Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, skrócona nazwa "Szpital św. Anny". Rozdział 2 Cele i zadania podmiotu 2 Podmiot został powołany do realizacji świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie, w szczególności: 1)działalności profilaktyczno - leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych; 2)badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia; 3)działalności gospodarczej w granicach obowiązującego prawa. 3 Do zadań Podmiotu należy: 1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 2) udzielanie pomocy doraźnej; 3) udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych; 4) wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa; 5) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego; 1

2 6) wykonywanie zadań wynikających z zadań służby medycyny pracy; 7) obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi we własnej aptece; 8) prowadzenie działań w zakresie udzielania medycznych świadczeń ratowniczych w warunkach przedszpitalnych, tj. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 9) działalność w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń; 10) organizowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych; 11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Podmiocie. Rozdział 3 Struktura organizacyjna podmiotu 4 W skład Podmiotu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Oddziały szpitalne: 1) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, 2) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, 3) Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, 4) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 5) Oddział Rehabilitacyjny; 6) Blok Operacyjny 7) Szpitalny Oddział Ratunkowy. 8) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 2. Poradnie specjalistyczne: 1) Poradnia Medycyny Pracy; 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 3) Poradnia Chirurgii Ogólnej; 4) Poradnia Kardiologiczna; 5) Poradnia Gastroenterologiczna; 6) Poradnia Okulistyczna; 7) Poradnia Onkologiczna, 8) Poradnia Leczenia Bólu, Akupunktury i Antynikotynowa. 3. Inne komórki działalności medycznej: 1) Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii; 2); Pracownia Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej 3) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego; 4) Apteka Szpitalna; 5) Centralna Sterylizacja, 6) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 2

3 4. Jednostki Obsługi i Administracji: 1) Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości; 2) Dział Kadr i Płac; 3) Dział Finansowo - Księgowy; 4) Dział Administracyjno - Techniczny; 5) Sekcja Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Statystyki; 6) Sekcja Zamówień Publicznych; 7) Sekcja Informatyki; 8) Radca Prawny; 9) Specjalista ds. organizacji i kontroli zarządczej; 10) Inspektor ds. obrony cywilnej, 11) Inspektor BHP i PPOŻ; 12) Administrator Bezpieczeństwa Informacji; 13) Kapelan Szpitalny. 5 Strukturę organizacyjną Podmiotu określają załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Rozdział 4 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Podmiot prowadzi działalności leczniczą w rodzaju lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne. 6 7 Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) Leczenie szpitalne; 4) Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne; 5) Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne; 6) Świadczenia odrębnie kontraktowane; 7) Profilaktyczne programy zdrowotne; 8) Programy lekowe. 3

4 Rozdział 5 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 8 Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w następujących miejscach: 1/ Warszawa, ul. Barska 16/20, 2/ Warszawa, ul. Bohaterów Września 29. Rozdział 6 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu 9 1. Świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie szpitalne udzielane są w oddziałach szpitalnych. 2. Świadczenia zdrowotne z rodzaju ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są poradniach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 3. Świadczenia zdrowotne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 4. Świadczenia zdrowotne z rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 5. Świadczenia zdrowotne z rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 6. Świadczenia zdrowotne z rodzaju programy lekowe udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 7. Świadczenia zdrowotne z rodzaju rehabilitacja lecznicza udzielane są w komórkach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 8. W przypadku braku możliwości zapewnienia ciągłości i kompleksowości niektórych świadczeń, w szczególności niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz innych badań lub procedur medycznych związanych z ich udzielaniem, Podmiot zawiera umowy z innymi jednostkami ochrony zdrowia na badania, których nie wykonuje we własnym zakresie. 4

5 9. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uzależniona jest od trybu przyjęcia pacjenta do szpitala. Wyodrębnia się następujące tryby przyjęcia do Podmiotu: 1) tryb przyjęcia nagły, 2) tryb przyjęcia planowy. 10.Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością - zgodnie z powołaną w rozdziale 1 ustawą z dnia 27 lipca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 11. Innym osobom niż określonym w pkt 10 Podmiot może udzielać świadczeń odpłatnie. 12. Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie odpowiadają wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej z zachowaniem standardów w lecznictwie. 13.Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów szczególnych do wykonywania świadczeń danego rodzaju. Personel Szpitala udziela świadczeń zdrowotnych w pełni przestrzegając zasad etyki lekarskiej oraz zasad etyki zawodu pielęgniarki Podstawą przyjęcia chorego do Szpitala jest: 1) skierowanie do Podmiotu wystawione przez lekarza, lekarza dentystę lub felczera, ratownika medycznego jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, 2) stan zagrożenia życia lub zdrowia chorego. 2. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są świadczeniobiorcy niezwłocznie. 3. Decyzję o przyjęciu do Szpitala podejmuje, pomimo posiadanego przez pacjenta skierowania, lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego biorąc pod uwagę stan zdrowia chorego. Na leczenie szpitalne pacjent lub jego opiekun ustawowy musi wyrazić zgodę na piśmie, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. 4. W przypadku, gdy Podmiot nie dysponuje wolnymi łóżkami, a chory zgłaszający się na leczenie nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji ustala się termin przyjęcia i pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. 5. Jeżeli lekarz dyżurny stwierdzi potrzebę niezwłocznego przyjęcia pacjenta do Szpitala, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez Podmiot lub względy epidemiologiczne nie pozwolą na przyjęcie chorego, Podmiot po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeb, przewiezienie pacjenta do innej jednostki. Po dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i po podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej. 6. Pacjent wyrażając zgodę na hospitalizację zobowiązuje się tym samym do przestrzegania ustalonego porządku oraz do ścisłego wykonywania zaleceń personelu Podmiotu. 11 5

6 1. Podmiot zapewnia pacjentom podczas pobytu w Podmiocie warunki niezbędne do prawidłowego przebiegu leczenia, w tym zachowanie właściwego reżimu sanitarnoepidemiologicznego, odpowiednie warunki lokalowe, w zakresie wyżywienia odpowiednią do stanu zdrowia dietę oraz bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. 2. Lekami i środkami diagnostycznymi dostępnymi w Podmiocie są jedynie preparaty umieszczone w Receptariuszu szpitalnym", w które świadczeniodawca zaopatruje się we własnym zakresie. 3. Podstawą wszystkich świadczeń zdrowotnych, udzielanych w procesie leczenia pacjentowi hospitalizowanemu, są zalecenia lekarza prowadzącego, lekarza dyżurnego oraz ordynatora. 4. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego, Podmiot zapewnia przeprowadzenie konsultacji z lekarzami określonej specjalności, w tym lekarzami spoza jednostek, z którymi zawarte są umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 5. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną pacjentów oraz zapewnia ochronę tej dokumentacji na zasadach określonych w obwiązujących przepisach prawa. 6. Podmiot udostępnia dokumentację: 1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 2) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, 3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru, 4) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom i prokuratorom oraz rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, 5) uprawnionym organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek, 6) organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. 7. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia, Podmiot zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. 8. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia, lekarz stwierdza czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, czy za częściową lub całkowitą odpłatnością przez pacjenta. Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach: konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej oraz wynikających z potrzeby zachowania leczenia. 9. Podmiot przywiązuje wagę do udziału rodziny w procesie leczenia i rekonwalescencji. Personel Podmiotu zobowiązany jest udzielać osobom bliskim pacjenta informacji dotyczących prawidłowej pielęgnacji i opieki nad chorym z zachowaniem dyskrecji. i porad Pacjent zostaje wypisany ze Szpitala w sytuacji: 1) gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, 2) gdy zachodzi konieczność leczenia w innej jednostce, 3) na własne żądanie lub żądanie ustawowego opiekuna, 6

7 4) gdy w sposób rażący narusza ustalony porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie świadczeń zdrowotnych może spowodować zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. 2. W przypadku wypisania ze Szpitala na własne żądanie, lekarz ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwych następstwach zaprzestania leczenia szpitalnego. Ponadto pacjent składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie, a jeżeli pacjent odmawia złożenia oświadczenia tej treści, lekarz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej. 3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga dalszego leczenia w Szpitalu, Dyrektor, na wniosek lekarza prowadzącego, może odmówić wypisania tej osoby ze Szpitala do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd opiekuńczy właściwy ze względu na siedzibę Szpitala, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dyrektor zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach odmowy. 4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a pozostaje w Szpitalu ponosi koszty pobytu począwszy od terminu określonego przez Dyrektora po zakończeniu obowiązującej procedury. 5. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera pacjenta małoletniego lub niezdolnego do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, Dyrektor, na wniosek ordynatora zawiadamia niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania. 6. Pacjenci przewlekle chorzy, bezdomni oraz nie mający zapewnionej opieki rodzinnej, a także, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki, mogą być na wniosek Podmiotu umieszczeni w zakładzie opieki długoterminowej ( w oparciu o przepisy dotyczące opieki społecznej) Przyjęcia pacjentów do poradni specjalistycznych są realizowane na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy z mocy przepisów szczególnych skierowanie takie nie jest wymagane. 2. Pacjenci nieubezpieczeni lub nie posiadający wymaganych uprawnień z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego mogą być przyjmowani przez lekarzy specjalistów w poradniach na zasadzie pełnej odpłatności wg cennika usług medycznych. 3. Poza przypadkami stanu nagłego, podstawą udzielenia świadczeń musi być przedstawienie dokument potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnych finansowych ze środków publicznych. W przeciwnym wypadku świadczenie udzielane jest odpłatnie. 4. Lekarz specjalista ma obowiązek przyjęcia w przypadkach nagłych pacjenta bez wymaganego skierowania. 5. Pacjenci zgłaszający się do przychodni szpitala, skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu powinni posiadać wyniki badań laboratoryjnych (nie starsze niż 3 miesiące): morfologia, jonogram, grupa krwi, jonogram, kreatynina oraz EKG i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej (nie starsze niż 1 rok) 6. Świadczenia zdrowotne pacjentom pierwszorazowym z wyłączeniem przypadków nagłych udzielane są w terminach wyznaczonych przez osobę rejestrującą. Rejestracji pacjentów dokonać można: osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie i telefonicznie. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 7

8 7. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista wydaje skierowanie na badania diagnostyczne do innych poradni lub w celu leczenia stacjonarnego. Może także objąć pacjenta stałym leczeniem w ramach leczenia ambulatoryjnego. 8. Specjalistyczne pracownie diagnostyczne, funkcjonujące w strukturze Podmiotu jako samodzielne pracownie lub jako jednostki wyodrębnione organizacyjnie w ramach oddziałów lub zakładów Podmiotu, świadczą usługi na rzecz pacjentów hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie w naszej jednostce. Pracownie wykonują również badania diagnostyczne na rzecz pacjentów leczonych w innych jednostkach, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach zawartych umów W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki, ciągłości i kompletności postępowania leczniczego Podmiot zawiera umowy z innymi jednostkami służby zdrowia na wykonywanie badań, których nie zapewnia we własnym zakresie. 2. W razie niemożności zapewnienia pacjentowi leczenia w wymaganym zakresie Podmiot podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia niezbędnego leczenia w innej jednostce. 3. Podmiot udostępnia bazę diagnostyczną innym zakładom opieki zdrowotnej na zasadach określonych w zawartych z tymi jednostkami umowach. 4. Podmiot przyjmuje pacjentów skierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej w zależności od posiadania wolnych miejsc, z wyjątkiem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Przyjęcie następuje po ustaleniu przez kierującego terminu i miejsca z ordynatorem oddziału lub lekarzem pełniącym opiekę lekarską bądź dyżur medyczny w oddziale. 5. Transport sanitarny niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej dostępny jest całodobowo zgodnie z obowiązującymi umowami. Rozdział 7 Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczym 15 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii: W Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii leczy się pacjentów oraz sprawuje całodobową opiekę pielęgniarską nad chorymi z chorobami: 1) układu krążenia; 2) chorobami płuc i oskrzeli; 8

9 3) chorobami układu pokarmowego; 4) chorobami układu moczowego. W Oddziale szkoli się lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chorób wewnętrznych i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 16 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej W Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wykonuje się procedury w zakresie ortopedii, a w szczególności: 1) alloplastyki stawów biodrowych pierwotne oraz realloplastyki; 2) alloplastyki stawów kolanowych; 3) artroskopie stawów zabiegi diagnostyczno - operacyjne, zabiegi rekonstrukcyjne struktur wewnątrzstawowych więzadeł, łąkotek, chrząstki; 4) zabiegi korekcyjne układu kostnego osteotomie; 5) leczenie powikłań zrostu kostnego stawów rzekomych; 6) leczenie i zaopatrywanie urazów tkanek miękkich, z uszkodzeniem ścięgien i aparatu torebkowo - więzadłowego, złamań w obrębie kończyn górnych i dolnych, złamań miednicy oraz złamań kręgosłupa bez cech porażeń. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie ortopedii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. W Oddziale sprawowana jest całodobowa opieka pielęgniarska nad chorymi przyjętymi do Oddziału. 17 Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Oddział specjalizuje się w kompleksowym leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Doświadczenie i posiadany sprzęt pozwalają na wykonywanie wszystkich typów zabiegów resekcyjnych i nieresekcyjnych przełyku, żołądka, wątroby, dróg żółciowych trzustki oraz jelit. Współpraca z ośrodkami onkologicznymi umożliwia multidyscyplinarne leczenie chorych o oparciu o terapię neo- i adiuwantową (chemio i/lub radioterapia). W przypadku nieresekcyjnych zmian w wątrobie lub jako uzupełnienie wycięcia stosowana jest termoablacja przy użyciu generatora energii mikrofalowej (Microvawe ablation) W Oddziale sprawowana jest całodobowa opieka pielęgniarska nad chorymi przyjętymi do Oddziału. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie ortopedii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. W Oddziale sprawowana jest całodobowa opieka pielęgniarska nad chorymi przyjętymi do Oddziału. 9

10 18 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczy się pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz sprawuje całodobową opiekę pielęgniarską nad chorymi przyjętymi do Oddziału. Do głównych zadań Oddziału należy: 1) podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia; 2) inwazyjne monitorowanie oraz mechaniczne wspomaganie czynności niewydolnych narządów lub układów; 3) prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych w Oddziale i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 4) klasyfikacja chorych w oddziałach szpitalnych do ewentualnego leczenia w OIT; 5) udzielenie konsultacji anestezjologicznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych; 6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji; 7) przygotowanie i kwalifikacja chorych do znieczulenia; 8) wykonywanie znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów wykonywanych w trybie ostrym i planowym z uwzględnieniem przygotowania do znieczulenia i bezpośredniej opieki poznieczuleniowej; 9) udzielanie konsultacji anestezjologicznych w zakresie leczenia bólu, zarówno ostrego, jak i przewlekłego. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie intensywnej terapii dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 19 Oddział Rehabilitacyjny W Oddziale Rehabilitacyjnym prowadzi się kompleksową rehabilitację chorych z dysfunkcją narządu ruchu pochodzenia urazowego, zapalnego, zwyrodnieniowego, chorych po uszkodzeniach obwodowego i centralnego układu nerwowego, po amputacjach kończyn, alloplastykach stawów biodrowych i kolanowych, po zabiegach rekonstrukcji więzadeł, chorych z ostrymi zespołami bólowymi kręgosłupa i po operacjach neurochirurgicznych. W procesie rehabilitacji uczestniczą lekarze, rehabilitanci, fizykoterapeuci i personel pielęgniarski. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie rehabilitacji dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. Blok Operacyjny 20 Do zadań Bloku Operacyjnego należy w szczególności: 1) całodobowe utrzymanie w stanie gotowości sal operacyjnych oraz instrumentów chirurgicznych; 2) dokumentowanie zabiegów operacyjnych; 3) zapewnienie właściwej opieki nad chorym w trakcie zabiegu operacyjnego; 4) przestrzeganie zasad planowania zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem miejsca operowanego. 10

11 21 Szpitalny Oddział Ratunkowy W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzona jest wstępna diagnostyka i leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto do zadań Oddziału należy w szczególności: 1) udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia przez patrole resuscytacyjne na oddziałach szpitalnych i w poradniach; 2) udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach; 3)wykonywanie małych zabiegów chirurgicznych (ortopedycznych,laryngologicznych itp); 4) organizowanie specjalistycznego transportu pacjentów do innych podmiotów leczniczych w przypadku konieczności podjęcia leczenia specjalistycznego; 5) przyjmowanie pacjentów na leczenie szpitalne w trybie planowym i ostrym; 6) udzielanie pomocy doraźnej; 7) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w sali szybkiej diagnostyki; 8) koordynowanie wewnątrzszpitalnego transportu pacjentów. 9) prowadzenie Banku Krwi. W Oddziale udziela się konsultacji w zakresie medycyny ratunkowej dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz prowadzi szkolenie lekarzy Oddziału, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 22 W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przeprowadzane są procesy usprawniania chorych ze schorzeniami układu narządu ruchu. 23 Poradnia Medycyny Pracy Zadania Medycyny Pracy wykonywane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu medycyny pracy. W ramach Poradni wykonywane są: a) badania profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne; b) działania profilaktyczne i profilaktyka poekspozycyjna osób podejmujących pracę (lub kształcących się), przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby; c) działania związane z promocją zdrowia; d) usługi w zakresie doradztwa dla pracowników i pracodawców. 24 Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej W Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wykonuje się procedury w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a w szczególności: 1) prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2)zleca badania diagnostyczne; 3)wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie ortopedii dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 11

12 25 Poradnia Chirurgii Ogólnej W Poradni Chirurgii Ogólnej przyjmuje się pacjentów ze schorzeniami z zakresu chirurgii ogólnej, a w szczególności: 1) prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2) wykonuje lub zleca badania diagnostyczne, 3) wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chirurgii ogólnej i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 26 Poradnia Kardiologiczna W Poradni Kardiologicznej przyjmuje się pacjentów ze schorzeniami w zakresie układu krążenia, a w szczególności: 1)prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2)wykonuje lub zleca badania diagnostyczne; 3)wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie kardiologii dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie kardiologii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 27 Poradnia Gastroenterologiczna W Poradni Gastroenterologicznej przyjmuje się pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego, a w szczególności: 1) )prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2)wykonuje lub zleca badania diagnostyczne; 3)wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie chorób przewodu pokarmowego dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie chirurgii ogólnej i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów szkolenia. 28 Poradnia Okulistyczna W Poradni Okulistycznej przyjmuje się pacjentów z chorobami układu wzroku, wadami refrakcji (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm), a w szczególności: 1) prowadzi leczenie schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka; 2) wykonuje diagnostykę w kierunku jaskry i chorób siatkówki; 2) dobiera korekcje okularowe i soczewek kontaktowych; 3) wystawia zaświadczenia do ZUS w celu uzyskania uprawnień rentowych; 4) wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie okulistyki dla pacjentów ze skierowaniami od innych specjalistów. 12

13 29 Poradnia Onkologiczna W Poradni Onkologicznej przyjmuje się pacjentów z chorobami nowotworowymi, a w szczególności: 1) prowadzi badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną w celu postawienia diagnozy lub podejrzenia; 2) zleca badania diagnostyczne; 3) wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne. W Poradni udziela się konsultacji w zakresie chorób nowotworowych dla pacjentów innych Poradni oraz prowadzi szkolenie lekarzy, lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny według indywidualnych programów 30 Poradnia Leczenia Bólu, Akupunktury i Antynikotynowa W Poradni Leczenia Bólu, Akupunktury i Antynikotynowej przyjmuje się chorych wymagających leczenia z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych w przebiegu, np. migreny, bólów kręgosłupa, rwy kulszowej, zapalenia nerwów czaszkowych. W Poradni prowadzi się zwalczanie nałogu palenia tytoniu. 31 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii W Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii usprawnia się pacjentów po zabiegach ortopedycznych, chorych na choroby zwyrodnieniowe, zapalne oraz wady wrodzone układu kostno - mięśniowego. Podstawą do udzielenia w Zakładzie świadczenia medycznego jest skierowanie wystawione przez uprawnionego lekarza specjalistę. 32 Pracownia Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej W Pracowni Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej wykonuje się badania diagnostyczne i zabiegi pod kontrolą obrazu TK i RTG, a w szczególności: 1) zdjęcia rentgenowskie, seriografy, badania kontrastowe; 2)tomografie komputerowe; 3)badania ultrasonograficzne dla pacjentów ze skierowaniami z SOR, oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych. 33 Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego W Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego wykonuje się w szczególności: 1) zabiegi gastrofiberoskopii, kolonoskopii polipektomii; 2) pobiera wycinki z przewodu pokarmowego do badań histopatologicznych, 3) zakłada opaski na żylaki; 4)wykonuje testy urazowe. W Pracowni świadczy się usługi na rzecz pacjentów SOR, oddziałów szpitalnych oraz ze skierowaniami z poradni specjalistycznych. 13

14 34 Apteka Szpitalna Do zadań Apteki Szpitalnej należy zaopatrzenie oddziałów szpitalnych w leki i materiały medyczne, a ponadto: 1)przygotowywanie specyfikacji przetargowych na produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze; 2) przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dezynfekcja; 3)prowadzenie magazynów oraz ewidencja określana odrębnymi przepisami produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dezynfekcja; 4)kontrola apteczek oddziałowych w tym kontrola leków psychotropowych i narkotyków; 5)udział w monitorowaniu działań niepożądanych występujących na terenie szpitala; 6)udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, w tym raportowanie o nowych produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa oraz do komitetu Terapeutycznego; 7)sporządzanie leków aptecznych / recepturowych i farmakopealnych /; 8)prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych oraz uzyskiwanie i ewidencja darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych; 9)wydawanie środków farmakologicznych i wyrobów medycznych określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzenie stosownych rejestrów; 10)koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem komórek medycznych w środki farmakologiczne i wyroby medyczne. 35 Centralna Sterylizacja W Centralnej Sterylizacji wykonuje się usługi sterylizacyjne sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej na rzecz wszystkich oddziałów szpitalnych, bloków operacyjnych oraz Przychodni Przyszpitalnej. W Centralnej Sterylizacji przeprowadza się procesy sterylizacji sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych dla podmiotów zewnętrznych. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 36 Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy w szczególności: 1) nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego oddziałów szpitalnych; 2) nadzorowanie opracowywania i wprowadzania w życie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym; 3)nadzór nad monitorowaniem poszczególnych oddziałów szpitalnych i przychodni; 4) interpretacja raportów mikrobiologicznych; 5) planowanie i realizacja doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażeń szpitalnych;; 6) prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych. 37 Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości należy w szczególności: 1) ustanawianie, wdrażanie i utrzymywanie procesów niezbędnych w Systemie Zarządzania Jakością; 2) nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością i jej aktualizacja; 3) przedstawianie okresowych sprawozdań dotyczących wdrażania i funkcjonowania Systemu wg obowiązującej normy ISO. 14

15 Dział Kadr i Płac 38 Do zadań Działu Kadr i Płac należy w szczególności: 1) kompletowanie i opracowywanie dokumentów osób przyjmowanych do pracy i zwalnianych; 2) prowadzenie dokumentacji kadrowej - akt osobowych pracowników, wymaganych rejestrów; 3) analiza absencji pracowników, w tym, kontrola wykorzystania urlopów pracowników; 4) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w Podmiocie; 5) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw emerytalno-rentowych pracowników; 6) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących spraw kadrowo-płacowych; 7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy; 8) monitorowanie terminowości wykonywania badań okresowych przez pracowników Podmiotu; 9) obliczanie i terminowe przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego list wynagrodzeń za pracę; 10) sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie naliczania składek i podatku dochodowego;; 11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. nadzór nad realizacją obowiązku z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 39 Dział Finansowo - Księgowy Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności: 1) prowadzenie kontroli wstępnej i bieżącej dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym; 2) księgowanie dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym planie kont; 3) prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji środków trwałych; 4) prowadzenie gospodarki materiałowej, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych; 5) prowadzenie rozliczeń finansowych ze wszystkich tytułów, windykacja należności; 6) gospodarowanie środkami pieniężnymi Podmiotu, dokonywanie wypłat gotówkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) opracowywanie planu finansowego Podmiotu i monitorowanie jego realizacji; 8) współudział w opracowywaniu wniosków kredytowych i o dotacje; 9) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych, deklaracji podatkowych i ZUS; 10) prawidłowe zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej. 40 Dział Administracyjno - Techniczny Do zadań Działu Administracyjno - Technicznego należy w szczególności: 1) zaopatrzenie Podmiotu we wszystkie usługi i materiały niezbędne do jego funkcjonowania po jak najniższej możliwej cenie; 2) prowadzenie bloku żywieniowego szpitala; 3) prowadzenie gospodarki pomieszczeniami i powierzchniami użytkowymi; 4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP na terenie Podmiotu; 6) kontrola zamawianych produktów pod kątem wypełniania warunków ofertowych; 7) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem ciągłości pracy sprzętu, urządzeń, instalacji budynków stanowiących własność, lub zarządzanych przez Podmiot. 15

16 41 Sekcja Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Statystyki Do zadań Sekcji należy w szczególności: 1) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej; 2) archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie upoważnionym osobom/instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji medycznej; 3) prowadzenie rozliczeń sprawozdanych świadczeń medycznych, w tym wystawianie faktur VAT; 4) pomoc pracownikom komórek organizacyjnych Podmiotu w prawidłowym sprawozdawaniu świadczeń medycznych; 5) nadzór nad prawidłowym sprawozdawaniem świadczeń medycznych; 6) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności komórki do celów zarządczych; 7) przygotowywanie wymaganej przez NFZ dokumentacji celem zawarcia umów o prowadzenie świadczeń zdrowotnych; 8) monitorowanie zmian prawnych mających wpływ na system organizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zdrowotnych; 9) utrzymywanie stałego kontaktu z NFZ celem optymalizacji procesu rozliczania świadczeń oraz niezwłoczna reakcja na zgłaszane przez NFZ pytania, prośby, żądania; 10) weryfikacja sprawozdawanych świadczeń. 42 Sekcja Zamówień Publicznych Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy w szczególności: 1) przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych; 2)opracowywanie, przy współpracy z wnioskodawcami, dokumentacji przetargowych; 3) kontrolowanie terminowości uruchamiania procedur przetargowych; 4) udział w pracach komisji przetargowych; 5) dokumentowanie podejmowanych w post5) dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu czynności polegających na sporządzaniu protokółu postępowania wraz z załącznikami; 6) wnioskowanie do działu księgowości o zwrot wadium wykonawcom; 7) prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych WSCU św. Anny dla postępowań o wartości przekraczającej EURO; 7) sporządzanie i wysyłanie do UZP Rocznego Sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych; 8) opracowywanie projektu planu rocznego na dostawy i usługi; 9) wykonywanie okresowych sprawozdań do celów zarządczych 10) nadzór nad prawidłową realizacją zamówień. 43 Sekcja Informatyki Do zadań Sekcji Informatyki należy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji posiadanego sprzętu komputerowego; 2) nadzór nad prawidłowością eksploatacji sieci IT (serwery, drukarki, urządzenia peryferyjne); 3) nadzór nad eksploatacją systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych; 4) doradzanie oraz czynny udział w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących komputeryzacji Szpitala; 5) opracowywanie, wdrażanie i rozwój, nadzorowanie oraz kontrola systemów informatycznych Szpitala; 6) instalacja i konfiguracja nowych wersji (update) systemów użytkowych; 7) administrowanie systemami użytkowymi: medycznym, administracyjnym, zarządczym; 8) dodawanie/usuwanie użytkowników do/z systemów; 9) modyfikacja danych użytkowników systemów; 10) nadawanie i modyfikacja uprawnień dla użytkowników systemów; 11) tworzenie i modyfikacja jednostek organizacyjnych w systemach; 12) modyfikacja słowników; 13) modyfikacja parametrów konfiguracyjnych. 16

17 44 Radca Prawny Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 1) sporządzanie opinii prawnych; 2)współpraca z komórkami organizacyjnymi, a w szczególności z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie windykacji należności; 3)opiniowanie zawieranych przez Podmiot umów. 45 Specjalista ds. organizacji i kontroli zarządczej Do zadań Specjalisty ds. organizacji i kontroli zarządczej należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; 2) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz prowadzenie rejestru skarg wpływających do Podmiotu, 3) współpraca z ubezpieczycielem Podmiotu w zakresie wypłacania odszkodowań z polisy Podmiotu, 4) prowadzenie dokumentacji wewnętrznej Podmiotu związanej z oceną ryzyka działania Podmiotu; 5) współpraca ze związkami zawodowymi i innymi komórkami organizacyjnymi Podmiotu w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Podmiocie. 46 Inspektor Obrony Cywilnej Do zadań Inspektora Obrony Cywilnej należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej; 2) opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora w sprawach dotyczących organizacji i zabezpieczenia procesu mobilizacyjnego Podmiotu; 3) współpraca z właściwymi terytorialnie organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami administracji wojskowej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spraw dotyczących powierzonego stanowiska. 47 Inspektor ds. BHP i PPOŻ Do zadań Inspektora ds. BHP i PPOŻ należy w szczególności: 1) organizowanie wszystkich przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia pracowników; 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP i PPOŻ w Podmiocie; 3) inicjowanie i opracowywanie wniosków dotyczących zapobiegania zagrożeniom i wypadkom oraz chorobom zawodowym, uczestniczenie w pracach komisji powypadkowych, badających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy; 4) zlecanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia; 5) organizowanie i prowadzenie wstępnego, ogólnego instruktażu w zakresie BHP oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników przyjmowanych do pracy w Podmiocie lub przesuwanych na nowe stanowiska pracy; 6) sporządzanie sprawozdań dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 7) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego. 17

18 48 Administrator Bezpieczeństwa Informacji Do zdań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Podmiocie a w szczególności zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Kapelan Szpitalny 49 Do zadań Kapelana Szpitalnego należy w szczególności wsparcie i pomoc duchowa świadczona pacjentom Podmiotu. Rozdział 8 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 50 1.Podmiot współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecenie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w zakładzie, kierowania na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Podmiocie. 2.Szczegółowe zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w pkt 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Podmiotem. Rozdział 9 Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 51 1.Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Dyrektor. 2. Maksymalna wysokość opłaty za: 18

19 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 2)jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. Rozdział 10 Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat Pacjent, który chce uzyskać świadczenie odpłatne zgłasza się do rejestracji, gdzie jest dalej kierowany. 2. Opłata uiszczana jest z góry w kasie gotówką. Po uiszczeniu opłaty Pacjent otrzymuje paragon fiskalny, który okazuje w miejscu udzielania świadczenia. 3. Rejestracja kieruje Pacjenta do gabinetu, jednocześnie przekazuje informację, iż świadczenie będzie udzielone za odpłatnością. 4. Świadczenia są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszeń. Kolejność może ulec zmianie w przypadku jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta. Rozdział 11 Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych 53 Wysokość opłat określa Dyrektor Podmiotu w zarządzeniu publikowanym na stronie internetowej Podmiotu i tablicy ogłoszeń. 19

20 Rozdział 12 Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. 54 Podmiotem zarządza Dyrektor przy pomocy; 1) Zastępcy do spraw Lecznictwa; 2) Zastępcy do spraw Pielęgniarstwa; 3) Zastępcy do spraw Ekonomiczno - Administracyjnych; 4) Głównego Księgowego Dyrektor kieruje Podmiotem i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Podczas nieobecności Dyrektora Podmiotem kieruje Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa.lub - w szczególnych wypadkach - inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Dyrektorowi Podmiotu podlegają bezpośrednio: 1)Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa; 2)Zastępca Dyrektora do spraw Pielęgniarstwa; 3) Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno - Administracyjnych; 4) Główny Księgowy; 5) Kierownik Działu Kadr i Płac; 6) Pełnomocnik Dyrektora do spraw Jakości; 7) Radca Prawny; 8) Specjalista do spraw Organizacji i Kontroli Zarządczej; 9) Inspektor do spraw obrony cywilnej; 10) Inspektor do spraw BHP i PPOŻ; 11)Administrator Bezpieczeństwa Informacji; 12)Kapelan Szpitalny Zastępcy Dyrektora kierują pionami złożonymi z podległych im komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym. 20

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o. 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c I. Postanowienia ogólne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2013 Dyrektora WSOZ z dnia 27.11.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora SG ZOZ w Chełmku Nr 6/2013 z dnia 22.11.2013 r. Regulamin organizacyjny Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział I REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin opracowano na podstawie: a/ Ustawy

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Diagnostyka i Terapia I. Informacje ogólne, firma, nazwa podmiotu, podstawy prawne działalności 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie Załącznik do uchwały Nr 1/2012 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie z dnia 17 kwietnia 2012 r. Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego

Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego Akademickie Centrum Medyczne przy Wyższej Szkole Gospodarki ul. Adama Naruszewicza 11 85-230 Bydgoszcz BYDGOSZCZ 2015 I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3 z dnia 24.06.2015r. Zarządu Spółki Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o. o. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. Uchwała Nr XL/563/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU 1 1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej Szpitalem, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie: 1) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA I. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

KARTA PRAW PACJENTA I. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Sekretariat: tel. +48 22 532-82 - 50 fax. +48 22 532-82 - 30 sekretariat@bpp.gov.pl Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY Załącznik do uchwały nr XIII/ 108 / 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy:

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy: Regulamin Porządkowy Pododdziału Rehabilitacji Dziennej I. Charakterystyka Pododdziału 1. Pododdział Rehabilitacji Dziennej jest wydzieloną częścią Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej Przychodnią działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne leczenie szpitalne w SP ZOZ w Kraśniku przez osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy:

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy: Regulamin Porządkowy Gabinetów Rehabilitacyjnych I. Charakterystyka Pododdziału 1. Gabinety Rehabilitacyjne mieszczą się przy al. Modrzewiowej 22 w budynkach nr 3 i nr 5. 2. Gabinety Rehabilitacyjne są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. Przyjęcia pacjentów do Szpitala 1. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym - na podstawie skierowania wystawionego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne KARTA PRAW PACJENTA Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52 poz.417). Przepisy ogólne 1. Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo