Reakcje ceny akcji na giełdzie na infonnacje o nowej emisji akcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reakcje ceny akcji na giełdzie na infonnacje o nowej emisji akcji"

Transkrypt

1 Paweł Lubecki MI,dsywyd:r.lalowe Studium Dokt.ranckl. Reakcje ceny akcji na giełdzie na infonnacje o nowej emisji akcji Inwestowanie w nowe emisje akcji. w świe tl e licznych badań ekonomi stów amcrykall skich. zw iązane jest z oczekiwaną SIOp'l zwrotu z inwestycji, będącą poniżej zwrotu z portfela indeksowanego. Próba zbadania tego problemu w wa ~ runkach polskich przyniosła rezultaty podobne do rezultatów badań amerykarlskichi. Z raktem. że pierwotnym i wlórnym emisjom akcji t owarzyszą stopy zwrotu poniżej stopy zwrotu ca ł ego rynku. związane jest jeszcze jedno zagadnienie. Jest 10 problem zasadniczo negatywnej reakcji rynku kapitalowego na wiadomość o planowanej emisji nowych akcji. Reakcja rynku kapitalowego na informację o planowanej emisj i dodatkowych akcji wynika na ogół z obawy o zaistnienie jednego lub kombinacji kilku poni ższyc h czynników. Są to: "rozwodnienie" zysku na akcję (EPS dilutioll), presja na ce nę akcji w wyniku pojawienia się dodatkowej podaży, brak wystarczaj,!cej wiedzy rynku o st anie finansowym firnly (insider il/formaliol/), zmiana struktury kapita ł u i potencjalna zmiana struktury akcjonariatu, wreszcie obawa o reakcję pozostałych uczestników rynku na pojawienie się ni eoczekiwanej informacji (liiianlicipated alll1ol/licemenl). Na temat EPS di/taioll literatura finansowa i praktyka inwestycyjna wypow i adały się wielokrotn ie. Argument w postaci EPS dill/lion zak ł ada, że informacja o nowej emisji akcji niesie ze so bą rozwodnienie zysku na akcję w krótkim okresie i w rezultacie powoduje niejako "dostosowawczy" spadek ceny akcji. W istocie argument ten sprowadza s i ę do za l ożenia, że podstawowym narzęd z i em wyceny akcji firmy stosowanym przez inwestorów jest porównani e PER (price/eamil1g~' ratio - stosunek ceny do zysku na akcję) firmy do PER branż y lub średniego PER na rynku. Takie za ł ożen i e jest wielce problematyczne. Jakkolwiek używanie wskaźnika PER do wyceny firm na giejdzic I P. Lubccki, Korelacja pomiędzy liczbq emisji akcji firm fjllbliczllych II ::.wrotem l inwestycji. Materialy V[) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pod red. S. Wydymusa i K. l3udzowskiego, KatedrJ. Handlu Zagranicznego. AE w Krakowie, Kraków 1999.

2 Paweł Lubecki posiada istotny atut w postaci prosloiy analizy, lo niesie ze sobą moż l iwo ść b ł ęd n yc h interpretacji. Przede wszystkim u żywan i e wskaźnika PER eli mi nuje potrzebę tworzenia za l ożeń dotyczącyc h w i elkośc i ryzyka oraz stóp wzroslu poszczególnych parametrów finansowych firmy, które są n iezbędne do zbudowania modelu wyceny opartego na zdyskontowanych przep ł ywac h gotówkowych. Równi eż bezzasadne jest u żywanie w s k aźni k a PER zarówno do porównywania firm z róż n yc h krajów, jak i porównywania war t o śc i firm w różnych zakresach czasowych na tym samym rynku, z uwagi na d u żą wrażliwość lego wskaźnika na zmia n ę pewnych podstawowych parametrów makroekonomicznych,jak np. stopy procentowe. Używanie w s ka źnika PER ni e eliminuje zatem automatycznie trudn ośc i, jakie inwestor napotyka przy stosowaniu metody zdyskontowanych przepływów gotówkowych. Brak wiarygod n ośc i metody PER moż n a z il u s t rować na dwóch hipotetycznych modelach 1 W obydwu wypadkach do wyliczenia wa rto śc i spodziewanego wskaźnika PER dla rynku slosujemy na s tępujący wzór: Po PayoJ/1 ratio (l + gil) --= PER=. EPS o r ~gll gdzie: Po - wartość rynkowa firmy w okresie 0, EPS o ~ zysk na akcję. w okresie 0, PER - wymagany w s kaź nik ceny do zysku, PayO/tI rafio - wskaźn i k wy piaty dyw idendy (dywidenda/zysk netto), r - wymagana stopa zwrotu z kapi t a ł u, w ywod ząca s ię z modeju wyceny aktywów finansowych (Capital Asset Pricif/g Model) H. Markovit za, gll- slopa wzrostu dywidendy (w nie s kon czo no ść). Tabela [. Porównanie spodziewanego wskaźnika PER dla dwóch rynków w tym samym okresie Wyszczególnienie Rynek I Rynek 2 Stopa wolna od ryzyka (dtugoterminowe obligacje rlądowe) 12% 6% Premia za ryzyko 7% 7% Prognozowana stopa inflacji,% 8% P;ognol,Owana realna stopa wzrostu PKB 4%,% 5redni 11fIYoUl ra/io 30% 30% Spodziewana stop:! 30% (l + 12%)/ 30%(1 + 1]%)1 PER (19%- 12%)=4.8 (14%-13%) =33.9 tródlo: C.W. Smith Jr, Naising Capi/al: Theor)' (I/ld Eddellce, The Rel'olwioll i/l COrpOrtlle Fil1(mce. Blaekwell PubJ.. Oxford-Malden l A Damooaran./m cslmelll Vall/Mioll, John Wilcy & Sons. New York 1996.

3 Reakcje ceny akcji na gieldzie... I W tabeli I podano najwa żni ej sze miary makroekonomiczne dla dwóch rynków kap it ałowyc h (krajów), prly czym naji s totni ejszą róż ni cę stanowi wyso k ość stóp procentowych. W tym hipotetycznym przypadku, w ła śc iwie tylko z powodu zasadni czej róż ni cy w poziomie stóp procentowych, oczekiwana stopa PER na rynku 2 będz i e z nacząc o wyższa niż na rynku I. Podważa 10 calkowicie zas adność porównań w s ka źników PER firm pomiędzy rynkami (krajami) różniącym i się wskaźnikami makroekonomicznymi. Podobnie jest w wypadku porównania wskaźni ka PER dla jednego rynku, ale w różnym zakresie czasowym, co ilustruje hipotetyczny przyklad podany w tabe li 2. Tabela 2. Porównanie spodziewanego wska7.nika PER dla dwóch okresów w tym samym kraju \Vy~ zczególnienic Okres I Okres 2 Stopa wolna od ryzyka ( długoterminowe obligacje rządowe) 10% 5.50% Premia 7.u ryzyko 5% 5% Prognozowana stopa inflacji 6% 4% Prognozowana realna stopa wzros!u PKB 3% 2,50% Średni pl/joiii mlio 30% 30% SpodziewIUla stopa PER 30% (I + 9%)1 30%(1 +6,5%)/ (15%- 9%)= 5.45 (10,5% -6.5%) = 8.00 L: ródł o: C.W. Smith. op. cit. Za ł oże ni e o spadku ceny akcj i z obawy o wystąpienie efektu EPS dilllrio/l oznacza ł oby również, że inwestorzy niejako bezkrytycznie czy tają raporty finansowe firm. a w konsekwencji, że firmy m ogą manipulowa ć zyskiem netto do wp ł ywa nia na cc n ę akcj i. W s półczesna teoria finan sów zasadni czo jest z tym sprzeczna, Badania przeprowadzone przez Roberta Balla 3, dotyczące reakcj i cen akcji na 108 typowych zmian w polit yce rach unkowej firm publicznych, dowodzą, że nie ma pozytywnej korelacji p o mi ędzy zmiana mi w standardach ks i ęgowyc h a z mian ą wartosc i rynkowej akcji. Podobnie badania Roberta Kaplana i Ri charda Rolla', d o t yczące wpływ u zmian w polityce amortyzacj i i sposobie rachunkowej prezentacji kredytu podatkowego, ud owadniają. że pomimo krótkookresowego wzrostu zysku netto w firmach d o konują cyc h tego typu operacj i rachun kowych ni e na stą pił erekt w postacji pozytyw nej reakcji ccny akcji. Moi na zatem u znać. że współczesna teoria fi nansów, podobnie jak praktyka in westycyjna na dojrza łych rynkach finan sowyc h zasadniczo odrzuca twi er- J R. BalI. Alwm(llies ill Relatiollship ber... ecll SeC/lrilies' }'ie/ds (llid }1e/d Surrogmcs,.Joumal of Financial Economics" nr 6. ~ R. Roll. A Simple Imp/icil MellSllre oj IlIe Bid'l/Sk Spread ;'1 (III EjJiciem Market, "Journal offinance" 1984,s

4 I Pawel LI/becki dzenie o wpływie EPS dillllioll na cenę akcji. Zakłada ona natomiast. że na efektywnym rynku wartość firmy jest su mą przewidywanych zdyskontowanych przypływów gotówkowych (cwih -flolv) firmy. Oznacza [0, że zmiana krótkotermin owyc h prognoz zysku na akcję nic ma żad n ego wp ł yw u na wartość firmy. W konsekwencji cena akcji firm y nie powinna się zmienić, o ile inwestorzy oceniają, że firrnajcsl w stanie osiągnąć wewnętrzną stopę zwrotu (frr - interna! rore of rewm) z dodatkowego kapitalu, będącego rezultatem nowej emi sji akcj i ni e mniejszą ni i slopa stosowana przy dyskontowani u przewidywanyc h cash-f/ow firmy dla przyszłych okresów. J eś l i ta wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa, to cena akcji powinna wzrosnąć. Argument o presji na ce n ę akcj i w wyn iku zac hwiania równowagi pomiędzy popytem a podażą wydaje s i ę argumentem oczywistym. Zakłada on, że krzywa popytu na akcje, podobnie jak popyt na każde dobro ekonomiczne, jest krzywą malejącą. W rzeczywistości badania empiryczne ni e potwierdzają tej hipotezy. Myron Scholes w pracy doktorsk iej przeprowadzonej na uniwersy tecie Ch icago S ana li zowa ł od d zia ł ywa nie na ce n ę akcji, jakie wywo l ują ofert y sp r zed aży du żych bloków akcji (tender offers). Zgodnie z powszechnie panują cą opinią. w wypadku d u życ h ofer! sp rzeda ży akcji, spadek ceny powinien za l eżeć wprost proporcjonalnie od wielkości oferowanej transzy. Wyniki badan M. Scholesa okaza ł y s i ę zas kakują ce, gd yż nie potwierdzi ł y korelacji pomiędzy wielkośc i ą oferowanego bloku a stopniem deprecjacji ceny akcj i. Jednoczesne zaś występowanie faktu deprecjacji ceny świ ad czy, że jej powód l cży gdzie indziej. Poni eważ najwi ę ksza deprecjacja cen akcji występowała w badaniach M. Scholesa w wypadku oferty przeprowadzonej przez cz łonków wladz firm y, m oże to oznaczać, że w istocie powodem deprecjacji ccny w wypad ku wtórnej oferty jest obawa o brak wysta rczającej wiedzy o stanie firmy, czy li tzw. il/sider trat/ing. Pojawienie s i ę obawy o brak wys t arczającej wiedzy rynku o stanie finansowym firmy (iwiit/er il/forma/ioll) jest trzecim przypuszczalnym powodem spadku cen akcji w wyn iku pojawienia się informacji o wtórnej ofercie. Jednym ze sposobów wyt lu maczenia, dlaczego informacja o wtórnej ofercie m oże s t anowić zag r oże ni e dla ce ny akcji na gieldzie,jest hipoteza, że cz łonk ow i e w ł adz fi rmy sami będąc najlepiej poinformowani o rzeczywistym stanie finansowym i perspektywach fi rmy wybierają najlepszy moment, czyli ten kiedy w ich opinii cena akcji os i ąga lokalne maksimum, aby e mi tować nowe akcje. Z jednej strony emi sja nowych akcji może sta n owić zabezpieczenie dla operacji firmy na przyszłość. w wy padku jeże l i zarządzaj ący firmą rzeczywiście przewidują pogorszenie warunków rynkowych dla dzia łaln ości firmy. Z dru giej st rony m oże być tylko tak, że w opinii zarządzaj1lcyc h firmą obecna cena akcj i jest przewartościowana (zarządzający w i edzą lepiej n i ż rynek,jakie będą warunki dla przysz łej dz i a ł alnośc i firmy), s tąd decyzja o nowej emi sji oznacza $ M. Scholes, Markt'ljor Securilies: SlIbslilufiOI1 L/USUS Price Pressure and fhe Effecls oj Injormarioll 011 Slwre Prices,,.loumaI or Business" 1972, nr 45.

5 na tylko wybór najlepszego momentu do przeprowadzenia emisji (Iimillg). Zaistnienie obydwu sytuacji uzasadniałoby wyprzedaż akcji fi rmy i w konsekwencji spadek ich cen'y. Wiele badań empirycznych dotyczących reakcji rynku na pewne typy informacji p ł ynące z firm publicznych, przeprowadzonych przez ekonomistów amerykańs ki c h, wydaje s ię po t wierdzać powyż szą hipot ezę. Można przytoczyć studia S. Linna i J. Pinegara 6 dotyczące zachowania cen akcji w okresie dwóch dni, po informacji o zmniejszeniu planowanej dywidendy, prleprowadzone na grupie 102 firm, czy też swdia J. McConnella i C. Muscarelli'. dotyczące zachowania cen akcji w tym sam ym okresie, po inform acji o planowanym zmniejszeniu wydatków inwestycyj nych, przeprowadzone na grupie III firm. W pierwszy m przypadku średnio akcje s traciły l A%, a w drugim spadek wy n os ił ś rednio 1,1 %. Hipoteza o przewidywanej zmianie struktury kapitału w wyniku nowej emisji akcj i i wynikającym stąd negatywnym wpływie na ce nę akcji jest argumentem najbardziej wątpliwym. Przyjęc i e go oznaczałoby, że w okresie poprzedzają cym e mi sję nowych akcji, daną fi r mę cechowa ł a opt ymalna struktura kapitału, a nowa emisja ją zakłóca, st ąd cena akcji firmy spada. Równie dobrze moż na jednak uznać, że nowa emisja poprawia s truktu rę kapitału. Wydaje s ię, że wobec braku badań empirycznych jednoznacznie potwierdzają cyc h ł ub odrz u cających powyższe hipotezy, argument ten może być stosowany za równo dla poparcia, jak i odrzucenia hipotezy o wpływi e inrormacji o nowej emi sj i na z mianę struktury kapitału i w rezultacie spadku ceny akcji. Związa n e z powyższym zagadnieniem są implikacje przewidywanej zm iany struktury akcjonari'l1u w wyniku emisj i dla ceny g i e łd owej akcji. Trudno tutaj zas t osować jed ną miarę. I s tnieją bowiem zmiany struktury akcjonariatu pozytywne dla akcjonariu szy mniej szośc i owyc h oraz zmiany negatywne. Zasadniczo, np. inrormacje o planowanych ru zj ach (przej ęciac h ) s ą pozytywne dla ce ny akcj i, zwlaszcza jeśli firma jest przedmiotem propozycji o po ł ąc ze niu (war t ość akcji zwiększa s i ę w krótkim okresie, ponieważ rynek spodziewa s i ę premii za wykup lub po l ą cze ni e). Podobnie decyzja o sprzedaniu akcji rirm y będącej w posiadaniu firmy, której akcje są notowane (spin-ofj),jest pozytywnie przyjmowana przez rynek. Jeszcze bardziej pozytywnie są przyjmowane przez rynek decyzje o dobrowolnej likwidacj i. Można sobie wyobra z ić, że w wypadku ry nków ni edojrza ł yc h, w których ni e są respektowane prawa akcjonariuszy mn i ej szośc i o wych, pewne zmiany w strukturze akcjonariatu, np. pojawienie s ię silnego inwestora strategicznego, mogą być bardzo negatywnie interpretowane przez rynek, zw ł aszcza w wypadku, ki edy ni e ma perspektywy odkupieni a akcj i akcjonariuszy mniej szośc i owy c h po cenie rynkowej lub wyższej. Po lski rynek kapitałowy doświadczy ł już tego typu sytuacji, np. \II wypadku pojawienia s i ę ~ S. linii, J.M. Pincgar. T/re Effecl oj Issrlillg PreJerred Swck 011 Commorr SlOck/rulders \\'c(llllr. M'lOlIscript. Universily of lowa J. McConnell. C. Muscarella, Corporate Ca/Jiw/ Expendilllre DecisiollS wul/lre Marke/ \Itr/Ile of/lre Firm,,,10umai er Finnncial EcOllomics" 1985, nr 14.

6 Paweł Lubecki akcjonariusza wiekszościowego w BPH w 1999 r. (Hypo-Vereinsbank), czy akcjonariusza większośc i owego w Stomilu Olsztyn w 1995 r. (Michelin). Ostatni argument, czyli tzw./if/{liilicipated af/llollf/cemellt, ma częściowo charakter psychologiczny. Zgodnie z t eor ią e fektyw n ośc i rynków, zmiany ceny akcji odzwiercied l ają tylko niespodziewany komponent informacji płynących ze spó ł ek. W za l eżności od stopnia efe kt yw no ści rynku, reakcja na pojawienie się ni czilanej inwestorom informacji o firmie powinna być : w wypadku rynku efektywnego. w wypadku rynku "wolno ucz..lcego się" (sjow Jeaming market), a także ponadreaktywnego (over-reactillg market) (rys. l). Cena Cena Cena Czas Rynek efektywny Czas Rynek "wolno UCZ1]Cy się" Czas Rynek ponlldrektywny Rys. l. Typy reakcji rynku na pojawienie się nieznancj informacji, w zależności od rynku :lr6dto: A. Damodaran. tnveslmciii Valllarion.John Wilcy & Sons. New York 19%. Przyjmując to za lożenie, czyli za kładają c prawdziwość teorii efek t yw nośc i rynku (efficient market hyporesis), ska ła zmian cen akcji jest tym większa, im bardziej niespodziewana informacja będzie przedstawiona przez firmę lub jej otoczenie. Zgodnie z tą teorią, emisje długu są bardziej przew i dywa ł ne niż emisje kapitału. gdyż przyjmując istni en ie optymalnej struktury kapitałowej. np. każda spła t a części starego zadłuże nia musi pociągać emi sje nowego dlugu. To jest z kolei dość łatwe do przewidzenia wsku tek analizy tebeli amortyzacji d łu gu. Podobnie prze widywaln ość zysków um oż liwia przewidywalność zmian w kapi tale. Poniewa ż przewidywa ln ość zysków jest dużo mniejsza niż przewidywalność terminów spłat długu, s t ąd pojawienie się informacji o nowej emi sji kapitału stanowi zaskoczenie dla rynku. R ea k cją jest spadek ceny akcji firm y. Trzeba jednak zaz naczyć. że prlyjęcie ostatniej hipotezy za l eży od przyjęc ia lub odrzucenia teorii efektywnośc i rynku. W kwestii samej efek t ywności rynków kapitałowych nie ma pełnej zgod no ści wś ród ekonomistów. Na przykład rezu ltaty badań B. Jacobsa i K. Levy'eg0 8 przeprowadzone w 1988 r. stoj :} w sp rzecznośc i z za lo że niami teorii rynków efektywnych. W swojej anałizie regresji dowodz'-i oni, że pewne fakty sprzeczne z teorią rynków efektywnych S<J statystycznie znaczące, np. mały wskaźnik ce ny do zysku (low PER effect), mała kapita ł iza cj a, niespodziewana wielkość zysku netto (opóźnienie l-mi e- I B. Jacobs, K. Lcvy. 011 the Val14C oj the Va/lle. "Financlal Analysls Joumal" nr 44/4.

7 sięczn e). Anomalie rynkowe zw i ąza n e z ni eefe kt yw n ośc i ą rynku m oż n a ująć zasadniczo w cztery kategorie: mal a kapitalizacja, ni ski wskaź nik PER, fi rm y "zaniedbywane", efekt kalend arza. Tabela 3. Rodzaje anomalii rynkowych wynikające z n iefe k tywności rynku Wym:zególnienie Mala kapitalizacja Niski wskażnik PER Firmy.. zaniedbywane" Efekt kalendaria Charakterystyka Akcje firm o malej kapitalizacji mają lepsze osiągnięcia cenowe niż caly rynek Akcje firm o niskim wskaźniku PER z achowują s i ę lepiej niż akcje firm o wysokim wskażniku PER Akcje firm zaniedbywanych przez analityków rynku zachowują się lepiej niż akcje firm analizowanych priez wielu analityków Akcje zachowują się lepiej w pewnych okresach: efekt.. stycznia", efekt.. wakacji" Zródło : F. Fablnzi. lill'es/mellt Management. Prcntice Hall, Uppcr Saddle River, NJ Ogó ln ą tezą ws p ó ł czes n yc h b a d a ń teorii e fe k tyw n ości rynk ów k a pitało wych jest to, że wys t ę puje ona \V formie s łabej (weakjorm of efficiellcy) i pó ł silnej (semistrollg form oj efficiellcy). Zbadan ie wys t ę pow ania formy siln ej (Sll"O lig form oj efficiellcy) jest utrudnione z uwagi na fa kt, że wykorzystywa nie informacj i po ufnych jest nielegalne na w i ę k szo śc i rynków k a pitał owyc h. W rezultac ie zbadanie, czy tzw. il/sider traders o s iąg ają ponadrynkowe zwroty jest częs t o ni e m oż li we. Jednak studia d o t ycz~lce tego zjawiska w jego jawnych fo rmac h prow ad zą do wniosku, że im'ider traders o s ią gają ponadrynk owe zwrot y. Tabela 4. Reakcja notowanego instrumentu (w %) na informację o nowej emisji kapitalu w ciągu dwóch dni od pojawienia się informacji o em isjia Typemitowanego instrumentu przemyslowy Sektor cmitenta użyteczności publicznej Akcje zwykle -3,1 4-0,75 (155) (403) Akcje uprlywilejowane -0,19 <O~8 (28) (249) Akcje uprlywijejowanc 7.amiennc (53) (8) Obligacje -0,26-0,13 (248) (140) Obligacje zamienne -2,01 (73) - - a zwroty procentowe z poszczególnych instrumentów podane są w war t ościach względnych w stosunku do lokal nego indeksu, w nawiasach podano liczebnośt badanej grupy Zródlo: ew. Smith. op. cit. '} F. Fabozzi, op. cit.

8 Pawel LI/becki Podsumow ując problem reakcji ceny akcji na info rmacj ę o planowanej nowej emisji akcji, można zag regować wyniki obserwacji dotyczący c h zachowania poszczegó łn ych typów emitowanych in strumentów w ł aścic i e l ski c h w tabeli. Mo ż na wysunąć wniosek, że im emitowany instrument jest bliższy akcjom zwyk ł ym, tym silniej sza jest negatywna reakcja rynku. Zgodni e ze wspó ł czesną teorią, negatywna reakcja ceny akcji na rynku wynika głównie z zaistnienia jcdej łub kombin acji po ni ższych przyczyn: niedostatecznej wiedzy o stanie finansowym firmy (jf/sider tradillg), zmiany struktury włas n ośc i o wej firmy oraz tzw. ul1anticipated (ji/l!ollilcemelli. Wydaje się, że w wypadku rynków ni edojrz ał yc h, czy ł i nie spe łni ajacych kryteri um efektywności w form ie półs i łnej, takich jak rynek po ł sk i, g łównym czynni kiem powod ującym spadek ceny akcji jest il/sider trading. a kolejnym kwest ia zmiany struktury w ł asnościowej firmy. Kwest ia ta pozostaje jednak otwarta w celu zbadania empirycznego. Jak ikolwiek jest powód, implikacje dla polityki firm są jasne. Im większa jest otwartość informacyjna wobec akcjonariuszy. tym potencj a! dla il/sider tradillg jest mniejszy i tym liczba informacji uznanych za tzw. I/Iwllricipated 1II11lOWICemef/t jest mn iej sza. W ta beli 4 podano za ew. Smithem podsumowanie skali reakcji poszczególnych notowanych instru mentów na i nformację o nowej emisji, dokonane na podstawie badall empirycznych. Literatura Bali R., Anomalies in Rellltionship betlveel! Securities' Yie/ds and ł7e ltl Surroga/es., J oum~! of Financial Economics" [978, nr 6. Damodaran A. Investment Valuatiol!. John Wiley & Sons. New York [996. Fabo7.zi F., IUl"esflneltl Management. Prentice Ha[l, Upper Saddle Rh'er, NJ Jacobs B.. Levy K., 011 the Valtle of Valllc, "Financia[ Analysts Journal" nr 44/4. Linn S.. Pinegar 1.M.. The Effect of Issuillg Preferrell Stock Ol! CommoI! Slockhofders lve(lllh, Manuscript, Univcrsity of towa, Lubecki P., Korelacja pomiędz)' lic:.bq emisji akcjifirm pub/icwych (/ zwrotem ;: inwestycji. Matcrillly VII Ogólnopotskiej Konferencji Naukowej, pod red. S. Wydymusa i K. Budzowsk iego. AE w Krakowie. KlItedra Handlu Zitgranicznego. Kraków McConnell J.. Muscarella C.. Corporate Capita/ Expe/!{Iiwre Decisions lif/d Ihe Market \'a/lle of the Firm.,l ournal of Financial Economics" [985. nr [4. Rock K., WII )' New Iss!les are UlIllerpriced?.J oumal of Financial Economics" [986. nr 15. Ro[l R.. A Sill/ple Impficit Measllre of/he Bid-ask Sprea(/ in al! Efficiem Mllrkel, "l ournal offinancc" Spiess D.K.. PCtlw.ty R.H.. The IPO mili Fint Seasoned Equit)' Sa/e: ISJ'ue ProceedJ', Oll'nerl/l1(11U1gers' Wea/th, and the Underpriciltg Sigl!lI/.,Joumal of Bank ing & Finanec" 1997, nr 2 1. Scholcs M., Market for Sccuriliej': SubJ titutiol! verms Price Pressl/re and tlle Effects of Informatiol! 011 Slwre Prices..,Jouma[ of Business" 1972, nr 45. Smith C.W. lr, Raising Cllpital: n!cof)' and El'idence, Tl!e Rel'olwion in Corportuc Fina/lce, Blackwel[ Pub!.. Oxford- Mai den 1998.

9 11(1 The Reaction of Share Prices to Information on a New Share Issu e Experience wilh capi tal markets demon Slrales Ihatlhe appearance or informalion on a quoted company's new share issue typicaljy leads lo a drop in ils sharc price. A number or hypothescs exist to explain this phenomenon. To date, the most commonl y advanced explanation has becn EPS dilution. In view or empirical research on compan ies quoted on Ihc Amcrican market. il must nevenheless be eoneeded thatlhe share price does not depend on changes in aecounti ng policy but rather on antic ipated changes in cash nows ~nd thc diseount ratc. Si milarly. othcr empirieal evidence fai ls lo suppon Ihe hypolhesis of Ihc neg:llive impael of a new issue on Ihe supply and demand equilibrium oflhc shares ofa givcn cornpany on the market. The argumenl lhal a company's capil;ll slruelure changes as a resu" or a new issue and resu lls in a negative reaction on Ihe part of investors iso in tum. one Ihal can be used bolh lo support and rejecllhe above hypothesis. There exisis another explanalion of the phenomenon: information on a Quoled eompany's new issue eauses fcar on Ihe market Ihal investors do noi ha ve insufficient informat ion on the slale or the eompany (I he unanlicipaled announcement effec!). StilJ. acceptanee of Ihe unantici pated announce mcnl hypolhesis generally depends on aeeeplanee or rejection of Ihe highly controversiallheory of effecti ve markets.

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0  + 42 + 1 +! ! 1! !1!!!!42 %  t 1%/4(  +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 Matematyka finansowa 09.12.2000 r. 10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" * t "1%/4( " + i 10%. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 10 Matematyka finansowa 24.03.2001

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Możesz kupić tyle benzyny ile chcesz, po cenie 2zł za litr. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłacisz za 1 litr benzyny?

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test

Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test 1. (1 pkt) Scharakteryzuj jeden z wybranych typów osobowości wg Hipokratesa. 2. (1 pkt) Wymień 1 technikę wykorzystywaną

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU

FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU Michał Popiołek, mbank Michał Surowski, Société Générale październik 2015, Warszawa CO KRĘCI TYM ŚWIATEM dług netto EBITDA wycena mnożnik 2 WSPÓŁPRACA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Slajd 1 TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Justyna Karpowicz, gr. 2002Gn Temat ważny i ciekawy m.in. dlatego że cykl na rynku nieruchomości ma główny wpływ na finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN w PROCESACH

BIZNESPLAN w PROCESACH BIZNESPLAN w PROCESACH INWESTYCJI RZECZOWYCH Budżet kapitałowy Analiza wykonalności inwestycji (feasibility study) Kryteria i miary oceny inwestycji 4 TWORZENIE BUDŻETU KAPITAŁOWEGO - SCHEMAT Efektywność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji. Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PKB globalnie) Źródło: (dn.

Rynek akcji. Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PKB globalnie) Źródło:  (dn. Wykład 3 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH RYNKI

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo