STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów"

Transkrypt

1 STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012

2 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ORAZ SPRZ TU RADIOLOGICZNEGO MYRAY Z WIELOLETNIÅ TRADYCJÅ W MIEJSCOWOÂCI IMOLA POD BOLONIÅ Stern Weber zosta za o ony w 1958 roku jako dzia dentystyczny presti owej szwajcarskiej firmy produkujàcej do dziê zegarki, uznane za jedne z najlepszych w Êwiecie. Wiedza na temat wykonywania tak precyzyjnych urzàdzeƒ zosta a wykorzystana do konstruowania nowoczesnego sprz tu dentystycznego. Przez lata Stern Weber odgrywa wiodàcà rol w tej wa nej dziedzinie. Ju w 1965 roku Stern Weber by jednà z pierwszych w Êwiecie firm, które zainstalowa y mikrosilnik elektryczny w unicie stomatologicznym. Kolejnym punktem zwrotnym we wprowadzaniu innowacji do praktyki by o umieszczenie po raz pierwszy w Êwiecie wszystkich instrumentów na dwucz Êciowym wywa onym ramieniu przymocowanym do unitu. Wiara firmy Stern Weber w ciàg e doskonalenie sprz tu i prowadzenie nieustannych badaƒ naukowych, pozwoli y wprowadziç wiele rozwiàzaƒ konstrukcyjnych b dàcych dziê standardem w budowie unitu stomatologicznego. Fabryka Stern Weber w Imoli ko o Bolonii jest odbiciem tendencji rozwoju firmy. Nowoczesna architektura budynków charakteryzuje si prostymi, czystymi liniami wyra ajàcymi harmoni i wywa enie. Sà to podstawowe koncepcje stojàce za wszystkimi produktami firmy Stern Weber: niezawodnoêç, funkcjonalnoêç, nowoczesny wyglàd. W koƒcu 1999 roku firma przystàpi a do jednej z najwi kszych w Europie grupy finansowej CEFLA, skupiajàcej producentów sprz tu stomatologicznego. Firma Stern Weber zosta a wybrana przez grup CEFLA spoêród najwi kszych europejskich producentów unitów dentystycznych. O wyborze firmy Stern Weber zadecydowa y takie cechy jak: ciàg y wzrost produkcji i sprzeda y, zachowanie swojej indywidualnoêci przez ca y okres istnienia a do dnia dzisiejszego i, co najwa niejsze, niepodwa alna najwy sza jakoêç, zgodnie ze swymi szwajcarskimi korzeniami. Idàc za przyk adem wielu liderów w ró nych dziedzinach Êwiatowej produkcji, konsolidacja wysi ków, szczególnie w dzia ach projektowania, certyfikacji sprz tu, rozwoju oraz zamówieƒ i wspó pracy z kooperantami, przyniesie oszcz dnoêci, które zaowocujà obni kà ceny dla finalnego nabywcy, przy stale rozszerzajàcym si asortymencie. CEFLA Dental Group skupia obecnie marki: Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom, MyRay i NewTom QR. CEFLA gwarantuje dostaw cz Êci zamiennych przez dziesi ç lat od zaprzestania produkcji danego modelu. Dynamiczny rozwój firmy Cefla Dental Group pozwala nam w tym roku zaoferowaç pe nà gam unitów stomatologicznych i kompleksowà ofert radiologii stomatologicznej, które mogà stanowiç doskona e uzupe nienie Paƒstwa praktyki. STARANNY DOBÓR MATERIA ÓW O NAJWY SZEJ WYTRZYMA OÂCI WYSOKOWYKWALIFIKOWANA KADRA IN YNIERSKA 2 WIELOKROTNA KONTROLA JAKOÂCI

3 Stern Weber Polska jest przedstawicielem w Polsce firmy Cefla Dental Group, producenta unitów Stern Weber, Anthos i Castellini oraz sprz tu radiologicznego MyRay i QR. Stern Weber Polska to specjalistyczna firma, dla której priorytetem jest satysfakcja klienta. Wszystkie nasze dzia ania (negocjacje z dostawcami sprz tu, minimalizowanie kosztu spedycji) sà ukierunkowane na obni enie ceny dla odbiorcy finalnego przy zachowaniu najwy szej jakoêci sprz tu i obs ugi. Zapewniamy kompleksowà profesjonalnà obs ug : - pomoc w wyborze optymalnego wyposa enia unitu kierujàc si zasadà minimalizacji wydatków Lekarza (unit Stern Weber mo na doposa yç w ka dym momencie); - nadzór w przygotowaniu gabinetu do monta u (wizje lokalne, spotkania z wykonawcami), co gwarantuje zilekarzowi ergonomiczne umiejscowienie unitu i optymalne doprowadzenie mediów; - specjalny program finansowania zakupu Stern Kredyt (równie sprz tu niemedycznego, w ramach wspó pracy ziz Siemens Finance) to minimum formalnoêci i niskie koszty (info ); - fachowy monta dokonany przez serwis przeszkolony w fabryce producenta; - bezpieczeƒstwo u ytkowania gwarantuje regularnie szkolony serwis centralny i 30 punktów serwisu lokalnego zioraz magazyn cz Êci zamiennych (natychmiastowa 100% dost pnoêç cz Êci do sprzedawanych unitów); profesjonalne wsparcie techniczne dla u ytkowników i serwisu lokalnego (pn.-pt. w godzinach 9-19, zitel ). Prowadzimy program lojalnoêciowy, który umo liwia Klientom naszej firmy zakup dodatkowego sprz tu stomatologicznego w radykalnie obni onych cenach. Lista referencyjna obejmujàca prawie 4000 sprzedanych unitów jest naszà najlepszà rekomendacjà. W LATACH PONAD 3950 STOMATOLOGÓW KUPI O UNIT W FIRMIE STERN WEBER POLSKA (do ) RAZEM: 3959 sztuk Zadzwoƒ! Skontaktujemy Ci z u ytkownikiem unitu Stern Weber w Twoim regionie w celu uzyskania opinii o sprz cie i wspó pracy z firmà Stern Weber Polska w okresie gwarancji i podczas obs ugi pogwarancyjnej. Ponad 90% unitów sprzedajemy z rekomendacji u ytkowników. JesteÊmy do Paƒstwa us ug! Stern Weber Polska wspó pracuje z renomowanymi europejskimi dostawcami sprz tu stomatologicznego: Support (krzese ka dentystyczne), W&H (koƒcówki i autoklawy), EMS (skalery i piaskarki), Dürr (pompy ssaka), Ekom (kompresory), Cattani (kompresory), D-Tec (lampy gabinetowe), Saratoga (meble), Zeiss (mikroskopy). jak do nas trafiç: Sadyba Best Mall Wilanów Centrum Stern Weber 7 Na zdj ciach reklamowych wszystkie unity wyglàdajà podobnie. Zapraszamy do naszego salonu, gdzie sta a ekspozycja 12 zestawów pozwoli dostrzec ró nice! Siedziba firmy Stern Weber Polska: ul. Czy ewska 7, Warszawa 3

4 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów stomatologicznych prezentowanych w tym katalogu: podane ceny to ceny brutto, obejmujàce koszt transportu, monta u i szkolenia; wszystkie modele unitów Stern Weber / Anthos / Castellini sà tak samo wyposa one: * pi ç instrumentów na stoliku: - dmuchawka, - turbina ze swiat em Alegra/Synea LED W&H / Castellini, - bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z kàtnicà W&H / Castellini, - skaler piezoelektryczny Cefla z 4 ostrzami, - diodowa lampa do polimeryzacji, * kompresor z osuszaczem powietrza Ekom DK 50/10 Z Dry, * pompa ssaka Dürr VS 300S (praca w uk adzie mokrym), * krzese ko dentystyczne lekarskie lub lekarsko-asystenckie; modele unitów ró nià si miedzy sobà tylko liczbà funkcji (swoistych dla danego modelu i szczegó owo opisanych w cennikach dotyczàcych danego modelu) oraz mogà si ró niç: koƒcówkami (W&H/Castellini), lampà operacyjnà (Venus/Venus Plus/Venus LED), zag ówkiem (mechaniczny/pneumatyczny), mikromotorem (z funkcjà Endo lub bez), ramieniem asysty (pojedyncze/podwójne); szczegó owy opis sprz tu znajdà Paƒstwo w ulotkach dotyczàcych poszczególnych produktów, które znajdujà si w teczkach Anthos/Castellini/MyRay/Stern Weber; standardowe wyposa enie mo na dowolnie modyfikowaç; na unitach Stern Weber i Anthos mogà byç zainstalowane aparat RTG i radiografia cyfrowa; obok cen podano wysokoêç raty przy finansowaniu Stern Kredyt (10% udzia u w asnego, w 72 miesi cznych ratach, przy WIBOR1M 4,75%); wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach wykorzystanych w katalogu nie musi odpowiadaç ofercie handlowej; do dowolnego modelu unitu Anthos/Castellini/Stern Weber mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG + radiografia) i autoklaw kl. B SW 17 za z ; do dowolnego modelu unitu mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej CU-2 z monitorem 15 i uchwytem za 6000 z ; do ka dego unitu mo na dokupiç jednorazowe koƒcówki do dmuchawki ProTip. Stern Weber zastrzega sobie mo liwoêç zmiany cen bez uprzedzenia. ZA O ENIA TECHNICZNE MONTA U UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Monta unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firm Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA. Przed przystàpieniem do przygotowania gabinetu do monta u unitu prosimy o zapoznanie si z poni szymi wskazówkami. Przed monta em klient jest zobowiàzany do wykonania we w asnym zakresie przy àczy instalacyjnych wed ug do àczanej dokumentacji: 1. instalacj odp ywowà kanalizacj od unitu 2. instalacj ssàcà, kanalizacj przy pompie, wydech powietrza pompy, sterowanie do pompy 3. zasilanie unitu w spr one powietrze 4. zasilanie w wod zimnà 5. instalacj elektrycznà do unitu 230V 16A 6. przewody multimedialne od unitu do komputera 7. przewód sterujàcy urzàdzeniem zewn trznym: np. zamkiem w drzwiach 8. przy àcze spr onego powietrza do urzàdzenia do konserwacji koƒcówek ASSISTINA. Wymiary urzàdzeƒ: spr arka 350 mm x 570 mm x 570 mm ssak 340 mm x 340 mm x 400 mm. Pobór mocy: unit 1200 W spr arka 850 W ssak 580 W autoklaw 2500 W. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci lub pytaƒ prosimy o kontakt telefoniczny do biura (tel ), na nr tel. kom lub pod adresem 4 STERN WEBER POLSKA gwarantuje nadzór nad przygotowaniem gabinetu do monta u wraz z mo liwoêcià przeprowadzenia wizji lokalnej. Stern Weber Polska posiada tak e w ofercie pe ny asortyment produktów firm: Dürr Dental Ekom W&H EMS w atrakcyjnych cenach

5 STERN KREDYT SZYBKO SKUTECZNIE BEZPIECZNIE Szanowni Paƒstwo, Oferujemy dedykowany lekarzom, sprawdzony, szybki i przyjazny program finansowania zakupów sprz tu medycznego, stomatologicznego oraz niemedycznego do wyposa enia gabinetów/klinik, realizowany przez Siemens Finance Sp. z o.o. wieloletniego lidera rynku finansowania medycyny, w oparciu o wspó prac z liderem rynku stomatologicznego Stern Weber Polska: Brak wymogu dostarczania jakichkolwiek dokumentów finansowych (US, ZUS, itp.). Bez op aty manipulacyjnej, prowizji za przyznanie, op aty wst pnej itp. Brak obligatoryjnej wp aty w asnej indywidualna decyzja lekarza. Uproszczona Êcie ka decyzyjna (do ok PLN). Personalizacja i indywidualizacja ofert zgodna z osobistymi oczekiwaniami/preferencjami. Okres kredytu 1 6 lat. Zabezpieczenie: umowa przew aszczenia + weksel w asny in blanco. Sta a mar a wpisana w umow. Automatyczne ubezpieczenie kredytowanego sprz tu. Wygoda i oszcz dnoêç czasu: podpisanie umowy podczas monta u sprz tu. Du e odpisy podatkowe (rata odsetkowa + amortyzacja). Dodatkowe, szczegó owe informacje: tel Poni ej przyk adowa symulacja przy WIBOR1M = 4,75% WysokoÊç raty zale y od okresu kredytowania i poziomu WIBOR1M. Suma kredytu Okres sp aty Wp ata w asna Rata miesi czna Efektywne roczne oprocentowanie PLN 6 lat 10% (5000 PLN) 815 PLN 4,64% 5

6 Spis treêci 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 21 Unit Castellini Puma Eli 3 Stern Weber Polska - informacja o firmie 22 Stern Weber Upgrade - unity bez osprz tu 4 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów i za o enia techniczne 23 Turbiny, kàtnice i piezosurgery Castellini 5 Stern Kredyt 24 Mikroskopy stomatologiczne Zeiss 7 Promocja Krakdent zakupy àczone: unit + radiologia + autoklaw 25 Krzes o dentystyczne Support 8 Unity Stern Weber 200 i Promocja zestawów radiografii cyfrowej z aparatami RTG 9 Unity Stern Weber 250 i RTG RXDC HyperSphere i Extend 10 Unity Stern Weber TR 28 Radiografia X-Pod i Zen-X 11 Unity Stern Weber TRC 29 VistaScan Mini Dürr Dental 12 Unit Stern Weber 220 TR Hybrid 30 Pantomograf cyfrowy Hyperion i Hyperion CEPH 3DTS 13 Unity Anthos - promocja Krakdent 32 Kamera stomatologiczna CU-2 Lampa T-LED 14 Unit Anthos R7 33 Tomograf komputerowy SkyView 15 Unit Anthos A3+ 34 Tomograf komputerowy NewTom 5G 16 Unity Anthos A5 i A6+ 35 Tomograf komputerowy NewTom VGi 17 Unity Anthos A7+ i A9 36 Autoklawy SW 17 i SW Unity Castellini - promocja Krakdent 37 Myjnie - dezynfektory Miele 19 Unit Castellini Duo Plus 38 Lampy gabinetowe Denta D-Tec 20 Unity Castellini Skema 5 i Skema 6 39 Meble i asystory stomatologiczne firmy Saratoga 6

7 Oferta Krakdent 2012 przyk adowa kalkulacja zakupu kompleksowego wyposa enia gabinetu stomatologicznego: unit + radiografia + autoklaw (mo liwoêç zakupu kompleksowego dotyczy wszystkich modeli unitów stern weber, anthos i castellini) na zdj ciu: unit S280 TRC int ergonomia wszystkie funkcje w zasi gu r ki Produkty innowacyjne! Promocja dotyczy wszystkich modeli unitów Stern Weber. W wyposa eniu pi ç instrumentów na stoliku (dmuchawka, turbina LED WH, bezszczotkowy mikromotor LED z kàtnicà WH ze Êwiat em, skaler piezoelektryczny - 4 ostrza, diodowa lampa do polimeryzacji), kompresor z osuszaczem powietrza Ekom, pompa ssaka Dürr, krzese ko dentystyczne. * podano wysokoêç raty Stern Kredyt (10% udzia u w asnego i w 72 ratach) ** ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Stern Weber S z Radiologia MyRay radiografia cyfrowa Zen-X z aparatem RTG DC Extend z cena zestawu brutto: z (rata 1340 z *) cena zestawu z autoklawem SW 17L kl B: z (rata 1520 z *) S200 Extend Zen-X SW 17 7

8 unity Stern Weber STERN z (rata 980 z ) S200 int z (rata 1000 z ) Unity S200 (wyst pujà równie w wersji international) i S200+ to tzw. unity analogowe sterowane dzi ki 10-cio polowemu diodowemu wyêwietlaczowi i intuicyjnie przez operatora. Jedyna ró nica pomi dzy unitami to kszta t ramienia stolika lekarza. W unicie S200+ jest to rami od unitu S250. Wyposa enie i funkcje obu modeli sà identyczne. STERN z (rata 1020 z ) 8

9 STERN z (rata 1130 z ) Unity S250/300 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia obu modeli znajduje si bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwoêcià regulacji momentu obrotowego, funkcjà Endo i oêwietleniem LED. Dodatkowe elementy wyposa enia unitu S300+, których brak w unicie S250 lub sà dost pne za dop atà: diodowa lampa operacyjna Venus LED (regulacja intensywno- Êci w zakresie lux), zag ówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis i pracà w trzech p aszczyznach (opcja w unicie S250), 6-dro na dmuchawko-strzykawka na stoliku lekarza (opcja w unicie S250), programowanie dla 3 u ytkowników (w unicie S250 dla dwóch), hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (w unicie S250 hamulec mechaniczny), dwa kolektory ssaka i ca kowicie niezale na praca r kawów ssakowych (w unicie S250 jeden kolektor na dwa r kawy), podwójne rami asysty (opcja w unicie S250), minimalne ró nice w estetyce (patrz zdj cie). STERN z (rata 1210 z ) 9

10 Stern TR Continental z (rata 1060 z ) z (rata 1240 z ) Stern TR International z (rata 1080 z ) z (rata 1260 z ) Stern TR Side Delivery z (rata 1100 z ) z (rata 1280 z ) Stern TR Cart z (rata 1100 z ) Seria unitów TR to unity, w których blok spluwaczki jest posadowiony na pod o u (przy zmianie wysokoêci siedziska fotela blok spluwaczki i lampa operacyjna pozostajà w tym samym po o eniu). Unity S320 TR To urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm, i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia wszystkich modeli 320 jest bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwoêcià regulacji momentu obrotowego i funkcjà Endo, pneumatyczny zag ówek Atlaxis, lampa Venus LED, misa spluwaczki (obrót 270 st.) z nap dem elektrycznym (mo liwa jest równie manualna zmiana po o enia misy) i rami asystenckie z mo liwoêcià zmiany wysokoêci po o enia. Unity S220 To tzw. unity analogowe sterowane dzi ki 10-cio polowemu diodowemu wyêwietlaczowi i intuicyjnie przez operatora. 10

11 STERN 280 TRC Standardowym wyposa eniem unitu jest elektryczny bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z mo liwoêcià zamiany na mikromotor z funkcjà Endo (regulacja momentu obrotowego, autorewers, autoforward). STERN 280 Continental z (rata 1175 z ) S 280 TRC - unit z fotelem zawieszonym na bloku spluwaczki STERN 280 International z (rata 1180 z ) 11

12 promocja Cztery dodatkowe elementy wyposa enia GRATIS! Mo liwoêç dowolnego ustawienia stolika lekarza wzgl dem pola operacyjnego (obrót o 340º) pozwala na ergonomicznà prac zespo u stomatologicznego (na 4 lub 6 ràk) oraz komfortowà prac lekarza lewor cznego. lampa Venus LED - gratis skaler LED - gratis zag owek Atlaxis - gratis tapicerka Memory Foam - gratis Stern S220 TR Hybrid PLN (rata 1130 PLN) Mobilne, trzycz Êciowe rami umo liwia nieograniczone pozycjonowanie stolika asysty. 12 Unit prawo- i lewostronny dla lekarza prawo- lub lewor cznego

13 unity Anthos Oferta Krakdent 2012 unit + radiologia + autoklaw ANTHOS - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE Promocja dotyczy wszystkich modeli unitów Anthos. W wyposa eniu: pi ç instrumentów na stoliku lekarza: dmuchawka, turbina LED Castellini / WH, bezszczotkowy mikromotor LED z kàtnicà Castellini / WH ze Êwiat em, skaler piezoelektryczny - 4 ostrza, diodowa lampa do polimeryzacji kompresor z osuszaczem powietrza Ekom pompa ssaka Dürr krzese ko dentystyczne. na zdj ciu: unit A7 int * podano wysokoêç raty Stern Kredyt (10% udzia u w asnego i w 72 miesi cznych ratach, przy WIBOR 4,75%) ** ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Anthos A z Radiologia MyRay radiografia cyfrowa Zen-X z aparatem RTG DC Extend z cena zestawu brutto: z (rata 1275 z *) cena zestawu z autoklawem SW 17L kl B: z (rata 1450 z *) Produkty innowacyjne! A3 Extend Zen-X SW 17 13

14 Anthos R7 - jeden unit, sto rozwiàzaƒ unit prawo- i lewostronny dla lekarza prawo- lub lewor cznego Unit R7 mo e byç za pomocà paru szybkich ruchów przekszta cony z unitu dla prawor cznych na unit dla lewor cznych. W pierwszej kolejnoêci u ytkownik przestawia zespó spluwaczki i stolik asysty z prawej strony na lewà. Nast pnie poprzez zwyk y obrót stolik lekarza przesuwa si na przeciwleg à stron fotela pacjenta. Przekszta cenie koƒczy si przestawieniem panelu sterujàcego na przeciwleg à stron stolika lekarza. Cztery dodatkowe elementy wyposa enia bezp atnie! skaler ze Êwiat em LED diodowa lampa operacyjna Venus LED tapicerka Memory Foam ANTHOS R7 Continental/International z z (rata 1130 z ) (rata 1140 z ) zag ówek z blokadà pneumatycznà 14 Anthos R7 Int

15 ANTHOS A3+ Continental z (rata 915 z ) International (rata 930 z ) Anthos A3 Plus Continental z bogatym wyposa eniem standardowym i opcjami wyposa enia dodatkowego pozwala na idealne dostosowanie go do potrzeb zespo u dentystycznego. proste i czytelne panele sterowania unitów A3 Plus Continental (powy ej) i A3 Plus International panel asysty Anthos A3 Plus International 15

16 ANTHOS A5 Continental z (rata 965 z ) International z (rata 980 z ) Cart z (rata 1030 z ) A5 Jedyna ró nica pomi dzy unitami A5 i A3+ to 10-ciopolowy diodowy wyêwietlacz parametrów pracy z przyciskami +/-, który pozwala na programowanie pracy oddzielnie dla ka dego z instrumentów (tylko w A5). A5 Int A5 Cart ANTHOS A z (rata 1060 z ) 16 Unit A6+ to unit analogowy (sterowanie intuicyjne z 10-ciopolowym diodowym wyêwietlaczem) o estetyce unitu A7+ i funkcjach unitu A5. ANTHOS A6+ int z (rata 1070 z )

17 ANTHOS A z (rata 1225 z ) Mo liwoêç wyboru wàskiego lub szerokiego oparcia fotela do ka dego modelu unitu Anthos (z wyjàtkiem R7). Unity A9/A7+ to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm, i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia obu modeli bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwoêcià regulacji momentu obrotowego i funkcjà Endo. Dodatkowe elementy wyposa enia unitu A9, które w unicie A7+ sà niedost pne lub sà dost pne za dop atà: diodowa lampa operacyjna Venus LED (opcja w A7+), zag ówek z poduszkà magnetycznà (brak w unicie A7+), (w obu unitach opcjonalnie jest dost pny zag ówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis i pracà w trzech p aszczyznach), programowanie dla 3 u ytkowników (w unicie A7+ dla dwóch), hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (w unicie A7+ hamulec mechaniczny), dwa kolektory ssaka i ca kowicie niezale na praca r kawów ssakowych (w unicie A7+ jeden kolektor na dwa r kawy), nap d elektryczny misy spluwaczki (opcja w A7+), panel asysty na pi ç instrumentów (w A7+ cztery instrumenty). ANTHOS A z (rata 1175 z ) ANTHOS A7+ int z (rata 1190 z ) 17

18 unity castellini (liczba unitów w promocji ograniczona) Oferta Krakdent 2012 unit + radiologia + autoklaw UNIT CASTELLINI - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE na zdj ciu: unit Duo Plus Najwy sza jakoêç potwierdzona 4-letnià gwarancjà! Promocja dotyczy wszystkich modeli unitów Castellini. W wyposa eniu: pi ç instrumentów na stoliku lekarza: dmuchawka, turbina Castellini LED, bezszczotkowy mikromotor LED, z kàtnicà Castellini ze Êwiat em skaler piezoelektryczny - 4 ostrza, diodowa lampa do polimeryzacji), kompresor z osuszaczem powietrza Ekom, pompa ssaka Dürr, krzese ko dentystyczne. * podano wysokoêç raty Stern Kredyt (10% udzia u w asnego i w 72 miesi cznych ratach, przy WIBOR 4,75%) ** ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Castellini Puma Eli z Radiologia MyRay radiografia cyfrowa Zen-X z aparatem RTG DC Extend z Produkty innowacyjne! cena zestawu brutto: z (rata 1160 z *) cena zestawu z autoklawem SW 17L kl B: z (rata 1340 z *) Puma Eli 5 Extend Zen-X SW 17 18

19 diodowa lampa operacyjna Najwy sza jakoêç potwierdzona 4-letnià gwarancjà! (bez koniecznoêci dokonywania p atnych przeglàdów) Duo Plus z (rata 1130 z ) Unit Duo to unit cyfrowy, który umo liwia sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia znajduje si bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwo- Êcià regulacji momentu obrotowego i funkcjà Endo, zag ówek z blokadà pneumatycznà, system dezynfekcji Autosteril oraz diodowa lampa operacyjna. system dezynfekcji r kawów Autosteril nó chirurgiczny (opcja) zag owek z blokadà pneumatycznà Duo Plus international z (rata 1160 z ) 19

20 lampa Venus Plus panel unitu Skema 6 - z kolorowym wyêwietlaczem Skema z (rata 1110 z ) Skema 6 international z (rata 1130 z ) Unit Skema 6 to rozbudowana wersja unitu Skema 5. Elementy wyposa enia dost pne tylko w unicie Skema 6: mikromotor wysokiej mocy z funkcjà Endo (regulacja momentu obrotowego, autorewers i autoforward), elektryczny nap d misy spluwaczki, kolorowy wyêwietlacz na panelu asysty, zawory selekcyjne r kawow ssakowych, bardzo dok adne programowanie parametrów pracy dla 3 niezale nych u ytkowników, programowanie 4 pozycji pracy dla 3 niezale nych u ytkowników, regulacja po o enia stolika asysty w pionie, lampa Venus Plus (opcja w Skema 5, standardowym wyposa eniem jest lampa Venus), koƒcówki W&H linii Synea (opcja w Skema 5, standardowym wyposa eniem sà koƒcówki W&H linii Alegra), mo liwoêç instalacji no a chirurgicznego Surgison, mo liwoêç instalacji zintegrowanego endometru LAEC. Skema z (rata 960 z ) lampa Venus Skema 5 international z (rata 980 z ) 20

21 Puma Eli 5 continental z (rata 800 z ) Unity Puma Eli 5 (wyst puje w 5 wersjach) to tzw. unity analogowe sterowane dzi ki 2-cyfrowemu wyêwietlaczowi i intuicyjnie przez operatora. Cyfrowy wyêwietlacz pozwala na zaprogramowanie parametrów pracy poszczególnych instrumentów praca odbywa si p ynnie w zakresie od zera do wybranej wartoêci. Puma Eli 5 ortho z (rata 750 z ) Puma Eli 5 cart z (rata 920 z ) Puma Eli 5 international z (rata 830 z ) Puma Eli 5 ambi unit dwustronny, prawo/lewor czny z (rata 960 z ) 21

22 Stern Weber Upgrade - nowe mo liwoêci dla Twojego gabinetu Firma Stern Weber Polska umo liwia równie zakup wszystkich modeli unitów Stern Weber, Anthos i Castellini bez osprz tu (turbina, kàtnica, kompresor, pompa ssaka, krzese ko). Z oferty ch tnie korzystajà funkcjonujàce gabinety, chcàce unowoczeêniç stanowisko pracy przy wykorzystaniu istniejàcego osprz tu. Daje to mo liwoêci znaczàcego zmniejszenia nak adów inwestycyjnych. Istnieje mo liwoêç zakupu osprz tu unitu w dowolnym czasie w bardzo atrakcyjnych cenach. unit Castellini Puma Eli z (rata 590 z *) unit Stern Weber S z (rata 780 z *) Wyposa enie unitu w tej ofercie to: stolik lekarza (dmuchawka trójdro na, r kaw turbinowy ze Êwiat em, r kaw mikromotora z bezszczotkowym mikromotorem LED, r kaw ze skalerem piezoelektrycznym z 4 ostrzami, r kaw z lampà do polimeryzacji), blok spluwaczki, panel asysty z r kawami ssakowymi, lampa operacyjna Venus, fotel pacjenta. unit Anthos A z (rata 720 z *) Cena obejmuje koszt transportu, monta u i szkolenia. * finansowanie Stern Kredyt patrz str. 5 22

23 Turbiny Castellini poziom ha asu - turbina standardowa poziom ha asu - turbina Silent Power Turbiny Silent Power Castellini zapewniajà komfort dzi ki doskona emu po àczeniu mocy i cichej pracy (57 db). turbina Gold 2700 z turbina Gold M 2900 z turbina Power S4L 2400 z turbina Power S2L 2200 z turbina Power S z (bez Êwiat a) szybkoz àczka 750 z Kàtnice Castellini Pe na gama kàtnic Goldspeed potwierdza doskona oêç wyrobów i doêwiadczenie firmy Castellini kàtnica 1:1 S1-L (ze Êwiat em) 2400 z kàtnica 1:5 M5-L (przyêpieszajàca ze Êwiat em) 3000 z kàtnica chirurgiczna 20:1 R20-L (zwalniajàca ze Êwiat em) 3500 z prostnica 1:1 D1 (wewn. spray) 1200 z kàtnica endo 16:1 E16 (zwalniajàca) 1900 z kàtnica 1:1 S z Piezosurgery Surgison2 Wysoka jakoêç, bezpieczeƒstwo i precyzja zabiegów chirurgicznych Mo liwoêç zamówienia modu u Surgison z 5 koƒcówkami (9000 z ) lub r kojeêci pracujàcej wymiennie ze skalerem (6900 z ). SC2 SC3 SC4 SC5 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC14 * Surgison - opcja wyposa enia unitów Duo i Skema 6 23

24 Mikroskopy stomatologiczne ZEISS ERGONOMIA W PO ÑCZENIU Z DOSKONA Ñ OPTYKÑ W NAJWY SZEJ JAKOÂCI WYKONANIA Mikroskop OPMI pico to kompaktowy, atwy w u yciu mikroskop oferujàcy wiele innowacyjnych funkcji, które optymalizujà jakoêç diagnostyki i leczenia. Ergonomiczna konstrukcja OPMI pico wyznacza rzeczywisty post p w zapobieganiu problemom wynikajàcym z przecià enia szyi oraz pleców. Dzi ki doskona ej optyce firmy Carl Zeiss z zastosowaniem apochromatycznych pow ok, do oka obserwatora dociera wi cej Êwiat a, zapewniajàc istotne zwi kszenie rozdzielczoêci obrazu, kontrastu i postrzegania g bi. MIKROSKOP OPMI pico System powi kszenia: manualny apochromatyczny regulator powi kszenia, pi ç pozycji o nast pujàcych wspó czynnikach powi kszenia: y= 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x. Tubus: binokularny ukoêny 45, f=170 mm. Okulary: szerokokàtne 12,5 x, dostosowane równie dla osób noszàcych okulary korekcyjne. Ogniskowanie: obiektywy ogniskujàce (do wyboru): f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm, r czne ustawianie ostroêci, zakres ogniskowania 13 mm. System oêwietlenia: zintegrowane, wspó osiowe oêwietlenie halogenowe 12V 100W, wyposa one jest w wysuwany modu zapasowej lampy, pozwalajàcy na szybkà wymian przepalonej lampy, oêwietlenie halogenowe Êwiat owód i kabel zasilajàcy sà zintegrowane, atwo dost pny filtr pomaraƒczowy do materia ów kompozytowych. MIKROSKOP OPMI pico konfiguracja standardowa, wersja jezdna z tubusem ukoênym z z tubusem uchylnym (tubus binokularny uchylny 0-180º, f=170 mm) z MIKROSKOP OPMI pico MORA SZCZYT ERGONOMII ZOBACZYå ZNACZY UWIERZYå Interfejs MORA pozwala atwo i precyzyjnie ustawiç mikroskop OPMI pico w àdanej pozycji. Ustawienie mikroskopu mo e byç utrzymywane bez wp ywu na komfortowà i wyprostowanà pozycj cia a lekarza, która pozostaje sta a, niezale nie od kàta ustawienia mikroskopu. Dzi ki temu mo na pozostawaç przez ca y czas w wygodnej pozycji, bez odrywania wzroku od pacjenta. MIKROSKOP OPMI pico MORA z 24 Specjalny program finansowania Stern Kredyt 12 miesi cznych rat = 100% wartoêci urzàdzenia z = 12 x 3584 z z = 12 x 4080 z z = 12 x 4670 z bardzo atrakcyjna oferta zakupu mikroskopu Zeiss z unitem Stern Weber (10% udzia w asny, 72 raty).

25 ORYGINALNA SZWEDZKA JAKOÂå Specjalistyczne krzes o dentystyczne Support Szwecja (Grand Prix CEDE) Support tapicerka winylowa 3200 Z tapicerka skórzana i SW 3500 Z Dlaczego Support? Po pierwsze: aktywne oparcie sto ka gwarantuje optymalne podparcie l dêwiowe w ka dej pozycji pracy. Po drugie: zmiana kàta nachylenia siedziska eliminuje ucisk kraw dzià siedziska na naczynia krwionoêne nóg. Po trzecie: dwie Êrednice (55 cm i 62 cm) podstawy sto ka pozwalajà na prac z boku lub z ty u pacjenta. PROMOCJA! krzese ko Support w uniwersalnym kolorze ciemnoszarym (dark gray) 2500 z pod okietnik Relax 800 Z pod okietnik Hydro 900 Z Po czwarte: trzy wysokoêci teleskopu pozwalajà na dostosowanie sto ka do wzrostu u ytkownika. Po piàte: pod okietniki pracujàce w dwóch lub trzech p aszczyznach podtrzymujàc rami operatora redukujà jego ci ar do minimum. Po szóste: wszystkie funkcje sto ka wywo uje si tylko jednà dêwignià. Po siódme: Twoje zdrowie jest najwa niejsze! Aktywne oparcie i siedzisko gwarantujà optymalne podparcie l dêwiowe w ka dej pozycji pracy. Pod okietnik z odcià eniem pneumatycznym (praca w trzech p aszczyznach) minimalizuje zm czenie operatora. Najlepszy przyjaciel Twoich pleców 25

26 Promocja zestawów radiografii cyfrowej z aparatami RTG radiografia Zen-X + aparat RTG DC ExTend cena promocyjna z (rata 375 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 360 z ) radiografia Zen-X + aparat RTG DC HyperSphere cena promocyjna z (rata 425 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 390 z ) mo liwoêç monta u zestawu na unicie z * zestawy zawierajà fartuch ochronny i pozycjonery HyperSphere Extend Zen-X X-Pod Mo liwoêç zakupu komputera wysokiej jakoêci, dedykowanego do wspó pracy z systemem radiografii z radiografia X-Pod + aparat RTG DC ExTend cena promocyjna z (rata 440 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 410 z ) radiografia X-Pod + aparat RTG DC HyperSphere cena promocyjna z (rata 475 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 440 z ) mo liwoêç monta u aparatu RTG HyperSphere i radiografii Zen-X na unicie 26

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy Aparat do zdj ç panoramicznych U atwione pozycjonowanie Dwie uruchamiane dotykowo podpórki czo owe ustawiajà g ow pacjenta w prawid owej pozycji, niwelujàc

Bardziej szczegółowo

maksimum wszechstronnoêci

maksimum wszechstronnoêci maksimum wszechstronnoêci Anthos A9/A7+ STERN WEBER POLSKA, ul. Czy ewska 7; 02-908 Warszawa, tel./fax 22 845 08 88; 22 845 66 19; 22 845 21 94, tel. kom. 601 217 700, www.sternweber.pl, e-mail: sternweber@sternweber.pl

Bardziej szczegółowo

Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw

Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw Najlepsze pomys y powstajà z obserwacji Êwiata z ró nych perspektyw STERN 300+ i STERN 250 mogà konkurowaç tylko mi dzy sobà. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie

Bardziej szczegółowo

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy Aparat do zdj ç panoramicznych U atwione pozycjonowanie Dwie uruchamiane dotykowo podpórki czo owe ustawiajà g ow pacjenta w prawid owej pozycji, niwelujàc

Bardziej szczegółowo

anthos A3+/A5/A6+ inspiruje nas Twój talent

anthos A3+/A5/A6+ inspiruje nas Twój talent anthos A3+/A5/A6+ inspiruje nas Twój talent STERN WEBER POLSKA, ul. Czy ewska 7; 02-908 Warszawa, tel./fax 22 845 08 88; 22 845 66 19; 22 845 21 94, tel. kom. 601 217 700, www.sternweber.pl, e-mail: sternweber@sternweber.pl

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

JakoÊç na wy àcznoêç.

JakoÊç na wy àcznoêç. . Kàtnice, prostnice, turbiny. JakoÊç na wy àcznoêç. Ekstra klasa dla prawdziwych mistrzów i ekspertów. W promocyjnej cenie tylko do 31 Marca 2010. Made in Germany Trwa oêç w konkurencyjnej cenie! Made

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT stoisko 8A.1E Aparaty punktowe Radiografia cyfrowa Skaner płytek fosforowych Nowoczesne znieczulenie komputerowe Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe Leader

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY

Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY CLISIS ACCESS jest przechylną (90 /20 ) ścianką, o konstrukcji umożliwiającej ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE....bli ej Twoich potrzeb

UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE....bli ej Twoich potrzeb UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE...bli ej Twoich potrzeb UNITY STOMATOLOGICZNE ANLE Ergonomiczny fotel stomatologiczny bezszwowa tapicerka dostêpna w oœmiu kolorach (opcjonalnie do wyboru tapicerka skórzana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca. Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/D/2014/9/134 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

280TRC STERN WA NY JEST KA DY DETAL PREMIERA 2009

280TRC STERN WA NY JEST KA DY DETAL PREMIERA 2009 WA NY JEST KA DY DETAL STERN 280TRC PREMIERA 2009 Dzi ki fotelowi zawieszonemu na bloku spluwaczki nowy unit Stern 280 TRC stymuluje p ynnà wspó prac pomi dzy lekarzem a asystà oraz oferuje wi kszà przestrzeƒ

Bardziej szczegółowo

Fotel obrotowy ENT - 2061-2 z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie, mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg

Fotel obrotowy ENT - 2061-2 z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie, mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg Fotel obrotowy ENT - 2061-2 z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie, mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg Regulacja wysokości: Długość po rozłoŝeniu: Szerokość: Podstawa: Siedzisko:

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r.

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS. Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7. zarejestruj zakup w Kavo. odbierz.

Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS. Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7. zarejestruj zakup w Kavo. odbierz. Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS Quattrocare PLUS Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7 do czyszczenia i pielęgnacji instrumentów powietrzny na szybkozłączkę, ze światłem do profilaktyki Piaskarka

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy Ergonomia Ergonomia stanowiska pracy Definicja ergonomii Istnieje wiele definicji ergonomii jednak wspólnym elementem wszystkich jest człowiek i maszyna. Najprościej ergonomię możemy określić jako dostosowanie

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości

Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parczew.com Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.390.000,00

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Hyperion X5 panomograf cyfrowy

Hyperion X5 panomograf cyfrowy panomograf cyfrowy Hyperion X5 - kompaktowy i prosty w u yciu Mo liwy do za mon towa nia na ka dej Êcianie odpowiedniej dla wew nàtrz - ustnych urzàdzeƒ RTG. Wszystko, czego potrzebujesz do diagnostyki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI Rewolucja w obrazowaniu stomatologicznym Uwolnij czujnik VISTEO TO NOWOCZESNA KONCEPCJA RADIOGRAFII Unikalny zestaw czujnika, modu³u steruj¹cego i jednego uniwersalnego pozycjonera

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 1 STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION POSTĘP W ŚWIECIE FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 2 Chattanooga Group jest

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2016 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo