IOR /2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IOR3-0230-81/2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy:"

Transkrypt

1 Członek Zarządu Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: , fax: IOR /2012 Warszawa, dnia listopada 2012 r. dotyczy: projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa W związku z pismem z dnia 28 września 2012 r. numer DSD /12/20 Spółka PKP PLK S.A. przedkłada poniższe uwagi do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych: 1. Ad art. 3 pkt 1) projektu art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz z późn. zm.) Projektowane zapisy art. 13 ust. 1 i art.14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wskazują, iż uprawnienia do projektowania i kierowania będą nadawane łącznie, jako jedno uprawnienie a nie odrębnie, jak jest obecnie. Zdaniem PMP PLK S.A. proponowane połączenie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia i przyczyni się, w szczególności, do ograniczenia dostępu do zawodu. Aktualnie obowiązujący art. 17 ustawy Prawo budowlane jako uczestników procesu budowlanego wskazuje inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz kierownika budowy lub kierownika robót, przy czym jedynie projektant winien posiadać kwalifikacje projektowe a dla pozostałych uczestników procesu budowlanego wystarczające są umiejętności z zakresu kierowania robotami, obejmujące także znajomość techniki i technologii. Brak jest więc podstaw by wprowadzać nieuzasadnione utrudnienia dla przeważającej grupy uczestników procesu budowlanego i wprowadzać dla każdego z nich obowiązek posiadania umiejętności projektowania. Proponowana regulacja spowoduje w wielu przypadkach zawieszenie a w skrajnych przypadkach również zatrzymanie procesów inwestycyjnych w naszej Spółce a więc i w całym kraju.

2 Należy podkreślić, iż również na etapie użytkowania obiektu budowlanego ustawa prawo budowlane zobowiązuje do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektu budowlanego wyłącznie przez osoby z uprawnieniami budowlanymi a brak jest podstaw, by dla tego typu czynności wymagać umiejętności projektowych. Dla tych potrzeb wystarczające będą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi. Proponowana regulacja spowoduje więc, wobec braku osób z właściwymi uprawnieniami budowlanymi, wstrzymanie użytkowania obiektów budowlanych przez Spółkę a więc na terenie całego kraju. Uważamy także, iż konsekwentnie do zakresu uprawnień należy ustalić zróżnicowaną praktykę niezbędną dla uzyskania uprawnień, tj. odrębnie do projektowania i kierowania robotami oraz odrębnie do kierowania robotami. Wynikająca z proponowanego w art. 3 pkt 2 lit b) projektu nowego brzmienia ust. 3 art. 14 ustawy Prawo budowlane zasada konieczności łącznego odbycia, dla uzyskania uprawnień, rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie będzie właściwa dla ubiegającego się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami. Natomiast dla uzyskania uprawnień do kierowania podstawą do uzyskania uprawnień powinna być jedynie praktyka na budowie. Projektowane zapisy, ustalające przedmiotowe wymogi niezależnie od rodzaju uprawnień budowlanych, znacznie pogorszą dostępność do uzyskania uprawnień budowlanych. Zauważyć ponadto należy, iż połączenie uprawnień do projektowania z uprawnieniami do kierowania robotami może utrudnić zdobycie stosownej praktyki albowiem nie każdy przedsiębiorca realizujący roboty budowlane posiada swoje biuro projektowe. Praktykę zawodową trzeba więc będzie niejednokrotnie zdobywać u dwóch pracodawców. Być może ułatwieniem byłoby skrócenie okresu praktyki, co jednakże może odbić się na jakości zdobywanych kwalifikacji. W naszej opinii nie należy rozważyć nie skracanie okresu praktyki ale poszerzenie jej obszaru nie tylko budowa ale i eksploatacja i nadzór. Można postulować pozostawienie, odnośnie odbycia praktyki, zasady zawartej w regulacjach dotychczasowych, np. w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, tj. odbycia dwuletniej praktyki na budowie, rezygnując z odbywania praktyki przy sporządzaniu projektów. W związku z powyższym można zaproponować poniższe brzmienie analizowanych zapisów art. 3 pkt 1 i 2 b) projektu: Art. 13 ust Uprawnienia budowlane nadawane są do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;

3 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie; 3) do kierowania robotami budowlanymi, z wyłączeniem budowy, w zakresie określonym w dyplomie technika. ; Art. 14 ust Uzyskanie uprawnień budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3a, w specjalnościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wymaga odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie a w ust. 1 pkt. 2 odbycia rocznej praktyki na budowie, oraz : Powyższe zapisy pozwolą, w trybie zawartej w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo budowlane delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa), na jednoznaczne ustalenie niezbędnych wymagań dla uzyskania uprawnień budowlanych. Ponadto, projekt ustawy nie umożliwia zaliczania prac wykonywanych przy diagnostyce urządzeń kolejowych do praktyki budowlanej co jest kwestią istotną dla PKP PLK S.A. a co mogłoby także zostać rozwiązane w trybie powyższej delegacji. Podkreślenia wymagają także skutki, wynikającej z przedmiotowego projektu, likwidacji uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacja (konieczne będą także zmiany w aktach wykonawczych). Likwidacja tej specjalności spowoduje brak wymagań dla projektanta i personelu nadzoru budowy i użytkowania w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych a w konsekwencji konieczność jednoznacznego wyłączenia tych urządzeń z obszaru regulacji ustawy Prawo budowlane, w szczególności z konieczności uzyskiwania pozwoleń na ich budowę. Wyłączenia dokonać można np. poprzez stosowne uzupełnienie art. 29 ustawy Prawo budowlane. Zapisy art. 29 ust. 1 pkt 20, 20a, 20b i 27 oraz ust. 2 pkt 11, 15 i 17 nie wyłączają bowiem z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę wszystkich obszarów infrastruktury telekomunikacyjnej. Wyłączeniu powinny podlegać również elementy telekomunikacji kolejowej np. wchodzące w skład elementy sieci radiołączności i łączności przewodowej na szlaku kolejowym, jaki i w obrębie stacji kolejowej oraz stanowiące wyposażenie budynków kolejowych. Wobec rezygnacji z ustalenia wymagań dla projektanta i personelu nadzoru należałoby także zrezygnować z obowiązku zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych wynikającego z art a). 2. Ad art. 3 pkt 2) projektu art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz z późn. zm.)

4 Kolejowe uprawnienia budowlane wprowadzone zostały zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 195 z dnia 1 grudnia 1964r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dz. U. z 1969r. Nr 7 poz. 24 z późn. zm.) gdzie określono specjalności techniczno budowlane uprawnień kolejowych i warunki ich uzyskiwania. Przepisy te, na przestrzeni kolejnych lat, ulegały różnym zmianom, ale poważne problemy pojawiły się z chwilą wydania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 87). Kolejne zmiany coraz bardziej komplikowały przedmiotowe zagadnienie. Obecne propozycje, w części dotyczącej łączenia uprawnień budowlanych, są szczególnie ryzykowne w odniesieniu do wydawanych w przyszłości na rynku pracy uprawnień. Połączenie uprawnień, dla których wykształcenie i praktyka zawodowa są odmienne, jest zdecydowanie niewłaściwe, na pewno nie sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa i może doprowadzić do tragicznych następstw. Natomiast proponowane zapisy umożliwiające uzyskiwanie uprawnień budowlanych przez osoby ze średnim wykształceniem można uznać za zasadne. Linia kolejowa, w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 28 marca o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm), obejmuje wiele branż, a brak jest na tyle wszechstronnych specjalistów by mogli zaprojektować wszystkie jej elementy. Należy zastanowić się jaki będzie efekt projektowania, budowania lub utrzymania linii kolejowej, jeśli czynności te podejmie osoba dysponująca uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi w obecnej specjalności, np. wyburzeniowej, a będzie to zgodne z przepisami proponowanymi w analizowanym projekcie ustawy. Ponadto, proponowane zmiany, zakładające łączenie uprawnień budowlanych (bez wyodrębnienia specjalności) utrudnią przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi itp. Obecnie wykonawcy przystępujący do przetargów prowadzonych przez naszą Spółkę, zobowiązani są wykazać się posiadanymi uprawnieniami w danej specjalności odpowiadającej specyfice danych robót. W przypadku połączenia uprawnień budowlanych, nie będzie wiadomo czy np. kierownik robót budowlanych posiada odpowiednie kwalifikacje w danej specjalności np. drogowej, mostowej itp. W takim stanie rzeczy można zaproponować, by projektowany zapis art. 3 projektu ustawy, zmieniający art. 14 ustawy Prawo budowlane, rozdzielił uprawnienia konstrukcyjno budowlane na: - uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, - uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budownictwa specjalnego (kolejowego, mostowego, geotechniki komunikacyjnej, etc). W ramach specjalności budownictwo specjalne kolejowe powinny być z kolei przewidziane następujące specjalizacje: - konstrukcja nawierzchni kolejowej i układy torowe

5 - kolejowe sieci elektroenergetyczne - urządzenia do zabezpieczenia i prowadzenia ruchu kolejowego Przy uwzględnieniu powyższych propozycji należałoby ustalić, iż: Kolejowe budynki, rampy, perony, place ładunkowe itp. może projektować i budować osoba z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi z zakresu budownictwa ogólnego. Kolejowe obiekty inżynieryjne może projektować i budować osoba z uprawnieniami z zakresu budownictwa specjalnego mostowego. Podtorze kolejowe może projektować osoba posiadająca uprawnienia z zakresu geotechniki komunikacyjnej lub uprawnienia geotechniczne kat. VI lub VII, wydane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981). 3. Ad art. 4 pkt 2-5 projektu ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152,poz.1223, z późn.zm.) Proponowane zmiany Rozdziału 8a regulującego usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, polegające na umożliwieniu prowadzenia tej działalności przez osoby nieposiadające zweryfikowanych uprawnień księgowego należy ocenić jako zmianę mogącą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie stanowi przy tym wystarczającego zabezpieczenia dla przedsiębiorcy korzystającego z usług nieprofesjonalnego biura rachunkowego. Należy zwrócić uwagę autorów projektu, że przedmiotowa działalność była dotychczas regulowana przepisami, najpierw rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.), którego postanowienia w większości, z uwagi na art. 22 Konstytucji RP, zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 18 marca 2008 r o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 223, poz. 1466). W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, cyt: Przede wszystkim wprowadzono konieczność zdawania egzaminu przez wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu księgowego. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić wysoki profesjonalizm osób wykonujących działalność w omawianym zakresie. Będzie stanowiło również sprawniejszy mechanizm gwarancyjny dla uczestników obrotu gospodarczego.

6 Należy podzielić cytowany pogląd i podkreślić, że weryfikacji profesjonalnego świadczenia usług księgowych nie można pozostawić jedynie do oceny podmiotów obrotu gospodarczego korzystających z tych usług. Uprawnienia osób wykonujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych powinny być poddane uprzedniemu sprawdzeniu, a przejęcie przez rynek procesu weryfikacji księgowych pracujących w outsourcingu i owszem spowoduje deregulację zawodu księgowego bez jakiejkolwiek zapewnienia minimum wymagań kwalifikacyjnych. Również jako niekorzystną zmianę oceniamy rezygnację z wymogu posiadania doświadczenia z zakresu księgowości przez osoby wykonujące czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 4. Ad art. 14 projektu - art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm) 1) Projektowana zmiana art. 22 d ust. 1 pomija stanowiska zwrotniczy, dróżnik obchodowy oraz mostowniczy, wymienione aktualnie w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zawiązanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz.U. Nr 59, poz.301, z późn.zm.) oraz, oprócz stanowiska manewrowy, pomija pozostałe stanowiska z załącznika nr 2 do powołanego rozporządzenia, bez wskazania jakiejkolwiek argumentacji dlaczego pominięte stanowiska uznano za niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Powstaje bardzo istotne pytanie, w oparciu o jakie kryteria przyjęto wyliczenie stanowisk w projektowanym art. 22d ust. 1?. Rozumiejąc intencje projektodawców, że deregulacja zawodów jest potrzebna, należy jednak podkreślić, iż powinna ona dotyczyć tych zawodów, które oceniając w sposób racjonalny można poddać deregulacji. Jeżeli mamy do czynienia z z deregulacją zawodów, których efekty pracy wpływają na zdrowie i życie ludzie, gdzie kwestie np. bezpieczeństwa użytkowników są priorytetowe bądź kwestie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu są nadrzędne nie można wprowadzać deregulacji takich zawodów i zdać się na ocenę, że bezpieczeństwo w tym zakresie zapewni pracodawca, który jak wiadomo w swojej działalności kieruje się przesłankami ekonomicznymi. Stąd nie może wymagań dla takich stanowisk określać pracodawca bez prawnego uregulowania tych wymagań. Mając na uwadze, że kwestia bezpieczeństwa ruchu kolejowego dotyczy wielu użytkowników, lakoniczne stwierdzenia w uzasadnieniu, że wykreśli się z Rozporządzenia nie stanowią ratio legis takiej zmiany. 2) Z uwzględnieniem powyższego należy zaproponować, aby z projektowanego zapisu art. 22 d ustawy o transporcie kolejowym usunąć katalog stanowisk bezpośrednio związanych

7 z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Stanowiska te winien określić Minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia, na podstawie którego zostaną określone warunki, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach. 3) W świetle propozycji nowelizacji art. 22d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym zwrócić uwagę na konieczność dokonania zmian w zakresie wymagań dotyczących wykształcenia na poniższych stanowiskach: Toromistrz Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych Projekt ustawy przewiduje w proponowanym nowym brzmieniu art. 22d ust. 3 delegację w tym zakresie dla Ministra właściwego do sprawa transportu. Jednakże ze względu na pilność problemu, wynikającą z postępujących braków kadrowych, zmian tych należałoby dokonać w pierwszej kolejności w drodze nowelizacji załącznika nr 3 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zawiązanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz.U. Nr 59, poz.301, z późn.zm.). Proponowane zmiany do załącznika nr 3 w/w Rozporządzenia Pkt 9 stanowisko: toromistrz Aktualne wymogi: Proponowane zmiany: Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant B 1)średnie oraz tytuł zawodowy średnie technika 2. Zawodowy staż pracy 2 lata przy albo naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej 2)dyplom potwierdzający oraz odbycie przygotowania kwalifikacje zawodowe na poziomie zawodowego. technika 2. Zawodowy staż pracy 2 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni

8 kolejowej lub budownictwem lądowym. Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant C 1) zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym 2. Zawodowy staż pracy 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego. zasadnicze zawodowe 2. Zawodowy staż pracy 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego. Pkt 13 stanowisko prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych Aktualne wymogi: Proponowane zmiany: Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant A 1) średnie oraz tytuł zawodowy średnie technika w zawodach i 2. Zawodowy staż pracy 1 rok, w tym specjalnościach z dziedziny: 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie mechanicznej, elektrotechnicznej maszyn do robót nawierzchniowych i lub elektrycznej budowlanych, oraz odbycie albo przygotowania zawodowego. 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej. 2. Zawodowy staż pracy 1 rok, w tym 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych, oraz odbycie przygotowania zawodowego. Kwalifikacje wymagane od kandydatów wariant B zasadnicze zawodowe 1) zasadnicze zawodowe oraz tytuł

9 zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej albo 2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej 2. Zawodowy staż pracy 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do kolejowych robót budowlanych oraz odbycie przygotowania zawodowego. 2. Zawodowy staż pracy 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do kolejowych robót budowlanych oraz odbycie przygotowania zawodowego. 5. Ad uzasadnienie Zdaniem PKP PLK S.A. treść uzasadnienia nie w pełni potwierdza, by proponowane zmiany ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym miałyby być korzystniejsze od dotychczasowych regulacji. Przykładowo można wskazać co następuje. 1. Nie jest przekonujące przywoływanie na str. 2 uzasadnienia stwierdzenia wyroku TK o braku ograniczeń polegających na uniemożliwieniu podmiotom prawnym wykonywania określonego zawodu jako jednej z przesłanek do możliwości zapewnienia zasady pełnej wolności pracy. Takie przywołanie sugeruje bowiem istnienie takich ograniczeń i konieczność ich zniesienia, podczas gdy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ograniczenia takie co do zasady nie funkcjonują dla wykonywania określonego zawodu wystarczającym jest bowiem uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, po zdaniu stosownych egzaminów. 2. Na str 3 uzasadnienia wyrażona została myśl o potrzebie likwidacji różnic regulacji pomiędzy podobnymi grupami zawodowymi. Należy więc stwierdzić, iż podobne nie oznacza takie same, ani nawet porównywalne. Osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno budowlane w zakresie budowy budynków musi wykazać się znajomością innych przepisów niż osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi projektująca drogę kolejową. W obu przypadkach występują skrajnie różne warunki pracy konstrukcji i zupełnie inaczej obiekty te są

10 skonstruowane. Wspólną cechą jest tylko to, że w obu przypadkach muszą być zaangażowani projektanci różnych branż, przy czym ich wiedza w ramach porównywalnej branży również jest różna. 3. Na str. 3 uzasadnienia jako jeden z celów de regulacyjnych wskazuje się na możliwość zmniejszenia kosztów i skrócenia ścieżki uzyskiwania uprawnień. Stwierdzenie takie w chwili obecnej jest przedwczesne. Jakie będą skutki skrócenia ścieżki uzyskiwania uprawnień - czas pokaże. Jest natomiast wątpliwe, czy dzięki temu zapewnione zostanie większe bezpieczeństwo. 4. Na str. 10 uzasadnienia stwierdza się, iż koszty generują zarówno procedury egzaminacyjne, jak i nadzór nad systemem, finansowanie funkcjonowania rejestrów itd. Jest to niewątpliwie stwierdzenie trafne, jednakże w tym zakresie koszty nie ulegną zmniejszeniu. Jeśli określona ilość osób będzie zdobywać uprawnienia, to tak czy inaczej, bez względu na określanie uprawnień koszt ich uzyskania zdobycia jak również ilość osób obejmowanych stosownymi egzaminami nie ulegnie zmianie. 5. Na str. 11 uzasadnienia podniesiono, iż regulacja dostępu do zawodów technicznych prowadzi do wzrostu cen usług, kreuje pewne niekorzystne bodźce dla konsumentów. Należy pamiętać, że konsument chcący skorzystać z usług specjalisty nie powinien być narażony na wykonywanie usług przez fachowców, którzy co prawda będą okazywali się uprawnieniami bardzo szerokimi w swej treści ale w wielu przypadkach nie informując klienta, że w danej dziedzinie nie posiadają wiedzy. Posiadanie fachowej wiedzy i doświadczenia kosztuje i wiąże się z pewnością dobrze wykonanych usług i robót. Ponadto jakie korzyści będzie miał konsument, gdy będzie musiał dochodzić na drodze sądowej odszkodowań od fachowców nie wyspecjalizowanych w danej dziedzinie a okazujących się tak rozległymi uprawnieniami.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. 3 >> usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident, doradca podatkowy, agent celny, działalność ubezpieczeniowa, gry losowe 1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. Wchodząca

Bardziej szczegółowo

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku 21 2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji jesiennej 2014 r. w specjalnościach i zakresach należących

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (całość)

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (całość) Załącznik do OSR TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/ UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU USTAWY O UŁATWIENIU DOSTEPU DO WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH ZAWODÓW FINANSOWYCH, BUDOWLANYCH I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

ZAKRESY UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ZAKRESY UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Wstęp Od początku działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zakres uprawnień budowlanych elektryków wg interpretacji Komisji Kwalifikacyjnych Izby zarówno niektórych

Bardziej szczegółowo

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 Deregulacja Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 1 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest, w myśl uzasadnienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. Załącznik nr 12 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. 1. Egzamin pisemny (testowy). Dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-658549-V/10/BA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu,

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat.

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, do usługowego prowadzenia ksiąg rac hunkowych uprawnione są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów do deregulacji

Lista zawodów do deregulacji Lista zawodów do deregulacji 1) makler giełd towarowych; 2) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej; 3) architekt

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonym w dniu 20 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

W sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

1. Specjalista ds. nadzoru nad inwestycją koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

1. Specjalista ds. nadzoru nad inwestycją koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, w związku z realizacją Projektu Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie budowa nowej infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A Bartłomiej Banaszak Warszawa, dn. 28 lipca 2014 r. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92)

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 13.07.2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WYCIĄG Z OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156. póz. 1118) Art. 14. 1. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO- 723715 -V/2013/EO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Pax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH

DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH DEREGULACJA DOSTĘPU DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH II USTAWA DEREGULACYJNA Lista zawodów: 1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności

Bardziej szczegółowo

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: II transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów: 1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r.

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Prezydium Naczelnej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 340297-2010; data zamieszczenia: 29.11.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 340297-2010; data zamieszczenia: 29.11.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 340297-2010; data zamieszczenia: 29.11.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329611-2010 data 19.11.2010

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. OKRES AKTY PRAWNE PODSTAWA PRAWNA 1928-1960 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia P-120-50-13 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych projekt, 25 listopada 2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Stan prawny 2011-07-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych

Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych Wydział Elektryczny Politechniki Białostckiej Białystok 18.12.2013 Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych Autor: Grzegorz Sasinowski Plan prezentacji 1. Plan prezentacji 2. Uprawnienia Budowlane 3.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl Poznań: Prace naprawcze instalacji oświetlenia awaryjnego oraz sieci teleinformatycznej na INEA Stadionie w Poznaniu ul. Bułgarska 17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, Numer ogłoszenia 39393

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 18.08.2014 r. UZP/DKUE/KD/18/2014 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szanowny Panie Ministrze, Z upoważnienia Prezydium Krajowej Rady IARP

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. II Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. II Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. II Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2010 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym

USTAWA. z dnia.2010 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym USTAWA Projekt z dnia.2010 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

(wyciąg według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2009 r.)

(wyciąg według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2009 r.) Dobre praktyki legislacyjne 7 Obowiązywanie rozporządzenia w sytuacji pośredniej zmiany przepisu upoważniającego do jego wydania Teza Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje nie tylko w sytuacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-16 10:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Modernizacja ogrodzenia przy LKS Żernica

Bardziej szczegółowo

Leżajsk, 02.10.2012. Uczestnicy postępowania

Leżajsk, 02.10.2012. Uczestnicy postępowania Leżajsk, 02.10.2012 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy dla inwestycji Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych (Książka praktyki zawodowej DOIIB wydanie V) I.

Ogólne informacje dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych (Książka praktyki zawodowej DOIIB wydanie V) I. Ogólne informacje dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych (Książka praktyki zawodowej DOIIB wydanie V) I. Wprowadzenie Podstawowym aktem prawnym (obowiązującym od 1 stycznia 1995r.)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STANOWISKO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STANOWISKO STANOWISKO w przedmiocie opinii zgłoszonej przez: Urząd Miejski Białystok, Urząd Miasta Włocławek, Urząd Miasta Świnoujście w toku konsultacji społecznych w zakresie propozycji uproszczeń procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa nazwa Wykonawcy: adres Wykonawcy:... Numer wniosku: -------------------- nadaje Zamawiający telefon:... faks:... e-mail: Ministerstwo Obrony Narodowej al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa WNIOSEK O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-654450 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015 Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015 NT.2.212.33.2015 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja brodzika pływalni letniej Chwiałka wraz z budową stacji

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 15 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 204598-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia. 1 z 5 15-02-26 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowo -

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Postulaty wypracowane przez Forum Inwestycyjne PKP PLK SA w Grupie Wykonawca Producent Grupa Tematyczna Kryteria wyboru. Warszawa, czerwiec 2013 r.

Postulaty wypracowane przez Forum Inwestycyjne PKP PLK SA w Grupie Wykonawca Producent Grupa Tematyczna Kryteria wyboru. Warszawa, czerwiec 2013 r. Postulaty wypracowane przez Forum Inwestycyjne PKP PLK SA w Grupie Wykonawca Producent Grupa Tematyczna Kryteria wyboru Warszawa, czerwiec 2013 r. Skład grupy roboczej Forum Inwestycyjnego WYKONAWCA+PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA:

Bardziej szczegółowo

Praca Komisji egzaminacyjnej

Praca Komisji egzaminacyjnej Praca Komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca dostępu do. sprywatyzowane stacje pilotów morskich uniemożliwiają kandydatom na pilotów

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca dostępu do. sprywatyzowane stacje pilotów morskich uniemożliwiają kandydatom na pilotów RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa, dnia 22 lipca 2011 r. RPO-608061-V-11/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2006/83/578/?print=yes&...

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2006/83/578/?print=yes&... 1 z 7 2010-10-24 20:35 Dz.U. z 2006 nr 83 poz. 578 24.10.2010 578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r. R O Z P O R ZĄDZENIE projekt z dnia 7 lipca 2014r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-661550-V/12/ŁK 00-090 Warszawa Tel.centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13 ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2013.006 JACEK WANTOCH-REKOWSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo