+5-6x7/8+9. Informator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+5-6x7/8+9. Informator"

Transkrypt

1 x3/4+5-6x7 6x7/ x3/4+5-6x7/ /4+5-6x7/ x7/8+9 Projekt innowacyjny, systemowy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informator

2 Copyright by Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a Warszawa telefon: Warszawa 2013 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego innowacyjnego Kalkulator Kosztów Zaniechania wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Redakcja: Barbara Kucharska Gabriela Sempruch Skład komputerowy i druk: ever group sp. z o.o. Nakład: 1000 egzemplarzy

3 Wstęp W niniejszym informatorze przedstawiamy Państwu projekt pn. Kalkulator Kosztów Zaniechania wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Liderem prezentowanego innowacyjnego projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Partnerami projektu są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego poprzez przygotowanie zestawu narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej. W pierwszej części naszego informatora przedstawiamy zestaw narzędzi zwany modelem Kalkulator Kosztów Zaniechania, czyli: Kalkulator Społeczny, Dyfuzor Innowacji Społecznych, Katalog Innowacji Społecznych, Sieć Liderów Innowacji Społecznych, Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz System Szkoleń. W części drugiej prezentujemy oczekiwane rezultaty i efekty projektu dotyczące między innymi zmiany w postrzeganiu sposobu prowadzenia polityki społecznej odchodzenie od polityki opartej o działania interwencyjne, w kierunku aktywnej polityki społecznej. Model Kalkulator Kosztów Zaniechania rozwija działania prewencyjne w polityce społecznej oraz może być pomocny do rozwoju inwestycji społecznych. Zamieszczamy tu również syntetyczną informację o projekcie w wersji anglojęzycznej. Mamy nadzieję, że przedstawiony materiał będzie stanowił inspirację do podejmowania innowacyjnych działań w zakresie polityki społecznej w społecznościach lokalnych przez różnych jej realizatorów oraz posłuży badaczom do kontynuacji badań i rozwoju idei liczenia kosztów usług społecznych w oparciu o wypracowany model KKZ. Jednocześnie przyczyni się do wzbogacenia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju usług społecznych w społecznościach lokalnych.

4 Realizatorzy Projektu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Lider Samorządowa jednostka organizacyjna powołana w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.). Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej MCPS: Biuro Projektu: tel.: ul. Nowogrodzka 62 a, Warszawa tel.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Partner Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS), który koordynuje działania SGH w projekcie Kalkulator Kosztów Zaniechania, utworzono w 1920 roku dla celów rozpoznania ówczesnych problemów społecznych oraz rozwoju teorii i praktyki polityki społecznej. Współcześnie przedmiotem zainteresowań badawczych Instytutu jest realizacja zadań systemu polityki społecznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz warunki funkcjonowania podmiotów polityki społecznej. W projekcie ISG odpowiada za opracowanie założeń dotyczących metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej SGH. Instytut Gospodarstwa Społecznego: ul. Wiśniowa 41, pok. 66 b d, Warszawa tel.: Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Partner Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zostało założone w 1994 roku i obecnie posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego wspierania lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego regionu radomskiego, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami lokalnego rynku pracy, podmiotami ekonomii społecznej, służbami więziennymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania z zakresu polityki społecznej. Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości: ul. Kościuszki 1, Radom el.: Okres realizacji Projektu: od 1 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

5 Cel Projektu Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, do końca 2014 roku, poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej. Oczekiwany stan docelowy przedsięwzięcia, to dostępny dla wszystkich samorządów województwa mazowieckiego użytkowy model KKZ zestaw narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, w taki sposób, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko działaniach interwencyjnych.

6 Problem, na który odpowiada Projekt Projekt odnosi się do problemu braku narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Prawie 100 samorządów gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim nie realizuje aktywnej polityki społecznej, pomimo przeznaczonych na to działanie funduszy Unii Europejskiej. Wyniki badań dotyczących oceny sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, realizowane w 60 gminach i 12 powiatach województwa mazowieckiego w I etapie projektu, wskazują na wiele dysfunkcji w obecnym systemie pomocy społecznej. Dysfunkcje bardzo istotnie utrudniają prowadzenie długofalowej, spójnej i efektywnej polityki społecznej przez samorządy gminne i powiatowe. Obecny system postrzegany jest jako interwencyjny. Przypisywane są mu takie cechy jak: zachowawczość, pasywność, bierność, reaktywność i akcyjność. Brakuje koordynacji pionowej i poziomej w zakresie działań pomocowych. Tworzenie planów działań pomocowych w gminach i powiatach odbywa się w sposób rutynowy, typowy dla corocznie powtarzanych działań. Brakuje narzędzi do szacowania kosztów przedsięwzięć w polityce społecznej. Utrudnia to planowanie działań pomocowych oraz analizę ich konsekwencji. Wyraźnie zauważalny jest brak instytucji, która gromadziłaby wiedzę dotyczącą efektywnych działań społecznych. (Źródło: A. Kościołek, Raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych dla potrzeb opracowania modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej w ramach projektu pt. Kalkulator Koszów Zaniechania wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających, Radom, 2012)

7 Odbiorcy Projektu Użytkownicy: starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze; radni, skarbnicy gmin i powiatów; kierownicy, główni księgowi i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; przedstawiciele policji, ochrony zdrowia, urzędów pracy, szkół, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych; osoby zaangażowane w realizację polityki społecznej w województwie mazowieckim, w innych województwach i kraju. Odbiorcy: lokalne społeczności; osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, wspierane przez publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.

8 Produkt finalny Głównym produktem projektu jest mazowiecki model do prowadzenia aktywnej polityki społecznej pn. Kalkulator Kosztów Zaniechania oparty na sześciu narzędziach: Kalkulatorze Społecznym, Dyfuzorze Innowacji Społecznych, Katalogu Innowacji Społecznych, Sieci Liderów Innowacji Społecznych, Modelowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Systemie Szkoleń. Model ten jest zestawem instrumentów polityki społecznej, rozumianych jako narzędzia służące realizacji działań w obszarze polityki społecznej, które można sklasyfikować ze względu na rodzaj użytych zasobów i wykorzystanej wiedzy jako: instrumenty prawne, ekonomiczne, informacyjne, kadrowe, kształtowania przestrzeni (instytucjonalne) (Źródło: Supińska J. Style i instrumenty polityki społecznej w: Polityka społeczna, Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007). Każde z narzędzi modelu pozostaje w relacji z pozostałymi jego elementami oraz posiada cechy instrumentu polityki społecznej, zgodnie z przedstawioną powyżej typologią według Jolanty Supińskiej. Kalkulator Społeczny to instrument ekonomiczny, Dyfuzor Innowacji Społecznych, Katalog Innowacji Społecznych oraz System Szkoleń to instrumenty informacyjne, Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to instrument prawny, a Sieć Liderów to instrument kadrowy. Narzędzia modelu wzajemnie się uzupełniają i są komplementarne względem siebie.

9 Model KKZ Dyfuzor innowacji społecznych

10

11 Kalkulator Społeczny Narzędzie informatyczne umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających w odniesieniu do wybranych 10 kwestii społecznych w perspektywie od roku do siedmiu lat, dostępne przez Internet. Wybrane kwestie społeczne obejmują: bezrobocie; niepełnosprawność; osoby opuszczające zakłady karne; ubóstwo, bezdomność; uzależnienia; długotrwałą chorobę i starość (niesamodzielność); bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; sieroctwo; integrację cudzoziemców. Kalkulator będzie opierał się na nowej metodologii badania kosztów zaniechania działań aktywizująco-wpierających w polityce społecznej. Koszty zaniechania działań określane są jako różnica kosztów jakie wystąpiłyby w przyszłości (np. za rok, cztery lub siedem lat) w zależności od podjęcia dzisiaj działań aktywizująco-wspierających lub ich nie podjęcia (czyli zaniechania). kalkulator społeczny

12

13 Dyfuzor Innowacji Społecznych Regionalny system dyfuzji innowacji społecznych w zakresie usług społecznych. Jest to system zarządzania wiedzą o innowacjach w zakresie usług społecznych w skali regionu oparty na narzędziu informatycznym dostępnym przez Internet. Celem głównym działania systemu jest usprawnienie przepływu wiedzy na temat nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów społecznych opartych na usługach wśród przedstawicieli administracji publicznej (samorządowej, rządowej), pracowników naukowych, przedstawicieli biznesu, grup interesu oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Narzędzie przyczyni się do: rozpowszechniania wiedzy o usługach społecznych; pogłębienia wiedzy na temat skuteczności oraz użyteczności usług społecznych oraz projektów aktywizująco-wspierających przy wykorzystaniu nowych rozwiązań informatycznych; identyfikacji nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych; rozpowszechnienia wiedzy na temat możliwych źródeł finansowania usług społecznych; rozwoju usług społecznych w społecznościach lokalnych; rozwoju współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej (samorządowej, rządowej), pracownikami naukowymi, przedstawicielami biznesu oraz organizacji pozarządowych. DYFUZOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

14

15 Katalog Innowacji Społecznych Zbiór aktywizująco-wspierających projektów społecznych, wybranych jako najbardziej efektywne i użyteczne w rozwiązywaniu 10 kwestii społecznych, rekomendowanych jako programy wykonawcze gminnych i powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jego istotą jest stworzenie ujednoliconej bazy danych zaprezentowanej w formie elektronicznej, wyróżniającej się łatwością dostępu do wiedzy poprzez zastosowanie mechanizmów przeszukiwania i porównywania zawartych w niej informacji. Dane zawarte w Katalogu będą wykorzystywane do szacowania kosztów zaniechania działań. KATALOG INNOWACJI SPOŁECZNYCH

16 Ostrołęka Płońsk Lipsko Warszawa Łosice Radom

17 Sieć Liderów Innowacji Społecznych Sieć animatorów znających specyfikę danej społeczności lokalnej, którzy będą wspierali proces zmiany w sposobie prowadzenia polityki społecznej wewnątrz danej społeczności. Sieć Liderów Innowacji Społecznych tworzona będzie przez ludzi, którzy angażują się w życie lokalnych społeczności, aktywistów, członków organizacji pozarządowych, członków formalnych i nieformalnych grup zrzeszających ludzi realizujących lub zainteresowanych realizacją zadań polityki społecznej. Liderzy Innowacji Społecznych biorący udział w projekcie pozyskają: wiedzę na temat priorytetów i możliwości finansowania projektów ze środków europejskich w latach ; umiejętności przygotowywania projektów opartych na partnerstwie społeczno-publicznym oraz zdobywania środków pozabudżetowych na ich realizację; wiedzy na temat narzędzi modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania; umiejętności przywódcze w zakresie prowadzenia działań społecznych w gminie/powiecie w oparciu o narzędzia modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania; certyfikat Lidera Innowacji Społecznych. Sieć Liderów Innowacji Społecznych

18

19 Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Narzędzie informatyczne (generator) dostępne przez Internet służące do opracowania dokumentu strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów, pozwalające na automatyczne wykorzystanie danych z Kalkulatora Społecznego oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych. Narzędzie opiera się na wystandaryzowanym dokumencie strategii w zakresie treści merytorycznych oraz formy, co pozytywnie wpływa na zwiększenie spójności strategii na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, tj. gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Generator będzie umożliwiał wykorzystanie wyników szacowań dokonanych za pośrednictwem Kalkulatora oraz danych dotyczących projektów społecznych zawartych w Katalogu Innowacji Społecznych. Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

20

21 System szkoleń Program edukacyjny w zakresie wprowadzania w praktykę nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na opracowanym w projekcie modelu KKZ. System Szkoleń jest opracowany z myślą o przyszłych użytkownikach narzędzi modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania ze szczególnym uwzględnieniem osób partycypujących w procesie tworzenia gminnej i powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Sieci Liderów Innowacji. Innowacyjność Systemu Szkoleń opiera się przede wszystkim na kompleksowej koncepcji edukowania w zakresie wdrażania modelu KKZ do praktyki działania instytucji pomocy i integracji społecznej w gminach i powiatach. System szkoleń opiera się o: szkolenia; doradztwo; platformę e-learningową; podręczniki, materiały szkoleniowe i publikacje. SYSTEM SZKOLEŃ

22 Zastosowanie modelu KKZ MODEL KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA jest zestawem narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, powalającym na: szacowanie kosztów; planowanie budżetu i harmonogramu działań; stosowanie skutecznych programów aktywizująco-wspierających; przeciwdziałanie i ograniczanie uzależnienia od pomocy społecznej; rozwijanie usług społecznych; wzmacnianie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej; motywowanie do działań przy wykorzystaniu nowych narzędzi; wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez inwestycje społeczne; skuteczne pomaganie.

23 Rezultaty Projektu: dostęp do narzędzi informatycznych do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym Generatora Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Kalkulatora Społecznego, umożliwiającego szacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających w polityce społecznej, Dyfuzora Innowacji Społecznych ułatwiającego dostęp do wiedzy na temat nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów społecznych opartych na usługach; 25 zaktualizowanych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminach i powiatach województwa mazowieckiego z wykorzystaniem narzędzi modelu KKZ oraz uwzględniających wytyczne dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata ; zwiększenie aktywności samorządów w przekazywaniu do realizacji usług społecznych innym podmiotom poprzez 25 zrealizowanych projektów aktywizująco-wspierających; upowszechnienie wiedzy o modelu KKZ wśród decydentów i realizatorów polityki społecznej w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, przedstawicieli innych regionów oraz instytucji centralnych poprzez szkolenia, doradztwo, platformę e-learningową, seminaria, konferencje, zagraniczne wizyty studyjne; stworzenie Sieci Liderów Innowacji Społecznych posiadających umiejętności wykorzystania narzędzi modelu KKZ do przygotowania i realizacji efektywnych projektów aktywizujących oraz pozyskania środków europejskich na ich realizację w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata rezultaty projektu

24 Strategia włączania do głównego nurtu polityki Mainstreaming horyzontalny będzie oparty o: system przekazywania wiedzy o modelu KKZ; seminaria, konferencje, kampania medialna; kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi modelu KKZ; szkolenia, doradztwo, platforma e-learningowa, publikacje; rozwój nowej płaszczyzny współpracy pomiędzy nauką o polityce społecznej, a praktyką działań prowadzonych w środowiskach lokalnych; utrzymanie i aktualizację narzędzi po zakończeniu projektu przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

25 Strategia włączania do głównego nurtu polityki Mainstreaming wertykalny będzie dotyczył: przygotowania rekomendacji do zmian prawnych: Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, MPiPS, ministerstwa i urzędy regionalne oraz lokalne; Ustawy o pomocy społecznej, MPiPS; przygotowania rekomendacji do włączania efektów projektu do polityki regionalnej (seminaria naukowe, seminaria dla ROPS, województw z całego kraju, wizyty studyjne); przygotowania programów edukacyjnych dla wyższych uczelni; rozwoju współpracy międzynarodowej z ośrodkami w Unii Europejskiej w zakresie polityki społecznej.

26 Definicje projektowe Aktywna polityka społeczna opiera się na trzech założeniach: 1) ograniczania skali pasywnych transferów socjalnych przez wprowadzenie wparcia warunkowanego, powiązanego z uczestnictwem ludzi w programach aktywizujących (określanych też jako inkluzyjne lub reintegracyjne); 2) koncentracji na zatrudnieniu lub odbudowaniu tzw. zdolności zatrudnieniowej; 3) wykorzystania potencjału instytucji niepublicznych (organizacji pozarządowych) do prowadzenia programów aktywizujących i różnych wspieranych form aktywności na rynku pracy. (Źródło: Rymsza M. W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, 2003). Interwencyjna polityka społeczna przeciwieństwo aktywnej polityki społecznej; na potrzeby projektu przyjęto to określenie w stosunku do zespołu działań w obszarze polityki społecznej prowadzonych w sposób nieuporządkowany, w odpowiedzi na występujące kwestie społeczne o charakterze wymagającym pilnej interwencji opartej na obowiązujących przepisach prawa oraz głównie na pasywnych transferach socjalnych (definicja własna, źródło: MCPS, Strategia wdrażania projektu innowacyjnego Kalkulator Kosztów Zaniechania, MCPS, 2013). Prewencyjna polityka społeczna zespół działań w polityce społecznej, który tworzy warunki do prawidłowego (optymalnego dla danej osoby/środowiska) funkcjonowania, wspomaga dostęp osoby/środowiska do zasobów w społeczności lokalnej, wzmacnia istniejącą samodzielność i aktywność osoby/środowiska. Zaniechanie zaś działań profilaktycznych może prowadzić do stopniowej degradacji zdolności do samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych osób czy grup w środowisku lokalnym. Może być również przyczyną obniżania się aktywności w pokonywaniu pojawiających się barier (trudności), które mogą prowadzić do kryzysu/realizacji ryzyka społecznego. (Źródło: J. Józefczyk, Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni). Innowacja społeczna nowe rozwiązania (m.in. usługi, produkty, procesy, modele działania, rynki usług, formy organizacji), które jednocześnie odpowiadają na potrzeby społeczne bardziej efektywnie niż istniejące rozwiązania oraz prowadzą do nowych lub poprawiają istniejące relacje i więzi społeczne, a także dają możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Innymi słowy innowacje społeczne służą zarówno dobru wspólnemu społeczności, jak i poprawiają jej zdolność do samorozwoju w tym zakresie. (Źródło: J. Caulier-Grice, A. Davis, R. Patrick, W. Norman, Defining Social Innovation, TEPSI Project, 2012). Inwestycje społeczne wzmacnianie potencjału ludzi oraz wspieranie ich uczestnictwa w społeczeństwie i udziału w rynku pracy. Rządy i samorządy krajów członkowskich UE mogą realizować je m.in. poprzez: bardziej efektywne i wydajne wydatkowanie środków, inwestowanie w umiejętności i zdolności ludzi oraz zapewnienie systemów zabezpieczenia społecznego wychodzących naprzeciw potrzebom obywateli w najbardziej krytycznych momentach ich życia. To oznacza konieczność reagowania jak najwcześniej, aby zapobiec powstawaniu trudności w późniejszym okresie i potrzebę przygotowania ludzi do zagrożeń życia, a nie tylko naprawę. (Źródło: European Commission, Towards Social Investment for Growth and Cohesion including implementing the European Social Fund , 2013). Mainstreaming horyzontalny (włączanie na poziomie praktyk), który skoncentrowany jest na działaniach praktycznych polegających na bezpośrednim wdrożeniu danego rozwiązania do stosowania. Ten typ mainstreamingu z założenia nie wymaga zmian w prawodawstwie jego kluczowym elementem jest zainteresowanie produktem podmiotów będących pośrednimi lub bezpośrednimi odbiorcami danego rozwiązania innowacyjnego. Mainstreaming wertykalny (włączanie na poziomie polityki), który angażuje instytucje i podmioty o kluczowym znaczeniu w danym obszarze problemowym, jak również otoczenie polityczne i decydentów różnych szczebli, w celu przekonania ich do włączenia danego rozwiązania innowacyjnego do systemu tworzącego lub współtworzącego główny nurt polityki w danym obszarze. Ten typ mainstreamingu może się wiązać z koniecznością zmiany programów, dokumentów strategicznych, prawodawstwa, ale czasami wystarczy, że podmiot odpowiedzialny za kreowanie polityki w danym obszarze podejmie decyzję o wdrożeniu danego rozwiązania (Źródło: Rudnik M., Jarmuszyńska A., Smolarska E. Zarządzanie działaniami upowszechniającymi i włączającymi, KIW 2013).

27 English version Innovative project Costs of inaction implementation of innovative solutions in the area of cost analysis of foregone supportive and motivating measures of social policy in Masovian voivodeship. This Project is managed under the Human Capital Operational Programme (Polish ESF Programme), Priority VII Promotion of Social Integration. The main objective of the project is to create conditions to improve the effectiveness and cohesion of the social policy for all of local governments in the Masovian region by the end of To achieve this, the innovative model Costs of inaction will be implemented and tested in 25 selected local governments. How is a project innovative: Development of a useful model for implementing social policy dedicated to local governments, based on social innovation; Development of new useful solutions allowing the analysis of expenses that local governments incur in connection with accomplishing their social policy objectives; Promotion of innovative social services and projects, identified to be the most efficient and useful in resolving 10 selected social issues. The key product of the project is the social policy implementing model Costs of inaction, based on the following six instruments: Social Calculator; Diffuser of Social Innovation; Catalogue of Social Innovation; Network of Social Innovation Leaders; Strategy of Social Problem Solving Generator; Training System. ENGLISH VERSION

28 English version Social Calculator this innovative computer tool will allow to estimate the costs of abandoning activating efforts that local governments can expect over a certain period of time (from 1 to 7 years), as well as the change (reduction) of those costs achieved as a result of the early initiation of active support by delivering efficient social projects in ten major social issues (unemployment, poverty, homelessness, addiction, disability, long-lasting disease and ageing, helplessness in education and guardianship, orphanhood, assistance to former prisoners, assistance with foreigner integration). The Calculator has been designed to be a practical tool applying an innovative cost calculation methodology of activating efforts in social policy, developed by Professor Piotr Błędowski and his research team at the Warsaw School of Economics. The tool will be helpful in decision making for optimal spending of public money in the field of social policy. Diffuser of Social Innovation knowledge management and exchange system an on-line platform designed to gather and promote knowledge about innovative and efficient social services and projects (in the area of solving ten selected social issues) delivered across local communities. Catalogue of Social Innovation a collection of innovative social projects based upon social services classified as the most efficient and useful in solving 10 selected social issues, recommended as the operation programmes of the community s Social Problem Solving Strategies. Network of Social Innovation Leaders a network of guides (leaders of change) familiar with the specific character of certain local communities, who will support the process of change through implementing active social policy inside local communities.

29 English version Strategy of Social Problem Solving Generator a pattern of creating and implementing the Strategy of Social Problem Solving using the tools developed as part of the project, as well as the generator of the document. Strategy of Social Problem Solving is a local government document that defines strategic objectives in social policy. Training System a schedule of educational training on the practical implementation of a new way of implementing active social policy based on the Costs of inaction model. Costs of inaction model promotes preventive activities in social policy and can be the instrument for developing social investment. The facilitates: estimating costs; budget planning and scheduling; practicing effective integrating projects; preventing transmission of poverty; developing social services; strengthening employees of assistance and integration institutions; motivating to action using tools of Cost of inaction model; developing local society by social investments; helping successfully.

30 English version This Project is managed through the partnership of the following: Project leader Masovian Social Policy Centre Local Government set up an organizational unit in order to carry out tasks in the Mazovian voivodeship self-government social policy. MCPS performs tasks under the Act of March 12, Social Support Act of 27 August 1997 on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Disabled Persons (as amended), the Act of 26 October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (as amended) and Act of 24 April 1997 on counteracting drug addiction (as amended). MCPS: ul. Nowogrodzka 62 a Warsaw phone: ; Project Office: ul. Nowogrodzka 62 b Warsaw phone: Partner Warsaw School of Economics Warsaw School of Economics, founded in 1906 by August Zieliński, is the oldest university of economics in Poland as well as one of the leading economic universities in Europe. Institute of Social Economy (IGS), which coordinates the activities of the Warsaw School of Economics within the project Costs of inaction, was founded in 1920 for the purpose of identifying social problems of contemporary Poland and development of theory and practice of social politics. Nowadays the subject of Institute s research interests lies in the realization of social policy tasks at the national, regional and local level as well as the conditions in which the subjects of social policies function. Within the project IGS is responsible for developing assumptions concerning the methodology of inaction costs in social policy. Warsaw School of Economics SGH, Institute of Social Economy: Wiśniowa 41, rooms 66 b d Warsaw phone:

31 English version Partner The Radom Centre for Entrepreneurship Association The association was founded in 1994 and now has nearly two decades of experience in implementing projects in this field, to support the wider community and entrepreneurship. Every day working with local government units from Radom region, social welfare centers, institutions of local labor market, social economy, the Prison Service, NGOs and other entities conducting activities in the field of social policy. SRCP: ul. Kościuszki Radom phone: This Project is co-financed by the European Union from the European Social Found. Period of the Project implementation: from 1 st August 2012 to 31 st December 2014.

Katalog Innowacji Społecznych

Katalog Innowacji Społecznych Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4x6 21 INSTRUKTAŻOWY PAKIET 3-134 4900 80+126 848 343+48x8x95-5/4 5x5x678+9 345+23x87 3-12 3 +4)

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Numer umowy: uchwała nr 1829/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2012 r.

Numer umowy: uchwała nr 1829/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2012 r. Numer umowy: uchwała nr 1829/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2012 r. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA CALCULATOR OF COSTS OF INACTION PROJECT GUIDE

INFORMATOR O PROJEKCIE KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA CALCULATOR OF COSTS OF INACTION PROJECT GUIDE REALIZATORZY/IMPLEMENTERS: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Lider MCPS ul. Nowogrodzka 62 a /Nowogrodzka Street 02-002 Warszawa/Warsaw tel./phone: +48 22 622 42 32 Biuro Projektu/Project Office:

Bardziej szczegółowo

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Dr M. Budnik Zadania DOPS w zakresie ekonomii społecznej - kontekst prawny Zadania DOPS dotyczące ekonomii społecznej wynikają z: Dolnośląska Strategia Integracji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH załącznik do Uchwały nr 32/XI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH Działanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2012/2013

HARMONOGRAM REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2012/2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/172/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2012 r. HARMONOGRAM REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt Predefiniowany współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dr Michał Marek Członek Rady Programowej Radca Ministra Projekt

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Lubuską Szkołę Pomagania Gorzów Wielkopolski 12 luty 2009 Edward Korban Do części wykluczonych nie da się dotrzeć opowieściami o wędkach i rybach. Oni są ustawieni tylko na rybę

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie 8. Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne LP Nazwa kryterium Źródło

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/395/2013r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Kozienice 2013 I WPROWADZENIE W

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim.

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Debata regionalna Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień Lublin 06.04.2016 Program Zintegrowane Systemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Innowacje w procesie realizacji wybranych zadań pomocy społecznej a ograniczenia autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Innowacje w procesie realizacji wybranych zadań pomocy społecznej a ograniczenia autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego Innowacje w procesie realizacji wybranych zadań pomocy społecznej a ograniczenia autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego Joanna Felczak, Justyna Gać, Benedykt Opałka, Sylwia Timoszuk, Szkoła

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Proces zatwierdzania wytycznych w MIR Wytyczne KJE Proces zatwierdzania w MIR

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Rezultat nadrzędny Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NA LATA 2009 2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NA LATA 2009 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 2009 rok 1 I. WPROWADZENIE 1. Założenia programowe: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo