OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE"

Transkrypt

1 Inżynieia Rolnicza 5(103)/008 OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE Aleande Liowi Kaeda Mazyn Rolniczych i Leśnych, Szoła Główna Goodawa Wiejiego w Wazawie Sezczenie. Oacowano odel eoeyczny do oeślenia zaozebowania ocy eeywnej zeołu nącego z dodaowyi eleenai oboczyi. Suua odelu odzwieciedla zidenyiowane zjawia, związane z cięcie oślin, odzucenie odcięych oślin na owiezchnię obudowy zeołu, óe było woagane zez liwy oieniowe, acie na ej owiezchni obudowy oaz na owiezchni abowanych łye dennych, ścianie cząe oślin w zczelinie oboczej iędzy łyą denną a łoaai zunia oaz wyzue ieczi do anału wyzuowego ieczani olowej. Słowa luczowe: oc eeywna, zeół ooowy, eleeny obocze Wyaz oznaczeń a, ozioa, ionowa odległość ocząu gadzieli od oi obou aczy nącej [], b, h zeoość, wyoość gadzieli [], b, l d zeoość abu, długość części abowanej łyi dennej [], E enegia ineyczna odzucenia cząe zez noże i liwy oieniowe [J],, wółczynni ziany ładowej ycznej i noalnej ędości odzuu cząe,, wółczynni zależny od odzaju liwy oieniowej, łoae zunia, F, F d iła acia: na owiezchni gładiej dna, na owiezchniach abowanych [N], F iła ozebna do zeunięcia ścianego aeiału oślinnego [N], g zyiezenie zieie [ - ], h wyoość wyzuu ieczi [], i liczba abów na łyce dennej, L c, L aca zecinania wawy aeiału, ściania w zczelinie oboczej [J], L j jednoowa aca cięcia [J - ], l zeczywia długość ieczi [], c, aa aeiału oślinnego: anoowanego, odcięa jedny noże [g], wielość iośodowego uawienia noża [], P c, P, P d, P, P, P zaozebowanie ocy na cięcie, do oonania ooów acia odcza anou cząe o obudowie, do zecieania cząe o łyce dennej, do wyzucenia ieczi do anału wyzuowego, do odzucenia odcięych cząe, do ściania cząe w zczelinie oboczej [W], uień ay wilgonego aeiału oślinnego [g -1 ], 65

2 Aleande Liowi, oień: wodzący noża, aczy nożowej [],, zczelina obocza na wyjściu, wejściu (ayalna) [], S g owiezchnia zeoju ozecznego wawy aeiału oślinnego w gadzieli [ ], cza uchu aeiału oślinnego o owiezchni obudowy zeołu ozdabniającego [], v n, v ładowa noalna i yczna ędości ay [ -1 ], v w śednia ędość obwodowa walców wciągająco-zgniaających [ -1 ], z liczba noży zainalowanych na aczy, α, τ ą ochylenia abów na łyce dennej, cięcia ślizgowego [ad], β d, β, β d doga ąowa: czynnej owiezchni abów, uchu aeiału oślinnego o dnie obudowy zeołu ozdabniającego, wyęowania abów [ad], δ w oślizg aeiału iędzy walcai, λ, λ h, μ wółczynni eiyczny chaaeyzujący niejednoodność cząe aeiału oślinnego, oecyjny ędości wyzuu ieczi, acia aeiału oślinnego o al, μ d óżnica wółczynniów acia aeiału oślinnego o łoai zunia i łyę denną, μ wółczynni ściania aeiału w obzaze zczeliny oboczej, ρ gęość aeiału oślinnego znajdującego ię w gadzieli [g -3 ], ędość ąowa aczy nożowej [ad -1 ]. Wę Doychcza zy oeślaniu zaozebowania na oc eeywną ooowego zeołu ozdabniającego wyóżniano jej zy ładnii: na cięcie, do odzucenia cząe i na zeiezczanie cząe oślin o obudowie [Diewi 1978; Gach i in. 1991], bez uwzględniania dodaowych eleenów oboczych woagających acę ego zeołu: łye dennych i łoae zunia, a aże z oinięcie zału zczeliny, jaa wozy ię iędzy nii. Szeoi zegląd ac badawczych doyczących ozdabniania, zeowadzony zez O Doghey ego [198], zawiea ównież odobne inoacje o uuze odelu enegeycznego acy zeołu ozdabniającego. Wzyie e ace wyóżniają ównież ładnii ocy biegu jałowego, óe odnozą ię do ooów acia w węzłach ineaycznych eleenów oboczych i ooów uchu echanizów naędowych oaz ooy owieza na biegu jałowy ieczani. Jeden z najnowzych odeli aeayczny, ozwinięy zez Čeuanoja i Belova [004] zawiea czey ładnii ocy: na cięcie, do odzucenia cząe, na zeiezczanie cząe o obudowie i na oonanie ooów owieza. Ten oani ładni ocy odnoi ię jedna do ooów biegu jałowego. Dodaowe eleeny obocze działając na cząi oślin uuydzy zyczyniają ię do ozcieania ich ziaen i ozywania źdźbeł łodyg. Te dodaowe wyuzenia zwięzają ooy uchu, óych oonanie wyaga onieienia naładów enegeycznych, a óych w doychczaowych ozważaniach eoeycznych nie uwzględniono. 66

3 Oeślenie zaozebowania na oc... Cel acy Cele oacowania je zedawienie odelu aeaycznego zaozebowania ocy na oc eeywną ooowego zeołu ozdabniającego oowanego w ieczaniach olowych, w óy uwzględniono zjawia izyczne, będące eee działania ego zeoły wyoażonego w eleeny woagające ozcieanie ziaen i ozywanie łodyg oślin. Oeślenie zaozebowania na oc eeywną Pzyjęo, że głównyi ładniai ocy eeywnej ą: oc związana z cięcie wawy aeiału oślinnego, odzucenie ocięych cząe, zeiezczanie cząe o dnie obudowy zeołu ozdabniającego, zecieanie cząe o łyce dennej, ścianie cząe w zczelinie oboczej oaz z wyzucenie ich oza zeół ozdabniający do anału wyzuowego ieczani (y. 1). Źódło: oacowanie włane Ry. 1. Pzebieg oceu ozdabniania według eaów: A cięcie, B odzucenie cząe, C acie o obudowie, D zecieanie na łyce dennej, E ścianie w obzaze zczeliny oboczej, F wyzucanie oza zeół ozdabniający (ozoałe objaśnienia w eście) Fig. 1. The hedding oce in age: A cuing, B howing away he a, C icion on he uace, D icion on he boo lae, E ueezing in he woing ga, F ejecing ouide he hedding uni Pacę cięcia obliczono na odawie jednoowej acy cięcia i owiezchni zeoju ozecznego wawy aeiału oślinnego w gadzieli: L = L S L bh (1) c j g = j 67

4 Aleande Liowi Ponieważ w acie jednego obou wyonywane je z cięć, a cza jednego obou aczy nożowej wynoi π o śednie zaozebowanie ocy na cięcie ożna obliczyć z zależności: bhz Pc = Lj () π Moc ozebną na odzucenie odcięej ocji aeiału ożna zedawić jao iloczyn śedniej enegii ineycznej, óą uzyuje a ocja i liczby noży zez cza jednego obou: E z vn + v z P = = (3) π π Ponieważ uch cząe naęuje ze śoda zeoju ozecznego wawy aeiału w gadzieli, dlaego eż obie ładowe ędości ożna wyznaczyć na odawie waości oienia wodzącego noża, ędości ąowej aczy i ąa cięcia ślizgowego τ (B, y. 1): ( + ) τ v n = 1 co, v = in τ (4) W ych zależnościach uwzględniono częściowy wływ acia cząe o owiezchni liew oieniowych i bezwładność cząe, wowadzając wółczynnii i. Maę odcięej ocji aeiału obliczono na odawie jego gęości, znajdującego ię w gadzieli, owiezchni gadzieli oaz zeczywiej długości ieczi: = ρ Sgl. Kozyając z awa zachowania ay i zyjując oślizg aeiału iędzy walcai, zależny od naciu ężyn na walce wciągająco-zgniaające, gęość aeiału znajdującego ię w gadzieli ożna oeślić ze wzou: ρ = v w ( 1 δ w ) S g (5) Rzeczywią długość ieczi wyznaczono na odawie zależności: l πvw = z ( 1 δ ) w (6) Uwzględniając owyżze zależności cząowe, zaozebowanie ocy do odzucenia odcięego zez noże aeiału i nadania cząo enegii ineycznej ożna oeślić ze wzou: ( 1+ ) co τ + in τ P = λ (7) Niejednoodność aeiału oślinnego wyażono wółczynniie eiyczny λ. 68

5 Oeślenie zaozebowania na oc... Ooy acia, owające w acie zeiezczania aeiału o owiezchni gładiej dna (odcini CD i EF, y. 1), zależą od wółczynnia acia oślin o al, naciów wywoływanych zez iłę odśodową, oocjonalną do ay, działającą na odcięą, zwaą ocję aeiału, wadau ędości ąowej oaz wółczynniów chaaeyzujących dodaowe eleeny obocze. Śednie ooy acia ożna wyznaczyć z zależności: F c = μ (8) Maa anoowanego aeiału zależy od uienia aowego oślin i czau wania uchu na odcinach łuowych CD i EF: c =. Moc ozebna do oonania wyęującego acia na gładiej owiezchni obudowy je ówna iloazowi włożonej acy na jego oonanie i czau wania uchu : P F = ( β β ) d = μ ( β β ) Ką β oeślający całowią dogę ąową zeiezczania cząe o obudowie wyznaczono ze związu geoeycznego: β = β1 η γ, a ozoałe ąy z zależności ygonoeycznych: η = acin, γ = acco. 0, 5h Poień wodzący śoda długości oboczej noża obliczono ze wzou: b h = a + + (10) Do wyznaczenia ocy ozebnej na zecieanie cząe o łyce dennej wyozyano eoię acy ceowego zeołu łócącego [Żu 1983], óą zodyiowano, z uwzględnienie ecyii onucji i chaaeu wółacy eleenów oboczych. Podcza zecieania oślin owaje oó acia na owiezchniach oboczych abów: d (9) F d d = μ (11) Maa aeiału oślinnego odcięa jedny noże zależy od uienia ay odawanego do zeołu nącego oaz czau cylu cięcia: = c. Doga ąowa obejująca czynną owiezchnię abów je ówna iloczynowi ilości oań awędzi łoae zunia z abai na łyce dennej i zeoości ąowej abu: b β d = zi (1) co α Zaozebowanie ocy do zecieania aeiału na łyce dennej wyznaczono z wyażenia: b Pd = μd zi (13) co α 69

6 Aleande Liowi Paca ozebna do ściania aeiału w obzaze łyi dennej zależy od iły F = μ, wyaganej do zeunięcia ego aeiału zez zczelinę oboczą o długości l d oaz ściania jednoowego i wynoi: L = Fld (14) Zaozebowanie ocy do oonania ooów związanych ze ścianie aeiału w zczelinie oboczej iędzy łyą denną a łoaai zunia wyznaczono z zależności: P = μ ld Zaozebowanie na oc do wyzucenia ieczi na wyoość h = 0, 5λ hun g zez łoai zunia do anału wyzuowego ieczani obliczono z zależności: P = λ h (16) Całowie zaozebowanie na oc eeywną do acy zeołu oeśla zależność: bhz P = Lj + λ π + μ d i ( 1+ ) b coα co τ + + μ ld in τ + λ h + μ ( β β ) Nieznane w ej zależności waości wółczynniów L j, λ, μ, μ d, μ, λ h wyznaczono na odawie danych doświadczalnych uzyanych w badaniach acjonanych oując eodę ayyczną z wyozyanie ogau oueowego Sagahic v.4.1. Swiedzono, że wzyie waości wółczynniów ą ayycznie ione na ozioie ioności nie więzy niż 0,0001, a wółczynni deeinacji dla ocy eeywnej wynoił 94,38%. Poduowanie Analizując ozyaną zależność ożna zauważyć, że zaozebowanie na oc eeywną do acy zeołu ozdabniającego, wyoażonego w dodaowe eleeny woagające oce ozdabniania ziana i ozywania źdźbeł oślin, zależy od właściwości aeiału oślinnego, aaeów onucyjnych i echnicznych eleenów oboczych azyny. Analiza logiczna ej zależności ozwala wiedzić, że zawiea ona więzość najioniejzych aaeów decydujących o działaniu zeołu i najleiej odzwieciedla zeczywiy oce jego acy. Uwzględniono w ni eey wyuzeń ochodzące od d + (15) (17) 70

7 Oeślenie zaozebowania na oc... zaoowanych zeołów oboczych na aeiał oślinny, zwłazcza dodaowych eleenów, óe doychcza nie były ezenowane w lieauze. Paca nauowa inanowana ze śodów Miniewa Naui i Szolnicwa Wyżzego w laach jao oje badawczy N /0677. Bibliogaia Čeunoj A.I., Belov M.I Rače diovo iziel čajušče-švyjajuščego aaaa. Ta. Selchozaš. N Diewi J Teoia i onucja azyn olniczych. T. 3. PWRiL. Wazawa O Doghey M.J A eview o eeach on oage choing. J. Agic. Engng. Re., (7) Żu D Ćwiczenia ojeowe z azyn olniczych. Wyd. Poliechnii Wazawiej. Wazawa.. 1. DETERMINATION OF THE DEMAND FOR EFFECTIVE POWER OF A FLYWHEEL SHREDDING UNIT EQUIPPED WITH EXTRA WORKING ELEMENTS Abac. The eeach allowed o develo a heoeical odel o deeinaion o eecive owe deand o a cuing uni wih exa woing eleen. The ucue o he odel elec ideniied henoena involved in lan cuing by howing away cu o lan ono he uace o he uni houing, which wa uoed by adial ba, icion on hi houing uace and on he uace o cougaed boo lae, by ueezing all iece o lan in a woing ga beween boo lae and eede beae vane, and cha ejecion ino cha cue ejecion channel. Key wod: eecive owe, lywheel choing uni, woing eleen Ade do oeondencji: Aleande Liowi; e-ail: Kaeda Mazyn Rolniczych i Leśnych Szoła Główna Goodawa Wiejiego w Wazawie ul. Nowouynowa Wazawa 71

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2011 Dawid Szurgacz PRÓBA OKREŚLENIA DYNAMICZNEJ MOCY STOJAKA ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ PRZEZNACZONEGO

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe?

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe? Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 11-29 Paweł Pawlaczyk WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe? ABSTRAKT: Właściwy stan ochrony siedliska

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OCENY NA DYPLOMIE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

WPŁYW OCENY NA DYPLOMIE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WPŁYW OCENY NA DYPLOMIE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE THE IMPACT OF THE DIPLOMA GRADE ON THE POSSIBILITY OF EMPLOYMENT FOR THE GRADUATES OF THE FACULTY OF NATIONAL

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UDZIAŁU BIAŁEK W WYCIEKU WIRÓWKOWYM Z MIĘSA BUHAJKÓW RÓŻNYCH RAS I W RÓŻNYM WIEKU, W CZASIE DOJRZEWANIA WOŁOWINY

ZMIANY UDZIAŁU BIAŁEK W WYCIEKU WIRÓWKOWYM Z MIĘSA BUHAJKÓW RÓŻNYCH RAS I W RÓŻNYM WIEKU, W CZASIE DOJRZEWANIA WOŁOWINY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 3 (94), 78 91 DOI: 10.15193/zntj/2014/94/078-091 EWA IWAŃSKA, BOŻENA GRZEŚ, EDWARD POSPIECH, BEATA MIKOŁAJCZAK, ANITA SPYCHAJ ZMIANY UDZIAŁU BIAŁEK W WYCIEKU

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 97 106 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Rozwój infrastruktury...

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE POLITYKA SUROWCOWA 1 POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jan Bromowicz Maciej Bukowski Jerzy Hausner (red.)

Bardziej szczegółowo

MODELE BUDOWY WĘGLA AKTYWNEGO I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA W BADANIU ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH

MODELE BUDOWY WĘGLA AKTYWNEGO I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA W BADANIU ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK, SYLWESTER FURMANIAK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy,

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Witold P ATEK* Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce STRESZCZENIE. Przyk³ad pañstw,

Bardziej szczegółowo

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro Magdalena Olender-Skorek Przedstawiono złożoność zasobu ekonomicznego informacji. Skoncentrowano się wokół zagadnień dotyczących sposobów wyznaczania wartości informacji, zaprezentowano zarówno miary,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB "BEŁCHATÓW"

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB BEŁCHATÓW Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski, Wojciech Ochał 15 WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI / t i yuj&vrtu' INSTYTUT GEOGRAFII P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K PRACE GEOGRAFICZNE NR 43 MARIA IRENA MILESKA REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI STAN OBECNY I POTENCJALNE WARUNKI ROZWOJU PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo