STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów"

Transkrypt

1 STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012

2 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ORAZ SPRZ TU RADIOLOGICZNEGO MYRAY Z WIELOLETNIÅ TRADYCJÅ W MIEJSCOWOÂCI IMOLA POD BOLONIÅ Stern Weber zosta za o ony w 1958 roku jako dzia dentystyczny presti owej szwajcarskiej firmy produkujàcej do dziê zegarki, uznane za jedne z najlepszych w Êwiecie. Wiedza na temat wykonywania tak precyzyjnych urzàdzeƒ zosta a wykorzystana do konstruowania nowoczesnego sprz tu dentystycznego. Przez lata Stern Weber odgrywa wiodàcà rol w tej wa nej dziedzinie. Ju w 1965 roku Stern Weber by jednà z pierwszych w Êwiecie firm, które zainstalowa y mikrosilnik elektryczny w unicie stomatologicznym. Kolejnym punktem zwrotnym we wprowadzaniu innowacji do praktyki by o umieszczenie po raz pierwszy w Êwiecie wszystkich instrumentów na dwucz Êciowym wywa onym ramieniu przymocowanym do unitu. Wiara firmy Stern Weber w ciàg e doskonalenie sprz tu i prowadzenie nieustannych badaƒ naukowych, pozwoli y wprowadziç wiele rozwiàzaƒ konstrukcyjnych b dàcych dziê standardem w budowie unitu stomatologicznego. Fabryka Stern Weber w Imoli ko o Bolonii jest odbiciem tendencji rozwoju firmy. Nowoczesna architektura budynków charakteryzuje si prostymi, czystymi liniami wyra ajàcymi harmoni i wywa enie. Sà to podstawowe koncepcje stojàce za wszystkimi produktami firmy Stern Weber: niezawodnoêç, funkcjonalnoêç, nowoczesny wyglàd. W koƒcu 1999 roku firma przystàpi a do jednej z najwi kszych w Europie grupy finansowej CEFLA, skupiajàcej producentów sprz tu stomatologicznego. Firma Stern Weber zosta a wybrana przez grup CEFLA spoêród najwi kszych europejskich producentów unitów dentystycznych. O wyborze firmy Stern Weber zadecydowa y takie cechy jak: ciàg y wzrost produkcji i sprzeda y, zachowanie swojej indywidualnoêci przez ca y okres istnienia a do dnia dzisiejszego i, co najwa niejsze, niepodwa alna najwy sza jakoêç, zgodnie ze swymi szwajcarskimi korzeniami. Idàc za przyk adem wielu liderów w ró nych dziedzinach Êwiatowej produkcji, konsolidacja wysi ków, szczególnie w dzia ach projektowania, certyfikacji sprz tu, rozwoju oraz zamówieƒ i wspó pracy z kooperantami, przyniesie oszcz dnoêci, które zaowocujà obni kà ceny dla finalnego nabywcy, przy stale rozszerzajàcym si asortymencie. CEFLA Dental Group skupia obecnie marki: Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom, MyRay i NewTom QR. CEFLA gwarantuje dostaw cz Êci zamiennych przez dziesi ç lat od zaprzestania produkcji danego modelu. Dynamiczny rozwój firmy Cefla Dental Group pozwala nam w tym roku zaoferowaç pe nà gam unitów stomatologicznych i kompleksowà ofert radiologii stomatologicznej, które mogà stanowiç doskona e uzupe nienie Paƒstwa praktyki. STARANNY DOBÓR MATERIA ÓW O NAJWY SZEJ WYTRZYMA OÂCI WYSOKOWYKWALIFIKOWANA KADRA IN YNIERSKA 2 WIELOKROTNA KONTROLA JAKOÂCI

3 Stern Weber Polska jest przedstawicielem w Polsce firmy Cefla Dental Group, producenta unitów Stern Weber, Anthos i Castellini oraz sprz tu radiologicznego MyRay i QR. Stern Weber Polska to specjalistyczna firma, dla której priorytetem jest satysfakcja klienta. Wszystkie nasze dzia ania (negocjacje z dostawcami sprz tu, minimalizowanie kosztu spedycji) sà ukierunkowane na obni enie ceny dla odbiorcy finalnego przy zachowaniu najwy szej jakoêci sprz tu i obs ugi. Zapewniamy kompleksowà profesjonalnà obs ug : - pomoc w wyborze optymalnego wyposa enia unitu kierujàc si zasadà minimalizacji wydatków Lekarza (unit Stern Weber mo na doposa yç w ka dym momencie); - nadzór w przygotowaniu gabinetu do monta u (wizje lokalne, spotkania z wykonawcami), co gwarantuje zilekarzowi ergonomiczne umiejscowienie unitu i optymalne doprowadzenie mediów; - specjalny program finansowania zakupu Stern Kredyt (równie sprz tu niemedycznego, w ramach wspó pracy ziz Siemens Finance) to minimum formalnoêci i niskie koszty (info ); - fachowy monta dokonany przez serwis przeszkolony w fabryce producenta; - bezpieczeƒstwo u ytkowania gwarantuje regularnie szkolony serwis centralny i 30 punktów serwisu lokalnego zioraz magazyn cz Êci zamiennych (natychmiastowa 100% dost pnoêç cz Êci do sprzedawanych unitów); profesjonalne wsparcie techniczne dla u ytkowników i serwisu lokalnego (pn.-pt. w godzinach 9-19, zitel ). Prowadzimy program lojalnoêciowy, który umo liwia Klientom naszej firmy zakup dodatkowego sprz tu stomatologicznego w radykalnie obni onych cenach. Lista referencyjna obejmujàca prawie 4000 sprzedanych unitów jest naszà najlepszà rekomendacjà. W LATACH PONAD 3950 STOMATOLOGÓW KUPI O UNIT W FIRMIE STERN WEBER POLSKA (do ) RAZEM: 3959 sztuk Zadzwoƒ! Skontaktujemy Ci z u ytkownikiem unitu Stern Weber w Twoim regionie w celu uzyskania opinii o sprz cie i wspó pracy z firmà Stern Weber Polska w okresie gwarancji i podczas obs ugi pogwarancyjnej. Ponad 90% unitów sprzedajemy z rekomendacji u ytkowników. JesteÊmy do Paƒstwa us ug! Stern Weber Polska wspó pracuje z renomowanymi europejskimi dostawcami sprz tu stomatologicznego: Support (krzese ka dentystyczne), W&H (koƒcówki i autoklawy), EMS (skalery i piaskarki), Dürr (pompy ssaka), Ekom (kompresory), Cattani (kompresory), D-Tec (lampy gabinetowe), Saratoga (meble), Zeiss (mikroskopy). jak do nas trafiç: Sadyba Best Mall Wilanów Centrum Stern Weber 7 Na zdj ciach reklamowych wszystkie unity wyglàdajà podobnie. Zapraszamy do naszego salonu, gdzie sta a ekspozycja 12 zestawów pozwoli dostrzec ró nice! Siedziba firmy Stern Weber Polska: ul. Czy ewska 7, Warszawa 3

4 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów stomatologicznych prezentowanych w tym katalogu: podane ceny to ceny brutto, obejmujàce koszt transportu, monta u i szkolenia; wszystkie modele unitów Stern Weber / Anthos / Castellini sà tak samo wyposa one: * pi ç instrumentów na stoliku: - dmuchawka, - turbina ze swiat em Alegra/Synea LED W&H / Castellini, - bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z kàtnicà W&H / Castellini, - skaler piezoelektryczny Cefla z 4 ostrzami, - diodowa lampa do polimeryzacji, * kompresor z osuszaczem powietrza Ekom DK 50/10 Z Dry, * pompa ssaka Dürr VS 300S (praca w uk adzie mokrym), * krzese ko dentystyczne lekarskie lub lekarsko-asystenckie; modele unitów ró nià si miedzy sobà tylko liczbà funkcji (swoistych dla danego modelu i szczegó owo opisanych w cennikach dotyczàcych danego modelu) oraz mogà si ró niç: koƒcówkami (W&H/Castellini), lampà operacyjnà (Venus/Venus Plus/Venus LED), zag ówkiem (mechaniczny/pneumatyczny), mikromotorem (z funkcjà Endo lub bez), ramieniem asysty (pojedyncze/podwójne); szczegó owy opis sprz tu znajdà Paƒstwo w ulotkach dotyczàcych poszczególnych produktów, które znajdujà si w teczkach Anthos/Castellini/MyRay/Stern Weber; standardowe wyposa enie mo na dowolnie modyfikowaç; na unitach Stern Weber i Anthos mogà byç zainstalowane aparat RTG i radiografia cyfrowa; obok cen podano wysokoêç raty przy finansowaniu Stern Kredyt (10% udzia u w asnego, w 72 miesi cznych ratach, przy WIBOR1M 4,75%); wyposa enie unitów przedstawionych na zdj ciach wykorzystanych w katalogu nie musi odpowiadaç ofercie handlowej; do dowolnego modelu unitu Anthos/Castellini/Stern Weber mo na dokupiç zestaw radiologii MyRay (aparat RTG + radiografia) i autoklaw kl. B SW 17 za z ; do dowolnego modelu unitu mo na dokupiç zestaw profesjonalnej kamery wewnàtrzustnej CU-2 z monitorem 15 i uchwytem za 6000 z ; do ka dego unitu mo na dokupiç jednorazowe koƒcówki do dmuchawki ProTip. Stern Weber zastrzega sobie mo liwoêç zmiany cen bez uprzedzenia. ZA O ENIA TECHNICZNE MONTA U UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Monta unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firm Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA. Przed przystàpieniem do przygotowania gabinetu do monta u unitu prosimy o zapoznanie si z poni szymi wskazówkami. Przed monta em klient jest zobowiàzany do wykonania we w asnym zakresie przy àczy instalacyjnych wed ug do àczanej dokumentacji: 1. instalacj odp ywowà kanalizacj od unitu 2. instalacj ssàcà, kanalizacj przy pompie, wydech powietrza pompy, sterowanie do pompy 3. zasilanie unitu w spr one powietrze 4. zasilanie w wod zimnà 5. instalacj elektrycznà do unitu 230V 16A 6. przewody multimedialne od unitu do komputera 7. przewód sterujàcy urzàdzeniem zewn trznym: np. zamkiem w drzwiach 8. przy àcze spr onego powietrza do urzàdzenia do konserwacji koƒcówek ASSISTINA. Wymiary urzàdzeƒ: spr arka 350 mm x 570 mm x 570 mm ssak 340 mm x 340 mm x 400 mm. Pobór mocy: unit 1200 W spr arka 850 W ssak 580 W autoklaw 2500 W. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci lub pytaƒ prosimy o kontakt telefoniczny do biura (tel ), na nr tel. kom lub pod adresem 4 STERN WEBER POLSKA gwarantuje nadzór nad przygotowaniem gabinetu do monta u wraz z mo liwoêcià przeprowadzenia wizji lokalnej. Stern Weber Polska posiada tak e w ofercie pe ny asortyment produktów firm: Dürr Dental Ekom W&H EMS w atrakcyjnych cenach

5 STERN KREDYT SZYBKO SKUTECZNIE BEZPIECZNIE Szanowni Paƒstwo, Oferujemy dedykowany lekarzom, sprawdzony, szybki i przyjazny program finansowania zakupów sprz tu medycznego, stomatologicznego oraz niemedycznego do wyposa enia gabinetów/klinik, realizowany przez Siemens Finance Sp. z o.o. wieloletniego lidera rynku finansowania medycyny, w oparciu o wspó prac z liderem rynku stomatologicznego Stern Weber Polska: Brak wymogu dostarczania jakichkolwiek dokumentów finansowych (US, ZUS, itp.). Bez op aty manipulacyjnej, prowizji za przyznanie, op aty wst pnej itp. Brak obligatoryjnej wp aty w asnej indywidualna decyzja lekarza. Uproszczona Êcie ka decyzyjna (do ok PLN). Personalizacja i indywidualizacja ofert zgodna z osobistymi oczekiwaniami/preferencjami. Okres kredytu 1 6 lat. Zabezpieczenie: umowa przew aszczenia + weksel w asny in blanco. Sta a mar a wpisana w umow. Automatyczne ubezpieczenie kredytowanego sprz tu. Wygoda i oszcz dnoêç czasu: podpisanie umowy podczas monta u sprz tu. Du e odpisy podatkowe (rata odsetkowa + amortyzacja). Dodatkowe, szczegó owe informacje: tel Poni ej przyk adowa symulacja przy WIBOR1M = 4,75% WysokoÊç raty zale y od okresu kredytowania i poziomu WIBOR1M. Suma kredytu Okres sp aty Wp ata w asna Rata miesi czna Efektywne roczne oprocentowanie PLN 6 lat 10% (5000 PLN) 815 PLN 4,64% 5

6 Spis treêci 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 21 Unit Castellini Puma Eli 3 Stern Weber Polska - informacja o firmie 22 Stern Weber Upgrade - unity bez osprz tu 4 Uwagi ogólne dotyczàce oferty unitów i za o enia techniczne 23 Turbiny, kàtnice i piezosurgery Castellini 5 Stern Kredyt 24 Mikroskopy stomatologiczne Zeiss 7 Promocja Krakdent zakupy àczone: unit + radiologia + autoklaw 25 Krzes o dentystyczne Support 8 Unity Stern Weber 200 i Promocja zestawów radiografii cyfrowej z aparatami RTG 9 Unity Stern Weber 250 i RTG RXDC HyperSphere i Extend 10 Unity Stern Weber TR 28 Radiografia X-Pod i Zen-X 11 Unity Stern Weber TRC 29 VistaScan Mini Dürr Dental 12 Unit Stern Weber 220 TR Hybrid 30 Pantomograf cyfrowy Hyperion i Hyperion CEPH 3DTS 13 Unity Anthos - promocja Krakdent 32 Kamera stomatologiczna CU-2 Lampa T-LED 14 Unit Anthos R7 33 Tomograf komputerowy SkyView 15 Unit Anthos A3+ 34 Tomograf komputerowy NewTom 5G 16 Unity Anthos A5 i A6+ 35 Tomograf komputerowy NewTom VGi 17 Unity Anthos A7+ i A9 36 Autoklawy SW 17 i SW Unity Castellini - promocja Krakdent 37 Myjnie - dezynfektory Miele 19 Unit Castellini Duo Plus 38 Lampy gabinetowe Denta D-Tec 20 Unity Castellini Skema 5 i Skema 6 39 Meble i asystory stomatologiczne firmy Saratoga 6

7 Oferta Krakdent 2012 przyk adowa kalkulacja zakupu kompleksowego wyposa enia gabinetu stomatologicznego: unit + radiografia + autoklaw (mo liwoêç zakupu kompleksowego dotyczy wszystkich modeli unitów stern weber, anthos i castellini) na zdj ciu: unit S280 TRC int ergonomia wszystkie funkcje w zasi gu r ki Produkty innowacyjne! Promocja dotyczy wszystkich modeli unitów Stern Weber. W wyposa eniu pi ç instrumentów na stoliku (dmuchawka, turbina LED WH, bezszczotkowy mikromotor LED z kàtnicà WH ze Êwiat em, skaler piezoelektryczny - 4 ostrza, diodowa lampa do polimeryzacji), kompresor z osuszaczem powietrza Ekom, pompa ssaka Dürr, krzese ko dentystyczne. * podano wysokoêç raty Stern Kredyt (10% udzia u w asnego i w 72 ratach) ** ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Stern Weber S z Radiologia MyRay radiografia cyfrowa Zen-X z aparatem RTG DC Extend z cena zestawu brutto: z (rata 1340 z *) cena zestawu z autoklawem SW 17L kl B: z (rata 1520 z *) S200 Extend Zen-X SW 17 7

8 unity Stern Weber STERN z (rata 980 z ) S200 int z (rata 1000 z ) Unity S200 (wyst pujà równie w wersji international) i S200+ to tzw. unity analogowe sterowane dzi ki 10-cio polowemu diodowemu wyêwietlaczowi i intuicyjnie przez operatora. Jedyna ró nica pomi dzy unitami to kszta t ramienia stolika lekarza. W unicie S200+ jest to rami od unitu S250. Wyposa enie i funkcje obu modeli sà identyczne. STERN z (rata 1020 z ) 8

9 STERN z (rata 1130 z ) Unity S250/300 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia obu modeli znajduje si bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwoêcià regulacji momentu obrotowego, funkcjà Endo i oêwietleniem LED. Dodatkowe elementy wyposa enia unitu S300+, których brak w unicie S250 lub sà dost pne za dop atà: diodowa lampa operacyjna Venus LED (regulacja intensywno- Êci w zakresie lux), zag ówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis i pracà w trzech p aszczyznach (opcja w unicie S250), 6-dro na dmuchawko-strzykawka na stoliku lekarza (opcja w unicie S250), programowanie dla 3 u ytkowników (w unicie S250 dla dwóch), hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (w unicie S250 hamulec mechaniczny), dwa kolektory ssaka i ca kowicie niezale na praca r kawów ssakowych (w unicie S250 jeden kolektor na dwa r kawy), podwójne rami asysty (opcja w unicie S250), minimalne ró nice w estetyce (patrz zdj cie). STERN z (rata 1210 z ) 9

10 Stern TR Continental z (rata 1060 z ) z (rata 1240 z ) Stern TR International z (rata 1080 z ) z (rata 1260 z ) Stern TR Side Delivery z (rata 1100 z ) z (rata 1280 z ) Stern TR Cart z (rata 1100 z ) Seria unitów TR to unity, w których blok spluwaczki jest posadowiony na pod o u (przy zmianie wysokoêci siedziska fotela blok spluwaczki i lampa operacyjna pozostajà w tym samym po o eniu). Unity S320 TR To urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm, i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia wszystkich modeli 320 jest bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwoêcià regulacji momentu obrotowego i funkcjà Endo, pneumatyczny zag ówek Atlaxis, lampa Venus LED, misa spluwaczki (obrót 270 st.) z nap dem elektrycznym (mo liwa jest równie manualna zmiana po o enia misy) i rami asystenckie z mo liwoêcià zmiany wysokoêci po o enia. Unity S220 To tzw. unity analogowe sterowane dzi ki 10-cio polowemu diodowemu wyêwietlaczowi i intuicyjnie przez operatora. 10

11 STERN 280 TRC Standardowym wyposa eniem unitu jest elektryczny bezszczotkowy mikromotor ze Êwiat em LED z mo liwoêcià zamiany na mikromotor z funkcjà Endo (regulacja momentu obrotowego, autorewers, autoforward). STERN 280 Continental z (rata 1175 z ) S 280 TRC - unit z fotelem zawieszonym na bloku spluwaczki STERN 280 International z (rata 1180 z ) 11

12 promocja Cztery dodatkowe elementy wyposa enia GRATIS! Mo liwoêç dowolnego ustawienia stolika lekarza wzgl dem pola operacyjnego (obrót o 340º) pozwala na ergonomicznà prac zespo u stomatologicznego (na 4 lub 6 ràk) oraz komfortowà prac lekarza lewor cznego. lampa Venus LED - gratis skaler LED - gratis zag owek Atlaxis - gratis tapicerka Memory Foam - gratis Stern S220 TR Hybrid PLN (rata 1130 PLN) Mobilne, trzycz Êciowe rami umo liwia nieograniczone pozycjonowanie stolika asysty. 12 Unit prawo- i lewostronny dla lekarza prawo- lub lewor cznego

13 unity Anthos Oferta Krakdent 2012 unit + radiologia + autoklaw ANTHOS - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE Promocja dotyczy wszystkich modeli unitów Anthos. W wyposa eniu: pi ç instrumentów na stoliku lekarza: dmuchawka, turbina LED Castellini / WH, bezszczotkowy mikromotor LED z kàtnicà Castellini / WH ze Êwiat em, skaler piezoelektryczny - 4 ostrza, diodowa lampa do polimeryzacji kompresor z osuszaczem powietrza Ekom pompa ssaka Dürr krzese ko dentystyczne. na zdj ciu: unit A7 int * podano wysokoêç raty Stern Kredyt (10% udzia u w asnego i w 72 miesi cznych ratach, przy WIBOR 4,75%) ** ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Anthos A z Radiologia MyRay radiografia cyfrowa Zen-X z aparatem RTG DC Extend z cena zestawu brutto: z (rata 1275 z *) cena zestawu z autoklawem SW 17L kl B: z (rata 1450 z *) Produkty innowacyjne! A3 Extend Zen-X SW 17 13

14 Anthos R7 - jeden unit, sto rozwiàzaƒ unit prawo- i lewostronny dla lekarza prawo- lub lewor cznego Unit R7 mo e byç za pomocà paru szybkich ruchów przekszta cony z unitu dla prawor cznych na unit dla lewor cznych. W pierwszej kolejnoêci u ytkownik przestawia zespó spluwaczki i stolik asysty z prawej strony na lewà. Nast pnie poprzez zwyk y obrót stolik lekarza przesuwa si na przeciwleg à stron fotela pacjenta. Przekszta cenie koƒczy si przestawieniem panelu sterujàcego na przeciwleg à stron stolika lekarza. Cztery dodatkowe elementy wyposa enia bezp atnie! skaler ze Êwiat em LED diodowa lampa operacyjna Venus LED tapicerka Memory Foam ANTHOS R7 Continental/International z z (rata 1130 z ) (rata 1140 z ) zag ówek z blokadà pneumatycznà 14 Anthos R7 Int

15 ANTHOS A3+ Continental z (rata 915 z ) International (rata 930 z ) Anthos A3 Plus Continental z bogatym wyposa eniem standardowym i opcjami wyposa enia dodatkowego pozwala na idealne dostosowanie go do potrzeb zespo u dentystycznego. proste i czytelne panele sterowania unitów A3 Plus Continental (powy ej) i A3 Plus International panel asysty Anthos A3 Plus International 15

16 ANTHOS A5 Continental z (rata 965 z ) International z (rata 980 z ) Cart z (rata 1030 z ) A5 Jedyna ró nica pomi dzy unitami A5 i A3+ to 10-ciopolowy diodowy wyêwietlacz parametrów pracy z przyciskami +/-, który pozwala na programowanie pracy oddzielnie dla ka dego z instrumentów (tylko w A5). A5 Int A5 Cart ANTHOS A z (rata 1060 z ) 16 Unit A6+ to unit analogowy (sterowanie intuicyjne z 10-ciopolowym diodowym wyêwietlaczem) o estetyce unitu A7+ i funkcjach unitu A5. ANTHOS A6+ int z (rata 1070 z )

17 ANTHOS A z (rata 1225 z ) Mo liwoêç wyboru wàskiego lub szerokiego oparcia fotela do ka dego modelu unitu Anthos (z wyjàtkiem R7). Unity A9/A7+ to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm, i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia obu modeli bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwoêcià regulacji momentu obrotowego i funkcjà Endo. Dodatkowe elementy wyposa enia unitu A9, które w unicie A7+ sà niedost pne lub sà dost pne za dop atà: diodowa lampa operacyjna Venus LED (opcja w A7+), zag ówek z poduszkà magnetycznà (brak w unicie A7+), (w obu unitach opcjonalnie jest dost pny zag ówek z blokadà pneumatycznà Atlaxis i pracà w trzech p aszczyznach), programowanie dla 3 u ytkowników (w unicie A7+ dla dwóch), hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (w unicie A7+ hamulec mechaniczny), dwa kolektory ssaka i ca kowicie niezale na praca r kawów ssakowych (w unicie A7+ jeden kolektor na dwa r kawy), nap d elektryczny misy spluwaczki (opcja w A7+), panel asysty na pi ç instrumentów (w A7+ cztery instrumenty). ANTHOS A z (rata 1175 z ) ANTHOS A7+ int z (rata 1190 z ) 17

18 unity castellini (liczba unitów w promocji ograniczona) Oferta Krakdent 2012 unit + radiologia + autoklaw UNIT CASTELLINI - ZINTEGROWANE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE na zdj ciu: unit Duo Plus Najwy sza jakoêç potwierdzona 4-letnià gwarancjà! Promocja dotyczy wszystkich modeli unitów Castellini. W wyposa eniu: pi ç instrumentów na stoliku lekarza: dmuchawka, turbina Castellini LED, bezszczotkowy mikromotor LED, z kàtnicà Castellini ze Êwiat em skaler piezoelektryczny - 4 ostrza, diodowa lampa do polimeryzacji), kompresor z osuszaczem powietrza Ekom, pompa ssaka Dürr, krzese ko dentystyczne. * podano wysokoêç raty Stern Kredyt (10% udzia u w asnego i w 72 miesi cznych ratach, przy WIBOR 4,75%) ** ceny dotyczà wy àcznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona. unit Castellini Puma Eli z Radiologia MyRay radiografia cyfrowa Zen-X z aparatem RTG DC Extend z Produkty innowacyjne! cena zestawu brutto: z (rata 1160 z *) cena zestawu z autoklawem SW 17L kl B: z (rata 1340 z *) Puma Eli 5 Extend Zen-X SW 17 18

19 diodowa lampa operacyjna Najwy sza jakoêç potwierdzona 4-letnià gwarancjà! (bez koniecznoêci dokonywania p atnych przeglàdów) Duo Plus z (rata 1130 z ) Unit Duo to unit cyfrowy, który umo liwia sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa enia znajduje si bezszczotkowy mikromotor wysokiej mocy z mo liwo- Êcià regulacji momentu obrotowego i funkcjà Endo, zag ówek z blokadà pneumatycznà, system dezynfekcji Autosteril oraz diodowa lampa operacyjna. system dezynfekcji r kawów Autosteril nó chirurgiczny (opcja) zag owek z blokadà pneumatycznà Duo Plus international z (rata 1160 z ) 19

20 lampa Venus Plus panel unitu Skema 6 - z kolorowym wyêwietlaczem Skema z (rata 1110 z ) Skema 6 international z (rata 1130 z ) Unit Skema 6 to rozbudowana wersja unitu Skema 5. Elementy wyposa enia dost pne tylko w unicie Skema 6: mikromotor wysokiej mocy z funkcjà Endo (regulacja momentu obrotowego, autorewers i autoforward), elektryczny nap d misy spluwaczki, kolorowy wyêwietlacz na panelu asysty, zawory selekcyjne r kawow ssakowych, bardzo dok adne programowanie parametrów pracy dla 3 niezale nych u ytkowników, programowanie 4 pozycji pracy dla 3 niezale nych u ytkowników, regulacja po o enia stolika asysty w pionie, lampa Venus Plus (opcja w Skema 5, standardowym wyposa eniem jest lampa Venus), koƒcówki W&H linii Synea (opcja w Skema 5, standardowym wyposa eniem sà koƒcówki W&H linii Alegra), mo liwoêç instalacji no a chirurgicznego Surgison, mo liwoêç instalacji zintegrowanego endometru LAEC. Skema z (rata 960 z ) lampa Venus Skema 5 international z (rata 980 z ) 20

21 Puma Eli 5 continental z (rata 800 z ) Unity Puma Eli 5 (wyst puje w 5 wersjach) to tzw. unity analogowe sterowane dzi ki 2-cyfrowemu wyêwietlaczowi i intuicyjnie przez operatora. Cyfrowy wyêwietlacz pozwala na zaprogramowanie parametrów pracy poszczególnych instrumentów praca odbywa si p ynnie w zakresie od zera do wybranej wartoêci. Puma Eli 5 ortho z (rata 750 z ) Puma Eli 5 cart z (rata 920 z ) Puma Eli 5 international z (rata 830 z ) Puma Eli 5 ambi unit dwustronny, prawo/lewor czny z (rata 960 z ) 21

22 Stern Weber Upgrade - nowe mo liwoêci dla Twojego gabinetu Firma Stern Weber Polska umo liwia równie zakup wszystkich modeli unitów Stern Weber, Anthos i Castellini bez osprz tu (turbina, kàtnica, kompresor, pompa ssaka, krzese ko). Z oferty ch tnie korzystajà funkcjonujàce gabinety, chcàce unowoczeêniç stanowisko pracy przy wykorzystaniu istniejàcego osprz tu. Daje to mo liwoêci znaczàcego zmniejszenia nak adów inwestycyjnych. Istnieje mo liwoêç zakupu osprz tu unitu w dowolnym czasie w bardzo atrakcyjnych cenach. unit Castellini Puma Eli z (rata 590 z *) unit Stern Weber S z (rata 780 z *) Wyposa enie unitu w tej ofercie to: stolik lekarza (dmuchawka trójdro na, r kaw turbinowy ze Êwiat em, r kaw mikromotora z bezszczotkowym mikromotorem LED, r kaw ze skalerem piezoelektrycznym z 4 ostrzami, r kaw z lampà do polimeryzacji), blok spluwaczki, panel asysty z r kawami ssakowymi, lampa operacyjna Venus, fotel pacjenta. unit Anthos A z (rata 720 z *) Cena obejmuje koszt transportu, monta u i szkolenia. * finansowanie Stern Kredyt patrz str. 5 22

23 Turbiny Castellini poziom ha asu - turbina standardowa poziom ha asu - turbina Silent Power Turbiny Silent Power Castellini zapewniajà komfort dzi ki doskona emu po àczeniu mocy i cichej pracy (57 db). turbina Gold 2700 z turbina Gold M 2900 z turbina Power S4L 2400 z turbina Power S2L 2200 z turbina Power S z (bez Êwiat a) szybkoz àczka 750 z Kàtnice Castellini Pe na gama kàtnic Goldspeed potwierdza doskona oêç wyrobów i doêwiadczenie firmy Castellini kàtnica 1:1 S1-L (ze Êwiat em) 2400 z kàtnica 1:5 M5-L (przyêpieszajàca ze Êwiat em) 3000 z kàtnica chirurgiczna 20:1 R20-L (zwalniajàca ze Êwiat em) 3500 z prostnica 1:1 D1 (wewn. spray) 1200 z kàtnica endo 16:1 E16 (zwalniajàca) 1900 z kàtnica 1:1 S z Piezosurgery Surgison2 Wysoka jakoêç, bezpieczeƒstwo i precyzja zabiegów chirurgicznych Mo liwoêç zamówienia modu u Surgison z 5 koƒcówkami (9000 z ) lub r kojeêci pracujàcej wymiennie ze skalerem (6900 z ). SC2 SC3 SC4 SC5 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC14 * Surgison - opcja wyposa enia unitów Duo i Skema 6 23

24 Mikroskopy stomatologiczne ZEISS ERGONOMIA W PO ÑCZENIU Z DOSKONA Ñ OPTYKÑ W NAJWY SZEJ JAKOÂCI WYKONANIA Mikroskop OPMI pico to kompaktowy, atwy w u yciu mikroskop oferujàcy wiele innowacyjnych funkcji, które optymalizujà jakoêç diagnostyki i leczenia. Ergonomiczna konstrukcja OPMI pico wyznacza rzeczywisty post p w zapobieganiu problemom wynikajàcym z przecià enia szyi oraz pleców. Dzi ki doskona ej optyce firmy Carl Zeiss z zastosowaniem apochromatycznych pow ok, do oka obserwatora dociera wi cej Êwiat a, zapewniajàc istotne zwi kszenie rozdzielczoêci obrazu, kontrastu i postrzegania g bi. MIKROSKOP OPMI pico System powi kszenia: manualny apochromatyczny regulator powi kszenia, pi ç pozycji o nast pujàcych wspó czynnikach powi kszenia: y= 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x. Tubus: binokularny ukoêny 45, f=170 mm. Okulary: szerokokàtne 12,5 x, dostosowane równie dla osób noszàcych okulary korekcyjne. Ogniskowanie: obiektywy ogniskujàce (do wyboru): f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm, r czne ustawianie ostroêci, zakres ogniskowania 13 mm. System oêwietlenia: zintegrowane, wspó osiowe oêwietlenie halogenowe 12V 100W, wyposa one jest w wysuwany modu zapasowej lampy, pozwalajàcy na szybkà wymian przepalonej lampy, oêwietlenie halogenowe Êwiat owód i kabel zasilajàcy sà zintegrowane, atwo dost pny filtr pomaraƒczowy do materia ów kompozytowych. MIKROSKOP OPMI pico konfiguracja standardowa, wersja jezdna z tubusem ukoênym z z tubusem uchylnym (tubus binokularny uchylny 0-180º, f=170 mm) z MIKROSKOP OPMI pico MORA SZCZYT ERGONOMII ZOBACZYå ZNACZY UWIERZYå Interfejs MORA pozwala atwo i precyzyjnie ustawiç mikroskop OPMI pico w àdanej pozycji. Ustawienie mikroskopu mo e byç utrzymywane bez wp ywu na komfortowà i wyprostowanà pozycj cia a lekarza, która pozostaje sta a, niezale nie od kàta ustawienia mikroskopu. Dzi ki temu mo na pozostawaç przez ca y czas w wygodnej pozycji, bez odrywania wzroku od pacjenta. MIKROSKOP OPMI pico MORA z 24 Specjalny program finansowania Stern Kredyt 12 miesi cznych rat = 100% wartoêci urzàdzenia z = 12 x 3584 z z = 12 x 4080 z z = 12 x 4670 z bardzo atrakcyjna oferta zakupu mikroskopu Zeiss z unitem Stern Weber (10% udzia w asny, 72 raty).

25 ORYGINALNA SZWEDZKA JAKOÂå Specjalistyczne krzes o dentystyczne Support Szwecja (Grand Prix CEDE) Support tapicerka winylowa 3200 Z tapicerka skórzana i SW 3500 Z Dlaczego Support? Po pierwsze: aktywne oparcie sto ka gwarantuje optymalne podparcie l dêwiowe w ka dej pozycji pracy. Po drugie: zmiana kàta nachylenia siedziska eliminuje ucisk kraw dzià siedziska na naczynia krwionoêne nóg. Po trzecie: dwie Êrednice (55 cm i 62 cm) podstawy sto ka pozwalajà na prac z boku lub z ty u pacjenta. PROMOCJA! krzese ko Support w uniwersalnym kolorze ciemnoszarym (dark gray) 2500 z pod okietnik Relax 800 Z pod okietnik Hydro 900 Z Po czwarte: trzy wysokoêci teleskopu pozwalajà na dostosowanie sto ka do wzrostu u ytkownika. Po piàte: pod okietniki pracujàce w dwóch lub trzech p aszczyznach podtrzymujàc rami operatora redukujà jego ci ar do minimum. Po szóste: wszystkie funkcje sto ka wywo uje si tylko jednà dêwignià. Po siódme: Twoje zdrowie jest najwa niejsze! Aktywne oparcie i siedzisko gwarantujà optymalne podparcie l dêwiowe w ka dej pozycji pracy. Pod okietnik z odcià eniem pneumatycznym (praca w trzech p aszczyznach) minimalizuje zm czenie operatora. Najlepszy przyjaciel Twoich pleców 25

26 Promocja zestawów radiografii cyfrowej z aparatami RTG radiografia Zen-X + aparat RTG DC ExTend cena promocyjna z (rata 375 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 360 z ) radiografia Zen-X + aparat RTG DC HyperSphere cena promocyjna z (rata 425 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 390 z ) mo liwoêç monta u zestawu na unicie z * zestawy zawierajà fartuch ochronny i pozycjonery HyperSphere Extend Zen-X X-Pod Mo liwoêç zakupu komputera wysokiej jakoêci, dedykowanego do wspó pracy z systemem radiografii z radiografia X-Pod + aparat RTG DC ExTend cena promocyjna z (rata 440 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 410 z ) radiografia X-Pod + aparat RTG DC HyperSphere cena promocyjna z (rata 475 z ) cena przy zakupie wraz z unitem z (rata 440 z ) mo liwoêç monta u aparatu RTG HyperSphere i radiografii Zen-X na unicie 26

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA

STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW WRZESIE 2013 SPIS TREÂCI WRZESIE 2013 Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6

Bardziej szczegółowo

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN 1644-4892 Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY UNITY Unit DKL OPIS PRODUKTU Unity niemieckiej firmy DKL spełniają nie tylko najwyższe wymagania stawiane przez ergonomię pracy zespołu stomatologicznego,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

nowoczesny gabinet informator

nowoczesny gabinet informator NG nowoczesny gabinet informator marrodent nr NG20120101, nakład 10 000szt., www.marrodent.pl High-tech Unikalne rozwiązania przyszłości str. 4 Nowe spojrzenie na profilaktykę str. 10 11 Nowy kąt widzenia

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

PREMIERA KRAKDENT 2012

PREMIERA KRAKDENT 2012 Premiera lampy LED A-dec Nowy rentgen PLANMECA 15 lat firmy AMADAR Numer 1/2012 Wydanie bezpłatne PREMIERA KRAKDENT 2012 PREMIERA 2012 Lampa LED A-dec NOWOŚĆ Aparat wewnątrzustny Planmeca ProX WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo