IOR /2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IOR3-0230-81/2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy:"

Transkrypt

1 Członek Zarządu Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: , fax: IOR /2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy: projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa W związku z pismem z dnia 28 września 2012 r. numer DSD /12/20 Spółka PKP PLK S.A. przedkłada poniższe uwagi do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych: 1. Ad art. 3 pkt 1) projektu art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz z późn. zm.) Projektowane zapisy art. 13 ust. 1 i art.14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wskazują, iż uprawnienia do projektowania i kierowania będą nadawane łącznie, jako jedno uprawnienie a nie odrębnie, jak jest obecnie. Zdaniem PMP PLK S.A. proponowane połączenie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia i przyczyni się, w szczególności, do ograniczenia dostępu do zawodu. Aktualnie obowiązujący art. 17 ustawy Prawo budowlane jako uczestników procesu budowlanego wskazuje inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz kierownika budowy lub kierownika robót, przy czym jedynie projektant winien posiadać kwalifikacje projektowe a dla pozostałych uczestników procesu budowlanego wystarczające są umiejętności z zakresu kierowania robotami, obejmujące także znajomość techniki i technologii. Brak jest więc podstaw by wprowadzać nieuzasadnione utrudnienia dla przeważającej grupy uczestników procesu budowlanego i wprowadzać dla każdego z nich obowiązek posiadania umiejętności projektowania. Proponowana regulacja spowoduje w wielu przypadkach zawieszenie a w skrajnych przypadkach również zatrzymanie procesów inwestycyjnych w naszej Spółce a więc i w całym kraju.

2 Należy podkreślić, iż również na etapie użytkowania obiektu budowlanego ustawa prawo budowlane zobowiązuje do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektu budowlanego wyłącznie przez osoby z uprawnieniami budowlanymi a brak jest podstaw, by dla tego typu czynności wymagać umiejętności projektowych. Dla tych potrzeb wystarczające będą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi. Proponowana regulacja spowoduje więc, wobec braku osób z właściwymi uprawnieniami budowlanymi, wstrzymanie użytkowania obiektów budowlanych przez Spółkę a więc na terenie całego kraju. Uważamy także, iż konsekwentnie do zakresu uprawnień należy ustalić zróżnicowaną praktykę niezbędną dla uzyskania uprawnień, tj. odrębnie do projektowania i kierowania robotami oraz odrębnie do kierowania robotami. Wynikająca z proponowanego w art. 3 pkt 2 lit b) projektu nowego brzmienia ust. 3 art. 14 ustawy Prawo budowlane zasada konieczności łącznego odbycia, dla uzyskania uprawnień, rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie będzie właściwa dla ubiegającego się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami. Natomiast dla uzyskania uprawnień do kierowania podstawą do uzyskania uprawnień powinna być jedynie praktyka na budowie. Projektowane zapisy, ustalające przedmiotowe wymogi niezależnie od rodzaju uprawnień budowlanych, znacznie pogorszą dostępność do uzyskania uprawnień budowlanych. Zauważyć ponadto należy, iż połączenie uprawnień do projektowania z uprawnieniami do kierowania robotami może utrudnić zdobycie stosownej praktyki albowiem nie każdy przedsiębiorca realizujący roboty budowlane posiada swoje biuro projektowe. Praktykę zawodową trzeba więc będzie niejednokrotnie zdobywać u dwóch pracodawców. Być może ułatwieniem byłoby skrócenie okresu praktyki, co jednakże może odbić się na jakości zdobywanych kwalifikacji. W naszej opinii nie należy rozważyć nie skracanie okresu praktyki ale poszerzenie jej obszaru nie tylko budowa ale i eksploatacja i nadzór. Można postulować pozostawienie, odnośnie odbycia praktyki, zasady zawartej w regulacjach dotychczasowych, np. w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, tj. odbycia dwuletniej praktyki na budowie, rezygnując z odbywania praktyki przy sporządzaniu projektów. W związku z powyższym można zaproponować poniższe brzmienie analizowanych zapisów art. 3 pkt 1 i 2 b) projektu: Art. 13 ust Uprawnienia budowlane nadawane są do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;

3 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie; 3) do kierowania robotami budowlanymi, z wyłączeniem budowy, w zakresie określonym w dyplomie technika. ; Art. 14 ust Uzyskanie uprawnień budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3a, w specjalnościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wymaga odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie a w ust. 1 pkt. 2 odbycia rocznej praktyki na budowie, oraz : Powyższe zapisy pozwolą, w trybie zawartej w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo budowlane delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa), na jednoznaczne ustalenie niezbędnych wymagań dla uzyskania uprawnień budowlanych. Ponadto, projekt ustawy nie umożliwia zaliczania prac wykonywanych przy diagnostyce urządzeń kolejowych do praktyki budowlanej co jest kwestią istotną dla PKP PLK S.A. a co mogłoby także zostać rozwiązane w trybie powyższej delegacji. Podkreślenia wymagają także skutki, wynikającej z przedmiotowego projektu, likwidacji uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacja (konieczne będą także zmiany w aktach wykonawczych). Likwidacja tej specjalności spowoduje brak wymagań dla projektanta i personelu nadzoru budowy i użytkowania w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych a w konsekwencji konieczność jednoznacznego wyłączenia tych urządzeń z obszaru regulacji ustawy Prawo budowlane, w szczególności z konieczności uzyskiwania pozwoleń na ich budowę. Wyłączenia dokonać można np. poprzez stosowne uzupełnienie art. 29 ustawy Prawo budowlane. Zapisy art. 29 ust. 1 pkt 20, 20a, 20b i 27 oraz ust. 2 pkt 11, 15 i 17 nie wyłączają bowiem z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę wszystkich obszarów infrastruktury telekomunikacyjnej. Wyłączeniu powinny podlegać również elementy telekomunikacji kolejowej np. wchodzące w skład elementy sieci radiołączności i łączności przewodowej na szlaku kolejowym, jaki i w obrębie stacji kolejowej oraz stanowiące wyposażenie budynków kolejowych. Wobec rezygnacji z ustalenia wymagań dla projektanta i personelu nadzoru należałoby także zrezygnować z obowiązku zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych wynikającego z art a). 2. Ad art. 3 pkt 2) projektu art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz z późn. zm.)

4 Kolejowe uprawnienia budowlane wprowadzone zostały zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 195 z dnia 1 grudnia 1964r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dz. U. z 1969r. Nr 7 poz. 24 z późn. zm.) gdzie określono specjalności techniczno budowlane uprawnień kolejowych i warunki ich uzyskiwania. Przepisy te, na przestrzeni kolejnych lat, ulegały różnym zmianom, ale poważne problemy pojawiły się z chwilą wydania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 87). Kolejne zmiany coraz bardziej komplikowały przedmiotowe zagadnienie. Obecne propozycje, w części dotyczącej łączenia uprawnień budowlanych, są szczególnie ryzykowne w odniesieniu do wydawanych w przyszłości na rynku pracy uprawnień. Połączenie uprawnień, dla których wykształcenie i praktyka zawodowa są odmienne, jest zdecydowanie niewłaściwe, na pewno nie sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa i może doprowadzić do tragicznych następstw. Natomiast proponowane zapisy umożliwiające uzyskiwanie uprawnień budowlanych przez osoby ze średnim wykształceniem można uznać za zasadne. Linia kolejowa, w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 28 marca o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm), obejmuje wiele branż, a brak jest na tyle wszechstronnych specjalistów by mogli zaprojektować wszystkie jej elementy. Należy zastanowić się jaki będzie efekt projektowania, budowania lub utrzymania linii kolejowej, jeśli czynności te podejmie osoba dysponująca uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi w obecnej specjalności, np. wyburzeniowej, a będzie to zgodne z przepisami proponowanymi w analizowanym projekcie ustawy. Ponadto, proponowane zmiany, zakładające łączenie uprawnień budowlanych (bez wyodrębnienia specjalności) utrudnią przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi itp. Obecnie wykonawcy przystępujący do przetargów prowadzonych przez naszą Spółkę, zobowiązani są wykazać się posiadanymi uprawnieniami w danej specjalności odpowiadającej specyfice danych robót. W przypadku połączenia uprawnień budowlanych, nie będzie wiadomo czy np. kierownik robót budowlanych posiada odpowiednie kwalifikacje w danej specjalności np. drogowej, mostowej itp. W takim stanie rzeczy można zaproponować, by projektowany zapis art. 3 projektu ustawy, zmieniający art. 14 ustawy Prawo budowlane, rozdzielił uprawnienia konstrukcyjno budowlane na: - uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, - uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budownictwa specjalnego (kolejowego, mostowego, geotechniki komunikacyjnej, etc). W ramach specjalności budownictwo specjalne kolejowe powinny być z kolei przewidziane następujące specjalizacje: - konstrukcja nawierzchni kolejowej i układy torowe

5 - kolejowe sieci elektroenergetyczne - urządzenia do zabezpieczenia i prowadzenia ruchu kolejowego Przy uwzględnieniu powyższych propozycji należałoby ustalić, iż: Kolejowe budynki, rampy, perony, place ładunkowe itp. może projektować i budować osoba z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi z zakresu budownictwa ogólnego. Kolejowe obiekty inżynieryjne może projektować i budować osoba z uprawnieniami z zakresu budownictwa specjalnego mostowego. Podtorze kolejowe może projektować osoba posiadająca uprawnienia z zakresu geotechniki komunikacyjnej lub uprawnienia geotechniczne kat. VI lub VII, wydane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981). 3. Ad art. 4 pkt 2-5 projektu ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152,poz.1223, z późn.zm.) Proponowane zmiany Rozdziału 8a regulującego usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, polegające na umożliwieniu prowadzenia tej działalności przez osoby nieposiadające zweryfikowanych uprawnień księgowego należy ocenić jako zmianę mogącą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie stanowi przy tym wystarczającego zabezpieczenia dla przedsiębiorcy korzystającego z usług nieprofesjonalnego biura rachunkowego. Należy zwrócić uwagę autorów projektu, że przedmiotowa działalność była dotychczas regulowana przepisami, najpierw rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.), którego postanowienia w większości, z uwagi na art. 22 Konstytucji RP, zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 18 marca 2008 r o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 223, poz. 1466). W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, cyt: Przede wszystkim wprowadzono konieczność zdawania egzaminu przez wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu księgowego. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić wysoki profesjonalizm osób wykonujących działalność w omawianym zakresie. Będzie stanowiło również sprawniejszy mechanizm gwarancyjny dla uczestników obrotu gospodarczego.

6 Należy podzielić cytowany pogląd i podkreślić, że weryfikacji profesjonalnego świadczenia usług księgowych nie można pozostawić jedynie do oceny podmiotów obrotu gospodarczego korzystających z tych usług. Uprawnienia osób wykonujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych powinny być poddane uprzedniemu sprawdzeniu, a przejęcie przez rynek procesu weryfikacji księgowych pracujących w outsourcingu i owszem spowoduje deregulację zawodu księgowego bez jakiejkolwiek zapewnienia minimum wymagań kwalifikacyjnych. Również jako niekorzystną zmianę oceniamy rezygnację z wymogu posiadania doświadczenia z zakresu księgowości przez osoby wykonujące czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 4. Ad art. 14 projektu - art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm) 1) Projektowana zmiana art. 22 d ust. 1 pomija stanowiska zwrotniczy, dróżnik obchodowy oraz mostowniczy, wymienione aktualnie w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zawiązanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz.U. Nr 59, poz.301, z późn.zm.) oraz, oprócz stanowiska manewrowy, pomija pozostałe stanowiska z załącznika nr 2 do powołanego rozporządzenia, bez wskazania jakiejkolwiek argumentacji dlaczego pominięte stanowiska uznano za niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Powstaje bardzo istotne pytanie, w oparciu o jakie kryteria przyjęto wyliczenie stanowisk w projektowanym art. 22d ust. 1?. Rozumiejąc intencje projektodawców, że deregulacja zawodów jest potrzebna, należy jednak podkreślić, iż powinna ona dotyczyć tych zawodów, które oceniając w sposób racjonalny można poddać deregulacji. Jeżeli mamy do czynienia z z deregulacją zawodów, których efekty pracy wpływają na zdrowie i życie ludzie, gdzie kwestie np. bezpieczeństwa użytkowników są priorytetowe bądź kwestie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu są nadrzędne nie można wprowadzać deregulacji takich zawodów i zdać się na ocenę, że bezpieczeństwo w tym zakresie zapewni pracodawca, który jak wiadomo w swojej działalności kieruje się przesłankami ekonomicznymi. Stąd nie może wymagań dla takich stanowisk określać pracodawca bez prawnego uregulowania tych wymagań. Mając na uwadze, że kwestia bezpieczeństwa ruchu kolejowego dotyczy wielu użytkowników, lakoniczne stwierdzenia w uzasadnieniu, że wykreśli się z Rozporządzenia nie stanowią ratio legis takiej zmiany. 2) Z uwzględnieniem powyższego należy zaproponować, aby z projektowanego zapisu art. 22 d ustawy o transporcie kolejowym usunąć katalog stanowisk bezpośrednio związanych

7 z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Stanowiska te winien określić Minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia, na podstawie którego zostaną określone warunki, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach. 3) W świetle propozycji nowelizacji art. 22d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym zwrócić uwagę na konieczność dokonania zmian w zakresie wymagań dotyczących wykształcenia na poniższych stanowiskach: Toromistrz Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych Projekt ustawy przewiduje w proponowanym nowym brzmieniu art. 22d ust. 3 delegację w tym zakresie dla Ministra właściwego do sprawa transportu. Jednakże ze względu na pilność problemu, wynikającą z postępujących braków kadrowych, zmian tych należałoby dokonać w pierwszej kolejności w drodze nowelizacji załącznika nr 3 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zawiązanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz.U. Nr 59, poz.301, z późn.zm.). Proponowane zmiany do załącznika nr 3 w/w Rozporządzenia Pkt 9 stanowisko: toromistrz Aktualne wymogi: Proponowane zmiany: Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant B 1)średnie oraz tytuł zawodowy średnie technika 2. Zawodowy staż pracy 2 lata przy albo naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej 2)dyplom potwierdzający oraz odbycie przygotowania kwalifikacje zawodowe na poziomie zawodowego. technika 2. Zawodowy staż pracy 2 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni

8 kolejowej lub budownictwem lądowym. Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant C 1) zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym 2. Zawodowy staż pracy 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego. zasadnicze zawodowe 2. Zawodowy staż pracy 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego. Pkt 13 stanowisko prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych Aktualne wymogi: Proponowane zmiany: Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant A 1) średnie oraz tytuł zawodowy średnie technika w zawodach i 2. Zawodowy staż pracy 1 rok, w tym specjalnościach z dziedziny: 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie mechanicznej, elektrotechnicznej maszyn do robót nawierzchniowych i lub elektrycznej budowlanych, oraz odbycie albo przygotowania zawodowego. 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej. 2. Zawodowy staż pracy 1 rok, w tym 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych, oraz odbycie przygotowania zawodowego. Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant B zasadnicze zawodowe 1) zasadnicze zawodowe oraz tytuł

9 zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej 2. Zawodowy staż pracy 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do kolejowych robót budowlanych oraz odbycie przygotowania zawodowego. 2. Zawodowy staż pracy 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do kolejowych robót budowlanych oraz odbycie przygotowania zawodowego. 5. Ad uzasadnienie Zdaniem PKP PLK S.A. treść uzasadnienia nie w pełni potwierdza, by proponowane zmiany ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym miałyby być korzystniejsze od dotychczasowych regulacji. Przykładowo można wskazać co następuje. 1. Nie jest przekonujące przywoływanie na str. 2 uzasadnienia stwierdzenia wyroku TK o braku ograniczeń polegających na uniemożliwieniu podmiotom prawnym wykonywania określonego zawodu jako jednej z przesłanek do możliwości zapewnienia zasady pełnej wolności pracy. Takie przywołanie sugeruje bowiem istnienie takich ograniczeń i konieczność ich zniesienia, podczas gdy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ograniczenia takie co do zasady nie funkcjonują dla wykonywania określonego zawodu wystarczającym jest bowiem uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, po zdaniu stosownych egzaminów. 2. Na str 3 uzasadnienia wyrażona została myśl o potrzebie likwidacji różnic regulacji pomiędzy podobnymi grupami zawodowymi. Należy więc stwierdzić, iż podobne nie oznacza takie same, ani nawet porównywalne. Osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budowy budynków musi wykazać się znajomością innych przepisów niż osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi projektująca drogę kolejową. W obu przypadkach występują skrajnie różne warunki pracy konstrukcji i zupełnie inaczej obiekty te są

10 skonstruowane. Wspólną cechą jest tylko to, że w obu przypadkach muszą być zaangażowani projektanci różnych branż, przy czym ich wiedza w ramach porównywalnej branży również jest różna. 3. Na str. 3 uzasadnienia jako jeden z celów de regulacyjnych wskazuje się na możliwość zmniejszenia kosztów i skrócenia ścieżki uzyskiwania uprawnień. Stwierdzenie takie w chwili obecnej jest przedwczesne. Jakie będą skutki skrócenia ścieżki uzyskiwania uprawnień - czas pokaże. Jest natomiast wątpliwe, czy dzięki temu zapewnione zostanie większe bezpieczeństwo. 4. Na str. 10 uzasadnienia stwierdza się, iż koszty generują zarówno procedury egzaminacyjne, jak i nadzór nad systemem, finansowanie funkcjonowania rejestrów itd. Jest to niewątpliwie stwierdzenie trafne, jednakże w tym zakresie koszty nie ulegną zmniejszeniu. Jeśli określona ilość osób będzie zdobywać uprawnienia, to tak czy inaczej, bez względu na określanie uprawnień koszt ich uzyskania zdobycia jak również ilość osób obejmowanych stosownymi egzaminami nie ulegnie zmianie. 5. Na str. 11 uzasadnienia podniesiono, iż regulacja dostępu do zawodów technicznych prowadzi do wzrostu cen usług, kreuje pewne niekorzystne bodźce dla konsumentów. Należy pamiętać, że konsument chcący skorzystać z usług specjalisty nie powinien być narażony na wykonywanie usług przez fachowców, którzy co prawda będą okazywali się uprawnieniami bardzo szerokimi w swej treści ale w wielu przypadkach nie informując klienta, że w danej dziedzinie nie posiadają wiedzy. Posiadanie fachowej wiedzy i doświadczenia kosztuje i wiąże się z pewnością dobrze wykonanych usług i robót. Ponadto jakie korzyści będzie miał konsument, gdy będzie musiał dochodzić na drodze sądowej odszkodowań od fachowców nie wyspecjalizowanych w danej dziedzinie a okazujących się tak rozległymi uprawnieniami.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. 3 >> usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident, doradca podatkowy, agent celny, działalność ubezpieczeniowa, gry losowe 1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. Wchodząca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Warszawa, dnia. Stycznia 2017 r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postepowaniu o udzielenie zamówienia na : Zaprojektowanie i wybudowanie wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji jesiennej 2014 r. w specjalnościach i zakresach należących

Bardziej szczegółowo

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku 21 2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (całość)

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (całość) Załącznik do OSR TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/ UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU USTAWY O UŁATWIENIU DOSTEPU DO WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH ZAWODÓW FINANSOWYCH, BUDOWLANYCH I

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest, w myśl uzasadnienia do projektu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 Deregulacja Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 1 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

ZAKRESY UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ZAKRESY UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Wstęp Od początku działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zakres uprawnień budowlanych elektryków wg interpretacji Komisji Kwalifikacyjnych Izby zarówno niektórych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 16.06.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. 1. Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. Załącznik nr 12 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. 1. Egzamin pisemny (testowy). Dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa martuszewicz@e-zone.com.pl KRK 11/III/2012 Pan Lech Czapla Szef Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. Załącznik nr 12 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. 1. Egzamin pisemny (testowy). Dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 93527-2017 z dnia 2017-06-06 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 519187-N-2017 Data: 26/05/2017

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. Balice, dnia 04 kwietnia 2012r. MPL/BS/SZ/241/3/01/12 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie negocjacji

Bardziej szczegółowo

NO, NR/JK, EL/ 30/ 2014 Warszawa,

NO, NR/JK, EL/ 30/ 2014 Warszawa, NO, NR/JK, EL/ 30/ 2014 Warszawa, 28.07.2014 Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju W związku z pismem Pana Ministra Nr: NK:18312/14 z dnia 8 lipca 2014 r., przy którym

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat.

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, do usługowego prowadzenia ksiąg rac hunkowych uprawnione są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

1. Specjalista ds. nadzoru nad inwestycją koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

1. Specjalista ds. nadzoru nad inwestycją koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, w związku z realizacją Projektu Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie budowa nowej infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów do deregulacji

Lista zawodów do deregulacji Lista zawodów do deregulacji 1) makler giełd towarowych; 2) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej; 3) architekt

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. 1 z 8 2014-05-30 14:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Wersja z 06.03.2007 z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 340297-2010; data zamieszczenia: 29.11.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 340297-2010; data zamieszczenia: 29.11.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 340297-2010; data zamieszczenia: 29.11.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329611-2010 data 19.11.2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Projekt z dnia 15.07.2011r. USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-03-14 15:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl www.bip.nysa.pl Nysa: Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. Strona 1 z PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie w

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Gdynia: CRZP/19/2013/AEZ/ Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynku B Akademii Morskiej w Gdyni Numer ogłoszenia: 39859-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 419324-2014 z dnia 2014-12-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Teatralnej wraz z wyposażeniem w obiekcie zabytkowym Teatru

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonym w dniu 20 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A Bartłomiej Banaszak Warszawa, dn. 28 lipca 2014 r. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji

Bardziej szczegółowo

W sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r.

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Prezydium Naczelnej

Bardziej szczegółowo

NT Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

NT Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: NT.2.212.47.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.posir.poznan.pl Poznań: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla obiektu sportowego

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia P-120-50-13 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 13.07.2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Informacja o projekcie: Tytuł Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za

Bardziej szczegółowo

POŚ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur.

POŚ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur. POŚ.271.20.2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur.pl/public/ Józefów: Opracowanie projektu przebudowy pasa drogowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych PROJEKT DRUK NR 166 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Słońsk: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla wykonania zadania: Obsługa inwestycji finansowanych z budżetu Gminy 2011-2015 Numer ogłoszenia: 79242-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92)

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-658549-V/10/BA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. OKRES AKTY PRAWNE PODSTAWA PRAWNA 1928-1960 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142368-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi 2016/S 080-142368 Zarząd Infrastruktury Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO- 723715 -V/2013/EO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Pax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób

Bardziej szczegółowo

I. Wyjaśnienie treści SIWZ:

I. Wyjaśnienie treści SIWZ: Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ01.21.38.2017.CS/5 UNP: 2017-0211775 Warszawa, dnia 23

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu etap I. Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.walbrzych.pl/zamówienia-publiczne Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 613/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 maja 2013 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

W charakterze uzasadnienia, pragniemy przedstawić pod rozwagę następujące okoliczności:

W charakterze uzasadnienia, pragniemy przedstawić pod rozwagę następujące okoliczności: Warszawa, 19 kwietnia 2010 r. L.dz. 516/PKD/2010 Szanowny Pan Profesor Kazimierz Szulborski Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, działając w imieniu i w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 1. W części 7 SIWZ z:

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 1. W części 7 SIWZ z: L. dz. 176/12/75/01 Kościerzyna, dnia 20.09.2012r. dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. Roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowych obiektach Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WYCIĄG Z OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156. póz. 1118) Art. 14. 1. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego Certyfikacja zawodu księgowego Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w *9 (\H Rzeczpospolita Polska arsżawa^ żawa) dnia O 3 lutego 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości D E P A R T A M E N T LEGISLACYJNO-PRAWNY DL-P/ 1/ 023-4/09 dot. EZP-162/1073/09 Olczak n Z -ca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH

DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH II USTAWA DEREGULACYJNA Lista zawodów: 1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. Załącznika nr 1 do ogłoszenia Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego

Formularz 1. Załącznika nr 1 do ogłoszenia Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego Załącznik nr 1. Do ogłoszenia Formularz Wykonawcy Formularz 1. Załącznika nr 1 do ogłoszenia Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego WYKONAWCA(Y):...... (Nazwa

Bardziej szczegółowo

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: 1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych

Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych Wydział Elektryczny Politechniki Białostckiej Białystok 18.12.2013 Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych Autor: Grzegorz Sasinowski Plan prezentacji 1. Plan prezentacji 2. Uprawnienia Budowlane 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo