Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami?"

Transkrypt

1 1 Kobiety w œwiecie logistyki relacje a biznes 16 maja 2013 r. Warszawa PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 12 kwietnia 2013 Nr 07 (45) Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami? Wtrudnych czasach bran a logistyczna optymalizuje nie tylko ³añcuchy dostaw, ale te procesy zwi¹zane z zarz¹dzaniem kadrami, przenosz¹c ich obs³ugê na zewn¹trz. Poza typowymi us³ugami rekrutacji, dziêki outsourcingowi i optymalizacji procesów HR, w niektórych obszarach przedsiêbiorstwa mog¹ obni yæ koszty zwi¹zane z zatrudnieniem pracowników nawet do 8 proc. To co jest istotne w bran y logistycznej, to efektywne zarz¹dzanie czasem pracy, zw³aszcza w magazynach, gdzie czas pracy i iloœæ pracowników tymczasowych, uzale nione s¹ od sezonowoœci. Powierzenie firmie zewnêtrznej planowania zatrudnienia pracowników mo e odbywaæ siê jako planowanie czasu pracy. Wówczas pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za takie planowanie czasu mo na przenieœæ na firmê zewnêtrzn¹, aby w ramach elastycznoœci w kszta³towaniu poziomu zatrudnienia, który mo e zmieniaæ siê z dnia na dzieñ, nie powstawa³y dodatkowe koszty zwi¹zane z godzinami nadliczbowymi lub postojowymi. Sztuk¹ jest takie zarz¹dzanie grup¹ pracowników tymczasowych, aby w okreœlonym, zazwyczaj jedno miesiêcznym okresie, zaoferowaæ pracê wszystkim osobom z tej grupy, przydzielaj¹c odpowiednio wiêksz¹ liczbê godzin pracy pracownikom bardziej efektywnym i doœwiadczonym, zaœ proporcjonalnie mniejsz¹ iloœæ pracy osobom z mniejszym doœwiadczeniem b¹dÿ gorzej ocenianym. W ramach rozwi¹zania bardziej zaawansowanego, agencja pracy tymczasowej mo e przej¹æ od cd. na str. 4 OKIEM REKRUTERA s. 5 KOBIETY W LOGISTYCE s. 6 PORADY / PRAWO s. 10 Specjalizacja us³ug Oprócz kompetencji, które s¹ praktycznie jednakowe dla osób na danym stanowisku bez wzglêdu na kierunek dzia³ania, takich jak umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów, szybkoœæ reagowania czy orientacja na rezultat, bardzo wa ne s¹ kompetencje specjalistyczne. W przypadku specjalizacji w obs³udze rynków wschodnich mówi Dorota Zysk z TELS Polska... 1 Logistyka produkcji Logistyka odpowiada za dotowarowanie produkcji, zgodnoœæ fizycznych i systemowych stanów magazynowych; tworzenie najbardziej optymalnego planu wysy³ek do naszych klientów i innych zak³adów grupy, wspó³pracê z operatorami logistycznymi oraz ci¹g³e doskonalenie procesów w ³añcuchu dostaw mówi Ma³gorzata Milon z Sealed Air Polska Opuszczenie miejsca pracy Oddalenie siê z miejsca pracy przed jej zakoñczeniem nie zawsze musi skoñczyæ siê ukaraniem pracownika zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy pracodawca ma prawo do zwolnienia dyscyplinarnego, a w jakich sytuacjach wystarczy kara porz¹dkowa? W pewnych sytuacjach zasadne jest zakwalifikowanie samowolnego opuszczenia miejsca pracy jako ciê kiego naruszenia...

2 2 Zapraszamy Państwa 20 kwietnia 2013 roku do naszej siedziby w Łomiankach, ul. Brukowa 4, w godzinach 10:00 18:00 na Dzień Otwarty. Przez kilka godzin będą mieli Państwo możliwość wypróbować działanie niezawodnych maszyn KAR- CHER: zarówno tych przydatnych w pracach domowych jak i profesjonalnych. Przygotowaliśmy konkursy niespodzianki, pokazy urządzeń, mały poczęstunek oraz atrakcyjne rabaty, które możliwe będą tylko 20 kwietnia. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, dobrą zabawę i humor. Potwierdzenia przybycia wysłane na adres: premiowane będą drobnymi upominkami Zapraszamy wiosennie! Redakcja: Beata Trochymiak redaktor/wydawca portalu tel Dział marketingu i reklamy: tel Dział techniczny: Dział reklamacji: adres redakcji: ul. Pułtuska 12/14 lok. 2, Warszawa W NUMERZE: Kiedy outsourcing procesów HR obniża koszty zarządzania kadrami?...1[4] Zaproszenie Dni Otwarte KÄRCHER...2 II Forum Kobiet w Logistyce...3 Kompetencje a specjalizacja usług spedycyjno-transportowych...5 Co charakteryzuje logistykę produkcji?...6 O nadziejach i obawach młodych logistyków i transportowców...7 Przewodnik po opłatach drogowych cz. IV CZECHY...8 Wcześniejsze opuszczenie miejsca pracy bywa usprawiedliwione

3 3 KOBIETY W LOGISTYCE Ogólnopolskie spotkanie Menad erek w logistyce 16 maja 2013 r., Warszawa Kobiety w œwiecie logistyki relacje a biznes Program* Kawa powitalna, rejestracja goœci Wprowadzenie Przedsiêbiorczoœæ kobiet w Polsce Wspó³czesne style zarz¹dzania a przedsiêbiorczoœæ w gospodarce kryzysowej Zarz¹dzanie ró norodnoœci¹ w kulturach organizacyjnych przedsiêbiorstw logistycznych Przerwa na kawê Jak zarz¹dzaæ sprzeda ¹ w logistyce si³a wartoœci organizacyjnych w procesie sprzeda y? Etyka czy spo³ecznie odpowiedzialne ³añcuchy dostaw? Relacje a transakcje Networking w biznesie Lunch Panel dyskusyjny Relacje miêdzypokoleniowe a kultura organizacji w Polsce Mentoring potê ne narzêdzie dla kobiet Kto mo e byæ mentork¹ i jak stworzyæ skuteczny program mentoringu w logistyce Przerwa na kawê Warsztat: sztuka uwa noœci w yciu i podró y Przyznanie statuetki Kobieta w logistyce 2012, koktajl, zakoñczenie II FKL * organizatorzy zastrzegaj¹, e program mo e ulec zmianie Tegoroczne spotkanie dedykujemy budowaniu relacji w logistyce miêdzy dostawc¹ a klientem, a tak e zarz¹dzaniu sprzeda ¹ w logistyce i mentoringowi kobiet. Do udzia³u zapraszamy menad erki i menad erów firm logistycznych, transportowych, spedycyjnych oraz dzia³ów logistyki sieci handlowych, dystrybucyjnych, i producenckich. Spotkanie poprowadzi prof. Halina Brdulak ze Szko³y G³ównej Handlowej, a wœród prelegentów znajd¹ siê wybitni eksperci i osobowoœci ze œwiata biznesu i nauki oraz wielu ciekawych goœci i praktyków z bran y! Wiêcej informacji o konferencji mo na znaleÿæ na stronie: 3

4 4 Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami? cd. ze str. 1 klienta nie tylko planowanie czasu pracy, ale wrêcz planowanie ca³ej obsady pracowników, potrzebnej do wykonania danej iloœci pracy. Wówczas, agencja na podstawie planów produkcyjnych klienta, dostosowuje liczbê pracowników z okreœlonym doœwiadczeniem i kompetencjami, którzy powinni zostaæ skierowani w danym okresie do pracy wyjaœnia Micha³ Tarnowski commercial manager Randstad Inhouse Services. Kolejny obszar outsourcingu to obs³uga HR-owa pracowników zewnêtrznych sprowadzaj¹ca siê nie tylko do skierowania ich do pracy, wydania umowy o pracê i wyp³acie pensji, ale oznaczaj¹ca pe³nienie przez agencjê zatrudnienia roli dzia³u HR dla pracowników tymczasowych. Obs³uga ta realizowana jest zazwyczaj w miejscu zatrudnienia, np. magazynie logistycznym. Konsultant agencji, dostêpny przez 8 godzin dziennie dla wszystkich pracowników tymczasowych, wspiera biznes klienta w rozwi¹zywaniu codziennych wyzwañ, jakie pojawiaj¹ siê w trakcie zarz¹dzania personelem. Konsultant jest tak e opiekunem pracowników tymczasowych w pierwszych dniach ich pracy, skutecznie zmniejszaj¹c stres, z jakim wi¹ e siê rozpoczêcie zatrudnienia u nowego, nieznanego pracodawcy. Doœwiadczenie pokazuje, i otoczenie w³aœciw¹ opiek¹ pracowników tymczasowych w znaczny sposób przyczynia siê do poprawienia ich zadowolenia z pracy i skutkuje ni sz¹ rotacj¹ oraz obni eniem absencji mówi Micha³ Tarnowski z Randstad Inhouse Services. Decyzja o outsourcingu Powierzenie agencji zatrudnienia odpowiedzialnoœci za procesy HR powinno zale eæ od tego, czy bêd¹ one realizowane bardziej efektywnie ni w sytuacji, gdyby pozostawa³y one w ramach odpowiedzialnoœci firmy. W praktyce oznacza to, i powinny przynosiæ organizacji wymierne korzyœci finansowe. Dziêki outsourcingowi i optymalizacji procesów HR, przedsiêbiorstwa mog¹ obni yæ np. koszty zwi¹zane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych o 5 8 proc., co w przypadku firmy zatrudniaj¹cej 50 takich pracowników oznaczaæ mo e roczn¹ oszczêdnoœæ w wysokoœci 75 tys. 120 tys. z³. Aby jednak to osi¹gn¹æ, potrzebne jest innowacyjne podejœcie do procesów HR. Dlatego wybór firmy, która bêdzie w stanie faktycznie zoptymalizowaæ zarz¹dzanie kadrami nie jest ³atwe. Na co zwracaæ uwagê? Lean management w HR? Przed podpisaniem umowy o outsourcingu i optymalizacji procesów (i to nie tylko w przypadku pracowników tymczasowych) niezbêdne jest przeprowadzenie analiz, identyfikuj¹cych sytuacjê wyjœciow¹ w organizacji przedsiêbiorstwa oraz opisuj¹cych sytuacjê docelow¹, wraz ze wskazaniem korzyœci, w tym korzyœci finansowych, które s¹ mo liwe do uzyskania z obs³ugi procesów HR. Analizy takie powinny byæ przeprowadzane przez specjalistów, znaj¹cych metodologie zarz¹dzania jakoœci¹ i procesami. Obecnie wykorzystywane s¹ narzêdzia z zakresu lean management, six sigma, kaizen i pokrewne dotychczas u ywane g³ównie do analizy procesów produkcyjnych, zaprzêgane teraz do s³u by w HR. Efektywnoœæ procesów i generowane dziêki nim oszczêdnoœci nie mog¹ obyæ siê bez stosownych narzêdzi IT, wspiera- j¹cych codzienn¹ pracê konsultantów agencji zatrudnienia wymienia Micha³ Tarnowski z Randstad Inhouse Services. Aplikacje IT powinny wspieraæ wiele obszarów zwi¹zanych ze specyfik¹ zarz¹dzania personelem, w tym równie oceny okresowe pracowników. Oceny okresowe mo na zautomatyzowaæ i oprzeæ o narzêdzia IT, co umo liwia zaoszczêdzenie czasu przeprowadzenia oceny, a tak e pozwala na wygenerowanie raportów koñcowych, które stanowi¹ podstawê do przeprowadzenia rozmowy oceniaj¹cej dla pracownika. Przekazanie wyspecjalizowanej firmie przygotowania modelu kompetencyjnego, systemu wynagrodzeñ zasadniczych oraz zmiennych czy opisów stanowisk zwiêksza efektywnoœæ takich projektów oraz oszczêdza czas potrzebny na wdro enie. W logistyce wa nym problemem jest równie rotacja pracowników odpowiednie zbadanie ich kompetencji i motywacji oraz zaanga owania pozwala pracodawcom zniwelowaæ ten problem mówi Ma³gorzata Pukropek, HR project leader Antal HR Consulting. Decyduj¹c siê na powierzenie obs³ugi, niektórych procesów HR firmie zewnêtrznej, nale y pamiêtaæ, e niezbêdna jest gwarancja sprostania przez us³ugodawcê stawianym przed nim oczekiwaniom, a w razie niepowodzenia poniesienia konsekwencji. Dorota Zysk HR manager TELS Polska Sp. z o.o. Działy HR niestety rzadko są postrzegane jako najbardziej innowacyjna część biznesu. W czasach spowolnienia gospodarczego konieczna jest zmiana sposobu działania, myślenie niestandardowe, otwartość na nowe pomysły. Dotyczy to również, a może przede wszystkim podejścia działów personalnych zarówno do procesów biznesowych jak i do pracowników. Innowacyjność może zaistnieć w biznesie tylko wówczas, gdy organizacja stwarza odpowiednie ku temu warunki. To dział HR powinien być wewnętrznym konsultantem, analitykiem trendów rynkowych, powinien udoskonalać procesy wewnętrzne i budować kulturę innowacyjności w firmie tak, aby wyzwolić w pracownikach kreatywność w pracy na rzecz firmy. Na pewno warto zastanowić się nad powierzeniem firmie zewnętrznej projektów związanych z badaniem zaangażowania i satysfakcji pracowników czy sesji DC, co zapewnia (również w oczach pracowników) anonimowość i obiektywizm. Coraz więcej też firm rekrutacyjnych specjalizuje się nie tylko w rekrutacji pracowników na określonych stanowiskach, ale również w konkretnych branżach. Znajomość specyfiki branży jest dla nas kluczowym elementem. 4 ZARZ DZANIE KADRAMI

5 5 Kompetencje a specjalizacja us³ug spedycyjno-transportowych Rozmowa z Dorotą Zysk, HR managerem w TELS Polska Sp. z o.o. Jakie kompetencje poszukiwane są w obsłudze rynków wschodnich? Oprócz kompetencji, które są praktycznie jednakowe dla osób na danym stanowisku bez względu na kierunek działania, takich jak umiejętność rozwiązywania problemów, szybkość reagowania czy orientacja na rezultat, bardzo ważne są kompetencje specjalistyczne. W przypadku specjalizacji w obsłudze rynków wschodnich, kluczowa jest znajomość języka rosyjskiego, ale także znajomość specyfiki tamtejszego rynku transportowego. Wydawałoby się, że spedycja to po prostu spedycja, jest taka sama bez względu na kierunek działania, a jednak różnica w specyfice pracy na relacjach wschodnich i zachodnich bywa duża. Poznanie tej specyfiki wymaga czasu i doświadczenia oraz wiedzy z zakresu prawa i procedur obwiązujących w krajach Europy Wschodniej. Czy przy takiej specjalizacji usług jest miejsce dla osób bez doświadczenia? Tak, oczywiście. Decyzja o tym, jakiej osoby poszukujemy czy z doświadczeniem czy bez zależy od aktualnej sytuacji w firmie, składu zespołu w którym występuje wakat i celów, które przed nim stoją. Jeśli będzie to zespół, który dopiero powstaje, wówczas nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na pracownikach bez doświadczenia. W momencie kiedy wakat powstaje w stabilnym zespole istniejącym już od jakiegoś czasu, który potrzebuje wsparcia osobowego, chętnie sięgamy po kandydatów będących na początku swojej kariery zawodowej, ponieważ mamy pewność, że doświadczeni pracownicy szybko i efektywnie wdrożą nowe osoby do zawodu. Liczy się przede wszystkim potencjał młodych kandydatów poziom przejawianych kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego, odporność na stres czy szybkość uczenia się. Nie bez znaczenia jest też już posiadana wiedza teoretyczna, zdobyta np. na studiach oraz odbyte staże i praktyki. W nowych pracowników inwestujemy dużo czasu i zaangażowania. Każda osoba otrzymuje swojego opiekuna odpowiedzialnego za właściwe przygotowanie jej w trakcie okresu próbnego, który rzeczywiście traktujemy jako czas na naukę i wdrożenie w obowiązki. Nowozatrudnieni otrzymują wsparcie dzięki programowi szkoleń adaptacyjnych i są to zarówno szkolenia dotyczące samej firmy, jak też szkolenia merytoryczne, dzięki czemu młodzi stażem pracownicy mogą poznać np. przepisy i regulacje prawne, których znajomość jest niezbędna do obsługi konkretnym rynków. Szkolenia te są prowadzone przez naszych trenerów i ekspertów wewnętrznych. Na ile taki proces wdrożenia pracownika do firmy jest opłacalny? To oczywiście zależy od strategii konkretnej firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że właśnie tacy pracownicy są często bardziej lojalni w stosunku do pracodawcy i bardziej doceniają możliwości rozwoju wraz z firmą. Jakie usługi są podstawą działalności firmy TELS? Grupa TELS (Transeuropean Logistic Services Ltd.) została założona w 2001 r. w Londynie z udziałem wspólnego kapitału białoruskoangielskiego. Firma oferuje wszystkie rodzaje usług transportowych drogowe, morskie, lotnicze, kolejowe. W Polsce TELS działa od 2006 r. i specjalizuje się w spedycji drogowej organizujemy transporty zarówno na kierunki wschodnie jak i Europy Zachodniej, w tym obsługę ładunków typu ADR i ponadgabarytowych. Obecnie TELS ma swoje oddziały w Wielkiej Brytanii, Białorusi, Polsce, Rosji, Ukrainie i Czechach. Sieć oddziałów stale się rozrasta, planujemy uruchamianie kolejnych w nowych regionach i krajach, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie Europy. Co jest podstawą systemu motywacyjnego w TELS? W TELS działamy wielokierunkowo. Pracownicy mają możliwość szkolenia się i zdobywania doświadczenia nie tylko w Polsce, ale też w innych oddziałach zagranicznych. Posiadamy jasne kryteria oceny okresowej i motywacji, dzięki którym potrafimy właściwie ocenić kompetencje i efekty pracy naszych pracowników i odpowiednio ich docenić finansowo, a także awansem stanowiskowym. Stale też analizujemy rynek pracy i poziom wynagrodzeń w branży. Co roku przeprowadzamy badanie zadowolenia i zaangażowania pracowników i na podstawie jego wyników staramy się wprowadzać zmiany w obszarach ocenionych najniżej i nadal wzmacniać te, które nasi pracownicy najbardziej doceniają. No i oczywiście kwestia menedżerów mówi się, że pracownik przychodzi do firmy, a najczęściej odchodzi od kierownika. Stale wzmacniamy wśród kierowników liniowych świadomość ich kluczowej roli w procesie budowania lojalności i zaangażowania pracowników. Co jest największym wyzwaniem w zarządzaniu kadrami w firmie spedycyjno-transportowej? Na pewno zbudowanie takiego zespołu ludzi, którzy działając wspólnie dzięki swoim kompetencjom potrafią zbudować mocne i trwałe relacje z klientami. Wszyscy dzisiaj chcą oferować usługi na jak najwyższym poziomie, bo jakość jest kluczowym elementem budowania pozycji na rynku. Można to osiągnąć tylko dzięki profesjonalizmowi oraz dobrym relacjom z kontrahentami. Świadomość, że wszyscy pracujemy w jednym celu, a także umiejętność dobrej współpracy zewnętrznej jak i wewnętrznej jest dzisiaj drogą do sukcesu. Dziękuję za rozmowę, Beata Trochymiak 5 OKIEM REKRUTERA

6 6 Co charakteryzuje logistykę produkcji? Rozmowa z Ma³gorzat¹ Milon Logistics Manager Poland F&B, I&L Sealed Air Polska Jak postrzegana jest funkcja logistyki w firmie produkcyjnej? Logistyka jest synonimem usprawnienia. Dziêki niej wprowadzamy wiele innowacji i udoskonaleñ m.in. system Kanban. W ci¹g³ym procesie, jakim jest produkcja bardzo wa na jest tak e komunikacja miêdzy ludÿmi i zrozumienie, co ka dy robi i po co to robi. Mam to szczêœcie, e trafi³am do firmy, w której panuje przyjacielska atmosfera i jeœli pojawia siê jakiœ problem, po prostu siadamy i dyskutujemy co zrobiæ, aby go rozwi¹zaæ. Jak du ym zespo³em Pani zarz¹dza? Jestem odpowiedzialna za 18 osób z 2 ró nych organizacji. W moim zespole s¹ sami mê czyÿni. Dlaczego nie ma w nim kobiet? Poniewa s¹ to g³ównie stanowiska magazynowe, tzw. wózkowi, osoby odpowiadaj¹ce za zatowarowanie produkcji, za³adunki i wy³adunki oraz 4 osoby administracyjne. Planowanie odbywa siê na poziomie zak³adu, natomiast planowanie zasobów magazynowych na poziomie europejskim. Za co odpowiada dzia³ logistyki w Sealed Air? Logistyka odpowiada za dotowarowanie produkcji, zgodnoœæ fizycznych i systemowych stanów magazynowych; tworzenie najbardziej optymalnego planu wysy³ek do naszych klientów i innych zak³adów grupy, wspó³pracê z operatorami logistycznymi oraz ci¹g³e doskonalenie procesów w ³añcuchu dostaw. Co Pani bierze pod uwagê wybieraj¹c dostawców us³ug transportowych i logistycznych? Czy to prawda, e liczy siê tylko cena? Cena jest oczywiœcie wa nym sk³adnikiem oferty, ale dla mnie istotniejsze jest wszystko, co jest wokó³ codzienna obs³uga operacyjna, relacje miêdzyludzkie. W³aœnie koñczymy przetarg na us³ugi transportowe przesy³ki drobnicowe krajowe i miêdzynarodowe. Nie ukrywam, e relacje, jakie mamy ju z tymi dostawcami odgrywaj¹ du ¹ rolê. Z racji tego, e mam równie spore doœwiadczenie w pracy po stronie operatorów logistycznych (w Gefco i DSV), tym wyraÿniej widzê jak du o zale y od relacji miêdzyludzkich. Znam przypadki, kiedy jedna osoba mo e zepsuæ relacje na styku dostawca klient, ale znam równie takie, kiedy te relacje dziêki tylko jednej osobie s¹ znakomite. Obecnie przenosimy jeden z naszych magazynów za granicê. Magazyn jest prowadzony przez zewnêtrzn¹ firmê logistyczn¹, która kiedy dowiedzia³a siê, e magazyn bêdzie likwidowany robi nam na z³oœæ i utrudnia przeniesienie. A w zasadzie, mo e nie firma, ale jedna osoba, której zachowanie rzutuje na ca³y obraz wspó³pracy. Co wiêcej wspó³pracujê z innym odzia³em tej firmy w zakresie transportu i tam wspó³praca uk³ada siê wzorowo, ale te dziêki jednej osobie, której postawa jest proaktywna i bardzo prokliencka. A co z firmami, które jeszcze nie wspó³pracuj¹ z Pañstwem, a które dopiero pukaj¹ do drzwi? Nie ukrywam, e du a czêœæ procesu decyzyjnego le y po stronie centrali w Holandii. Ustalaj¹c wstêpn¹ listê firm zaproszonych do przetargu konsultujê siê z menad erem transportu na Europê. Korporacje lubi¹ pracowaæ z korporacjami, szczególnie takimi, które mog¹ zapewniæ opiekuna na poziomie europejskim. Nasz g³os, jeœli chodzi o transport krajowy jest decyduj¹cy, ale musimy braæ pod uwagê globaln¹ politykê wobec firm transportowych. Nowe firmy czêsto równie przygotowuj¹ oferty w sposób bardzo zachowawczy, poniewa nie znaj¹ naszych procesów i boj¹ siê jakichœ niespodziewanych kosztów. Firmy, które z nami wspó³pracuj¹ wiedz¹ ju, jak wygl¹da proces za³adunku i wy³adunku i jest im ³atwiej przygotowaæ ofertê. Zapraszaj¹c firmy do przetargu bierzemy pod uwagê równie ich specjalizacje. Ka dy operator logistyczny jest na jednym kierunku lepszy, a na innym gorszy. Jedne firmy s¹ znane ze œwietnego serwisu drobnicowego na kraje ba³tyckie, inne natomiast doskonale radz¹ sobie w dystrybucji krajowej. Dziwi mnie, e ka da firma chwali siê us³ugami szytymi na miarê. Nie spotka³am jeszcze operatora, który mia³by w 100 proc. us³ugi szyte pod klienta, w zasadzie s¹ to jednolite szablony, a tak naprawdê najwiêcej zale y od osoby operacyjnej, która opiekuje siê klientem. Dziêkujê za rozmowê, Anna Galewska 6 KOBIETY W LOGISTYCE

7 7 O nadziejach i obawach młodych logistyków i transportowców w rozmowie z Magdalen¹ Pasternak studentką Politechniki Śląskiej na Wydziale Transportu, zawodniczką w szermierce KS AZS AWF Katowice Wróci³a Pani w³aœnie z treningu, ciê - ko by³o? Przyznam, e treningi s¹ czasami trochê wykañczaj¹ce. W tym roku mamy wyj¹tkowo ciê ki sezon. Przez ostatnie kilka tygodni w krótkich odstêpach czasu uczestniczy³am w zawodach Pucharu Œwiata, wiêc zmêczenie daje o sobie znaæ, ale nie wyobra am sobie innego stylu ycia i po to trenujê, aby uczestniczyæ w zawodach i siêgaæ po medale. Przez Œwiêta, by³a chwila wytchnienia, a ju od 8 kwietnia znowu zaczyna siê okres obozów kadry, zwi¹zanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy do lat 23 i Letniej Uniwersjady w Rosji, gdzie zawodnicy reprezentuj¹ swoje uczelnie. Takie przygotowania daj¹ trochê w koœæ, trzeba siê przygotowaæ fizycznie i psychicznie, a to spore obci¹ enie dla organizmu. w g³ównej mierze od kondycji fizycznej zawodnika i jego przygotowanie odbywa siê pod jednym k¹tem. W szermierce jest o tyle ciê ko, e na wynik sk³ada siê wiele czynników. Tutaj trzeba pracowaæ nie tylko nad przygotowaniem fizycznym, technicznym, ale te nad psychik¹, refleksem, a do tego dochodzi ocena sêdziowska. Naprawdê bardzo du o elementów sk³ada siê na koñcow¹ ocenê, nawet ³ut szczêœcia w danym dniu. A gdzie w najbli szym czasie powalczy Pani o medal? Na pocz¹tku kwietnia podczas Mistrzostw Polski do lat 23, a 21 kwietnia wystartuje w Pucharze Polski Seniorek w Koninie. Czy szermierka to jedyna Pani pasja? Nie, drug¹ jest transport. Szermierka i transport? ciekawe po³¹czenie, a sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na to drugie? Od zawsze interesowa³y mnie przedmioty œcis³e i sprawy techniczne. Zawsze chcia³am zostaæ in ynierem i ci¹gnê³o mnie do transportu, wiêc po maturze postanowi³am kontynuowaæ naukê na Politechnice Œl¹skiej na Wydziale Transportu. Uwa am, e transport jest przysz³oœci¹, od zawsze by³, jest i bêdzie potrzebny. Jad¹c na zawody, zawsze z myœl¹ bêdê Czy ma Pani jakiœ ulubiony obszar walczyæ o podium! us³ug transportowych, w których chcia- Tak, myœlê, e na tym polega sport i ka - ³aby siê specjalizowaæ? dy sportowiec walczy zawsze o najwy - Fascynuje mnie transport ciê ki, np. sze podium. Szermierka jest trochê inn¹ przewozy kolejowe, intermodalne, ale te dyscyplin¹ ni np. bieganie, czy sporty i transport samochodowy oraz generalnie typowo si³owe, gdzie wynik zale y logistyka. Niedawno wybra³am specjali- cd. na str. 8 zacjê technika i zarz¹dzanie w transporcie samochodowym. Na pocz¹tku myœla- ³am o eksploatacji pojazdów szynowych, ale niestety nie dosta³am siê na t¹ specjalizacjê, ze wzglêdu na zbyt wielu chêtnych. W zesz³ym roku, zak³adaj¹c, e dostanê siê na kolejówkê, odby³am praktyki w PKP Cargo w oddziale œl¹sko- -d¹browskim w Katowicach. Byæ mo e swoj¹ pracê magistersk¹ poœwiêcê transportowi kolejowemu, na razie przede mn¹ jest praca in ynierska, a ta bêdzie z transportu samochodowego. Czy du o ma Pani kole anek na roku i czy zderzacie siê ze stereotypami, e bran a TSL nie jest dla kobiet? Na 30 osób w danej grupie, 5 to kobiety, ale ju na specjalizacji logistyka dziewczyn jest nieco wiêcej. Osobiœcie uwa am, e jest to jak najbardziej odpowiedni kierunek dla kobiet. Wiadomo, e s¹ i pewnie bêd¹ jakieœ stereotypy oraz przekonanie, e transport i samochody s¹ domen¹ mêsk¹. Przyznam siê szczerze, e sama raz uleg³am takiemu stereotypowi. Kiedy musia³am zdiagnozowaæ usterkê w samochodzie i zadzwoni³am do jednego z warsztatów, a telefon odebra³a kobieta mechanik, pomyœla³am jak to... kobieta w warsztacie? przecie nie mo e znaæ siê dobrze na mechanice. Jednak e po chwili rozmowy, pani mechanik zaskoczy³a mnie niesamowit¹ wiedz¹ i podejœciem do zawodu, wiêc to tylko œwiadczy o tym, e stereotypy s¹ gdzieœ w naszej podœwiadomoœci, a niestety kobiety ca³y czas musz¹ udowadniaæ, e maj¹ odpowiedni¹ wiedzê aby móc wykonywaæ dane zawody. 7 KOBIETY W LOGISTYCE

8 8 cd. ze str. 7 Nie myœla³a Pani, eby zostaæ tylko przy sporcie, bo jak w przysz³oœci pogodziæ szermierkê, ciê kie treningi z prac¹, zw³aszcza w transporcie, który te wymaga du ej dyspozycyjnoœci? Oczywiœcie, e myœlê o tym, ale w sporcie pewnym wyznacznikiem dalszej drogi s¹ Igrzyska Olimpijskie, a kiedy bêdê mia³a okazjê wzi¹æ w nich udzia³, wtedy ju skoñczê studia. Wszystko zale y od wyników, jakie bêdê osi¹gaæ w miêdzyczasie. Jeœli bêd¹ one bardzo dobre, to byæ mo e zastanowiê siê, czy nie zwi¹zaæ swojego ycia wy³¹cznie ze sportem, ale z drugiej strony sytuacja w sporcie jest bardzo niestabilna. Od tego roku Minister Sportu sklasyfikowa³a szermierkê, mo na powiedzieæ, do sportów drugiej kategorii, co jest demotywuj¹ce dla zawodowego sportowca. Ci¹gle brakuje pieniêdzy, a borykanie siê z problemami finansowymi, jak chocia by pe³ne sfinansowanie dojazdu na zgrupowania centralne kadry, to dodatkowe niepotrzebne obci¹ enia zawodników oraz zniechêcenie do zawodowstwa. Dlatego nie chcê opieraæ swojego ycia wy³¹cznie na sporcie. Chcê zdobyæ zawód w obszarze, który mnie pasjonuje i rozwijaæ siê zawodowo ju teraz, zdobywaj¹c krok po kroku doœwiadczenie w bran y TSL. Robiæ jak najwiêcej praktyk, kursów, aby po ukoñczeniu studiów zacz¹æ normalne ycie zawodowe. A jak Pani kole anki i koledzy postrzegaj¹ dzisiaj rynek pracy, co jest najwiêksz¹ obaw¹? Wydaje mi siê, e najwiêksz¹ obaw¹ jest zdobycie doœwiadczenia, co nie jest ³atwe. Pracodawcy wymagaj¹ na starcie dwa lata doœwiadczenia w zawodzie. Oczywiœcie jest to do zrobienia i to ju podczas studiów, np. dziêki sta om i praktykom. Tylko trzeba podejœæ do tego z pasj¹ i nie mo na byæ biernym. Czasami s³yszê sfrustrowane rozmowy moich kolegów i kole anek, e po studiach i tak nie ma pracy, tym bardziej w zawodzie wiêc po co studiowaæ. Z takim podejœciem z góry skazuj¹ siebie na pora kê i od razu rzucaj¹ sobie k³ody pod nogi. Niestety wielu m³odych ludzi ma w³aœnie takie podejœcie. Ja uwa am, e jest mnóstwo mo liwoœci rozwoju, tylko trzeba naprawdê siê tym zainteresowaæ. A gdzie postrzegacie najwiêcej optymizmu? To zale y od charakteru i nastawienia. Niektórzy od razu wyje d aj¹ za granicê, bo tylko tam widz¹ jak¹œ szansê na ycie. Uwa am, e jeœli nie ma siê pomys³u na siebie, to bez wzglêdu na to gdzie siê znajdziemy, czy to za granic¹ czy w Polsce, bêdzie tak samo trudno siê odnaleÿæ na rynku pracy i w yciu. Na pewno sytuacja nie wygl¹da tak ró owo, e wszyscy czekaj¹ na in ynierów transportu, czy magistrów logistyki z otwartymi rêkami, ale nie nale y poddawaæ siê i to od razu po jednym niepowodzeniu, jak czêsto robi wielu m³odych ludzi. Trzeba podejœæ do sprawy z pasj¹, bo pasja rodzi profesjonalizm, a profesjonalizm daje efekty. Podstaw¹ jest to, eby wiedzieæ czego siê chce, to prêdzej czy póÿniej to osi¹gniemy. Dziêkujê za rozmowê i trzymamy kciuki za osi¹gniêcia sportowe i rozwój kariery w transporcie. Beata Trochymiak Przewodnik po op³atach drogowych cz. IV CZECHY WCzechach dzia³a system elektronicznego poboru myta o nazwie Myto CZ. Kluczowym jego elementem jest urz¹dzenie pok³adowe Premid. System dzia- ³a na bazie technologii mikrofalowej. Od 1 stycznia 2007 r. obowi¹zuje on wszystkie pojazdy o masie od 3,5 tony (wczeœniej od 12 ton) i obejmuje autostrady oraz wybrane drogi krajowe. Wysokoœæ op³at zale na jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu. Urz¹dzenie pok³adowe Premid W celu rozliczania czeskiego myta konieczne jest zamówienie urz¹dzenia pok³adowego Premid, za pomoc¹ którego mo liwa jest komunikacja z automatycznym systemem pobierania op³at. W urz¹dzenie to nale y wyposa yæ wszystkie pojazdy podlegaj¹ce op³atom drogowym (dotyczy to równie samochodów zwolnionych od p³acenia myta). Urz¹dzenie pok³adowe jest bezp³atne. Otrzymuje siê je po zap³aceniu kaucji zwrotnej w wysokoœci 1500 koron czeskich (ok. 54 euro za urz¹dzenie) pobieranej przez czeskiego operatora. Kaucja zwracana jest po oddaniu nieuszkodzonego urz¹dzenia. Wysokoœæ myta i obliczenie op³aty? Op³aty drogowe wynosz¹ ok. 14 centów/km i s¹ zale ne od klasy emisji substancji szkodliwych i liczby osi. Podatek VAT od op³at drogowych w Czechach nie jest naliczany. Wyró niamy nastêpuj¹ce klasy pojazdów: pojazdy o dmc od 3,5 t do 7,5t; od 7,5 t do 12 t; oraz pojazdy powy ej 12 t. Wysokoœæ myta mo na orientacyjnie obliczyæ przy pomocy kalkulatorów myta, które znajduj¹ siê na Trasê mo emy podzieliæ na dowolne odcinki, a poprzez ich zsumowanie ustaliæ tym samym ostateczn¹ wysokoœæ myta (wystarczy podaæ pocz¹tkowy i koñcowy punkt podró y). Wygodnym sposobem liczenia myta w Czechach jest nowy kalkulator on-line udostêpniany przez operatora kart paliwowych DKV. Podobnie jak serwis Premid, podaje on wysokoœæ ³¹cznej op³aty drogowej w Czechach, nie ogranicza siê jednak do tego jednego kraju. Po wpisaniu parametrów pojazdu mo - na przy jego pomocy wyliczyæ ³¹czn¹ wysokoœæ op³at drogowych we wszystkich krajach tranzytowych. To istotne, bo prowadz¹c przewozy w Europie, przewoÿnik nie musi rejestrowaæ siê do systemów myta dzia³aj¹cych w ró nych technologiach i oferuj¹cych ró ne warunki rozliczeñ. cd. na str. 9 8 PORADY / PRAWO

9 9 Artykuł sponsorowany lny jest czynny przez ca³¹ dobê i automatycznie identyfikuje wszystkie pojazdy, u których stwierdzono nieprawid³owoœci w naliczaniu myta (zosta³o ono naliczone czêœciowo lub w ogóle). W przypadku powstania takich niezgodnoœci, poinformowany zostaje patrol mobilny. Na p³atnych odcinkach dróg znajduj¹ siê stacje kontrolne, które s¹ wyposa one w aparaturê do kontroli pojazdów. Je eli zostanie stwierdzona niezgodnoœæ, informacja taka zostaje przekazana do centrum kontroli elektronicznego systemu pobierania myta ³¹cznie z automatycznie zrobionym zdjêciem odpowiedniego samochodu. Je- eli pope³niono wykroczenie, wynik zostanie przes³any mobilnym patrolom. Pacd. ze str. 8 Punkty informacyjne i dystrybucyjne Premid S¹ to miejsca œwiadcz¹ce us³ugi firmom transportowym oraz kierowcom. W punktach informacyjnych Premid (³¹cznie 15 na terenie Czech) przewoÿnik mo e uzyskaæ i zarejestrowaæ urz¹dzenie pok³adowe Premid zarówno w trybie pre-paid jak i post-paid. Co wa ne, zawarcie umowy w trybie post-paid mo liwe jest tylko w punktach informacyjnych lub za poœrednictwem operatora kart paliwowych. Punkty dystrybucyjne Premid s¹ rozmieszczone na p³atnych drogach, w ich pobli u, oraz na wybranych przejœciach granicznych. Kierowca mo e tutaj zarejestrowaæ siê i wypo yczyæ urz¹dzenie Premid dokonuj¹c przedp³aty (pre-paid). Mapa dróg płatnych w Czechach W punktach dystrybucyjnych mo na zawrzeæ umowê tylko w trybie pre-paid. Sposoby rozliczania op³at Pre-paid w przypadku przedp³aty myto p³aci siê poprzez do³adowanie urz¹dzenia pok³adowego Premid przed wjazdem na p³atn¹ drogê, w punkcie dystrybucyjnym Premid. Do³adowania mo na dokonaæ gotówk¹ lub przy u yciu wybranych kart paliwowych. W przypadku przedp³aty (pre-paid) kierowca zobowi¹zany jest dokonaæ rejestracji w jednym z punktów Premid. Do³adowanie urz¹dzenia Premid mo liwe jest zarówno w punktach informacyjnych Premid, jak i w punktach dystrybucyjnych zlokalizowanych przy wjeÿdzie na p³atne odcinki dróg. Kwota wykorzystywana jest podczas jazdy. Op³aty mo na wnieœæ w gotówce lub dopuszczalnymi kartami p³atniczymi oraz paliwowymi (np. karta paliwowa DKV). Post-paid jest to p³atnoœæ odroczona, kalkulowana na podstawie rzeczywiœcie przejechanych odcinków p³atnych tras. Zawarcie umowy z operatorem elektronicznego systemu poboru myta i rejestracji w trybie post-paid mo na dokonaæ w punktach informacyjnych Premid lub za poœrednictwem operatorów kart paliwowych. Kontrole Do kontroli op³at czeskiego myta wykorzystywane s¹ przenoœne i mobilne urz¹dzenia kontrolne, które znajduj¹ siê na p³atnych odcinkach dróg. System kontro- trole mobilne przeprowadzaj¹ pracownicy Generalnego Urzêdu Ce³ Republiki Czeskiej, posiadaj¹cy uprawnienia do zatrzymywania skontrolowania niezgodnoœci, a w przypadku wykroczeñ do wystawiania mandatów karnych, wszczêcia postêpowania administracyjnego, ewentualnie odstawienia pojazdu. Karty paliwowe Rozliczenia op³at drogowych za poœrednictwem operatorów kart paliwowych ograniczaj¹ do minimum formalnoœci, jakie przewoÿnik musi wype³niæ, aby móc rozliczaæ op³aty w poszczególnych systemach dzia³aj¹cych w Europie. Operatorzy kart niezale nych, jak DKV Euro Service, s¹ te najlepszym Ÿród³em informacji na temat warunków rejestracji w ró nych systemach i aktualnych stawek op³at. W przypadku Czech DKV oferuje rozliczenia zarówno w trybie pre-paid jak i post-paid. Wsparcie operatora kart zapewnione jest na etapie rejestracji oraz rozliczenia op³at. Dodatkowo kierowcy mog¹ korzystaæ z licznych us³ug dodatkowych, jak pomoc drogowa, serwisy cz myjnie. Karty paliwowe s¹ szczególnie wygodne dla przewoÿników podró uj¹cych po wielu krajach Europy, którzy ceni¹ sobie oszczêdnoœæ czasu (szybki proces rejestracji), minimum formalnoœci (jedna faktura za ró ne typy op³at) oraz dostêp do us³ug dodatkowych (system rabatów, narzêdzia on- -line). Dodatkowo, wszystkie op³aty poniesione w trasie (paliwo, serwis, myjnia, op³aty drogowe) s¹ zestawiane w jednej, przejrzystej fakturze z kilkutygodniowym dniowym terminem p³atnoœci. Faktura mo e byæ wystawiana w euro i w z³otówkach. Opr. Mariusz Derdziak Ekspert DKV Euro Service 9 PORADY / PRAWO

10 10 Wczeœniejsze opuszczenie miejsca pracy bywa usprawiedliwione Oddalenie siê z miejsca pracy przed jej zakoñczeniem nie zawsze musi skoñczyæ siê ukaraniem pracownika zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy pracodawca ma prawo do zwolnienia dyscyplinarnego, a w jakich sytuacjach wystarczy kara porz¹dkowa? Samowolne opuszczenie miejsca pracy nie wystêpuje w powy szym katalogu. Nie oznacza to jednak, i w nieuzasadnionych przypadkach jest akceptowane przez ustawodawcê. W pewnych sytuacjach zasadne jest zakwalifikowanie samowolnego opuszczenia miejsca pracy jako ciê kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych. Jednym z nich (okreœlonych w art ) jest bowiem przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zak³adzie. porz¹dkowej przewidzianej w art i 2 Kp tj. upomnienia, nagany b¹dÿ kary pieniê nej. Zreszt¹ sam ustawodawca podkreœli³, i przes³ankami zastosowania wobec pracownika kary pieniê nej Zwolnienie dyscyplinarne to ostatecznoœæ Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy jest œrodkiem wyj¹tkowym i nale y je stosowaæ z daleko posuniêt¹ ostro noœci¹. Zastosowanie tego trybu rozwi¹zania umowy bez wypowiedzenia jest mo liwe z nastêpuj¹cych powodów: 1. Ciê kie naruszenie przez pracownika podstawowych obowi¹zków pracowniczych, 2. Pope³nienie w czasie trwania umowy przestêpstwa, które uniemo liwia zatrudnianie pracownika na dotychczasowym stanowisku, przestêpstwo to musi zostaæ stwierdzone prawomocnym wyrokiem b¹dÿ nie ma w¹tpliwoœci co do jego pope³nienia, 3. Pracownik utraci uprawnienia niezbêdne do wykonywania zawodu na skutek swoich zawinionych dzia³añ. Mniej dotkliwe konsekwencje Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w sytuacji gdy pracownik opuœci stanowisko bez zgody prze³o onego, przed podjêciem decyzji o zastosowaniu rozwi¹zania umowy w trybie art.52 kodeksu pracy, nale y w pierwszej kolejnoœci wzi¹æ pod uwagê konkretne okolicznoœci zdarzenia, w szczególnoœci stan œwiadomoœci i woli pracownika (sygn. akt I PKN 300/97). Ponadto, zgodnie z tez¹ zawart¹ w wyroku SN z dnia 24 lutego 2012 r. (sygn. akt II PK 143/11) samo opuszczenie przez pracownika pracy przed jej zakoñczeniem (a dok³adnie przed koñcem dniówki roboczej) nie jest wystarczaj¹ce do zastosowania przez pracodawcê sankcji z art pkt 1 KP w przypadku stwierdzonego wykonania przez pracownika podstawowych zadañ pracowniczych przewidzianych do wykonania na ten dzieñ oraz przy uwzglêdnieniu jego szczególnej sytuacji (np. zwi¹zan¹ ze stanem zdrowia, samopoczuciem, koniecznoœci¹ skorzystania z porady lub pomocy lekarza). Przy ocenie, czy opuszczenie miejsca pracy stanowi³o ciê kie naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych, trzeba wzi¹æ pod rozwagê wszystkie towarzysz¹ce temu okolicznoœci. Wydaje siê, e w sytuacji, gdy dzia³anie niezdyscyplinowanego podw³adnego nie cechowa³o siê celowym zawinieniem, z³¹ wol¹, z³oœliwoœci¹ lub chêci¹ wyrz¹dzenia pracodawcy szkody, wpierwszej kolejnoœci nale y rozwa yæ zastosowanie wobec niego kary mog¹ byæ jedynie szczególnie powa ne naruszenia ustalonego porz¹dku, wymienione w art , tj. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienie siê w stanie nietrzeÿwoœci lub spo ywanie alkoholu w czasie pracy. Oddalenie siê z miejsca pracy uzasadnione? Gdy ycie b¹dÿ zdrowie pracownika jest zagro one, powinien on powstrzymaæ siê od wykonywania obowi¹zków, a jeœli takie dzia³ania nie wystarcz¹, aby zapobiec wyst¹pieniu niebezpieczeñstwa, pracownik ma prawo oddaliæ siê z miejsca zagro- enia. Istotne jest jednak, i w przypadku zastosowania powy szego rozwi¹zania zatrudniony niezw³ocznie musi powiadomiæ pracodawcê. Co wa ne, pracownik nadal pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a oddalenie siê w celu unikniêcia lub zapobie enia zagro eniu nie oznacza opuszczenia miejsca pracy. Komentarz opracowała Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers 10 PORADY / PRAWO

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracujących kobiet

Ochrona pracujących kobiet Ochrona pracujących kobiet Szczególna ochrona pracy kobiet wynika z ich właściwości psychofizycznych oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w zmianach dot. umów na czas określony vs Korzyści z Agencji Pracy Tymczasowej. Warszawa dnia 26.09.2014r.

Zagrożenia w zmianach dot. umów na czas określony vs Korzyści z Agencji Pracy Tymczasowej. Warszawa dnia 26.09.2014r. Zagrożenia w zmianach dot. umów na czas określony vs Korzyści z Agencji Pracy Tymczasowej. Warszawa dnia 26.09.2014r. Umowy na czas określony zalety: elastyczność czasu zatrudnienia 2 tygodniowe wypowiedzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW Szanowni Mieszkañcy, Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, i w najbli szym czasie przejmie do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Karolina Wetoszka, Michał Roszkowski, TNS Polska Przyjeżdża klient do serwisu i co zrobić by do niego wrócił?* * i to nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, czujących powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, czujących powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów. Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: TTT Train The Trainer Dni: 2 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, czujących powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów.

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo