Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie Organizator i cel konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu"

Transkrypt

1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu SElfie+, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie, , ul. Mokotowska 43, zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach: a. Mobility Project SElfie+; b. Local Leader SElfie+; c. Meet Me SElfie+. 3. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych relacji z działań projektowych w ramach programu Erasmus+ Sektora Edukacji szkolnej. 2 Uczestnicy konkursu 1. Uczestnikami Konkursu są beneficjenci instytucjonalni programu Erasmus+ Sektora Edukacji szkolnej. 3 Zasady konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest autorskie zdjęcie lub film przedstawiające relacje z działań projektowych.

2 2. Pod pojęciem relacja z działań projektowych należy rozumieć: a. Zdjęcie w kategorii Mobility Project SElfie+ - fotografia obrazująca zagraniczne działania projektowe; b. Zdjęcie w kategorii Local Leader SElfie+ - fotografia obrazująca lokalne działania projektowe; c. Film w kategorii Meet Me SElfie+ - prezentacja beneficjenta i realizowanego przez niego projektu w formie materiału filmowego. 3. Każde opublikowane zdjęcie musi zawierać krótki opis (maksymalnie 500 znaków). 4. Każdy opublikowany film powinien trwać maksymalnie 60 sekund. 5. Uczestnik może opublikować maksymalnie: a. 5 zdjęć dedykowanych jednemu projektowi w kategorii Mobility Projekt SElfie+; b. 5 zdjęć dedykowanych jednemu projektowi w kategorii Local Leader SElfie+; c. 1 film dedykowanych jednemu projektowi w kategorii Meet Me SElfie+. 6. Zasady i techniczne wymagania dotyczące publikowania zdjęć i filmów na stronie selfieplus.erasmusplus.org.pl zawarte są w Regulaminie korzystania z platformy SElfie+. 7. Beneficjent biorący udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad w zawartych Regulaminie korzystania z platformy SElfie+. 8. Zgłoszenie do Konkursu następuje po opublikowaniu przez Uczestnika, z konta przypisanego dla danego projektu, zdjęcia lub filmu na stronie internetowej selfieplus.erasmusplus.org.pl do 20 kwietnia 2015r. 9. W Konkursie oceniane będą zdjęcia i filmy opublikowane na stronie selfieplus.erasmusplus.org.pl do 20 kwietnia 2015r. 4 Ocena formalna i merytoryczna 1. Ocenę formalną zgłoszeń do Konkursu przeprowadza Organizator. 2. Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadzają eksperci wewnętrzni (pracownicy FRSE z zespołu programu Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej).

3 3. Prace konkursowe oceniane są w trzech kategoriach wymienionych w 1 ust.2.pkt. a-c niniejszego Regulaminu według następujących kryteriów: a. Interpretacja i nawiązanie do tematu projektu; b. Adekwatność do kategorii konkursowej; c. Atrakcyjność, kreatywność i innowacyjność materiału (zdjęcia lub filmu). 5 Laureaci konkursu i nagrody 1. W ramach Konkursu zostaną przypisane miejsca od I do III w każdej z kategorii Konkursu wymienionych w 1 ust.2.pkt. a-c niniejszego Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania któregokolwiek z miejsc wymienionych w ust.1, w zależności od poziomu ocenianych materiałów. 3. Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. 4. Nagrody przyznane w Konkursie przeznaczone są dla beneficjenta instytucjonalnego, realizującego projekt. 5. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana dnia 24 kwietnia 2015r. na stronie selfieplus.erasmusplus.org.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną. 6. Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów Konkursu zostaną podane podczas dorocznej gali rozdania nagród SElfie+ 5 maja 2015r. 7. Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) otrzymana nagroda jest dochodem, czyli co do zasady podlega opodatkowaniu (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednakże, jeżeli instytucja przeznaczy nagrodę na cele swojej działalności statutowej takie jak: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również kształcenie studentów, kulturalna, sportowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i inne podobne wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ucit, wówczas dochód w postaci nagrody podlega zwolnieniu od podatku. Ponadto informujemy, że istnieje katalog podmiotów, które są zwolnione z podatku z mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, np. Skarb Państwa, jednostki budżetowe, jednostki samorządu

4 terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i inne określone w art. 6 ust. 1 u CIT). 6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: a. Przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu; b. Wykorzystywanie wizerunku w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych. 3. Beneficjent, który przystępuje do Konkursu, oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie internetowej Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych. 4. Beneficjent publikuje na stronie Konkursu utwory, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Beneficjent udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na licencji CC Uznanie Autorstwa. 5. Beneficjent przystępując do konkursu, musi posiadać: a. W przypadku opublikowania na stronie internetowej konkursu zdjęć lub filmów, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu oraz w materiałach promocyjnych, przygotowanych przez FRSE (wzór znajduje się w Załączniku nr 1); b. W przypadku, gdy na zdjęciach lub filmach znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby wykorzystanie na potrzeby konkursu SElfie oraz w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE (wzór znajduje się w Załączniku nr 2).

5 6. Beneficjent nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa w 6 ust.5. pkt. a-b. 7. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w 6 ust.5. pkt. a-b. Beneficjent powinien zachować, aby przedłożyć Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Organizator będzie stroną. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu. 10. Beneficjent zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna FRSE w przypadku, gdy któreś z oświadczeń, o których mowa w 6 ust.5. okazało się nieprawdziwe. 11. Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje. 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

6 Załącznik nr 1 do regulaminu ogólnopolskiego konkursu SElfie Oświadczenie w sprawie wykorzystywania wizerunku Imię i nazwisko:... Adres: ... Data urodzenia:... Adres zamieszkania (ulica, miasto, kod pocztowy): Telefon kontaktowy:... Tytuł projektu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji zlokalizowaną w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43, do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu "SElfie+ 2015" zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 wraz z późn. zmianami). 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby konkursu SElfie oraz w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE.... (czytelny podpis uczestnika projektu)

7 Załącznik nr 2 do regulaminu ogólnopolskiego konkursu SElfie Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego w sprawie wykorzystywania wizerunku osoby niepełnoletniej Imię i nazwisko:... Adres: ... Data urodzenia:... Adres zamieszkania (ulica, miasto, kod pocztowy): Telefon kontaktowy:... Tytuł projektu:... W imieniu niepełnoletniego dziecka... (imię i nazwisko) 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji zlokalizowaną w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43, do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu "SElfie+ 2015" zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 wraz z późn. zmianami). 2. wyrażam zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby konkursu SElfie oraz w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE.... (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Regulamin konkursu European Language Label 2015

Regulamin konkursu European Language Label 2015 Regulamin konkursu European Language Label 2015 1. Ogólne informacje o konkursie a. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL)

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo