Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, skrócona nazwa "Szpital św. Anny". Rozdział 2 Cele i zadania podmiotu 2 Podmiot został powołany do realizacji świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie, w szczególności: 1)działalności profilaktyczno - leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych; 2)badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia; 3)działalności gospodarczej w granicach obowiązującego prawa. 3 Do zadań Podmiotu należy: 1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 2) udzielanie pomocy doraźnej; 3) udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych; 4) wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa; 5) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego; 1

2 6) wykonywanie zadań wynikających z zadań służby medycyny pracy; 7) obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi we własnej aptece; 8) prowadzenie działań w zakresie udzielania medycznych świadczeń ratowniczych w warunkach przedszpitalnych, tj. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 9) działalność w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń; 10) organizowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych; 11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Podmiocie. Rozdział 3 Struktura organizacyjna podmiotu 4 W skład Podmiotu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Oddziały szpitalne: 1) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, 2) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, 3) Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, 4) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 5) Oddział Rehabilitacyjny; 6) Blok Operacyjny 7) Szpitalny Oddział Ratunkowy. 8) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 2. Poradnie specjalistyczne: 1) Poradnia Medycyny Pracy; 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 3) Poradnia Chirurgii Ogólnej; 4) Poradnia Kardiologiczna; 5) Poradnia Gastroenterologiczna; 6) Poradnia Okulistyczna; 7) Poradnia Onkologiczna, 8) Poradnia Leczenia Bólu, Akupunktury i Antynikotynowa. 3. Inne komórki działalności medycznej: 1) Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii; 2); Pracownia Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej 3) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego; 4) Apteka Szpitalna; 5) Centralna Sterylizacja, 6) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 2

3 4. Jednostki Obsługi i Administracji: 1) Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości; 2) Dział Kadr i Płac; 3) Dział Finansowo - Księgowy; 4) Dział Administracyjno - Techniczny; 5) Sekcja Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Statystyki; 6) Sekcja Zamówień Publicznych; 7) Sekcja Informatyki; 8) Radca Prawny; 9) Specjalista ds. organizacji i kontroli zarządczej; 10) Inspektor ds. obrony cywilnej, 11) Inspektor BHP i PPOŻ; 12) Administrator Bezpieczeństwa Informacji; 13) Kapelan Szpitalny. 5 Strukturę organizacyjną Podmiotu określają załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Rozdział 4 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Podmiot prowadzi działalności leczniczą w rodzaju lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne. 6 7 Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) Leczenie szpitalne; 4) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne; 5) Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne; 6) Świadczenia odrębnie kontraktowane; 7) Profilaktyczne programy zdrowotne; 8) Programy lekowe. 3

4 Rozdział 5 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 8 Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w następujących miejscach: 1/ Warszawa, ul. Barska 16/20, 2/ Warszawa, ul. Bohaterów Września 29. Rozdział 6 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu 9 1. Świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie szpitalne udzielane są w oddziałach szpitalnych. 2. Świadczenia zdrowotne z rodzaju ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są poradniach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 3. Świadczenia zdrowotne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 4. Świadczenia zdrowotne z rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 5. Świadczenia zdrowotne z rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 6. Świadczenia zdrowotne z rodzaju programy lekowe udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 7. Świadczenia zdrowotne z rodzaju rehabilitacja lecznicza udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 8. W przypadku braku możliwości zapewnienia ciągłości i kompleksowości niektórych świadczeń, w szczególności niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz innych badań lub procedur medycznych związanych z ich udzielaniem, Podmiot zawiera umowy z innymi jednostkami ochrony zdrowia na badania, których nie wykonuje we własnym zakresie. 4

5 9. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uzależniona jest od trybu przyjęcia pacjenta do szpitala. Wyodrębnia się następujące tryby przyjęcia do Podmiotu: 1) tryb przyjęcia nagły, 2) tryb przyjęcia planowy. 10.Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością - zgodnie z powołaną w rozdziale 1 ustawą z dnia 27 lipca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 11. Innym osobom niż określonym w pkt 10 Podmiot może udzielać świadczeń odpłatnie. 12. Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie odpowiadają wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej z zachowaniem standardów w lecznictwie. 13.Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów szczególnych do wykonywania świadczeń danego rodzaju. Personel Szpitala udziela świadczeń zdrowotnych w pełni przestrzegając zasad etyki lekarskiej oraz zasad etyki zawodu pielęgniarki Podstawą przyjęcia chorego do Szpitala jest: 1) skierowanie do Podmiotu wystawione przez lekarza, lekarza dentystę lub felczera, ratownika medycznego jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, 2) stan zagrożenia życia lub zdrowia chorego. 2. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są świadczeniobiorcy niezwłocznie. 3. Decyzję o przyjęciu do Szpitala podejmuje, pomimo posiadanego przez pacjenta skierowania, lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego biorąc pod uwagę stan zdrowia chorego. Na leczenie szpitalne pacjent lub jego opiekun ustawowy musi wyrazić zgodę na piśmie, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. 4. W przypadku, gdy Podmiot nie dysponuje wolnymi łóżkami, a chory zgłaszający się na leczenie nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji ustala się termin przyjęcia i pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. 5. Jeżeli lekarz dyżurny stwierdzi potrzebę niezwłocznego przyjęcia pacjenta do Szpitala, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez Podmiot lub względy epidemiologiczne nie pozwolą na przyjęcie chorego, Podmiot po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeb, przewiezienie pacjenta do innej jednostki. Po dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i po podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej. 6. Pacjent wyrażając zgodę na hospitalizację zobowiązuje się tym samym do przestrzegania ustalonego porządku oraz do ścisłego wykonywania zaleceń personelu Podmiotu. 11 5

6 1. Podmiot zapewnia pacjentom podczas pobytu w Podmiocie warunki niezbędne do prawidłowego przebiegu leczenia, w tym zachowanie właściwego reżimu sanitarnoepidemiologicznego, odpowiednie warunki lokalowe, w zakresie wyżywienia odpowiednią do stanu zdrowia dietę oraz bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. 2. Lekami i środkami diagnostycznymi dostępnymi w Podmiocie są jedynie preparaty umieszczone w Receptariuszu szpitalnym", w które świadczeniodawca zaopatruje się we własnym zakresie. 3. Podstawą wszystkich świadczeń zdrowotnych, udzielanych w procesie leczenia pacjentowi hospitalizowanemu, są zalecenia lekarza prowadzącego, lekarza dyżurnego oraz ordynatora. 4. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego, Podmiot zapewnia przeprowadzenie konsultacji z lekarzami określonej specjalności, w tym lekarzami spoza jednostek, z którymi zawarte są umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 5. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną pacjentów oraz zapewnia ochronę tej dokumentacji na zasadach określonych w obwiązujących przepisach prawa. 6. Podmiot udostępnia dokumentację: 1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 2) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, 3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru, 4) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom i prokuratorom oraz rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, 5) uprawnionym organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek, 6) organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. 7. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia, Podmiot zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. 8. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia, lekarz stwierdza czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, czy za częściową lub całkowitą odpłatnością przez pacjenta. Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach: konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej oraz wynikających z potrzeby zachowania leczenia. 9. Podmiot przywiązuje wagę do udziału rodziny w procesie leczenia i rekonwalescencji. Personel Podmiotu zobowiązany jest udzielać osobom bliskim pacjenta informacji dotyczących prawidłowej pielęgnacji i opieki nad chorym z zachowaniem dyskrecji. i porad Pacjent zostaje wypisany ze Szpitala w sytuacji: 1) gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, 2) gdy zachodzi konieczność leczenia w innej jednostce, 3) na własne żądanie lub żądanie ustawowego opiekuna, 6

7 4) gdy w sposób rażący narusza ustalony porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie świadczeń zdrowotnych może spowodować zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. 2. W przypadku wypisania ze Szpitala na własne żądanie, lekarz ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwych następstwach zaprzestania leczenia szpitalnego. Ponadto pacjent składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie, a jeżeli pacjent odmawia złożenia oświadczenia tej treści, lekarz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej. 3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga dalszego leczenia w Szpitalu, Dyrektor, na wniosek lekarza prowadzącego, może odmówić wypisania tej osoby ze Szpitala do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd opiekuńczy właściwy ze względu na siedzibę Szpitala, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dyrektor zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach odmowy. 4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a pozostaje w Szpitalu ponosi koszty pobytu począwszy od terminu określonego przez Dyrektora po zakończeniu obowiązującej procedury. 5. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera pacjenta małoletniego lub niezdolnego do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, Dyrektor, na wniosek ordynatora zawiadamia niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania. 6. Pacjenci przewlekle chorzy, bezdomni oraz nie mający zapewnionej opieki rodzinnej, a także, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki, mogą być na wniosek Podmiotu umieszczeni w zakładzie opieki długoterminowej ( w oparciu o przepisy dotyczące opieki społecznej) Przyjęcia pacjentów do poradni specjalistycznych są realizowane na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy z mocy przepisów szczególnych skierowanie takie nie jest wymagane. 2. Pacjenci nieubezpieczeni lub nie posiadający wymaganych uprawnień z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego mogą być przyjmowani przez lekarzy specjalistów w poradniach na zasadzie pełnej odpłatności wg cennika usług medycznych. 3. Poza przypadkami stanu nagłego, podstawą udzielenia świadczeń musi być przedstawienie dokument potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnych finansowych ze środków publicznych. W przeciwnym wypadku świadczenie udzielane jest odpłatnie. 4. Lekarz specjalista ma obowiązek przyjęcia w przypadkach nagłych pacjenta bez wymaganego skierowania. 5. Pacjenci zgłaszający się do przychodni szpitala, skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu powinni posiadać wyniki badań laboratoryjnych (nie starsze niż 3 miesiące): morfologia, jonogram, grupa krwi, jonogram, kreatynina oraz EKG i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej (nie starsze niż 1 rok) 6. Świadczenia zdrowotne pacjentom pierwszorazowym z wyłączeniem przypadków nagłych udzielane są w terminach wyznaczonych przez osobę rejestrującą. Rejestracji pacjentów dokonać można: osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie i telefonicznie. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 7

8 7. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista wydaje skierowanie na badania diagnostyczne do innych poradni lub w celu leczenia stacjonarnego. Może także objąć pacjenta stałym leczeniem w ramach leczenia ambulatoryjnego. 8. Specjalistyczne pracownie diagnostyczne, funkcjonujące w strukturze Podmiotu jako samodzielne pracownie lub jako jednostki wyodrębnione organizacyjnie w ramach oddziałów lub zakładów Podmiotu, świadczą usługi na rzecz pacjentów hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie w naszej jednostce. Pracownie wykonują również badania diagnostyczne na rzecz pacjentów leczonych w innych jednostkach, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach zawartych umów W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki, ciągłości i kompletności postępowania leczniczego Podmiot zawiera umowy z innymi jednostkami służby zdrowia na wykonywanie badań, których nie zapewnia we własnym zakresie. 2. W razie niemożności zapewnienia pacjentowi leczenia w wymaganym zakresie Podmiot podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia niezbędnego leczenia w innej jednostce. 3. Podmiot udostępnia bazę diagnostyczną innym zakładom opieki zdrowotnej na zasadach określonych w zawartych z tymi jednostkami umowach. 4. Podmiot przyjmuje pacjentów skierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej w zależności od posiadania wolnych miejsc, z wyjątkiem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Przyjęcie następuje po ustaleniu przez kierującego terminu i miejsca z ordynatorem oddziału lub lekarzem pełniącym opiekę lekarską bądź dyżur medyczny w oddziale. 5. Transport sanitarny niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej dostępny jest całodobowo zgodnie z obowiązującymi umowami. Rozdział 7 Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczym 15 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii: W Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii leczy się pacjentów oraz sprawuje całodobową opiekę pielęgniarską nad chorymi z chorobami: 1) układu krążenia; 2) chorobami płuc i oskrzeli; 8

9 3) chorobami układu pokarmowego; 4) chorobami układu moczowego. W Oddziale szkoli się lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chorób wewnętrznych i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 16 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej W Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wykonuje się procedury w zakresie ortopedii, a w szczególności: 1) alloplastyki stawów biodrowych pierwotne oraz realloplastyki; 2) alloplastyki stawów kolanowych; 3) artroskopie stawów zabiegi diagnostyczno - operacyjne, zabiegi rekonstrukcyjne struktur wewnątrzstawowych więzadeł, łąkotek, chrząstki; 4) zabiegi korekcyjne układu kostnego osteotomie; 5) leczenie powikłań zrostu kostnego stawów rzekomych; 6) leczenie i zaopatrywanie urazów tkanek miękkich, z uszkodzeniem ścięgien i aparatu torebkowo - więzadłowego, złamań w obrębie kończyn górnych i dolnych, złamań miednicy oraz złamań kręgosłupa bez cech porażeń. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie ortopedii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. W Oddziale sprawowana jest całodobowa opieka pielęgniarska nad chorymi przyjętymi do Oddziału. 17 Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Oddział specjalizuje się w kompleksowym leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Doświadczenie i posiadany sprzęt pozwalają na wykonywanie wszystkich typów zabiegów resekcyjnych i nieresekcyjnych przełyku, żołądka, wątroby, dróg żółciowych trzustki oraz jelit. Współpraca z ośrodkami onkologicznymi umożliwia multidyscyplinarne leczenie chorych o oparciu o terapię neo- i adiuwantową (chemio i/lub radioterapia). W przypadku nieresekcyjnych zmian w wątrobie lub jako uzupełnienie wycięcia stosowana jest termoablacja przy użyciu generatora energii mikrofalowej (Microvawe ablation) W Oddziale sprawowana jest całodobowa opieka pielęgniarska nad chorymi przyjętymi do Oddziału. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie ortopedii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. W Oddziale sprawowana jest całodobowa opieka pielęgniarska nad chorymi przyjętymi do Oddziału. 9

10 18 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczy się pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz sprawuje całodobową opiekę pielęgniarską nad chorymi przyjętymi do Oddziału. Do głównych zadań Oddziału należy: 1) podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia; 2) inwazyjne monitorowanie oraz mechaniczne wspomaganie czynności niewydolnych narządów lub układów; 3) prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych w Oddziale i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 4) klasyfikacja chorych w oddziałach szpitalnych do ewentualnego leczenia w OIT; 5) udzielenie konsultacji anestezjologicznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych; 6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji; 7) przygotowanie i kwalifikacja chorych do znieczulenia; 8) wykonywanie znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów wykonywanych w trybie ostrym i planowym z uwzględnieniem przygotowania do znieczulenia i bezpośredniej opieki poznieczuleniowej; 9) udzielanie konsultacji anestezjologicznych w zakresie leczenia bólu, zarówno ostrego, jak i przewlekłego. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie intensywnej terapii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 19 Oddział Rehabilitacyjny W Oddziale Rehabilitacyjnym prowadzi się kompleksową rehabilitację chorych z dysfunkcją narządu ruchu pochodzenia urazowego, zapalnego, zwyrodnieniowego, chorych po uszkodzeniach obwodowego i centralnego układu nerwowego, po amputacjach kończyn, alloplastykach stawów biodrowych i kolanowych, po zabiegach rekonstrukcji więzadeł, chorych z ostrymi zespołami bólowymi kręgosłupa i po operacjach neurochirurgicznych. W procesie rehabilitacji uczestniczą lekarze, rehabilitanci, fizykoterapeuci i personel pielęgniarski. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie rehabilitacji dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. Blok Operacyjny 20 Do zadań Bloku Operacyjnego należy w szczególności: 1) całodobowe utrzymanie w stanie gotowości sal operacyjnych oraz instrumentów chirurgicznych; 2) dokumentowanie zabiegów operacyjnych; 3) zapewnienie właściwej opieki nad chorym w trakcie zabiegu operacyjnego; 4) przestrzeganie zasad planowania zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem miejsca operowanego. 10

11 21 Szpitalny Oddział Ratunkowy W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzona jest wstępna diagnostyka i leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto do zadań Oddziału należy w szczególności: 1) udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia przez patrole resuscytacyjne na oddziałach szpitalnych i w poradniach; 2) udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach; 3)wykonywanie małych zabiegów chirurgicznych (ortopedycznych,laryngologicznych itp); 4) organizowanie specjalistycznego transportu pacjentów do innych podmiotów leczniczych w przypadku konieczności podjęcia leczenia specjalistycznego; 5) przyjmowanie pacjentów na leczenie szpitalne w trybie planowym i ostrym; 6) udzielanie pomocy doraźnej; 7) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w sali szybkiej diagnostyki; 8) koordynowanie wewnątrzszpitalnego transportu pacjentów. 9) prowadzenie Banku Krwi. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie medycyny ratunkowej dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 22 W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przeprowadzane są procesy usprawniania chorych ze schorzeniami układu narządu ruchu. 23 Poradnia Medycyny Pracy Zadania Medycyny Pracy wykonywane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu medycyny pracy. W ramach Poradni wykonywane są: a) badania profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne; b) działania profilaktyczne i profilaktyka poekspozycyjna osób podejmujących pracę (lub kształcących się), przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby; c) działania związane z promocją zdrowia; d) usługi w zakresie doradztwa dla pracowników i pracodawców. 24 Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej W Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wykonuje się procedury w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a w szczególności: 1) prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2)zleca badania diagnostyczne; 3)wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie ortopedii dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 11

12 25 Poradnia Chirurgii Ogólnej W Poradni Chirurgii Ogólnej przyjmuje się pacjentów ze schorzeniami z zakresu chirurgii ogólnej, a w szczególności: 1) prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2) wykonuje lub zleca badania diagnostyczne, 3) wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chirurgii ogólnej i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 26 Poradnia Kardiologiczna W Poradni Kardiologicznej przyjmuje się pacjentów ze schorzeniami w zakresie układu krążenia, a w szczególności: 1)prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2)wykonuje lub zleca badania diagnostyczne; 3)wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie kardiologii dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie kardiologii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 27 Poradnia Gastroenterologiczna W Poradni Gastroenterologicznej przyjmuje się pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego, a w szczególności: 1) )prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2)wykonuje lub zleca badania diagnostyczne; 3)wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie chorób przewodu pokarmowego dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chirurgii ogólnej i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 28 Poradnia Okulistyczna W Poradni Okulistycznej przyjmuje się pacjentów z chorobami układu wzroku, wadami refrakcji (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm), a w szczególności: 1) prowadzi leczenie schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka; 2) wykonuje diagnostykę w kierunku jaskry i chorób siatkówki; 2) dobiera korekcje okularowe i soczewek kontaktowych; 3) wystawia zaświadczenia do ZUS w celu uzyskania uprawnień rentowych; 4) wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie okulistyki dla pacjentów ze skierowaniami od innych specjalistów. 12

13 29 Poradnia Onkologiczna W Poradni Onkologicznej przyjmuje się pacjentów z chorobami nowotworowymi, a w szczególności: 1) prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2) zleca badania diagnostyczne; 3) wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie chorób nowotworowych dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów 30 Poradnia Leczenia Bólu, Akupunktury i Antynikotynowa W Poradni Leczenia Bólu, Akupunktury i Antynikotynowej przyjmuje się chorych wymagających leczenia z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych w przebiegu, np. migreny, bólów kręgosłupa, rwy kulszowej, zapalenia nerwów czaszkowych. W Poradni prowadzi się zwalczanie nałogu palenia tytoniu. 31 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii W Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii usprawnia się pacjentów po zabiegach ortopedycznych, chorych na choroby zwyrodnieniowe, zapalne oraz wady wrodzone układu kostno - mięśniowego. Podstawą do udzielenia w Zakładzie świadczenia medycznego jest skierowanie wystawione przez uprawnionego lekarza specjalistę. 32 Pracownia Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej W Pracowni Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej wykonuje się badania diagnostyczne i zabiegi pod kontrolą obrazu TK i RTG, a w szczególności: 1) zdjęcia rentgenowskie, seriografy, badania kontrastowe; 2)tomografie komputerowe; 3)badania ultrasonograficzne dla pacjentów ze skierowaniami z SOR, oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych. 33 Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego W Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego wykonuje się w szczególności: 1) zabiegi gastrofiberoskopii, kolonoskopii polipektomii; 2) pobiera wycinki z przewodu pokarmowego do badań histopatologicznych, 3) zakłada opaski na żylaki; 4)wykonuje testy urazowe. W Pracowni świadczy się usługi na rzecz pacjentów SOR, oddziałów szpitalnych oraz ze skierowaniami z poradni specjalistycznych. 13

14 34 Apteka Szpitalna Do zadań Apteki Szpitalnej należy zaopatrzenie oddziałów szpitalnych w leki i materiały medyczne, a ponadto: 1)przygotowywanie specyfikacji przetargowych na produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze; 2) przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dezynfekcja; 3)prowadzenie magazynów oraz ewidencja określana odrębnymi przepisami produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dezynfekcja; 4)kontrola apteczek oddziałowych w tym kontrola leków psychotropowych i narkotyków; 5)udział w monitorowaniu działań niepożądanych występujących na terenie szpitala; 6)udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, w tym raportowanie o nowych produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa oraz do komitetu Terapeutycznego; 7)sporządzanie leków aptecznych / recepturowych i farmakopealnych /; 8)prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych oraz uzyskiwanie i ewidencja darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych; 9)wydawanie środków farmakologicznych i wyrobów medycznych określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzenie stosownych rejestrów; 10)koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem komórek medycznych w środki farmakologiczne i wyroby medyczne. 35 Centralna Sterylizacja W Centralnej Sterylizacji wykonuje się usługi sterylizacyjne sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej na rzecz wszystkich oddziałów szpitalnych, bloków operacyjnych oraz Przychodni Przyszpitalnej. W Centralnej Sterylizacji przeprowadza się procesy sterylizacji sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych dla podmiotów zewnętrznych. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 36 Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy w szczególności: 1) nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego oddziałów szpitalnych; 2) nadzorowanie opracowywania i wprowadzania w życie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym; 3)nadzór nad monitorowaniem poszczególnych oddziałów szpitalnych i przychodni; 4) interpretacja raportów mikrobiologicznych; 5) planowanie i realizacja doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażeń szpitalnych;; 6) prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych. 37 Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości należy w szczególności: 1) ustanawianie, wdrażanie i utrzymywanie procesów niezbędnych w Systemie Zarządzania Jakością; 2) nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością i jej aktualizacja; 3) przedstawianie okresowych sprawozdań dotyczących wdrażania i funkcjonowania Systemu wg obowiązującej normy ISO. 14

15 Dział Kadr i Płac 38 Do zadań Działu Kadr i Płac należy w szczególności: 1) kompletowanie i opracowywanie dokumentów osób przyjmowanych do pracy i zwalnianych; 2) prowadzenie dokumentacji kadrowej - akt osobowych pracowników, wymaganych rejestrów; 3) analiza absencji pracowników, w tym, kontrola wykorzystania urlopów pracowników; 4) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w Podmiocie; 5) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw emerytalno-rentowych pracowników; 6) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących spraw kadrowo-płacowych; 7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy; 8) monitorowanie terminowości wykonywania badań okresowych przez pracowników Podmiotu; 9) obliczanie i terminowe przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego list wynagrodzeń za pracę; 10) sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie naliczania składek i podatku dochodowego;; 11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. nadzór nad realizacją obowiązku z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 39 Dział Finansowo - Księgowy Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności: 1) prowadzenie kontroli wstępnej i bieżącej dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym; 2) księgowanie dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont; 3) prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji środków trwałych; 4) prowadzenie gospodarki materiałowej, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych; 5) prowadzenie rozliczeń finansowych ze wszystkich tytułów, windykacja należności; 6) gospodarowanie środkami pieniężnymi Podmiotu, dokonywanie wypłat gotówkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) opracowywanie planu finansowego Podmiotu i monitorowanie jego realizacji; 8) współudział w opracowywaniu wniosków kredytowych i o dotacje; 9) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych, deklaracji podatkowych i ZUS; 10) prawidłowe zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej. 40 Dział Administracyjno - Techniczny Do zadań Działu Administracyjno - Technicznego należy w szczególności: 1) zaopatrzenie Podmiotu we wszystkie usługi i materiały niezbędne do jego funkcjonowania po jak najniższej możliwej cenie; 2) prowadzenie bloku żywieniowego szpitala; 3) prowadzenie gospodarki pomieszczeniami i powierzchniami użytkowymi; 4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP na terenie Podmiotu; 6) kontrola zamawianych produktów pod kątem wypełniania warunków ofertowych; 7) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem ciągłości pracy sprzętu, urządzeń, instalacji budynków stanowiących własność, lub zarządzanych przez Podmiot. 15

16 41 Sekcja Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Statystyki Do zadań Sekcji należy w szczególności: 1) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej; 2) archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie upoważnionym osobom/instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji medycznej; 3) prowadzenie rozliczeń sprawozdanych świadczeń medycznych, w tym wystawianie faktur VAT; 4) pomoc pracownikom komórek organizacyjnych Podmiotu w prawidłowym sprawozdawaniu świadczeń medycznych; 5) nadzór nad prawidłowym sprawozdawaniem świadczeń medycznych; 6) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności komórki do celów zarządczych; 7) przygotowywanie wymaganej przez NFZ dokumentacji celem zawarcia umów o prowadzenie świadczeń zdrowotnych; 8) monitorowanie zmian prawnych mających wpływ na system organizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zdrowotnych; 9) utrzymywanie stałego kontaktu z NFZ celem optymalizacji procesu rozliczania świadczeń oraz niezwłoczna reakcja na zgłaszane przez NFZ pytania, prośby, żądania; 10) weryfikacja sprawozdawanych świadczeń. 42 Sekcja Zamówień Publicznych Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy w szczególności: 1) przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2)opracowywanie, przy współpracy z wnioskodawcami, dokumentacji przetargowych; 3) kontrolowanie terminowości uruchamiania procedur przetargowych; 4) udział w pracach komisji przetargowych; 5) dokumentowanie podejmowanych w post5) dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu czynności polegających na sporządzaniu protokółu postępowania wraz z załącznikami; 6) wnioskowanie do działu księgowości o zwrot wadium wykonawcom; 7) prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych WSCU św. Anny dla postępowań o wartości przekraczającej EURO; 7) sporządzanie i wysyłanie do UZP Rocznego Sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych; 8) opracowywanie projektu planu rocznego na dostawy i usługi; 9) wykonywanie okresowych sprawozdań do celów zarządczych 10) nadzór nad prawidłową realizacją zamówień. 43 Sekcja Informatyki Do zadań Sekcji Informatyki należy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji posiadanego sprzętu komputerowego; 2) nadzór nad prawidłowością eksploatacji sieci IT (serwery, drukarki, urządzenia peryferyjne); 3) nadzór nad eksploatacją systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych; 4) doradzanie oraz czynny udział w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących komputeryzacji Szpitala; 5) opracowywanie, wdrażanie i rozwój, nadzorowanie oraz kontrola systemów informatycznych Szpitala; 6) instalacja i konfiguracja nowych wersji (update) systemów użytkowych; 7) administrowanie systemami użytkowymi: medycznym, administracyjnym, zarządczym; 8) dodawanie/usuwanie użytkowników do/z systemów; 9) modyfikacja danych użytkowników systemów; 10) nadawanie i modyfikacja uprawnień dla użytkowników systemów; 11) tworzenie i modyfikacja jednostek organizacyjnych w systemach; 12) modyfikacja słowników; 13) modyfikacja parametrów konfiguracyjnych. 16

17 44 Radca Prawny Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 1) sporządzanie opinii prawnych; 2)współpraca z komórkami organizacyjnymi, a w szczególności z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie windykacji należności; 3)opiniowanie zawieranych przez Podmiot umów. 45 Specjalista ds. organizacji i kontroli zarządczej Do zadań Specjalisty ds. organizacji i kontroli zarządczej należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; 2) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz prowadzenie rejestru skarg wpływających do Podmiotu, 3) współpraca z ubezpieczycielem Podmiotu w zakresie wypłacania odszkodowań z polisy Podmiotu, 4) prowadzenie dokumentacji wewnętrznej Podmiotu związanej z oceną ryzyka działania Podmiotu; 5) współpraca ze związkami zawodowymi i innymi komórkami organizacyjnymi Podmiotu w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Podmiocie. 46 Inspektor Obrony Cywilnej Do zadań Inspektora Obrony Cywilnej należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej; 2) opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora w sprawach dotyczących organizacji i zabezpieczenia procesu mobilizacyjnego Podmiotu; 3) współpraca z właściwymi terytorialnie organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami administracji wojskowej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spraw dotyczących powierzonego stanowiska. 47 Inspektor ds. BHP i PPOŻ Do zadań Inspektora ds. BHP i PPOŻ należy w szczególności: 1) organizowanie wszystkich przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia pracowników; 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP i PPOŻ w Podmiocie; 3) inicjowanie i opracowywanie wniosków dotyczących zapobiegania zagrożeniom i wypadkom oraz chorobom zawodowym, uczestniczenie w pracach komisji powypadkowych, badających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy; 4) zlecanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia; 5) organizowanie i prowadzenie wstępnego, ogólnego instruktażu w zakresie BHP oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników przyjmowanych do pracy w Podmiocie lub przesuwanych na nowe stanowiska pracy; 6) sporządzanie sprawozdań dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 7) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego. 17

18 48 Administrator Bezpieczeństwa Informacji Do zdań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Podmiocie a w szczególności zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Kapelan Szpitalny 49 Do zadań Kapelana Szpitalnego należy w szczególności wsparcie i pomoc duchowa świadczona pacjentom Podmiotu. Rozdział 8 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 50 1.Podmiot współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecenie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w zakładzie, kierowania na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Podmiocie. 2.Szczegółowe zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w pkt 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Podmiotem. Rozdział 9 Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 51 1.Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Dyrektor. 2. Maksymalna wysokość opłaty za: 18

19 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 2)jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. Rozdział 10 Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat Pacjent, który chce uzyskać świadczenie odpłatne zgłasza się do rejestracji, gdzie jest dalej kierowany. 2. Opłata uiszczana jest z góry w kasie gotówką. Po uiszczeniu opłaty Pacjent otrzymuje paragon fiskalny, który okazuje w miejscu udzielania świadczenia. 3. Rejestracja kieruje Pacjenta do gabinetu, jednocześnie przekazuje informację, iż świadczenie będzie udzielone za odpłatnością. 4. Świadczenia są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszeń. Kolejność może ulec zmianie w przypadku jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta. Rozdział 11 Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych 53 Wysokość opłat określa Dyrektor Podmiotu w zarządzeniu publikowanym na stronie internetowej Podmiotu i tablicy ogłoszeń. 19

20 Rozdział 12 Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. 54 Podmiotem zarządza Dyrektor przy pomocy; 1) Zastępcy do spraw Lecznictwa; 2) Zastępcy do spraw Pielęgniarstwa; 3) Zastępcy do spraw Ekonomiczno - Administracyjnych; 4) Głównego Księgowego Dyrektor kieruje Podmiotem i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Podczas nieobecności Dyrektora Podmiotem kieruje Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa.lub - w szczególnych wypadkach - inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Dyrektorowi Podmiotu podlegają bezpośrednio: 1)Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa; 2)Zastępca Dyrektora do spraw Pielęgniarstwa; 3) Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno - Administracyjnych; 4) Główny Księgowy; 5) Kierownik Działu Kadr i Płac; 6) Pełnomocnik Dyrektora do spraw Jakości; 7) Radca Prawny; 8) Specjalista do spraw Organizacji i Kontroli Zarządczej; 9) Inspektor do spraw obrony cywilnej; 10) Inspektor do spraw BHP i PPOŻ; 11)Administrator Bezpieczeństwa Informacji; 12)Kapelan Szpitalny Zastępcy Dyrektora kierują pionami złożonymi z podległych im komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym. 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r. Oddziałów Psychiatrycznych, Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 1) Oddziały (OP) podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Oddziałami zarządzają

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r.

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej udzielonych

Bardziej szczegółowo