Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)"

Transkrypt

1 Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji powstała w ramach projektu Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki nr POKL /09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Platforma Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) rozwijana jest w ramach projektu Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich (nr projektu FSS/2013/IIC/W/0013) finansowanego ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Współpraca Instytucjonalna). 3. Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej), Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet w Bergen (partner norweski). 4. Strona internetowa projektu: 5. Okres realizacji projektu: od do II. Słownik pojęć (definicje) 2 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Regulamin przedmiotowy dokument określający w szczególności warunki uczestnictwa w Platformie Komunikacji, prawa i obowiązki Stowarzyszenia EdP oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Stowarzyszenia EdP z tytułu świadczenia usług. b) Stowarzyszenie EdP Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie (31-277), ul. Opolska 45/52, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON c) Serwis lub Platforma Komunikacji internetowy serwis stworzony przez Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości dostępny pod adresem d) Administrator - osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie EdP, odpowiedzialna za prowadzenie serwisu Platformy Komunikacji, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników. Strona 1 z 16

2 e) Użytkownik osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Stowarzyszenie EdP w ramach serwisu Platforma Komunikacji. Wyróżnia się 2 typy Użytkowników, tj.: (A) Badacze, (B) Przedsiębiorcy. f) Konto lub Profil strona Użytkownika zawierająca dane, fotografie oraz inne informacje udostępnione przez niego dobrowolnie w serwisie Platforma Komunikacji, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy. Konto dzieli się na dwie części: i. Profil Użytkownika zawierający podstawowe dane osobowe typu: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, tytuł naukowy, adres , numer telefonu, a także nazwę, adres i logo instytucji, notkę biograficzną oraz fotografię. oraz ii. Profil badawczy zawierający informację na temat realizowanych prac badawczych (projektów badawczych), zainteresowań badawczych, wybranych publikacji, oferty współpracy oraz dodatkowe załączniki (np. CV, fotografie, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia). III. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Serwis ma charakter otwarty, skierowany jest do zainteresowanych udziałem w Serwisie badaczy oraz przedsiębiorców. 1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody co skutkować będzie usunięciem jego Konta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez serwis Platformy Komunikacji. Rozpoczęciem korzystania z usług jest dokonanie rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie wobec zarejestrowanych Użytkowników po poprawnym zalogowaniu się na Konto. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 4. Stowarzyszenie EdP rozwiązuje Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika. 5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta do Administratora za pośrednictwem poczty na adres lub wewnętrznej poczty funkcjonującej w serwisie. 6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Administratora rozwiązanie Umowy i usunięcie Konta następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 7. Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu Platformy Komunikacji, w szczególności dokonującego naruszeń Regulaminu. Strona 2 z 16

3 Dostęp do usług serwisu Platformy Komunikacji jest bezpłatny, co oznacza, że nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji, publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu oraz korzystanie z zasobów serwisu w celach prawnie dozwolonych. 6 7 Platforma Komunikacji będzie funkcjonować co najmniej do dnia 31 maja 2015 roku. Równocześnie Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie, po upływie powyższego terminu, prawo do kontynuowania dalszego administrowania Platformy Komunikacji w niezmienionej formie lub dokonania modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu Platformy Komunikacji, w tym także usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych oraz zaprzestania działalności. 8 Poprzez rejestrację na Platformie Komunikacji Użytkownik udziela Stowarzyszeniu EdP prawo do przesyłania mu wiadomości oraz wyświetlania ogłoszeń związanych z funkcjonowaniem serwisu, a także przesyłania wiadomości dotyczących realizacji projektu oraz odnoszących się do zagadnień związanych z inicjacją, tworzeniem oraz realizacją projektów badawczorozwojowych na jego skrzynkę pocztową przypisaną do jego konta. 1. Korzystanie z usług świadczonych w ramach serwisu Platformy Komunikacji udostępnione jest Użytkownikom po założeniu Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na zasadach opisanych w rozdziale IV Regulaminu. 2. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz programu służącego do przeglądania jej zasobów. Serwis jest kompatybilny z większością nowoczesnych przeglądarek. 3. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie w sposób poprawny z serwisu. 1. Serwis Platforma Komunikacji umożliwia Użytkownikom dostęp do następujących usług: 1) Wyszukiwarka - Przeglądanie i wyszukiwanie Profili innych Użytkowników 2) Zlokalizuj PM - Mapa PM (Menadżerów Projektów Badawczych) wyszukiwanie PM na mapie Polski; 3) Baza Wiedzy; 4) Forum Użytkowników (grupy dyskusyjne); 5) Wiadomości (skrzynka nadawcza i odbiorcza) 6) Oferty współpracy; 7) Tablica ogłoszeń; 8) Przydatne linki; 9) FAQ (plik pomocy najczęściej zadawane pytania). 2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej IV. Rejestracja i Konto 11 Strona 3 z 16

4 1. Każdy Użytkownik posiada indywidualny login (nazwę użytkownika) i hasło, które umożliwiają zalogowanie się do serwisu Platforma Komunikacji. 2. Użytkownicy dokonują indywidualnie rejestracji w serwisie. Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie Platforma Komunikacji jest dobrowolne. 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: 4. Po zarejestrowaniu, Konto Użytkownika podlega weryfikacji, w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości Użytkownik proszony jest o dokonanie stosownych modyfikacji Rejestracja odbywa się w dwóch krokach. Krok pierwszy polega na utworzeniu konta Użytkownika i wymaga podania następujących danych: nazwy użytkownika, adresu oraz hasła. 2. Krok drugi stanowi dopełnienie rejestracji. Polega on na utworzenia Profilu i wymaga podania następujących danych obligatoryjnych: imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu instytucji. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu. 3. Pozostałe dane nie są niezbędne do zarejestrowania Konta i korzystania z usług serwisu i mogą być modyfikowane w dowolnym momencie przez Użytkownika w razie potrzeby. 4. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo: 1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, 3) usunąć Konto Użytkownika. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności na podstawie informacji uzyskanych od innych Użytkowników, Administrator wzywa Użytkownika do wyjaśnienia sprawy oraz równocześnie ma prawo tymczasowo zablokować jego Konto Skuteczne dokonanie rejestracji w serwisie Platforma Komunikacji, której następstwem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: 1) oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, 2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację w Profilu oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych do których uzyska dostęp w ramach usług oferowanych przez serwis i wykorzystania ich tylko zgodnie z przeznaczeniem serwisu, 3) potwierdza autentyczność swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz oświadcza, że w przypadku zamieszczenia na Koncie danych lub informacji Strona 4 z 16

5 dotyczących innych osób następuje to w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób, 4) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących nowych informacji zamieszczonych na Platformie (np. poprzez newsletter) na adres podany w trakcie rejestracji, 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są przez Użytkownika poprzez zaznaczenie właściwych opcji (tzw. checkbox) podczas procedury rejestracyjnej. 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie nieprawdziwych oświadczeń w powyższym zakresie. V. Zasady korzystania z usług serwisu Platforma Komunikacji Podstawową usługą serwisu jest zapewnienie jego Użytkownikom platformy do komunikowania się oraz wymiany informacji, wiedzy i wzajemnych doświadczeń. Serwis umożliwia zaprezentowanie własnego Profilu zawodowego oraz własnych prac badawczych, a także zaznajomienie się z podobnymi informacjami zawartymi na Koncie pozostałych Użytkowników, w związku z czym podane dane osobowe oraz informacje związane z prowadzoną działalnością badawczą lub gospodarczą są dostępne dla wszystkich Użytkowników Platformy Komunikacji. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu Platformy Komunikacji. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator ma prawo niezwłocznego usunięcia jego Konta Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 1) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu, 3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić poprawne funkcjonowanie serwisu Platformy Komunikacji oraz od korzystania z usług serwisu w sposób nierzetelny lub uciążliwy dla innych Użytkowników, 1. Zabronione jest Zamieszczanie w serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, nagannych moralnie, etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Administrator może usunąć takie treści oraz zablokować lub usunąć Konto ich autora. 2. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy wszelkich danych i informacji zamieszczanych przez Użytkownika w jego profilu jak również wypowiedzi prezentowanych na łamach serwisu lub wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty wewnętrznej serwisu Strona 5 z 16

6 Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta przez Użytkownika. 21 Zabronione jest udostępnianie swojego Konta innym podmiotom. 22 Zabronione jest korzystanie z Kont należących do innych podmiotów. Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Konta, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem. 23 VI. Prawa autorskie 1. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich danych, wizerunku, oraz innych materiałów i wypowiedzi w serwisie wyraża zgodę na dostęp do tych informacji przez pozostałych Użytkowników i wykorzystywanie ich w zakresie zgodnym z przeznaczeniem serwisu Platforma Komunikacji. 2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, dane osobowe i pozostałe materiały, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że w przypadku umieszczenie przez niego treści przedstawiających lub odnoszących się do podmiotów trzecich uzyskał na to zgodę tych podmiotów. 1. W przypadku umieszczenia w serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Stowarzyszeniu EdP nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w ramach serwisu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia EdP w przypadku ich wykorzystania w zakresie usług świadczonych przez Platformę Komunikacji, w tym także usunięcia z serwisu. 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku lub treści o charakterze utworu autorskiego oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w serwisie, w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu Użytkownik zamieszczając w serwisie Platforma Komunikacji swoją fotografię wyraża równocześnie zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego wizerunku w ramach serwisu. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, zdjęć do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub zgody na publikację albo w jakikolwiek inny sposób naruszających 19 ust. 1 Regulaminu. Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i bez konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Strona 6 z 16

7 VII. Dane osobowe i polityka prywatności 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie Platforma Komunikacji. 2. Dane określone w ust. 1 z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika do serwisu będą zapisane i prezentowane innym Użytkownikom. 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Stowarzyszenie EdP, które przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.). 2. Stowarzyszenie EdP dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia i ukształtowania treści, a także zmiany i/lub rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem oraz w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie Platforma Komunikacji. 3. Dane mogą być udostępnione na zewnątrz wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa, a innym podmiotom wyłącznie na życzenie i za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z serwisu VIII. Odpowiedzialność 1. Stowarzyszenie EdP zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 2. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników. 3. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie Platforma Komunikacji przez Użytkownika, w szczególności za naruszenie przez Użytkownika autorskich praw osobistych lub majątkowych należących do innego podmiotu lub za jakiekolwiek inne naruszenie przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie Platforma Komunikacji, w szczególności z powodu podania Strona 7 z 16

8 nieprawdziwych danych, ujawnienia tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, wykorzystania danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu, naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. Osoby dokonujące naruszeń prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Stowarzyszenie EdP zastrzega, iż korzystanie z serwisu Platforma Komunikacji i udostępnianych przez serwis usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim przez Użytkowników informacje i materiały nie są objęte gwarancją Stowarzyszenia EdP co do ich poprawności i prawdziwości. Za rzetelność zamieszczonych w Profilu informacji i danych wyłączną odpowiedzialność ponosi zamieszczający je Użytkownik. Stowarzyszenie EdP nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników lub inne podmioty, za pośrednictwem serwisu Platforma Komunikacji, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Stowarzyszenie EdP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkownika w sposób niezgodny z celem działania serwisu i/lub w sposób szkodliwy dla Użytkownika, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika. Stowarzyszenie EdP nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania serwisu w całości albo w części. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu IX. Reklamacje Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Platformy Komunikacji mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 38 X. Przepisy przejściowe i końcowe 1. Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. 2. Stowarzyszenie EdP zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio. 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego 39 Strona 8 z 16

9 podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2. z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenie EdP. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Zaakceptowanie nowego brzmienia Regulaminu oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym ze Stowarzyszeniem EdP na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. Regulamin obowiązuje od dnia r. 40 Terms of Use Communications Platform (Researchers and entrepreneurs database) I. Information about the project 1 1. Communication Platform was created under the project Research project management and commercialization of research results. The postgraduate studies for employees of scientific institutions and entities dedicated to science (POKL /09) cofinanced by the European Social Fund. 2. Communication Platform (Researchers and entrepreneurs database) is being developed within the framework of the project International network supporting research and knowledge transfer as a platform of cooperation between Polish and Norwegian Universities (Project No. FSS/2013/IIC/W/0013) under the Programme Scholarship and Training Fund established under Norwegian Grants and EEA Grants (Measure Inter- Institutional Cooperation). 3. Project Leader: University of Economics in Krakow. Partner Institutions: University of Economics in Katowice, Kozminski University in Warsaw, Wroclaw University of Technology, Czestochowa University of Technology, Institute of Fundamental Technological Research PAS (IPPT PAN) - The Polish National Contact Point for Research Programmes of the EU (KPK), Association 'Education for Entrepreneurship' and the University of Bergen. 4. Project website: 5. Duration of the project: from 04/01/2014 to 05/31/2015. II. Glossary (definitions) The terms used in the Terms of Use means: 2 Strona 9 z 16

10 a) Terms of Use - the document specifying especially the conditions for participation in the Platform of Communications, the rights and obligations of the Association Education for Entrepreneurship (EdP) and Users, related to the provision of electronic services, the terms of the provision of electronic services, the principle of the protection of personal data, as well as rules defining the responsibilities of the Association EdP provision of services. b) The Association EdP - Association Education for Entrepreneurship, based Krakow (31-277), street: Opolska 45/52, registered in the District Court for Kraków - Śródmieście XI Commercial Division of the National Court Register under number KRS , NIP , REGON c) Service or Communications Platform - Web site created by the Association Education for Entrepreneurship available at: d) Administrator - a person appointed by the Association EdP, responsible for managing Communications Platform, including, in particular, technical support for users and compliance with the Regulations by the users. e) User person, who by accepting the Terms of Use and the completing the registration process, gets access to the services offered by the Association Education for Entrepreneurship through the service Communication Platform. Two types of users are distinguished: (A) Researchers, (B) Entrepreneurs. f) Account or Profile - User page which contains information, photographs and other information voluntarily provided by user on the site Communication Platform, which can be viewed by other Users. Account is divided into two parts: i. Profile - containing basic personal information such as: name, last name, user name, academic title, address, phone number, and further: name, address and logo of organization, a biographical note and photograph. and ii. Research Profile - containing information on ongoing research (research projects), research interests, selected publications, offers of cooperation and additional attachments (eg. CV, photographs, certificates and awards received). III. Conclusion and termination of contracts for the provision of electronic services 3 Service is open. Is aimed at researchers and entrepreneurs, which are interested in participating in the Service By registering User agrees to all the conditions presented in this Term of Use and is obligated to comply with them. 2. In the case of withdrawal of consent to any of conditions presented in the Term of Use, User is obligated to immediately inform about this Administrator of the Service. Consequently, Users account will be removed from the Service Contract for the provision of electronic services is concluded from the start of usage of the services provided by Platform of Communications by the User. User start to use service at the moment of registration on the site. Services are provided only to registered users after a successful login to the account. 2. The contract is concluded for an indefinite period. Strona 10 z 16

11 3. The contract for the provision of electronic services may be terminated by either party without giving any reason with immediate effect. 4. Association EdP may terminate the contract by removing User Account. 5. The User can terminate the Agreement by submitting a request to remove account to the Administrator via or internal on the site. 6. In case the user requesting removal of the account, termination and removing of the account should occur within 5 working days from receiving the request. 7. Association EdP reserves the right to remove User Account, whose actions are deemed detrimental to the maintenance of Communications Platform, in particular violating the rules. 6 Access to Communications Platform service is free of charge, which means that there is no fee for registering, publishing information about the User Profile and use of the service resources for the purposes permitted by law. 7 Communication Platform will operate at least until 31 May 2015 year. At the same time Association Education for Entrepreneurship reserves the right, after the expiry of that period, the right to continue to further the administration of Communications Platform unchanged or making modifications to services, tools and the methods of operation of the service Communications Platform, including the removal of all data stored in the database and termination of service. 8 By registering on the Communications Platform User grants the rights to Association EdP to send messages, and display ads related to the operation of the service, as well as messaging on the project, and relating to, matters related to the initiation, creation and implementation of research projects on mailbox assigned to his account Use of the services provided under the Communications Platform service is available to users after creation of account. Account is created by filling out the registration form on the terms described in Chapter IV of the Regulations. 2. To use the service, it is necessary to have a device that allows the user to access the Internet and the program used to browse its resources. Service is compatible with most modern browsers. 3. The Association EdP shall not be liable for technical problems or limitations of the software or hardware used by the user and preventing him to use the service in a correct way. 1. Customer Communication Platform allows users to access the following services: 1) Search - Browse and search profiles of other Users 2) Locate the PM - Map PM (Research Project Managers) - Search the map Polish PM; 3) Knowledge Base; 4) Forums (groups); 5) News (outbox and receiving) 10 Strona 11 z 16

12 6) Opportunities; 7) Bulletin board; 8) Useful links; 9) FAQ (Help file - Frequently Asked Questions). 2. The name of the site, concept, graphic design and database are protected by law. IV. Registration and Account 1. Each user has a unique login (username) and password to allow to log into the service Communication Platform. 2. Users shall individually register on the site. Creating and using an account on the site Communication Platform is voluntary. 3. Registration involves completing a form available at: 4. After registration, the User Account is verified, in case of deficiencies or irregularities User is asked to make appropriate modifications Registration takes place in two steps. The first step is to create a user account and requires the following data: user name, address and password. 2. The second step is the completion of registration. It involves the creation of profile and requires the following mandatory information: name, surname and the name and address of institution. Fields can contain only the data for which they are intended. If you delete the data you may no longer able to use the service. 3. Other details are not necessary to register the account and use of service and can be modified at any time by the user if necessary. 4. The data provided by Users may be reviewed by the Administrator. For this purpose, the Administrator may require you to submit documents proving the accuracy of the data. In case of false or outdated information is provided by the user, the Administrator has the right to: 1) call the user to immediately correct the data, 2) suspend user account until further clarification, 3) remove user account. If there is reasonable doubt as to the authenticity of information given by user (in particular, on the basis of information obtained from other users of service) the Administrator calls User to clarify this information and at the same time has the right to temporarily block the account Registration on the site Communication Platform (the consequence of which is the creation of accounts), is possible for user who: 1) declares that he has read and accepted the contents of the whole of the Term of Use, 2) consents to the processing of personal data in accordance with the Terms of Use and their sharing in the profile and agrees to maintain the confidentiality of personal data Strona 12 z 16

13 accessed while using the services offered by the Service, and to use them only in accordance with the purpose of the website, 3) confirms the authenticity of their data entered in the registration form, and declares that in the case of entering the Account data or information about other people it occurs legally, voluntarily and with the consent of that people, 4) agree to receive news on new information posted on the Platform (eg. through the newsletter) to the address (provided during registration). 2. The statements referred to above shall be submitted by the user by selecting the appropriate option (ie. checkbox) during the registration process. 3. Users are fully responsible for the submission of false statements in this respect. V. Rules of service Communication Platform The basic service is to provide users a platform to communicate and exchange information, knowledge and mutual experience. The service allow users to present professional profile and own research and familiarization with similar information contained in the Account of other Users, therefore provided personal data and information relating to its operations or business research are available to all users of Communication Platform. Actions which may impede the operation of the website or destabilize Communications Platform are unacceptable. If it is found that users of platform have commited such actions, the Administrator has the right to immediately remove the account User is obliged in particular to: 1) compliance of copyrights and rights arising from the registration of patents, trademarks, industrial designs of other people, 2) refrain from any acts violating the privacy of other users, in particular the collection, processing and dissemination of information about other Users without their consent, unless it is permitted by law and these Terms of Use, 3) refrain from any actions which may impede or interfere with the proper functioning of the service and the Communication Platform of service in a way that is unreliable or burdensome to other users, It is prohibited placing in the site content that is: illegal, offensive, misleading, unlawful (in Polish law), morally or ethically objectionable or violate commonly accepted good manners. The administrator can remove such content and block or delete account of their author. 2. The rules in paragraph. 1 applies to all data and information provided by the user in their profile as well as the statements presented in the pages of the site or messages sent via internal mail service. 20 It is forbidden to have more than one Account by one user 21 Strona 13 z 16

14 It is forbidden to share account with others. 22 It is forbidden to use accounts belonging to other users. Association EdP reserves the right to modify or delete accounts, the content of which is contrary to the Rules. 23 VI. Copyright 1. User, by placing any data, images, other materials and comments on the site agrees to grant access to such information by other users and use them to the extent consistent with the purpose of the website Communication Platform. 2. User declares that any content, including photos, personal information and other materials posted on the site by him are true and do not violate any copyright or personal rights. User also agree that in the event of placement of his content depicting or relating to third party he obtained the consent of these parties In case of placing content, having the nature of work within the meaning of the Act of February 4, On Copyright and Related Rights (Dz. U. 2006, n. 90, pos. 631, as amended.) User grants the Association EdP royalty-free, nonexclusive license to use the available work for the provision of services within the service and waives any and all claims in relation to the Association Education for Entrepreneurship for their use in the range of services provided by the Communications Platform, including (but not only) removal from the site. 2. The user is entitled to the use of data, image or a work and ones that do not constitute copyright work within the meaning of the Law on Copyright and Related Rights, placed in service, in terms of your own personal use. Using these data, materials or statements in other areas is permitted only with the consent of the authorized person or by law and Terms of Use. By uploading own photograph on the site Communication Platform, User agrees to distribution and public sharing of his image within the service. It is forbidden to upload pictures of other people, images of which user does not have the copyright or permission to publish or otherwise violate of the Rules. The administrator can delete the pictures which deems inappropriate without warning and without notice to user about this fact. 26 VII. Personal data and privacy policy 1. The processing of personal data entered in the registration form and the data which is available in the profile is done with the consent expressed by registering on the Communication Platform. 2. The data referred to in paragraph. 1 will be saved and displayed to other users after being entered by the user. 27 Strona 14 z 16

15 28 1. The administrator of personal data provided by user is Association Education for Entrepreneurship, which processes them in accordance with the Act of August 29, Personal Data Protection (Dz. U. of No. 101, item. 926, as amended), and the Act of 18 July on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item. 1204, as amended). 2. Association Education for Entrepreneurship processes the personal data of Users to the extent necessary to conclude, shape the content, as well as changes and / or termination of the Agreement for the provision of electronic services with user and for the proper performance of services provided electronically on the site Communication Platform. 3. Information may be available outside only for the public authorities, which are authorized to access the data on the basis of the relevant provisions of the law, and other parties only upon request and with the express consent of the user. User has the right to access the data at any time, as well as the right to correct them and demand their removal from the site. 29 VIII. Responsibility 1. Association EdP is committed to providing the highest quality of service. 2. Association EdP shall not be liable for disruptions of the service caused by force majeure, failure of equipment or unlawful interference of Users, even if they cause loss of data on user accounts. 3. Association EdP shall not be liable for temporary inaccessibility of the service features, resulting from changes and improvements in the system. Association EdP is not responsible for the content and form of the content and information provided on this website by the User on the Communication Platform, in particular for the infringement by user of personal rights or property rights belonging to another person, or for any other breach by the User Agreement. User are fully responsible for breaking the law or damage resulting from its activities in the service of Communications Platform, in particular because of entering untrue information, the disclosure of a professional secrecy or other confidential information, the use of data of other users in violation with the purpose of operation of the service, infringement of personal rights or copyrights and related rights. Individuals engaged in such violations of the law or the law protected goods of others, may suffer civil or criminal liability Association EdP warns that the use of the site Communication Platform and services provided by the service is at the sole risk of the User. All information and content placed in service are not covered by the warranty Association EdP as to their correctness and authenticity. The authenticity of data contained in the profile and other information is the sole responsibility of the of the User. 34 Strona 15 z 16

16 Association EdP is not responsible for any failure to perform or improper performance incurred by Users or others, through the Communication Platform service, commitment and the ability of these people to commit. 35 Association EdP is not responsible for the actions of third party, nor for use by them in any way of user data in a manner inconsistent with the objective of the service and / or in a manner detrimental to the user, in particular in case of hacking of a third party of the User Account. Association EdP does not provide any guarantee for proper operation of the site in whole or in part Association EdP shall not be liable for any damages resulting from errors, failures and interruptions in service. IX. Complaints 38 Interference in the functioning of the service, and comments and errors associated with the services provided under the Communications Platform can be reported via an to X. Transitional and Final Provisions 1. Association EdP reserves the right to unilaterally amend the Terms of Use without the need to justify the reasons for the changes. 2. Association EdP agrees to notify electronically about a significant change of the Terms of Use these users which directly relate to changes. 3. User is responsible for providing an address to which user does not have access, in particular, address incorrect or address belonging to third party, and the consequent inability to receive notification mentioned in par User bears the risk of not receiving the notification referred to in paragraph. 2. for reasons beyond the Association. In the case of amendments to the Terms of Use, Users will be informed of the changes. User is obliged to read the updated Terms of Use. Accepting new Term of Use means the expression of the will to remain in the contractual relationship with the Association on the conditions laid down in the updated Terms of Use Terms of use apply from 15th December Strona 16 z 16

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Serwis internetowy znaneekspertki.pl jest serwisem udostępniającym dane kobiet - specjalistek z różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support 1 Jak zacząć www.apple.com/pl/support Instalacja Leoparda Aby uaktualnić system operacyjny do wersji Mac OS X Leopard, włóż płytę instalacyjną i kliknij dwukrotnie w ikonę Instalacja Mac OS X. Następnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo