Europejski Fundusz Spo eczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Spo eczny"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006

2 S owo wst pu Szanowni Paƒstwo, Czas, w którym si obecnie znajdujemy, jest szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, definitywnie rozstajemy si z projektami realizowanymi w ramach programu PHARE. Tych kilka lat doêwiadczeƒ z pewnoêcià pozwoli o nam na lepsze przygotowanie si do wdra ania EFS w Polsce. Po drugie, jesteêmy w trakcie intensywnych przygotowaƒ do nowej perspektywy finansowej na lata Nowy Program Operacyjny Kapita Ludzki budzi wielkie nadzieje, ale te obawy przed tak du ym i skomplikowanym przedsi wzi ciem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, chcàc jak najlepiej wykorzystaç doêwiadczenia z obecnego okresu programowania, konsultuje wi kszoêç przedstawianych propozycji zarówno z instytucjami, które b dà uczestniczyç w realizacji PO KL, jak i partnerami spo eczno-gospodarczymi, organizacjami pozarzàdowymi, sektorem prywatnym i samorzàdem terytorialnym. W ramach konsultacji Programu, które trwa y od czerwca do koƒca wrzeênia br., zorganizowano ponad 35 konferencji i spotkaƒ, w których wzi o udzia oko o 3500 osób. Równie w zakresie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich widaç skutki zmian wprowadzanych od poczàtku roku w ramach Planu naprawczego, istotnà popraw mo na zauwa yç szczególnie w poziomie zrealizowanych p atnoêci, a tak e poziomie kontraktacji. ycz Paƒstwu mi ej lektury i zach cam do bacznego Êledzenia prac nad nowym programem. Pawe Chorà y Dyrektor Departamentu Zarzàdzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do Waszych ràk kolejny, czwarty numer Biuletynu Informacyjnego. Tym razem tematem przewodnim jest koƒczàcy si w tym roku program PHARE. Bez wàtpienia lata wdra ania tego przedakcesyjnego programu wp yn y w du ym stopniu na przygotowanie Polski mi dzy innymi do sprawnej realizacji projektów w ramach EFS. Potwierdzajà to nasi rozmówcy: Piotr Stronkowski z Departamentu Zarzàdzania EFS oraz Tomasz Gierwatowski z firmy WYG International. Poza tym jak zawsze przybli amy dzia alnoêç jednej z instytucji wdra ajàcych w ramach SPO RZL, prezentujemy dobre praktyki oraz podajemy dawk statystyk. Nie zabrak o sta ej rubryki EFS w Europie tym razem Irlandia. A na deser dowcip europejski. ycz przyjemnej lektury. Daniel Pr dkopowicz Redaktor Naczelny Departament Zarzàdzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 W numerze paêdziernik/listopad 2006 AKTUALNOÂCI 4 Kalendarium 6 ROSzEFS pomoc w zasi gu r ki 8 Konsultacje Spo eczne PO KL 9 DoÊwiadczenia wdra ania EFS w Polsce TEMAT NUMERU 10 PHARE wsparcie przedakcesyjne 12 PHARE 2003 WYWIAD 14 Piotr Stronkowski Wszystko dzi ki PHARE 15 Tomasz Gierwatowski Teraz mo na wi cej DOBRE PRAKTYKI 16 Szko a marzeƒ 18 Prze ama am barier 19 Model programów szkoleniowych dla publicznych s u b zatrudnienia INSTYTUCJA WDRA AJÑCA 20 Wojewódzki Urzàd Pracy w Warszawie EFS W EUROPIE 22 Irlandia KRONIKA EFS 24 Przeglàd wydarzeƒ lipiec paêdziernik 2006 STATYSTYKA 27 Informacje finansowe o projektach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWCA: Departament Zarzàdzania Europejskim Funduszem Spo ecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. urawia 4a, Warszawa tel.: (+48) fax: (+48) PUNKT INFORMACYJNY: (+48) REDAKTOR NACZELNY: Daniel Pr dkopowicz REDAKCJA: Mariusz Kucharski, Marcin Krauzowicz, Jacek Ostrowski, Gabriela Szuberska, Przemys aw ukowski WYKONAWCA: Mariusz Kucharski DRUK: ZWP MPiPS Wydawca Warszawa 2006 Reprodukcja dozwolona za podaniem êród a. Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Redakcja nie zwraca materia ów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu ów. 27 Na deser Europejski Fundusz Spo eczny 3

4 aktualnoêci Kalendarium Wszystkich organizatorów przedsi wzi ç zaplanowanych na grudzieƒ 2006 styczeƒ 2007 r. prosimy o przesy anie informacji na adres: Zostanà one opublikowane w kolejnym wydaniu biuletynu. Szczegó owych informacji udzielajà pracownicy promocji DZF. 16 IX 2006 Rozpocz cie oceny szacunkowej (ewaluacja ex ante) w ramach prac nad projektem Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) W ramach prac nad Programem Operacyjnym Kapita Ludzki (PO KL) na lata wrzeênia br. rozpocz to ocen szacunkowà (ewaluacj ex ante) projektu Programu. Wykonawcà badania, wy onionym w trybie przetargu nieograniczonego, jest konsorcjum Deloitte Business Consulting, Deloitte Consulting oraz Profile-Dialog. Realizowana przez ekspertów zewn trznych niezale na ocena Programu i wynikajàce z niej propozycje modyfikacji PO KL stanowià wsparcie procesu programowania i majà na celu udoskonalenie Programu. Podstawà do sformu owania rekomendacji b dà m.in. opinie przedstawicieli wybranych Instytucji PoÊredniczàcych i Wdra ajàcych oraz potencjalnych projektodawców (powiatowych urz dów pracy, oêrodków pomocy spo ecznej, organizacji pozarzàdowych, szkó wy szych i in.). Ewaluacja przyczyni si g ównie do lepszego dostosowania PO KL do potrzeb spo ecznych, zwi kszenia spójnoêci Programu, efektywnego wykorzystania Êrodków, okreêlenia spodziewanych rezultatów Programu i zaprojektowania sprawnego systemu wdra ania. Wyniki ewaluacji zostanà w àczone do ostatecznej wersji PO KL. 6 IX 25 X 2006 Unia Twojà Szansà Po wakacjach wznowiono realizacj w TVP audycji Unia Twojà Szansà, poêwi conych Europejskiemu Funduszowi Spo ecznemu w zakresie Dzia- aƒ 1.2 i 1.3 SPO RZL. Osiem odcinków emitowanych jest co Êrod w okresie od 6 wrzeênia do 25 paêdziernika 2006 r. organizator: Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie miejsce: Szczecin, TVP X 2006 Spotkanie Regionalnych OÊrodków Pomocy Spo ecznej W dniach paêdziernika w Warszawie spotkajà si dyrektorzy Regionalnych OÊrodków Pomocy Spo- ecznej. Celem spotkania b dzie przekazaƒ informacji na temat doêwiadczeƒ Instytucji Wdra ajàcej SPO RZL i perspektyw wdra ania PO KL. organizator: Departament Wdra ania EFS, MPiPS miejsce: Warszawa X 2006 W Brukseli odb dzie si cykliczne spotkanie koordynacyjne przedstawicieli IZ EQUAL z krajów cz onkowskich UE Na 19 paêdziernika w Brukseli zaplanowano cykliczne spotkanie koordynacyjne przedstawicieli IZ EQUAL z krajów cz onkowskich UE zaanga owanych w realizacj tego programu. Nast pnego dnia, 20 paêdziernika 2006 r., zostanà omówione zagadnienia dotyczàce podejêcia i osiàgni ç we wprowadzaniu narz dzi w zarzàdzaniu jakoêcià w programie EQUAL, ze szczególnym uwzgl dnieniem przyznania standardu ISO oraz EFQM. organizator: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Spo ecznych i Równych Szans miejsce: Bruksela, hotel Bedford 25 X, 29 XI 2006 Konsultacje DWF Jak rozliczaç, jak sprawozdawaç? W paêdzierniku i listopadzie odb dà si przedostatnie ju spotkania konsultacyjne prowadzone przez pracowników Departamentu Wdra ania Europejskiego Funduszu Spo ecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej pt. Jak rozliczaç, jak sprawozdawaç?. Konsultacje majà charakter indywidualnych spotkaƒ z pracownikami DWF. Ka dy z uczestników mo e w danym dniu skorzystaç z odr bnie prowadzonego doradztwa dotyczàcego sprawozdawczoêci i rozliczania projektu. Czas indywidualnej konsultacji nie przekracza 1,5 godz. W spotkaniach konsultacyjnych mogà wziàç udzia osoby reprezentujàce instytucje, których wnioski zosta y pozytywnie rozpatrzone przez Komisj Oceny Projektów (znajdujà si one na listach rankingowych zaakceptowanych projektów). Wi cej szczegó ów na temat konsultacji znajduje si na stronie internetowej pod adresem: organizator: Departament Wdra ania EFS, MPiPS miejsce: Warszawa, ul. urawia 4a Szkolenie e-learningowe z zakresu zarzàdzania projektem Na stronie: dost pne jest szkolenie e-learning dotyczàce tematyki z zakresu profesjonalnego zarzàdzania projektem. Jest ono adresowane do pro-jektodawców SPO RZL i stanowi pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz 4 Europejski Fundusz Spo eczny

5 realizacji projektu, w tym raportowania i rozliczania projektu. organizator: Krajowy OÊrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS) Bezp atne szkolenia nt. ustawy Prawo zamówieƒ publicznych Na stronie: zamieszczono informacje dotyczàce bezp atnych szkoleƒ- -warsztatów z elementami doradztwa, obejmujàce znowelizowanà ustaw Prawo zamówieƒ publicznych. Szkolenia sà skierowane do beneficjentów SPO RZL oraz pracowników instytucji wdra ajàcych. organizator: Krajowy OÊrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS) X 2006 Planowane jest og oszenie III edycji konkursu na budow sieci ROSzEFS, która b dzie finansowana z Pomocy Technicznej SPO RZL 3 XI 2006 Konferencja podsumowujàca konsultacje spo eczne Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na lata Program Operacyjny Kapita Ludzki (PO KL) zosta przyj ty przez Rad Ministrów 31 maja br. 26 czerwca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zainaugurowa o konsultacje spo eczne programu. W ich ramach zorganizowano ponad 30 konferencji regionalnych oraz sektorowych, w których wzi o udzia ponad 3000 osób. Równolegle prowadzone by y prace nad ewaluacjà ex ante programu. Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje ostatecznà wersj programu, która zostanie przed o ona do akceptacji Radzie Ministrów oraz przekazana do negocjacji do Komisji Europejskiej. organizator: Departament Zarzàdzania EFS, MRR miejsce: Warszawa 20 XI 2006 Zamkni cie konkursu dziennikarskiego Ludzka twarz EFS Konkurs Ludzka twarz EFS jest skierowany do dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych, fotoreporterów oraz studentów IV i V roku dziennikarstwa. Prace prezentujàce, w jaki sposób wsparcie z Europejskiego Funduszu Spo ecznego trafia do naszego spo eczeƒstwa, oraz jaki wp yw wywiera na jego ycie, mo na przesy aç do 20 listopada. Charakter tego konkursu ma na celu równie zwi kszenie ÊwiadomoÊci ca ego spo eczeƒstwa o Europejskim Funduszu Spo ecznym i jego misji. organizator: Departament Wdra ania EFS, MPiPS; miejsce: Warszawa 7 8 XII 2006 Spotkanie Informacyjnej Grupy Roboczej Informacyjna Grupa Robocza (IGR) zgodnie z zapisami Strategii promocji i dzia aƒ informacyjnych SPO RZL jest cia em opiniodawczo-doradczym w zakresie polityki informacyjnej i promocji EFS, a w szczególnoêci SPO RZL. Spotkania IGR odbywajà si systematycznie. Biorà w nich udzia przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej (IZ), wdra ajàcych (IW) oraz instytucji poêredniczàcej (IP) SPO RZL. Ze wzgl du na przygotowania do przysz ego okresu wdra ania EFS w Polsce w najbli szym posiedzeniu IGR wezmà udzia równie przedstawiciele instytucji poêredniczàcych w realizacji przysz ego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. organizator: Departament Zarzàdzania EFS, MRR miejsce: Jachranka k. Warszawy XII 2006 Konferencja Wizje przysz oêci Innowacje EFS W ramach trwajàcej od lipca br. fiƒskiej prezydencji w Unii Europejskiej organizowana jest konferencja Wizje przysz oêci Innowacje EFS. Konferencja odb dzie si w miejscowoêci Saariselka w Laponii. B dzie to najwi ksze z wydarzeƒ podczas prezydencji. Z ka dego kraju cz onkowskiego zostanie zaproszona czteroosobowa delegacja. Paƒstwa cz onkowskie b dà proszone o wytypowanie panelistów do czterech sesji panelowych oraz o przygotowanie opisu dobrych praktyk w zakresie jednego z czterech g ównych tematów konferencji. Ze wzgl du na d ugoletnià i owocnà wspó prac w ramach trzech umów bliêniaczych z fiƒskim Ministerstwem Pracy Finowie zaprosili Polsk do udzia u w konferencji na szczególnych zasadach. organizator: Ministerstwo Pracy Finlandii miejsce: Saariselka w Laponii, Finlandia Europejski Fundusz Spo eczny 5

6 aktualnoêci ROSzEFS pomoc w zasi gu r ki Dobiega koƒca druga edycja dzia alnoêci Regionalnych OÊrodków Szkoleniowych EFS, finansowanych w ramach programu PHARE 2003, oferujàcych bezp atne us ugi szkoleniowe, doradcze i promocyjne beneficjentom Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Sieç, liczàca 32 oêrodki rozlokowane we wszystkich województwach w ca ej Polsce, obs u y a ponad 12,5 tys. projektodawców. Praca trenerów ROSzEFS, animatorów i doradców wpisa a si ju na sta e w system przygotowania beneficjentów do aplikowania o Êrodki z EFS. System o tyle skuteczny, e ze wzgl du na jego szerokà dost pnoêç oferowana pomoc le y w zasi gu r ki. Przedstawiciele Biura Karier Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu uczestniczàcy w 2-dniowym szkoleniu organizowanym przez ROSzEFS w Toruniu. JJest to fina drugiej ju edycji dzia alnoêci oêrodków. Pierwsza, zakoƒczona w listopadzie 2005 r., by a finansowana z programu PHARE Sieç jest nadzorowana przez Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci, w której funkcjonuje Krajowy OÊrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS). Znaczàce sà tak e efekty pracy ROSzEFS. W pierwszym roku dzia alnoêci sieci zorganizowano godzin szkoleƒ, 6500 godzin us ug doradczych, 50 konferencji i kilkadziesiàt spotkaƒ informacyjno- -promocyjnych. W roku 2006 placówki ROSzEFS przeszkoli y blisko osób w ciàgu 1765 dni szkoleniowych. Udzieli y ponad 9000 godzin porad, z których skorzysta o prawie 2500 instytucji, przeprowadzi y 100 seminariów i konferencji. Choç sà to dane za pierwsze dwa kwarta y dzia alnoêci, pokazujà one ogrom zrealizowanych zadaƒ. Praca oêrodków jest bardzo ró na. Z jednej strony po pomoc do ROSzEFS zg aszajà si instytucje dysponujàce du ym potencja em do realizacji projektów, z drugiej zaê trzeba nieprzerwanie docieraç do Êrodowisk, dla których pomoc jest przeznaczona, a te nie majà wiedzy bàdê przygotowania do samodzielnego aplikowania o Êrodki z EFS. StaraliÊmy si docieraç do tych, którzy sami majà niewielkie szanse, aby samodzielnie trafiç do ROSzEFS w poszukiwaniu pomocy mówi Monika Jarczyk, trener i animator regionalny ROSzEFS Lubelszczyzna FLOP. Wiele szkoleƒ organizowali- Êmy w terenie, poza Lublinem. Podobnie doradztwo w wi kszoêci odbywa o si w siedzibie projektodawców. Najwi kszà grup wêród naszych klientów stanowià przedstawiciele instytucji samorzàdowych, gminnych i powiatowych, w dalszej kolejnoêci organizacji pozarzàdowych i s u b zatrudnienia. WÊród klientów oêrodków ROSzEFS dominuje przeêwiadczenie, e ubieganie si o Êrodki z funduszy unijnych jest mudne i skomplikowane. Procedury przygotowania i rozliczania projektów wydajà si równie trudne, a towarzyszy im nieznajomoêç mo liwoêci i przeznaczenia wsparcia pochodzàcego z funduszy. Potrzeby projektodawców znajdujà odzwierciedlenie w strukturze tematycznej szkoleƒ oferowanych przez placówki ROSzEFS. Wcià najwi kszym powodzeniem cieszà si szkolenia dotyczàce zasad projektowania i przygotowania wniosku do EFS. Ta tematyka stanowi oko o 70% wszystkich realizowanych szkoleƒ. Równie popularne sà szkolenia obejmujàce kwalifikowalnoêç kosztów, zasady rozliczania projektów, a tak e szkolenia z zamówieƒ publicznych. W tej edycji przeprowadziliêmy najwi cej szkoleƒ z zakresu podstaw EFS kontynuuje Monika Jarczyk. By y to dwudniowe, intensywne bloki szkoleniowe pod nazwà EFS któr dy droga?, zawierajàce omówienie dokumentacji programowej, a tak e modu praktyczny pracy nad projektami, Generatorem Wniosków, zasadami tworzenia bud etu. Uczestnicy cz sto twierdzili, e to bardzo du a dawka wiedzy w krótkim czasie, ale zapotrzebowanie w tym zakresie zg aszali nawet wtedy, gdy zamkni to ju wi kszoêç konkursów. Do EFS aplikuje wcià niewielka liczba w skali uprawnionych wnioskodawców. Projekty rzadko wpisujà si w strategi województwa czy regionu. Istnieje ciàg a potrzeba aktywizowania Êrodowisk uprawnionych do aplikowania o Êrodki EFS. To zadanie pe nià oêrodki ROSzEFS poprzez prac animatorów regionalnych. B dà je tak e kontynuowaç w nowym okresie programowania w przygotowywanym w aênie kolejnym konkursie na budow sieci ROSzEFS, którego finansowanie na lata 6 Europejski Fundusz Spo eczny

7 Prace nad przygotowaniem projektu KOMPAS kompleksowe doradztwo zawodowe dla studentów UMK b dzie zapewnione z Pomocy Technicznej SPO RZL. W mojej pracy animatora dominowa y dwie formy wsparcia beneficjentów mówi Janusz WiÊniewski, animator ROSzEFS w Toruniu, prowadzonego przez Europejskie Centrum Wspó pracy M odzie y. Kreowanie pomys ów projektowych, np. inspirowanie nowych form pracy z podopiecznymi w oêrodkach pomocy spo ecznej czy organizacjach pozarzàdowych, a tak e doradztwo przy pisaniu wniosku aplikacyjnego poprzez przetwarzanie koncepcji projektu na wymagany formularz, cykliczne konsultacje powstajàcych wniosków. Wa nym elementem pracy ROSzEFS jest upowszechnianie wiedzy i praktycznych umiej tnoêci zwiàzanych z projektowaniem. Umiej tnoêç myêlenia projektowego nale y do tej grupy umiej tnoêci, których kszta towanie wymaga czasu i zró nicowanych instrumentów. Zmieniajàce si otoczenie prawne powoduje, e stale potrzebne sà szkolenia z obszarów po o onych na styku EFS i innych dziedzin: prawo zamówieƒ publicznych, przepisy o pomocy publicznej czy rachunkowoêci, a tak e przepisy dotyczàce rynku pracy, pomocy spo ecznej czy aktywizacji osób niepe nosprawnych. Sukcesem w mojej pracy jako animatora by o to, e dzi ki osobistemu dotarciu do klienta, jego siedziby cz sto udawa o si uratowaç pomys y niejednokrotnie powsta e podczas szkoleƒ organizowanych przez ROSzEFS i tych, których szansa prze o enia na projekt ros a poprzez póêniejsze doradztwo uzupe niajàce wiedz z wczeêniejszego szkolenia. Innym sukcesem w inspirowaniu i kreowaniu pomys ów by y decyzje podj cia pracy projektowej w instytucjach, które dotàd nie mia y w niej adnych doêwiadczeƒ. Wiele z nich przechodzi o radykalnà zmian w dotychczasowym systemie pracy, który owocowa mo liwoêcià dalszego rozwoju zawodowego zarówno pracowników, jak i instytucji. Wielokrotnie udawa o mi si zach ciç ró nych projektodawców do wspó pracy i zawiàzywania partnerstwa na rzecz projektów. PomagaliÊmy, poprzez baz kontaktów ROSzEFS, kojarzyç instytucje i partnerów, które mogà wspólnie realizowaç projekty i dzi ki temu pokazywaç, e pomys projektu ma szans powodzenia tak efekty swojej pracy opisuje Janusz WiÊniewski. Mimo intensywnoêci dzia aƒ promocyjnych nadal jest wiele instytucji i organizacji, które dotychczas nie zdecydowa y si na kontakt z EFS. Szczególnej uwagi wymagajà instytucje spoza du ych miast, niemajàce doêwiadczeƒ organizacje pozarzàdowe, zajmujàce si aktywizacjà Êrodowisk wiejskich. Najbli sze miesiàce niosà dodatkowe wyzwanie: ze wzgl du na koƒczàcy si nabór wniosków o dofinansowanie z EFS ci potencjalni projektodawcy, którzy dotychczas nie zdecydowali si na z o- enie wniosków, mogà si zniech ciç informacjami o braku Êrodków i zrezygnowaç z pracy nad projektami. Bioràc jednak pod uwag to, e za kilka miesi cy mogà rozpoczàç si pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, niezb dne jest podtrzymanie gotowoêci do projektowania. Jeszcze wi ksze wyzwanie wià e si z potrzebà pobudzenia aktywnoêci Êrodowisk lokalnych, sk onienia do nawiàzywania partnerstwa, zach cenia do wspólnej pracy nad rozwiàzywaniem lokalnych problemów poprzez realizacj projektów. Beneficjenci EFS to w aêciwie wszyscy ci, którzy funkcjonujà na rynku pracy jako pracujàcy i bezrobotni, dyskryminowani, z ró nymi problemami, ich rodziny. Ludzie chcà wiedzieç, co zyskajà, bioràc udzia w projekcie, czy wp ynie on na ich ycie mówi o dzia aniach promocyjnych Anna Pasieka, koordynatorka ds. informacji i promocji ROSzEFS w Krakowie, prowadzonego przez Instytut Studiów Strategicznych. Nale y pokazywaç projekty, przyk ady pomys ów, które zosta y zrealizowane, ludzi, którzy uczestniczyli w projektach i dzi ki temu majà motywacj do dzia ania i pracy, ale oczywiêcie bez zb dnej propagandy. Najwi ksza trudnoêç w promocji EFS tkwi w nas samych cz sto rezultatów nie widaç go ym okiem, a tego prawie zawsze oczekujemy. Nie mo na zapominaç o tym, e informacja i promocja to proces zmiany naszej ÊwiadomoÊci. Z pewnoêcià potrzeba jeszcze du o pracy specjalistów i przemyêlanej strategii promocji, eby rzetelnie informowaç o funduszach. Z ca à pewnoêcià nale y zrobiç wszystko, eby odczarowaç i odmitologizowaç EFS, a jak to zrobiç, to ju kwestia naszej inwencji. Nowy okres wdra ania i uruchomienie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wymaga tak e intensywnych dzia aƒ promocyjno-informacyjnych zwiàzanych z przygotowaniem projektodawców do dzia ania w nowym otoczeniu instytucjonalnym, proceduralnym i programowym. Stawia to przed ROSzEFS nowe wyzwania zwiàzane z koniecznoêcià efektywnej wspó pracy z instytucjami przygotowujàcymi si do pe nienia roli instytucji poêredniczàcych i instytucji wdra ajàcych na szczeblach zarówno krajowym, jak i regionalnym. OÊrodki ROSzEFS, przy zachowaniu dotychczasowej roli szkoleniowo-doradczej, powinny podzieliç si doêwiadczeniem z obecnego okresu programowania z instytucjami regionalnymi, uczestniczàcymi we wdra aniu Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, i wziàç udzia w powstawaniu procedur oraz systemu jego wdra ania tak nowà rol ROSzEFS widzi Janusz WiÊniewski. To zadanie b dzie realizowane przez oêrodki ROSzEFS wy onione w nowym konkursie planowanym na koniec paêdziernika 2006 r. Szczegó owe informacje dotyczàce konkursu zostanà podane na stronach oraz Ma gorzata Fijo ek, Krajowy OÊrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS) Europejski Fundusz Spo eczny 7

8 aktualnoêci Konsultacje spo eczne Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) Proces konsultacji regionalnych Programu Operacyjnego Kapita Ludzki by prowadzony poprzez liczne spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ze Êrodowiskami samorzàdowymi i spo ecznoêcià lokalnà w 16 województwach. Odbywa y si one od 6 lipca do koƒca wrzeênia 2006 roku. Konferencje by y wspó organizowane przez urz dy marsza kowskie przy udziale urz dów wojewódzkich. KKonsultacje mia y na celu wywo anie pog bionej debaty na temat PO KL, uzyskanie opinii i uwag Êrodowisk oraz partnerów, pozwalajàcych na okreêlenie w aêciwej wizji Programu i dokonanie wyborów o charakterze strategicznym. Ze wzgl du na zasady przeprowadzania konsultacji spo ecznych, ich spo eczny zasi g i wiarygodnoêç do debaty w ramach konsultacji ka dorazowo zapraszano przedstawicieli nast pujàcych grup i Êrodowisk: apple Êrodowisk eksperckich i profesjonalno-akademickich, jednostek naukowych (placówki naukowe PAN, szko y wy sze, jednostki badawczo-rozwojowe), apple samorzàdów województw oraz pozosta ych szczebli jednostek samorzàdu terytorialnego, apple partnerów spo ecznych i gospodarczych z kraju, tj. organizacje przedsi biorców i pracodawców, zwiàzki zawodowe, samorzàdy zawodowe, organizacje pozarzàdowe, w adze koêcielne, których obszar zainteresowaƒ obejmuje zagadnienia zwiàzane z PO KL, apple instytucji realizujàcych projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt PO KL umieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz oficjalnych stronach poszczególnych ministerstw w àczonych w proces programowania. Umo liwiono równie sk adanie drogà elektronicznà opinii o dokumencie za pomocà specjalnie stworzonej do tego celu skrzynki kontaktowej w portalu internetowym MRR. Konsultacje obejmowa y konferencje regionalne, sektorowe (tematyczne) oraz przekrojowe, wspó organizowane przez partnerów spo ecznych i gospodarczych. Do 30 wrzeênia br. odby o si 25 konferencji regionalnych ( ódê, Radom, Ciechanów, Bia ystok, Katowice, Kielce 3, Szczecin 3, Koszalin, Gdaƒsk, P ock, Siedlce, Ostro ka, Lublin, Kraków, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Toruƒ, Wroc aw, Rzeszów, Olsztyn, Poznaƒ), 3 tematyczne (organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci oraz Ministerstwo Zdrowia), a tak e 4 przekrojowe dotyczàce m.in. partnerstwa, wspó pracy organizacji pozarzàdowych z administracjà rzàdowà i samorzàdowà, wskaêników w poszczególnych priorytetach, rozwoju lokalnego (wspó organizowanych przez partnerów spo ecznych oraz organizacje pozarzàdowe). Szacunkowo, do koƒca wrzeênia br. w konsultacjach spo ecznych wzi y udzia ponad 3 tysiàce osób. Dyskusja koncentrowa a si na zagadnieniach dotyczàcych ogólnych zapisów w dokumencie projektu PO KL, a tak e poszczególnych priorytetach. Zg oszono wiele postulatów i proponowano konkretne zapisy. Szczegó owe informacje dotyczàce uwag, wniosków, rekomendacji i postulatów zostanà zawarte w raporcie stanowiàcym zapis konsultacji spo ecznych Programu oraz zaprezentowane podczas konferencji 3 listopada br. w Warszawie. Mala Bielawska, radca ministra w Departamencie Zarzàdzania EFS (MRR) 8 Europejski Fundusz Spo eczny

9 Rozwój Zasobów Ludzkich doêwiadczenia wdra ania Europejskiego Funduszu Spo ecznego w Polsce Z koƒcem wrzeênia zosta zakoƒczony cykl 23 konferencji regionalnych, które mia y na celu podsumowanie pierwszego okresu wdra ania EFS w Polsce. Prawie dwuletni okres wdra ania EFS w naszym kraju pozwoli na uzyskanie wymiernych efektów w zakresie finansowego wspierania projektów dotyczàcych zatrudnienia oraz kszta towania rynku pracy. Konferencje, o których mowa, by y finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE Doskonalenie umiej tnoêci zarzàdzania i wdra ania EFS oraz Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowanego przez Departament Zarzàdzania Europejskim Funduszem Spo ecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Projekt zosta zainaugurowany przez ogólnopolskà konferencj z udzia- em Gra yny G sickiej, minister rozwoju regionalnego, Lenii Samuel, przedstawiciela Komisji Europejskiej, Dyrektoriatu Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Spo ecznych i RównoÊci Szans, Paw a Chorà ego, dyrektora Departamentu Zarzàdzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, oraz dr. Micha a Boniego z Centrum Analiz Spo eczno- -Ekonomicznych, który omówi problemy, oceny i wyzwania wynikajàce z wp ywu Europejskiego Funduszu Spo ecznego na polski rynek pracy. W przedsi wzi ciu wzi o udzia ponad 1000 osób, reprezentujàcych ró ne podmioty, tj. partnerzy spo eczni, 16 maja 2006 r., Kraków konferencja regionalna Rozwój Zasobów Ludzkich doêwiadczenia wdra ania Europejskiego Funduszu Spo ecznego w Polsce. fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarzàdowe, Instytucje Wdra ajàce, Instytucje Zarzàdzajàce, cz onkowie Komitetów Monitorujàcych i Komitetów Sterujàcych, reprezentanci partnerstw EQUAL, a tak e projektodawcy, którzy spotykajàc si, mieli mo liwoêç wymiany wzajemnych doêwiadczeƒ, wniosków i uwag. Realizacja 23 konferencji regionalnych odbywa a si przy wspó pracy koordynatorów regionalnych w poszczególnych województwach, którymi by y wojewódzkie urz dy pracy wspólnie z regionalnymi instytucjami finansujàcymi, Regionalnymi OÊrodkami Szkoleniowymi EFS (ROSzEFS), oddzia ami Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, fundacjami, stowarzyszeniami, partnerami spo ecznymi, przedstawicielami w adz regionalnych, a tak- e publicznych s u b zatrudnienia zaanga owanych w proces wdra ania Europejskiego Funduszu Spo ecznego w poszczególnych regionach naszego kraju. Zaletà organizowanych konferencji by o przedstawienie tzw. dobrych praktyk, a wi c modelowych projektów, które dzi ki wsparciu EFS odnios y w danej dziedzinie znaczàcy sukces, Êwiadczàc tym samym o randze i bardzo du ej roli, jakà odgrywa w Polsce Europejski Fundusz Spo eczny. Janusz Nitecki, Departament Zarzàdzania EFS (MRR) Europejski Fundusz Spo eczny 9

10 temat numeru PHARE wsparcie przedakcesyjne Po akcesji do Unii Europejskiej Polska uzyska a dost p do funduszy strukturalnych. Aby przygotowaç nasz kraj do efektywnego wykorzystywania Êrodków pochodzàcych z funduszy, jeszcze przed wstàpieniem do UE liczne instytucje otrzyma y pomoc w przygotowaniu si do nowych zadaƒ. W przypadku Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS) instytucje, które mia y zarzàdzaç i wdra aç fundusz w Polsce, od 2002 roku otrzyma y wsparcie w ramach trzech projektów PHARE. Program PHARE jest formà bezzwrotnej pomocy ekonomicznej ze strony UE dla paƒstw Europy Ârodkowo- -Wschodniej. Poczàtkowo jego wsparcie obejmowa o jedynie Polsk i W gry (stàd nazwa: Program Pomocy Polsce i W grom w Restrukturyzacji Gospodarki Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economies, PHARE). W pierwszym okresie funkcjonowania program mia na celu umacnianie struktur demokratycznych oraz transformacj gospodarki, z czasem jego g ównym celem sta o si przygotowanie paƒstw akcesyjnych do integracji z UE. G ówne dziedziny obj te wsparciem w ramach PHARE to infrastruktura, rolnictwo, administracja, zasoby ludzkie, rozwój spo eczno-gospodarczy oraz integracja europejska. W programie PHARE mogà byç realizowane ró ne typy projektów, które klasyfikowane sà jako projekty typu inwestycyjnego lub projekty rozwoju instytucjonalnego. Projekty inwestycyjne pozwalajà na dofinansowanie dzia aƒ zmierzajàcych do zmian spo eczno-gospodarczych w zakresie rozwoju infrastruktury oraz dostosowania kraju beneficjenta do norm i standardów unijnych. Projekty wspierajàce rozwój instytucjonalny obejmujà pomoc finansowà procesu dostosowania prawa krajowego do ustawodawstwa unijnego oraz przygotowania danego kraju do realizacji polityk wspólnotowych i korzystania z instrumentów pomocowych UE. Celem projektów instytucjonalnych 10 Europejski Fundusz Spo eczny

11 jest te zapewnienie stabilnoêci dzia ania instytucjom gwarantujàcym funkcjonowanie systemu demokratycznego oraz przestrzeganie zasad paƒstwa prawa, skierowane sà zatem g ównie do instytucji administracji publicznej. G ównym instrumentem pomocy w ramach projektów typu instytucjonalnego jest wspó praca bliêniacza (twinning) pomi dzy instytucjà z kraju kandydujàcego i odpowiadajàcà jej instytucjà z kraju cz onkowskiego, wybranà w drodze przetargu. Dzi ki realizacji projektów rozwoju instytucjonalnego PHARE polscy urz dnicy mogli przez kilka lat korzystaç z doradztwa przedstawicieli odpowiednich instytucji z krajów cz onkowskich. Ponadto by a mo liwa realizacja komponentów inwestycyjnych oraz pomocy technicznej, które uzupe nia y wsparcie dla instytucji uzyskane w ramach twinningu. Departament Zarzàdzania EFS, jako instytucja odpowiedzialna za nadzór nad wykorzystaniem EFS w Polsce, korzysta z trzech projektów rozwoju instytucjonalnego: PHARE 2001 Rozwój kompetencji w zakresie programowania i zarzàdzania EFS, PHARE 2002 Rozwój umiej tnoêci zarzàdzania EFS oraz PHARE 2003 Doskonalenie umiej tnoêci zarzàdzania i wdra ania EFS. Dzia ania realizowane w ramach projektów by y ze sobà ÊciÊle zwiàzane i s u y y rozwojowi umiej tnoêci dotyczàcych programowania, wdra ania i zarzàdzania Êrodkami EFS. G ównym beneficjentem ww. projektów by Departament Zarzàdzania Europejskim Funduszem Spo ecznym. Ponadto w projektach przewidziano wsparcie dla pozosta ych instytucji zaanga owanych we wdra anie EFS. Projekty zaplanowano w taki sposób, aby kolejny by kontynuacjà poprzedniego, wzmacnia jego efekty i rozwiàzywa problemy, jakie pojawiajà si na kolejnych etapach wykorzystania Êrodków EFS. Wszystkie trzy projekty mia y podobnà struktur. We wszystkich strona polska wspó pracowa a w ramach twinningu z konsorcjum utworzonym przez Ministerstwo Pracy Finlandii oraz Ministerstwo Pracy i Âwiadczeƒ Emerytalnych Wielkiej Brytanii. Realizowano tak e kontrakty typu inwestycyjnego lub pomocy technicznej. Ich celem by o zapewnienie pracownikom instytucji, odpowiedzialnych za realizacj projektów finansowanych w ramach EFS, odpowiedniego przygotowania poprzez szkolenia i doradztwo, zaopatrzenie w niezb dny sprz t komputerowy oraz oprogramowanie, a tak e promocja EFS w ca ym kraju. Ulla Jatila, Project Leader PHARE 2001, Timo Ronkainen, Project Leader PHARE Marta Rudnik, starszy specjalista w Departamencie Zarzàdzania EFS (MRR) Wizyta w WUP Toruƒ w ramach PHARE 2003, luty 2006 r. Europejski Fundusz Spo eczny 11

12 temat numeru Doskonalenie umiej tnoêci zarzàdzania i wdra ania EFS PHARE 2003 Wykorzystanie Êrodków EFS wymaga od ka dego kraju cz onkowskiego przygotowania odpowiednich struktur administracyjnych. W roku 1998 ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej rozpocz o przygotowania do absorpcji Êrodków EFS. Nale a o powo aç struktury odpowiedzialne za zarzàdzanie i wdra anie EFS oraz przygotowanie pracowników zaanga owanych w przysz à realizacj EFS w zakresie ich kompetencji w programowaniu, wdra aniu i zarzàdzaniu funduszem. W W 2005 r. Departament Zarzàdzania EFS rozpoczà realizacj ostatniego z trzech projektów PHARE, które mia y przygotowaç t instytucj do efektywnego wype niania zadaƒ. PHARE 2003 sk ada si z pi ciu kontraktów. Wa nym elementem kontraktu pierwszego by o uczestnictwo w projekcie D ugoterminowego Doradcy Wspó pracy Bliêniaczej (Resident Twinning Adviser RTA) z Finlandii, który podczas realizacji projektu pracowa w Polsce. RTA s u y bie àcà pomocà w realizacji zadaƒ Departamentu. Ponadto pe ni rol koordynatora wizyt innych ekspertów i czuwa nad terminowà realizacjà umowy bliêniaczej. Dzia ania w ramach umowy rozpocz y si w styczniu 2005 r., zakoƒczy y w czerwcu 2006 r. Celem projektu by o przygotowanie Departamentu Zarzàdzania Funduszami (DZF) oraz pozosta ych instytucji wdra ajàcych EFS w Polsce do zamkni cia okresu programowania oraz przygotowanie do kolejnego okresu Umowa bliêniacza w PHARE 2003 przewidywa a g ównie wsparcie eksperckie. Odby y si trzy wizyty studyjne z udzia em 12 osób z DZF. W trakcie realizacji twinningu zorganizowano szkolenia dla 4000 osób. Kontrakt drugi przewidywa wdro enie wielu dzia- aƒ informacyjnych i promocyjnych pod kàtem EFS. Przygotowano film promocyjny dotyczàcy rezultatów najciekawszych projektów oraz spot reklamowy promujàcy EFS, które wydano w 100 tys. egzemplarzy. Zaplanowano i zrealizowano tak e ogólnopolskà konferencj oraz cykl 22 konferencji tematycznych poêwi conych dzia aniom Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), w których àcznie udzia wzi o ponad 3 tys. osób. Wydano podr cznik dotyczàcy zarzàdzania projektami. Potencjalni projektodawcy otrzymali p yty CD z dokumentami programowymi, podr czniki i niezb dne akty prawne. Kontrakt trzeci zak ada przeprowadzenie serii szkoleƒ dla osób zaanga owanych w realizacj projektów finansowanych z EFS, obejmujàcych takie zagadnienia jak animacja lokalna, cykl zarzàdzania projektami, podstawy systemu wdra ania funduszy strukturalnych w Polsce, finanse, sprawozdawczoêç, monitoring i ewaluacja projektu, podstawy pomocy publicznej oraz Prawa zamówieƒ publicznych w kontekêcie EFS. W ramach kontraktu przygotowano materia y szkoleniowe i informacyjne. Ponadto uruchomiono platform e-learningowà. Kontrakt czwarty, inwestycyjny, zak ada dalsze zakupy sprz tu dla instytucji zaanga owanych we wdra- anie EFS. Kontrakt piàty mia na celu zakup oprogramowania dla instytucji wdra ajàcych EFS, w tym m.in. aplikacji wspomagajàcej ocen wdra ania SPO RZL. W tym kontrakcie planowany by równie rozwój systemu Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Spo ecznego (PEFS) i dostosowanie go do nowych wymagaƒ wskazanych w zwiàzku z kolejnym okresem programowania Seria wizyt studyjnych, w których wzi li udzia pracownicy instytucji zaanga owanych we wdra anie EFS w Polsce, umo liwi a poznanie ró norodnoêci form jego wykorzystania w innych krajach. DoÊwiadczenia paƒstw cz onkowskich, przekazywane podczas spotkaƒ dwustronnych, sta y si impul- 12 Europejski Fundusz Spo eczny

13 sem do opracowania polskich rozwiàzaƒ. Pokaza y równie jak w praktyce przebiega wdra anie, zarzàdzanie, promowanie oraz kontrolowanie wykorzystania Êrodków EFS. Wspó praca z partnerami twinningowymi, zw aszcza proces ich wyboru i negocjacje treêci umów bliêniaczych, by a niezwykle cenna, w przysz oêci pozwoli bowiem pracownikom DZF na przygotowanie oferty w przetargach dotyczàcych twinningu dla kolejnych paƒstw kandydujàcych. Wsparcie finansowe udzielone w ramach kontraktów inwestycyjnych umo liwi o zwi kszenie zasi gu oraz skali inwestycji i szkoleƒ. Bez dofinansowania z funduszy PHARE dzisiejsze wyposa enie instytucji zaanga owanych w realizacj projektów finansowanych ze Êrodków EFS bez wàtpienia by oby skromniejsze, natomiast realizacja zadaƒ zwiàzanych z EFS zapewne napotka aby wi cej utrudnieƒ. Reasumujàc, realizacja projektów PHARE mia a znaczàcy wp yw na terminowe przygotowanie instytucji, których zadaniem jest wdra anie EFS w Polsce. Wzmocniono ich potencja kadrowy, wyposa ono instytucje w oprogramowanie oraz sprz t umo liwiajàcy monitorowanie efektów realizacji projektów. W ramach projektów rozwoju instytucjonalnego PHARE polskie instytucje uzyska y wsparcie w procesie dostosowywania si do nowych wymagaƒ, dzi ki czemu 1 maja 2004 r. Polska mog a przystàpiç do wykorzystywania Êrodków EFS. Realizowane nadal projekty PHARE doprowadzà do stworzenia rozwini tego i sprawnego systemu zarzàdzania i wdra ania EFS. Marta Rudnik, starszy specjalista w Departamencie Zarzàdzania EFS (MRR) Europejski Fundusz Spo eczny 13

14 wywiad Wszystko dzi ki PHARE Rozmowa z Piotrem Stronkowskim, zast pcà dyrektora Departamentu Zarzàdzania EFS Jak ocenia Pan wspó prac z Finami i Brytyjczykami w ramach umowy bliêniaczej? T wspó prac oceniamy bardzo dobrze. Dzi ki ich zaanga owaniu, ale tak e elastycznoêci, gotowoêci do dostosowywania si do naszych potrzeb wspó praca przebiega a bardzo harmonijnie. Szczególnie z partnerami fiƒskimi odnaleêliêmy podobnego ducha wspó pracy. W efekcie wspólnie aplikowaliêmy w 2005 r. o twinning w Bu garii, a teraz Finowie zaprosili nas do wspó organizowania najwi kszego wydarzenia dotyczàcego EFS w okresie prezydencji fiƒskiej w Radzie konferencji Vision for the Future Innovation of ESF. Realizacja wspó pracy bliêniaczej przyczyni a si do znaczàcego poszerzenia wiedzy o EFS wêród pracowników instytucji zaanga owanych we wdra anie EFS w Polsce. Wsparcie ekspertów twinningowych pozwoli o na lepsze przygotowanie DZF do negocjacji treêci dokumentów programowych z Komisjà Europejskà. Eksperci wspierali pracowników polskich instytucji w interpretacji regulacji UE oraz w procesie ustalania roli i obowiàzków poszczególnych instytucji. DoÊwiadczenia partnerów twinningowych, zarówno w planowaniu sposobów wykorzystania EFS, jak i praktycznym realizowaniu za o onych planów, okaza y si bardzo przydatne. Doradztwo ekspertów pozwoli o uniknàç wielu b dów w poczàtkowej fazie wykorzystania Êrodków funduszu. Czy podczas tej wspó pracy wydarzy o si coê nietypowego, coê co zapami ta Pan na d ugo? W porównaniu z innymi projektami tego rodzaju nietypowe by o wspólne aplikowanie o kolejny kontrakt twinningowy w kraju kandydujàcym Bu garii jeszcze w trakcie realizacji kontraktu. Fiƒscy koledzy zaproponowali nam kooperacj przy tworzeniu oferty. Razem braliêmy udzia w rozmowie kwalifikacyjnej w Sofii. Tym samym Finowie dali wyraz uznania dla naszych post pów i skutecznoêci w wykorzystywaniu EFS. Pragn podkreêliç, e chocia wówczas nie uda o nam si wygraç konkursu na twinning w Bu garii, wcià traktujemy Finów jako naszych g ównych partnerów w przysz ych przedsi wzi ciach wià àcych si ze wspó pracà ponadnarodowà. Na ile Program PHARE przyczyni si do przygotowania do wdra ania Europejskiego Funduszu Spo ecznego w Polsce? W olbrzymim stopniu dzi ki codziennej, bie àcej wspó pracy mogliêmy lepiej zrozumieç zasady wdra- ania funduszy strukturalnych. ByliÊmy Êwiadomi, jakie elementy sà kluczowe i na co szczególnie musimy zwróciç uwag. Pomoc cz sto przybiera a te wymiar praktyczny mogliêmy bazowaç na wzorach dokumentów, wytycznych, ale i dotyczy a trudniejszych zagadnieƒ: budowania odpowiednich relacji z partnerami (szczególnie regionami), dbania o dobrà komunikacj. Nieprzypadkowo w poczàtkowym okresie wdra ania funduszy strukturalnych relatywnie mniejsze trudnoêci sprawia y nam wymagania europejskie gdy do nich byliêmy ju przygotowani wi ksze powodowa nasz krajowy porzàdek prawny. W jakim stopniu mo emy pos u yç si dobrymi praktykami wypracowanymi podczas realizacji PHARE we wdra aniu EFS? Projekty PHARE realizowane w DZF mia y na celu jak najlepsze przygotowanie polskich instytucji do wdra ania EFS. Mo na wi c zaryzykowaç stwierdzenie, e w du ej mierze obecnie wypracowane dobre praktyki zawdzi czamy wspó pracy z ekspertami twinningowymi. Podczas ostatniego projektu PHARE fiƒscy eksperci zach cili nas do przyjrzenia si systemowi wdra ania EFS w wybranej instytucji wdra ajàcej SOP RZL pod kàtem identyfikacji dobrych praktyk. Zespó z o ony z dwóch ekspertek: Kati Torniainen i Rikki-Marii Turkia, RTA, oraz czterech przedstawicieli DZF dokona analizy systemu wdra ania EFS w Wojewódzkim Urz dzie Pracy w Toruniu. Wyniki tego przedsi wzi cia zosta y opublikowane w czerwcu br. w broszurze Dobre praktyki we wdra aniu Europejskiego Funduszu Spo ecznego Wojewódzki Urzàd Pracy w Toruniu. 14 Europejski Fundusz Spo eczny

15 wywiad PHARE teraz mo na wi cej Rozmowa z Tomaszem Gierwatowskim, kierownikiem projektu w WYG International FFirma WYG International realizowa a wiele projektów wspó finansowanych ze Êrodków PHARE. Czy nie al Panu egnaç si z tym Programem? Dla WYG International Fundusz PHARE i projekty finansowane z tego êród a stanowi y znaczny udzia w strukturze realizowanych przedsi wzi ç. Fina ostatniej edycji nie oznacza jednak odejêcia od problematyki podejmowanej w ramach inicjatyw finansowanych z tego êród a. JesteÊmy zwiàzani z zagadnieniami rozwoju rynku pracy i instytucji, które dzia ajà w jego obszarze, ze wspieraniem organizacji wdra ajàcych projekty finansowane ze Êrodków pomocowych, rozwojem zasobów ludzkich. Do niedawna w odniesieniu do projektów finansowanych ze Êrodków PHARE podstaw implementacji stanowi y procedury unijne. System ten stanowi w pewnym sensie równoleg à rzeczywistoêç formalnoadministracyjnà wobec istniejàcych polskich rozwiàzaƒ prawnych i zwyczajów post powania. By o to widoczne m.in. w organizowaniu przetargów, wyborze wykonawców, konstrukcji umów i nadzorowaniu ich realizacji. Du à rol odgrywa a wówczas Delegatura Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie zatwierdzano wiele decyzji le àcych po stronie polskich instytucji wdra ajàcych. Takie rozwiàzania cz sto powodowa y postrzeganie zarówno Funduszu PHARE, jak i instytucji zajmujàcych si wdra aniem projektów finansowanych z tych êróde, jako instytucji zewn trznych wobec administracji i innych krajowych podmiotów. Sytuacja ta jednak zmieni a si. Zauwa ono istotny wp yw Funduszu PHARE na wiele dziedzin ycia, w tym rozwój administracji i trzeciego sektora. Trudno nie doceniç olbrzymich nak adów na komputeryzacj administracji, finansowanie szkoleƒ i implementacji nowych rozwiàzaƒ systemowych, finansowanie rozwoju organizacji pozarzàdowych i ich oddolnych inicjatyw. Ostatnia edycja projektów PHARE podlega a ju przepisom polskim, podobnie jak wdra anie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego. W Prawie zamówieƒ publicznych wykorzystano doêwiadczenia m.in. PARG i innych przepisów europejskich. Czy doêwiadczenia zdobyte w trakcie kilku lat wdra ania PHARE okaza y si przydatne w realizacji projektów wspó finansowanych z funduszy strukturalnych? Zdecydowanie tak! I nie by o to kilka, lecz kilkanaêcie lat realizacji projektów, które w obszarze zarówno przygotowaƒ, jak i wdra ania przypomina y przedsi wzi cia finansowane ze Êrodków strukturalnych. Projekty PHARE musia y byç w aêciwie opisane i uargumentowane, cz sto poprzedzone analizami i badaniami. To podejêcie musia o byç stosowane na poziomie krajowym, gdy ubiegaliêmy si o transze Êrodków PHARE na kolejne lata, i na poziomie ka dego projektodawcy, kiedy sk adano aplikacje o dotacje nawet na ma y lokalny projekt. Wdra anie projektów PHARE nauczy o te odpowiedzialnoêci realizatorów za podj te zobowiàzania treêç projektu stanowi a za àcznik do umowy. Pozwoli o to zwróciç uwag na koniecznoêç zaplanowania systemu monitorowania i oceny rezultatów, co cz sto przybiera o postaç badaƒ Êledzenia kariery zawodowej uczestników programu. To w ramach projektów PHARE powstawa y np. pierwsze inicjatywy partnerstw lokalnych, kampanie spo eczne, debaty publiczne. Nie sposób wymieniç wszystkich zalet Funduszu PHARE w zakresie przygotowania instytucji szczebla krajowego i regionalnego oraz sektora organizacji pozarzàdowych i firm prywatnych do wdra ania projektów z funduszy strukturalnych zdobyte doêwiadczenie jest trudne do przecenienia. Realizujàc kontrakt szkoleniowo-doradczy dla DZF, mieliêcie Paƒstwo okazj oddolnie poznaç stan przygotowania polskich instytucji do zarzàdzania i wdra ania EFS. Jakà ocen mo na wystawiç tym instytucjom? MogliÊmy przyjrzeç si zarówno administracji publicznej, jak i organizacjom pozarzàdowym. Instytucje te sà nadal w procesie przygotowania do zarzàdzania i wdra ania EFS. Okres programowania choç jest jeszcze du o pracy koƒczy si. Dotychczasowe doêwiadczenia powinny pomóc w wypracowaniu sprawnego modelu dla okresu Dzisiaj instytucje te, przede wszystkim administracja, wcià stojà przed du ym organizatorskim i kadrowym wyzwaniem. Trzeba przygotowaç nowe, sprawne struktury, które b dà w stanie skutecznie zarzàdzaç i wdra aç dzia ania podejmowane w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Nale y przygotowaç nowych pracowników i jednoczeênie umo liwiç rozwój kadrze pracujàcej w instytucjach poêredniczàcych i wdra ajàcych. To od kwalifikacji kadry w znaczàcej mierze zale y pomyêlnoêç kolejnych siedmiu lat. W przypadku organizacji pozarzàdowych i sektora prywatnego liczba z o onych wniosków w pierwszym okresie programowania Êwiadczy o olbrzymim zapale i determinacji do korzystania ze Êrodków pomocowych. Tak jak kilkanaêcie lat aktywnej obecnoêci Funduszu PHARE pomog o zmieniç wiele dziedzin ycia spo ecznego i gospodarczego, tak teraz jeszcze wi cej mo na dokonaç z Europejskim Funduszem Spo ecznym. Europejski Fundusz Spo eczny 15

16 dobre praktyki Dzia anie 2.1 Szko a marzeƒ Szko a Marzeƒ to projekt pomocy uczniom ze szkó wiejskich, realizowany w ramach Dzia ania 2.1 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) przez Fundacj Centrum Edukacji Obywatelskiej, której partnerami sà Polska Fundacja Dzieci i M odzie y oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Ogólna wartoêç projektu wynosi z. W jego ramach szko y wiejskie otrzymujà dotacj na prowadzenie dzia aƒ wspomagajàcych uczniów, wsparcie merytoryczne oraz ofert szkoleƒ dla nauczycieli. W paêdzierniku 2005 r. w ca ej Polsce 443 szko y rozpocz y realizacj swoich programów rozwojowych. Przedstawiamy sprawozdanie z prezentacji regionalnej dorobku ma opolskich szkó uczestniczàcych w projekcie Szko a Marzeƒ, która jako pierwsza odby a si w Rabie Wy nej. Wr czenie podzi kowaƒ dla w adz samorzàdowych, dyrekcji i nauczycieli szkó z gminy Klucze. UroczystoÊç podsumowujàca prac 30 ma opolskich szkó uczestniczàcych w ogólnopolskim projekcie pomocy uczniom ze szkó wiejskich Szko a Marzeƒ odby a si 9 wrzeênia 2006 r. w Gimnazjum nr 1 im. Ojca Âwi tego Jana Paw a II w Rabie Wy nej. Patronat honorowy nad prezentacjà sprawowali Arcybiskup Metropolita Prowincji Krakowskiej, Wojewoda Ma opolski, Marsza ek Województwa Ma opolskiego, Ma opolski Kurator OÊwiaty, Starosta Powiatu Nowotarskiego. Patronat medialny obj li: TVP 3 Kraków, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Radio Kraków Ma opolska, Radio Alex. Pe ny wykaz prezentacji regionalnych dost pny jest na stronie internetowej: Regionalnà prezentacj zorganizowa y Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ma opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Wójt Gminy Raba Wy na. Celem uroczystoêci by o przedstawienie w formie ekspozycji, prezentacji multimedialnych, wyst pów artystycznych efektów pracy szkó podstawowych, gimnazjów, szkó ponadgimnazjalnych oraz samorzàdów lokalnych zaanga owanych w projekt. Prezentacja mia a te charakter festynu cz Êcià integralnà imprezy by barwny korowód ponad 1000 uczniów z udzia em orkiestr, kapel góralskich i b bniarzy z Kluczy. W prezentacji wzi li udzia przedstawiciele Zakladnej Szkoly z Ni nej na S owacji, którzy wspó pracowali z m odzie- à szkó ma opolskich. UroczystoÊç zgromadzi a ponad 1200 osób: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkó, przedstawicieli Urz du Marsza kowskiego, samorzàdów lokalnych, nadzoru pedagogicznego oraz placówek kulturalno-oêwiatowych. Ponadto w Rabie Wy nej goêcili: Andrzej Sasu a, wicemarsza ek województwa ma opolskiego, Józef Rostworowski, ma opolski kurator oêwiaty, Katarzyna Oleksa, przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN, Edward Siarka, pose na Sejm RP, Katarzyna Znaniecka-Vogt, dyrektor projektu Szko a Marzeƒ, Ewa Masny, starszy koordynator CEO, Danuta So tys, dyrektor MCDN w Krakowie. Honorowi goêcie, otwierajàc uroczystoêç, podkreêlali wag i znaczenie Szko y Marzeƒ najwi kszego w Polsce projektu zwi kszania szans edukacyjnych i yciowych uczniów szkó

17 (...) Dobra szko a to przede wszystkim màdra szko a. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaanga owani w nià ludzie poczujà si zwiàzani najpi kniejszym zadaniem zadaniem cierpliwego i pe nego spokojnej màdroêci ukazywania dojrzewajàcym ludziom, jak byç cz owiekiem naprawd (...) Karol Wojty a wiejskich realizowanego przez organizacj pozarzàdowà. W wystàpieniach zwrócono uwag na to, i szans wiejskich dzieci na dobry start w doros e ycie nie sposób wyrównaç w samej szkole, do tego konieczna jest wspó praca ze Êrodowiskiem lokalnym. I to si uda o. Realizacja projektu wzmocni a zwiàzek szkó ze spo ecznoêciami lokalnymi wokó wspólnych dzia aƒ przygotowujàcych m odych ludzi do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w doros ym yciu. Ma opolanie na realizacj marzeƒ swoich uczniów otrzymali z. Szko a Marzeƒ w województwie ma opolskim nie skoƒczy si w paêdzierniku 2006 r. Wiele rozpocz tych zaj ç, choç w mniejszym zakresie, b dzie kontynuowanych. Uczniowie nadal b dà mogli rozwijaç swoje potrzeby edukacyjne i spo eczne, budowaç wiar we w asne mo liwoêci i poczucie w asnej wartoêci. Koordynator i konsultanci Regionalnego OÊrodka Konsultacyjnego dzia ajàcego przy Ma opolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie podsumowali efekty pracy szkó w ramach projektu. Zrealizowano godzin zaj ç pozalekcyjnych, dzia a o 277 kó pozalekcyjnych, przeprowadzono 291 wycieczek edukacyjnych, wyjazdów do kina i teatru. Opracowano 55 projektów przygotowujàcych do wejêcia na rynek pracy, kilka szkolnych lub mi dzyszkolnych oêrodków kariery, Gminne OÊrodki Informacji i Poradnictwa Zawodowego, Centrum Poradnictwa Rodzinnego, Biuro Kariery Zawodowej, cykle zaj ç dotyczàcych planowania kariery edukacyjno-zawodowej to efekt pracy ma opolskich szkó w zakresie pomocy m odym ludziom oraz ich rodzicom we wspólnym planowaniu indywidualnej Êcie ki rozwoju ucznia. Laboratorium Wiedzy, Pogotowie Dydaktyczne, Akademia Sukcesu, Kapita Przysz oêci, Kiedy zostan studentem, Centrum Mediacji i Negocjacji te interesujàce projekty sà adresowane do uczniów zagro onych wypadni ciem z systemu oêwiaty, uczniów wykazujàcych problemy w nauce lub zwiàzane z przystosowaniem spo ecznym. W czasie przerwy wszyscy uczestnicy udali si na b onia w pobli u gimnazjum, gdzie w namiotach serwowano im regionalne potrawy, natomiast kapele góralskie i orkiestra OSP z Lipnika umila y degustacj. Regionalna prezentacja projektu Szko a Marzeƒ dowiod a gotowoêci i radoêci nauki dzieci w szko ach wiejskich, potwierdzi a ich ch ç poznawania Êwiata, potrzeb uczestnictwa w kulturze, rozwijania zainteresowaƒ. Kierunek dzia aƒ ma opolskich Szkó Marzeƒ mo na okreêliç has em: Moja pasja mojà przysz oêcià. Wr czenie dyplomów przez ma opolskiego kuratora oêwiaty, wicemarsza ka województwa ma opolskiego i dyrektora projektu z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Anna Pawlikowska-Wójcicka, koordynator projektu Szko a Marzeƒ w Ma opolsce Korowód artystyczny ma opolskich Szkó Marzeƒ. Europejski Fundusz Spo eczny 17

18 dobre praktyki Katarzyna Stachowicz, w aêcicielka i dyrektor szko y nauki j zyków obcych w Chmielniku. Prze ama am barier W ramach projektów realizowanych w 2005 r. w woj. Êwi tokrzyskim przyznano àcznie 479 dotacji na podj cie dzia alnoêci gospodarczej. Oznacza to jednoczeênie takà samà liczb nowych podmiotów gospodarczych w regionie. Samozatrudnienie nale y do najbardziej po àdanych form aktywnoêci osób bezrobotnych. Jej atrakcyjnoêç zwi ksza fakt, i nowo powstajàce firmy cz sto poprzez rozwój tworzà kolejne miejsca pracy, przyczyniajàc si do spadku bezrobocia. Tak w aênie jest w przypadku nowo powsta ej szko y nauki j zyków obcych uruchomionej w Chmielniku przez Katarzyn Stachowicz ze Êrodków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. S Skàd wzià si pomys otwarcia szko y j zykowej i dlaczego w aênie to, a nie inne przedsi wzi cie? Ukoƒczy am Akademi Ekonomicznà w Krakowie na kierunku zarzàdzanie i marketing. Kilkakrotnie wyje d a am na sta e za granic i stàd wiedzia am, jakà popularnoêcià cieszy si nauka j zyków obcych. Szko a to tak e kontakty z dzieçmi, co lubi najbardziej. Otwarcie szko y j zykowej w Kielcach, gdzie rynek jest ju nasycony, by oby karko omnym przedsi wzi ciem. Cz sto natomiast przebywam w Chmielniku. Znam specyfik tutejszego rynku i wiem, e jako pierwsza mia am ten pomys. Dowiedzia- am si równie, e istnieje zapotrzebowanie na tego typu us ug. Nie wszyscy majà czas i Êrodki na to, by doje d aç na kursy do Kielc czy Buska-Zdroju. Postanowi am spróbowaç i nie a uj! W jaki sposób dowiedzia a si Pani o mo liwoêci dofinansowania z EFS? B dàc zarejestrowana w Urz dzie Pracy jako bezrobotna, rozwa a am pomys y na dalsze ycie. Dzi ki temu, i ukoƒczy am te m.in. europeistyk, mia am doêç du à wiedz o funduszach strukturalnych i mo liwoêci ich wykorzystania w ró nych obszarach. Przyznam, e w obecnym gàszczu przepisów i procedur nieco obawia- am si startowaç z w asnà firmà. Z materia ów informacyjnych, jakie otrzyma am w urz dzie pracy, dowiedzia am si o nowych mo liwoêciach wsparcia dla ludzi m odych, a tak e przedsi wzi ç obj tych wsparciem Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Sporo pomogli mi równie pracownicy urz du, którzy przybli yli mi obowiàzujàce procedury oraz przekazali niezb dne informacje. Po przemyêleniu wszystkich za i przeciw podj am decyzj. W jakim stopniu otrzymane Êrodki okaza y si pomocne w uruchomieniu dzia alnoêci gospodarczej? Pieniàdze, które otrzyma am z Sektorowego Programu Operacyjnego za poêrednictwem urz du pracy, zgodnie z umowà, przeznaczy am na wyposa enie mojej szko y w sprz t i niezb dne materia y. Odpowiednio wczeêniej znalaz am w aêciwy lokal, który jest po o ony w centrum miasteczka i spe nia wszystkie moje warunki. Musia am si Êpieszyç, gdy zbli a si poczàtek roku szkolnego we wrzeêniu podpisa am umow z Powiatowym Urz dem Pracy, a ju w paêdzierniku w mojej szkole rozpocz - y si zaj cia. Obecnie dost pne Êrodki Unii Europejskiej stwarzajà naprawd du e mo liwoêci dzia ania m odym ludziom, którzy majà konkretny pomys na w asny biznes. Pieniàdze otrzyma am bardzo szybko, dzi ki czemu mog am dokonaç zakupów sprz tu niezb dnego do rozpocz cia dzia alnoêci. W przypadku dotacji w ramach SPO RZL procedura jest prosta: je eli twój pomys jest dobry i w ocenie komisji ma realne szanse powodzenia, przedstawiasz biznesplan, spe niasz okreêlone kryteria i masz szans otrzymaç niezb dne pieniàdze. Jakie sà plany na najbli szà przysz oêç? Moja szko a cieszy si ju w Chmielniku sporà popularno- Êcià. Ale najwa niejsze dla mnie jest to, e prze ama am barier i zdecydowa am si si gnàç po Êrodki Unii Europejskiej. Okaza o si to du o prostsze, ni myêla am. Mam nadziej, e to dopiero poczàtek mojej przygody z funduszami strukturalnymi. Zamierzam ponownie ubiegaç si o dofinansowanie z EFS i w przysz oêci utworzyç dodatkowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej. Aplikuj równie o Êrodki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, by w ten sposób poszerzyç zakres prowadzonej dzia alnoêci. Dost p do funduszy traktuj jako prawdziwà szans rozwoju, a dotychczasowe doêwiadczenia pozwalajà mi z optymizmem patrzeç w przysz oêç. Rozmawia Pawe Lulek, pracownik ds. promocji i informacji EFS w Wojewódzkim Urz dzie Pracy (przedruk z Biuletynu SPO RZL Wojewódzkiego Urz du Pracy w Kielcach) 18 Europejski Fundusz Spo eczny

19 dobre praktyki Dzia anie 1.1 Model programów szkoleniowych dla publicznych s u b zatrudnienia W ramach projektu zostanà przeprowadzone wst pne badania potrzeb szkoleniowych oraz pilota e szkoleniowe z superwizjà. Poprzez pilota e zostanà zweryfikowane za o enia i na tej podstawie zostanie opracowany raport z modelem Êcie ki kszta cenia na zasadzie LLL (life long learning) dla wspomnianej grupy. Raport b dzie zawiera zalecane modu y szkoleniowe oraz formy i techniki ich prowadzenia. Projekt zak ada równie powstanie internetowej platformy s u àcej doradztwu, wymianie doêwiadczeƒ oraz najlepszych praktyk z wykorzystaniem projektów finansowanych z Programów Wspólnotowych w Unii Europejskiej (Leonardo da Vinci, Socrates-Grundtvig). Dzia ania w projekcie realizowane sà w trzech fazach. Pierwsza sk ada si z badaƒ potrzeb szkoleniowych w wybranych urz dach pracy, nast pnie rekrutacji pracowników wysy anych na pilota e, sporzàdzeniu raportu oczekiwaƒ oraz analizy kompetencji zawodowych, jakie sà niezb dne do zadaƒ wykonywanych przy pracy z osobami bezrobotnymi. Druga to realizacja pilota owych szkoleƒ. Trzecia polega na opracowaniu raportu z modelem programów szkoleniowych. Wszystkie te dzia ania s u à jak najlepszemu dostosowaniu oferty us ugowej instytucji rynku pracy (w szczególnoêci powiatowych urz dów pracy) do wzrastajàcych potrzeb w zakresie zaktywizowania zawodowego osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy. Projekt koncentruje si na wypracowaniu modelu programów szkoleniowych dla Publicznych S u b Zatrudnienia. Dla nas istotnym elementem jest, aby powsta standard programów szkoleniowych majàcych zastosowanie w edukacji zawodowej pracowników publicznych s u b zatrudnienia. Za o enia te chcemy osiàgnàç poprzez szkolenia pilota owe. ZorganizowaliÊmy ju siedem edycji takich szkoleƒ, przed nami sà jeszcze dwie. Dzi ki ankietom ewaluacyjnym i badaniom potrzeb szkoleniowych za o enia tych programów znajdà si w folderze koƒcowym projektu mówi Igor Mertyn, koordynator projektu. Igor Mertyn, koordynator projektu. Europejski Fundusz Spo eczny 19

20 instytucja wdra ajàca Wojewódzki Urzàd Pracy w Warszawie W Wojewódzkim Urz dzie Pracy w Warszawie od 2003 roku dzia a punkt informacyjny, w którym ka dy zainteresowany móg dowiedzieç si wszystkiego o cz onkostwie Polski w Unii Europejskiej oraz roli w wykorzystaniu funduszy strukturalnych przez instytucje rynku pracy. Z momentem wejêcia Polski do Unii Europejskiej Wojewódzki Urzàd Pracy w Warszawie zaczà pe niç rol Instytucji Wdra ajàcej w systemie wdra ania programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego. W województwie mazowieckim Urzàd odpowiada za pi ç dzia aƒ, tj. Dzia anie 1.2 Perspektywy dla m odzie y oraz Dzia anie 1.3 Przeciwdzia anie i zwalczanie d ugotrwa ego bezrobocia finansowane z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, a tak e Dzia anie 2.1 Rozwój umiej tnoêci powiàzany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwoêci kszta cenia ustawicznego w regionie, Dzia anie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzàcych z rolnictwa, Dzia anie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagro- onych procesami restrukturyzacyjnymi finansowane z EFS w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W paêdzierniku 2003 roku w Wojewódzkim Urz dzie Pracy w Warszawie powsta Wydzia Obs ugi EFS, pod kierownictwem Anny Chomy, liczàcy kilkanaêcie osób. Z czasem do zespo u do àczyli m odzi, kompetentni urz dnicy i tak obecnie liczba jego pracowników zwi kszy a si do ponad 50 osób. Wydzia podlega Edwardowi Markowi Wroniewskiemu, wicedyrektorowi ds. regionalnej polityki rynku pracy i funduszy strukturalnych, którego mo na nazwaç g ównym architektem tej jednostki. W ramach Wydzia u Obs ugi EFS dzia a 6 zespo ów merytorycznie realizujàcych poszczególne zadania ZPORR i SPO RZL. Sà to Zespó ds. Informacji i Promocji EFS pod kierownictwem Agnieszki Michalskiej, Zespó ds. Projektów SPO RZL pod kierownictwem Paw a S ktasa, Zespó ds. Kontroli pod kierownictwem Micha a Twardego oraz trzy zespo y obs ugujàce ZPORR. Szesnastoosobowy Zespó ds. Projektów SPO RZL odpowiada za ocen formalnà projektów w obszarze Dzia aƒ 1.2 i 1.3, monitorowanie realizacji projektów i ich rozliczanie, przygotowywanie okresowych, rocznych sprawozdaƒ z realizowanych zadaƒ. Natomiast Zespó ds. Kontroli SPO RZL liczàcy 5 osób zajmuje si kontrolà u projektodawców. Zespó Informacji i Promocji EFS w sk adzie pi cioosobowym zajmuje si promocjà dzia aƒ wdra anych przez Wojewódzki Urzàd Pracy w Warszawie. Odpowiada za kontakty z mediami, prowadzi punkty konsultacyjne dla projektodawców i osób chcàcych skorzystaç ze wsparcia funduszy unijnych na Mazowszu w filiach Wojewódzkiego Urz du Pracy w Warszawie. WUP w Warszawie dysponowa kwotà ok. 255 mln z zaplanowanych w obszarze dzia aƒ SPO RZL. Z tej sumy dotychczas wydano ok. 150 mln z. Wsparciem w ramach tych dzia aƒ obj to blisko 30 tysi cy osób z ca ego Mazowsza. Najbardziej popularne formy pomocy Beneficjentom (Odbiorcom Ostatecznym) to: apple pomoc w poszukiwaniu pracy, apple szkolenia zawodowe, apple doradztwo Êwiadczone osobom zamierzajàcym rozpoczàç w asnà dzia alnoêç gospodarczà oraz rozpoczynajàcym takà dzia alnoêç, apple jednorazowe Êrodki na podj cie dzia alnoêci gospodarczej, apple subsydiowanie wydatków na tworzenie nowych miejsc pracy. Koƒczy si ju okres programowania Wojewódzkiemu Urz dowi Pracy sprawnie uda o si zagospodarowaç pieniàdze z Europejskiego Funduszu Spo ecznego zgodnie z powy szymi za o eniami. SPO RZL na Mazowszu w obszarze dwóch dzia aƒ, gdzie WUP jest Instytucjà Wdra ajàcà, okaza si sukcesem. Powiatowym Urz dom Pracy, które realizowa y projekty w ramach schematu a) zarówno 1.2, jak i 1.3 uda o si poprawiç mobilnoêç rynku pracy. Szczególnie du à aktywnoêcià w pozyskiwaniu funduszy unijnych wykaza si Powiatowy Urzàd Pracy w Pu tusku, który realizowa siedem projektów w ramach Dzia ania 1.2 i 1.3 SPO RZL. Niewàtpliwie pomog y one osobom bezrobotnym w poruszaniu si po rynku pracy, a w konsekwencji w zdobyciu zatrudnienia. Spo- Êród wszystkich urz dów pracy na Mazowszu PUP w Pu tusku objà wsparciem najwi kszy odsetek osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Wojewódzki Urzàd Pracy w Warszawie powoli koƒczy dzia ania finansowane w okresie i przygoto- 20 Europejski Fundusz Spo eczny

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo