Ucząca się sieć gmin na rzecz współpracy partnerskiej. Przedsięwzięcie to,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ucząca się sieć gmin na rzecz współpracy partnerskiej. Przedsięwzięcie to,"

Transkrypt

1 Lista kontrolna

2 Lista kontrolna dla współpracy partnerskiej Idea współpracy partnerskiej miast i gmin zrodziła się jako pokojowa inicjatywa, która rozprzestrzeniła się i stała aktywnym ruchem europejskim. W całej Europie istnieje ok związków partnerskich miast i gmin. VVSG (Stowarzyszenie Miast i Gmin Flamandzkich) należy do europejskiej sieci stowarzyszeń mających patronat nad tego typu partnerstwem i je promujących. Współpraca partnerska polega najczęściej na wymianie kulturalnej i działaniach dotyczących młodzieży i sportu, ale istnieją też gminy lub komitety ds. współpracy, które wykorzystują partnerstwo jako platformę umożliwiającą zapoczątkowanie innego rodzaju wymian: między szkołami, w zakresie opieki zdrowotnej, wśród lokalnych przedsiębiorstw lub w kwestiach środowiska. W ten sposób współpraca nabiera wartości dodanej zarówno dla mieszkańców jak i gmin jako całości. Na rzecz współpracy partnerskiej pracuje wielu wolontariuszy oraz wiele stowarzyszeń. Często też gminy przewidują pewien budżet na tego typu działania, a na poziomie europejskim udostępniono środki finansowe na ten cel, np. w programie Europa dla obywateli ( ). W ramach tego programu wsparcie otrzymało opracowane przez VVSG przedsięwzięcie Ucząca się sieć gmin na rzecz współpracy partnerskiej. Przedsięwzięcie to, przy udziale dziesięciu gmin pilotażowych, ma na celu przeprowadzenie analizy ich współpracy partnerskiej oraz jej zacieśnienia. Niniejsza lista kontrolna stanowi część tego przedsięwzięcia. Lista zawiera zestawienie najważniejszych kroków, które gmina może podjąć w celu nawiązania, rozwijania oraz dynamicznego wykorzystania partnerstwa. Dla kogo lista jest przeznaczona? Lista kontrolna może okazać się instrumentem pożytecznym dla wszystkich osób w gminie mających do czynienia ze współpracą partnerską. Mogą to być burmistrzowie, radni, urzędnicy referatu ds. kultury, spraw europejskich lub innych referatów bądź wydziałów, a także wolontariusze działający w komitecie ds. partnerstwa. Co i w jaki sposób? Lista kontrolna powinna przede wszystkim służyć jako źródło inspiracji dzięki zestawieniu różnych kroków, które mogą Państwo podjąć przy nawiązywaniu współpracy partnerskiej, jej zacieśnianiu oraz ożywianiu istniejących relacji. Niniejsza lista ma na celu przyczynić się do dalszej profesjonalizacji współpracy partnerskiej miast i gmin oraz wolontariuszy działających na jej rzecz.

3 Współpraca partnerska lub partnerstwo miast europejskich we wszelkich rozmiarach, formach i barwach Współpraca społeczno-kulturalna zajmuje wysoką pozycję pod względem angażowania obywateli, ale niewiele wnosi w domeny merytoryczne lub polityczne. Współpraca symboliczna ogranicza się często do spotkań formalnych, nie angażuje obywateli i brakuje jej wartości merytorycznej. współpraca, która koncentruje się na wymianie wiedzy i pomocy technicznej jest często bardzo pożyteczna dla władz lokalnych ze względu na konkretny przedmiot współpracy, ale w mniejszym stopniu angażuje obywateli. współpraca w zakresie aktywnego obywatelstwa europejskiego z powodzeniem łączy duże zaangażowanie obywateli z klarownymi, merytorycznymi i politycznymi wyborami dokonywanymi przez władze lokalne. Stowarzyszenie VVSG popiera usprawnianie lub zacieśnianie współpracy partnerskiej tak, aby miała ona znaczącą wartość dodaną dla gmin i ich mieszkańców oraz przyczyniała się do oddolnego budowania Europy.

4 1 Cele gminy? Motywacja i cele Dlaczego gmina chce zawiązać europejską relację przyjacielską? Jaki rodzaj partnerstwa interesuje gminę? Zaangażowanie gminy W jakim stopniu gmina chce się angażować we współpracę partnerską? Kto będzie ponosić odpowiedzialność polityczną? Jakiemu urzędowi lub urzędnikowi zostanie powierzony nadzór nad partnerstwem? Jakie środki finansowe można przeznaczyć na współpracę partnerską? Osoby zaangażowane Kim są osoby zaangażowane w prace komitetu ds. partnerstwa? Jak jest traktowany komitet ds. partnerstwa? Jakie zasady zostały uzgodnione przy współpracy między gminą a komitetem ds. partnerstwa? W jaki sposób zorganizowana jest komunikacja z mieszkańcami? Z jakimi stowarzyszeniami nawiązywane są kontakty?

5 Obszary polityki Wjakich obszarach swojej polityki gmina chce współpracować w ramach partnerstwa? Czy współpraca partnerska koncentruje się na: kulturze - sporcie - młodzieży - turystyce - edukacji a może na innych obszarach, jak np: środowisko - zrównoważony rozwój-mobilność,...? Specjalne grupy docelowe Współpraca partnerska kieruje się dobrem ogółu ludności lokalnej, ale czy istnieje grupa docelowa, dla której gmina chce dołożyć szczególnych starań? Czy koncentruje się na: młodzieży z ubogich rodzin - osobach niepełnosprawnych starszych - lokalnych MŚP - towarzystwach działających na rzecz środowiska? Forma współpracy Z jakimi partnerami Państwo współpracują? Kto podejmuje inicjatywy w sprawach europejskich i międzynarodowych kontaktów i wymian? Na czym: szkół - organizacji młodzieżowych - akademii sztuki muzyki - klubów sportowych - izby handlowej - bibliotek towarzystw na rzecz środowiska - rad doradczych,?

6 Rodzaje działań (lista otwarta): Jakie konkretne działania uwidaczniają współpracę partnerską? Do kogo przede wszystkim docierają Państwo dzięki tym działaniom, a do kogo nie? Czy podejmowane inicjatywy są zróżnicowane w wystarczającym stopniu? Czy jest wystarczająco dużo przestrzeni dla osób trzecich, aby podejmowały własne działania w ramach współpracy partnerskiej? Czy uczestnictwo w działaniach jest powszechnie dostępne i czy uwrażliwiają one na określone zagadnienia? - Organizowany corocznie dzień związany z tematem, któremu poświęcony jest dany rok europejski, - Organizacja obozów dla młodzieży, - Wymiana doświadczeń z zakresu pracy z młodzieżą w gminie, Zagadnienia praktyczne Jakie są możliwości gminy w kwestii oferty noclegowej? Jakie są atrakcje turystyczne? Jakie są odległości? W jaki sposób można dotrzeć do miasta partnerskiego (samochodem, autokarem, pociągiem, samolotem)? - Coroczny dzień nauki poświęcony zagadnieniom historyczno kulturalnym, - Debata poświęcona aktualnym tematom dotyczącym Europy, - Degustacja wyrobów regionalnych, - Organizacja wydarzeń sportowych, wycieczek rowerowych, - Wspólne organizowanie: konkursów kulturalnych, teatralnych, filmowych, muzycznych (podwójne festiwale), kabaretonów, wystaw (sztuki), konkursów na najlepsze komiksy - Wymiana wystaw, - Organizacja dnia nauki wraz z innymi flamandzkimi samorządami posiadającymi partnera w tym samym kraju, - Wymiana pracowników bibliotek, innych służb miejskich, - Wymiana przedstawicieli różnych rad doradczych (ds. osób starszych, młodzieży, środowiska ) Czy mamy wystarczającą znajomość języków obcych?

7 2 Jakie jest miasto partnerskie? Poszukiwania Czy władze, jako podstawę działań, wykorzystują kontakty nieformalne? Czy władze reagują na zapytania miast z zagranicy? Czy władze reagują na zapytania mieszkańców? tak nie Skąd władze czerpią informacje? VVSG (Stowarzyszenie Gmin) Rada Gmin i Regionów Europy Internet Profil W jaki sposób jest prezentowana własna gmina? Wielkość Język Podobieństwa historyczne Podobieństwa kulturalne działalność gospodarcza Porównywalne działania Jakie są najważniejsze atuty obu stron? Wielkość odległość Język Podobieństwa historyczne Podobieństwa kulturalne Porównywalne działania

8 3 Pielęgnowanie aktywnej współpracy partnerskiej Struktura współpracy partnerskiej Kto jest osobą odpowiedzialną za kontakty we władzach lokalnych? Kto zostanie zaproszony do komitetu ds. partnerstwa? Jaki jest skład komitetu? Jakie są zadania komitetu? Jaka będzie relacja komitetu i władz lokalnych? Dwu- lub wielostronna współpraca partnerska W jaki sposób relacje przyjacielskie ewoluują do relacji roboczych? W jaki sposób dwustronna współpraca partnerska ewoluuje do współpracy wielostronnej? W jaki sposób gmina pracuje nad programem wieloletnim? Na kiedy zaplanowano ocenę i opiniowanie celów? Kto przeprowadza ocenę? Co dzieje się z wnioskami wyciągniętymi na podstawie dokonanej oceny? W jaki sposób współpraca partnerska jest lub pozostanie widoczna w gminie i wśród jej mieszkańców? Utrwalanie współpracy Jakie są uzgodnienia poczynione przed spodziewanymi zmianami politycznymi (np. po wyborach do rady gminy)? Czy zapewnione są wystarczające warunki dla rozwoju współpracy partnerskiej miarę upływu czasu? Jakie nowe tematy można zapoczątkować? Czy formy współpracy wymagają zmiany? Czy potrzebne są zmiany w składzie komitetu ds. współpracy partnerskiej? Jak lepiej wykorzystywać sieci kontaktów?

9 Spotkanie Kto wychodzi z inicjatywą pierwszych odwiedzin? W jaki sposób przebiega komunikacja z mieszkańcami? Jak przebiegają rozmowy w czasie pierwszych odwiedzin? Czy przewidziano czas na zapoznanie się z kulturą polityczną i strukturą władz lokalnych obu stron? Czy wymieniono się informacjami o celach współpracy? Czy strony dążą do współpracy na równych zasadach? Jakie jest poparcie społeczne w gminie partnerskiej? W jakiej wysokości dostępne są środki finansowe? Czy utrzymywane są kontakty z ambasadą lub przedstawicielstwem? Kiedy zostanie wystosowane zaproszenie na rewizytę? Formalizacja współpracy partnerskiej Kto podejmuje inicjatywę sporządzenia umowy określającej intencje oraz wspólne cele? Czy obie rady gmin popierają podpisanie umowy? W jaki sposób zostanie zorganizowana ceremonia podpisania? Jakie są uzgodnienia na pierwszy rok roboczy? W jaki sposób informowane jest społeczeństwo?

10 4 Finanse Są koszty Jakie są koszty? Jakie są koszty podróży, pobytu i tłumaczeń? Są dochody Jakie są dochody? Jakie kwoty przewidziano w budżecie gminy? Jak przebiega zdobywanie funduszy? Praca na zasadzie składek członkowskich? Kwesta wśród firm i organizacji lokalnych? Pozyskiwanie sponsorów? Czy warto złożyć projekt w ramach programów europejskich (społeczeństwo obywatelskie, wymiana młodzieży, wymiana międzyszkolna )? Jak szukać dodatkowych środków? Jakie partnerstwa mogą zaoferować wsparcie? Jakie inicjatywy podejmują władze wojewódzkie, regionalne i państwowe, na przykład dotyczące młodzieży, edukacji, zatrudnienia kobiet?

11 Przyszłością współpracy partnerskiej jest takie ukierunkowanie wsparcia i pomocy, aby umożliwić powstanie trwałych związków partnerskich pracujących razem nad wspólnymi projektami i problemami. Jan Olbrycht polski eurodeputowany

12 Colofon Publisher: Mark Suykens (VVSG) Editor: Betty De Wachter (VVSG) Accompaniment and final edition: Adina Balog (VVSG), Tine Van Laer (VVSG), Leen Van Lindt (freelance project leader) Layout: Tine Van Laer Impression: Schaubroeck With the Financial support of the European Commission, programme Europe for Citizens

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. OL PAN, 2013, 8, 36 52 AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w

Bardziej szczegółowo

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Strona2 Spis treści Wstęp...6 1 Metodologia badania... 9 1.1 Cel i zakres badania... 9 1.2 Metody badawcze... 10 2 Opis wyników...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim.

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo