Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r.

2 Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics conference materials Warsaw, 17 th of May 2013 Ministry of Science and Higher Education Republic of Poland

3 Spis treści Contents Spis treści: Contents: 1. Słowo wstępne 4 1. Introduction 4 2. Gospodarze konferencji 5 2. Conference hosts 5 3. Prezentacje 8 3. Presentations Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w Partnerstwo Publiczno-Prywatne w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP Fotonika w programie Horizon Photonics in Horizon Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland Słowo o prelegentach About the speakers Dane kontaktowe Contact data Podziękowanie Acknowledgement 106 3

4 Słowo wstępne Introduction Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję Państwu za uczestnictwo w Dniu Informacyjnym Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki (Photonics PPP), który odbył się w dniu 17 maja 2013 roku w siedzibie Bumar PCO S.A. Mam nadzieję, że przedstawione podczas spotkania prezentacje, a także przeprowadzona dyskusja panelowa przyczyniły się do szerszego zapoznania z pojęciem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organizacją tego typu inicjatyw na skalę polską i europejską. Szczególne podziękowania pragnę skierować na ręce prelegentów oraz panelistów, którzy zaprezentowali różne punkty spojrzenia na istotę partnerstwa publiczno-prywatnego oraz finansowania przedsięwzięć w ramach programów europejskich, w tym programu ramowego Horyzont Organizacja Dnia Informacyjnego Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki w siedzibie naszej spółki była dla Bumar PCO S.A. szczególnie ważna w związku z pełnieniem roli spółki koordynatora Konsorcjum Naukowo-Technologicznego Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Zadaniem Konsorcjum jest wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim. Zapraszam Szanownych Uczestników spotkania konferencyjnego do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi przez prelegentów podczas spotkania. Oprócz prezentacji w publikacji zawarte zostały informacje dotyczące gospodarzy konferencji oraz prelegentów. Jednocześnie mam nadzieję, że Dzień Informacyjny Europejskiego PPP zorganizowany w naszej spółce jest początkiem do kolejnych spotkań poświęconych dziedzinie fotoniki. Tego typu spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów przedstawicieli środowisk akademickich, biznesowych oraz instytucji publicznych na temat rozwoju nowoczesnych technologii, w tym fotoniki. Dear Readers, I would like to kindly thank you for your participation in the Information Day on European Public- Private Partnership in Photonics (PPP Photonics), which took place on the 17th of May 2013 in the headquarters of Bumar PCO S.A. I hope that the presented papers and conclusions from the discussion panel contributed to the better understanding of the concept of publicprivate partnership and the organisation of such initiatives on Polish and European scale. We would especially like to thank the speakers and panelists, who presented various points of view on public-private partnership and financing of enterprises within European programs, including Horizon The organisation of the Information Day on the European Public-Private Partnership in Photonics, which took place in the headquarters of Bumar PCO S.A., was especially important for our company as the coordinator of Science and Technology Consortium Polish Technological Platform for Photonics. The task of the consortium shall be to strengthen the cooperation between the following sectors: science, research and development, industry, education, labour market, state institutions, and social-economic organisations for the creation and development of programs, plans and strategies on the national and European level. I invite the participants of the Conference to get acquainted with the presentations delivered by the speakers. We have also included the information on the organisers of the conference and the speakers. Simultaneously, I hope that the Information Day on the European PPP organised in our company will be the introduction to other meetings devoted to the area of photonics. Such meetings constitute the opportunity to exchange the views between the representatives of academic societies, business entities and public institutions on the development of modern technologies, including photonics. Z wyrazami szacunku Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu Bumar PCO S.A. Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki Best regards, Ryszard Kardasz President of the Board of Bumar PCO S.A. Coordinator of Polish Technological Platform for Photonics 4

5 Gospodarze konferencji Conference hosts Gospodarze konferencji: Bumar PCO S.A. Conference hosts: Bumar PCO S.A. Bumar PCO S.A. powstało w 1976 roku pod nazwą Przemysłowe Centrum Optyki w budowie. W roku 1994 zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna. W dniu 26 września 2011 roku w związku z konsolidacją Grupy Kapitałowej Bumar Żołnierz spółka przyjęła nazwę Bumar Żołnierz S.A. i stała się spółką wiodącą Grupy. 28 lutego 2013 spółka przyjęła nazwę Bumar PCO S.A. W wyniku zmian w strukturze Grupy Bumar, spółka Bumar PCO S.A. objęła rolę lidera Dywizji Elektronika, w skład której oprócz naszej spółki wchodzi spółka Bumar Elektronika S.A. Podstawową działalnością Bumar PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Bumar PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Stosowane przez nas technologie są wynikiem współczesnych osiągnięć nauki, a nasze wyroby znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i współpracujących z nami wytwórców krajowych i zagranicznych. Wysoka jakość oferowanych przez nas produktów i usług potwierdzona jest certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat. Bumar PCO S.A. jest firmą innowacyjną. W trakcie swojego istnienia firma udowodniła, że potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dopasowywać je do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów. Spółka bierze udział w licznych inicjatywach i projektach strategicznych o dużym znaczeniu dla przemysłu obronnego. Jedną z takich kluczowych inicjatyw jest program Tytan - projekt wyposażenia żołnierza przyszłości realizowany w ramach konsorcjum spółek i instytutów badawczo-naukowych. Bumar PCO S.A. jest spółką wiodącą programu. Zadaniem spółki jest koordynacja programu w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, integrowania produktów w systemy oraz poszukiwania aplikacji dla efektów prac B+R. Bumar PCO S.A. was established in 1976 under the name Przemysłowe Centrum Optyki w budowie. In 1994 it was transformed into a state-owned joint-stock company under the name Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna. On the 26 th of September 2011, the name PCO S.A. was changed to Bumar Żołnierz S.A. as a result of consolidation processes by the Bumar Żołnierz Capital Group and it became the leading company in the Group. On the 28 th of February 2013 the company s name was changed to Bumar PCO S.A. As a result of changes in the structure of Bumar Group, Bumar PCO S.A. took on the role of the leader of Elektronika Group, which consists of our company and Bumar Elektronika S.A. The primary activities of Bumar PCO S.A. consist of the production and sale of optoelectronic observation and aiming devices, employing laser, night vision and thermal vision technologies supplied to the army. Furthermore, the company is engaged in research and development as well as implementation activities. The technologies we apply are based on contemporary achievements in science and our products are appreciated by military clients as well as our domestic and foreign business partners. The high quality of the products and services we offer is acknowledged by certificates and awards obtained over the years. Bumar PCO S.A. is an innovative enterprise. Since its establishment, the company has proved that it is capable of implementing the most modern technological solutions and adapting them to the changing market situation and customers needs. Moreover, the company participates in numerous initiatives and strategic projects of high importance to the defence industry. One of the key initiatives is Tytan program-the project of future soldier s equipment carried out by the consortium of companies and scientific institutes. Bumar PCO S.A. is a leading company in this project. The goal of the company consists of the coordination of research and development activities, integration of products into systems, and searching for applications of R&D activities. 5

6 Gospodarze konferencji Conference hosts Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii The Polish Chamber of Commerce for High Technology W 2008 roku utworzona została Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. W jej skład wchodzi ponad 90 przedsiębiorstw oraz największe polskie uczelnie - m.in. Politechnika Warszawska, Wrocławska i Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i finansowego dla rozwoju sektora high-tech oraz wszechstronna pomoc jej członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Do zadań Izby należy m.in. promocja przedsiębiorczości wysokiej techniki, doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, wspieranie innowacyjnych inicjatyw Członków Izby oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (The Polish Chamber of Commerce for High Technology) was established in It consists of over 90 companies and the biggest Polish universities including Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology), Politechnika Wrocławska (Wrocław University of Technology) and Politechnika Śląska (Silesian University of Technology), Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH University of Science and Technology) and Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (University of Warmia and Mazury). The main goal of the Chamber is to stimulate the growth of entrepreneurship based on knowledge, creation of a friendly legal and financial environment for the development of high-tech sector and multilateral help for its members in striving to achieve commercial success. The tasks of the Chamber include promotion of high tech industry, organisational, legal and financial advisory services for new companies operating in high-tech sector, support of innovative initiatives of the members and publishing activity. 6

7 Gospodarze konferencji Conference hosts Polska Platforma Technologiczna Fotoniki W dniu 27 lutego 2013 r., w siedzibie Bumar PCO odbyło się podpisanie umowy Konsorcjum Naukowo-Technologicznego Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Porozumienie podpisali przedstawiciele spółek z branży fotonicznej, instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Ideą powołania platformy jest stawienie czoła wyzwaniom naukowo technicznym nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju. Podjęcie koordynacji przez spółkę Bumar PCO wspominanej inicjatywy jest także wpisanie się w trend UE do budowy Europejskich Platform Technologicznych służących osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno prywatnym. Konsorcjum ma za zadanie wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim. W ramach Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki prowadzone będą działania nad opracowaniem takich technologii i produktów, których wdrożenie na rynku docelowym stworzy realną szansę wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i wiedzy. Główne zadania Polskiej Platformy Technologicznej: nawiązanie współpracy w obszarze fotoniki, pomiędzy twórcami i odbiorcami technologii, poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo technicznych i rynkowych oraz komercjalizację opracowań; zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Polski poprzez efektywny transfer technologii high-tech z ośrodków badawczych do firm; ułatwianie Konsorcjantom dostępu do źródeł finansowania i pomoc w aplikowaniu o środki z UE oraz agencji krajowych; włączanie się w europejskie i krajowe programy związane z fotoniką; wprowadzanie nowych technologii fotonicznych na polski rynek. Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (Polish Technological Platform for Photonics) On the 27 th of February 2013 the agreement of the Science and Technology Consortium Polish Technological Platform for Photonics was signed. The agreement was signed by the representatives from the photonic industry, scientific institutes, and universities. The idea behind the platform is to face the challenges of scientific and technological character drawn in Europe 2020 Strategy and in Polish strategic documents concerning the development of the country. The coordination of the event by Bumar PCO S.A. correlates with the trend of European Union to build European Technological Platforms whose aim is to gain economic growth by initiating and implementing innovative activities in form of public-private partnership. The task of the consortium shall be to strengthen the cooperation between the following sectors: science, research and development, industry, education, labour market, state institutions, and social-economic organizations for the creation and development of programs, plans and strategies on the national and European level. Polish Technological Platform for Photonics shall entail activities concerning the development of technologies and products whose implementation on a target market shall create a real chance for economic growth based on innovation and knowledge. The main tasks of Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (Polish Technological Platform for Photonics): the establishment of cooperation in photonics between the creators and receivers of technology by initiating and carrying out scientific, technical and market research and commercialisation of the studies; the increase of competitiveness and innovation of Poland by an effective transfer of high-tech solutions from scientific centres to companies; the facilitation of the access to financing sources and help with applying for the EU for the members of the consortium; the participation in European and national programs concerning photonics; the introduction of new photonic technologies on Polish market. 7

8 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 8

9 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 9

10 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 10

11 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 11

12 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 12

13 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 13

14 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 14

15 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 15

16 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 16

17 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 17

18 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 18

19 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 19

20 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 20

21 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 21

22 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 22

23 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 23

24 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 24

25 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 25

26 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 26

27 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 27

28 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 28

29 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 29

30 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 30

31 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 31

32 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 32

33 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 33

34 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 34

35 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 35

36 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 36

37 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 37

38 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 38

39 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 39

40 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 40

41 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 41

42 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 42

43 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 43

44 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 44

45 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 45

46 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 46

47 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 47

48 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 48

49 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 49

50 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 50

51 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 51

52 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 52

53 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 53

54 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 54

55 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

56 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

57 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

58 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

59 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

60 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

61 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

62 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

63 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

64 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

65 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

66 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

67 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

68 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

69 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

70 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

71 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

72 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 72

73 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 73

74 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 74

75 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 75

76 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 76

77 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 77

78 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 78

79 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 79

80 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 80

81 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 81

82 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 82

83 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 83

84 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 84

85 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 85

86 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 86

87 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 87

88 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 88

89 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 89

90 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 90

91 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 91

92 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 92

93 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 93

94 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 94

95 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 95

96 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 96

97 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 97

98 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 98

99 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 99

100 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 100

101 Słowo o prelegentach About the speakers Thomas Skordas W 1984 roku ukończył wydział elektryczny greckiego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach natomiast w 1988 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie informatyki w Narodowym Instytucie Politechnicznym w Grenoble, Francja. W latach pracował we Francji pełniąc funkcję pracownika naukowego oraz kierownika finansowanych ze środków unijnych projektów z zakresu B+R w zakresie IT oraz robotyki. W roku 1995 zaangażował się w prace Komisji Europejskiej, biorąc udział w programie naukowo-badawczym dotyczącym Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, wchodzącym w skład Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG INFSO). Od tego czasu pracował w różnych jednostkach DG INFSO, zajmując się badaniami z zakresu technologii informacyjnych w kontekście ramowych programów badań naukowych Unii Europejskiej. W latach pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego działu w DG INFSO zajmując się zagadnieniami bezpieczeństwa i zaufania do rozwiązań ICT. W lipcu 2009 został powołany na Przewodniczącego Działu Fotoniki DG INFSO- funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. W lipcu 2012 Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG INFSO) została przemianowana na Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji, Sieci, Treści i Technologii (do tej jednostki należy obecnie Dział Fotoniki). Thomas Skordas received his diploma in Electrical Engineering in 1984 from University Aristotle of Thessaloniki, Greece, and the PhD in Computer Science in 1988, from the Institut National Polytechnique de Grenoble, France. From 1988 to 1995, he worked in France as a Research Fellow and as project leader in EUfunded R&D projects in the areas of Information Technology and Robotics. In 1995, he joined the European Commission as a Research Programme Officer in the Information Society Technologies Programme, part of the Directorate General Information Society & Media (DG INFSO). Ever since, he worked in various units of DG INFSO dealing with ICT research in the context of EU s Research Framework Programmes. From 2006 to 2009, he was Deputy Head of Unit in the DG INFSO s Unit dealing with research in ICT Security and Trust. In July 2009, he has been nominated Head of Unit in the DG INFSO Unit Photonics, which is his present position. As of July 2012, DG INFSO has become DG CONNECT, where the Photonics Unit now belongs. 101

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo