Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r.

2 Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics conference materials Warsaw, 17 th of May 2013 Ministry of Science and Higher Education Republic of Poland

3 Spis treści Contents Spis treści: Contents: 1. Słowo wstępne 4 1. Introduction 4 2. Gospodarze konferencji 5 2. Conference hosts 5 3. Prezentacje 8 3. Presentations Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w Partnerstwo Publiczno-Prywatne w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP Fotonika w programie Horizon Photonics in Horizon Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland Słowo o prelegentach About the speakers Dane kontaktowe Contact data Podziękowanie Acknowledgement 106 3

4 Słowo wstępne Introduction Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję Państwu za uczestnictwo w Dniu Informacyjnym Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki (Photonics PPP), który odbył się w dniu 17 maja 2013 roku w siedzibie Bumar PCO S.A. Mam nadzieję, że przedstawione podczas spotkania prezentacje, a także przeprowadzona dyskusja panelowa przyczyniły się do szerszego zapoznania z pojęciem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organizacją tego typu inicjatyw na skalę polską i europejską. Szczególne podziękowania pragnę skierować na ręce prelegentów oraz panelistów, którzy zaprezentowali różne punkty spojrzenia na istotę partnerstwa publiczno-prywatnego oraz finansowania przedsięwzięć w ramach programów europejskich, w tym programu ramowego Horyzont Organizacja Dnia Informacyjnego Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki w siedzibie naszej spółki była dla Bumar PCO S.A. szczególnie ważna w związku z pełnieniem roli spółki koordynatora Konsorcjum Naukowo-Technologicznego Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Zadaniem Konsorcjum jest wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim. Zapraszam Szanownych Uczestników spotkania konferencyjnego do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi przez prelegentów podczas spotkania. Oprócz prezentacji w publikacji zawarte zostały informacje dotyczące gospodarzy konferencji oraz prelegentów. Jednocześnie mam nadzieję, że Dzień Informacyjny Europejskiego PPP zorganizowany w naszej spółce jest początkiem do kolejnych spotkań poświęconych dziedzinie fotoniki. Tego typu spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów przedstawicieli środowisk akademickich, biznesowych oraz instytucji publicznych na temat rozwoju nowoczesnych technologii, w tym fotoniki. Dear Readers, I would like to kindly thank you for your participation in the Information Day on European Public- Private Partnership in Photonics (PPP Photonics), which took place on the 17th of May 2013 in the headquarters of Bumar PCO S.A. I hope that the presented papers and conclusions from the discussion panel contributed to the better understanding of the concept of publicprivate partnership and the organisation of such initiatives on Polish and European scale. We would especially like to thank the speakers and panelists, who presented various points of view on public-private partnership and financing of enterprises within European programs, including Horizon The organisation of the Information Day on the European Public-Private Partnership in Photonics, which took place in the headquarters of Bumar PCO S.A., was especially important for our company as the coordinator of Science and Technology Consortium Polish Technological Platform for Photonics. The task of the consortium shall be to strengthen the cooperation between the following sectors: science, research and development, industry, education, labour market, state institutions, and social-economic organisations for the creation and development of programs, plans and strategies on the national and European level. I invite the participants of the Conference to get acquainted with the presentations delivered by the speakers. We have also included the information on the organisers of the conference and the speakers. Simultaneously, I hope that the Information Day on the European PPP organised in our company will be the introduction to other meetings devoted to the area of photonics. Such meetings constitute the opportunity to exchange the views between the representatives of academic societies, business entities and public institutions on the development of modern technologies, including photonics. Z wyrazami szacunku Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu Bumar PCO S.A. Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki Best regards, Ryszard Kardasz President of the Board of Bumar PCO S.A. Coordinator of Polish Technological Platform for Photonics 4

5 Gospodarze konferencji Conference hosts Gospodarze konferencji: Bumar PCO S.A. Conference hosts: Bumar PCO S.A. Bumar PCO S.A. powstało w 1976 roku pod nazwą Przemysłowe Centrum Optyki w budowie. W roku 1994 zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna. W dniu 26 września 2011 roku w związku z konsolidacją Grupy Kapitałowej Bumar Żołnierz spółka przyjęła nazwę Bumar Żołnierz S.A. i stała się spółką wiodącą Grupy. 28 lutego 2013 spółka przyjęła nazwę Bumar PCO S.A. W wyniku zmian w strukturze Grupy Bumar, spółka Bumar PCO S.A. objęła rolę lidera Dywizji Elektronika, w skład której oprócz naszej spółki wchodzi spółka Bumar Elektronika S.A. Podstawową działalnością Bumar PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Bumar PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Stosowane przez nas technologie są wynikiem współczesnych osiągnięć nauki, a nasze wyroby znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i współpracujących z nami wytwórców krajowych i zagranicznych. Wysoka jakość oferowanych przez nas produktów i usług potwierdzona jest certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat. Bumar PCO S.A. jest firmą innowacyjną. W trakcie swojego istnienia firma udowodniła, że potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dopasowywać je do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów. Spółka bierze udział w licznych inicjatywach i projektach strategicznych o dużym znaczeniu dla przemysłu obronnego. Jedną z takich kluczowych inicjatyw jest program Tytan - projekt wyposażenia żołnierza przyszłości realizowany w ramach konsorcjum spółek i instytutów badawczo-naukowych. Bumar PCO S.A. jest spółką wiodącą programu. Zadaniem spółki jest koordynacja programu w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, integrowania produktów w systemy oraz poszukiwania aplikacji dla efektów prac B+R. Bumar PCO S.A. was established in 1976 under the name Przemysłowe Centrum Optyki w budowie. In 1994 it was transformed into a state-owned joint-stock company under the name Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna. On the 26 th of September 2011, the name PCO S.A. was changed to Bumar Żołnierz S.A. as a result of consolidation processes by the Bumar Żołnierz Capital Group and it became the leading company in the Group. On the 28 th of February 2013 the company s name was changed to Bumar PCO S.A. As a result of changes in the structure of Bumar Group, Bumar PCO S.A. took on the role of the leader of Elektronika Group, which consists of our company and Bumar Elektronika S.A. The primary activities of Bumar PCO S.A. consist of the production and sale of optoelectronic observation and aiming devices, employing laser, night vision and thermal vision technologies supplied to the army. Furthermore, the company is engaged in research and development as well as implementation activities. The technologies we apply are based on contemporary achievements in science and our products are appreciated by military clients as well as our domestic and foreign business partners. The high quality of the products and services we offer is acknowledged by certificates and awards obtained over the years. Bumar PCO S.A. is an innovative enterprise. Since its establishment, the company has proved that it is capable of implementing the most modern technological solutions and adapting them to the changing market situation and customers needs. Moreover, the company participates in numerous initiatives and strategic projects of high importance to the defence industry. One of the key initiatives is Tytan program-the project of future soldier s equipment carried out by the consortium of companies and scientific institutes. Bumar PCO S.A. is a leading company in this project. The goal of the company consists of the coordination of research and development activities, integration of products into systems, and searching for applications of R&D activities. 5

6 Gospodarze konferencji Conference hosts Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii The Polish Chamber of Commerce for High Technology W 2008 roku utworzona została Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. W jej skład wchodzi ponad 90 przedsiębiorstw oraz największe polskie uczelnie - m.in. Politechnika Warszawska, Wrocławska i Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i finansowego dla rozwoju sektora high-tech oraz wszechstronna pomoc jej członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Do zadań Izby należy m.in. promocja przedsiębiorczości wysokiej techniki, doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, wspieranie innowacyjnych inicjatyw Członków Izby oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (The Polish Chamber of Commerce for High Technology) was established in It consists of over 90 companies and the biggest Polish universities including Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology), Politechnika Wrocławska (Wrocław University of Technology) and Politechnika Śląska (Silesian University of Technology), Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH University of Science and Technology) and Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (University of Warmia and Mazury). The main goal of the Chamber is to stimulate the growth of entrepreneurship based on knowledge, creation of a friendly legal and financial environment for the development of high-tech sector and multilateral help for its members in striving to achieve commercial success. The tasks of the Chamber include promotion of high tech industry, organisational, legal and financial advisory services for new companies operating in high-tech sector, support of innovative initiatives of the members and publishing activity. 6

7 Gospodarze konferencji Conference hosts Polska Platforma Technologiczna Fotoniki W dniu 27 lutego 2013 r., w siedzibie Bumar PCO odbyło się podpisanie umowy Konsorcjum Naukowo-Technologicznego Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Porozumienie podpisali przedstawiciele spółek z branży fotonicznej, instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Ideą powołania platformy jest stawienie czoła wyzwaniom naukowo technicznym nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju. Podjęcie koordynacji przez spółkę Bumar PCO wspominanej inicjatywy jest także wpisanie się w trend UE do budowy Europejskich Platform Technologicznych służących osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno prywatnym. Konsorcjum ma za zadanie wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim. W ramach Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki prowadzone będą działania nad opracowaniem takich technologii i produktów, których wdrożenie na rynku docelowym stworzy realną szansę wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i wiedzy. Główne zadania Polskiej Platformy Technologicznej: nawiązanie współpracy w obszarze fotoniki, pomiędzy twórcami i odbiorcami technologii, poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo technicznych i rynkowych oraz komercjalizację opracowań; zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Polski poprzez efektywny transfer technologii high-tech z ośrodków badawczych do firm; ułatwianie Konsorcjantom dostępu do źródeł finansowania i pomoc w aplikowaniu o środki z UE oraz agencji krajowych; włączanie się w europejskie i krajowe programy związane z fotoniką; wprowadzanie nowych technologii fotonicznych na polski rynek. Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (Polish Technological Platform for Photonics) On the 27 th of February 2013 the agreement of the Science and Technology Consortium Polish Technological Platform for Photonics was signed. The agreement was signed by the representatives from the photonic industry, scientific institutes, and universities. The idea behind the platform is to face the challenges of scientific and technological character drawn in Europe 2020 Strategy and in Polish strategic documents concerning the development of the country. The coordination of the event by Bumar PCO S.A. correlates with the trend of European Union to build European Technological Platforms whose aim is to gain economic growth by initiating and implementing innovative activities in form of public-private partnership. The task of the consortium shall be to strengthen the cooperation between the following sectors: science, research and development, industry, education, labour market, state institutions, and social-economic organizations for the creation and development of programs, plans and strategies on the national and European level. Polish Technological Platform for Photonics shall entail activities concerning the development of technologies and products whose implementation on a target market shall create a real chance for economic growth based on innovation and knowledge. The main tasks of Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (Polish Technological Platform for Photonics): the establishment of cooperation in photonics between the creators and receivers of technology by initiating and carrying out scientific, technical and market research and commercialisation of the studies; the increase of competitiveness and innovation of Poland by an effective transfer of high-tech solutions from scientific centres to companies; the facilitation of the access to financing sources and help with applying for the EU for the members of the consortium; the participation in European and national programs concerning photonics; the introduction of new photonic technologies on Polish market. 7

8 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 8

9 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 9

10 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 10

11 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 11

12 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 12

13 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 13

14 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 14

15 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 15

16 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 16

17 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 17

18 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 18

19 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 19

20 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 20

21 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 21

22 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 22

23 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 23

24 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 24

25 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 25

26 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 26

27 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 27

28 Program Horizon 2020 i zasady uczestnictwa Horizon 2020 and its rules for participation 28

29 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 29

30 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 30

31 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 31

32 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 32

33 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 33

34 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 34

35 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 35

36 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 36

37 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 37

38 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 38

39 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 39

40 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 40

41 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 41

42 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 42

43 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 43

44 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 44

45 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 45

46 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 46

47 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 47

48 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 48

49 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 49

50 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 50

51 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 51

52 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 52

53 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 53

54 Europejska Platforma Technologiczna, strategiczny program badań i zaangażowanie europejskiej branży fotonicznej w PPP w zakresie fotoniki (Photonics PPP) The European Technology Platform, the Strategic Research Agenda and the commitment of the European photonics industry for a Photonics PPP 54

55 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

56 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

57 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

58 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

59 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

60 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

61 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

62 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

63 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

64 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

65 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

66 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

67 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

68 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

69 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

70 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

71 Fotonika w programie Horizon 2020 Photonics in Horizon

72 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 72

73 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 73

74 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 74

75 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 75

76 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 76

77 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 77

78 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 78

79 Fotonika i Technologie Kluczowe (KET) w Polskim Narodowym Programie Badawczym Photonics and KETs (Key Enabling Technologies) in Polish National Research Programme 79

80 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 80

81 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 81

82 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 82

83 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 83

84 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 84

85 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 85

86 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 86

87 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 87

88 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 88

89 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 89

90 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 90

91 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 91

92 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 92

93 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 93

94 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 94

95 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 95

96 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 96

97 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 97

98 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 98

99 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 99

100 Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Public Private Partnership in Poland 100

101 Słowo o prelegentach About the speakers Thomas Skordas W 1984 roku ukończył wydział elektryczny greckiego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach natomiast w 1988 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie informatyki w Narodowym Instytucie Politechnicznym w Grenoble, Francja. W latach pracował we Francji pełniąc funkcję pracownika naukowego oraz kierownika finansowanych ze środków unijnych projektów z zakresu B+R w zakresie IT oraz robotyki. W roku 1995 zaangażował się w prace Komisji Europejskiej, biorąc udział w programie naukowo-badawczym dotyczącym Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, wchodzącym w skład Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG INFSO). Od tego czasu pracował w różnych jednostkach DG INFSO, zajmując się badaniami z zakresu technologii informacyjnych w kontekście ramowych programów badań naukowych Unii Europejskiej. W latach pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego działu w DG INFSO zajmując się zagadnieniami bezpieczeństwa i zaufania do rozwiązań ICT. W lipcu 2009 został powołany na Przewodniczącego Działu Fotoniki DG INFSO- funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. W lipcu 2012 Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG INFSO) została przemianowana na Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji, Sieci, Treści i Technologii (do tej jednostki należy obecnie Dział Fotoniki). Thomas Skordas received his diploma in Electrical Engineering in 1984 from University Aristotle of Thessaloniki, Greece, and the PhD in Computer Science in 1988, from the Institut National Polytechnique de Grenoble, France. From 1988 to 1995, he worked in France as a Research Fellow and as project leader in EUfunded R&D projects in the areas of Information Technology and Robotics. In 1995, he joined the European Commission as a Research Programme Officer in the Information Society Technologies Programme, part of the Directorate General Information Society & Media (DG INFSO). Ever since, he worked in various units of DG INFSO dealing with ICT research in the context of EU s Research Framework Programmes. From 2006 to 2009, he was Deputy Head of Unit in the DG INFSO s Unit dealing with research in ICT Security and Trust. In July 2009, he has been nominated Head of Unit in the DG INFSO Unit Photonics, which is his present position. As of July 2012, DG INFSO has become DG CONNECT, where the Photonics Unit now belongs. 101

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prelegent: Jaroslaw Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. Strategia działania Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki

Strategia Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. Strategia działania Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki Strategia działania Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki Warszawa 26.01.2015 Wstęp Fotonika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, łączącą dokonania optyki, elektroniki i informatyki,

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny POLSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Piotr Kryjom Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Kraków, 03 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Trendy, 2. Działania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge Cambridge University Polish Society Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Uniwersytet w Cambridge, styczeń

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Smart Materials Lab. Meeting on February 19 th, 2015

Smart Materials Lab. Meeting on February 19 th, 2015 Smart Materials Lab Meeting on February 19 th, 2015 SML -cele Powrót do współpracy: co po NanoMat Gdzie może się włączyć ML Co możemy zrobić wspólnie (projekty badawcze i inne działania w różnych konfiguracjach)

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH expo XXI warszawa Ignacego Prądzyńskiego 12/14 01-222 Warszawa 1 piętro, sala konferencyjna C 5 PAŹDZIERNIKA 2016 MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH informacje ogólne Szanowni Państwo, chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Gdańsk, 25 marca 2013 Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na konferencję FUNDUSZE UNIJNE Projekty innowacyjne i badawczo rozwojowe

Zapraszają na konferencję FUNDUSZE UNIJNE Projekty innowacyjne i badawczo rozwojowe Zapraszają na konferencję FUNDUSZE UNIJNE Projekty innowacyjne i badawczo rozwojowe Kogo zapraszamy Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych projektów i procesów,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

ENIAC JU, ARTEMIS JU ECSEL JU

ENIAC JU, ARTEMIS JU ECSEL JU ENIAC JU, ARTEMIS JU ECSEL JU Warszawa, 5 grudnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Joint Technology Initiative 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej IUSER 10 października 2012 roku, Warszawa Program Otwarcie zebrania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania wobec polskiego sektora kosmicznego. Marek Banaszkiewicz

Wyzwania wobec polskiego sektora kosmicznego. Marek Banaszkiewicz Wyzwania wobec polskiego sektora kosmicznego Marek Banaszkiewicz Nakłady na działalność kosmiczną Budżety państw OECD na działalność kosmiczną w miliardach USD (2005) Podział budżetów kosmicznych państw

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

KLASTER MEDYCZNY. WYZWANIE JAKOŚCI. MARCIN JABŁOŃSKI

KLASTER MEDYCZNY. WYZWANIE JAKOŚCI. MARCIN JABŁOŃSKI KLASTER MEDYCZNY. WYZWANIE JAKOŚCI. MARCIN JABŁOŃSKI MARCIN JABŁOŃSKI Prezes Zarządu Connectionpoint sp. z o.o. Prezes stowarzyszeń: ProCluster, NT Hills (Bielsko-Biała), OPINFO (Opole) Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014 Platforma IUSER Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej 2 lata działalności 2 października 2014 prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska USTANOWIENIE PLATFORMY 10 października 2012

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education Erasmus Mundus Akcja 2 East-West European Network on higher Technical education 1 Erasmus Mundus Akcja 2 euroasian Starter for Technical Academic Network Application East-West European Network on higher

Bardziej szczegółowo

ICT w ramach filaru Wiodąca pozycja w przemyśle (LEIT)

ICT w ramach filaru Wiodąca pozycja w przemyśle (LEIT) Dzień informacyjny: ICT w programie HORYZONT 2020 konkursy w 2015 roku Warszawa, 9 grudnia 2014 ICT w ramach filaru Wiodąca pozycja w przemyśle (LEIT) Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo