SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W 2014 R."

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, Kośmin 7, Żyrzyn, tel/fax: , tel.: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Kośmin, SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W 2014 R. 1. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem LGD. W 2014 r. siedziba i Biuro Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień przeniesione zostały z Nałęczowa i od 1 lipca 2014 r. mieszczą się w wynajmowanym lokalu w dworku Kossaków w Kośminie w gminie Żyrzyn. Wynajmowana powierzchnia stanowi ponad 102 m² i składa się z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu. Lokal ma dostęp do wszystkich mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, internet). W ramach wynajmu, LGD dysponuje także posesją na miejsca parkingowe. Wynajmowane pomieszczenia służą do bieżącego funkcjonowania biura, organizacji posiedzeń organów statutowych LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz organizacji szkoleń i spotkań aktywizacyjnych dla mieszkańców i podmiotów z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (11 gmin należących do LGD). Pomieszczenia biurowe posiadają niezbędne wyposażenie do pracy 7 pracowników biurowych, w tym: meble, komputery z oprogramowaniem, drukarki do komputerów, projektor z ekranem multimedialnym, kserokopiarkę, materiały i urządzenia biurowe, sprzęt telefoniczny. Według stanu na koniec 2014 r. w Biurze LGD zatrudnionych było 7 pracowników, w tym: (a) 3 osoby na pełnych etatach do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; (b) 4 osoby (łącznie 3,5 etatu) do wdrażania Projektu partnerskiego pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zadania, które przypisane są stanowisku ds. rachunkowo-księgowych, zlecono podmiotowi zewnętrznemu - Biuru Usług Księgowych w Puławach. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura LGD (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia biura, delegacje, zakup materiałów biurowych, najem lokalu, koszty mediów itp.) oraz na promocję LSR oraz szkolenia pracowników, członków organów LGD, mieszkańców z obszaru LSR i aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru 11 gmin należących do LGD pokrywane były ze środków finansowych z w/w programów pomocowych. 1

2 2. Działania LGD Praca merytoryczna Zarządu LGD W 2014 r. Zarząd odbył 16 posiedzeń i podjął 70 uchwał, które dotyczyły następujących zagadnień: - przyjęcia sprawozdania z działalności LGD w 2013 r.; - ustalenia zakładowego planu kont; - przyjęcia nowych i wykluczenia dotychczasowych członków LGD (nie wypełniających statutowych obowiązków); - zmian harmonogramu naboru wniosków w ramach wdrażania LSR; - zmian limitu dostępnych środków w ramach naborów wniosków; - ogłaszania naboru wniosków; - wszczęcia procedury aktualizacji LSR i przedłożenia propozycji zmian LSR; - zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w rachunku bieżącym; - przyjęcia regulaminów organizacyjnych korzystania z posesji w Kośminie; - ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady za udział w pracach Rady LGD; - przyjęcia wzoru kart ocen zgodności operacji z LSR; - przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków kandydatów na członka LGD, którzy wcześniej zostali wykreśleni z listy członków; 2 Ponadto Zarząd zajmował się m.in. następującymi sprawami: (1) analizował i monitorował wydatki na rok 2014 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; (2) przygotowywał programy i projekty uchwał na Walne Zebrania Członków; (3) rozpatrywał wnioski w sprawie przyjęcia nowych członków LGD; (4) zatwierdził sposób organizacji i program 5. Festiwalu Produktu Lokalnego, który miał miejsce w sierpniu 2014 r. w Nałęczowie, zawarł umowy z dostawcami i wystawcami uczestniczącymi w imprezie; (5) realizował projekt współpracy Promocja Aktywnego Wypoczynku razem z LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z Lubartowa oraz LGD Nasze Roztocze ; (6) analizował stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i przygotowywał dokumenty do ogłoszenia w 2014 r. konkursów w sprawie naboru wniosków w ramach działań: Małe projekty i Odnowa i rozwój wsi ; (7) przygotował udział LGD w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach AGROTRAVEL;

3 (8) negocjował umowę z Gminą Żyrzyn w/s dzierżawy pomieszczeń w dworku Kossaków na siedzibę i biuro LGD oraz dzierżawy posesji wokół dworku; (9) przygotował koncepcję utworzenia kempingu w Kośminie na posesji dzierżawionej od Gminy Żyrzyn; (10) przygotował inicjatywę zagospodarowania 4 stacji kolejowych (Sadurki, Klementowice, Puławy i Gołąb) na cele turystyczne; (11) podpisał umowy z wykonawcami i dostawcami w związku z realizacją projektu współpracy Promocja Aktywnego Wypoczynku ; (12) przyznawał certyfikaty produktom lokalnym; (13) powołał zespół ds. koordynacji prac nad nową LSR na lata ; (14) organizacji wyjazdu studyjnego poznanie dobrych praktyk w zakresie promocji i sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych; (15) podpisanie umów na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny ; (16) ustalenia składek członkowskich. Szkolenia beneficjentów, spotkania aktywizujące i wizyty studyjne. Biuro LGD w 2014 r. zorganizowało w sumie 42 wydarzenia o charakterze edukacyjno-promocyjnym i aktywizującym, w tym: szkolenia, warsztaty i spotkania aktywizujące mieszkańców z obszaru 11 gmin należących do LGD Zielony Pierścień. Wzięło w nich udział w sumie 676 osób. Zajęcia te były organizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z Osi 4 LEADER PROW oraz w ramach realizacji projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Z Osi 4 LEADER PROW organizowane były szkolenia dla beneficjentów z obszaru LSR dotyczące przygotowania oraz rozliczenia projektów w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi oraz szkolenia aktywizujące i wizyty studyjne. Spotkania aktywizujące dla społeczności lokalnych dotyczyły: współpracy gestorów w ramach sieci Ekomuzeum Lubelszczyzny Żywa Tradycja, sprzedaży i promocji produktów lokalnych i tradycyjnych, współpracy partnerskiej w obszarze turystyki oraz przygotowania inicjatyw lokalnych i ich wsparcia finansowego z Osi 4 LEADER lub Programu Szwajcarskiego. Ponadto organizowane były: - w Nałęczowie Kiermasze Produktów Lokalnych adresowane do turystów, podczas których były sprzedawane i promowane produkty lokalne i tradycyjne z obszaru LGD; - wyjazd studyjny pn. Znaczenie produktów tradycyjnych i lokalnych dla rozwoju regionu dobre praktyki ; 3

4 - konferencja pt. Doświadczenia z przeszłości nauką do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ; - Rajd po produkt lokalny dla turystów promujący dziedzictwo kulturalne obszaru LGD; - 5. Festiwal Produktu Lokalnego w Nałęczowie. W sumie takich szkoleń w ramach Osi 4 LEADER PROW było 30, wzięło w nich udział 506 osób. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy organizowane były szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów ubiegających się i korzystających ze środków z Programu Szwajcarskiego na realizację projektów oraz warsztaty dotyczące przygotowania Planu Rozwoju Turystyki. Takich zajęć zorganizowano w sumie 12, a wzięło w nich udział 170 osób. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy LGD Zielony Pierścień w 2014 r. podpisała 39 umów z beneficjentami w/s realizacji projektów. Biuro rozliczyło 44 projekty na łączną kwotę dofinansowania: ,62 zł. Ponadto LGD Zielony Pierścień uczestniczyła w targach promujących obszar, tj. w: - Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2014 w Warszawie; - Międzynarodowych Targach Agrotravel 2014 w Kielcach - Targach Turystycznych Polski Wschodniej Finanse LGD LGD posiada rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie. Ponadto LGD otworzyła 10 wydzielonych rachunków bankowych do obsługi finansowej Projektów. W 2014 r. łączne wpływy finansowe LGD wyniosły ,84 zł, w tym zaliczka w wysokości ,95 zł ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację Projektu partnerskiego pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny i granty dla beneficjentów. Przychody LGD osiągnęły poziom ,89 zł i były o ,39 zł wyższe w porównaniu z 2013 r. ( ,50 zł). Z tego największą pozycję stanowiły przychody ze środków pomocowych na realizację rozpoczętych i kontynuowanych projektów współfinansowanych w ramach: Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy ( ,99 zł) i Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ( ,28 zł) oraz nadwyżka finansowa z 2013 r. ( ,93 zł). Łączne wydatki LGD w 2014 r. wyniosły ,00 zł i wiązały się z realizacją projektów wdrażanych przez stowarzyszenie. Największą pozycję w ramach wydatków stanowiły: granty dla

5 beneficjentów Projektu partnerskiego pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny ( ,05 zł), usługi obce ( ,97 zł), wynagrodzenia ( ,15 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (88.833,31 zł) oraz materiały i energia (72.145,40 zł). W 2014 r. wynik finansowy osiągnięty przez LGD stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami (deficyt) w wysokości ,11 zł. Deficyt został pokryty z kredytów bankowych zaciągniętych na realizację projektów. Środki te zostaną zwrócone LGD w ramach refundacji w 2015 r. po zakończeniu projektów. Zarząd Beata Antoniak -... Marcin Berłowski -... Jakub Pruchniak Anna Matys -... Jan Franciszek Nowak -... Zbigniew Pacholik -... Jolanta Pecio -... Aneta Sosik-Kierszniewska -. Barbara Ścibior - Justyna Chechelska-Kowalczyk -... Stanisław Widz -...

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1 Spis treści I. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r.

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r. Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie z dnia 05 kwiecień 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Zarządu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisyway planowanych do poniesienia w związku z realizacją / 0 I. Funkcjonowanie LGD Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK 1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR 2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1 Leszek Buller Skarbnik Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, 27 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1. Wprowadzenie. Sytuacja finansowa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1 I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1. Informacje ogólne 2 2. Organy Narodowego Centrum Nauki i organizacja Centrum 3 3. Struktura Centrum 5 II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 20 USTAWY O NCN

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo