S TA N W D N I U R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S TA N W D N I U 0 1. 0 1. 2 0 0 9 R."

Transkrypt

1 INSTYTUT ROZWOJU MIAST INSTITUTE OF URBAN DEVELOPMENT MACIEJ WIERZCHOWSKI Z A G O S P O D A R O WA N I E G R U N T Ó W W P O L S C E S TA N W D N I U R. L A N D U S E I N P O L A N D S I T U AT I O N F O R T H E KRAKÓW 2009 KRAKOW 2009

2 Praca została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości w ramach działalności statutowej Instytutu Rozwoju Miast. This work has been realised in the Department of Real Estate Markets in the frame of the statutory activity of the Institute of Urban Development. Tytuł projektu: Aktualizacja internetowej bazy danych o gospodarce gruntami dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce wg stanu w dniu r. Title of the project: Actualisation of the internet data base on land management for housing development in Poland according to the situation at the Numer projektu: 9633 Number of the project: 9633 Kierownik projektu: Maciej W. Wierzchowski główny autor Project leader: Maciej W. Wierzchowski main author Współpraca: Jacek Dudek Co-author: Jacek Dudek Opracowanie graficzne: Graphic: Jacek Dudek Jacek Dudek Recenzent: Reviewer: Stanisław Belniak Stanislaw Belniak Tłumaczenie Aldo Vargas Tetmajer Translation: Aldo Vargas-Tetmajer Słowa kluczowe: Key words: gospodarka gruntami, struktura zagospodarowania gruntów, skala kraju, układ wojewódzki land use, structure of land use, national scale, voivodship (region) arrangement 2

3 SPIS TREŚCI: strona: WPROWADZENIE 5 SPIS TABEL: Tab. 1: Grunty ogółem w Polsce wg form własności. Stan w dniu r. 10 Tab. 2: Grunty ogółem w Polsce wg sposobów użytkowania. Stan w dniu r. 10 Tab. 3: Grunty w polskich miastach wg sposobów użytkowania. Stan w dniu r. 11 Tab. 4: Grunty na polskich terenach wiejskich wg sposobów użytkowania. Stan w dniu RYSUNKI: Rys. I: Rys. II: Rys. III: Rys. IV: Rys. V: Rys. VI: STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH W POLSCE W LATACH STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA I FORM WŁASNOŚCI. Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna 15 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna 16 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA.. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 17 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 18 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 19 ANEKS: STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA POLSKA OGÓŁEM ORAZ UKŁAD WOJEWÓDZKI (REGIONALNY) Stan w dniu r. 3

4 TABLE OF CONTENTS: page: INTRODUCTION 8 TABLES: Tab. 1: Land in general in Poland according to diverse types of property. Situation for the Tab. 2: Land in general in Poland according to diverse types of use. Situation for the Tab. 3: Land in polish cities according to diverse types of use. Situation for the Tab. 4: Land in polish rural areas according to the types of use. Situation for the GRAPHICS: Graph I: Graph II: Graph III: Graph IV: Graph V: Graph VI: STRUCTURE OF USE OF BUILT AND URBANISED LAND IN POLAND IN THE YEARS STRUCTURE OF LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF USE AND TYPES OF PROPERTY. Situation for the recorded area. 15 STRUCTURE OF LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 16 STRUCTURE OF URBAN AND RURAL LAND USE ACCORDING TO THE TYPE OF USE. Situation for the recorded area. 17 STRUCTURE OF URBAN LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 18 STRUCTURE OF RURAL LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 19 ANNEX: STRUCTURE OF LAND USE ACCORDING THE TYPE OF PROPERTY AND TYPES OF USE POLAND IN GENERAL AND VOIVODHIP (REGIONAL) ARRANGEMENT. Situation for the

5 WPROWADZENIE Gospodarka gruntami stanowi integralny składnik planowego gospodarowania przestrzenią, rozpatrywanego w skali jednego gospodarstwa czy regionu przez jeden i wiele podmiotów wzajemnie niezależnych, jak w skali całego kraju oraz wielu krajów. 1 Dnia 1 stycznia 1995 r. wprowadzono w Polsce nowe regulacje prawne dotyczące zagospodarowania przestrzennego 2, określające zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele. W generalnym zarysie, znalazły one kontynuację w obowiązującej od lipca 2003 roku ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ważnych instrumentów prawnych, pomocnych w realizacji wyznaczonych w planach przestrzennych celów, dostarczyła gminom ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 4. Reguluje ona zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, określając między innymi uprawnienia decyzyjne organów gminy (odnoszące się do majątku komunalnego) oraz odpowiedzialność administracji samorządowej za skutki finansowe podjętych decyzji. Obie regulacje wyznaczają w praktyce kształt gospodarki gruntami poszczególnych gmin miejskich. Świadome i racjonalne wykorzystanie możliwości tkwiących w regulacjach prawnych związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, pozwala gminie stać się nowoczesnym - działającym w skali lokalnej - animatorem działań promujących rozwój mieszkalnictwa. Jest to ułatwione w sytuacji, gdy gmina posiada - spełniający rolę swoistego języczka u wagi - nadający się do wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym komunalny zasób nieruchomości 5, traktowany jako przedmiot potencjalnego obrotu na rynku nieruchomości. Rola gospodarki gruntami w realizacji polityki państwa - rozpatrywanej w skali kraju oraz w układach regionalnych, poszczególnych gmin i jednostek osiedleńczych - stanowi stały element prac prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Sprawy geodezji reguluje w Polsce ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 6. Swoim zakresem obejmuje ona między innymi zagadnienia: krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów i budynków, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 1 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne...; op. cit., str. 15. Już w 1983 r. autor ten zwracał uwagę na problemy występujące w strefach granicznych. 2 Patrz: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.). 3 Dz. U. Nr 80, poz Jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz Patrz: Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001; Rys Obwieszczenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086). 5

6 Dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią istotny jest sposób opisywania rzeczy, który pozwala na ich identyfikację, określanie relacji podobieństwa z innymi rzeczami, określenie relacji przynależności do danego zbioru, czyli klasyfikacji. 7 Wymogi dobrego podmiotowego i przedmiotowego podziału gruntów spełnia klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych oraz Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych ). Prowadzenie przez administrację państwową racjonalnych i skutecznych działań w zakresie gospodarki gruntami wymaga dostępu do odpowiednio przygotowanej, łatwej w dostępie informacji. Naszym zdaniem takie wymagania może spełniać przedstawiona poniżej informacja Internetowa. Została ona przygotowana w oparciu o materiały źródłowe pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnione przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W prezentacji skupiono się na gruntach istotnych dla realizacji strategii mieszkaniowych gmin miejskich. Taka delimitacja przestrzeni jednoznacznie wiąże określoną jej część z podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę gruntami (w skali lokalnej jest to gmina). Powierzchnia geodezyjna Polski wynosi: ha (100,00%) w tym grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią razem: ha (4,89%), z czego przypada na: tereny miast: ha (1,82%), tereny wsi: ha (3,07%). Według klasyfikacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują: Tereny mieszkaniowe ha (0,86%), Tereny przemysłowe ha (0,35%), Inne tereny zabudowane ha (0,37%), Zurbanizowane tereny nie zabudowane ha (0,16%), Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe ha (0,21%), Użytki kopalne ha (0,10%), Tereny komunikacyjne razem: ha (2,84%), w tym: Drogi ha (2,47%), Tereny kolejowe ha (0,33%), Inne tereny komunikacyjne ha (0,04%). Interesujących informacji dostarcza analiza dynamiki zmian gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, rozpatrywana w przedziale czasowym od r. do r. Przyjmując powierzchnię ewidencyjną Polski za 100,00%, grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiły według stanu w dniu: r ,8 tys. ha (4,65%), r ,7 tys. ha (4,77%), 7 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983, s

7 r ,7 tys. ha (4,78%), r ,4 tys. ha (4,84%), r ,4 tys. ha (4,90%). Oznacza to, że w klasie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych odnotowano na przestrzeni pięciu lat: przyrost łączny (pięcioletni) na poziomie: 77,63 tys. ha, przyrost średnioroczny na poziomie: 15,53 tys. ha (1,01%), przyrost średniomiesięczny na poziomie: 1.293,87 ha, przyrost średniodniowy na poziomie: 42,49 ha. 7

8 INTRODUCCION Land management is an integral part of planned spatial management, considered...in the scale of one propriety or a whole region by one and many independent subjects, as in the scale of a whole country or many countries On the 1 of January 1995 were introduced in Poland new legal regulations concerning land management 9, defining the range as well as ways of proceeding in matters of assignment of plots to specific purposes. In general lines they have been followed in the acts dated July 2003 on spatial planning and management 10. Important legal instruments, contributory in realising the goals set in the spatial plans, were provided to the communities by the act on real estate management dated July the 21 st It regulates the rules for municipal real estate management, defining among others the decision powers of the community local government (concerning the communal property) as well as the responsibility of the local government administration for the financial implications of the taken decisions. Both regulations set the shape of land management of the respective urban communities. A conscious and rational use of the possibilities existing in the legal regulations related to spatial planning and real estate management, enables the community to become - on a local scale - a more progressive animator of activities that promote housing development. This is eased when the community posses a stock of housing estate 12 that can be used in housing development - acting as a trigger which would be treated in the real estate market as an object of potential trade. The role of land management in realising the national policy seen from the perspective of the whole country as well as in regional arrangements, respective communities and settlement units is a continuous element of the works lead by the Institute of Urban Development. The issues related to geodesy are regulated in Poland by the Law on Geodesy and cartography dated the 17 th of May Its range covers among others the following subjects: national information system on the land, record of land and buildings, national geodesy and cartography stock, as well as stock-taking and record of the infrastructure networks The Central institution of the governmental administration, responsible for the issues related to geodesy and cartography is the Main National Geodesist, who is supervised by the minister responsible for architecture and building. The Main National Geodesist realises its duties through the Main Office for Geodesy and Cartography. An effective spatial management needs a...type of description of things, which enables its identification, the definition of its relations of similarity with other things, the definition of its adherence to a specific group, in other words classification. 8 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne...; op. cit., page 15. Alredy in 1983 r. the author pointed towards problems appearing in the border areas. 9 See: law of the July 7 th 1994 on spatial management (o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.). 10 Law nr: Dz. U. Nr 80, poz Law nr: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz See: Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, (Development of the Real Estate market in Poland in perspective of other developped countries), Publishing House of the Academy of Economy in Krakow, Kraków 2001; Graph Declaration of the ministry of regional development and building dated the 24 th October 2000 concerning the declaration of the law Geodesical and Cartographical Law (Dz. U. Nr 100, poz. 1086). 8

9 The requirements of a good partition of lands both subjective and objective is fulfilled by the classification introduced by the regulation introduced by the ministry of regional development and building dated the 29 th of March 2001 concerning the recording of land and buildings (Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych and Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych). Conducting rational and effective activities in the field of land management by the national administration requires accessible, specifically prepared information. In our opinion such requirements can be met by the Internet information presented below. It has been prepared based on source documents and informations from the National Geodesical and Cartography Resources made available by the Central Office for Geodesical and Cartographical Documentation. The presentation focuses on the land which is important to the realisation of the housing strategy of city communes. Such a delimitation of the land unambiguously binds a part of it with a specific entity responsible for the management of land (in the local scale this is the role of the Community). The geodesical area of Poland is of ha (100,00%) in which built-up and urbanised areas represent alltogether ha (4,89%) in which urban areas: ha (1,82%), rural areas: ha (3,07%). According to the classification of the Main Office for Geodesy and Cartography the built and urbanised areas comprise: Housing areas ha (0,86%), Industrial areas ha (0,35%), Other built-up areas ha (0,37%), Urbanised non built areas, ha (0,16%), Recreation and leisure areas ha (0,21%), Used mining areas ha (0,10%), Communication surfaces alltogether ha (2,84%), Including roads ha (2,47%), railway areas ha (0,33%), other communication areas ha (0,04%). The analysis of the dynamics of changes of built-up and urbanised areas, viewed in a perspective of a time interval between till provides interesting information. Taking the area of formal surface of Poland as a 100%, built-up and urbanised land represented: in ,8 tys. ha (4,65%), in ,7 tys. ha (4,77%), in ,7 tys. ha (4,78%), in ,4 tys. ha (4,84%), in ,4 tys. ha (4,90%). This means that in the cathegory of built-up and urbanised areas in the time span of 5 years have been noticed: a total growth of: 77,63 tys. ha, an average yearly increase of: 15,53 tys. ha (1,01%), an average monthly increase of: 1.293,87 ha, an average dayly increase of: 42,49 ha. 9

10 Tabela 1 GRUNTY OGÓŁEM W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI Lp. Grunty stanowiące własność Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca kraju [w m 2 ] 1. Skarbu państwa ,4 35, Gmin i związków międzygminnych 965,5 3, Skarbu państwa i gmin przekazane w użytkowanie wieczyste 390,1 1, Osób fizycznych ,8 56, Spółdzielni 214,3 0, Pozostałych podmiotów 984,5 3, OGÓŁEM ,5 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK GRUNTY OGÓŁEM W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Tabela 2 Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca kraju [w m 2 ] 1. Użytki rolne ,0 60, Grunty leśne 9 489,7 30, Grunty zabudowane i zurbanizowane 1 530,4 4,9 401 w tym tereny komunikacyjne 917,3 2, Grunty pod wodami 638,8 2, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 620,5 2, OGÓŁEM ,5 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 101

11 GRUNTY W POLSKICH MIASTACH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Tabela 3 Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca miast [w m 2 ] 1. Użytki rolne 937,0 43, Grunty leśne 482,2 22, Grunty zabudowane i zurbanizowane 569,5 26,6 245 w tym tereny komunikacyjne 167,5 7, Grunty pod wodami 87,9 4, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 62,7 2, OGÓŁEM 2 139,2 100,0 919 Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK Tabela 4 GRUNTY NA POLSKICH TERENACH WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca wsi [w m 2 ] 1. Użytki rolne ,0 61, Grunty leśne 9 007,6 30, Grunty zabudowane i zurbanizowane 961,0 3,3 647 w tym tereny komunikacyjne 749,8 2, Grunty pod wodami 550,9 1, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 557,9 1, OGÓŁEM ,3 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 11

12 STRUKTURA ZAGOSPODAROWAMOA GRUNTÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH W POLSCE W LATACH Rysunek I tysiące ha ,22% pow. kraju 693 2,69% pow. kraju 840 2,88% pow. kraju 902 3,04% pow. kraju 952 3,21% pow. kraju t e r e n y o s i e d l o w e 3,39% pow. kraju tys. ha 4,87% pow. kraju G r u n t y z a b u d o w a n e i z u r b a n i z o w a n i e - r a z e m tys. ha 4,65% pow. kraju tys. ha 4,66% pow. kraju tys. ha 4,72% pow. kraju tys. ha 4,77% pow. kraju pozostałe tereny tereny przemysłowe tereny mieszkaniowe tys. ha 4,78% pow. kraju tys. ha 4,83% pow. kraju tys. ha 4,89% pow. kraju ,84% pow. kraju 3,06% pow. kraju 3,13% pow. kraju 3,16% pow. kraju 3,17% pow. kraju 3,05% pow. kraju 3,00% pow. kraju 2,97% pow. kraju 2,93% pow. kraju 2,87% pow. kraju 2,85% pow. kraju 2,83% pow. kraju 2,84% pow. kraju 2,84% pow. kraju t e r e n y Opracowanie: własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS oraz danych GUGiK za lata

13 Objaśnienia do rys. 1: 1) Rysunek przedstawia stan na koniec każdego roku. 2) W latach podawano w statystyce tzw. powierzchnię ewidencyjną, w następnych latach tzw. powierzchnię geodezyjną (minimalnie większą - różnica obecnie wynosi znacznie poniżej 0,1%). 3) W skład pozostałych terenów wliczono: inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz użytki kopalne. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 nr 38 poz. 454) inne tereny zabudowane obejmują grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty zabudowane, niezakwalifikowane jako mieszkaniowe czy przemysłowe - stanowią one obecnie ok. 40% grupy pozostałych gruntów. 4) Zgodnie z Zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. nr 11 z dnia 25 marca 1969 r. poz. 98) do końca roku 2000 podawano w statystyce tzw. tereny osiedlowe, mimo wprowadzenia Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813), kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych - kategoria ta obejmowała bowiem całość poprzednich terenów osiedlowych plus tereny komunikacyjne i użytki kopalne. Do terenów osiedlowych były zaliczane: tereny zabudowane, niezabudowane i tereny zieleni. Do terenów zabudowanych zaliczało się: tereny zabudowy mieszkaniowej, zwane terenami mieszkalnymi, tereny zabudowy przemysłowej, uzbrojenia inżynieryjnego oraz magazynowo-składowe, zwane terenami przemysłowymi, tereny zabudowy o innym przeznaczeniu. Tereny zabudowy mieszkaniowej obejmowały: tereny pod budynkami przeznaczonymi na cele mieszkalne wraz z terenami zajętymi pod urządzenia budowlane związane z tymi budynkami, tzn. podwórzami, dojazdami, przejazdami, przejściami, urządzeniami zieleni przydomowej itp. a na obszarach gromad również tereny pod zabudowaniami gospodarczymi (stajnie, obory, stodoły, szopy itp.). Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu to: tereny z budynkami przeznaczonymi na cele: administracyjne (biurowe), nauczania (szkoły podstawowe, średnie, zawodowe i wyższe), służby zdrowia i opieki społecznej, handlu i gastronomii, rzemiosła, łączności, kultu religijnego, innych usług, nie wymienionych wcześniej. Do terenów zieleni zalicza się: tereny zieleni o charakterze wypoczynkowym, jak: parki, ośrodki wypoczynkowe, ogrody dziecięce, plaże urządzone i zieleńce; do zieleńców zalicza się tereny towarzyszące ulicom, placom, węzłom komunikacyjnym, w których funkcji dominuje wypoczynek (np. występują alejki z ławkami) i nie są niezbędne dla komunikacji, tereny zieleni o innym charakterze (ogrody zoologiczne, botaniczne itp.), tereny pod obiektami zabytkowymi (ruiny, grodziska, kurhany), sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe), cmentarze, grzebowiska zwierząt. tereny sportu (stadiony, boiska tereny zieleni ochronnej, 5) Nowa ewidencja gruntów (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 III 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) wprowadziła 131

14 różnice zakresowe w stosunku do lat poprzednich polegające głównie na włączeniu do użytków rolnych gruntów rolnych zabudowanych (wcześniej ujmowanych w pozycji tereny osiedlowe a od 1996 do 2001 roku jako część kategorii grunty zabudowane i zurbanizowane ). Niewielkie przesunięcia z terenów osiedlowych mogły też nastąpić do kategorii gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych z uwagi na zakwalifikowanie do niej budynków i budowli związanych z gospodarką leśną (z uwagi na zmiany opisane poniżej w pkt.6) oraz skupisk drzew i krzewów mających charakter parku, niewyposażonych w urządzenia i budowle dla rekreacji i wypoczynku. 6) Dane za rok 2001 (pierwszy rok zmian w klasyfikacji) dot. terenów mieszkaniowych są zawyżone - zapewne z uwagi na nie zakończony proces przenoszenia gruntów pod rolnymi zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi do kategorii użytków rolnych (w roku 2001 gruntów rolnych zabudowanych zaewidencjonowano 509 tys. ha rok później już 569 tys. ha), czy analogicznymi zmianami dot. gruntów leśnych. 7) Systematyczny spadek od roku 2000 areału terenów komunikacyjnych (ponad 80% różnicy z lat dot. powierzchni dróg, reszta terenów kolejowych i innych) jest prawdopodobnie głównie wynikiem zmian i porządkowania ewidencji gruntów. W 2001 roku wprowadzono do ewidencji gruntów pojęcie lasu zgodne z ustawą o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679) gdzie lasem w rozumieniu ustawy jest także grunt zajęty dla potrzeb gospodarki leśnej, jak: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki i miejsca składowania drewna a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Według obowiązującej wcześniej określonej Zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. nr 11 z dnia 25 marca 1969 r. poz. 98) - klasyfikacji do dróg zaliczano: drogi publiczne, ulice i place publiczne, drogi nie zaliczone do dróg publicznych oraz grunty zajęte pod wały ochronne z nawierzchnią dla ruchu kołowego i leśne linie podziału powierzchniowego. Także z powodu zmian w klasyfikacji pewne przesunięcia następowały w ramach kategorii grunty zabudowane i zurbanizowane bowiem obecnie do dróg nie zalicza się odcinków dróg dojazdowych, które nie są ogólnodostępne (np. dróg zakładowych czy prywatnych). 8) Przedstawione powyżej uwagi wraz z brakiem informacji dot. czasu trwania procesu zmian klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów (nie wiadomo nawet czy proces ten w chwili obecnej można uznać za zakończony) ograniczają możliwości wnioskowania, szczególnie w dłuższych okresach czasowych, o postępowaniu procesu industrializacji i dynamikach zmian, notowanych w statystyce publicznej. Najlepszym przykładem są tereny komunikacyjne, w których w chwili obecnej 87% stanowią drogi, gdzie poziom lat jest prawie identyczny z rokiem 1970 a w roku 1995 był o 12% wyższy - hipoteza o systematycznym ubytku dróg w ostatnim dziesięcioleciu jest mocno ryzykowna. 141

15 Rysunek II STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA I FORM WŁASNOŚCI Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna wg sposobów użytkowania wg form własności Użytki rolne tys. ha 60,7% Osób fizycznych spółdzielni tys. ha 56,7% i Grunty leśne tys. ha 30,4% OGÓŁEM tys. ha = 100% Skarbu Państwa tys. ha 36,7% A B C A - zabudowane i zurbanizowane tys. ha - 4,9% B - pod wodami tys. ha - 2,0% C - pozostałe formy użytkowania tys. ha - 2,0% D - gmin i związków międzygminnych tys. ha - 3,3% E - innych właścicieli tys. ha - 3,3% D E Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 151

16 Rysunek III STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 100,0% 100,0% 2,9% 5,2% 4,4% UŻYTKI ROLNE 20,9% w tym grunty orne 14,8% GRUNTY LEŚNE 66,6% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK UŻYTKI ROLNE 87,8% w tym grunty orne 65,4% GRUNTY LEŚNE 9,3% 9,7% 18,8% 32,7% 53,2% 100,0% 11,0% 51,7% 69,2% 16,2% 100,0% Skarb Państwa 36,7% ,5 tys. ha Pozostałe grunty /w tym nieużytki/ Grunty pod wodami Osoby fizyczne 56,0% ,8 tys. ha Gminy 3,3% 1 044,8 tys. ha Pozostałe 4,0% 1 262,4 tys. ha Grunty zabudowane i zurbanizowane 161

17 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna Rysunek IV Grunty miejskie 6,85% 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3,00% 1,54% 0,30 0,52% 1,29% 0,20 LEGENDA 10 % Użytki rolne 20 % Grunty pod lasami 30 % Grunty pod wodami i użytki kopalne 40 % Grunty wiejskie 93,15% 50 % 60 % 57,70% 28,83% 1,84% 2,32% 1,79% Tereny komunikacyjne Tereny zabudowane i zurbanizowane 70 % Nieużytki i tereny różne 80 % 90 % 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK Powierzchnia ewidencyjna = ha 17

18 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna Rysunek V 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LEGENDA Grunty państwowe 29,6% 10 % 20 % 4,52% 16,52% 0,98% 2,53% 3,72% 1,3% Użytki rolne Grunty pod lasami 30 % Tereny zabudowane zurbanizowane i Grunty gmin i związków międzygminnych 14,5% 40 % 5,02% 1,75% 3,75% 3,10% 0,68% Tereny komunikacyjne Grunty państwowe i gminne przekazane w użyt. wieczyste 9,2% 50 % 1,60% 0,33% 5,51% 1,19% 0,26% 0,35% Grunty pod wodami i użytki kopalne 60 % Nieużytki i tereny różne 70 % Grunty osób fizycznych i spółdzielni 30,81% 3,31% 6,78% 41,6% 80 % 90 % Grunty innych właścicieli 5,1% 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK 1,85% 0,63% 1,78% 0,59% 0,18 Powierzchnia ewidencyjna = ha 18

19 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 % Rysunek VI LEGENDA Grunty państwowe 36,3% 10 % 20 % 7,72% 24,98% 0,95% 1,78% 0,99% Użytki rolne Grunty pod lasami Grunty gmin i związków międzygminnych 30 % 2,2% Grunty państwowe i gminne przekazane w użyt. wieczyste 0,7% 50 % 0,70% 0,21% 1,12% Tereny zabudowane zurbanizowane Tereny komunikacyjne Grunty pod wodami i użytki kopalne i 60 % Nieużytki i tereny różne Grunty osób fizycznych i spółdzielni 57,7% 70 % 51,13% 5,37% 80 % 90 % Grunty innych właścicieli 3,0% 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK 2,11% 3,21% 5,83% 2,83% 0,35% 0,35% Powierzchnia ewidencyjna = ha 19

20 ANEKS STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA POLSKA OGÓŁEM ORAZ UKŁAD WOJEWÓDZKI (REGIONALNY) Stan w dniu r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK ANNEX: STRUCTURE OF LAND USE ACCORDING THE TYPE OF PROPERTY AND TYPES OF USE POLAND IN GENERAL AND VOIVODHIP (REGIONAL) ARRANGEMENT. Situation for the Source: own elaboration based on data from the Central Office for Geodesy and Cartography

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W POLSCE1

KIERUNKI ZMIAN PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W POLSCE1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2) 2012, 27-40 ISSN 1644 0668 (print) ISSN 2083 8662 (on-line) KIERUNKI ZMIAN PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W POLSCE1 Barbara Prus Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie. 6 1. Wstęp. 7 2. Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. 8 3. Mapa administracyjna

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie Wstęp Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu Mapa administracyjna województwa

SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie Wstęp Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu Mapa administracyjna województwa Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie. 6 1. Wstęp. 7 2. Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. 8 3. Mapa administracyjna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UŻYTKOWANIU GRUNTÓW W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI

ZMIANY W UŻYTKOWANIU GRUNTÓW W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI ANNA HARAŃCZYK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZMIANY W UŻYTKOWANIU GRUNTÓW W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI Abstract: Changes of Land Use Transformations in Big Cities. The paper presents the transformation

Bardziej szczegółowo

Preliminary results of national forest inventory in Poland

Preliminary results of national forest inventory in Poland Narada dyrektorów RDLP i dyrektorów Oddziałów BULiGL Wstępne wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu Preliminary results of national forest inventory in Poland Field works from 2005 2008 (pomiary

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

66 Adam Harasim STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

66 Adam Harasim STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 66 Adam Harasim STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 1 Adam Harasim Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr załącznika 3. Nazwa podatnika ZN-1/B Lp. Adres nieruchomości DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Obręb, nr działki Pow. działki (m²) Pow.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ Przeznaczenie. w planie zagospodarowania przestrzennego

Wykaz nr 6/DT/ Przeznaczenie. w planie zagospodarowania przestrzennego Wykaz nr 6/DT/ 2011 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Ogólna powierzchnia Miasta 17,448,0 ha 17,448,0 ha w tym: grunty własności Skarbu Państwa 8.976,0 ha 8.796,0 ha grunty prywatne

Bardziej szczegółowo

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN 978-83-61576-09-9 PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI AN ATTEMPT AT CHARACTERIZING

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH Przestrzenne STOWARZYSZENIE zróżnicowanie rozwoju EKONOMISTÓW rolnictwa ekologicznego ROLNICTWA w Polsce I AGROBIZNESU w latach 2004-2012 Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 217 Arkadiusz Piwowar Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących

działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 01 (I III): z. 1 (75) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 5 31 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 131-0093 Wpłynęło 08.0.011 r. Zrecenzowano 06.04.011 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 68/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 lipca 2006 roku Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Bartosz Mickiewicz 1 Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie struktury dochodów gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego

Zróżnicowanie struktury dochodów gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego Agnieszka Ginter Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach Zróżnicowanie struktury dochodów gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego Wstęp Budżet gminy należy traktować jako

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, września 2016 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI GZsd-0700-104/16 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W związku z interpelacją poselską nr 5310 Panów Posłów: Jarosława

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Różnorodność transakcji na rynku nieruchomości

Różnorodność transakcji na rynku nieruchomości POSZERZA SIĘ WIEDZA O POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI L e s z e k Ka ł k o w s k i, Wł a d y s ł a w Ry d z i k Różnorodność transakcji na rynku nieruchomości nie w pełni znajduje udokumentowanie w urzędowych

Bardziej szczegółowo

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem IV. ZASOBY MIESZKANIOWE 1. STAN I ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Mieszkanie, jako jednostka spisowa, jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb, łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 213 Seria: TRANSPORT z. 79 Nr kol. 1883 Rafał BURDZIK 1, Elżbieta MACIOSZEK 2, Grzegorz SIERPIŃSKI 3, Jan WARCZEK 4 ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu Literatura przedmiotu 1. Belniak Stanisław, Wierzchowski Maciej 2005. Źródła informacji o nieruchomościach ; Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2. Bieniek Gerard, Rudnicki

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND.

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND. STOWARZYSZENIE Podatek rolny EKONOMISTÓW jako źródło dochodów ROLNICTWA własnych gmin I AGROBIZNESU wiejskich w Polsce Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 145 Kinga Gruziel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Karol Kukuła, Lidia Luty Uniwersytet Rolniczy w Krakowie DYNAMIKA WYPOSAŻENIA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Barbara Prus. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

Dr inż. Barbara Prus. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Analiza polityki przestrzennej gminy Tomice z uwzględnieniem kierunków rozwoju obszarów inwestycyjnych w aspekcie parametrów nasycenia terenów armaturą techniczną Dr inż. Barbara Prus Katedra Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

53 Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski 1

53 Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski 1 ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 12. Rok 2010 909-925 53 Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Oddziału Terenowego w Rzeszowie stan na 31 października 2014r. listopad 2014

Informacja o działalności Oddziału Terenowego w Rzeszowie stan na 31 października 2014r. listopad 2014 Informacja o działalności Oddziału Terenowego w Rzeszowie stan na 31 października 2014r. listopad 2014 Struktura terytorialna ANR i wielkość przejętego Zasobu Pomorskie 795 Zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciecnów z dnia 27 października 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych w latach Average milk yield in recorded population during

Tabela nr 1. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych w latach Average milk yield in recorded population during WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Tabela nr 1. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych w latach 1912-2015 Average yield in recorded population during 1912-2015 Lata Year liczba krów

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku

Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 13 *Gałuszka Zbigniew 4 **Hanus Paweł Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku 1. Wstęp Wyłączenie gruntów

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo