1) Mam 15 lat stażu w Polsce. W USA 21 lat wypracowane. Urodziłem się w 1954 roku. Co mam zrobić aby Polski staż uznano mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Mam 15 lat stażu w Polsce. W USA 21 lat wypracowane. Urodziłem się w 1954 roku. Co mam zrobić aby Polski staż uznano mi?"

Transkrypt

1 1) Mam 15 lat stażu w Polsce. W USA 21 lat wypracowane. Urodziłem się w 1954 roku. Co mam zrobić aby Polski staż uznano mi? Zgodnie z postanowieniami Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki za okresy pracy w USA może Pan ubiegać się o emeryturę amerykańską, natomiast za polskie okresy zatrudnienia o emeryturę polską. Do wniosku o emeryturę polską należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w Polsce. tj. świadectwa pracy, zaświadczenia zakładów pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, umowy o pracę, angaże lub inne dowody z przebiegu zatrudnienia na podstawie których można ustalić okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Kiedy osiągnie Pan wiek emerytalny obowiązujący w Polsce wniosek taki może Pan złożyć w placówce SSA w miejscu zamieszkania lub bezpośrednio w ZUS. 2) Czy ZUS przeliczyć może ponownie emeryturę celem jej proporcjonalnego zmniejszenia aby po osiągnięciu wieku emerytalnego ( 66 lat ) w USA otrzymać US w pełnej wysokości? Jakie dokumenty należy przedłożyć do ZUS w sprawie j/w. Zgodnie z postanowieniami Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, emerytury dla osób urodzonych przed r. do których prawo zostało ustalone w oparciu o okresy ubezpieczenia przebyte tylko w Polsce mogą być na wniosek osoby zainteresowanej ustalone ponownie z zastosowaniem proporcji polskich okresów ubezpieczenia w stosunku do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA. W celu przeliczenia świadczenia należy zgłosić do SSA lub bezpośrednio do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury z zastosowaniem ww. umowy. Przeliczenie nie dotyczy emerytur ustalanych według zreformowanych zasad osobom urodzonym po r. do których prawo nie jest uzależnione od długości okresów ubezpieczenia. O szczegółowe informacje dotyczące wpływu tak ustalonej polskiej emerytury proporcjonalnej na redukcję świadczenia amerykańskiego zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem USA zwrócić się należy do SSA. 3) Jestem w drugim małżeństwie w USA - mam rozwód w USA nie mam rozwodu w Polsce, jestem na emeryturze od kwietnia 2012 roku. Czy mogę przejść na emeryturę po śmierci męża w Polsce? Zgodnie z polskim ustawodawstwem w pierwszej kolejności w takim przypadku uregulowania wymaga sprawa uzyskania rozwodu w Polsce. W świetle polskiego prawa małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ustawie (tj. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo osiągnęła ten wiek lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji ) miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

2 4) Poszedłem na emeryturę z warunków szkodliwych (60 lat) Czy mam pełną emeryturę czy niepełną? Emerytura przyznana w wieku obniżonym w związku z pracą w szczególnych warunkach jest emeryturą pełną (o ile w stażu pracy, który był wymagany do nabycia prawa do tej emerytury nie uwzględniono zagranicznych okresów ubezpieczenia). 5) Mam ponad 60, wystąpiłam o emerytury w Polsce, naliczono mi, dostałam decyzję o naliczeniu, kwotę, oraz poinformowano mnie o zawieszono, bo przebywam w USA i może pracuję. Proszę o podanie numeru SS, co mam robić, proszę o informację. Dziękuję. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten dotyczy również polskich emerytów kontynuujących zatrudnienie u pracodawców zagranicznych, w tym amerykańskich. W celu podjęcia wypłaty emerytury należy przedłożyć organowi rentowemu dokument, który zgodnie z amerykańskim ustawodawstwem, potwierdza ustanie zatrudnienia z ww. pracodawcą, przy czym nie ma konieczności tłumaczenia tego dokumentu na język polski. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego dokumentu podstawę do podjęcia wypłaty świadczenia stanowić może stosowne oświadczenie osoby zainteresowanej o rozwiązaniu stosunku pracy. W celu uzyskania informacji dotyczących numeru SS należy zwrócić się do właściwej instytucji Social Security Administration. 6) Mając 71 lat otrzymuję pełną emeryturę w Polsce. Przepracowałem 38 kwartałów, czy będę miał problem z otrzymaniem wypracowanej emerytury w USA. Zgodnie z postanowieniami Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w celu ustalenia uprawnień do emerytury amerykańskiej instytucja amerykańska SSA uwzględni okresy ubezpieczenia uznane zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Składając wniosek o amerykańskie świadczenie należy poinformować stronę amerykańską o okresach ubezpieczenia przebytych w Polsce. 7) Czy osoba nie będąca obywatelem USA może otrzymywać emeryturę na konto w Stanach Zjednoczonych? Polsko-amerykańska umowa o zabezpieczeniu społecznym oparta jest na zasadzie bezpośredniego transferu świadczeń do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej w drugim Państwie Stronie umowy. Zasada powyższa znajduje zastosowanie bez względu na obywatelstwo osób uprawnionych do polskich lub amerykańskich świadczeń. Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych, aby osoba nie będąca obywatelem USA mogła otrzymywać emeryturę z Polski na swój rachunek bankowy w USA. 8) Jak udowodnić zaprzestanie pracy w USA na potrzeby wniosku emerytalnego?

3 Dla celów udokumentowania w ZUS rozwiązania stosunku pracy w USA należy przedłożyć dokument potwierdzający zgodnie z amerykańskim ustawodawstwem ustanie zatrudnienia u pracodawcy, na rzecz którego było ono wykonywane bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do świadczenia, przy czym nie ma konieczności tłumaczenia tego dokumentu na język polski. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego dokumentu, jako środek dowodowy dotyczący rozwiązania stosunku pracy w USA może być przyjęte stosowne oświadczenie osoby zainteresowanej. 9) Czy emerytury proporcjonalne i łączone to to samo? Czy po 49 roku- lata składkowe nie obowiązują w Polsce?? W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948r. dla uzyskania prawa do emerytury konieczne jest pozostawanie w Polsce w ubezpieczeniu oraz ukończenie wieku emerytalnego (aktualnie 65 lat mężczyzna lub 60 lat kobieta), natomiast prawo do świadczenia nie jest uzależnione od posiadania określonego wymiaru okresów ubezpieczenia, (tj. okresów składkowych i nieskładkowych). W przypadku tych osób podstawę obliczenia ww. emerytury stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzonych od r. na indywidualnym koncie emerytalnym oraz zwaloryzowany kapitał początkowy, ustalany dla osób, które pracowały przed r. Natomiast w przypadku osób urodzonych przed r. do uzyskania prawa do emerytury konieczne jest ukończenie wieku emerytalnego oraz udokumentowanie określonego wymiaru okresów ubezpieczenia (np. 25 lat mężczyzna, 20 lat kobieta). Jeżeli osoba z tej grupy wiekowej nie posiada polskiego stażu ubezpieczeniowego w powyższym wymiarze, do ustalenia prawa do świadczenia uwzględnione zostaną jej amerykańskie okresy ubezpieczenia i w przypadku nabycia tego prawa świadczenie obliczane jest w wysokości proporcjonalnej. Tak wyliczone świadczenie zwane jest emeryturą proporcjonalną lub łączoną. Zasady obliczania proporcjonalnego świadczenia nie dotyczą osób urodzonych po r. 10) Jestem urodzony w 1947 roku. W USA przebywam od 1981r. do dziś. 4 lata nie rozliczałam się. Moje pytanie jest: Czy mój pobyt ponad 30 lat może przyczynić się do pełnego pobierania polskiej emerytury jak również amerykańskiej, pomimo, że była czteroletnia przerwa w rozliczaniu się? Jeśli osoby, które zadały ww. pytania spełnią warunki do polskiego i amerykańskiego świadczenia zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem obu państw, mogą pobierać dwa świadczenia równocześnie. W przypadku osób urodzonych przed r. dla uzyskania prawa do emerytury konieczne jest ukończenie wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet) oraz udokumentowanie określonego okresu ubezpieczenia (co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet). Dla ustalenia ww. wymiaru okresów ubezpieczenia przerwy w ubezpieczeniu nie są brane pod uwagę. Regulacje wynikające z Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dają podstawę do uwzględnienia przez polską instytucję ubezpieczeniową przy ustalaniu powyższego stażu ubezpieczeniowego dla celów

4 emerytalnych, obok polskich, również okresów ubezpieczenia przebytych w USA - o ile zajdzie taka potrzeba. 11) Jestem niezdolna do pracy z powodu wypadków w pracy ( nigdy nie otrzymałam odszkodowania ). Otrzymuję rentę chorobową z SSA ( SSI). Czy z tego powodu mogę otrzymać rentę chorobową w Polsce? W świetle obowiązujących przepisów osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniu społecznemu w Polsce może uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy jeśli spełni łącznie następujące warunki: jest niezdolna do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (w przypadku osób, u których niezdolność powstała powyżej 30 roku życia, wymagany okres wynosi 5 lat). Okres ten powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, niezdolność do pracy powstała w ustawowo wymienionych okresach składkowych i nieskładkowych, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Przy ustalaniu prawa do renty oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również okresy ubezpieczenia przebyte za granicą, w tym przebyte w USA. 12) Kiedy wyjeżdżałem z Polski 1984 rok i moja żona 1988 nie było numerów PESEL ani innych numerów. Proszę o podanie czy muszę postarać się o ten numer? Przepisy art. 35 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązują ubezpieczonych do posługiwania się we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z przyznawaniem i wypłatą świadczeń numerem PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL serią i numerem dowodu osobistego lub paszportu. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę z ZUS, która nie posiada numeru PESEL powinna wskazać we wniosku o świadczenie numer paszportu. 13) Przechodzę na rentę amerykańską w wieku 62 lat. Czy w Polsce mogę pobierać również świadczenie od 62 lat czy dopiero od 65 lat. Obecnie obowiązujący wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn. W związku z tym od ukończenia ww. wieku może Pan uzyskać prawo do polskiej emerytury. W świetle polskiego ustawodawstwa emeryturę można uzyskać również w obniżonym wieku. Emerytura ta przysługuje ubezpieczonym zatrudnionym w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze legitymującym się określonym w polskim ustawodawstwie okresem tego zatrudnienia, lub mężczyznom urodzonym przed r. jeżeli posiadają co najmniej 35 letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. 14) Czy jest jakakolwiek możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia w USA jeżeli nie posiadam numeru SS. Nadmieniam, że urodziłam się w 1955 roku. Rozliczam się w USA z zarobków od 6 lat. W Polsce mam udokumentowane 17 lat pracy. Z uwagi na Pani rok urodzenia 1955 po ukończeniu wieku emerytalnego będzie Pani mogła ubiegać się o polską emeryturę ustalaną według zreformowanych zasad. Prawo do takiej

5 emerytury jest uzależnione od faktu pozostawania w ubezpieczeniu w Polsce oraz od osiągnięcia wieku emerytalnego, przy czym wymiar stażu pracy pozostaje bez wpływu na prawo do tej emerytury. Dla ustalenia prawa do tego świadczenia nie zachodzi potrzeba uwzględniania okresu ubezpieczenia w USA. Natomiast w celu uzyskania informacji dotyczących uzyskania numeru SS należy zwrócić się do amerykańskiej instytucji SSA. 15) W USA pracuję 24 lata, w Polsce pracowałem 23,5. Jestem urodzony przed 1948 rokiem. Jakie mam szanse otrzymania emerytury. Zaliczają 1,5 roku pracy z USA. Proszę o odpowiedź. W związku z tym, że dla mężczyzn urodzonych przed r. prawo do emerytury z ZUS zależy od udokumentowania okresu ubezpieczenia w wymiarze 25 lat, w Pana przypadku, przy ustalaniu prawa do tego świadczenia mogą być uwzględnione okresy ubezpieczenia w USA - zgodnie z przepisami polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym. 16) Przepracowałem w Polsce 18 lat pracy w warunkach szkodliwych. W USA przepracowałem 29 lat. Moje pytanie. Czy mogę dostać emeryturę w Polsce, czy mogę dołączyć przepracowane lata w Polsce po stażu pracy w USA, aby uzyskać większą sumę w USA? W Polsce kwestie uprawnień emerytalnych reguluje ustawa z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz.1227 z późń. zm.), która określa warunki nabycia prawa do tego świadczenia przez ubezpieczonych urodzonych: - przed dniem r., - po dniu r. W przypadku osób wymienionych w pierwszej grupie, dla uzyskania prawa do emerytury konieczne jest ukończenie wieku emerytalnego (w przypadku mężczyzn 65 lat) oraz udokumentowanie okresu ubezpieczenia wynoszącego dla mężczyzn co najmniej 25 lat. W przypadku drugiej grupy ubezpieczonych dla uzyskania prawa do emerytury konieczne jest ukończenie wieku emerytalnego, natomiast prawo do świadczenia nie jest uzależnione od osiągnięcia odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego. Regulacje wynikające z Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dają podstawę polskiej instytucji ubezpieczeniowej do uwzględnienia przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego dla celów emerytalnych, obok polskich - o ile zajdzie taka potrzeba - również okresów ubezpieczenia przebytych w USA. Analogiczne jest postępowanie w odniesieniu do świadczeń z amerykańskiego ustawodawstwa tj. jeżeli osoba nie ma wystarczających okresów ubezpieczenia do spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych instytucja właściwa USA uwzględni, do celów ustalenia prawa do świadczeń, okresy ubezpieczenia uznane zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, które nie pokrywają się z okresami ubezpieczenia już uznanymi zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych.

6 Każde państwo ponosi jednak skutki finansowe tylko za okresy przebyte na własnym terytorium. Oznacza to, że za okresy pracy w Polsce będzie pan mógł ubiegać się o polską emeryturę, natomiast za okresy pracy w USA o emeryturę amerykańską. Wyjaśniamy dodatkowo, że istnieje możliwość uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury dla ubezpieczonych, którzy do r. wykażą co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz posiadają co najmniej 25 lat stażu pracy lub dla mężczyzn urodzonych przed r. jeżeli posiadają co najmniej 35 letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. 17) Transfer z Polski do USA czy jest możliwy bez wizyty w Polsce? Tak. Osobie uprawnionej do świadczenia z ZUS, zamieszkałej w USA, emerytura bądź renta może być przekazywana (transferowana) przez ZUS do państwa zamieszkania tej osoby. Transfer może być podjęty na podstawie wniosku przesłanego bezpośrednio do ZUS, lub za pośrednictwem amerykańskiej instytucji Social Security Administration w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć informację o rachunku bankowym świadczeniobiorcy, na który świadczenie powinno być przekazywane. Transfer świadczenia będzie realizowany przez polską instytucję właściwą w sprawach emerytalno-rentowych osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce mieszkających w USA, tj.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych ul. Kasprowicza Warszawa 18) Moje pytanie: Czy mam prawo do ubiegania się o rentę inwalidzką w Polsce? ( od przyszłego roku zamieszkam na stałe w Polsce). Czy do wyliczenia mogą być brane pod uwagę moje dochody z USA. W jakim przypadku mógłbym dostać rentę inwalidzką w Polsce? Dziękuję W świetle obowiązujących przepisów osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniu społecznemu w Polsce oraz w USA może uzyskać zarówno z Polski jak i z USA świadczenie rentowe, o ile spełni warunki wymagane w tych państwach do przyznania tych świadczeń. Zgodnie z polskim ustawodawstwem renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełni łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (w przypadku osób, u których niezdolność powstała powyżej 30 roku życia, wymagany okres wynosi 5 lat). Okres ten powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy niezdolność do pracy powstała w ustawowo wymienionych okresach składkowych i nieskładkowych, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Przy ustalaniu prawa do renty oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również okresy ubezpieczenia przebyte za granicą, w tym przebyte w USA. Każde z państw, w którym był Pan ubezpieczony będzie ponosić skutki finansowe za obciążające je okresy ubezpieczenia.

7 19) Czy ZUS może zablokować Amerykanom tj. SSA informację o Polskich emeryturach? Zgodnie z Umową zawartą między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym oraz Porozumieniem Administracyjnym podpisanym w sprawie wykonywania ww. umowy, instytucja właściwa jednej Strony, na wniosek instytucji właściwej drugiej Strony, przekazuje dostępne informacje odnoszące się do wniosku określonej osoby, dostarcza, zgodnie ze swoimi przepisami prawa i ustawodawstwem krajowym dotyczącym ochrony prywatności i poufności danych osobowych, niezbędne informacje o wszelkich okolicznościach, w celu wykonywania Umowy. ZUS jako instytucja właściwa w sprawie stosowania ww. umowy ma obowiązek respektowania uregulowań w niej zawartych i nie może blokować przekazywania informacji, o które zwróci się instytucja SSA zgodnie z postanowieniami ww. Umowy. 20) Spełniam warunki do emerytury USA. Spełniam również warunki do emerytury w Polsce, ponieważ jestem urodzony w 1953 roku. Wyjeżdżam do Polski. Pytanie: Czy mogę pobierać emeryturę USA będąc w Polsce? I czy mogę równocześnie ubiegać się o drugą emeryturę w Polsce ponieważ tam pracowałem i spełniam warunki/ Czy mogę pobierać równocześnie z emerytury? Istniejące regulacje w sprawie zabezpieczenia społecznego między Polską a USA umożliwiają osobą wykonującym działalność zawodową i podlegającym z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym w obu państwach nabycie uprawnień do świadczeń na podstawie ustawodawstwa każdego z tych państw. Każde z państw ponosi skutki finansowe za obciążające je okresy ubezpieczenia. Z Pana pytania wynika, że może Pan uzyskać świadczenia emerytalne z Polski i z USA. W świetle obowiązujących przepisów prawa, jeżeli nabędzie pan uprawnienia do świadczeń z obu państw, możliwe jest pobieranie ww. świadczeń równocześnie i w przypadku, gdy zamieszka Pan na terenie Polski, możliwy jest transfer świadczenia amerykańskiego na Pana rachunek bankowy w Polsce. 21) Dlaczego pobierają tutaj w USA i Polsce procenty $ emerytury po powrocie do Polski stałym. Czy należy się dodatek do emerytury pracując w Polsce pod ziemię? Jeżeli w pytaniu poruszana jest kwestia podatku to zgodnie z ustawą z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późń. zm.) oraz regulacjami umowy z dnia r. między Polską i USA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku od polskich świadczeń osobom zamieszkałym w Polsce oraz osobom zamieszkałym w USA pobiera się należne zaliczki na poczet podatku dochodowego, przy czym przy rozliczaniu podatku w danym państwie na poczet należnego podatku, uwzględniane są zaliczki na podatek odprowadzone w drugim państwie. W odniesieniu do drugiej części pytania informujemy, że ubezpieczonym, pracującym w szczególnych warunkach, a w tym wykonującym prace pod ziemią po udowodnieniu określonego w ustawie okresu takiego zatrudnienia przysługuje emerytura w obniżonym wieku.

8 Osobom, posiadającym co najmniej 15 lat okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przepracowanym do końca 2008r., którzy nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym przysługuje rekompensata w formie dodatku do kapitału początkowego, wyliczonego dla osób pracujących przed r. 22) Przyznana jest emerytura Polska, Kobieta ( 60 lat, 26 lat składkowych). Czy ta emerytura może być ponownie przeliczona dodając staż pracy w Ameryce tylko aby uniknąć redukowania amerykańskiej emerytury (też pełne świadczenia). Zgodnie z postanowieniami Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, emerytury osób urodzonych przed r. do których prawo zostało ustalone w oparciu o okresy ubezpieczenia przebyte tylko w Polsce mogą być na wniosek osoby zainteresowanej ustalone ponownie z zastosowaniem proporcji polskich okresów ubezpieczenia w stosunku do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA. Dotyczy to osób, pobierających emeryturę z ZUS, którym dla przyznania prawa do świadczenia nie było konieczności uwzględniania okresów ubezpieczenia w USA. W celu przeliczenia świadczenia należy zgłosić bezpośrednio do ZUS lub za pośrednictwem SSA wniosek o przeliczenie emerytury z zastosowaniem ww. umowy. Przeliczenie nie dotyczy emerytur przyznanych według zreformowanych zasad, dla osób urodzonych po r. Informujemy przy tym, że informacji czy pobieranie tak przeliczonej polskiej emerytury nie spowoduje redukcji amerykańskiego świadczenia w oparciu o amerykańskie ustawodawstwo, udzielić może wyłącznie SSA. 23) Jeżeli praca w USA jest ok. 25 lat oraz wypracowana w Polsce 21 lat w warunkach szkodliwych, ale jako mężczyzna urodzony w 1949 roku ma ogółem w Polsce 22 lata. Kiedy mu przysługuje emerytura. Czy są jakieś w USA potrącenia od emerytury Polskiej? Zgodnie z przepisami polskiego prawa powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi obecnie 65 lat. Ubezpieczonemu urodzonemu po r. przysługuje emerytura w obniżonym wieku (60 lat) jeżeli na dzień r. osiągnął co najmniej 15 lat okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i posiada co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych do ww. daty. Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również okresy ubezpieczenia przebyte za granicą, w tym przebyte w USA. Jeżeli w pytaniu poruszana jest kwestia podatku to zgodnie z ustawą z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późń. zm.) oraz regulacjami umowy z dnia r. między Polską i USA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku od polskich świadczeń osobom zamieszkałym w Polsce oraz osobom zamieszkałym w USA pobiera się należne zaliczki na poczet podatku dochodowego, przy czym przy rozliczaniu podatku w danym państwie na poczet należnego podatku, uwzględniane są zaliczki na podatek odprowadzone w drugim państwie. 24) Jestem wdową, urodzoną przed 1948 rokiem. Pobieram emeryturę w Polsce bez udokumentowania 20 lat pracy ( 15 lat ). Pobieram również jako wdowa emeryturę ( po mężu) w USA od 60 roku życia. Czy muszę zwrócić się do ZUS-u o emeryturę proporcjonalną?

9 Prawo do polskiej emerytury powstało bez konieczności uwzględniania okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem amerykańskim co oznacza, że może Pani nadal pobierać emeryturę za 15 letni okres pracy w Polsce. Jeżeli jednak była Pani ubezpieczona w USA może Pani ubiegać się o przeliczenie polskiej emerytury z uwzględnieniem tego okresu i jeżeli to świadczenie okaże się wyższe, będzie Pani mogła je pobierać jako korzystniejsze. Pobieranie amerykańskiego świadczenia po zmarłym mężu w USA nie ma wpływu na wysokość polskiego świadczenia. 25) Czy będzie należała się renta lub emerytura dla osoby, która przepracowała w USA 40 kwartałów, opłacała podatek za cały okres, ale posiada jedynie numer ID ( nie Social Security ) Osoba ta pobiera rentę rodzinną z Polski a zamieszkuje w USA ale zamierza powrócić do Polski. O odpowiedź na to pytanie proszę zwrócić się do właściwej instytucji Social Security Administration w miejscu zamieszkania w USA. 26) Czy ZUS udziela bezpośrednio informacje finansowe i osobowe urzędom amerykańskim np. SSA. Zgodnie z Umową zawartą między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym oraz Porozumieniem Administracyjnym podpisanym w sprawie wykonywania ww. umowy, instytucja właściwa jednej Strony, na wniosek instytucji właściwej drugiej Strony, przekazuje dostępne informacje odnoszące się do wniosku określonej osoby, dostarcza, zgodnie ze swoimi przepisami prawa i ustawodawstwem krajowym dotyczącym ochrony prywatności i poufności danych osobowych, niezbędne informacje o wszelkich okolicznościach, w celu wykonywania Umowy. ZUS jako instytucja właściwa w sprawie stosowania ww. umowy ma obowiązek respektowania uregulowań w niej zawartych. 27) Czy do decyzji obliczenia przyznania wysokości emerytury w SSee U.S. ma wpływ stan mojego konta w banku? O odpowiedź na to pytanie należy zwrócić się do właściwej instytucji Social Security Administration w miejscu zamieszkania w USA, bowiem dotyczy ono stosowania ustawodawstwa wewnętrznego USA. 28) Łączenie emerytury Polskiej i Amerykańskiej? Zgodnie z Umową zawartą między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki osoba ubezpieczona, która przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA może uzyskać świadczenia emerytalno-rentowe z instytucji ubezpieczeniowych obu państw, o ile spełni warunki niezbędne do uzyskania tych świadczeń określone ustawodawstwem wewnętrznym każdego z państw. W związku z tym, że prawo do emerytur z ZUS dla osób urodzonych przed r. oraz rent z tytułu niezdolności do pracy zależy od wymiaru przebytych okresów ubezpieczenia, jeżeli wymiar polskich okresów ubezpieczenia jest niewystarczający do ich przyznania, przy

10 ustalaniu prawa do tych świadczeń uwzględnia się amerykańskie okresy ubezpieczenia. Wysokość tak przyznanych świadczeń ZUS oblicza się w następujący sposób: - ustala się teoretyczną (pełną) kwotę świadczenia jaka zostałaby przyznana, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia zostały przebyte zgodnie z ustawodawstwem polskim, - na podstawie teoretycznej (pełnej) kwoty świadczenia ustala się rzeczywistą (częściową) kwotę świadczenia z zastosowaniem proporcji polskich okresów ubezpieczenia w stosunku do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA. Jeżeli prawo do polskich świadczeń powstaje bez konieczności uwzględniana okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z amerykańskim ustawodawstwem ZUS przyznaje i wylicza wysokość świadczeń wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia. Dla osób urodzonych po r. nie stosuje się przepisów dotyczących sumowania okresów ubezpieczenia w celu przyznania emerytury. 29) Mam emerytury z Polski około 1000 zł. W grudniu będę składać o wcześniejszą emeryturę Amerykańską- nie mam wypracowanych kwartałów będę pobierać od męża, jakie papiery z Polski muszę przedłożyć w SS w miejscu zamieszkania w USA. Czy będę miała obniżoną. Ubiegając się o amerykańskie świadczenie powinna Pani poinformować właściwą instytucję Social Security Administration o okresach ubezpieczenia przebytych w Polsce. Ww. instytucja zwróci się do ZUS z wnioskiem o potwierdzenie polskiego okresu ubezpieczenia i w przypadku posiadania niewystarczających okresów ubezpieczenia do nabycia prawa do świadczeń zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, instytucja ta - zgodnie z Umową zawartą między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, uwzględni, dla celów ustalenia prawa do świadczeń, okresy ubezpieczenia uznane zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 30) Przepracowałem 42 kwartały w USA. Mam emeryturę Polską wypracowaną. Tutaj poszłam na wcześniejszą i miałam niską 2,20 dol miesięcznie. Żądał rząd Social Security w USA dostarczenia papieru ile otrzymuje w Polsce gdy dostarczyła to zatrzymali wypłatę na okres 1 rok i 6 miesięcy. Dopiero od 1 stycznia 2012 roku zaczęłam otrzymywać wynagrodzenie w USA w sumie 12 dol na miesiąc. Gdzie mam ubiegać się o sprawiedliwe wynagrodzenie? Opisana sytuacja dotyczy redukowania świadczeń przyznanych na podstawie amerykańskiego ustawodawstwa. Obowiązująca umowa między Polską a USA w zakresie zabezpieczenia społecznego nie ingeruje w wewnętrzne ustawodawstwo żadnej ze stron umowy. Ustawodawstwo każdego z państw określa rodzaje świadczeń i warunki do ich uzyskania oraz wysokość, a zatem w sprawie redukcji amerykańskiego świadczenia powinna Pan zwrócić się do właściwej instytucji amerykańskiej Social Security Administration. 31) Czy jest wynagrodzony okres składkowy w Polsce do ubiegania się o rentę inwalidzką w Polsce?Dlaczego ZUS i jednostki ustawodawcze w Polsce starają się OBEJŚĆ złą nadinterpretację umowy o emeryturach przez SSA w USA, a nie oficjalną drogą zmusić SSA o właściwą interpretację tej umowy, która jest bardzo krzywdząca dla Polaków w USA. Liczymy na zrozumienie i pomoc rządu Polskiego i urzędników zajmujących się emeryturami.

11 Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i obliczaniu jej wysokości uwzględnia się okresy składkowe i okresy nieskładkowe. Od wymiaru przebytych okresów składkowych i nieskładkowych zależy wysokość wyliczonego świadczenia. Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi: 24 % kwoty bazowej tj. 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne oraz po 1,3% podstawy wymiaru renty za każdy rok składkowy po 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok nieskładkowy po 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów brakujących do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat. Odnosząc się do kwestii podnoszonych w drugiej części pytania informujemy, że ZUS jest instytucją zobowiązaną do stosowania prawa obowiązującego na terytorium RP, nie jest natomiast właściwy w kwestii dotyczącej nadinterpretacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. ZUS nie podejmuje również działań mających na celu obejście ww. Umowy 32) W Polsce pobieram emeryturę 1185 zł. W dniu r zmarł mi mąż. Ja przejęłam emeryturę po mężu i będę miała o zł więcej. Czy Social Security w USA ma prawo w dalszym ciągu mi 375 $ miesięcznie? Czy SS ma prawo potrącać mi 375 $ od emerytury po męży? W Polsce przepracowałam wymaganą ilość lat, a w USA pracowałam 24 lata i rozliczałam się podatku. Mam 77 lat. SS wypłaca mi miesięcznie 213 dolarów. O odpowiedź na to pytanie należy zwrócić się do właściwej instytucji SSA, bowiem dotyczy ono kwestii dotyczących stosowania ustawodawstwa wewnętrznego USA. Jednakże z informacji posiadanych przez ZUS wynika, że polska renta rodzinna po mężu nie powinna mieć wpływu na redukcję przysługującej Pani amerykańskiej emerytury. 33) Emeryt z USA powracający do Polski ma stałe z Amer. Emeryturę. Jakie ma ubezpieczenie? W Polsce nie ma wypracowanej emerytury. Świadczenia zdrowotne nie zostały objęte zakresem przedmiotowym polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym. Tak więc amerykańskie świadczenie przekazywane do Polski drogą bankową będzie podlegało polskim przepisom w powyższym zakresie. Zgodnie z tymi przepisami emerytura z USA wypłacana przez bank osobie zamieszkałej w Polsce jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. W związku z powyższym bank zgłosi taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego i będzie potrącał należną składkę zdrowotną. 34) Czy aby pobierać emeryturę w Polsce trzeba być zameldowanym w Polsce? Aby pobierać emeryturę w Polsce nie trzeba mieć adresu zameldowania w Polsce. 35) Ile lat składkowych i nieskładkowych trzeba udokumentować aby nabyć uprawnienia do emerytury?

12 Osobom urodzonych przed 1 stycznia 1949r. przysługuje emerytura, jeżeli osiągną wiek emerytalny i posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osobom, które nie osiągnęły ww. okresów składkowych i nieskładkowych przysługuje emerytura jeżeli posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn. Dla osób ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948r. warunkiem dla uzyskania prawa do emerytury jest ukończenie wieku emerytalnego, natomiast prawo do świadczenia nie jest uzależnione od osiągnięcia odpowiedniego stażu ubezpieczonego (tj. okresów składkowych i nieskładkowych). 36) Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS i z jakim formularzem? Osoba zamieszkała w Polsce ubiegająca się o emeryturę w ZUS za okresy pracy w Polsce i w USA powinna złożyć wniosek o emeryturę na formularzu ZUS Rp-1E Do wniosku należy załączyć: wypełniony formularz Rp-6,,Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych" ; dokumenty uzasadniające ustalenie prawa do polskiej emerytury oraz obliczenie jej wysokości (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców, umowy o pracę, angaże, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa z wpisem okresu służby wojskowej, akty urodzenia dzieci w przypadku korzystania z urlopów wychowawczych, Rp-7 lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia i wysokość osiąganych wynagrodzeń. Dokumenty te nie są wymagane, jeżeli zostały złożone w organie rentowym dla celów ustalenia kapitału początkowego albo innego świadczenia z ZUS. WZO-PL-01,,Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych". Formularz ten wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać dla celów wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych z właściwej instytucji amerykańskiej. Osoby zamieszkałe na terytorium USA wniosek o świadczenia polskie stalane z zastosowaniem Umowy mogą zgłosić do terenowej placówki amerykańskiej instytucji Social Security Administration (SSA) w miejscu zamieszkania. W takim przypadku wniosek należy zgłosić przy użyciu odpowiedniego formularza PL/USA 4 Wniosek o emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy Ww. formularz dostępny jest na stronie ZUS 37) Czy dyplom ukończenia szkoły wyższej jest wymagany? Zgodnie z art. 7 ustawy emerytalnej nauka w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów jest okresem nieskładkowym i uwzględnia się go przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalnorentowych. W celu udowodnienia tego okresu należy przedłożyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające okres studiowania lub dyplom ukończenia studiów pod warunkiem, że zawiera wpis o dacie rozpoczęcia i zakończenia edukacji. 38) Czy akt urodzenia dziecka ( w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego ) jest wymagany wraz z wnioskiem o przyznanie emerytury?

13 Do celów udowodnienia przypadającego przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresu urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie urlopów bezpłatnych dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi środkiem dowodowym są dokumenty, (np. świadectwo pracy, bądź zaświadczenie zawierające wpis o ww. okresie ), z tym że dla celów udowodnienia sprawowania opieki nad daną osobą środkiem dowodowym jest oświadczenie zainteresowanego. 39) Czy należne od emerytury podatki są potrącane przed wypłaceniem jej emerytowi, czy trzeba rozliczać się z podatków samemu? Zgodnie z ustawą z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późń. zm.) od wypłacanych świadczeń organ rentowy jako płatnik, potrąca należne zaliczki na poczet podatku dochodowego. 40) Czy potrzebny jest NIP? Podobno od 1 stycznia nie będzie potrzebny. A jeśli potrzebny to jak to należy załatwić? ( dokumenty potrzebne) Ustawa z 29 lipca 2011r. Dz. U. nr 171, poz o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zniosła z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązek posiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Ubezpieczeni zobowiązani są do posługiwania się we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z przyznawaniem i wypłatą świadczeń numerem PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL serią i numerem dowodu osobistego lub paszportu. 41) Czy emerytura jest przyznawana od daty złożenia wniosku, czy od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego ( 60 lat, jeśli wniosek składany jest przez kobietę w wieku lat 62), czy od daty przyznania uprawnień przez ZUS? W myśl art. 129 ustawy emerytalnej świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. 42) Czy ze świadczeń emerytalnych potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne? Osobie uprawnionej do emerytury zamieszkałej w Polsce, pobiera się od wypłacanego świadczenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.), która obecnie wynosi 9% podstawy wymiaru (przy czym 7,75% składki podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, a pozostała część potrącana jest ze świadczenia). Natomiast pobieranie emerytury z ZUS przez osoby zamieszkałe w USA nie stanowi tytułu do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, co oznacza, że z wypłacanych takim osobom świadczeń ZUS nie pobiera składki na ubezpieczenie zdrowotne.

14 Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielić może właściwa jednostka Narodowego Funduszu Zdrowia. 43) Czy osoba pobierająca emeryturę w Polsce a mieszkająca w USA jest zobowiązana do płacenia podatku od emerytury ponownie w USA? ( 1. Jeśli nie otrzymuje SS, 2. Jeśli otrzymuje połowę SS z tytułu praca męża )? Przy wypłacie polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom zamieszkałym w USA ZUS stosuje obowiązujące w Polsce przepisy regulujące sprawy opodatkowania tych świadczeń. W myśl ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy z dnia r. między Polską i USA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku polskie świadczenia emerytalnorentowe wypłacane osobom zamieszkałym w USA podlegają opodatkowaniu Polsce i w USA, przy czym przy rozliczaniu podatku należnego w USA na poczet tego podatku uwzględnieniu podlegają należności podatkowe zapłacone w Polsce. 44) Czy potrzebne jest zaświadczenie o prawidłowym przebiegu studiów? W celu udowodnienia dla celów emerytalno-rentowych okresu studiów należy przedłożyć w organie rentowym zaświadczenie z uczelni potwierdzające okres studiowania lub dyplom ukończenia studiów pod warunkiem, że zawiera wpis o dacie rozpoczęcia i zakończenia studiów.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA Dni Poradnictwa ZUS w USA

Świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA Dni Poradnictwa ZUS w USA USA, listopad 2017 r. Świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA Dni Poradnictwa ZUS w USA Polskie świadczenia emerytalno-rentowe

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński.

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. {loadposition related_items} Czy jest możliwe wyliczenie o ile podwyższy mi emeryturę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTA RODZINNA Warunki nabywania prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokość określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Kolonia, 18.09.2014 r. Podstawy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-niemieckich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz.800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Do art. 26 ust. 5 i 6 ustawy emerytalnej Do ustawy emerytalnej

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Dla kogo nowe emerytury

Dla kogo nowe emerytury Dla kogo nowe emerytury Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze).

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził,

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO Warszawa, dnia 1~maja 2013 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPART AMENT POLITYKI PODATKOWEJ PK2/065/27/WITI2013/ ~D ~ ~'00'j 6 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Co to jest kapitał początkowy

Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy Spis treści Co to jest kapitał początkowy..................................... 3 Dla kogo ustalamy kapitał początkowy............................. 3 Jakie dokumenty powinieneś złożyć................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczoną dalszej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza) (dzień-miesiąc-rok) Data sporządzenia wniosku... Znak sprawy (nadaje WBE)

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr): Data wpływu

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 13 lutego 2012 r. USTAWA z dnia...2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

6 kobieta 6 mężczyzna

6 kobieta 6 mężczyzna WNIOSEK O EMERYTURĘ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza........................................ Data sporządzenia wniosku Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet.

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę kobieta po osiągnięciu 55

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie świadczeń

Postępowanie w sprawie świadczeń Piła, listopad 2016 r. Postępowanie w sprawie świadczeń Kompletowanie wniosków Joanna Lupa-Danilewicz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile 2 Kompletowanie wniosków Wiadomości ogólne podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego)

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego) WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu. (nazwisko i imię osoby zmarłej) I. DANE OSOBY ZMARŁEJ Nr ewidencyjny PESEL Jeżeli nie nadano PESEL,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS

Stosowanie Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS Kopia tekstu ze strony internetowej ZUS http://zus.pl/default.asp?p=4&id=2749#p2757 ------------------------------------------------------------------- Data aktualizacji: 11.01.2012 r. Stosowanie Umowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZE KOMPENSACYJNE (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma systemu emerytalnego. Od tego momentu w Polsce funkcjonują równolegle dwa systemy emerytalne: stary system emerytalny dla osób urodzonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!!

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy zmienianej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl pup.myslenice@praca.myslenice.pl http://www.praca.myslenice.pl/

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (obowiązuje od 8 maja 2008 r.)

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (obowiązuje od 8 maja 2008 r.) Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (obowiązuje od 8 maja 2008 r.) W wyroku z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07 Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ Data sporządzenia wniosku... Data zgłoszenia wniosku... I. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną 1 Nazwisko 2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 3 Pierwsze imię 4

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870)

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) USTAWA z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS EMERYTURY Z FUS CO TO JEST EMERYTURA? Art. 67 ust. 1. Konstytucji RP. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a p r a w n a

I n f o r m a c j a p r a w n a Warszawa, 25.02.2010 r. I n f o r m a c j a p r a w n a Przedmiot informacji: Emerytury pomostowe i rekompensaty na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237 poz.1656),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) ...

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) ... WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4139 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 274. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla EMERYTURY POMOSTOWE Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów e-poradnik egazety Prawnej Dla kogo wcześniejsza emerytura po 2008 roku 188 stron komentarzy, porad i przepisów Czy wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą może być złożony po 2008 roku Kto może starać

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych 1 Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom Projektu Social Media moja szansa na sukces!

Bardziej szczegółowo