WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE"

Transkrypt

1 SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI P4 WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG), Oddział Zabezpieczenia (OZ) jednostka specjalistyczna będąca dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, utworzona w celu realizacji zadań finansowo gospodarczych na rzecz jednostek wojskowych, stacjonujących na obszarze jednego lub kilku garnizonów. 1. Formowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Formowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych jest obecnie jednym z najpoważniejszych zadań reorganizacyjnych w logistyce SZ RP. Szczególny charakter tego przedsięwzięcia polega na jego wdrażaniu w trakcie bieżącej działalności jednostek wojskowych. Proces formowania zaplanowany został etapowo: I etap zakończono 14 WOGów rozpoczęło swoją działalność, II etap w trakcie wdrażania, równolegle wdrażane jest zabezpieczenie funkcjonowania garnizonu Warszawa. Do realizacji zadań zabezpieczenia w warunkach stacjonarnych, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji, WOG będzie wykorzystywał dostępne instrumenty zarówno finansowe jak i organizacyjne (infrastruktura, potencjał usługowy WOG, wsparcie przełożonego - RBLog, outsourcing). 2. Rejony odpowiedzialności WOG Rejony odpowiedzialności WOG zostały ustalone na bazie podziału terytorialnego kraju, włączając w większości w obszar funkcjonowania WOG kilka powiatów tego samego województwa (zachowanie zasady maksymalnej odległości komendy WOG od zasadniczych jednostek operacyjnych do ok. 50 km.). Jednocześnie, w strukturach WOG utworzono Grupy Zabezpieczenia, które jako filie WOG zabezpieczają jednostki bezpośrednio w ich miejscu dyslokacji. 1 RBLog Wałcz 2 RBLog Warszawa 3 RBLog Kraków 4 RBLog Wrocław 11 WOG Bydgoszcz 21 WOG Elbląg 31 WOG Zgierz 2 WOG Wrocław 12 WOG Toruń 22 WOG Olsztyn 32 WOG Zamość 4 WOG Gliwice 6 WOG Ustka 24 WOG Giżycko 33 WOG Nowa Dęba 43 WOG Świętoszów 13 WOG Grudziądz 25 WOG Białystok 34 WOG Rzeszów 44 WOG Krosno Odrzańskie 14 WOG Poznań 26 WOG Zegrze 35 WOG Kraków 45 WOG Wędrzyn 15 WOG Szczecin 16 WOG Drawsko Pomorskie 17 WOG - Koszalin Jednostki pełniące funkcje WOG KPW Świnoujście 1 BLT Warszawa 8 BLt Kraków KPW Gdynia 23 BLT Mińsk Maz. 32 BLT Łask CWTiD Wejherowo 42 BLSz Radom 41 BLSz Dęblin 21 BLT Świdwin 22 BLT Malbork 2

3 31.BLT Poznań Krzesiny 33.BLt Powidz WOG-i z programu pilotażowego: 2.WOG Wrocław, 4.WOG Gliwice, 5.WOG Dęblin, 6.WOG Ustka (włączony w struktury 41.BLSz Dęblin). 3

4 3. Zadania realizowane przez WOG,, Ci, którzy pracują w WOGach muszą myśleć o sobie jako usługodawcach. Pozostali natomiast powinni zachowywać się jak usługobiorcy.. Pracownicy WOGów powinni mieć mentalność usługodawcy- nie mogą przygotować sobie najlepszych gabinetów i rządzić stamtąd, mówiąc:,, temu dam, temu nie dam oraz oczekiwać na hołdy i prośby usługobiorców. Koncepcja tych oddziałów się sprawdzi jeśli zmieni się w ludziach mentalność... Szef SG WP gen. M. Cieniuch (Polska Zbrojna r.) Główny cel: odciążenie dowódców jednostek zadań finansowo-gospodarczych umożliwiając im skupienie wysiłku na szkoleniu i przygotowaniu do realizacji zadań. WOG jest jednostką, która pełni funkcje służebne w stosunku do jednostek zabezpieczanych. Jednostka wojskowa powinna otrzymać wszelkie zabezpieczenie zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, planami i naliczeniami w wymaganej ilości, jakości, na czas i w określonym miejscu. WOG/OZ realizuje również zadania mobilizacyjne jako jednostka mobilizująca, przede wszystkim w zakresie: a) mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek, w szczególności nowo formowanych jednostek logistycznych i wsparcia oraz innych jednostek wojskowych; b) logistycznego i medycznego zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; c) planowania i logistycznego zabezpieczenia szkolenia żołnierzy rezerwy. WOGI realizują zadania w zakresie: -utrzymania gotowości bojowej i mobilizacyjnej (wyłącznie dla WOG i jednostek nowo formowanych); -zabezpieczenia materiałowego; -zabezpieczenia technicznego; -zabezpieczenia medycznego; -zabezpieczenia finansowego (wraz z realizacją zamówień publicznych); - infrastruktury wraz z zabezpieczeniem ppoż.; -zabezpieczenia geograficznego i hydrometeorologicznego; -zabezpieczenia sprzętu łączności i informatyki; -ochrony i obrony obiektów; - obsługi administracyjno-biurowej; - bezpieczeństwa i higieny pracy; - zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS); 4

5 - współpracy z instytucjami i środowiskami cywilnymi; - obsługi rodzin; - zabezpieczenia działalności duszpasterstwa wojskowego; - zabezpieczenia transportowego jednostek wojskowych; - obsługi prawnej; WOGi realizować mają zakupy: środków bhp i czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i powszechnego użytku, niektórych materiałów eksploatacyjnych i części do zabezpieczenia drobnych napraw sprzętu technicznego, drobnego sprzętu i wyposażenia stacjonarnych warsztatów i punktów naprawy w garnizonie, niektórych środków do zabezpieczenia działalności bieżącej ambulatoriów, a także wybranych usług outsourcingowych takich jak np.: serwis sprzętu; usługi medyczne; wyżywienie; zabezpieczenie transportu osobowego; zaopatrywanie w paliwa; dostarczanie mediów; ochrona obiektów; obsługa prawna; sprzątanie i utrzymanie koszar. Oprócz zabezpieczenia jednostek (zaopatrywania i świadczenia usług) WOGi zobowiązane są do zabezpieczenia wszystkich jednostek, pododdziałów, sprzętu oraz żołnierzy SZ RP oraz wojsk sojuszniczych przebywających w rejonie odpowiedzialności WOG i realizujących zadania służbowe. Rozliczanie ponoszonych wydatków związanych z zabezpieczeniem wojsk przebywających w rejonie innego WOG odbywa się pomiędzy WOG, a w przypadku wojsk obcych zgodnie z podpisanymi umowami. Oprócz planowego zabezpieczenia jednostek, pododdziałów i innych elementów SZ RP przebywających czasowo w rejonie odpowiedzialności (np. na poligonie), WOG realizuje doraźne zabezpieczenie wojsk przemieszczających się przez rejon WOG w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (awarie, wypadki, kolizje) udzielając pomocy w zakresie ewakuacji technicznej, zabezpieczenia sprzętu, pomocy w zakwaterowaniu i wyżywieniu obsługi. Pozostałą część zadań WOG realizuje, w ramach przydzielonych limitów finansowych, poprzez zakupy towarów i usług, w tym poprzez zlecanie zabezpieczenia podmiotom zewnętrznym w ramach outsourcingu. W tym przypadku jednostka wojskowa jest obsługiwana bezpośrednio przez podmiot zewnętrzny zgodnie z warunkami umowy, natomiast obsługa finansowo-księgowa odbywa się w WOG. Głównym źródłem w zaopatrywaniu jednostek wojskowych jest regionalny system zabezpieczenia oparty na Regionalnych Bazach Logistycznych, którego WOG jest ogniwem terenowym, prowadzącym dystrybucję środków zaopatrzenia do odbiorców końcowych (jednostek i pododdziałów zabezpieczanych). 5

6 4. Zadania dowódcy jednostki zabezpieczanej - Utrzymanie zdolności bojowej jednostki, zachowanie zdolności do generowania potrzeb i decydowanie o priorytetach zabezpieczenia na etapie planowania, w tym planowania budżetowego. - Uczestnictwo w procesie planowania zabezpieczenia przez Wojskowy Oddział Gospodarczy, w tym udział w sporządzaniu i uzgadnianiu planów finansowych, rzeczowo-finansowych, oraz innych planów w zakresie realizacji zabezpieczenia przez WOG dotyczących jego jednostki. -Zgłaszanie do swoich przełożonych, z odpowiednim wyprzedzeniem, wniosków w sprawie korekt zadań i przydzielonych limitów. Wnioski w sprawie zmian przydzielonych limitów powinny zostać uzgodnione z nadrzędnymi organami odpowiedzialnymi za planowanie zadań (dowództwa RSZ, ZPR-P8 w przypadku zmian w CPR) oraz z właściwym dysponentem środków budżetowych, a następnie wprowadzone do planów finansowych i rzeczowo-finansowych. -Prowadzenie bieżącej analizy planu finansowego realizowanego w trakcie roku na rzecz jednostki. 5. Proces planowania i realizacji zabezpieczenia przez WOG,, Od dobrego planowania w jednostkach będzie zależała terminowość i płynność ich zaopatrywania płk Marian Sękowski Komendant 4 Blog Wrocław (Polska Zbrojna, ) Podstawą właściwego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych przez WOG jest prawidłowe jego zaplanowanie, w tym zbilansowanie potrzeb wynikających z zadań jednostek w zakresie szkolenia oraz bieżącego funkcjonowania z możliwościami systemu zabezpieczenia w zakresie posiadanych zasobów rzeczowych i finansowych wynikających z budżetu resortu obrony narodowej. Plan zamierzeń WOG na dany rok - podstawowy dokument na podstawie którego WOG realizuje zabezpieczenie jednostek wojskowych w swoim rejonie. Plan zamierzeń WOG na dany rok - skoordynowany jest z Planami zamierzeń jednostek wojskowych i wynika z potrzeb generowanych przez jednostki wojskowe oraz przydzielonych limitów środków finansowych i zaopatrzenia. Wojskowy Oddział Gospodarczy ma obowiązek realizacji zabezpieczenia jednostek wojskowych w ramach przydzielonych limitów zgodnie z zatwierdzonymi Planami zamierzeń. 6

7 Od momentu zaplanowania i wygenerowania przez jednostkę zabezpieczaną potrzeb w zakresie ilości i asortymentu, niezbędnych do zabezpieczenia środków zaopatrzenia oraz usług, całość realizacji procesu zabezpieczenia przejmuje WOG. WOG jest zobowiązany do terminowego wykonywania usług na rzecz zabezpieczanych jednostek w celu umożliwienia im bezproblemowego wykonywania zadań szkoleniowych i bieżącego funkcjonowania. Końcowym etapem procesu, w którym uczestniczy jednostka wojskowa jest odbiór przez jednostkę zamówionych towarów i usług. Wymaga to wcześniejszego określenia przez jednostkę terminów oraz miejsc dostarczenia zaopatrzenia i usług. Odpowiedzialność WOG: przyjęcie zgłoszonych potrzeb; dokonanie ich weryfikacji i analizy pod względem dostępnych zasobów i kalkulacji kosztów; realizacja zabezpieczenia jednostek wojskowych w ramach przydzielonych limitów zgodnie z zatwierdzonymi Planami zamierzeń. 6. Struktura WOG Realizacja zadań przez WOG możliwa jest dzięki odpowiedniej jego strukturze, która powstała m.in. na bazie doświadczeń z programu pilotażowego. Struktura WOG posiada podstawowe piony funkcjonalne niezbędne do realizacji zadań zabezpieczających i wykonywania funkcji oddziału gospodarczego (schemat), w tym pion głównego księgowego i logistyki, a także elementy wykonawcze (Grupy Zabezpieczenia) dedykowane konkretnym jednostkom zabezpieczanym. Wielkość konkretnego WOG zależy od indywidualnych uwarunkowań związanych z ilością i dyslokacją jednostek zabezpieczanych oraz ich stanów osobowych. Wojskowy Oddział Gospodarczy powinien posiadać odpowiednie limity stanowisk etatowych i zatrudnienia. Przyjęto, że górna granica limitów nie powinna przekraczać 30 żołnierzy zawodowych i ok. 300 pracowników wojska. RAMOWA STRUKTURA WOG KOMENDA WOG ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH INWENTARYZACJI PION OCHRONY INF.- NIEJAWN. KANCELARIA TAJNA PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SEK. PLAN. FINANSOW. PION LOGISTYKI PLANOWANIA WYDZIAŁ INFRASTRUKT. TECH. UTRZ. NIERUCH. GRUPA ZABEZPIECZENIA GRUPA ZABEZPIECZENIA GRUPA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNA AMBULAT. Z ICH /PZOZ/ Filia 1,2,3,4 WYDZ ADM.. PERSONALNO ADMINISTR. OPER-MOBILIZAC. ODDZIAŁY WART CYWILNYCH KSIĘGOWOŚCI RACHUNKÓW I ROZLICZEŃ EWID. ILOŚC.-WART. RACHUBY I PŁAC TECHNICZNA MATERIAŁOWA GOSP KOMUN I ENERG. GOSP KOMUN I ENERG. SPRZ INFRASTRUKTURY OCHR. ŚRODOWISKA GOSPODARKI NIERUCH ŻYWNOŚCIOWA MAGAZYNY MAGAZYNY MAGAZYNY GRUPA TRANSPOR- TOWA WARSZTATY REMONTOWE STACJE KONTROLI POJAZDÓW ZAB.SZKOLENIA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY WYCHOWAWCZA 7

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r. Departament Polityki Zbrojeniowej Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78 DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 przegląd logistyczny KWARTALNIK WRZESIEŃ 2009 NR 3 (007) ISSN 1898-8202 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA 2009 2018 str. 4 WOG W GARNIZONIE SKWIERZYNA str. 17 LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm przegląd miesięcznik StYCZeń 2012 NR 01 (055) sił powietrznych Cena 6 zł (w tym 5% VAT). ISSN 1897-8428 str. 4 Lotniczy algorytm W ostatnich latach zmieniło się oblicze Sił Powietrznych, zmienia się też

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo