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy (Organizatora). Uczestnikiem projektu zostaje się z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie, z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, osoba ta deklaruje, że zapoznała się z regulaminem projektu oraz składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zwłaszcza przyjmuje do wiadomości, że: a) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. b) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu KUJAWSKO PAŁUCKIE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); d) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ul. Słowackiego 114, Toruń) beneficjentowi realizującemu projekt - pn. KUJAWSKO PAŁUCKIE CENTRUM EKONOIMII SPOŁECZNEJ, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (ul. Garbary 2, Bydgoszcz) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu pn. KUJAWSKO PAŁUCKIE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; e) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; f) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 4. W ramach Projektu przewidziane są następujące instrumenty wsparcia: a) wsparcie szkoleniowo doradcze w zakresie tworzenia lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze ekonomii społecznej, Str.2

3 b) szkolenia dla członków spółdzielni z zakresu niezbędnego do prowadzenia spółdzielni socjalnej c) doradztwo indywidualne, dla spółdzielni socjalnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej d) szkolenia zawodowe dla osób przystępujących lub ubiegających się o zatrudnienie w spółdzielni socjalnej e) udzielenie wsparcia finansowego na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej f) wsparcie pomostowe g) konferencje i lokalne debaty mające na celu wzmocnienie lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 5. Szkolenia dla uczestników w ramach zadania 1 projektu KPCES: a) Uczestnikiem projektu, który zgłasza udział w projekcie może zostać osoba fizyczna w wieku lat, która spełnia kryteria określone w pkt. 1-3, w tym także taka, która jest przedstawicielem lub członkiem podmiotu ekonomii społecznej. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, mailem lub faksem poprzez złożenie wypełnionego formularza aplikacyjnego w Biurze Projektu KPCES w Bydgoszczy lub w Inowrocławiu. b) Organizator podejmuje się zrealizowania cyklu szkoleń z zakresu ekonomii społecznej opartego na materiałach szkoleniowych opracowanych przez ekspertów prowadzących zajęcia. Organizator zobowiązuje się do informowania Uczestników o dokładnym terminie i miejscu szkolenia najpóźniej na tydzień przed realizacją szkolenia. c) Uczestnicy/czki szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe oraz dostęp do biblioteczki KPCES obejmującej istotne z punktu widzenia ekonomii społecznej pozycje książkowe i publikacje. d) Pracownicy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Bydgoszczy są wyłączeni z możliwości uczestnictwa w szkoleniach w roli uczestników/czek. 7. Zakres praw i obowiązków Uczestnika/czki szkoleń określa formularz aplikacyjny oraz regulamin projektu. 8. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z doradztwa w zakresie: prawnym, finansowym, pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, tworzenia strategii rozwoju i biznesplanu oraz funduszy pożyczkowych. Projekt przewiduje doradztwo o charakterze indywidualnym i grupowym. Doradztwo prowadzone będzie przez interdyscyplinarny zespół doradców zindywidualizowany do potrzeb konkretnych odbiorców. Doradztwo prowadzone będzie w Inowrocławiu, Mogilnie i Żninie. Str.3

4 O terminie i miejscu doradztwa Organizator poinformuje najpóźniej na dwa tygodnie przed jego realizacją. Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń poza wskazanymi punktami, celem ułatwienia dostępu potencjalnym uczestnikom/czkom. Doradztwo będzie co do zasady zamawiane przez uczestników/czek (mailowo, telefoniczne, osobiście) na konkretne terminy i przedziały godzinowe oraz poprzedzone diagnozą potrzeb celem zagwarantowania odpowiedniego zespołu doradczego. 9. W ramach projektu zorganizowane zostanie również doradztwo indywidualne oraz grupowe dla członków lub przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej. 10. W ramach projektu oferowane jest także wsparcie w zakresu kompleksowych usług prawnych, marketingowych oraz księgowych, z których może skorzystać łącznie 5 podmiotów ekonomii społecznej. Zorganizowany zostanie nabór chętnych podmiotów ekonomii społecznej do objęcia przedmiotowym wsparciem. Decydować będzie: spełnienie kryteriów formalnych związanych ze statusem podmiotu ekonomii społecznej prowadzącego działalność komercyjną oraz pierwszeństwo zgłoszeń. Nabór zgłoszeń ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej projektu. 11. W ramach partnerstwa na rzecz realizacji projektu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy wraz z Organizatorem przewiduje wsparcie osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze ekonomii społecznej. Aby zostać Uczesnikiem/czką wsparcia w zakresie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, należy spełniać warunki określone w pkt. 1-3, podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie, oraz uzyskać pozytywną ocenę testu kompetencji podczas rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym i komisją rekrutacyjną. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości oferuje: - wsparcie finansowe na założenie lub przystąpienie do PES - wsparcie pomostowe na pokrycie działalności w tym ZUS - szkolenia zawodowe - doradztwo indywidualne - opieka specjalisty 12. Organizator, w okresie październik 2013 wrzesień 2015 r. zobowiązuje się zorganizować 9 debat w formule Forum KPCES dla uczestników/czek projektu, liderów lokalnych, przedstawicieli III sektora, sektora ekonomii społecznej oraz samorządów lokalnych i regionalnych z terenu powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego, a także innych osób zainteresowanych, które czynią zadość przepisom pkt. 1-3 dotyczącym uczestnictwa w projekcie. Celem spotkań będzie wymiana doświadczeń i dyskusja nt. kierunków rozwoju ekonomii społecznej i konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Forma, miejsce i terminy forów KPCES wskazane zostaną przez Str.4

5 Organizatora, co najmniej na stronie internetowej projektu, najpóźniej na 2 tygodnie przed organizacją poszczególnych forów. 13. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt. 14. Organizator, w okresie październik 2013 wrzesień 2015 r., zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii promocyjnej na rzecz ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Przewiduje się następujące środki przekazu: prasa regionalna i lokalna, plakaty, ulotki, broszury informacyjne, konferencje tematyczne oraz kampania outdoor-owa. Wszystkie zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne zapraszamy do współpracy, zwłaszcza do pomocy w rozwoju biblioteczki KPCES, wsparcia wolontariatu KPCES, wymiany bannerowej oraz pomocy w kolportażu materiałów informacyjno promocyjnych, a także pomocy w rekrutacji i dotarciu do osób wykazujących zapotrzebowanie szkoleniowo doradcze z proponowanego w ramach projektu zakresu. 15. Niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu zostaną przekazane Uczestnikom projektu przez Organizatora drogą elektroniczną ( ), telefonicznie lub osobiście. Wszelkie informacje nt. realizacji projektu są na bieżącą umieszczane na stronie internetowej projektu: 16. Formularze aplikacyjne, umowy uczestnictwa w projekcie, deklaracje oraz inne dokumenty powstałe w ramach realizacji projektu dostępne będą (www.kpces.byd.pl) niezwłocznie po ich opracowaniu. na stronie internetowej projektu 17. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym do objęcia wsparciem. O możliwości objęcia wsparciem w ramach poszczególnych szkoleń, doradztwa, forów i konferencji decyduje pierwszeństwo zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów określonych przez Organizatora w regulaminie projektu. 18. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach/spotkaniach, wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitorowaniem jego rezultatów oraz do uczestnictwa w konferencjach. 19. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania zadanych przez ekspertów/trenerów prac i do samodzielnej nauki. 20. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w każdym przypadku. Str.5

6 21. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić tylko w formie pisemnej, wyłącznie z powodów niezależnych od Uczestnika i wymaga przedstawienia stosownych zaświadczeń. 22. W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do projektu, a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 23. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, przed jego zakończeniem, bez wystąpienia ważnego powodu po stronie Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz zostanie wyłączony z możliwości uczestnictwa we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Organizatora na okres dwóch lat od dnia utraty statusu Uczestnika (data rezygnacji, rozwiązania umowy albo decyzji Organizatora) oraz może być obciążony kosztami związanymi z dotychczasowym jego uczestnictwem w projekcie. 24. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa oraz wytyczne i zalecenia dotyczące wdrażania projektów w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz instytucji nadzorujących, w szczególności Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Str.6

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn.: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim nr umowy: UDA- PO KL.07.02.02-32-002/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA

KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA Strona 1 UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE KSIĘGOWYM DLA NGO realizowanym w ramach projektu Księgowość w NGO. Wyższe kwalifikacje lepsza współpraca zawarta w dniu. 2013 roku w Toruniu, pomiędzy: Pomorską Fundacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo