PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej"

Transkrypt

1

2 RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007

3 RECENZENT Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian Copyright Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2007, Polska ISBN Niniejsza publikacja jest efektem wspólnych badań zrealizowanych w ramach Projektu Ponadnarodowego Time for Partnership, Partnership for Time sfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. WYDAWNICTWO Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (Bialystok School of Economics) Białystok, ul. Choroszczańska 31 e mail:

4 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 WPROWADZENIE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA ORAZ ORGANIZACJI CZASU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNICZE MAJĄCE NA CELU UŁATWIENIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM INSTYTUCJONALNA OPIEKA NAD DZIEĆMI INSTYTUCJONALNA OPIEKA NAD INNYMI OSOBAMI ZALEŻNYMI REGULACJE PRAWNE ODNOŚNIE RÓWNEGO STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN PODSUMOWANIE CZĘŚĆ II WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ SPRZYJAJĄCYCH RÓWNOWADZE PRACA ŻYCIE W PRAKTYCE FIŃSKICH, POLSKICH I HISZPAŃSKICH FIRM W ŚWIETLE BADAŃ CEL, ZAKRES I METODA BADAŃ CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODEJŚCIE BADANYCH FIRM DO KWESTII RÓWNOWAGI MIĘDZY PRACĄ ZAWODOWĄ A ŻYCIEM OSOBISTYM PRACOWNIKÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU ORGANIZACJI PRACY W BADANYCH FIRMACH Możliwość decydowania o terminie urlopów wypoczynkowych Praca w godzinach nadliczbowych Stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy Stosowanie telepracy Praca w domu Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy... 90

5 4 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE Wykorzystanie elastycznej organizacji czasu pracy Korzyści dostrzegane przez badane firmy ze stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy Bariery w stosowaniu elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy w opinii badanych firm Elastyczne formy zatrudnienia sprzyjające godzeniu życia zawodowego z rodzinnym pracowników w opinii badanych firm WSPARCIE PRACOWNIKÓW BADANYCH FIRM W ZAKRESIE ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO I OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI Organizacja lub dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin Organizacja lub dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Organizacja lub dofinansowanie różnych form aktywizacji pozazawodowej pracowników Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników Wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji opiekuńczej Organizacja lub dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach Wsparcie aktywności pozaszkolnej dzieci pracowników Wsparcie pracowników powracających z urlopów rodzicielskich POZIOM I STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG PŁCI W BADANYCH FIRMACH PODSUMOWANIE CZĘŚĆ III POLITYKA PERSONALNA FIRM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE STUDIA PRZYPADKÓW WPROWADZENIE MIEJSKA BIBLIOTEKA W VANTAA (FINLANDIA) ISS SERVICES (FINLANDIA) ANTTILA SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO (POLSKA) Charakterystyka przedsiębiorstwa Polityka personalna Działania na rzecz równowagi praca życie Formy działań na rzecz równowagi praca życie

6 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE 5 6. PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU (POLSKA) Charakterystyka instytucji Polityka personalna Działania na rzecz równowagi praca życie Formy działań na rzecz równowagi praca życie CAJA GRANADA (HISZPANIA) Opis przedsiębiorstwa Polityka personalna Rozwiązania na rzecz równowagi między pracą a życiem prywatnym Wybrane rozwiązania ułatwiające osiąganie równowagi między pracą a życiem prywatnym URZĄD MIASTA GRANADY (HISZPANIA) Charakterystyka działalności Polityka personalna Działania na rzecz równowagi praca życie Formy działań na rzecz równowagi praca życie PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA GLOSARIUSZ ZESPÓŁ BADAWCZY

7 SŁOWO WSTĘPNE Niniejsza publikacja jest efektem współpracy ponadnarodowej trzech projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a mianowicie z: Finlandii (Wykorzystanie Sieci Edukacyjnych do Budowania Równowagi Praca Życie), Polski (Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina) oraz Hiszpanii (Żonglowanie Czasem), członków Partnerstwa Ponadnarodowego Czas na Partnerstwo, Partnerstwo dla Czasu. Wspólnym problemem w trzech państwach partnerskich jest równowaga praca życie (Work Life Balance). Pomimo faktu, że sytuacja prawna, polityczna czy ekonomiczna w każdym z trzech krajów jest inna, problemy związane z życiem codziennym pozostają takie same. Rodzice, a przede wszystkim kobiety, muszą stawić czoła problemowi godzenia życia zawodowego, rodzinnego i osobistego. Okazuje się, że we wszystkich trzech krajach nadal funkcjonuje tradycyjny model rodziny, w której kobiecie przypisywana jest rola gospodyni domowej i opiekunki, co wpływa ujemnie zarówno na jej życie zawodowe, jak i osobiste. Z kolei udział mężczyzn/ojców w życiu rodzinnym jest tradycyjnie bardzo ograniczony. Taka sytuacja spowodowana jest, z jednej strony, różnicami płci, które będąc głęboko zakorzenione w ludzkich umysłach znajdują odzwierciedlenie w barierach kulturowych i społecznych, takich jak: postawy, sposoby myślenia czy wreszcie stereotypy. Z drugiej strony, istnieją także bezpośrednie przyczyny, jak chociażby niedociągnięcia legislacyjne, niedostateczny stopień wykorzystania elastycznych form organizacji pracy czy ograniczona oferta usług opiekuńczych nad osobami zależnymi. Celem współpracy ponadnarodowej jest dostarczenie wartości dodanej projektom narodowym poprzez ponadnarodową sieć kontaktów mających na celu wypracowanie zmian zarówno w organizacji i kulturze pracy, jakości usług, jak i odpowiedniej postawie, tak aby kobiety i mężczyźni osiągnęli równowagę w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym. Celem szczegółowym współpracy ponadnarodowej stało się: utworzenie partnerstwa ponadnarodowego opartego na modelu sieci osób uczących się od siebie; uczenie się poprzez wymianę dobrych praktyk w celu ulepszenia projektów krajowych;

8 8 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, szczególnie poprzez upowszechnienie działań sprzyjających mniej konfliktowemu godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz oddziaływanie na zmiany w postawach mężczyzn wobec ról społecznych i rodzinnych, a także poprzez propagowanie prorodzinnych zmian w kulturze pracy; włączenie rezultatów projektu do głównego nurtu polityki (mainstreaming) poprzez zwrócenie uwagi decydentów na poruszaną problematykę; wypracowanie podstaw współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi poza ramami czasowymi IW EQUAL oraz pogłębienie podejścia partnerskiego w wymiarze europejskim. FINLANDIA WYKORZYSTANIE SIECI EDUKACYJNYCH DO BUDOWANIA RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE Głównym celem niniejszego projektu jest promowanie równości płci, poprawy jakości życia i polityki prorodzinnej w miejscach pracy, rodzinach i społecznych nurtach politycznych. Działania projektu to wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i rozwijanie stosowanych już w miejscach pracy modeli działań sprzyjających godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Ponadto celem projektu jest także: rozwijanie sieci wsparcia oraz usług dla rodzin w obszarze równowaga praca życie, wspieranie ojcostwa poprzez tworzenie ojcowskich sieci współpracy oraz zachęcanie do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet. Krajowi partnerzy niniejszego projektu to: Uniwersytet Helsiński Centrum Kształcenia Ustawicznego Palmenia, Uniwersytet Nauk Stosowanych Laurea (Laurea University of Applied Sciences) Järvenpää, Zrzeszenie Domów i Schronisk Matki i Dziecka (The Federation of Mother and Child Homes and Shelters) oraz Centralne Stowarzyszenie Kobiet Przedsiębiorców (The Central Association of Women Entrepreneurs). Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Fińskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia (Finnish Ministry of Social Affairs and Health).

9 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE 9 PRACA W SIECIACH EDUKACYJNYCH Edukacja bazuje na kształceniu opartym na doświadczeniu, odkrywaniu i doskonaleniu. W niniejszym projekcie szczególny nacisk kładziony jest na zasadę empowerment, mającą na celu wzrost skuteczności działań realizowanych w ramach projektu. Spotkania uczestników sieci mają na celu wymianę informacji i dzielenie się doświadczeniami. Podczas pracy w sieciach edukacyjnych korzysta się z doświadczenia wszystkich uczestników projektu oraz z możliwości uczenia się od innych osób. Na potrzeby projektu wykorzystuje się: spotkania w małych grupach, organizowane są otwarte fora dyskusyjne, wydarzenia tematyczne, jak również prowadzone są kampanie informacyjne i spotkania w zakładach pracy. Podczas spotkań tematycznych, organizowanych w ramach współpracy wszystkich sieci, można dzielić się doświadczeniami każdej z nich. Mają one na celu znalezienie wspólnych obszarów współpracy i wypracowanie dobrych praktyk i procedur do szerszego wykorzystania i upowszechnienia. Uczestnicy projektu, na poziomie krajowym to: przedstawiciele poszczególnych partnerów, pracownicy biorący udział w sieciach edukacyjnych, reprezentanci: organizacji, przedsiębiorców, gmin oraz pracownicy naukowi, nauczyciele, studenci i eksperci. Wszyscy uczestnicy odgrywają bardzo istotną rolę w sieci. TRZY NARODOWE SIECI EDUKACYJNE Projekt obejmuje trzy krajowe sieci edukacyjne: 1. Kultura pracy sprzyjająca rodzinie. 2. Budowanie sieci wsparcia dla rodziny. 3. Analiza sfery życia rodzinnego i zawodowego. Sieć czwarta Czas na Partnerstwo, Partnerstwo dla Czasu ma charakter międzynarodowy. W ramach sieci Kultura pracy sprzyjająca rodzinie została nawiązana współpraca pomiędzy reprezentantami sektora prywatnego i publicznego. Celem powstałej sieci jest wypracowanie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy między społecznościami o różnych profilach działalności gospodarczej. Na 12 stanowiskach pracy testowane są rozwiązania i opracowywane procedury sprzyjające godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Zakres prowadzonych działań dotyczy: telepracy i pracy mobilnej, zasad elastycznej organizacji czasu pracy, zasad polityki personalnej, pracy w systemie zmianowym

10 10 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE (z perspektywy bezpieczeństwa i komfortu pracy) oraz wypracowania rozwiązań dotyczących polityki rodzinnej. Budowanie sieci wsparcia dla rodziny w ramach tej sieci została nawiązana współpraca między: służbami publicznymi, przedsiębiorcami, sektorem usług, urzędnikami i osobami, które na co dzień borykają się z problemami życia rodzinnego. Celem współpracy jest wypracowanie innowacyjnych koncepcji w zakresie usług, z których mogą korzystać i jednostki, i organizacje. W ramach sieci organizowane są spotkania tematyczne, ale codzienna praca polega na spotkaniach roboczych w małych grupach. Główne obszary zainteresowania to: rozwój modeli regionalnych, opracowanie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także budowanie ojcowskich sieci współpracy. Analiza sfery życia zawodowego i rodzinnego w ramach tej sieci nawiązano współpracę między pracownikami naukowymi i instytutami edukacyjnymi, skupiając grupy przedstawicieli różnych departamentów Uniwersytetu Helsińskiego, Uniwersytetu Nauk Stosowanych i Instytutów Badawczych (około 20 przedstawicieli różnych dziedzin). Celem działań stało się zbudowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi z różnych dziedzin, ponadto zapoznawanie studentów z tematyką dotyczącą problemów w odniesieniu do równowagi między pracą i życiem rodzinnym, prowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych nad tematem Work Life Balance oraz prowadzenie szkoleń dla członków sieci w tym obszarze tematycznym. REZULTATY I PRODUKTY Produktami wyżej opisanych działań są raporty końcowe opracowane przez ekspertów realizujących projekt, stworzone w oparciu o działania poszczególnych sieci oraz publikacje zawierające opis wypracowanych w ramach projektu rozwiązań. Ponadto, ze względu na charakter edukacyjny projektu, opracowano specjalne programy dla doradców przygotowujące ich do działań mających na celu ułatwianie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Wszystkie wydarzenia i spotkania organizowane w ramach projektu miały charakter edukacyjny, a ich celem była promocja i upowszechnianie sposobów godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Realizatorzy projektu uczestniczyli w różnorodnych seminariach, spotkaniach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, których celem było upowszechnienie wypracowanych narzędzi ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Między innymi za sprawą projektu wywołano

11 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE 11 debatę społeczną na temat sposobów godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Naukowcy i dydaktycy współpracujący w ramach sieci badawczych zgromadzili cenne materiały dotyczące analizy różnych sfer życia, z punktu widzenia kierunków rozwoju polityki socjalnej i edukacyjnej. Wyniki prowadzonych badań zostaną opisane i upowszechnione w formie publikacji w końcu 2007 roku. POLSKA ELASTYCZNY PRACOWNIK PARTNERSKA RODZINA Projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Strategicznym celem projektu jest wypracowanie oraz przetestowanie rozwiązań, które ułatwią pogodzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. Projekt kierowany jest w szczególności do pracujących rodziców posiadających dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet w ciąży i zmierza do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Ze względu na potrzebę uwzględnienia kompleksowego podejścia obejmuje także udział: pracodawców, placówek opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola), instytucji szkoleniowych, naukowych, mediów, związków zawodowych oraz samorządu terytorialnego, jako instytucji, których odpowiednio stymulowane działania w największym stopniu mogą sprzyjać godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Realizacja celu projektu odbywa się poprzez działania podejmowane w czterech wzajemnie powiązanych obszarach: 1. Promowanie elastycznych formy zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy. 2. Zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dzieckiem (żłobków, przedszkoli). 3. Promocja większego zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinne. 4. Zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców (matki, ojca) podczas przerwy wynikającej z pełnienia obowiązków rodzinnych.

12 12 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE W ramach realizacji celu pierwszego, jakim jest zwiększenie zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy jako instrumentu ułatwiającego godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi poprzez ich promowanie, są podejmowane następujące działania: przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego znajomości i możliwości zastosowania elastycznych form pracy wśród pracobiorców, a zwłaszcza rodziców dzieci w wieku do lat 7 oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców w tym zakresie; organizacja szkoleń, seminariów nt. elastycznych form pracy zarówno skierowanych do pracodawców, jak i pracobiorców, przedstawicieli związków zawodowych i inspektorów pracy oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy; przygotowanie i upowszechnienie publikacji m.in. z badań wcześniej przeprowadzonych, poradników, broszur, ulotek promujących elastyczne formy pracy; utworzenie punktu konsultacyjno informacyjnego ds. elastycznych form pracy, z usług którego mogą korzystać zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe i prawne); przeprowadzenie audytów systemów pracy, mających na celu identyfikację stanowisk do uelastycznienia w firmach; wybór grupy kobiet i mężczyzn będących w trakcie urlopów macierzyńskich i wychowawczych bądź posiadających dzieci w wieku do lat 7 oraz pracodawców i przetestowanie na tej grupie telepracy jako jednej z elastycznych form zatrudnienia; testowanie pozostałych elastycznych form zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwach; organizacja konkursu na firmę najbardziej przyjazną rodzinie. Cel drugi, jakim jest zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dzieckiem (żłobki, przedszkola), realizowany jest poprzez: badania rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków i przedszkoli, dotyczące ich doświadczeń i oczekiwań wobec organizacji opieki nad dziećmi, które najbardziej sprzyjają godzeniu życia zawodowego i rodzinnego; testowanie wprowadzonej zróżnicowanej oferty przez żłobki i przedszkola polegającej na: przedłużonych godzinach otwarcia (do ), możliwości pozostawienia w placówce dziecka w sobotę; zwiększenie kadry przedszkoli poprzez organizację staży dla absolwentów wydziałów pedagogicznych oraz zaangażowanie wolontariuszy; promocję elastycznych żłobków i przedszkoli; organizację konkursu na najbardziej przyjazną zindywidualizowanym potrzebom rodziców placówkę opieki nad dziećmi.

13 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE 13 W celu realizacji celu trzeciego, który zorientowany jest na ułatwienie kobietom realizacji kariery zawodowej poprzez promocję większego zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinne, podejmowane działania są związane z: przeprowadzeniem badań ankietowych wśród różnych grup wiekowych mężczyzn, co pozwoliło na zdiagnozowanie ich stanu świadomości o partnerskim modelu nowoczesnej rodziny oraz ich gotowości do partnerskiego dzielenia się obowiązkami rodzinnymi; zorganizowaniem i przeprowadzeniem kampanii społecznej skierowanej do mężczyzn, promującej większe zaangażowanie w życie rodzinne. Z kolei cel czwarty, zorientowany na zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców podczas przerwy wynikającej z pełnienia obowiązków rodzinnych, jest realizowany poprzez: wypracowanie mechanizmów utrzymania aktywności zawodowej w przerwie w wykonywaniu zawodu poprzez organizację szkoleń; zainteresowanie pracodawców i pokazanie im korzyści płynących z aktywności pracowników podczas przerwy w wykonywaniu zawodu spowodowanej urlopami rodzicielskimi; organizację opieki nad dziećmi w czasie trwania szkoleń; poradnictwo zawodowe dla kobiet i mężczyzn planowanie indywidualnych ścieżek kariery uwzględniających łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. W okresie (do marca) w ramach projektu zostaną podjęte działania związane z upowszechnieniem tych wszystkich wypracowanych rezultatów, które okażą się, po przetestowaniu, najbardziej skuteczne w kwestii godzenia życia zawodowego z rodzinnym. HISZPANIA ŻONGLOWANIE CZASEM Żonglowanie Czasem to projekt mający na celu poprawę jakości życia. Jego celem jest osiągnięcie zrównoważonego podziału między czynnościami zawodowymi i rodzinnymi, poprzez zharmonizowanie życia domowego i pracy zarówno osób zatrudnionych, jak i niepracujących. Obszarem działań projektu jest miasto i okolice Granady oraz region Montes Orientales. Mimo że zwiększa się aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy, to nie towarzyszą temu znaczące zmiany odnoszące się do kwestii kultury pracy, jak

14 14 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE i wartości. Ponieważ obecne rozwiązania dotyczące równouprawnienia kobiet w Hiszpanii są fragmentaryczne, dla polityki rynku pracy głównym priorytetem jest kwestia nierówności. Odpowiedzialność za wypracowanie rozwiązań dotyczących równości płci spoczywa zarówno na społeczeństwie hiszpańskim, jak i instytucji samego państwa. Należy podkreślić, że kwestia aktywności zawodowej kobiet jest nierozerwalnie powiązana z włączaniem mężczyzn w obowiązki domowe. Celem projektu Żonglowanie Czasem jest wypracowanie i rozwijanie nowej kultury pracy oraz sieci usług, które będą wspierać równouprawnienie między kobietami i mężczyznami. Aby to osiągnąć, działania projektu zostały skoncentrowane wokół czterech obszarów. Obszar Mentalności ma na celu przyczynienie się do zmiany mentalności społeczeństwa w zakresie wartości i postaw, do tej pory opartych na seksistowskich stosunkach i wartościach, które wciąż są obecne w hiszpańskim społeczeństwie i utrwalają nierówność płci. W rzeczywistości wciąż mamy do czynienia z nierównym dostępem do pracy ze względu na płeć, podwójnym zatrudnieniem kobiet obciążonych zarówno pracą zawodową, jak i prowadzeniem domu, segregacją horyzontalną i wertykalną ze względu na płeć, brakiem zaangażowania mężczyzn w wykonywanie obowiązków domowych i opiekuńczych itd. Obszar Usług ma na celu wypracowanie takiego systemu usług, który zaspokajałby rzeczywiste potrzeby społeczeństwa, sprawniej funkcjonował i nadawał usługom charakter prorodzinny. Obszar Pracy ma na celu ulepszenie lub stworzenie nowych warunków pracy oraz procesów organizacyjnych, które wesprą efektywne godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Obszar Wiedzy koncentruje się na potrzebie uczenia się na własnych doświadczeniach oraz na analizie sytuacji, generowaniu wiedzy dostosowanej do zmiany i poprawieniu jakości działań rozwojowych. W celu wypracowania globalnych i zintegrowanych rozwiązań ważne jest, aby włączyć w działania różnorodne podmioty lokalne, takie jak: instytucje polityczne, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje edukacyjne itd. Dzięki tego typu działaniom możliwe będzie zastosowanie nowych strategii, metodologii i skutecznych praktyk oraz zdefiniowanie odpowiedniego zaangażowania poszczególnych instytucji oraz jednostek, zgodnie z ich zakresem kompetencji.

15 WPROWADZENIE Od przełomu lat 80. i 90. XX wieku pod wpływem m.in. procesów globalizacji, zaostrzającej się konkurencyjności w gospodarce, mamy do czynienia ze swoistą inwazją pracy na życie pozazawodowe, w tym rodzinne. Zrodził się kult pracy w wydłużonym czasie pracy, a zarazem pojawiły się poważne trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Z badań wynika, iż brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami rodzinnymi wywołuje daleko idące negatywne konsekwencje, takie jak: wypalenie zawodowe, pracoholizm, brak satysfakcji z pracy, niższą produktywność, błędy z przepracowania. Trudności w pracy również rzutują na wypełnianie ról rodzinnych, w tym istotne są z punktu widzenia decyzji związanych m.in. z zawieraniem związków małżeńskich oraz ich trwałości, z posiadaniem i wychowaniem dzieci, przyczyniają się również do rozwoju zjawisk patologii społecznej (np. alkoholizm). Świadomość istnienia sprzężenia zwrotnego pomiędzy sferą pracy a życiem pozazawodowym stała się podstawą do wprowadzania w wielu krajach na świecie odpowiednich regulacji prawnych oraz wdrażania specjalnych programów w przedsiębiorstwach, służących poprawie proporcji pomiędzy pracą zawodową a prywatnością pracowników. Działania związane ze stosowaniem programów praca życie w firmach to z jednej strony respektowanie uprawnień pracowniczych, które wynikają z przepisów prawa pracy i programów rządowych, z drugiej działania bardziej zindywidualizowane, wynikające często ze specyfiki działalności firmy. W naszych badaniach wśród fińskich, polskich i hiszpańskich pracodawców główną uwagę skupiliśmy na identyfikacji form oraz intensywności wykorzystania przez nich rozwiązań ułatwiających łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym i osobistym. W szczególności zwróciliśmy uwagę na rozwiązania dotyczące: organizacji pracy, wsparcia rodzin w opiece nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi, organizacji czasu wolnego pracowników i ich rodzin, respektowaniu uprawnień pracowniczych oraz wsparciu pracowników powracających do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem.

16 16 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE Niniejsza publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej (Uwarunkowania prawno instytucjonalne stosowania rozwiązań w zakresie równowagi praca życie) przedstawiono funkcjonujące w poszczególnych analizowanych krajach, a więc w Finlandii, Polsce oraz w Hiszpanii, rozwiązania prawne oraz instytucjonalne odnoszące się do: możliwości wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, uprawnień pracowniczych mających na celu ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych (m.in. zwolnienia od pracy, prawo do przerw w pracy, zwolnienie z pracy w związku z wychowaniem dziecka), systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi (starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi), a także do regulacji prawnych odnośnie równego statusu kobiet i mężczyzn. Część druga (Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających równowadze praca życie w praktyce fińskich, polskich i hiszpańskich firm w świetle badań) zawiera wyniki badań ankietowych ilościowych przeprowadzonych na próbie 117 firm i instytucji funkcjonujących w trzech miastach krajów partnerskich, a mianowicie w Vantaa (Finlandia), Białymstoku (Polska) i w Granadzie (Hiszpania), a w szczególności odnoszące się do modelu organizacji pracy, w tym wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy oraz pracy w nietypowych porach dnia, wsparcia rodzin w opiece nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi, organizacji czasu wolnego pracowników i ich rodzin, respektowaniu uprawnień pracowniczych oraz wsparciu pracowników powracających do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem. Pracodawcy byli pytani o korzystanie z tych rozwiązań w ich firmach, a także o znaczenie tych instrumentów, jako pomocy pracownikom w ułatwianiu godzenia ich życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi. Z kolei w części trzeciej (Polityka personalna firm z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie równowagi praca życie studia przypadków) przedstawiono wyniki badań jakościowych typu studium przypadku, które były kontynuacją powyższych badań ilościowych. Dotyczyły one siedmiu pracodawców: trzech z Vantaa (Finlandia), po dwóch z Białegostoku (Polska) i z Granady (Hiszpania). Cztery przypadki dotyczą firm działających w sferze usług, głównie handlowych, a trzy instytucji państwowych i samorządowych. Zastosowana metoda studium przypadku pozwoliła na przybliżenie praktyk zatrudnienia przyjaznego rodzinie, a w szczególności na identyfikację stosowanych bardziej zindywidualizowanych, często dopasowanych do specyfiki działalności firmy, rozwiązań z zakresu Work Life Balance.

17 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE 17 Niniejsza publikacja nie wyczerpuje pełnego, wszechstronnego spektrum zagadnień odnoszących się do działań podejmowanych na poziomie firm na rzecz Work Life Balance, ale może być inspiracją do dalszych badań, a także zachęcać pracodawców do przemyśleń w kwestii dotychczas prowadzonej polityki zatrudnienia pod kątem wprowadzenia lub rozszerzenia już stosowanych instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym ich pracowników. Bowiem niedocenienie i niewprowadzenie programów WLB może pociągać za sobą poważne koszty zaniechania w postaci np. wysokiej płynności kadr, trudności w znalezieniu dobrych, wartościowych pracowników, obniżonej wydajności pracy, kosztów zastępstw. Za wypracowanie koncepcji badań oraz przygotowanie publikacji odpowiedzialny był partner z Polski, a mianowicie Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Jednak realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez tak dużego zaangażowania partnerów z Finlandii Uniwersytetu Helsińskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego Palmenia oraz Hiszpanii Miejskiego Instytutu Kształcenia i Zatrudnienia w Granadzie. W tym miejscu składamy podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie badań oraz wspólne przygotowanie niniejszej publikacji. Tuula Piensoho Cecylia Sadowska Snarska Francisca Carazo Villalonga Project Leader Project Leader Vice President IMFE Finland Poland Spain

18 CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE

19 1.WPROWADZENIE W krajach europejskich rozwiązania sprzyjające osiąganiu równowagi pracażycie zawierają się w trzech obszarach: polityce zatrudnienia, w tym w szczególności zorientowanej na wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i elastycznej organizacji czasu pracy, szeroko pojętej polityce rodzinnej, polityce na rzecz równego statusu płci i w poważnym stopniu zorientowane są na godzenie życia zawodowego z rodzinnym. W krajach UE wprowadzony został szeroki zakres regulacji prawnych, które to determinują na szczeblu przedsiębiorstwa określone działania sprzyjające godzeniu życia zawodowego z pozazawodowym. Dlatego też zatrudnienie przyjazne rodzinie (family friendly employment) przejawia się z jednej strony w respektowaniu uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy lub innych regulacji prawnych, z drugiej we wdrażaniu indywidualnych rozwiązań z zakresu równowagi praca życie. W naszych badaniach skupiliśmy uwagę na rozwiązaniach dotyczących: modelu organizacji pracy, w tym wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy oraz pracy w nietypowych porach/ dniach tygodnia; wsparcia rodzin w opiece nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi; organizacji czasu wolnego pracowników i ich rodzin; respektowaniu uprawnień pracowniczych oraz wsparciu pracowników powracających do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem. Rozpatrując stosowanie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym na szczeblu przedsiębiorstw funkcjonujących w trzech krajach: Finlandii, Polsce i Hiszpanii, nie można pominąć kwestii rozwiązań prawnoinstytucjonalnych ich stosowania. W szczególności zwrócimy uwagę na: możliwości wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, uprawnienia pracownicze mające na celu ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych (m.in. zwolnienia od pracy, prawo do przerw w pracy, zwolnienie z pracy w związku z wychowaniem dziecka), instytucjonalną opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zależ

20 22 RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE nymi (starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi), a także na regulacje prawne odnośnie równego statusu kobiet i mężczyzn. 2. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA ORAZ ORGANIZACJI CZASU PRACY Wykorzystanie elastycznych metod pracy jest korzystne zarówna dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pozytywnymi konsekwencjami wykorzystania elastycznych metod pracy są między innymi lepsze pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, zwiększona motywacja i wydajność pracy oraz większa elastyczność organizacyjna (Uhmavaara et al. 2005). FINLANDIA W Finlandii wykorzystuje się zróżnicowane rodzaje elastycznych form pracy, takie jak: ruchomy czas pracy, skomprymowany czas pracy, bank czasu, telepraca, urlop z zastępstwem, praca w systemie zmianowym i okresowym oraz praca w niepełnym wymiarze godzin. Korzystając z ruchomego czasu pracy (flexitime) pracownik może w pewnych granicach decydować, kiedy przyjść i kiedy opuścić miejsce pracy (Uhmavara et al. 2003). Na początku 2000 roku 39% mężczyzn i 28% kobiet miało możliwość regulowania swoich godzin pracy korzystając z formy ruchomego czasu pracy lub na mocy innego indywidualnego rozkładu czasu pracy podobnego do ruchomego czasu pracy (Kandolin 2002). Skomprymowany czas pracy (compressed working hours) oznacza wykonywanie pracy dłużej w pewnym okresie, po którym następuje dłuższa przerwa w pracy (Uhmavara et al. 2003). W roku 1996 system skomprymowanego czasu pracy wykorzystywany był w ponad połowie dużych przedsiębiorstw (Kandolin et al w Uhmavaara et al. 2003). Jeśli chodzi o bank czasu (time bank), to nie ma ustalonej definicji tego pojęcia, ale najczęściej wykorzystywane ono jest do opisania różnych sposobów indywidualnego gromadzenia i oszczędzania czasu pracy. Założeniem banku czasu jest wykonywanie pracy przez większą liczbę godzin w pewnym okresie,

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy 1. Umowa na okres próbny Umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj zatrudnienia przewidziany Kodeksem pracy. Umowa na okres próbny może być zawarta

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia Formalno-prawne aspekty zatrudniania w NGO Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia 1 WOLONTARIAT Akty prawne Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Obszary priorytetowe dla działańue w zakresie wyeliminowania wszelkich form nierówności

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423316 Temat: Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych w 2016 r.zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne 1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r. Godzenie życia zawodowego i prywatnego Warszawa, 9 maja 2014 r. Pierwsze skojarzenie dot. godzenia ról zawodowych i prywatnych? Wskaźnik zatrudnienia dla osób 15-64 w 2013 roku Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo Opracowała: mgr Justyna Baranowska UMOWY TERMINOWE - od 22.02.2016 Podstawa prawna Umowy na okres próbny Nowe zasady limitowania umów Nowe okresy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Obecny stan prawny

Uzasadnienie. Obecny stan prawny Uzasadnienie Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy Warszawa Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne (red.) Monika Latos-Miłkowska Magdalena Barbara Rycak Warszawa 2008 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 15 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Trójstronna umowa szkoleniowa Krajowy Fundusz Szkoleniowy Prace interwencyjne Staże Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program Prawo pracy - Kraków Informacje ogólne Miejscowość: Kraków Termin: 2016-07-21 Cena: 440 PLN + 23% VAT Uwaga: Czwarta osoba z firmy bierze udział szkoleniu bezpłatnie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2016 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2016 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2016 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Opis Rok 2016 niesie za sobą rewolucyjne zmiany w przepisach prawa pracy, które wymagają zerwania z

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o czasie pracy

Zmiany w przepisach o czasie pracy Dr Magdalena Rycak prodziekan Wydziału Prawa i Administracji kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Zmiany w przepisach o czasie pracy W

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE

KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/17/9405/15375 Cena netto 990,44 zł Cena brutto 1 218,25 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Aktualności Prawo pracy 2012 grudzień 2012

Aktualności Prawo pracy 2012 grudzień 2012 meritum Aktualności Prawo pracy 2012 grudzień 2012 Spis treści Strona Numer 2 Ostateczna korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych... 271 3 Dodatek za pracę w nocy w 2013 r.... 432 3 Szerszy

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Czas pracy 2017 - planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/7633/25045

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla zaawansowanych

Prawo pracy dla zaawansowanych Prawo pracy dla zaawansowanych Kod szkolenia: 911314 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Trudne zagadnienia dotyczące nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania. Agnieszka Sosnowicz

Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania. Agnieszka Sosnowicz Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania Agnieszka Sosnowicz Cele badania Analiza działao podejmowanych w kontekście wdrażania komponentów flexicurity Określenie stopnia znajomości

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo