IOR /2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IOR3-0230-81/2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy:"

Transkrypt

1 Członek Zarządu Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: , fax: IOR /2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy: projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa W związku z pismem z dnia 28 września 2012 r. numer DSD /12/20 Spółka PKP PLK S.A. przedkłada poniższe uwagi do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych: 1. Ad art. 3 pkt 1) projektu art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz z późn. zm.) Projektowane zapisy art. 13 ust. 1 i art.14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wskazują, iż uprawnienia do projektowania i kierowania będą nadawane łącznie, jako jedno uprawnienie a nie odrębnie, jak jest obecnie. Zdaniem PMP PLK S.A. proponowane połączenie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia i przyczyni się, w szczególności, do ograniczenia dostępu do zawodu. Aktualnie obowiązujący art. 17 ustawy Prawo budowlane jako uczestników procesu budowlanego wskazuje inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz kierownika budowy lub kierownika robót, przy czym jedynie projektant winien posiadać kwalifikacje projektowe a dla pozostałych uczestników procesu budowlanego wystarczające są umiejętności z zakresu kierowania robotami, obejmujące także znajomość techniki i technologii. Brak jest więc podstaw by wprowadzać nieuzasadnione utrudnienia dla przeważającej grupy uczestników procesu budowlanego i wprowadzać dla każdego z nich obowiązek posiadania umiejętności projektowania. Proponowana regulacja spowoduje w wielu przypadkach zawieszenie a w skrajnych przypadkach również zatrzymanie procesów inwestycyjnych w naszej Spółce a więc i w całym kraju.

2 Należy podkreślić, iż również na etapie użytkowania obiektu budowlanego ustawa prawo budowlane zobowiązuje do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektu budowlanego wyłącznie przez osoby z uprawnieniami budowlanymi a brak jest podstaw, by dla tego typu czynności wymagać umiejętności projektowych. Dla tych potrzeb wystarczające będą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi. Proponowana regulacja spowoduje więc, wobec braku osób z właściwymi uprawnieniami budowlanymi, wstrzymanie użytkowania obiektów budowlanych przez Spółkę a więc na terenie całego kraju. Uważamy także, iż konsekwentnie do zakresu uprawnień należy ustalić zróżnicowaną praktykę niezbędną dla uzyskania uprawnień, tj. odrębnie do projektowania i kierowania robotami oraz odrębnie do kierowania robotami. Wynikająca z proponowanego w art. 3 pkt 2 lit b) projektu nowego brzmienia ust. 3 art. 14 ustawy Prawo budowlane zasada konieczności łącznego odbycia, dla uzyskania uprawnień, rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie będzie właściwa dla ubiegającego się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami. Natomiast dla uzyskania uprawnień do kierowania podstawą do uzyskania uprawnień powinna być jedynie praktyka na budowie. Projektowane zapisy, ustalające przedmiotowe wymogi niezależnie od rodzaju uprawnień budowlanych, znacznie pogorszą dostępność do uzyskania uprawnień budowlanych. Zauważyć ponadto należy, iż połączenie uprawnień do projektowania z uprawnieniami do kierowania robotami może utrudnić zdobycie stosownej praktyki albowiem nie każdy przedsiębiorca realizujący roboty budowlane posiada swoje biuro projektowe. Praktykę zawodową trzeba więc będzie niejednokrotnie zdobywać u dwóch pracodawców. Być może ułatwieniem byłoby skrócenie okresu praktyki, co jednakże może odbić się na jakości zdobywanych kwalifikacji. W naszej opinii nie należy rozważyć nie skracanie okresu praktyki ale poszerzenie jej obszaru nie tylko budowa ale i eksploatacja i nadzór. Można postulować pozostawienie, odnośnie odbycia praktyki, zasady zawartej w regulacjach dotychczasowych, np. w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, tj. odbycia dwuletniej praktyki na budowie, rezygnując z odbywania praktyki przy sporządzaniu projektów. W związku z powyższym można zaproponować poniższe brzmienie analizowanych zapisów art. 3 pkt 1 i 2 b) projektu: Art. 13 ust Uprawnienia budowlane nadawane są do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;

3 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie; 3) do kierowania robotami budowlanymi, z wyłączeniem budowy, w zakresie określonym w dyplomie technika. ; Art. 14 ust Uzyskanie uprawnień budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3a, w specjalnościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wymaga odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie a w ust. 1 pkt. 2 odbycia rocznej praktyki na budowie, oraz : Powyższe zapisy pozwolą, w trybie zawartej w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo budowlane delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa), na jednoznaczne ustalenie niezbędnych wymagań dla uzyskania uprawnień budowlanych. Ponadto, projekt ustawy nie umożliwia zaliczania prac wykonywanych przy diagnostyce urządzeń kolejowych do praktyki budowlanej co jest kwestią istotną dla PKP PLK S.A. a co mogłoby także zostać rozwiązane w trybie powyższej delegacji. Podkreślenia wymagają także skutki, wynikającej z przedmiotowego projektu, likwidacji uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacja (konieczne będą także zmiany w aktach wykonawczych). Likwidacja tej specjalności spowoduje brak wymagań dla projektanta i personelu nadzoru budowy i użytkowania w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych a w konsekwencji konieczność jednoznacznego wyłączenia tych urządzeń z obszaru regulacji ustawy Prawo budowlane, w szczególności z konieczności uzyskiwania pozwoleń na ich budowę. Wyłączenia dokonać można np. poprzez stosowne uzupełnienie art. 29 ustawy Prawo budowlane. Zapisy art. 29 ust. 1 pkt 20, 20a, 20b i 27 oraz ust. 2 pkt 11, 15 i 17 nie wyłączają bowiem z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę wszystkich obszarów infrastruktury telekomunikacyjnej. Wyłączeniu powinny podlegać również elementy telekomunikacji kolejowej np. wchodzące w skład elementy sieci radiołączności i łączności przewodowej na szlaku kolejowym, jaki i w obrębie stacji kolejowej oraz stanowiące wyposażenie budynków kolejowych. Wobec rezygnacji z ustalenia wymagań dla projektanta i personelu nadzoru należałoby także zrezygnować z obowiązku zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych wynikającego z art a). 2. Ad art. 3 pkt 2) projektu art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz z późn. zm.)

4 Kolejowe uprawnienia budowlane wprowadzone zostały zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 195 z dnia 1 grudnia 1964r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dz. U. z 1969r. Nr 7 poz. 24 z późn. zm.) gdzie określono specjalności techniczno budowlane uprawnień kolejowych i warunki ich uzyskiwania. Przepisy te, na przestrzeni kolejnych lat, ulegały różnym zmianom, ale poważne problemy pojawiły się z chwilą wydania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 87). Kolejne zmiany coraz bardziej komplikowały przedmiotowe zagadnienie. Obecne propozycje, w części dotyczącej łączenia uprawnień budowlanych, są szczególnie ryzykowne w odniesieniu do wydawanych w przyszłości na rynku pracy uprawnień. Połączenie uprawnień, dla których wykształcenie i praktyka zawodowa są odmienne, jest zdecydowanie niewłaściwe, na pewno nie sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa i może doprowadzić do tragicznych następstw. Natomiast proponowane zapisy umożliwiające uzyskiwanie uprawnień budowlanych przez osoby ze średnim wykształceniem można uznać za zasadne. Linia kolejowa, w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 28 marca o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm), obejmuje wiele branż, a brak jest na tyle wszechstronnych specjalistów by mogli zaprojektować wszystkie jej elementy. Należy zastanowić się jaki będzie efekt projektowania, budowania lub utrzymania linii kolejowej, jeśli czynności te podejmie osoba dysponująca uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi w obecnej specjalności, np. wyburzeniowej, a będzie to zgodne z przepisami proponowanymi w analizowanym projekcie ustawy. Ponadto, proponowane zmiany, zakładające łączenie uprawnień budowlanych (bez wyodrębnienia specjalności) utrudnią przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi itp. Obecnie wykonawcy przystępujący do przetargów prowadzonych przez naszą Spółkę, zobowiązani są wykazać się posiadanymi uprawnieniami w danej specjalności odpowiadającej specyfice danych robót. W przypadku połączenia uprawnień budowlanych, nie będzie wiadomo czy np. kierownik robót budowlanych posiada odpowiednie kwalifikacje w danej specjalności np. drogowej, mostowej itp. W takim stanie rzeczy można zaproponować, by projektowany zapis art. 3 projektu ustawy, zmieniający art. 14 ustawy Prawo budowlane, rozdzielił uprawnienia konstrukcyjno budowlane na: - uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, - uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budownictwa specjalnego (kolejowego, mostowego, geotechniki komunikacyjnej, etc). W ramach specjalności budownictwo specjalne kolejowe powinny być z kolei przewidziane następujące specjalizacje: - konstrukcja nawierzchni kolejowej i układy torowe

5 - kolejowe sieci elektroenergetyczne - urządzenia do zabezpieczenia i prowadzenia ruchu kolejowego Przy uwzględnieniu powyższych propozycji należałoby ustalić, iż: Kolejowe budynki, rampy, perony, place ładunkowe itp. może projektować i budować osoba z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi z zakresu budownictwa ogólnego. Kolejowe obiekty inżynieryjne może projektować i budować osoba z uprawnieniami z zakresu budownictwa specjalnego mostowego. Podtorze kolejowe może projektować osoba posiadająca uprawnienia z zakresu geotechniki komunikacyjnej lub uprawnienia geotechniczne kat. VI lub VII, wydane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981). 3. Ad art. 4 pkt 2-5 projektu ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152,poz.1223, z późn.zm.) Proponowane zmiany Rozdziału 8a regulującego usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, polegające na umożliwieniu prowadzenia tej działalności przez osoby nieposiadające zweryfikowanych uprawnień księgowego należy ocenić jako zmianę mogącą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie stanowi przy tym wystarczającego zabezpieczenia dla przedsiębiorcy korzystającego z usług nieprofesjonalnego biura rachunkowego. Należy zwrócić uwagę autorów projektu, że przedmiotowa działalność była dotychczas regulowana przepisami, najpierw rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.), którego postanowienia w większości, z uwagi na art. 22 Konstytucji RP, zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 18 marca 2008 r o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 223, poz. 1466). W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, cyt: Przede wszystkim wprowadzono konieczność zdawania egzaminu przez wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu księgowego. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić wysoki profesjonalizm osób wykonujących działalność w omawianym zakresie. Będzie stanowiło również sprawniejszy mechanizm gwarancyjny dla uczestników obrotu gospodarczego.

6 Należy podzielić cytowany pogląd i podkreślić, że weryfikacji profesjonalnego świadczenia usług księgowych nie można pozostawić jedynie do oceny podmiotów obrotu gospodarczego korzystających z tych usług. Uprawnienia osób wykonujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych powinny być poddane uprzedniemu sprawdzeniu, a przejęcie przez rynek procesu weryfikacji księgowych pracujących w outsourcingu i owszem spowoduje deregulację zawodu księgowego bez jakiejkolwiek zapewnienia minimum wymagań kwalifikacyjnych. Również jako niekorzystną zmianę oceniamy rezygnację z wymogu posiadania doświadczenia z zakresu księgowości przez osoby wykonujące czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 4. Ad art. 14 projektu - art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm) 1) Projektowana zmiana art. 22 d ust. 1 pomija stanowiska zwrotniczy, dróżnik obchodowy oraz mostowniczy, wymienione aktualnie w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zawiązanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz.U. Nr 59, poz.301, z późn.zm.) oraz, oprócz stanowiska manewrowy, pomija pozostałe stanowiska z załącznika nr 2 do powołanego rozporządzenia, bez wskazania jakiejkolwiek argumentacji dlaczego pominięte stanowiska uznano za niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Powstaje bardzo istotne pytanie, w oparciu o jakie kryteria przyjęto wyliczenie stanowisk w projektowanym art. 22d ust. 1?. Rozumiejąc intencje projektodawców, że deregulacja zawodów jest potrzebna, należy jednak podkreślić, iż powinna ona dotyczyć tych zawodów, które oceniając w sposób racjonalny można poddać deregulacji. Jeżeli mamy do czynienia z z deregulacją zawodów, których efekty pracy wpływają na zdrowie i życie ludzie, gdzie kwestie np. bezpieczeństwa użytkowników są priorytetowe bądź kwestie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu są nadrzędne nie można wprowadzać deregulacji takich zawodów i zdać się na ocenę, że bezpieczeństwo w tym zakresie zapewni pracodawca, który jak wiadomo w swojej działalności kieruje się przesłankami ekonomicznymi. Stąd nie może wymagań dla takich stanowisk określać pracodawca bez prawnego uregulowania tych wymagań. Mając na uwadze, że kwestia bezpieczeństwa ruchu kolejowego dotyczy wielu użytkowników, lakoniczne stwierdzenia w uzasadnieniu, że wykreśli się z Rozporządzenia nie stanowią ratio legis takiej zmiany. 2) Z uwzględnieniem powyższego należy zaproponować, aby z projektowanego zapisu art. 22 d ustawy o transporcie kolejowym usunąć katalog stanowisk bezpośrednio związanych

7 z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Stanowiska te winien określić Minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia, na podstawie którego zostaną określone warunki, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach. 3) W świetle propozycji nowelizacji art. 22d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym zwrócić uwagę na konieczność dokonania zmian w zakresie wymagań dotyczących wykształcenia na poniższych stanowiskach: Toromistrz Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych Projekt ustawy przewiduje w proponowanym nowym brzmieniu art. 22d ust. 3 delegację w tym zakresie dla Ministra właściwego do sprawa transportu. Jednakże ze względu na pilność problemu, wynikającą z postępujących braków kadrowych, zmian tych należałoby dokonać w pierwszej kolejności w drodze nowelizacji załącznika nr 3 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zawiązanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz.U. Nr 59, poz.301, z późn.zm.). Proponowane zmiany do załącznika nr 3 w/w Rozporządzenia Pkt 9 stanowisko: toromistrz Aktualne wymogi: Proponowane zmiany: Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant B 1)średnie oraz tytuł zawodowy średnie technika 2. Zawodowy staż pracy 2 lata przy albo naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej 2)dyplom potwierdzający oraz odbycie przygotowania kwalifikacje zawodowe na poziomie zawodowego. technika 2. Zawodowy staż pracy 2 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni

8 kolejowej lub budownictwem lądowym. Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant C 1) zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym 2. Zawodowy staż pracy 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego. zasadnicze zawodowe 2. Zawodowy staż pracy 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego. Pkt 13 stanowisko prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych Aktualne wymogi: Proponowane zmiany: Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant A 1) średnie oraz tytuł zawodowy średnie technika w zawodach i 2. Zawodowy staż pracy 1 rok, w tym specjalnościach z dziedziny: 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie mechanicznej, elektrotechnicznej maszyn do robót nawierzchniowych i lub elektrycznej budowlanych, oraz odbycie albo przygotowania zawodowego. 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej. 2. Zawodowy staż pracy 1 rok, w tym 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych, oraz odbycie przygotowania zawodowego. Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant B zasadnicze zawodowe 1) zasadnicze zawodowe oraz tytuł

9 zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej 2. Zawodowy staż pracy 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do kolejowych robót budowlanych oraz odbycie przygotowania zawodowego. 2. Zawodowy staż pracy 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do kolejowych robót budowlanych oraz odbycie przygotowania zawodowego. 5. Ad uzasadnienie Zdaniem PKP PLK S.A. treść uzasadnienia nie w pełni potwierdza, by proponowane zmiany ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym miałyby być korzystniejsze od dotychczasowych regulacji. Przykładowo można wskazać co następuje. 1. Nie jest przekonujące przywoływanie na str. 2 uzasadnienia stwierdzenia wyroku TK o braku ograniczeń polegających na uniemożliwieniu podmiotom prawnym wykonywania określonego zawodu jako jednej z przesłanek do możliwości zapewnienia zasady pełnej wolności pracy. Takie przywołanie sugeruje bowiem istnienie takich ograniczeń i konieczność ich zniesienia, podczas gdy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ograniczenia takie co do zasady nie funkcjonują dla wykonywania określonego zawodu wystarczającym jest bowiem uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, po zdaniu stosownych egzaminów. 2. Na str 3 uzasadnienia wyrażona została myśl o potrzebie likwidacji różnic regulacji pomiędzy podobnymi grupami zawodowymi. Należy więc stwierdzić, iż podobne nie oznacza takie same, ani nawet porównywalne. Osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budowy budynków musi wykazać się znajomością innych przepisów niż osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi projektująca drogę kolejową. W obu przypadkach występują skrajnie różne warunki pracy konstrukcji i zupełnie inaczej obiekty te są

10 skonstruowane. Wspólną cechą jest tylko to, że w obu przypadkach muszą być zaangażowani projektanci różnych branż, przy czym ich wiedza w ramach porównywalnej branży również jest różna. 3. Na str. 3 uzasadnienia jako jeden z celów de regulacyjnych wskazuje się na możliwość zmniejszenia kosztów i skrócenia ścieżki uzyskiwania uprawnień. Stwierdzenie takie w chwili obecnej jest przedwczesne. Jakie będą skutki skrócenia ścieżki uzyskiwania uprawnień - czas pokaże. Jest natomiast wątpliwe, czy dzięki temu zapewnione zostanie większe bezpieczeństwo. 4. Na str. 10 uzasadnienia stwierdza się, iż koszty generują zarówno procedury egzaminacyjne, jak i nadzór nad systemem, finansowanie funkcjonowania rejestrów itd. Jest to niewątpliwie stwierdzenie trafne, jednakże w tym zakresie koszty nie ulegną zmniejszeniu. Jeśli określona ilość osób będzie zdobywać uprawnienia, to tak czy inaczej, bez względu na określanie uprawnień koszt ich uzyskania zdobycia jak również ilość osób obejmowanych stosownymi egzaminami nie ulegnie zmianie. 5. Na str. 11 uzasadnienia podniesiono, iż regulacja dostępu do zawodów technicznych prowadzi do wzrostu cen usług, kreuje pewne niekorzystne bodźce dla konsumentów. Należy pamiętać, że konsument chcący skorzystać z usług specjalisty nie powinien być narażony na wykonywanie usług przez fachowców, którzy co prawda będą okazywali się uprawnieniami bardzo szerokimi w swej treści ale w wielu przypadkach nie informując klienta, że w danej dziedzinie nie posiadają wiedzy. Posiadanie fachowej wiedzy i doświadczenia kosztuje i wiąże się z pewnością dobrze wykonanych usług i robót. Ponadto jakie korzyści będzie miał konsument, gdy będzie musiał dochodzić na drodze sądowej odszkodowań od fachowców nie wyspecjalizowanych w danej dziedzinie a okazujących się tak rozległymi uprawnieniami.

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

TEMAT OCHRONA OSÓB I MIENIA

TEMAT OCHRONA OSÓB I MIENIA Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK 134/28415/12 JK Nr: 28415 Data wpływu 24 września 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Odpowiedzialość prawna w budownictwie Odpowiedzialność cywilna i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa. Krzysztof Michalik

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza.

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. - Strażak Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodu strażak Aktualne wymogi Proponowane zmiany

Bardziej szczegółowo