+5-6x7/8+9. Informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+5-6x7/8+9. Informator"

Transkrypt

1 x3/4+5-6x7 6x7/ x3/4+5-6x7/ /4+5-6x7/ x7/8+9 Projekt innowacyjny, systemowy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informator

2 Copyright by Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a Warszawa telefon: Warszawa 2013 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego innowacyjnego Kalkulator Kosztów Zaniechania wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Redakcja: Barbara Kucharska Gabriela Sempruch Skład komputerowy i druk: ever group sp. z o.o. Nakład: 1000 egzemplarzy

3 Wstęp W niniejszym informatorze przedstawiamy Państwu projekt pn. Kalkulator Kosztów Zaniechania wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Liderem prezentowanego innowacyjnego projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Partnerami projektu są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego poprzez przygotowanie zestawu narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej. W pierwszej części naszego informatora przedstawiamy zestaw narzędzi zwany modelem Kalkulator Kosztów Zaniechania, czyli: Kalkulator Społeczny, Dyfuzor Innowacji Społecznych, Katalog Innowacji Społecznych, Sieć Liderów Innowacji Społecznych, Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz System Szkoleń. W części drugiej prezentujemy oczekiwane rezultaty i efekty projektu dotyczące między innymi zmiany w postrzeganiu sposobu prowadzenia polityki społecznej odchodzenie od polityki opartej o działania interwencyjne, w kierunku aktywnej polityki społecznej. Model Kalkulator Kosztów Zaniechania rozwija działania prewencyjne w polityce społecznej oraz może być pomocny do rozwoju inwestycji społecznych. Zamieszczamy tu również syntetyczną informację o projekcie w wersji anglojęzycznej. Mamy nadzieję, że przedstawiony materiał będzie stanowił inspirację do podejmowania innowacyjnych działań w zakresie polityki społecznej w społecznościach lokalnych przez różnych jej realizatorów oraz posłuży badaczom do kontynuacji badań i rozwoju idei liczenia kosztów usług społecznych w oparciu o wypracowany model KKZ. Jednocześnie przyczyni się do wzbogacenia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju usług społecznych w społecznościach lokalnych.

4 Realizatorzy Projektu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Lider Samorządowa jednostka organizacyjna powołana w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.). Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej MCPS: Biuro Projektu: tel.: ul. Nowogrodzka 62 a, Warszawa tel.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Partner Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS), który koordynuje działania SGH w projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania, utworzono w 1920 roku dla celów rozpoznania ówczesnych problemów społecznych oraz rozwoju teorii i praktyki polityki społecznej. Współcześnie przedmiotem zainteresowań badawczych Instytutu jest realizacja zadań systemu polityki społecznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz warunki funkcjonowania podmiotów polityki społecznej. W projekcie ISG odpowiada za opracowanie założeń dotyczących metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej SGH. Instytut Gospodarstwa Społecznego: ul. Wiśniowa 41, pok. 66 b d, Warszawa tel.: Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Partner Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zostało założone w 1994 roku i obecnie posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego wspierania lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego regionu radomskiego, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami lokalnego rynku pracy, podmiotami ekonomii społecznej, służbami więziennymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania z zakresu polityki społecznej. Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości: ul. Kościuszki 1, Radom el.: Okres realizacji Projektu: od 1 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

5 Cel Projektu Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, do końca 2014 roku, poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej. Oczekiwany stan docelowy przedsięwzięcia, to dostępny dla wszystkich samorządów województwa mazowieckiego użytkowy model KKZ zestaw narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, w taki sposób, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko działaniach interwencyjnych.

6 Problem, na który odpowiada Projekt Projekt odnosi się do problemu braku narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Prawie 100 samorządów gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim nie realizuje aktywnej polityki społecznej, pomimo przeznaczonych na to działanie funduszy Unii Europejskiej. Wyniki badań dotyczących oceny sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, realizowane w 60 gminach i 12 powiatach województwa mazowieckiego w I etapie projektu, wskazują na wiele dysfunkcji w obecnym systemie pomocy społecznej. Dysfunkcje bardzo istotnie utrudniają prowadzenie długofalowej, spójnej i efektywnej polityki społecznej przez samorządy gminne i powiatowe. Obecny system postrzegany jest jako interwencyjny. Przypisywane są mu takie cechy jak: zachowawczość, pasywność, bierność, reaktywność i akcyjność. Brakuje koordynacji pionowej i poziomej w zakresie działań pomocowych. Tworzenie planów działań pomocowych w gminach i powiatach odbywa się w sposób rutynowy, typowy dla corocznie powtarzanych działań. Brakuje narzędzi do szacowania kosztów przedsięwzięć w polityce społecznej. Utrudnia to planowanie działań pomocowych oraz analizę ich konsekwencji. Wyraźnie zauważalny jest brak instytucji, która gromadziłaby wiedzę dotyczącą efektywnych działań społecznych. (Źródło: A. Kościołek, Raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych dla potrzeb opracowania modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej w ramach projektu pt. Kalkulator Koszów Zaniechania wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających, Radom, 2012)

7 Odbiorcy Projektu Użytkownicy: starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze; radni, skarbnicy gmin i powiatów; kierownicy, główni księgowi i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; przedstawiciele policji, ochrony zdrowia, urzędów pracy, szkół, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych; osoby zaangażowane w realizację polityki społecznej w województwie mazowieckim, w innych województwach i kraju. Odbiorcy: lokalne społeczności; osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, wspierane przez publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.

8 Produkt finalny Głównym produktem projektu jest mazowiecki model do prowadzenia aktywnej polityki społecznej pn. Kalkulator Kosztów Zaniechania oparty na sześciu narzędziach: Kalkulatorze Społecznym, Dyfuzorze Innowacji Społecznych, Katalogu Innowacji Społecznych, Sieci Liderów Innowacji Społecznych, Modelowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Systemie Szkoleń. Model ten jest zestawem instrumentów polityki społecznej, rozumianych jako narzędzia służące realizacji działań w obszarze polityki społecznej, które można sklasyfikować ze względu na rodzaj użytych zasobów i wykorzystanej wiedzy jako: instrumenty prawne, ekonomiczne, informacyjne, kadrowe, kształtowania przestrzeni (instytucjonalne) (Źródło: Supińska J. Style i instrumenty polityki społecznej w: Polityka społeczna, Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007). Każde z narzędzi modelu pozostaje w relacji z pozostałymi jego elementami oraz posiada cechy instrumentu polityki społecznej, zgodnie z przedstawioną powyżej typologią według Jolanty Supińskiej. Kalkulator Społeczny to instrument ekonomiczny, Dyfuzor Innowacji Społecznych, Katalog Innowacji Społecznych oraz System Szkoleń to instrumenty informacyjne, Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to instrument prawny, a Sieć Liderów to instrument kadrowy. Narzędzia modelu wzajemnie się uzupełniają i są komplementarne względem siebie.

9 Model KKZ Dyfuzor innowacji społecznych

10

11 Kalkulator Społeczny Narzędzie informatyczne umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających w odniesieniu do wybranych 10 kwestii społecznych w perspektywie od roku do siedmiu lat, dostępne przez Internet. Wybrane kwestie społeczne obejmują: bezrobocie; niepełnosprawność; osoby opuszczające zakłady karne; ubóstwo, bezdomność; uzależnienia; długotrwałą chorobę i starość (niesamodzielność); bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; sieroctwo; integrację cudzoziemców. Kalkulator będzie opierał się na nowej metodologii badania kosztów zaniechania działań aktywizująco-wpierających w polityce społecznej. Koszty zaniechania działań określane są jako różnica kosztów jakie wystąpiłyby w przyszłości (np. za rok, cztery lub siedem lat) w zależności od podjęcia dzisiaj działań aktywizująco-wspierających lub ich nie podjęcia (czyli zaniechania). kalkulator społeczny

12

13 Dyfuzor Innowacji Społecznych Regionalny system dyfuzji innowacji społecznych w zakresie usług społecznych. Jest to system zarządzania wiedzą o innowacjach w zakresie usług społecznych w skali regionu oparty na narzędziu informatycznym dostępnym przez Internet. Celem głównym działania systemu jest usprawnienie przepływu wiedzy na temat nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów społecznych opartych na usługach wśród przedstawicieli administracji publicznej (samorządowej, rządowej), pracowników naukowych, przedstawicieli biznesu, grup interesu oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Narzędzie przyczyni się do: rozpowszechniania wiedzy o usługach społecznych; pogłębienia wiedzy na temat skuteczności oraz użyteczności usług społecznych oraz projektów aktywizująco-wspierających przy wykorzystaniu nowych rozwiązań informatycznych; identyfikacji nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych; rozpowszechnienia wiedzy na temat możliwych źródeł finansowania usług społecznych; rozwoju usług społecznych w społecznościach lokalnych; rozwoju współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej (samorządowej, rządowej), pracownikami naukowymi, przedstawicielami biznesu oraz organizacji pozarządowych. DYFUZOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

14

15 Katalog Innowacji Społecznych Zbiór aktywizująco-wspierających projektów społecznych, wybranych jako najbardziej efektywne i użyteczne w rozwiązywaniu 10 kwestii społecznych, rekomendowanych jako programy wykonawcze gminnych i powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jego istotą jest stworzenie ujednoliconej bazy danych zaprezentowanej w formie elektronicznej, wyróżniającej się łatwością dostępu do wiedzy poprzez zastosowanie mechanizmów przeszukiwania i porównywania zawartych w niej informacji. Dane zawarte w Katalogu będą wykorzystywane do szacowania kosztów zaniechania działań. KATALOG INNOWACJI SPOŁECZNYCH

16 Ostrołęka Płońsk Lipsko Warszawa Łosice Radom

17 Sieć Liderów Innowacji Społecznych Sieć animatorów znających specyfikę danej społeczności lokalnej, którzy będą wspierali proces zmiany w sposobie prowadzenia polityki społecznej wewnątrz danej społeczności. Sieć Liderów Innowacji Społecznych tworzona będzie przez ludzi, którzy angażują się w życie lokalnych społeczności, aktywistów, członków organizacji pozarządowych, członków formalnych i nieformalnych grup zrzeszających ludzi realizujących lub zainteresowanych realizacją zadań polityki społecznej. Liderzy Innowacji Społecznych biorący udział w projekcie pozyskają: wiedzę na temat priorytetów i możliwości finansowania projektów ze środków europejskich w latach ; umiejętności przygotowywania projektów opartych na partnerstwie społeczno-publicznym oraz zdobywania środków pozabudżetowych na ich realizację; wiedzy na temat narzędzi modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania; umiejętności przywódcze w zakresie prowadzenia działań społecznych w gminie/powiecie w oparciu o narzędzia modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania; certyfikat Lidera Innowacji Społecznych. Sieć Liderów Innowacji Społecznych

18

19 Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Narzędzie informatyczne (generator) dostępne przez Internet służące do opracowania dokumentu strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów, pozwalające na automatyczne wykorzystanie danych z Kalkulatora Społecznego oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych. Narzędzie opiera się na wystandaryzowanym dokumencie strategii w zakresie treści merytorycznych oraz formy, co pozytywnie wpływa na zwiększenie spójności strategii na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, tj. gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Generator będzie umożliwiał wykorzystanie wyników szacowań dokonanych za pośrednictwem Kalkulatora oraz danych dotyczących projektów społecznych zawartych w Katalogu Innowacji Społecznych. Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

20

21 System szkoleń Program edukacyjny w zakresie wprowadzania w praktykę nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na opracowanym w projekcie modelu KKZ. System Szkoleń jest opracowany z myślą o przyszłych użytkownikach narzędzi modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania ze szczególnym uwzględnieniem osób partycypujących w procesie tworzenia gminnej i powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Sieci Liderów Innowacji. Innowacyjność Systemu Szkoleń opiera się przede wszystkim na kompleksowej koncepcji edukowania w zakresie wdrażania modelu KKZ do praktyki działania instytucji pomocy i integracji społecznej w gminach i powiatach. System szkoleń opiera się o: szkolenia; doradztwo; platformę e-learningową; podręczniki, materiały szkoleniowe i publikacje. SYSTEM SZKOLEŃ

22 Zastosowanie modelu KKZ MODEL KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA jest zestawem narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, powalającym na: szacowanie kosztów; planowanie budżetu i harmonogramu działań; stosowanie skutecznych programów aktywizująco-wspierających; przeciwdziałanie i ograniczanie uzależnienia od pomocy społecznej; rozwijanie usług społecznych; wzmacnianie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej; motywowanie do działań przy wykorzystaniu nowych narzędzi; wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez inwestycje społeczne; skuteczne pomaganie.

23 Rezultaty Projektu: dostęp do narzędzi informatycznych do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym Generatora Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Kalkulatora Społecznego, umożliwiającego szacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających w polityce społecznej, Dyfuzora Innowacji Społecznych ułatwiającego dostęp do wiedzy na temat nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów społecznych opartych na usługach; 25 zaktualizowanych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminach i powiatach województwa mazowieckiego z wykorzystaniem narzędzi modelu KKZ oraz uwzględniających wytyczne dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata ; zwiększenie aktywności samorządów w przekazywaniu do realizacji usług społecznych innym podmiotom poprzez 25 zrealizowanych projektów aktywizująco-wspierających; upowszechnienie wiedzy o modelu KKZ wśród decydentów i realizatorów polityki społecznej w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, przedstawicieli innych regionów oraz instytucji centralnych poprzez szkolenia, doradztwo, platformę e-learningową, seminaria, konferencje, zagraniczne wizyty studyjne; stworzenie Sieci Liderów Innowacji Społecznych posiadających umiejętności wykorzystania narzędzi modelu KKZ do przygotowania i realizacji efektywnych projektów aktywizujących oraz pozyskania środków europejskich na ich realizację w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata rezultaty projektu

24 Strategia włączania do głównego nurtu polityki Mainstreaming horyzontalny będzie oparty o: system przekazywania wiedzy o modelu KKZ; seminaria, konferencje, kampania medialna; kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi modelu KKZ; szkolenia, doradztwo, platforma e-learningowa, publikacje; rozwój nowej płaszczyzny współpracy pomiędzy nauką o polityce społecznej, a praktyką działań prowadzonych w środowiskach lokalnych; utrzymanie i aktualizację narzędzi po zakończeniu projektu przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

25 Strategia włączania do głównego nurtu polityki Mainstreaming wertykalny będzie dotyczył: przygotowania rekomendacji do zmian prawnych: Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, MPiPS, ministerstwa i urzędy regionalne oraz lokalne; Ustawy o pomocy społecznej, MPiPS; przygotowania rekomendacji do włączania efektów projektu do polityki regionalnej (seminaria naukowe, seminaria dla ROPS, województw z całego kraju, wizyty studyjne); przygotowania programów edukacyjnych dla wyższych uczelni; rozwoju współpracy międzynarodowej z ośrodkami w Unii Europejskiej w zakresie polityki społecznej.

26 Definicje projektowe Aktywna polityka społeczna opiera się na trzech założeniach: 1) ograniczania skali pasywnych transferów socjalnych przez wprowadzenie wparcia warunkowanego, powiązanego z uczestnictwem ludzi w programach aktywizujących (określanych też jako inkluzyjne lub reintegracyjne); 2) koncentracji na zatrudnieniu lub odbudowaniu tzw. zdolności zatrudnieniowej; 3) wykorzystania potencjału instytucji niepublicznych (organizacji pozarządowych) do prowadzenia programów aktywizujących i różnych wspieranych form aktywności na rynku pracy. (Źródło: Rymsza M. W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, 2003). Interwencyjna polityka społeczna przeciwieństwo aktywnej polityki społecznej; na potrzeby projektu przyjęto to określenie w stosunku do zespołu działań w obszarze polityki społecznej prowadzonych w sposób nieuporządkowany, w odpowiedzi na występujące kwestie społeczne o charakterze wymagającym pilnej interwencji opartej na obowiązujących przepisach prawa oraz głównie na pasywnych transferach socjalnych (definicja własna, źródło: MCPS, Strategia wdrażania projektu innowacyjnego Kalkulator Kosztów Zaniechania, MCPS, 2013). Prewencyjna polityka społeczna zespół działań w polityce społecznej, który tworzy warunki do prawidłowego (optymalnego dla danej osoby/środowiska) funkcjonowania, wspomaga dostęp osoby/środowiska do zasobów w społeczności lokalnej, wzmacnia istniejącą samodzielność i aktywność osoby/środowiska. Zaniechanie zaś działań profilaktycznych może prowadzić do stopniowej degradacji zdolności do samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych osób czy grup w środowisku lokalnym. Może być również przyczyną obniżania się aktywności w pokonywaniu pojawiających się barier (trudności), które mogą prowadzić do kryzysu/realizacji ryzyka społecznego. (Źródło: J. Józefczyk, Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni). Innowacja społeczna nowe rozwiązania (m.in. usługi, produkty, procesy, modele działania, rynki usług, formy organizacji), które jednocześnie odpowiadają na potrzeby społeczne bardziej efektywnie niż istniejące rozwiązania oraz prowadzą do nowych lub poprawiają istniejące relacje i więzi społeczne, a także dają możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Innymi słowy innowacje społeczne służą zarówno dobru wspólnemu społeczności, jak i poprawiają jej zdolność do samorozwoju w tym zakresie. (Źródło: J. Caulier-Grice, A. Davis, R. Patrick, W. Norman, Defining Social Innovation, TEPSI Project, 2012). Inwestycje społeczne wzmacnianie potencjału ludzi oraz wspieranie ich uczestnictwa w społeczeństwie i udziału w rynku pracy. Rządy i samorządy krajów członkowskich UE mogą realizować je m.in. poprzez: bardziej efektywne i wydajne wydatkowanie środków, inwestowanie w umiejętności i zdolności ludzi oraz zapewnienie systemów zabezpieczenia społecznego wychodzących naprzeciw potrzebom obywateli w najbardziej krytycznych momentach ich życia. To oznacza konieczność reagowania jak najwcześniej, aby zapobiec powstawaniu trudności w późniejszym okresie i potrzebę przygotowania ludzi do zagrożeń życia, a nie tylko naprawę. (Źródło: European Commission, Towards Social Investment for Growth and Cohesion including implementing the European Social Fund , 2013). Mainstreaming horyzontalny (włączanie na poziomie praktyk), który skoncentrowany jest na działaniach praktycznych polegających na bezpośrednim wdrożeniu danego rozwiązania do stosowania. Ten typ mainstreamingu z założenia nie wymaga zmian w prawodawstwie jego kluczowym elementem jest zainteresowanie produktem podmiotów będących pośrednimi lub bezpośrednimi odbiorcami danego rozwiązania innowacyjnego. Mainstreaming wertykalny (włączanie na poziomie polityki), który angażuje instytucje i podmioty o kluczowym znaczeniu w danym obszarze problemowym, jak również otoczenie polityczne i decydentów różnych szczebli, w celu przekonania ich do włączenia danego rozwiązania innowacyjnego do systemu tworzącego lub współtworzącego główny nurt polityki w danym obszarze. Ten typ mainstreamingu może się wiązać z koniecznością zmiany programów, dokumentów strategicznych, prawodawstwa, ale czasami wystarczy, że podmiot odpowiedzialny za kreowanie polityki w danym obszarze podejmie decyzję o wdrożeniu danego rozwiązania (Źródło: Rudnik M., Jarmuszyńska A., Smolarska E. Zarządzanie działaniami upowszechniającymi i włączającymi, KIW 2013).

27 English version Innovative project Costs of inaction implementation of innovative solutions in the area of cost analysis of foregone supportive and motivating measures of social policy in Masovian voivodeship. This Project is managed under the Human Capital Operational Programme (Polish ESF Programme), Priority VII Promotion of Social Integration. The main objective of the project is to create conditions to improve the effectiveness and cohesion of the social policy for all of local governments in the Masovian region by the end of To achieve this, the innovative model Costs of inaction will be implemented and tested in 25 selected local governments. How is a project innovative: Development of a useful model for implementing social policy dedicated to local governments, based on social innovation; Development of new useful solutions allowing the analysis of expenses that local governments incur in connection with accomplishing their social policy objectives; Promotion of innovative social services and projects, identified to be the most efficient and useful in resolving 10 selected social issues. The key product of the project is the social policy implementing model Costs of inaction, based on the following six instruments: Social Calculator; Diffuser of Social Innovation; Catalogue of Social Innovation; Network of Social Innovation Leaders; Strategy of Social Problem Solving Generator; Training System. ENGLISH VERSION

28 English version Social Calculator this innovative computer tool will allow to estimate the costs of abandoning activating efforts that local governments can expect over a certain period of time (from 1 to 7 years), as well as the change (reduction) of those costs achieved as a result of the early initiation of active support by delivering efficient social projects in ten major social issues (unemployment, poverty, homelessness, addiction, disability, long-lasting disease and ageing, helplessness in education and guardianship, orphanhood, assistance to former prisoners, assistance with foreigner integration). The Calculator has been designed to be a practical tool applying an innovative cost calculation methodology of activating efforts in social policy, developed by Professor Piotr Błędowski and his research team at the Warsaw School of Economics. The tool will be helpful in decision making for optimal spending of public money in the field of social policy. Diffuser of Social Innovation knowledge management and exchange system an on-line platform designed to gather and promote knowledge about innovative and efficient social services and projects (in the area of solving ten selected social issues) delivered across local communities. Catalogue of Social Innovation a collection of innovative social projects based upon social services classified as the most efficient and useful in solving 10 selected social issues, recommended as the operation programmes of the community s Social Problem Solving Strategies. Network of Social Innovation Leaders a network of guides (leaders of change) familiar with the specific character of certain local communities, who will support the process of change through implementing active social policy inside local communities.

29 English version Strategy of Social Problem Solving Generator a pattern of creating and implementing the Strategy of Social Problem Solving using the tools developed as part of the project, as well as the generator of the document. Strategy of Social Problem Solving is a local government document that defines strategic objectives in social policy. Training System a schedule of educational training on the practical implementation of a new way of implementing active social policy based on the Costs of inaction model. Costs of inaction model promotes preventive activities in social policy and can be the instrument for developing social investment. The facilitates: estimating costs; budget planning and scheduling; practicing effective integrating projects; preventing transmission of poverty; developing social services; strengthening employees of assistance and integration institutions; motivating to action using tools of Cost of inaction model; developing local society by social investments; helping successfully.

30 English version This Project is managed through the partnership of the following: Project leader Masovian Social Policy Centre Local Government set up an organizational unit in order to carry out tasks in the Mazovian voivodeship self-government social policy. MCPS performs tasks under the Act of March 12, Social Support Act of 27 August 1997 on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Disabled Persons (as amended), the Act of 26 October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (as amended) and Act of 24 April 1997 on counteracting drug addiction (as amended). MCPS: ul. Nowogrodzka 62 a Warsaw phone: ; Project Office: ul. Nowogrodzka 62 b Warsaw phone: Partner Warsaw School of Economics Warsaw School of Economics, founded in 1906 by August Zieliński, is the oldest university of economics in Poland as well as one of the leading economic universities in Europe. Institute of Social Economy (IGS), which coordinates the activities of the Warsaw School of Economics within the project Costs of inaction, was founded in 1920 for the purpose of identifying social problems of contemporary Poland and development of theory and practice of social politics. Nowadays the subject of Institute s research interests lies in the realization of social policy tasks at the national, regional and local level as well as the conditions in which the subjects of social policies function. Within the project IGS is responsible for developing assumptions concerning the methodology of inaction costs in social policy. Warsaw School of Economics SGH, Institute of Social Economy: Wiśniowa 41, rooms 66 b d Warsaw phone:

31 English version Partner The Radom Centre for Entrepreneurship Association The association was founded in 1994 and now has nearly two decades of experience in implementing projects in this field, to support the wider community and entrepreneurship. Every day working with local government units from Radom region, social welfare centers, institutions of local labor market, social economy, the Prison Service, NGOs and other entities conducting activities in the field of social policy. SRCP: ul. Kościuszki Radom phone: This Project is co-financed by the European Union from the European Social Found. Period of the Project implementation: from 1 st August 2012 to 31 st December 2014.

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo