Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)"

Transkrypt

1 Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji powstała w ramach projektu Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki nr POKL /09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Platforma Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) rozwijana jest w ramach projektu Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich (nr projektu FSS/2013/IIC/W/0013) finansowanego ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Współpraca Instytucjonalna). 3. Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej), Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet w Bergen (partner norweski). 4. Strona internetowa projektu: 5. Okres realizacji projektu: od do II. Słownik pojęć (definicje) 2 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Regulamin przedmiotowy dokument określający w szczególności warunki uczestnictwa w Platformie Komunikacji, prawa i obowiązki Stowarzyszenia EdP oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Stowarzyszenia EdP z tytułu świadczenia usług. b) Stowarzyszenie EdP Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie (31-277), ul. Opolska 45/52, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON c) Serwis lub Platforma Komunikacji internetowy serwis stworzony przez Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości dostępny pod adresem d) Administrator - osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie EdP, odpowiedzialna za prowadzenie serwisu Platformy Komunikacji, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników. Strona 1 z 16

2 e) Użytkownik osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Stowarzyszenie EdP w ramach serwisu Platforma Komunikacji. Wyróżnia się 2 typy Użytkowników, tj.: (A) Badacze, (B) Przedsiębiorcy. f) Konto lub Profil strona Użytkownika zawierająca dane, fotografie oraz inne informacje udostępnione przez niego dobrowolnie w serwisie Platforma Komunikacji, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy. Konto dzieli się na dwie części: i. Profil Użytkownika zawierający podstawowe dane osobowe typu: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, tytuł naukowy, adres , numer telefonu, a także nazwę, adres i logo instytucji, notkę biograficzną oraz fotografię. oraz ii. Profil badawczy zawierający informację na temat realizowanych prac badawczych (projektów badawczych), zainteresowań badawczych, wybranych publikacji, oferty współpracy oraz dodatkowe załączniki (np. CV, fotografie, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia). III. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Serwis ma charakter otwarty, skierowany jest do zainteresowanych udziałem w Serwisie badaczy oraz przedsiębiorców. 1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody co skutkować będzie usunięciem jego Konta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez serwis Platformy Komunikacji. Rozpoczęciem korzystania z usług jest dokonanie rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie wobec zarejestrowanych Użytkowników po poprawnym zalogowaniu się na Konto. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 4. Stowarzyszenie EdP rozwiązuje Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika. 5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta do Administratora za pośrednictwem poczty na adres lub wewnętrznej poczty funkcjonującej w serwisie. 6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Administratora rozwiązanie Umowy i usunięcie Konta następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 7. Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu Platformy Komunikacji, w szczególności dokonującego naruszeń Regulaminu. Strona 2 z 16

3 Dostęp do usług serwisu Platformy Komunikacji jest bezpłatny, co oznacza, że nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji, publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu oraz korzystanie z zasobów serwisu w celach prawnie dozwolonych. 6 7 Platforma Komunikacji będzie funkcjonować co najmniej do dnia 31 maja 2015 roku. Równocześnie Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie, po upływie powyższego terminu, prawo do kontynuowania dalszego administrowania Platformy Komunikacji w niezmienionej formie lub dokonania modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu Platformy Komunikacji, w tym także usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych oraz zaprzestania działalności. 8 Poprzez rejestrację na Platformie Komunikacji Użytkownik udziela Stowarzyszeniu EdP prawo do przesyłania mu wiadomości oraz wyświetlania ogłoszeń związanych z funkcjonowaniem serwisu, a także przesyłania wiadomości dotyczących realizacji projektu oraz odnoszących się do zagadnień związanych z inicjacją, tworzeniem oraz realizacją projektów badawczorozwojowych na jego skrzynkę pocztową przypisaną do jego konta. 1. Korzystanie z usług świadczonych w ramach serwisu Platformy Komunikacji udostępnione jest Użytkownikom po założeniu Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na zasadach opisanych w rozdziale IV Regulaminu. 2. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz programu służącego do przeglądania jej zasobów. Serwis jest kompatybilny z większością nowoczesnych przeglądarek. 3. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie w sposób poprawny z serwisu. 1. Serwis Platforma Komunikacji umożliwia Użytkownikom dostęp do następujących usług: 1) Wyszukiwarka - Przeglądanie i wyszukiwanie Profili innych Użytkowników 2) Zlokalizuj PM - Mapa PM (Menadżerów Projektów Badawczych) wyszukiwanie PM na mapie Polski; 3) Baza Wiedzy; 4) Forum Użytkowników (grupy dyskusyjne); 5) Wiadomości (skrzynka nadawcza i odbiorcza) 6) Oferty współpracy; 7) Tablica ogłoszeń; 8) Przydatne linki; 9) FAQ (plik pomocy najczęściej zadawane pytania). 2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej IV. Rejestracja i Konto 11 Strona 3 z 16

4 1. Każdy Użytkownik posiada indywidualny login (nazwę użytkownika) i hasło, które umożliwiają zalogowanie się do serwisu Platforma Komunikacji. 2. Użytkownicy dokonują indywidualnie rejestracji w serwisie. Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie Platforma Komunikacji jest dobrowolne. 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: 4. Po zarejestrowaniu, Konto Użytkownika podlega weryfikacji, w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości Użytkownik proszony jest o dokonanie stosownych modyfikacji Rejestracja odbywa się w dwóch krokach. Krok pierwszy polega na utworzeniu konta Użytkownika i wymaga podania następujących danych: nazwy użytkownika, adresu oraz hasła. 2. Krok drugi stanowi dopełnienie rejestracji. Polega on na utworzenia Profilu i wymaga podania następujących danych obligatoryjnych: imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu instytucji. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu. 3. Pozostałe dane nie są niezbędne do zarejestrowania Konta i korzystania z usług serwisu i mogą być modyfikowane w dowolnym momencie przez Użytkownika w razie potrzeby. 4. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo: 1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, 3) usunąć Konto Użytkownika. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności na podstawie informacji uzyskanych od innych Użytkowników, Administrator wzywa Użytkownika do wyjaśnienia sprawy oraz równocześnie ma prawo tymczasowo zablokować jego Konto Skuteczne dokonanie rejestracji w serwisie Platforma Komunikacji, której następstwem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: 1) oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, 2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację w Profilu oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych do których uzyska dostęp w ramach usług oferowanych przez serwis i wykorzystania ich tylko zgodnie z przeznaczeniem serwisu, 3) potwierdza autentyczność swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz oświadcza, że w przypadku zamieszczenia na Koncie danych lub informacji Strona 4 z 16

5 dotyczących innych osób następuje to w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób, 4) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących nowych informacji zamieszczonych na Platformie (np. poprzez newsletter) na adres podany w trakcie rejestracji, 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są przez Użytkownika poprzez zaznaczenie właściwych opcji (tzw. checkbox) podczas procedury rejestracyjnej. 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie nieprawdziwych oświadczeń w powyższym zakresie. V. Zasady korzystania z usług serwisu Platforma Komunikacji Podstawową usługą serwisu jest zapewnienie jego Użytkownikom platformy do komunikowania się oraz wymiany informacji, wiedzy i wzajemnych doświadczeń. Serwis umożliwia zaprezentowanie własnego Profilu zawodowego oraz własnych prac badawczych, a także zaznajomienie się z podobnymi informacjami zawartymi na Koncie pozostałych Użytkowników, w związku z czym podane dane osobowe oraz informacje związane z prowadzoną działalnością badawczą lub gospodarczą są dostępne dla wszystkich Użytkowników Platformy Komunikacji. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu Platformy Komunikacji. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator ma prawo niezwłocznego usunięcia jego Konta Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 1) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu, 3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić poprawne funkcjonowanie serwisu Platformy Komunikacji oraz od korzystania z usług serwisu w sposób nierzetelny lub uciążliwy dla innych Użytkowników, 1. Zabronione jest Zamieszczanie w serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, nagannych moralnie, etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Administrator może usunąć takie treści oraz zablokować lub usunąć Konto ich autora. 2. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy wszelkich danych i informacji zamieszczanych przez Użytkownika w jego profilu jak również wypowiedzi prezentowanych na łamach serwisu lub wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty wewnętrznej serwisu Strona 5 z 16

6 Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta przez Użytkownika. 21 Zabronione jest udostępnianie swojego Konta innym podmiotom. 22 Zabronione jest korzystanie z Kont należących do innych podmiotów. Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Konta, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem. 23 VI. Prawa autorskie 1. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich danych, wizerunku, oraz innych materiałów i wypowiedzi w serwisie wyraża zgodę na dostęp do tych informacji przez pozostałych Użytkowników i wykorzystywanie ich w zakresie zgodnym z przeznaczeniem serwisu Platforma Komunikacji. 2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, dane osobowe i pozostałe materiały, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że w przypadku umieszczenie przez niego treści przedstawiających lub odnoszących się do podmiotów trzecich uzyskał na to zgodę tych podmiotów. 1. W przypadku umieszczenia w serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Stowarzyszeniu EdP nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w ramach serwisu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia EdP w przypadku ich wykorzystania w zakresie usług świadczonych przez Platformę Komunikacji, w tym także usunięcia z serwisu. 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku lub treści o charakterze utworu autorskiego oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w serwisie, w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu Użytkownik zamieszczając w serwisie Platforma Komunikacji swoją fotografię wyraża równocześnie zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego wizerunku w ramach serwisu. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, zdjęć do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub zgody na publikację albo w jakikolwiek inny sposób naruszających 19 ust. 1 Regulaminu. Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i bez konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Strona 6 z 16

7 VII. Dane osobowe i polityka prywatności 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie Platforma Komunikacji. 2. Dane określone w ust. 1 z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika do serwisu będą zapisane i prezentowane innym Użytkownikom. 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Stowarzyszenie EdP, które przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.). 2. Stowarzyszenie EdP dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia i ukształtowania treści, a także zmiany i/lub rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem oraz w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie Platforma Komunikacji. 3. Dane mogą być udostępnione na zewnątrz wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa, a innym podmiotom wyłącznie na życzenie i za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z serwisu VIII. Odpowiedzialność 1. Stowarzyszenie EdP zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 2. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników. 3. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie Platforma Komunikacji przez Użytkownika, w szczególności za naruszenie przez Użytkownika autorskich praw osobistych lub majątkowych należących do innego podmiotu lub za jakiekolwiek inne naruszenie przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie Platforma Komunikacji, w szczególności z powodu podania Strona 7 z 16

8 nieprawdziwych danych, ujawnienia tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, wykorzystania danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu, naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. Osoby dokonujące naruszeń prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Stowarzyszenie EdP zastrzega, iż korzystanie z serwisu Platforma Komunikacji i udostępnianych przez serwis usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim przez Użytkowników informacje i materiały nie są objęte gwarancją Stowarzyszenia EdP co do ich poprawności i prawdziwości. Za rzetelność zamieszczonych w Profilu informacji i danych wyłączną odpowiedzialność ponosi zamieszczający je Użytkownik. Stowarzyszenie EdP nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników lub inne podmioty, za pośrednictwem serwisu Platforma Komunikacji, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Stowarzyszenie EdP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkownika w sposób niezgodny z celem działania serwisu i/lub w sposób szkodliwy dla Użytkownika, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika. Stowarzyszenie EdP nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania serwisu w całości albo w części. Stowarzyszenie EdP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu IX. Reklamacje Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Platformy Komunikacji mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 38 X. Przepisy przejściowe i końcowe 1. Stowarzyszenie EdP zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. 2. Stowarzyszenie EdP zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio. 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego 39 Strona 8 z 16

9 podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2. z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenie EdP. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Zaakceptowanie nowego brzmienia Regulaminu oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym ze Stowarzyszeniem EdP na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. Regulamin obowiązuje od dnia r. 40 Terms of Use Communications Platform (Researchers and entrepreneurs database) I. Information about the project 1 1. Communication Platform was created under the project Research project management and commercialization of research results. The postgraduate studies for employees of scientific institutions and entities dedicated to science (POKL /09) cofinanced by the European Social Fund. 2. Communication Platform (Researchers and entrepreneurs database) is being developed within the framework of the project International network supporting research and knowledge transfer as a platform of cooperation between Polish and Norwegian Universities (Project No. FSS/2013/IIC/W/0013) under the Programme Scholarship and Training Fund established under Norwegian Grants and EEA Grants (Measure Inter- Institutional Cooperation). 3. Project Leader: University of Economics in Krakow. Partner Institutions: University of Economics in Katowice, Kozminski University in Warsaw, Wroclaw University of Technology, Czestochowa University of Technology, Institute of Fundamental Technological Research PAS (IPPT PAN) - The Polish National Contact Point for Research Programmes of the EU (KPK), Association 'Education for Entrepreneurship' and the University of Bergen. 4. Project website: 5. Duration of the project: from 04/01/2014 to 05/31/2015. II. Glossary (definitions) The terms used in the Terms of Use means: 2 Strona 9 z 16

10 a) Terms of Use - the document specifying especially the conditions for participation in the Platform of Communications, the rights and obligations of the Association Education for Entrepreneurship (EdP) and Users, related to the provision of electronic services, the terms of the provision of electronic services, the principle of the protection of personal data, as well as rules defining the responsibilities of the Association EdP provision of services. b) The Association EdP - Association Education for Entrepreneurship, based Krakow (31-277), street: Opolska 45/52, registered in the District Court for Kraków - Śródmieście XI Commercial Division of the National Court Register under number KRS , NIP , REGON c) Service or Communications Platform - Web site created by the Association Education for Entrepreneurship available at: d) Administrator - a person appointed by the Association EdP, responsible for managing Communications Platform, including, in particular, technical support for users and compliance with the Regulations by the users. e) User person, who by accepting the Terms of Use and the completing the registration process, gets access to the services offered by the Association Education for Entrepreneurship through the service Communication Platform. Two types of users are distinguished: (A) Researchers, (B) Entrepreneurs. f) Account or Profile - User page which contains information, photographs and other information voluntarily provided by user on the site Communication Platform, which can be viewed by other Users. Account is divided into two parts: i. Profile - containing basic personal information such as: name, last name, user name, academic title, address, phone number, and further: name, address and logo of organization, a biographical note and photograph. and ii. Research Profile - containing information on ongoing research (research projects), research interests, selected publications, offers of cooperation and additional attachments (eg. CV, photographs, certificates and awards received). III. Conclusion and termination of contracts for the provision of electronic services 3 Service is open. Is aimed at researchers and entrepreneurs, which are interested in participating in the Service By registering User agrees to all the conditions presented in this Term of Use and is obligated to comply with them. 2. In the case of withdrawal of consent to any of conditions presented in the Term of Use, User is obligated to immediately inform about this Administrator of the Service. Consequently, Users account will be removed from the Service Contract for the provision of electronic services is concluded from the start of usage of the services provided by Platform of Communications by the User. User start to use service at the moment of registration on the site. Services are provided only to registered users after a successful login to the account. 2. The contract is concluded for an indefinite period. Strona 10 z 16

11 3. The contract for the provision of electronic services may be terminated by either party without giving any reason with immediate effect. 4. Association EdP may terminate the contract by removing User Account. 5. The User can terminate the Agreement by submitting a request to remove account to the Administrator via or internal on the site. 6. In case the user requesting removal of the account, termination and removing of the account should occur within 5 working days from receiving the request. 7. Association EdP reserves the right to remove User Account, whose actions are deemed detrimental to the maintenance of Communications Platform, in particular violating the rules. 6 Access to Communications Platform service is free of charge, which means that there is no fee for registering, publishing information about the User Profile and use of the service resources for the purposes permitted by law. 7 Communication Platform will operate at least until 31 May 2015 year. At the same time Association Education for Entrepreneurship reserves the right, after the expiry of that period, the right to continue to further the administration of Communications Platform unchanged or making modifications to services, tools and the methods of operation of the service Communications Platform, including the removal of all data stored in the database and termination of service. 8 By registering on the Communications Platform User grants the rights to Association EdP to send messages, and display ads related to the operation of the service, as well as messaging on the project, and relating to, matters related to the initiation, creation and implementation of research projects on mailbox assigned to his account Use of the services provided under the Communications Platform service is available to users after creation of account. Account is created by filling out the registration form on the terms described in Chapter IV of the Regulations. 2. To use the service, it is necessary to have a device that allows the user to access the Internet and the program used to browse its resources. Service is compatible with most modern browsers. 3. The Association EdP shall not be liable for technical problems or limitations of the software or hardware used by the user and preventing him to use the service in a correct way. 1. Customer Communication Platform allows users to access the following services: 1) Search - Browse and search profiles of other Users 2) Locate the PM - Map PM (Research Project Managers) - Search the map Polish PM; 3) Knowledge Base; 4) Forums (groups); 5) News (outbox and receiving) 10 Strona 11 z 16

12 6) Opportunities; 7) Bulletin board; 8) Useful links; 9) FAQ (Help file - Frequently Asked Questions). 2. The name of the site, concept, graphic design and database are protected by law. IV. Registration and Account 1. Each user has a unique login (username) and password to allow to log into the service Communication Platform. 2. Users shall individually register on the site. Creating and using an account on the site Communication Platform is voluntary. 3. Registration involves completing a form available at: 4. After registration, the User Account is verified, in case of deficiencies or irregularities User is asked to make appropriate modifications Registration takes place in two steps. The first step is to create a user account and requires the following data: user name, address and password. 2. The second step is the completion of registration. It involves the creation of profile and requires the following mandatory information: name, surname and the name and address of institution. Fields can contain only the data for which they are intended. If you delete the data you may no longer able to use the service. 3. Other details are not necessary to register the account and use of service and can be modified at any time by the user if necessary. 4. The data provided by Users may be reviewed by the Administrator. For this purpose, the Administrator may require you to submit documents proving the accuracy of the data. In case of false or outdated information is provided by the user, the Administrator has the right to: 1) call the user to immediately correct the data, 2) suspend user account until further clarification, 3) remove user account. If there is reasonable doubt as to the authenticity of information given by user (in particular, on the basis of information obtained from other users of service) the Administrator calls User to clarify this information and at the same time has the right to temporarily block the account Registration on the site Communication Platform (the consequence of which is the creation of accounts), is possible for user who: 1) declares that he has read and accepted the contents of the whole of the Term of Use, 2) consents to the processing of personal data in accordance with the Terms of Use and their sharing in the profile and agrees to maintain the confidentiality of personal data Strona 12 z 16

13 accessed while using the services offered by the Service, and to use them only in accordance with the purpose of the website, 3) confirms the authenticity of their data entered in the registration form, and declares that in the case of entering the Account data or information about other people it occurs legally, voluntarily and with the consent of that people, 4) agree to receive news on new information posted on the Platform (eg. through the newsletter) to the address (provided during registration). 2. The statements referred to above shall be submitted by the user by selecting the appropriate option (ie. checkbox) during the registration process. 3. Users are fully responsible for the submission of false statements in this respect. V. Rules of service Communication Platform The basic service is to provide users a platform to communicate and exchange information, knowledge and mutual experience. The service allow users to present professional profile and own research and familiarization with similar information contained in the Account of other Users, therefore provided personal data and information relating to its operations or business research are available to all users of Communication Platform. Actions which may impede the operation of the website or destabilize Communications Platform are unacceptable. If it is found that users of platform have commited such actions, the Administrator has the right to immediately remove the account User is obliged in particular to: 1) compliance of copyrights and rights arising from the registration of patents, trademarks, industrial designs of other people, 2) refrain from any acts violating the privacy of other users, in particular the collection, processing and dissemination of information about other Users without their consent, unless it is permitted by law and these Terms of Use, 3) refrain from any actions which may impede or interfere with the proper functioning of the service and the Communication Platform of service in a way that is unreliable or burdensome to other users, It is prohibited placing in the site content that is: illegal, offensive, misleading, unlawful (in Polish law), morally or ethically objectionable or violate commonly accepted good manners. The administrator can remove such content and block or delete account of their author. 2. The rules in paragraph. 1 applies to all data and information provided by the user in their profile as well as the statements presented in the pages of the site or messages sent via internal mail service. 20 It is forbidden to have more than one Account by one user 21 Strona 13 z 16

14 It is forbidden to share account with others. 22 It is forbidden to use accounts belonging to other users. Association EdP reserves the right to modify or delete accounts, the content of which is contrary to the Rules. 23 VI. Copyright 1. User, by placing any data, images, other materials and comments on the site agrees to grant access to such information by other users and use them to the extent consistent with the purpose of the website Communication Platform. 2. User declares that any content, including photos, personal information and other materials posted on the site by him are true and do not violate any copyright or personal rights. User also agree that in the event of placement of his content depicting or relating to third party he obtained the consent of these parties In case of placing content, having the nature of work within the meaning of the Act of February 4, On Copyright and Related Rights (Dz. U. 2006, n. 90, pos. 631, as amended.) User grants the Association EdP royalty-free, nonexclusive license to use the available work for the provision of services within the service and waives any and all claims in relation to the Association Education for Entrepreneurship for their use in the range of services provided by the Communications Platform, including (but not only) removal from the site. 2. The user is entitled to the use of data, image or a work and ones that do not constitute copyright work within the meaning of the Law on Copyright and Related Rights, placed in service, in terms of your own personal use. Using these data, materials or statements in other areas is permitted only with the consent of the authorized person or by law and Terms of Use. By uploading own photograph on the site Communication Platform, User agrees to distribution and public sharing of his image within the service. It is forbidden to upload pictures of other people, images of which user does not have the copyright or permission to publish or otherwise violate of the Rules. The administrator can delete the pictures which deems inappropriate without warning and without notice to user about this fact. 26 VII. Personal data and privacy policy 1. The processing of personal data entered in the registration form and the data which is available in the profile is done with the consent expressed by registering on the Communication Platform. 2. The data referred to in paragraph. 1 will be saved and displayed to other users after being entered by the user. 27 Strona 14 z 16

15 28 1. The administrator of personal data provided by user is Association Education for Entrepreneurship, which processes them in accordance with the Act of August 29, Personal Data Protection (Dz. U. of No. 101, item. 926, as amended), and the Act of 18 July on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item. 1204, as amended). 2. Association Education for Entrepreneurship processes the personal data of Users to the extent necessary to conclude, shape the content, as well as changes and / or termination of the Agreement for the provision of electronic services with user and for the proper performance of services provided electronically on the site Communication Platform. 3. Information may be available outside only for the public authorities, which are authorized to access the data on the basis of the relevant provisions of the law, and other parties only upon request and with the express consent of the user. User has the right to access the data at any time, as well as the right to correct them and demand their removal from the site. 29 VIII. Responsibility 1. Association EdP is committed to providing the highest quality of service. 2. Association EdP shall not be liable for disruptions of the service caused by force majeure, failure of equipment or unlawful interference of Users, even if they cause loss of data on user accounts. 3. Association EdP shall not be liable for temporary inaccessibility of the service features, resulting from changes and improvements in the system. Association EdP is not responsible for the content and form of the content and information provided on this website by the User on the Communication Platform, in particular for the infringement by user of personal rights or property rights belonging to another person, or for any other breach by the User Agreement. User are fully responsible for breaking the law or damage resulting from its activities in the service of Communications Platform, in particular because of entering untrue information, the disclosure of a professional secrecy or other confidential information, the use of data of other users in violation with the purpose of operation of the service, infringement of personal rights or copyrights and related rights. Individuals engaged in such violations of the law or the law protected goods of others, may suffer civil or criminal liability Association EdP warns that the use of the site Communication Platform and services provided by the service is at the sole risk of the User. All information and content placed in service are not covered by the warranty Association EdP as to their correctness and authenticity. The authenticity of data contained in the profile and other information is the sole responsibility of the of the User. 34 Strona 15 z 16

16 Association EdP is not responsible for any failure to perform or improper performance incurred by Users or others, through the Communication Platform service, commitment and the ability of these people to commit. 35 Association EdP is not responsible for the actions of third party, nor for use by them in any way of user data in a manner inconsistent with the objective of the service and / or in a manner detrimental to the user, in particular in case of hacking of a third party of the User Account. Association EdP does not provide any guarantee for proper operation of the site in whole or in part Association EdP shall not be liable for any damages resulting from errors, failures and interruptions in service. IX. Complaints 38 Interference in the functioning of the service, and comments and errors associated with the services provided under the Communications Platform can be reported via an to X. Transitional and Final Provisions 1. Association EdP reserves the right to unilaterally amend the Terms of Use without the need to justify the reasons for the changes. 2. Association EdP agrees to notify electronically about a significant change of the Terms of Use these users which directly relate to changes. 3. User is responsible for providing an address to which user does not have access, in particular, address incorrect or address belonging to third party, and the consequent inability to receive notification mentioned in par User bears the risk of not receiving the notification referred to in paragraph. 2. for reasons beyond the Association. In the case of amendments to the Terms of Use, Users will be informed of the changes. User is obliged to read the updated Terms of Use. Accepting new Term of Use means the expression of the will to remain in the contractual relationship with the Association on the conditions laid down in the updated Terms of Use Terms of use apply from 15th December Strona 16 z 16

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Bazy Wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.kredytinkaso.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Warszawa, grudzień 2015r. Preambuła I. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.gb.pl

Regulamin serwisu www.gb.pl Regulamin serwisu www.gb.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.gb.pl 1) Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl I. Definicje 1. Wydawca - oznacza to 4pl Sp. z o.o., z siedzibą (30-134) Kraków ul. Kunickiego 5/201, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU SODEXOLOJALNOSC.PL

REGULAMIN PORTALU SODEXOLOJALNOSC.PL REGULAMIN PORTALU SODEXOLOJALNOSC.PL I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: a)portal portal internetowy należący do Usługodawcy i administrowany przez niego, umieszczony w domenie sodexolojalnosc.pl bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu 1 Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu  1 Informacje ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.gdanskodnowa.pl REGULAMIN SERWISU www.gdanskodnowa.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.gdanskodnowa.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV

REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV Załącznik Nr 1 do REGULAMINU USŁUGI STREFA KIBICA Niniejszy Regulamin Udostępniania amatorskich materiałów filmowych LechTV Online Moje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl 1. Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego autobania.pl (dalej: Serwis ) jest spółka Mobilamo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Darłowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.znajdzfoto.pl. Usługodawcą jest spółka Eksadata Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo