NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMER SPECJALNY. Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo"

Transkrypt

1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy Nr indeksu PL ISSN MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY PRACY I SPRAWOM SOCJALNYM. UKAZUJE SIĘ OD 1974 ROKU NUMER SPECJALNY Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo WARSZAWA 2011 Publikacja wykonana w ramach projektu MNiSzW nr N N realizowanego w latach nt. Działania partnerskie typu LEADER w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jednostki

2 SPIS TREŚCI OD REDAKTORÓW NUMERU Dariusz Rosiński, Agnieszka Rosińska... 1 WPROWADZENIE PROJEKT BADAWCZY DZIAŁANIA PARTNERSKIE TYPU LEADER A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZASOBÓW SPOŁECZNYCH JEDNOSTKI Dariusz Rosiński... 2 SPOŁECZNOŚCI I ORGANIZACJE JAKO ŚRODOWISKO WZMACNIANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: PROBLEMY BADAWCZE I POTRZEBY PRAKTYKI Dariusz Rosiński, Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek... 5 PODSTAWY SAMOORGANIZACJA I SAMOPOMOC JAKO WARUNKI I SKUTKI AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Anna Izabela Brzezińska MODELE WYJAŚNIAJĄCE ZMIANY NA POZIOMIE SPOŁECZNOŚCIOWYM - Michał Ziarko SAMOORGANIZUJĄCY SIĘ SYSTEM LOKALNY A PROBLEM EDUKACJI I WYCHOWANIA Błażej Smykowski BADANIA DZIAŁANIA PARTNERSKIE TYPU LEADER A ROZWÓJ SPOŁECZNYCH ZASOBÓW JEDNOSTKI Dariusz Rosiński UWARUNKOWANIA PROCESÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH: WYNIKI BADAŃ NAD LOKALNYMI GRUPAMI DZIAŁANIA ORAZ GRUPAMI PARTNERSKIMI Wojciech Knieć, Wojciech Goszczyński PARTNERSTWA W PROGRAMIE LEADER: CZY MOŻNA STWIERDZIĆ, ŻE LEADER NIE BUDUJE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA POLSKIEJ WSI? Ryszard Kamiński AKTYWIZACJA W PROGRAMIE LEADER A SPOŁECZNA SIEĆ WSPARCIA JEDNOSTKI Agnieszka Rosińska SAMOAKTYWIZACJA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY SPOŁECZNOŚĆ REGIONALNĄ. PRZYPADEK REGIONU ŻUŁAW Anna Weronika Brzezińska APLIKACJE DIAGNOZA ORGANIZACJI I ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH W PROCESIE AKTYWIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Dariusz Rosiński, Aleksandra Hulewska GRUPY PARTNERSKIE I ICH SIECI W PROGRAMIE LEADER PROCESY I STRUKTURY Inga Kawałek, Agnieszka Rosińska WYKORZYSTANIE METODOLOGII PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) DO BUDOWANIA PROJEKTÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Anna Izabela Brzezińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski NOTKI O AUTORACH... 50

3 Od redaktorów numeru Przysłuchując się dyskusjom wokół kolejnych odsłon światowego kryzysu gospodarczego i debatom o potrzebie współpracy w planowaniu i wdrażaniu polityki prorozwojowej w Europie i poza nią, zapraszamy Państwa do lektury niniejszego zbioru. Jest on poświęcony zjawiskom i problemom związanym z samoorganizacją oraz aktywizacją lokalnych społeczności. Zawarte w nim teksty dotyczą zasobów i kompetencji, a także czynników ryzyka, jakie pojawiają się wtedy, gdy mieszkańcy danego obszaru postanawiają włączyć się w zarządzanie rozwojem lokalnym. Większość artykułów tworzących ten numer Polityki Społecznej dotyczy bezpośrednio lub pośrednio programu LEADER, ukierunkowanego na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Wspólnoty Europejskiej. Psychospołeczne czynniki uruchamiane w tym programie wydają się nam na tyle interesujące, że od kilkunastu lat przyglądamy się kolejnym raportom, badaniom i wynikom ewaluacji programu i jak się dziś mówi podejścia LEADER. Przygotowując ten numer postawiliśmy przed sobą następujące cele: 1) wzmocnienie współpracy pomiędzy interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym i praktykami wdrażającymi program LEADER; 2) gromadzenie i upowszechnianie wyników badań i opracowań dotyczących specyfiki polskiego LEADER-a ; 3) edukowanie i zachęcanie lokalnych społeczności i ich liderów do aktywnego planowania zmian, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia, wzmocnienia zdrowia i pomnażania zasobów. Niniejszy numer składa się z części poświęconych kolejno: wprowadzeniu w problematykę zbioru (w tym prezentacji projektu badawczego, w ramach którego powstał niniejszy numer specjalny, oraz podstawowych pojęć i zagadnień związanych z programem LEADER); teoretycznym podstawom prowadzonych badań i analiz (m.in. uwarunkowaniom i skutkom samoorganizacji i samopomocy w lokalnej społeczności, roli edukacji i wychowania, a także miejscu szkoły w rozwoju lokalnym i działaniach partnerskich oraz modelom wyjaśniającym zmiany zachodzące w społecznościach); badaniom (dotyczącym m.in. uwarunkowań procesów aktywizacyjnych w lokalnych środowiskach, kompetencji społecznych i przywództwa w programie LEADER, a także roli tego programu we wzmacnianiu kapitału społecznego i budowaniu sieci wsparcia na obszarach wiejskich oraz procesom samoaktywizacji mieszkańców jako czynnika regionotwórczego); aplikacjom (ta część zawiera artykuły poświęcone m.in. tworzeniu sieci współpracy w programie LEADER, metodzie PAR czyli metodzie tzw. badań uczestniczących pomocnych w tworzeniu projektów aktywizacji społeczności, a także opracowanie dotyczące diagnozy w zarządzaniu projektem, grupą i organizacją społeczną). Autorzy formułują w swoich tekstach wiele pytań dotyczących aktywizacji społecznej i rezultatów programu LEADER. Wskazują także na istotne czynniki ryzyka w procesie samoorganizacji lokalnych społeczności. Choć wiele z pytań jest dziś bez odpowiedzi, zdiagnozowane czynniki ryzyka mogą przerodzić się w zasoby, a aktualne potencjały w obciążenia. Jako redaktorzy rekomendujący Państwu ten numer jesteśmy przekonani, że podejście LEADER, jako model wsparcia rozwoju lokalnego poprzez mobilizowanie wspólnot społecznych, jest dla Polski niezwykle cenną propozycją. Po pierwsze dlatego, że pozwala ludziom doświadczyć wpływu i odpowiedzialności za siebie i swoje miejsce życia, a po drugie ponieważ stwarza pole do napięć związanych z odmiennymi wartościami, potrzebami i interesami. Te napięcia i związane z nimi konflikty mogą stać się motorem zmian lokalnych (i szerszych) dzięki temu, że ujawniają różnice w celach, oczekiwaniach i możliwościach. Dzisiaj, przy niskich wskaźnikach kapitału społecznego w Polsce, te różnice są w nieznacznym stopniu wyrażane, a częściej wyobrażane i wyolbrzymiane. Bez otwartej rozmowy o nich przejście do kompromisu i demokratycznej partycypacji jest wydłużone i utrudnione. W takiej odsłonie działania partnerskie typu LEADER to stworzenie wspólnotom i ich członkom możliwości bycia aktywnym lub biernym z pełnym prawem do współzależności i do autonomii. AGNIESZKA ROSIŃSKA DARIUSZ ROSIŃSKI Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polityka Społeczna

4 Wprowadzenie PROJEKT BADAWCZY DZIAŁANIA PARTNERSKIE TYPU LEADER A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZASOBÓW SPOŁECZNYCH JEDNOSTKI Dariusz Rosiński Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu O PROJEKCIE Projekt pt. Działania partnerskie typu LEADER w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jednostki był realizowany od 8 maja 2008 r. do 7 maja 2011 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierownik projektu: dr Dariusz Rosiński, Zakład Psychologii Społecznej). Przesłanki do realizacji tego projektu wynikają z zainteresowania stosunkowo nowymi obszarami wiedzy psychologicznej, jakimi są: problematyka budowania kapitału społecznego, zagadnienia związane z aktywizacją społeczności lokalnej i towarzyszącym jej poczuciem jakości życia. Problemy badawcze projektu dotyczą zasobów jednostki w procesie przemian społeczno-gospodarczych towarzyszących demokratyzacji życia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące i ważne wydają się w tym kontekście takie działania, które w sposób planowy i zorganizowany wspierają budowanie kapitału społecznego. Jednym z takich działań jest program LEADER, który zakłada budowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków dla aktywizowania jednostek i społeczności lokalnych. Realizacja tego programu w Unii Europejskiej rozpoczęła się w latach 90., natomiast w Polsce uruchomiono go w 2004 r. 1. Celem tego programu jest budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) z udziałem partnerów reprezentujących trzy sektory (publiczny, społeczny i ekonomiczny). Grupy te tworzą i realizują strategię zrównoważonego rozwoju na swoim obszarze działania (Lokalną Strategię Rozwoju LSR). Prezentowany projekt ogniskuje się wokół procesu zmiany w sferze zasobów społecznych u osób bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w opisywanym programie. Za szczególnie interesujące i ważne zasoby uznaliśmy kompetencje społeczne i aktywność danej osoby w jej lokalnym środowisku. W toku analizy teoretycznej, debat, konsultacji z praktykami i ekspertami oraz na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań 2 wyróżniliśmy szereg zmiennych, istotnych dla kształtowania kompetencji społecznych. Założyliśmy, że udział w programie LEADER jest ważnym czynnikiem związanym nie tylko z kompetencjami społecznymi osoby, ale także z jej poczuciem jakości życia i poziomem aktywizacji do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego terytorium i zamieszkującej je społeczności. CEL GŁÓWNY I UZASADNIENIE PROJEKTU Celem projektu była analiza uwarunkowań i znaczenia kompetencji społecznych osoby działającej w ramach programu LEADER. Podjęcie tej problematyki ma swoje uzasadnienie naukowe, które dotyczy rozwijania stosunkowo młodego obszaru wiedzy psychologicznej obejmującego procesy budowania kapitału społecznego. Ma ono także wymiar praktyczny w postaci tworzenia teorii i narzędzi badawczych do monitorowania efektów działania programu LEADER w obszarze psychospołecznym. Jest to ważne ze względu na konkretne potrzeby Grup Partnerskich w Polsce, które nie posiadają odpowiednich narzędzi do pomiaru i analizy takich zmiennych, jak: poczucie jakości życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych na terenach objętych programem, co większość z nich zaplanowała jako jeden z głównych celów strategicznych. Należy dodać, że wymogi programu LEADER nakładają na te grupy obowiązek monitorowania realizacji przyjętej strategii. Idea prezentowanego projektu jest bliska założeniom podejścia LEADER. Zakłada wzmacnianie interdyscyplinarnej sieci partnerskiej w obszarze nauki i praktyki obejmującej sferę oddziaływania programu LEADER. Temu celowi służyła prowadzona w projekcie działalność badawcza, konferencyjna i publikacyjna. Podjęcie tego zadania wydało się bardzo ważne w okresie, gdy omawiane procesy społeczne są w toku, a tworzące się Grupy Partnerskie i Lokalne Grupy Działania programu LEADER są na początkowym etapie rozwoju. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU Cele szczegółowe projektu wynikały zarówno z zainteresowań naukowych, jak i potrzeb praktyki międzysektorowych partnerstw programu LEADER i dotyczyły: 1) analizy czynników i zależności istotnych dla budowania kompetencji społecznych jednostki; 2) weryfikacji założeń dotyczących związku kompetencji społecznych z poczuciem jakości życia i aktywizacją do działania na rzecz środowiska lokalnego; 3) oceny skuteczności działania programu budowania międzysektorowych partnerstw typu LEADER w zakresie celów związanych z podnoszeniem jakości życia i animacją społeczności lokalnej. Realizacja wymienionych celów zyskała na znaczeniu wobec sygnałów płynących z praktyki społecznej. Organizacje partnerskie w okresie wdrażania swoich strategii rozwoju intensywnie poszukują narzędzi monitorowania tego procesu i ewaluacji jego rezultatów. Z jednej strony jest to wymóg formalny programu LEADER, z drugiej pożądana aktywność partnerstw lokalnych, wskazująca na odpowiedzialne zaangażowanie w działania na rzecz realizacji celów strategicznych. STRUKTURA PROJEKTU Projekt był realizowany w 3 etapach. Pierwszy etap obejmował okres od r. do r. Dokonano analizy danych ewaluacyjnych z realizacji programu LEADER (raporty Komisji Europejskiej, raporty państw członkowskich UE), przygotowano narzędzia badawcze i wykonano badania pilotażowe. Ten etap był realizowany we współpracy z partnerstwami programu LEADER oraz ekspertami z zakresu wdrażania i ewaluacji programu. W pilotażu uczestniczyło 68 osób. Wykorzystano narzędzia kwestionariuszowe i pogłębione wywiady. Drugi etap obejmował okres od r. do r. Zrealizowano wówczas badania właściwe na próbie ogólnopolskiej we współpracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) 3, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich (KSOW) 4 i Fundacją Partnerstwo Dorzecze Słupi 5, zakończone analizą i opracowaniem wyników. Łącznie przebadano 243 osoby. Trzeci etap obejmował okres od r. do r. Stworzono interdyscyplinarny zespół naukowo-wdrożeniowy przygotowujący rekomendacje do integracji uzyskanych danych, implementacji wyników i aplikacji wytworzonych w projekcie narzędzi. Zadania podjęte w pierwszym etapie dotyczyły przede wszystkim zgromadzenia zasobów w postaci danych z badań naukowych i ewaluacji oraz nawiązania współpracy z partnerami społecznymi i naukowymi dla potrzeb projektu. Taką współpracę nawiązano z Zakładem Socjologii Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Grupą Partnerską programu LEADER Fundacją Partnerstwo Dorzecze Słupi. 2 Polityka Społeczna 2011

5 Przygotowanie i realizacja pilotażu odbywały się w stałym kontakcie z praktykami programu LEADER. Od listopada 2008 r. do czerwca 2009 r. odbyły się kolejne spotkania robocze i konferencyjne zespołu badawczego grantu z ekspertami i praktykami w celu wypracowania metodologii i harmonogramu badań pilotażowych. Od 1 do 15 grudnia 2009 r. przeprowadzono w województwie pomorskim badania pilotażowe z udziałem dobranych celowo uczestników. Ze względu na cele projektu i analizowane zmienne były to osoby zaangażowane w program LEADER (zarówno realizatorzy społeczni i instytucjonalni, jak i lokalni beneficjenci programu uczestnicy projektów, członkowie społeczności lokalnych). Grupę porównawczą stanowiły osoby zamieszkujące na terenach nieobjętych Lokalną Strategią Rozwoju w ramach LEADER. W drugim etapie skoncentrowano się na badaniach właściwych w wersji papier-ołówek i on-line. Zaproszono do współpracy partnerów społecznych i aktywnych liderów lokalnych, a także instytucje publiczne, których zadaniem jest wdrażanie i monitorowanie programu LEADER. Trzeci etap, zgodnie z założeniami, będzie kontynuowany również po zakończeniu projektu. Główne zadania to: wsparcie dialogu i debaty wokół programu LEADER oraz uruchomienie interdyscyplinarnej współpracy w zespołach projektowych ukierunkowanych na gromadzenie, integrowanie i wykorzystanie wyników naukowych, a także praktycznych rezultatów wdrażania LEADER w Polsce. Na tym etapie założono wypracowanie rekomendacji dla nowego okresu programowania w realizacji LEADER. PROBLEMY BADAWCZE I HIPOTEZY PROJEKTU W projekcie sformułowaliśmy następujące problemy badawcze: 1. Jakie czynniki i mechanizmy decydują o skuteczności LEADER w zakresie realizacji jego celów psychospołecznych? 2. Czy udział w działaniach partnerskich jest czynnikiem kształtującym kompetencje społeczne? 3. Które aspekty kompetencji społecznych są rozwijane (wzmacniane) przez uczestnictwo w partnerskim podejściu do rozwoju lokalnego? 4. Jaki jest związek kompetencji społecznych osoby z jej z poczuciem jakości życia i aktywizacją do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska? Sformułowanie problemów badawczych wynikało z dotychczasowych doświadczeń zespołu (zarówno naukowych, jak i praktycznych) związanych z udziałem w projektach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnych społeczności i ich liderów. Obserwowaliśmy znaczący wpływ aktywizowania się osób i grup na organizowanie się środowisk lokalnych i zwrotnie zmiany w poziomie zaangażowania i rodzajach aktywności wraz z postępującym zorganizowaniem i strukturowaniem. Szczególnie interesujące wydały się dane i obserwacje dotyczące kompetencji społecznych i powiązanych z nimi czynników: zaangażowania, odpowiedzialności, współpracy i zaufania. Przypuszczaliśmy (zbieżnie z założeniami programu LEADER, gdzie przyjmuje się zasadność wspierania zarówno pojedynczego beneficjenta, jak i grupy czy społeczności ze względu na całościowe i systemowe rozumienie potencjału środowiska lokalnego), że zmiana w obszarze kompetencji społecznych pojedynczego mieszkańca jest cyrkularnie powiązana z funkcjonowaniem i kompetencjami na poziomie społeczności. Podejmując badania przypuszczaliśmy również, że program LEADER stwarza warunki dla wzmacniania kompetencji społecznych pojedynczych osób, grup i całych społeczności. Zasady tego programu stanowią naszym zdaniem ramy szeroko rozumianej przestrzeni możliwej zmiany, co pozwala na wytyczanie własnych dróg i tempa wzmacniania zasobów, aktywizacji i poprawy jakości życia. Inaczej mówiąc, program zakłada, że głównym rezultatem będzie uruchomienie procesu społecznego w długiej perspektywie równoważącego zasoby i obciążenia. BADANE ZMIENNE I ZASTOSOWANE NARZĘDZIA Analizowane zmienne i zależności badano z wykorzystaniem dopasowanych narzędzi. Były to zarówno metody wcześniej wykorzystywane w badaniach społecznych, jak i skonstruowane na potrzeby projektu. Na etapie badań pilotażowych uwzględniono: Kompetencje społeczne: wykorzystano tu Kwestionariusz Kompetencji Społecznych A. Matczak (KKS) uwzględniający kompetencje społeczne w sytuacjach intymnych, wymagających asertywności i w sytuacjach ekspozycji społecznej. Osobiste wartości Skala Wartości Schelerowskich (SWS) adaptacja: P. Brzozowski. Poczucie kontroli Kwestionariusz DELTA R. Ł. Drwal. Silna wola i przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS) M. Łaguna, J. Trzebiński, M. Zięba. Kontrola działania: orientacja na działanie i stan podczas wykonywania czynności, po niepowodzeniach oraz w sytuacjach planowania i podejmowania decyzji Kwestionariusz Kontroli Działania Kuhla (ACS) adaptacja: M. Marszał-Wiśniewska. Przekonanie o posiadaniu zasobów i kompetencji umożliwiających realizację zamierzeń Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) R. Schwarzer. Sieć społeczna podmiotu Kwestionariusz Powiązań (Sieci) Społecznej SNQ T. Seeman, L. Berkman. Poczucie jakości życia Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia J. Flanagana w adaptacji A. Brzezińskiej. Na podstawie uzyskanych w pilotażu wyników zaproponowano model obrazujący podejmowanie działań w środowisku społecznym, który prezentuje schemat 1. Badania pilotażowe wskazały na konieczność innego doboru narzędzi badawczych pod kątem ról przywódczych, kompetencji społecznych i działań społecznych osób badanych. W badaniach głównych wzięły udział 243 osoby z terenu całej Polski (128 kobiet i 115 mężczyzn) w wieku od 20 do 72 lat. Osoby te podczas badania funkcjonowały w różnych rolach względem programu LEADER i deklarowały różny poziom aktywności społecznej. Do zestawu narzędzi wprowadzono dodatkowo: Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) T. Snijders. Role w grupie/zespole Kwestionariusz Ról Zespołowych (SPI) M. Belblin. Style przewodzenia uwzględnione w modelu przywództwa sytuacyjnego P. Hersey, K. Blanchard. Schemat 1. Model teoretyczny podejmowania działań przez podmiot na przykładzie uczestnictwa w programie typu LEADER Jakość życia deklarowana Różnica działa motywująco Motywacja Jakość życia pożądana KOMPETENCJE SPOŁECZNE czynniki podmiotowe modyfi kujące motywację do działania samoskuteczność zachowanie w sytuacjach decyzyjnych wartości hedonistyczne zmiana podmiotowa działania zmiana społeczna LEADER Źródło: opracowanie własne. czynniki społeczne wsparcie Polityka Społeczna

6 Dla potrzeb badań skonstruowano ankietę uwzględniającą następujące aspekty działań z obszaru aktywizacji społecznej: aktywizacja obywatelska, aktywność w organizacjach społecznych, prospołeczna działalność pozaorganizacyjna na rzecz społeczności, doświadczenia edukacyjne związane z aktywizacją i lokalnością, tożsamość lokalna poczucie i realizacja, aktywność ekologiczna. REZULTATY PROJEKTU Realizacja projektu: poszerzyła obszar wiedzy naukowej w dziedzinie psychospołecznych uwarunkowań rozwoju i zasobów społecznych jednostek, umożliwiła zastosowanie zmiennych uwzględnianych dotąd w badaniach nad wąskimi klasami zachowań (jak: poczucie własnej skuteczności, orientacja na działanie, stan stosowane w modelach wyjaśniających podejmowanie zachowań zdrowotnych), sprzyjała budowaniu interdyscyplinarnej współpracy naukowo- -badawczej oraz wsparła współpracę środowiska naukowego z otoczeniem społecznym i gospodarką m.in. przez tworzenie narzędzi badawczych dla praktyki społecznej. Efekty bezpośrednie i pośrednie grupują się w 4 obszarach. 1. Naukowe i poznawcze rezultaty uzyskane w projekcie. 2. Upowszechnianie wyników badań i wymiana informacji naukowej. 3. Konstruowanie narzędzi badawczych pomocnych w praktyce partnerstw programu LEADER. 4. Budowanie współpracy z partnerami zaangażowanymi w realizację LEADER. Obszar 1: Efekty poznawcze Dokonano analizy czynników oraz zależności istotnych w procesie budowania i wzmacniania zasobów społecznych jednostki w środowisku bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania partnerstwa lokalnego. Zidentyfikowano wybrane zmienne istotne dla skuteczności działań związanych z animacją społeczności lokalnej i podnoszeniem jakości życia jednostki. Skonstruowano psychospołeczny model zależności o potencjalnej przydatności dla projektowania, realizacji i ewaluacji projektów promujących podejście partnerskie w zrównoważonym rozwoju. Obszar 2: Efekty w zakresie upowszechniania wyników badań i wymiany informacji Zorganizowano interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą roli kompetencji społecznych we wdrażaniu podejścia partnerskiego typu LEADER w Polsce (4 czerwca 2009 r.). Przygotowano interdyscyplinarną, zbiorową publikację na temat efektów badań dotyczących problematyki funkcjonowania międzysektorowych partnerstw typu LEADER w społecznościach lokalnych (numer specjalny Polityki Społecznej ). Sformułowano rekomendacje dla instytucji wdrażających program LEADER i Grup Partnerskich oraz Grup Lokalnego Działania w Polsce. Za pośrednictwem sieci lokalnych i regionalnych programu LEADER rozpowszechniono wyniki badań w środowiskach zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego, działaniami liderskimi i partnerskimi. Obszar 3: Konstruowanie narzędzi badawczych dla praktyki działań partnerskich Przygotowano i sformułowano rekomendację narzędzi badawczych dla monitorowania psychospołecznych efektów wdrażania metody LEADER i innych programów wspierających tworzenie międzysektorowych partnerstw lokalnych w Polsce. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez partnerstwa w procesie diagnozowania i ewaluacji efektów prowadzonych działań. Dotyczy to zwłaszcza celów, takich jak: poprawa jakości życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnej. Mogą być także stosowane przez instytucje wdrażające i monitorujące program LEADER w Polsce. Obszar 4: Efekty w zakresie budowania współpracy z partnerami wokół programu LEADER Nawiązanie współpracy z ośrodkami badawczymi i instytucjami wspierającymi, wdrażającymi i zajmującymi się problematyką partnerstw typu LEADER. Zorganizowanie interdyscyplinarnej konferencji z elementami debaty i grup roboczych poświęconej efektom i perspektywom wdrażania programu LEADER w Polsce (11 kwietnia 2011 r.). W konferencji wzięli udział zarówno naukowcy (psychologowie, socjologowie, badacze z obszaru nauk o rolnictwie, ekonomiści), jak i przedstawiciele partnerstw i społeczności lokalnych. UWAGI KOŃCOWE Realizatorami projektu byli psychologowie reprezentujący różne specjalności (psychologia społeczna, zdrowia i kliniczna oraz psychologia socjalizacji i wspomagania rozwoju). W badaniach i promocji projektu uczestniczyli studenci psychologii UAM realizujący specjalizację Animacja Społeczności Lokalnych. Konsultantami projektu byli socjologowie wsi, specjaliści w zakresie rozwoju lokalnego i planowania strategicznego, pracownicy biur partnerstw trójsektorowych i członkowie organizacji społecznych oraz sieci działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zamknięcie projektu kończy opisany proces badań nad kompetencjami i aktywizacją społeczną. Równocześnie koniec projektu oznacza wejście w nowy etap badań i zastosowań. Nawiązana współpraca umożliwia kontynuację projektu i stwarza okazję dla zwiększania kompetencji zarówno po stronie realizatorów i specjalistów wdrażających program LEADER (co warto uwzględniać w dalszych badaniach), jak i ostatecznych beneficjentów mieszkańców, grup i lokalnych społeczności na obszarach wiejskich. 1 Więcej informacji o programie LEADER na stronach: index_pl.htm. 2 Rosińska A., Rosiński D., Smykowski B., Grupy partnerskie programu LEADER badania czynników psychospołecznych, maszynopis niepublikowany, UAM, Poznań Więcej o Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w programie LEADER na stronie internetowej: 4 Szczegółowe informacje o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i jej roli w programie LEADER pod adresem: 5 Więcej o Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi: witryna internetowa: SUMMARY The paper presents the aims, objectives, course and results of a research project titled: LEADER approach partnership actions in Poland and other EU countries and the sustainable development of the social resources of an individual. The project was conducted in the years by a research team of the Institute of Psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. The partners of particular project activities included scientific research centres, social organisations and public entities involved in the implementation of the LEADER programme. The project s objective was the analysis of psychosocial results of the programme. Of particular interest were the factors related to the improvement of social competences and social activation which is manifested in various actions aimed at improving the quality of life and increasing the resources of the local environment. The research was oriented towards enhancing intersectoral collaboration and exchanging experiences related to the implementation of the LEADER programme in Poland. The results of the programme evaluation in other EU countries where it has been operating since the beginning of the 1990s constituted the background context for the performed analysis. 4 Polityka Społeczna 2011

7 SPOŁECZNOŚCI I ORGANIZACJE JAKO ŚRODOWISKO WZMACNIANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: PROBLEMY BADAWCZE I POTRZEBY PRAKTYKI Dariusz Rosiński Agnieszka Rosińska Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Inga Kawałek Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, FAOW, Pomorska Sieć LEADER WPROWADZENIE Zgodnie z podejściem ekologicznym zmiany dotyczące osób żyjących w danym środowisku lokalnym są ściśle powiązane ze zmianami w poszczególnych podsystemach otaczających te osoby: rodzinach, grupach, organizacjach i lokalnych czy ponadlokalnych wspólnotach społecznych (por. artykuł M. Ziarko Modele wyjaśniające w tym numerze). W dobie dużej dynamiki przemian społeczno-gospodarczych szczególne zainteresowanie wzbudzają zasoby i umiejętności sprzyjające adaptacji oraz aktywnemu włączaniu się w przekształcanie środowiska. Te zasoby są tworzone, testowane, eksploatowane i wzmacniane w różnego typu relacjach. Zasoby kształtują relacje, a równocześnie dzięki tym relacjom możliwe jest urzeczywistnianie i rozwijanie zasobów. Same relacje są równocześnie jednym z podstawowych zasobów społecznych. W artykule przyjrzymy się społecznym zmianom istotnym dla szczególnego rodzaju zasobów, jakim są kompetencje społeczne. Współpraca praktyków i badaczy zaowocowała serią artykułów dotyczących problematyki zmiany, partnerstwa, sieci współpracy, kapitału społecznego i wielokulturowości. Osią numeru są doświadczenia zgromadzone podczas wdrażania i ewaluacji programu wspierającego rozwój obszarów wiejskich o nazwie LEADER * (por. D. Rosiński Założenia i cele projektu w tym numerze; szerzej: Futymski 2004). Opisując wybrane aspekty wdrażania tego programu, koncentrujemy się na: społeczności lokalnej oraz funkcjonujących w niej grupach i organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że stanowią one przestrzeń życia i rozwoju (Skrzypczak 2003); znaczeniu uczestnictwa, partycypacji społecznej w rozwijaniu kompetencji społecznych człowieka oraz procesach samoorganizowania się i strukturowania społeczności w takim kierunku, by można było w niej kompetentnie działać w pojedynkę, a także zbiorowo, przechodząc elastycznie od indywidualności do kolektywności i wyciągając wnioski z rezultatów działań podejmowanych dla rozwiązywania konkretnych problemów społecznych i zwiększania jakości życia (Kowalik 1999; Harris 2001); zjawiskach transferu i synergii zasobów z poziomu osoby poprzez grupę i organizację społeczną do społeczności lokalnej i z powrotem kompetentna społeczność ułatwia, promuje, zaprasza i zezwala na bycie kompetentnym, a równocześnie przez podejmowane działania rozsiewa swój potencjał zasobów, zwiększając możliwości i umiejętności własnych członków, ale też blokuje, zniechęca i ogranicza potencjał (Smykowski 2006); procesie włączania się osoby w środowisko społeczne, szersze niż własna rodzina i najbliższy krąg towarzyski czy sąsiedzki, co wyzwala naturalny potencjał wzrostowy w sferze kompetencji nawet wtedy (a czasem zwłaszcza wtedy), gdy w danym momencie temu włączaniu towarzyszą silne napięcia i trudności; równocześnie niepowodzenia w tym procesie mogą prowadzić do wykluczania osób ze społeczności i wykluczania społeczności z życia jej poszczególnych członków (Brzezińska, Kaczan, Rycielski 2010). W artykule skupiamy się na pytaniach i doświadczeniach, które były dla nas inspiracją do podejmowania interdyscyplinarnej współpracy * Skrót oznaczający program jest akronimem nazwy w jęz. francuskim: Liaison Entre Actions de Development de l Economie Rurale (nazwa angielska to Links between Actions for the Development of the Rural Economy). i badań. Robimy to w nadziei, że nasze analizy będą pomocne w rozwijaniu zasobów społecznych, a nam samym pozwolą zwiększać kompetencje i umacniać współpracę. Cele, jakie postawiliśmy przed sobą, przygotowując niniejszy tekst, to: wskazanie na znaczenie udziału jednostki w społeczności i organizacji dla wzmacniania kompetencji społecznych; sformułowanie pytań i problemów dotyczących roli środowiska społecznego i organizacyjnego w zwiększaniu zasobów i kompetencji; opisanie głównych zjawisk i mechanizmów działania Lokalnych Grup Działania (LGD) istotnych dla kompetencji społecznych oraz wskazanie potrzeb LGD w tym zakresie. W naszej analizie przyjmujemy dwie przenikające się perspektywy. Pierwsze to podejście ekologiczne, uwzględniające kategorie ryzyka i zasobów (diagram 1). Zgodnie z tym podejściem każda zmiana w zakresie struktur w procesach społecznych i w obszarze kompetencji współistnieje i mediuje z istotnymi czynnikami ryzyka i zasobami w wielu powiązanych systemach. Diagram 1. Ekologiczna perspektywa działań w programie LEADER z uwzględnieniem ryzyka i zasobów CZYNNIKI RYZYKA PROBLEM ZASOBY OSO BA ROD ZINA GRUPA OD NIESIENIA SPOŁECZNOŚ Ć LOKALNA SPOŁECZ EŃSTWO Źródło: opracowanie własne. Druga perspektywa to model cyrkularny, stosowany np. w diagnozie i terapii psychologicznej (Cierpiałkowska 2008). W modelu tym w miejsce prostych zależności przyczynowo-skutkowych (np. zasady programu LEADER jako przyczyna aktywizacji społecznej) proponuje się opisywanie wewnętrznych mechanizmów uruchamiających i podtrzymujących określone zachowania w grupie, organizacji i społeczności. W tym ujęciu dany podsystem i jego uczestnicy tworzą złożoną siatkę wymian i komunikacji, przebiegających zgodnie z charakterystycznymi dla danego środowiska regułami, wzajemnie na siebie wpływając (por. diagram 2). Diagram 2. Cyrkularny model zależności między programem LEADER a jego uczestnikami osoba/grupa,organizacja X (zachowania, motywy, zasoby, kompetencje) Źródło: opracowanie własne. PROGRAM LEADER reguły, możliwości wymagania, zasoby osoba/grupa,organizacja Y (zachowania, motywy, zasoby, kompetencje) Polityka Społeczna

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Warszawa 2011 01 I 1 2 3 4 5 O Laboratorium Innowacji Społecznej... 7 Bohdan Skrzypczak, Marta Wieczorek Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Analiza doświadczeń w obszarze

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jagoda Latkowska Partnerzy Redakcja: Dominika Cieślikowska Skład: Grzegorz Zaraska Zdjęcie na okładce: 123RF Wydawca: Fundacja Praesterno 00-023 Warszawa Ul. Widok 22 lokal 30 www.profnet.org.pl www.praesterno.pl

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Lublin 2011 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo