Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami?"

Transkrypt

1 1 Kobiety w œwiecie logistyki relacje a biznes 16 maja 2013 r. Warszawa PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 12 kwietnia 2013 Nr 07 (45) Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami? Wtrudnych czasach bran a logistyczna optymalizuje nie tylko ³añcuchy dostaw, ale te procesy zwi¹zane z zarz¹dzaniem kadrami, przenosz¹c ich obs³ugê na zewn¹trz. Poza typowymi us³ugami rekrutacji, dziêki outsourcingowi i optymalizacji procesów HR, w niektórych obszarach przedsiêbiorstwa mog¹ obni yæ koszty zwi¹zane z zatrudnieniem pracowników nawet do 8 proc. To co jest istotne w bran y logistycznej, to efektywne zarz¹dzanie czasem pracy, zw³aszcza w magazynach, gdzie czas pracy i iloœæ pracowników tymczasowych, uzale nione s¹ od sezonowoœci. Powierzenie firmie zewnêtrznej planowania zatrudnienia pracowników mo e odbywaæ siê jako planowanie czasu pracy. Wówczas pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za takie planowanie czasu mo na przenieœæ na firmê zewnêtrzn¹, aby w ramach elastycznoœci w kszta³towaniu poziomu zatrudnienia, który mo e zmieniaæ siê z dnia na dzieñ, nie powstawa³y dodatkowe koszty zwi¹zane z godzinami nadliczbowymi lub postojowymi. Sztuk¹ jest takie zarz¹dzanie grup¹ pracowników tymczasowych, aby w okreœlonym, zazwyczaj jedno miesiêcznym okresie, zaoferowaæ pracê wszystkim osobom z tej grupy, przydzielaj¹c odpowiednio wiêksz¹ liczbê godzin pracy pracownikom bardziej efektywnym i doœwiadczonym, zaœ proporcjonalnie mniejsz¹ iloœæ pracy osobom z mniejszym doœwiadczeniem b¹dÿ gorzej ocenianym. W ramach rozwi¹zania bardziej zaawansowanego, agencja pracy tymczasowej mo e przej¹æ od cd. na str. 4 OKIEM REKRUTERA s. 5 KOBIETY W LOGISTYCE s. 6 PORADY / PRAWO s. 10 Specjalizacja us³ug Oprócz kompetencji, które s¹ praktycznie jednakowe dla osób na danym stanowisku bez wzglêdu na kierunek dzia³ania, takich jak umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów, szybkoœæ reagowania czy orientacja na rezultat, bardzo wa ne s¹ kompetencje specjalistyczne. W przypadku specjalizacji w obs³udze rynków wschodnich mówi Dorota Zysk z TELS Polska... 1 Logistyka produkcji Logistyka odpowiada za dotowarowanie produkcji, zgodnoœæ fizycznych i systemowych stanów magazynowych; tworzenie najbardziej optymalnego planu wysy³ek do naszych klientów i innych zak³adów grupy, wspó³pracê z operatorami logistycznymi oraz ci¹g³e doskonalenie procesów w ³añcuchu dostaw mówi Ma³gorzata Milon z Sealed Air Polska Opuszczenie miejsca pracy Oddalenie siê z miejsca pracy przed jej zakoñczeniem nie zawsze musi skoñczyæ siê ukaraniem pracownika zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy pracodawca ma prawo do zwolnienia dyscyplinarnego, a w jakich sytuacjach wystarczy kara porz¹dkowa? W pewnych sytuacjach zasadne jest zakwalifikowanie samowolnego opuszczenia miejsca pracy jako ciê kiego naruszenia...

2 2 Zapraszamy Państwa 20 kwietnia 2013 roku do naszej siedziby w Łomiankach, ul. Brukowa 4, w godzinach 10:00 18:00 na Dzień Otwarty. Przez kilka godzin będą mieli Państwo możliwość wypróbować działanie niezawodnych maszyn KAR- CHER: zarówno tych przydatnych w pracach domowych jak i profesjonalnych. Przygotowaliśmy konkursy niespodzianki, pokazy urządzeń, mały poczęstunek oraz atrakcyjne rabaty, które możliwe będą tylko 20 kwietnia. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, dobrą zabawę i humor. Potwierdzenia przybycia wysłane na adres: premiowane będą drobnymi upominkami Zapraszamy wiosennie! Redakcja: Beata Trochymiak redaktor/wydawca portalu tel Dział marketingu i reklamy: tel Dział techniczny: Dział reklamacji: adres redakcji: ul. Pułtuska 12/14 lok. 2, Warszawa W NUMERZE: Kiedy outsourcing procesów HR obniża koszty zarządzania kadrami?...1[4] Zaproszenie Dni Otwarte KÄRCHER...2 II Forum Kobiet w Logistyce...3 Kompetencje a specjalizacja usług spedycyjno-transportowych...5 Co charakteryzuje logistykę produkcji?...6 O nadziejach i obawach młodych logistyków i transportowców...7 Przewodnik po opłatach drogowych cz. IV CZECHY...8 Wcześniejsze opuszczenie miejsca pracy bywa usprawiedliwione

3 3 KOBIETY W LOGISTYCE Ogólnopolskie spotkanie Menad erek w logistyce 16 maja 2013 r., Warszawa Kobiety w œwiecie logistyki relacje a biznes Program* Kawa powitalna, rejestracja goœci Wprowadzenie Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce Wspó³czesne style zarz¹dzania a przedsiêbiorczoœæ w gospodarce kryzysowej Zarz¹dzanie ró norodnoœci¹ w kulturach organizacyjnych przedsiêbiorstw logistycznych Przerwa na kawê Jak zarz¹dzaæ sprzeda ¹ w logistyce si³a wartoœci organizacyjnych w procesie sprzeda y? Etyka czy spo³ecznie odpowiedzialne ³añcuchy dostaw? Relacje a transakcje Networking w biznesie Lunch Panel dyskusyjny Relacje miêdzypokoleniowe a kultura organizacji w Polsce Mentoring potê ne narzêdzie dla kobiet Kto mo e byæ mentork¹ i jak stworzyæ skuteczny program mentoringu w logistyce Przerwa na kawê Warsztat: sztuka uwa noœci w yciu i podró y Przyznanie statuetki Kobieta w logistyce 2012, koktajl, zakoñczenie II FKL * organizatorzy zastrzegaj¹, e program mo e ulec zmianie Tegoroczne spotkanie dedykujemy budowaniu relacji w logistyce miêdzy dostawc¹ a klientem, a tak e zarz¹dzaniu sprzeda ¹ w logistyce i mentoringowi kobiet. Do udzia³u zapraszamy menad erki i menad erów firm logistycznych, transportowych, spedycyjnych oraz dzia³ów logistyki sieci handlowych, dystrybucyjnych, i producenckich. Spotkanie poprowadzi prof. Halina Brdulak ze Szko³y G³ównej Handlowej, a wœród prelegentów znajd¹ siê wybitni eksperci i osobowoœci ze œwiata biznesu i nauki oraz wielu ciekawych goœci i praktyków z bran y! Wiêcej informacji o konferencji mo na znaleÿæ na stronie: 3

4 4 Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami? cd. ze str. 1 klienta nie tylko planowanie czasu pracy, ale wrêcz planowanie ca³ej obsady pracowników, potrzebnej do wykonania danej iloœci pracy. Wówczas, agencja na podstawie planów produkcyjnych klienta, dostosowuje liczbê pracowników z okreœlonym doœwiadczeniem i kompetencjami, którzy powinni zostaæ skierowani w danym okresie do pracy wyjaœnia Micha³ Tarnowski commercial manager Randstad Inhouse Services. Kolejny obszar outsourcingu to obs³uga HR-owa pracowników zewnêtrznych sprowadzaj¹ca siê nie tylko do skierowania ich do pracy, wydania umowy o pracê i wyp³acie pensji, ale oznaczaj¹ca pe³nienie przez agencjê zatrudnienia roli dzia³u HR dla pracowników tymczasowych. Obs³uga ta realizowana jest zazwyczaj w miejscu zatrudnienia, np. magazynie logistycznym. Konsultant agencji, dostêpny przez 8 godzin dziennie dla wszystkich pracowników tymczasowych, wspiera biznes klienta w rozwi¹zywaniu codziennych wyzwañ, jakie pojawiaj¹ siê w trakcie zarz¹dzania personelem. Konsultant jest tak e opiekunem pracowników tymczasowych w pierwszych dniach ich pracy, skutecznie zmniejszaj¹c stres, z jakim wi¹ e siê rozpoczêcie zatrudnienia u nowego, nieznanego pracodawcy. Doœwiadczenie pokazuje, i otoczenie w³aœciw¹ opiek¹ pracowników tymczasowych w znaczny sposób przyczynia siê do poprawienia ich zadowolenia z pracy i skutkuje ni sz¹ rotacj¹ oraz obni eniem absencji mówi Micha³ Tarnowski z Randstad Inhouse Services. Decyzja o outsourcingu Powierzenie agencji zatrudnienia odpowiedzialnoœci za procesy HR powinno zale eæ od tego, czy bêd¹ one realizowane bardziej efektywnie ni w sytuacji, gdyby pozostawa³y one w ramach odpowiedzialnoœci firmy. W praktyce oznacza to, i powinny przynosiæ organizacji wymierne korzyœci finansowe. Dziêki outsourcingowi i optymalizacji procesów HR, przedsiêbiorstwa mog¹ obni yæ np. koszty zwi¹zane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych o 5 8 proc., co w przypadku firmy zatrudniaj¹cej 50 takich pracowników oznaczaæ mo e roczn¹ oszczêdnoœæ w wysokoœci 75 tys. 120 tys. z³. Aby jednak to osi¹gn¹æ, potrzebne jest innowacyjne podejœcie do procesów HR. Dlatego wybór firmy, która bêdzie w stanie faktycznie zoptymalizowaæ zarz¹dzanie kadrami nie jest ³atwe. Na co zwracaæ uwagê? Lean management w HR? Przed podpisaniem umowy o outsourcingu i optymalizacji procesów (i to nie tylko w przypadku pracowników tymczasowych) niezbêdne jest przeprowadzenie analiz, identyfikuj¹cych sytuacjê wyjœciow¹ w organizacji przedsiêbiorstwa oraz opisuj¹cych sytuacjê docelow¹, wraz ze wskazaniem korzyœci, w tym korzyœci finansowych, które s¹ mo liwe do uzyskania z obs³ugi procesów HR. Analizy takie powinny byæ przeprowadzane przez specjalistów, znaj¹cych metodologie zarz¹dzania jakoœci¹ i procesami. Obecnie wykorzystywane s¹ narzêdzia z zakresu lean management, six sigma, kaizen i pokrewne dotychczas u ywane g³ównie do analizy procesów produkcyjnych, zaprzêgane teraz do s³u by w HR. Efektywnoœæ procesów i generowane dziêki nim oszczêdnoœci nie mog¹ obyæ siê bez stosownych narzêdzi IT, wspiera- j¹cych codzienn¹ pracê konsultantów agencji zatrudnienia wymienia Micha³ Tarnowski z Randstad Inhouse Services. Aplikacje IT powinny wspieraæ wiele obszarów zwi¹zanych ze specyfik¹ zarz¹dzania personelem, w tym równie oceny okresowe pracowników. Oceny okresowe mo na zautomatyzowaæ i oprzeæ o narzêdzia IT, co umo liwia zaoszczêdzenie czasu przeprowadzenia oceny, a tak e pozwala na wygenerowanie raportów koñcowych, które stanowi¹ podstawê do przeprowadzenia rozmowy oceniaj¹cej dla pracownika. Przekazanie wyspecjalizowanej firmie przygotowania modelu kompetencyjnego, systemu wynagrodzeñ zasadniczych oraz zmiennych czy opisów stanowisk zwiêksza efektywnoœæ takich projektów oraz oszczêdza czas potrzebny na wdro enie. W logistyce wa nym problemem jest równie rotacja pracowników odpowiednie zbadanie ich kompetencji i motywacji oraz zaanga owania pozwala pracodawcom zniwelowaæ ten problem mówi Ma³gorzata Pukropek, HR project leader Antal HR Consulting. Decyduj¹c siê na powierzenie obs³ugi, niektórych procesów HR firmie zewnêtrznej, nale y pamiêtaæ, e niezbêdna jest gwarancja sprostania przez us³ugodawcê stawianym przed nim oczekiwaniom, a w razie niepowodzenia poniesienia konsekwencji. Dorota Zysk HR manager TELS Polska Sp. z o.o. Działy HR niestety rzadko są postrzegane jako najbardziej innowacyjna część biznesu. W czasach spowolnienia gospodarczego konieczna jest zmiana sposobu działania, myślenie niestandardowe, otwartość na nowe pomysły. Dotyczy to również, a może przede wszystkim podejścia działów personalnych zarówno do procesów biznesowych jak i do pracowników. Innowacyjność może zaistnieć w biznesie tylko wówczas, gdy organizacja stwarza odpowiednie ku temu warunki. To dział HR powinien być wewnętrznym konsultantem, analitykiem trendów rynkowych, powinien udoskonalać procesy wewnętrzne i budować kulturę innowacyjności w firmie tak, aby wyzwolić w pracownikach kreatywność w pracy na rzecz firmy. Na pewno warto zastanowić się nad powierzeniem firmie zewnętrznej projektów związanych z badaniem zaangażowania i satysfakcji pracowników czy sesji DC, co zapewnia (również w oczach pracowników) anonimowość i obiektywizm. Coraz więcej też firm rekrutacyjnych specjalizuje się nie tylko w rekrutacji pracowników na określonych stanowiskach, ale również w konkretnych branżach. Znajomość specyfiki branży jest dla nas kluczowym elementem. 4 ZARZ DZANIE KADRAMI

5 5 Kompetencje a specjalizacja us³ug spedycyjno-transportowych Rozmowa z Dorotą Zysk, HR managerem w TELS Polska Sp. z o.o. Jakie kompetencje poszukiwane są w obsłudze rynków wschodnich? Oprócz kompetencji, które są praktycznie jednakowe dla osób na danym stanowisku bez względu na kierunek działania, takich jak umiejętność rozwiązywania problemów, szybkość reagowania czy orientacja na rezultat, bardzo ważne są kompetencje specjalistyczne. W przypadku specjalizacji w obsłudze rynków wschodnich, kluczowa jest znajomość języka rosyjskiego, ale także znajomość specyfiki tamtejszego rynku transportowego. Wydawałoby się, że spedycja to po prostu spedycja, jest taka sama bez względu na kierunek działania, a jednak różnica w specyfice pracy na relacjach wschodnich i zachodnich bywa duża. Poznanie tej specyfiki wymaga czasu i doświadczenia oraz wiedzy z zakresu prawa i procedur obwiązujących w krajach Europy Wschodniej. Czy przy takiej specjalizacji usług jest miejsce dla osób bez doświadczenia? Tak, oczywiście. Decyzja o tym, jakiej osoby poszukujemy czy z doświadczeniem czy bez zależy od aktualnej sytuacji w firmie, składu zespołu w którym występuje wakat i celów, które przed nim stoją. Jeśli będzie to zespół, który dopiero powstaje, wówczas nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na pracownikach bez doświadczenia. W momencie kiedy wakat powstaje w stabilnym zespole istniejącym już od jakiegoś czasu, który potrzebuje wsparcia osobowego, chętnie sięgamy po kandydatów będących na początku swojej kariery zawodowej, ponieważ mamy pewność, że doświadczeni pracownicy szybko i efektywnie wdrożą nowe osoby do zawodu. Liczy się przede wszystkim potencjał młodych kandydatów poziom przejawianych kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego, odporność na stres czy szybkość uczenia się. Nie bez znaczenia jest też już posiadana wiedza teoretyczna, zdobyta np. na studiach oraz odbyte staże i praktyki. W nowych pracowników inwestujemy dużo czasu i zaangażowania. Każda osoba otrzymuje swojego opiekuna odpowiedzialnego za właściwe przygotowanie jej w trakcie okresu próbnego, który rzeczywiście traktujemy jako czas na naukę i wdrożenie w obowiązki. Nowozatrudnieni otrzymują wsparcie dzięki programowi szkoleń adaptacyjnych i są to zarówno szkolenia dotyczące samej firmy, jak też szkolenia merytoryczne, dzięki czemu młodzi stażem pracownicy mogą poznać np. przepisy i regulacje prawne, których znajomość jest niezbędna do obsługi konkretnym rynków. Szkolenia te są prowadzone przez naszych trenerów i ekspertów wewnętrznych. Na ile taki proces wdrożenia pracownika do firmy jest opłacalny? To oczywiście zależy od strategii konkretnej firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że właśnie tacy pracownicy są często bardziej lojalni w stosunku do pracodawcy i bardziej doceniają możliwości rozwoju wraz z firmą. Jakie usługi są podstawą działalności firmy TELS? Grupa TELS (Transeuropean Logistic Services Ltd.) została założona w 2001 r. w Londynie z udziałem wspólnego kapitału białoruskoangielskiego. Firma oferuje wszystkie rodzaje usług transportowych drogowe, morskie, lotnicze, kolejowe. W Polsce TELS działa od 2006 r. i specjalizuje się w spedycji drogowej organizujemy transporty zarówno na kierunki wschodnie jak i Europy Zachodniej, w tym obsługę ładunków typu ADR i ponadgabarytowych. Obecnie TELS ma swoje oddziały w Wielkiej Brytanii, Białorusi, Polsce, Rosji, Ukrainie i Czechach. Sieć oddziałów stale się rozrasta, planujemy uruchamianie kolejnych w nowych regionach i krajach, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie Europy. Co jest podstawą systemu motywacyjnego w TELS? W TELS działamy wielokierunkowo. Pracownicy mają możliwość szkolenia się i zdobywania doświadczenia nie tylko w Polsce, ale też w innych oddziałach zagranicznych. Posiadamy jasne kryteria oceny okresowej i motywacji, dzięki którym potrafimy właściwie ocenić kompetencje i efekty pracy naszych pracowników i odpowiednio ich docenić finansowo, a także awansem stanowiskowym. Stale też analizujemy rynek pracy i poziom wynagrodzeń w branży. Co roku przeprowadzamy badanie zadowolenia i zaangażowania pracowników i na podstawie jego wyników staramy się wprowadzać zmiany w obszarach ocenionych najniżej i nadal wzmacniać te, które nasi pracownicy najbardziej doceniają. No i oczywiście kwestia menedżerów mówi się, że pracownik przychodzi do firmy, a najczęściej odchodzi od kierownika. Stale wzmacniamy wśród kierowników liniowych świadomość ich kluczowej roli w procesie budowania lojalności i zaangażowania pracowników. Co jest największym wyzwaniem w zarządzaniu kadrami w firmie spedycyjno-transportowej? Na pewno zbudowanie takiego zespołu ludzi, którzy działając wspólnie dzięki swoim kompetencjom potrafią zbudować mocne i trwałe relacje z klientami. Wszyscy dzisiaj chcą oferować usługi na jak najwyższym poziomie, bo jakość jest kluczowym elementem budowania pozycji na rynku. Można to osiągnąć tylko dzięki profesjonalizmowi oraz dobrym relacjom z kontrahentami. Świadomość, że wszyscy pracujemy w jednym celu, a także umiejętność dobrej współpracy zewnętrznej jak i wewnętrznej jest dzisiaj drogą do sukcesu. Dziękuję za rozmowę, Beata Trochymiak 5 OKIEM REKRUTERA

6 6 Co charakteryzuje logistykę produkcji? Rozmowa z Ma³gorzat¹ Milon Logistics Manager Poland F&B, I&L Sealed Air Polska Jak postrzegana jest funkcja logistyki w firmie produkcyjnej? Logistyka jest synonimem usprawnienia. Dziêki niej wprowadzamy wiele innowacji i udoskonaleñ m.in. system Kanban. W ci¹g³ym procesie, jakim jest produkcja bardzo wa na jest tak e komunikacja miêdzy ludÿmi i zrozumienie, co ka dy robi i po co to robi. Mam to szczêœcie, e trafi³am do firmy, w której panuje przyjacielska atmosfera i jeœli pojawia siê jakiœ problem, po prostu siadamy i dyskutujemy co zrobiæ, aby go rozwi¹zaæ. Jak du ym zespo³em Pani zarz¹dza? Jestem odpowiedzialna za 18 osób z 2 ró nych organizacji. W moim zespole s¹ sami mê czyÿni. Dlaczego nie ma w nim kobiet? Poniewa s¹ to g³ównie stanowiska magazynowe, tzw. wózkowi, osoby odpowiadaj¹ce za zatowarowanie produkcji, za³adunki i wy³adunki oraz 4 osoby administracyjne. Planowanie odbywa siê na poziomie zak³adu, natomiast planowanie zasobów magazynowych na poziomie europejskim. Za co odpowiada dzia³ logistyki w Sealed Air? Logistyka odpowiada za dotowarowanie produkcji, zgodnoœæ fizycznych i systemowych stanów magazynowych; tworzenie najbardziej optymalnego planu wysy³ek do naszych klientów i innych zak³adów grupy, wspó³pracê z operatorami logistycznymi oraz ci¹g³e doskonalenie procesów w ³añcuchu dostaw. Co Pani bierze pod uwagê wybieraj¹c dostawców us³ug transportowych i logistycznych? Czy to prawda, e liczy siê tylko cena? Cena jest oczywiœcie wa nym sk³adnikiem oferty, ale dla mnie istotniejsze jest wszystko, co jest wokó³ codzienna obs³uga operacyjna, relacje miêdzyludzkie. W³aœnie koñczymy przetarg na us³ugi transportowe przesy³ki drobnicowe krajowe i miêdzynarodowe. Nie ukrywam, e relacje, jakie mamy ju z tymi dostawcami odgrywaj¹ du ¹ rolê. Z racji tego, e mam równie spore doœwiadczenie w pracy po stronie operatorów logistycznych (w Gefco i DSV), tym wyraÿniej widzê jak du o zale y od relacji miêdzyludzkich. Znam przypadki, kiedy jedna osoba mo e zepsuæ relacje na styku dostawca klient, ale znam równie takie, kiedy te relacje dziêki tylko jednej osobie s¹ znakomite. Obecnie przenosimy jeden z naszych magazynów za granicê. Magazyn jest prowadzony przez zewnêtrzn¹ firmê logistyczn¹, która kiedy dowiedzia³a siê, e magazyn bêdzie likwidowany robi nam na z³oœæ i utrudnia przeniesienie. A w zasadzie, mo e nie firma, ale jedna osoba, której zachowanie rzutuje na ca³y obraz wspó³pracy. Co wiêcej wspó³pracujê z innym odzia³em tej firmy w zakresie transportu i tam wspó³praca uk³ada siê wzorowo, ale te dziêki jednej osobie, której postawa jest proaktywna i bardzo prokliencka. A co z firmami, które jeszcze nie wspó³pracuj¹ z Pañstwem, a które dopiero pukaj¹ do drzwi? Nie ukrywam, e du a czêœæ procesu decyzyjnego le y po stronie centrali w Holandii. Ustalaj¹c wstêpn¹ listê firm zaproszonych do przetargu konsultujê siê z menad erem transportu na Europê. Korporacje lubi¹ pracowaæ z korporacjami, szczególnie takimi, które mog¹ zapewniæ opiekuna na poziomie europejskim. Nasz g³os, jeœli chodzi o transport krajowy jest decyduj¹cy, ale musimy braæ pod uwagê globaln¹ politykê wobec firm transportowych. Nowe firmy czêsto równie przygotowuj¹ oferty w sposób bardzo zachowawczy, poniewa nie znaj¹ naszych procesów i boj¹ siê jakichœ niespodziewanych kosztów. Firmy, które z nami wspó³pracuj¹ wiedz¹ ju, jak wygl¹da proces za³adunku i wy³adunku i jest im ³atwiej przygotowaæ ofertê. Zapraszaj¹c firmy do przetargu bierzemy pod uwagê równie ich specjalizacje. Ka dy operator logistyczny jest na jednym kierunku lepszy, a na innym gorszy. Jedne firmy s¹ znane ze œwietnego serwisu drobnicowego na kraje ba³tyckie, inne natomiast doskonale radz¹ sobie w dystrybucji krajowej. Dziwi mnie, e ka da firma chwali siê us³ugami szytymi na miarê. Nie spotka³am jeszcze operatora, który mia³by w 100 proc. us³ugi szyte pod klienta, w zasadzie s¹ to jednolite szablony, a tak naprawdê najwiêcej zale y od osoby operacyjnej, która opiekuje siê klientem. Dziêkujê za rozmowê, Anna Galewska 6 KOBIETY W LOGISTYCE

7 7 O nadziejach i obawach młodych logistyków i transportowców w rozmowie z Magdalen¹ Pasternak studentką Politechniki Śląskiej na Wydziale Transportu, zawodniczką w szermierce KS AZS AWF Katowice Wróci³a Pani w³aœnie z treningu, ciê - ko by³o? Przyznam, e treningi s¹ czasami trochê wykañczaj¹ce. W tym roku mamy wyj¹tkowo ciê ki sezon. Przez ostatnie kilka tygodni w krótkich odstêpach czasu uczestniczy³am w zawodach Pucharu Œwiata, wiêc zmêczenie daje o sobie znaæ, ale nie wyobra am sobie innego stylu ycia i po to trenujê, aby uczestniczyæ w zawodach i siêgaæ po medale. Przez Œwiêta, by³a chwila wytchnienia, a ju od 8 kwietnia znowu zaczyna siê okres obozów kadry, zwi¹zanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy do lat 23 i Letniej Uniwersjady w Rosji, gdzie zawodnicy reprezentuj¹ swoje uczelnie. Takie przygotowania daj¹ trochê w koœæ, trzeba siê przygotowaæ fizycznie i psychicznie, a to spore obci¹ enie dla organizmu. w g³ównej mierze od kondycji fizycznej zawodnika i jego przygotowanie odbywa siê pod jednym k¹tem. W szermierce jest o tyle ciê ko, e na wynik sk³ada siê wiele czynników. Tutaj trzeba pracowaæ nie tylko nad przygotowaniem fizycznym, technicznym, ale te nad psychik¹, refleksem, a do tego dochodzi ocena sêdziowska. Naprawdê bardzo du o elementów sk³ada siê na koñcow¹ ocenê, nawet ³ut szczêœcia w danym dniu. A gdzie w najbli szym czasie powalczy Pani o medal? Na pocz¹tku kwietnia podczas Mistrzostw Polski do lat 23, a 21 kwietnia wystartuje w Pucharze Polski Seniorek w Koninie. Czy szermierka to jedyna Pani pasja? Nie, drug¹ jest transport. Szermierka i transport? ciekawe po³¹czenie, a sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na to drugie? Od zawsze interesowa³y mnie przedmioty œcis³e i sprawy techniczne. Zawsze chcia³am zostaæ in ynierem i ci¹gnê³o mnie do transportu, wiêc po maturze postanowi³am kontynuowaæ naukê na Politechnice Œl¹skiej na Wydziale Transportu. Uwa am, e transport jest przysz³oœci¹, od zawsze by³, jest i bêdzie potrzebny. Jad¹c na zawody, zawsze z myœl¹ bêdê Czy ma Pani jakiœ ulubiony obszar walczyæ o podium! us³ug transportowych, w których chcia- Tak, myœlê, e na tym polega sport i ka - ³aby siê specjalizowaæ? dy sportowiec walczy zawsze o najwy - Fascynuje mnie transport ciê ki, np. sze podium. Szermierka jest trochê inn¹ przewozy kolejowe, intermodalne, ale te dyscyplin¹ ni np. bieganie, czy sporty i transport samochodowy oraz generalnie typowo si³owe, gdzie wynik zale y logistyka. Niedawno wybra³am specjali- cd. na str. 8 zacjê technika i zarz¹dzanie w transporcie samochodowym. Na pocz¹tku myœla- ³am o eksploatacji pojazdów szynowych, ale niestety nie dosta³am siê na t¹ specjalizacjê, ze wzglêdu na zbyt wielu chêtnych. W zesz³ym roku, zak³adaj¹c, e dostanê siê na kolejówkê, odby³am praktyki w PKP Cargo w oddziale œl¹sko- -d¹browskim w Katowicach. Byæ mo e swoj¹ pracê magistersk¹ poœwiêcê transportowi kolejowemu, na razie przede mn¹ jest praca in ynierska, a ta bêdzie z transportu samochodowego. Czy du o ma Pani kole anek na roku i czy zderzacie siê ze stereotypami, e bran a TSL nie jest dla kobiet? Na 30 osób w danej grupie, 5 to kobiety, ale ju na specjalizacji logistyka dziewczyn jest nieco wiêcej. Osobiœcie uwa am, e jest to jak najbardziej odpowiedni kierunek dla kobiet. Wiadomo, e s¹ i pewnie bêd¹ jakieœ stereotypy oraz przekonanie, e transport i samochody s¹ domen¹ mêsk¹. Przyznam siê szczerze, e sama raz uleg³am takiemu stereotypowi. Kiedy musia³am zdiagnozowaæ usterkê w samochodzie i zadzwoni³am do jednego z warsztatów, a telefon odebra³a kobieta mechanik, pomyœla³am jak to... kobieta w warsztacie? przecie nie mo e znaæ siê dobrze na mechanice. Jednak e po chwili rozmowy, pani mechanik zaskoczy³a mnie niesamowit¹ wiedz¹ i podejœciem do zawodu, wiêc to tylko œwiadczy o tym, e stereotypy s¹ gdzieœ w naszej podœwiadomoœci, a niestety kobiety ca³y czas musz¹ udowadniaæ, e maj¹ odpowiedni¹ wiedzê aby móc wykonywaæ dane zawody. 7 KOBIETY W LOGISTYCE

8 8 cd. ze str. 7 Nie myœla³a Pani, eby zostaæ tylko przy sporcie, bo jak w przysz³oœci pogodziæ szermierkê, ciê kie treningi z prac¹, zw³aszcza w transporcie, który te wymaga du ej dyspozycyjnoœci? Oczywiœcie, e myœlê o tym, ale w sporcie pewnym wyznacznikiem dalszej drogi s¹ Igrzyska Olimpijskie, a kiedy bêdê mia³a okazjê wzi¹æ w nich udzia³, wtedy ju skoñczê studia. Wszystko zale y od wyników, jakie bêdê osi¹gaæ w miêdzyczasie. Jeœli bêd¹ one bardzo dobre, to byæ mo e zastanowiê siê, czy nie zwi¹zaæ swojego ycia wy³¹cznie ze sportem, ale z drugiej strony sytuacja w sporcie jest bardzo niestabilna. Od tego roku Minister Sportu sklasyfikowa³a szermierkê, mo na powiedzieæ, do sportów drugiej kategorii, co jest demotywuj¹ce dla zawodowego sportowca. Ci¹gle brakuje pieniêdzy, a borykanie siê z problemami finansowymi, jak chocia by pe³ne sfinansowanie dojazdu na zgrupowania centralne kadry, to dodatkowe niepotrzebne obci¹ enia zawodników oraz zniechêcenie do zawodowstwa. Dlatego nie chcê opieraæ swojego ycia wy³¹cznie na sporcie. Chcê zdobyæ zawód w obszarze, który mnie pasjonuje i rozwijaæ siê zawodowo ju teraz, zdobywaj¹c krok po kroku doœwiadczenie w bran y TSL. Robiæ jak najwiêcej praktyk, kursów, aby po ukoñczeniu studiów zacz¹æ normalne ycie zawodowe. A jak Pani kole anki i koledzy postrzegaj¹ dzisiaj rynek pracy, co jest najwiêksz¹ obaw¹? Wydaje mi siê, e najwiêksz¹ obaw¹ jest zdobycie doœwiadczenia, co nie jest ³atwe. Pracodawcy wymagaj¹ na starcie dwa lata doœwiadczenia w zawodzie. Oczywiœcie jest to do zrobienia i to ju podczas studiów, np. dziêki sta om i praktykom. Tylko trzeba podejœæ do tego z pasj¹ i nie mo na byæ biernym. Czasami s³yszê sfrustrowane rozmowy moich kolegów i kole anek, e po studiach i tak nie ma pracy, tym bardziej w zawodzie wiêc po co studiowaæ. Z takim podejœciem z góry skazuj¹ siebie na pora kê i od razu rzucaj¹ sobie k³ody pod nogi. Niestety wielu m³odych ludzi ma w³aœnie takie podejœcie. Ja uwa am, e jest mnóstwo mo liwoœci rozwoju, tylko trzeba naprawdê siê tym zainteresowaæ. A gdzie postrzegacie najwiêcej optymizmu? To zale y od charakteru i nastawienia. Niektórzy od razu wyje d aj¹ za granicê, bo tylko tam widz¹ jak¹œ szansê na ycie. Uwa am, e jeœli nie ma siê pomys³u na siebie, to bez wzglêdu na to gdzie siê znajdziemy, czy to za granic¹ czy w Polsce, bêdzie tak samo trudno siê odnaleÿæ na rynku pracy i w yciu. Na pewno sytuacja nie wygl¹da tak ró owo, e wszyscy czekaj¹ na in ynierów transportu, czy magistrów logistyki z otwartymi rêkami, ale nie nale y poddawaæ siê i to od razu po jednym niepowodzeniu, jak czêsto robi wielu m³odych ludzi. Trzeba podejœæ do sprawy z pasj¹, bo pasja rodzi profesjonalizm, a profesjonalizm daje efekty. Podstaw¹ jest to, eby wiedzieæ czego siê chce, to prêdzej czy póÿniej to osi¹gniemy. Dziêkujê za rozmowê i trzymamy kciuki za osi¹gniêcia sportowe i rozwój kariery w transporcie. Beata Trochymiak Przewodnik po op³atach drogowych cz. IV CZECHY WCzechach dzia³a system elektronicznego poboru myta o nazwie Myto CZ. Kluczowym jego elementem jest urz¹dzenie pok³adowe Premid. System dzia- ³a na bazie technologii mikrofalowej. Od 1 stycznia 2007 r. obowi¹zuje on wszystkie pojazdy o masie od 3,5 tony (wczeœniej od 12 ton) i obejmuje autostrady oraz wybrane drogi krajowe. Wysokoœæ op³at zale na jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu. Urz¹dzenie pok³adowe Premid W celu rozliczania czeskiego myta konieczne jest zamówienie urz¹dzenia pok³adowego Premid, za pomoc¹ którego mo liwa jest komunikacja z automatycznym systemem pobierania op³at. W urz¹dzenie to nale y wyposa yæ wszystkie pojazdy podlegaj¹ce op³atom drogowym (dotyczy to równie samochodów zwolnionych od p³acenia myta). Urz¹dzenie pok³adowe jest bezp³atne. Otrzymuje siê je po zap³aceniu kaucji zwrotnej w wysokoœci 1500 koron czeskich (ok. 54 euro za urz¹dzenie) pobieranej przez czeskiego operatora. Kaucja zwracana jest po oddaniu nieuszkodzonego urz¹dzenia. Wysokoœæ myta i obliczenie op³aty? Op³aty drogowe wynosz¹ ok. 14 centów/km i s¹ zale ne od klasy emisji substancji szkodliwych i liczby osi. Podatek VAT od op³at drogowych w Czechach nie jest naliczany. Wyró niamy nastêpuj¹ce klasy pojazdów: pojazdy o dmc od 3,5 t do 7,5t; od 7,5 t do 12 t; oraz pojazdy powy ej 12 t. Wysokoœæ myta mo na orientacyjnie obliczyæ przy pomocy kalkulatorów myta, które znajduj¹ siê na Trasê mo emy podzieliæ na dowolne odcinki, a poprzez ich zsumowanie ustaliæ tym samym ostateczn¹ wysokoœæ myta (wystarczy podaæ pocz¹tkowy i koñcowy punkt podró y). Wygodnym sposobem liczenia myta w Czechach jest nowy kalkulator on-line udostêpniany przez operatora kart paliwowych DKV. Podobnie jak serwis Premid, podaje on wysokoœæ ³¹cznej op³aty drogowej w Czechach, nie ogranicza siê jednak do tego jednego kraju. Po wpisaniu parametrów pojazdu mo - na przy jego pomocy wyliczyæ ³¹czn¹ wysokoœæ op³at drogowych we wszystkich krajach tranzytowych. To istotne, bo prowadz¹c przewozy w Europie, przewoÿnik nie musi rejestrowaæ siê do systemów myta dzia³aj¹cych w ró nych technologiach i oferuj¹cych ró ne warunki rozliczeñ. cd. na str. 9 8 PORADY / PRAWO

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo