S TA N W D N I U R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S TA N W D N I U 0 1. 0 1. 2 0 0 9 R."

Transkrypt

1 INSTYTUT ROZWOJU MIAST INSTITUTE OF URBAN DEVELOPMENT MACIEJ WIERZCHOWSKI Z A G O S P O D A R O WA N I E G R U N T Ó W W P O L S C E S TA N W D N I U R. L A N D U S E I N P O L A N D S I T U AT I O N F O R T H E KRAKÓW 2009 KRAKOW 2009

2 Praca została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości w ramach działalności statutowej Instytutu Rozwoju Miast. This work has been realised in the Department of Real Estate Markets in the frame of the statutory activity of the Institute of Urban Development. Tytuł projektu: Aktualizacja internetowej bazy danych o gospodarce gruntami dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce wg stanu w dniu r. Title of the project: Actualisation of the internet data base on land management for housing development in Poland according to the situation at the Numer projektu: 9633 Number of the project: 9633 Kierownik projektu: Maciej W. Wierzchowski główny autor Project leader: Maciej W. Wierzchowski main author Współpraca: Jacek Dudek Co-author: Jacek Dudek Opracowanie graficzne: Graphic: Jacek Dudek Jacek Dudek Recenzent: Reviewer: Stanisław Belniak Stanislaw Belniak Tłumaczenie Aldo Vargas Tetmajer Translation: Aldo Vargas-Tetmajer Słowa kluczowe: Key words: gospodarka gruntami, struktura zagospodarowania gruntów, skala kraju, układ wojewódzki land use, structure of land use, national scale, voivodship (region) arrangement 2

3 SPIS TREŚCI: strona: WPROWADZENIE 5 SPIS TABEL: Tab. 1: Grunty ogółem w Polsce wg form własności. Stan w dniu r. 10 Tab. 2: Grunty ogółem w Polsce wg sposobów użytkowania. Stan w dniu r. 10 Tab. 3: Grunty w polskich miastach wg sposobów użytkowania. Stan w dniu r. 11 Tab. 4: Grunty na polskich terenach wiejskich wg sposobów użytkowania. Stan w dniu RYSUNKI: Rys. I: Rys. II: Rys. III: Rys. IV: Rys. V: Rys. VI: STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH W POLSCE W LATACH STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA I FORM WŁASNOŚCI. Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna 15 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna 16 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA.. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 17 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 18 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 19 ANEKS: STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA POLSKA OGÓŁEM ORAZ UKŁAD WOJEWÓDZKI (REGIONALNY) Stan w dniu r. 3

4 TABLE OF CONTENTS: page: INTRODUCTION 8 TABLES: Tab. 1: Land in general in Poland according to diverse types of property. Situation for the Tab. 2: Land in general in Poland according to diverse types of use. Situation for the Tab. 3: Land in polish cities according to diverse types of use. Situation for the Tab. 4: Land in polish rural areas according to the types of use. Situation for the GRAPHICS: Graph I: Graph II: Graph III: Graph IV: Graph V: Graph VI: STRUCTURE OF USE OF BUILT AND URBANISED LAND IN POLAND IN THE YEARS STRUCTURE OF LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF USE AND TYPES OF PROPERTY. Situation for the recorded area. 15 STRUCTURE OF LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 16 STRUCTURE OF URBAN AND RURAL LAND USE ACCORDING TO THE TYPE OF USE. Situation for the recorded area. 17 STRUCTURE OF URBAN LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 18 STRUCTURE OF RURAL LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 19 ANNEX: STRUCTURE OF LAND USE ACCORDING THE TYPE OF PROPERTY AND TYPES OF USE POLAND IN GENERAL AND VOIVODHIP (REGIONAL) ARRANGEMENT. Situation for the

5 WPROWADZENIE Gospodarka gruntami stanowi integralny składnik planowego gospodarowania przestrzenią, rozpatrywanego w skali jednego gospodarstwa czy regionu przez jeden i wiele podmiotów wzajemnie niezależnych, jak w skali całego kraju oraz wielu krajów. 1 Dnia 1 stycznia 1995 r. wprowadzono w Polsce nowe regulacje prawne dotyczące zagospodarowania przestrzennego 2, określające zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele. W generalnym zarysie, znalazły one kontynuację w obowiązującej od lipca 2003 roku ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ważnych instrumentów prawnych, pomocnych w realizacji wyznaczonych w planach przestrzennych celów, dostarczyła gminom ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 4. Reguluje ona zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, określając między innymi uprawnienia decyzyjne organów gminy (odnoszące się do majątku komunalnego) oraz odpowiedzialność administracji samorządowej za skutki finansowe podjętych decyzji. Obie regulacje wyznaczają w praktyce kształt gospodarki gruntami poszczególnych gmin miejskich. Świadome i racjonalne wykorzystanie możliwości tkwiących w regulacjach prawnych związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, pozwala gminie stać się nowoczesnym - działającym w skali lokalnej - animatorem działań promujących rozwój mieszkalnictwa. Jest to ułatwione w sytuacji, gdy gmina posiada - spełniający rolę swoistego języczka u wagi - nadający się do wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym komunalny zasób nieruchomości 5, traktowany jako przedmiot potencjalnego obrotu na rynku nieruchomości. Rola gospodarki gruntami w realizacji polityki państwa - rozpatrywanej w skali kraju oraz w układach regionalnych, poszczególnych gmin i jednostek osiedleńczych - stanowi stały element prac prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Sprawy geodezji reguluje w Polsce ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 6. Swoim zakresem obejmuje ona między innymi zagadnienia: krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów i budynków, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 1 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne...; op. cit., str. 15. Już w 1983 r. autor ten zwracał uwagę na problemy występujące w strefach granicznych. 2 Patrz: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.). 3 Dz. U. Nr 80, poz Jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz Patrz: Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001; Rys Obwieszczenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086). 5

6 Dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią istotny jest sposób opisywania rzeczy, który pozwala na ich identyfikację, określanie relacji podobieństwa z innymi rzeczami, określenie relacji przynależności do danego zbioru, czyli klasyfikacji. 7 Wymogi dobrego podmiotowego i przedmiotowego podziału gruntów spełnia klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych oraz Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych ). Prowadzenie przez administrację państwową racjonalnych i skutecznych działań w zakresie gospodarki gruntami wymaga dostępu do odpowiednio przygotowanej, łatwej w dostępie informacji. Naszym zdaniem takie wymagania może spełniać przedstawiona poniżej informacja Internetowa. Została ona przygotowana w oparciu o materiały źródłowe pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnione przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W prezentacji skupiono się na gruntach istotnych dla realizacji strategii mieszkaniowych gmin miejskich. Taka delimitacja przestrzeni jednoznacznie wiąże określoną jej część z podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę gruntami (w skali lokalnej jest to gmina). Powierzchnia geodezyjna Polski wynosi: ha (100,00%) w tym grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią razem: ha (4,89%), z czego przypada na: tereny miast: ha (1,82%), tereny wsi: ha (3,07%). Według klasyfikacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują: Tereny mieszkaniowe ha (0,86%), Tereny przemysłowe ha (0,35%), Inne tereny zabudowane ha (0,37%), Zurbanizowane tereny nie zabudowane ha (0,16%), Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe ha (0,21%), Użytki kopalne ha (0,10%), Tereny komunikacyjne razem: ha (2,84%), w tym: Drogi ha (2,47%), Tereny kolejowe ha (0,33%), Inne tereny komunikacyjne ha (0,04%). Interesujących informacji dostarcza analiza dynamiki zmian gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, rozpatrywana w przedziale czasowym od r. do r. Przyjmując powierzchnię ewidencyjną Polski za 100,00%, grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiły według stanu w dniu: r ,8 tys. ha (4,65%), r ,7 tys. ha (4,77%), 7 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983, s

7 r ,7 tys. ha (4,78%), r ,4 tys. ha (4,84%), r ,4 tys. ha (4,90%). Oznacza to, że w klasie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych odnotowano na przestrzeni pięciu lat: przyrost łączny (pięcioletni) na poziomie: 77,63 tys. ha, przyrost średnioroczny na poziomie: 15,53 tys. ha (1,01%), przyrost średniomiesięczny na poziomie: 1.293,87 ha, przyrost średniodniowy na poziomie: 42,49 ha. 7

8 INTRODUCCION Land management is an integral part of planned spatial management, considered...in the scale of one propriety or a whole region by one and many independent subjects, as in the scale of a whole country or many countries On the 1 of January 1995 were introduced in Poland new legal regulations concerning land management 9, defining the range as well as ways of proceeding in matters of assignment of plots to specific purposes. In general lines they have been followed in the acts dated July 2003 on spatial planning and management 10. Important legal instruments, contributory in realising the goals set in the spatial plans, were provided to the communities by the act on real estate management dated July the 21 st It regulates the rules for municipal real estate management, defining among others the decision powers of the community local government (concerning the communal property) as well as the responsibility of the local government administration for the financial implications of the taken decisions. Both regulations set the shape of land management of the respective urban communities. A conscious and rational use of the possibilities existing in the legal regulations related to spatial planning and real estate management, enables the community to become - on a local scale - a more progressive animator of activities that promote housing development. This is eased when the community posses a stock of housing estate 12 that can be used in housing development - acting as a trigger which would be treated in the real estate market as an object of potential trade. The role of land management in realising the national policy seen from the perspective of the whole country as well as in regional arrangements, respective communities and settlement units is a continuous element of the works lead by the Institute of Urban Development. The issues related to geodesy are regulated in Poland by the Law on Geodesy and cartography dated the 17 th of May Its range covers among others the following subjects: national information system on the land, record of land and buildings, national geodesy and cartography stock, as well as stock-taking and record of the infrastructure networks The Central institution of the governmental administration, responsible for the issues related to geodesy and cartography is the Main National Geodesist, who is supervised by the minister responsible for architecture and building. The Main National Geodesist realises its duties through the Main Office for Geodesy and Cartography. An effective spatial management needs a...type of description of things, which enables its identification, the definition of its relations of similarity with other things, the definition of its adherence to a specific group, in other words classification. 8 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne...; op. cit., page 15. Alredy in 1983 r. the author pointed towards problems appearing in the border areas. 9 See: law of the July 7 th 1994 on spatial management (o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.). 10 Law nr: Dz. U. Nr 80, poz Law nr: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz See: Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, (Development of the Real Estate market in Poland in perspective of other developped countries), Publishing House of the Academy of Economy in Krakow, Kraków 2001; Graph Declaration of the ministry of regional development and building dated the 24 th October 2000 concerning the declaration of the law Geodesical and Cartographical Law (Dz. U. Nr 100, poz. 1086). 8

9 The requirements of a good partition of lands both subjective and objective is fulfilled by the classification introduced by the regulation introduced by the ministry of regional development and building dated the 29 th of March 2001 concerning the recording of land and buildings (Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych and Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych). Conducting rational and effective activities in the field of land management by the national administration requires accessible, specifically prepared information. In our opinion such requirements can be met by the Internet information presented below. It has been prepared based on source documents and informations from the National Geodesical and Cartography Resources made available by the Central Office for Geodesical and Cartographical Documentation. The presentation focuses on the land which is important to the realisation of the housing strategy of city communes. Such a delimitation of the land unambiguously binds a part of it with a specific entity responsible for the management of land (in the local scale this is the role of the Community). The geodesical area of Poland is of ha (100,00%) in which built-up and urbanised areas represent alltogether ha (4,89%) in which urban areas: ha (1,82%), rural areas: ha (3,07%). According to the classification of the Main Office for Geodesy and Cartography the built and urbanised areas comprise: Housing areas ha (0,86%), Industrial areas ha (0,35%), Other built-up areas ha (0,37%), Urbanised non built areas, ha (0,16%), Recreation and leisure areas ha (0,21%), Used mining areas ha (0,10%), Communication surfaces alltogether ha (2,84%), Including roads ha (2,47%), railway areas ha (0,33%), other communication areas ha (0,04%). The analysis of the dynamics of changes of built-up and urbanised areas, viewed in a perspective of a time interval between till provides interesting information. Taking the area of formal surface of Poland as a 100%, built-up and urbanised land represented: in ,8 tys. ha (4,65%), in ,7 tys. ha (4,77%), in ,7 tys. ha (4,78%), in ,4 tys. ha (4,84%), in ,4 tys. ha (4,90%). This means that in the cathegory of built-up and urbanised areas in the time span of 5 years have been noticed: a total growth of: 77,63 tys. ha, an average yearly increase of: 15,53 tys. ha (1,01%), an average monthly increase of: 1.293,87 ha, an average dayly increase of: 42,49 ha. 9

10 Tabela 1 GRUNTY OGÓŁEM W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI Lp. Grunty stanowiące własność Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca kraju [w m 2 ] 1. Skarbu państwa ,4 35, Gmin i związków międzygminnych 965,5 3, Skarbu państwa i gmin przekazane w użytkowanie wieczyste 390,1 1, Osób fizycznych ,8 56, Spółdzielni 214,3 0, Pozostałych podmiotów 984,5 3, OGÓŁEM ,5 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK GRUNTY OGÓŁEM W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Tabela 2 Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca kraju [w m 2 ] 1. Użytki rolne ,0 60, Grunty leśne 9 489,7 30, Grunty zabudowane i zurbanizowane 1 530,4 4,9 401 w tym tereny komunikacyjne 917,3 2, Grunty pod wodami 638,8 2, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 620,5 2, OGÓŁEM ,5 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 101

11 GRUNTY W POLSKICH MIASTACH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Tabela 3 Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca miast [w m 2 ] 1. Użytki rolne 937,0 43, Grunty leśne 482,2 22, Grunty zabudowane i zurbanizowane 569,5 26,6 245 w tym tereny komunikacyjne 167,5 7, Grunty pod wodami 87,9 4, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 62,7 2, OGÓŁEM 2 139,2 100,0 919 Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK Tabela 4 GRUNTY NA POLSKICH TERENACH WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca wsi [w m 2 ] 1. Użytki rolne ,0 61, Grunty leśne 9 007,6 30, Grunty zabudowane i zurbanizowane 961,0 3,3 647 w tym tereny komunikacyjne 749,8 2, Grunty pod wodami 550,9 1, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 557,9 1, OGÓŁEM ,3 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 11

12 STRUKTURA ZAGOSPODAROWAMOA GRUNTÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH W POLSCE W LATACH Rysunek I tysiące ha ,22% pow. kraju 693 2,69% pow. kraju 840 2,88% pow. kraju 902 3,04% pow. kraju 952 3,21% pow. kraju t e r e n y o s i e d l o w e 3,39% pow. kraju tys. ha 4,87% pow. kraju G r u n t y z a b u d o w a n e i z u r b a n i z o w a n i e - r a z e m tys. ha 4,65% pow. kraju tys. ha 4,66% pow. kraju tys. ha 4,72% pow. kraju tys. ha 4,77% pow. kraju pozostałe tereny tereny przemysłowe tereny mieszkaniowe tys. ha 4,78% pow. kraju tys. ha 4,83% pow. kraju tys. ha 4,89% pow. kraju ,84% pow. kraju 3,06% pow. kraju 3,13% pow. kraju 3,16% pow. kraju 3,17% pow. kraju 3,05% pow. kraju 3,00% pow. kraju 2,97% pow. kraju 2,93% pow. kraju 2,87% pow. kraju 2,85% pow. kraju 2,83% pow. kraju 2,84% pow. kraju 2,84% pow. kraju t e r e n y Opracowanie: własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS oraz danych GUGiK za lata

13 Objaśnienia do rys. 1: 1) Rysunek przedstawia stan na koniec każdego roku. 2) W latach podawano w statystyce tzw. powierzchnię ewidencyjną, w następnych latach tzw. powierzchnię geodezyjną (minimalnie większą - różnica obecnie wynosi znacznie poniżej 0,1%). 3) W skład pozostałych terenów wliczono: inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz użytki kopalne. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 nr 38 poz. 454) inne tereny zabudowane obejmują grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty zabudowane, niezakwalifikowane jako mieszkaniowe czy przemysłowe - stanowią one obecnie ok. 40% grupy pozostałych gruntów. 4) Zgodnie z Zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. nr 11 z dnia 25 marca 1969 r. poz. 98) do końca roku 2000 podawano w statystyce tzw. tereny osiedlowe, mimo wprowadzenia Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813), kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych - kategoria ta obejmowała bowiem całość poprzednich terenów osiedlowych plus tereny komunikacyjne i użytki kopalne. Do terenów osiedlowych były zaliczane: tereny zabudowane, niezabudowane i tereny zieleni. Do terenów zabudowanych zaliczało się: tereny zabudowy mieszkaniowej, zwane terenami mieszkalnymi, tereny zabudowy przemysłowej, uzbrojenia inżynieryjnego oraz magazynowo-składowe, zwane terenami przemysłowymi, tereny zabudowy o innym przeznaczeniu. Tereny zabudowy mieszkaniowej obejmowały: tereny pod budynkami przeznaczonymi na cele mieszkalne wraz z terenami zajętymi pod urządzenia budowlane związane z tymi budynkami, tzn. podwórzami, dojazdami, przejazdami, przejściami, urządzeniami zieleni przydomowej itp. a na obszarach gromad również tereny pod zabudowaniami gospodarczymi (stajnie, obory, stodoły, szopy itp.). Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu to: tereny z budynkami przeznaczonymi na cele: administracyjne (biurowe), nauczania (szkoły podstawowe, średnie, zawodowe i wyższe), służby zdrowia i opieki społecznej, handlu i gastronomii, rzemiosła, łączności, kultu religijnego, innych usług, nie wymienionych wcześniej. Do terenów zieleni zalicza się: tereny zieleni o charakterze wypoczynkowym, jak: parki, ośrodki wypoczynkowe, ogrody dziecięce, plaże urządzone i zieleńce; do zieleńców zalicza się tereny towarzyszące ulicom, placom, węzłom komunikacyjnym, w których funkcji dominuje wypoczynek (np. występują alejki z ławkami) i nie są niezbędne dla komunikacji, tereny zieleni o innym charakterze (ogrody zoologiczne, botaniczne itp.), tereny pod obiektami zabytkowymi (ruiny, grodziska, kurhany), sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe), cmentarze, grzebowiska zwierząt. tereny sportu (stadiony, boiska tereny zieleni ochronnej, 5) Nowa ewidencja gruntów (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 III 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) wprowadziła 131

14 różnice zakresowe w stosunku do lat poprzednich polegające głównie na włączeniu do użytków rolnych gruntów rolnych zabudowanych (wcześniej ujmowanych w pozycji tereny osiedlowe a od 1996 do 2001 roku jako część kategorii grunty zabudowane i zurbanizowane ). Niewielkie przesunięcia z terenów osiedlowych mogły też nastąpić do kategorii gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych z uwagi na zakwalifikowanie do niej budynków i budowli związanych z gospodarką leśną (z uwagi na zmiany opisane poniżej w pkt.6) oraz skupisk drzew i krzewów mających charakter parku, niewyposażonych w urządzenia i budowle dla rekreacji i wypoczynku. 6) Dane za rok 2001 (pierwszy rok zmian w klasyfikacji) dot. terenów mieszkaniowych są zawyżone - zapewne z uwagi na nie zakończony proces przenoszenia gruntów pod rolnymi zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi do kategorii użytków rolnych (w roku 2001 gruntów rolnych zabudowanych zaewidencjonowano 509 tys. ha rok później już 569 tys. ha), czy analogicznymi zmianami dot. gruntów leśnych. 7) Systematyczny spadek od roku 2000 areału terenów komunikacyjnych (ponad 80% różnicy z lat dot. powierzchni dróg, reszta terenów kolejowych i innych) jest prawdopodobnie głównie wynikiem zmian i porządkowania ewidencji gruntów. W 2001 roku wprowadzono do ewidencji gruntów pojęcie lasu zgodne z ustawą o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679) gdzie lasem w rozumieniu ustawy jest także grunt zajęty dla potrzeb gospodarki leśnej, jak: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki i miejsca składowania drewna a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Według obowiązującej wcześniej określonej Zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. nr 11 z dnia 25 marca 1969 r. poz. 98) - klasyfikacji do dróg zaliczano: drogi publiczne, ulice i place publiczne, drogi nie zaliczone do dróg publicznych oraz grunty zajęte pod wały ochronne z nawierzchnią dla ruchu kołowego i leśne linie podziału powierzchniowego. Także z powodu zmian w klasyfikacji pewne przesunięcia następowały w ramach kategorii grunty zabudowane i zurbanizowane bowiem obecnie do dróg nie zalicza się odcinków dróg dojazdowych, które nie są ogólnodostępne (np. dróg zakładowych czy prywatnych). 8) Przedstawione powyżej uwagi wraz z brakiem informacji dot. czasu trwania procesu zmian klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów (nie wiadomo nawet czy proces ten w chwili obecnej można uznać za zakończony) ograniczają możliwości wnioskowania, szczególnie w dłuższych okresach czasowych, o postępowaniu procesu industrializacji i dynamikach zmian, notowanych w statystyce publicznej. Najlepszym przykładem są tereny komunikacyjne, w których w chwili obecnej 87% stanowią drogi, gdzie poziom lat jest prawie identyczny z rokiem 1970 a w roku 1995 był o 12% wyższy - hipoteza o systematycznym ubytku dróg w ostatnim dziesięcioleciu jest mocno ryzykowna. 141

15 Rysunek II STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA I FORM WŁASNOŚCI Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna wg sposobów użytkowania wg form własności Użytki rolne tys. ha 60,7% Osób fizycznych spółdzielni tys. ha 56,7% i Grunty leśne tys. ha 30,4% OGÓŁEM tys. ha = 100% Skarbu Państwa tys. ha 36,7% A B C A - zabudowane i zurbanizowane tys. ha - 4,9% B - pod wodami tys. ha - 2,0% C - pozostałe formy użytkowania tys. ha - 2,0% D - gmin i związków międzygminnych tys. ha - 3,3% E - innych właścicieli tys. ha - 3,3% D E Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 151

16 Rysunek III STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 100,0% 100,0% 2,9% 5,2% 4,4% UŻYTKI ROLNE 20,9% w tym grunty orne 14,8% GRUNTY LEŚNE 66,6% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK UŻYTKI ROLNE 87,8% w tym grunty orne 65,4% GRUNTY LEŚNE 9,3% 9,7% 18,8% 32,7% 53,2% 100,0% 11,0% 51,7% 69,2% 16,2% 100,0% Skarb Państwa 36,7% ,5 tys. ha Pozostałe grunty /w tym nieużytki/ Grunty pod wodami Osoby fizyczne 56,0% ,8 tys. ha Gminy 3,3% 1 044,8 tys. ha Pozostałe 4,0% 1 262,4 tys. ha Grunty zabudowane i zurbanizowane 161

17 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna Rysunek IV Grunty miejskie 6,85% 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3,00% 1,54% 0,30 0,52% 1,29% 0,20 LEGENDA 10 % Użytki rolne 20 % Grunty pod lasami 30 % Grunty pod wodami i użytki kopalne 40 % Grunty wiejskie 93,15% 50 % 60 % 57,70% 28,83% 1,84% 2,32% 1,79% Tereny komunikacyjne Tereny zabudowane i zurbanizowane 70 % Nieużytki i tereny różne 80 % 90 % 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK Powierzchnia ewidencyjna = ha 17

18 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna Rysunek V 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LEGENDA Grunty państwowe 29,6% 10 % 20 % 4,52% 16,52% 0,98% 2,53% 3,72% 1,3% Użytki rolne Grunty pod lasami 30 % Tereny zabudowane zurbanizowane i Grunty gmin i związków międzygminnych 14,5% 40 % 5,02% 1,75% 3,75% 3,10% 0,68% Tereny komunikacyjne Grunty państwowe i gminne przekazane w użyt. wieczyste 9,2% 50 % 1,60% 0,33% 5,51% 1,19% 0,26% 0,35% Grunty pod wodami i użytki kopalne 60 % Nieużytki i tereny różne 70 % Grunty osób fizycznych i spółdzielni 30,81% 3,31% 6,78% 41,6% 80 % 90 % Grunty innych właścicieli 5,1% 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK 1,85% 0,63% 1,78% 0,59% 0,18 Powierzchnia ewidencyjna = ha 18

19 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 % Rysunek VI LEGENDA Grunty państwowe 36,3% 10 % 20 % 7,72% 24,98% 0,95% 1,78% 0,99% Użytki rolne Grunty pod lasami Grunty gmin i związków międzygminnych 30 % 2,2% Grunty państwowe i gminne przekazane w użyt. wieczyste 0,7% 50 % 0,70% 0,21% 1,12% Tereny zabudowane zurbanizowane Tereny komunikacyjne Grunty pod wodami i użytki kopalne i 60 % Nieużytki i tereny różne Grunty osób fizycznych i spółdzielni 57,7% 70 % 51,13% 5,37% 80 % 90 % Grunty innych właścicieli 3,0% 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK 2,11% 3,21% 5,83% 2,83% 0,35% 0,35% Powierzchnia ewidencyjna = ha 19

20 ANEKS STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA POLSKA OGÓŁEM ORAZ UKŁAD WOJEWÓDZKI (REGIONALNY) Stan w dniu r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK ANNEX: STRUCTURE OF LAND USE ACCORDING THE TYPE OF PROPERTY AND TYPES OF USE POLAND IN GENERAL AND VOIVODHIP (REGIONAL) ARRANGEMENT. Situation for the Source: own elaboration based on data from the Central Office for Geodesy and Cartography

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie. 6 1. Wstęp. 7 2. Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. 8 3. Mapa administracyjna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Preliminary results of national forest inventory in Poland

Preliminary results of national forest inventory in Poland Narada dyrektorów RDLP i dyrektorów Oddziałów BULiGL Wstępne wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu Preliminary results of national forest inventory in Poland Field works from 2005 2008 (pomiary

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

66 Adam Harasim STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

66 Adam Harasim STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 66 Adam Harasim STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 1 Adam Harasim Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI

Bardziej szczegółowo

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN 978-83-61576-09-9 PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI AN ATTEMPT AT CHARACTERIZING

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 68/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 lipca 2006 roku Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Ogólna powierzchnia Miasta 17,448,0 ha 17,448,0 ha w tym: grunty własności Skarbu Państwa 8.976,0 ha 8.796,0 ha grunty prywatne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących

działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 01 (I III): z. 1 (75) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 5 31 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 131-0093 Wpłynęło 08.0.011 r. Zrecenzowano 06.04.011 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, września 2016 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI GZsd-0700-104/16 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W związku z interpelacją poselską nr 5310 Panów Posłów: Jarosława

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Różnorodność transakcji na rynku nieruchomości

Różnorodność transakcji na rynku nieruchomości POSZERZA SIĘ WIEDZA O POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI L e s z e k Ka ł k o w s k i, Wł a d y s ł a w Ry d z i k Różnorodność transakcji na rynku nieruchomości nie w pełni znajduje udokumentowanie w urzędowych

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem IV. ZASOBY MIESZKANIOWE 1. STAN I ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Mieszkanie, jako jednostka spisowa, jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb, łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

53 Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski 1

53 Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski 1 ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 12. Rok 2010 909-925 53 Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND.

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND. STOWARZYSZENIE Podatek rolny EKONOMISTÓW jako źródło dochodów ROLNICTWA własnych gmin I AGROBIZNESU wiejskich w Polsce Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 145 Kinga Gruziel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KŚT - Grupa 0 - Grunty (2011)

KŚT - Grupa 0 - Grunty (2011) KŚT - Grupa 0 - Grunty (2011) Na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. (poz. 1622) Symbol KŚT 2011 0 Grunty Grupa ta obejmuje: - grunty według ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA W ZAKRESIE USTALANIA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA W ZAKRESIE USTALANIA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA W ZAKRESIE USTALANIA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku

Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 13 *Gałuszka Zbigniew 4 **Hanus Paweł Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku 1. Wstęp Wyłączenie gruntów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym

Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (VII IX): z. 3 (77) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 35 44 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 25.04.2012 r. Zrecenzowano 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa

Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa 105 Dr hab. nauk ekon. Mirosław Gorczyca Profesor w Katedrze Ekonomii Wydziału Ekonomicznego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Regionalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Leszek Kałkowski Rynek nieruchomości w Polsce w 2004 r. Problemy Rozwoju Miast 2/4, 5-14

Leszek Kałkowski Rynek nieruchomości w Polsce w 2004 r. Problemy Rozwoju Miast 2/4, 5-14 Leszek Kałkowski Rynek nieruchomości w Polsce w 2004 r. Problemy Rozwoju Miast 2/4, 5-14 2005 Leszek Kałkowski RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W 2004 R. Abstrakt. W artykule przedstawiono informacje o aktach

Bardziej szczegółowo

133 Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski

133 Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 2033-2048 133 Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2005 przedstawia się następująco: Stan gruntów ogółem w gminie wynosi - 114,0

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2011 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2011 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2011 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2012 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE WIEJSKICH GMIN POWIATU KRAKOWSKIEGO

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE WIEJSKICH GMIN POWIATU KRAKOWSKIEGO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Analiza rynku nieruchomości... Nr 3/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 265 273 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Warszawa, 17.12.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. oddano do użytkowania 127595 mieszkań, tj. o 1,2% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2012 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2012 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2012 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2013 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R.

TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R. G Ł ÓWNY URZĄ D STATYSTYCZNY TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. PRZEDMOWA Celem niniejszej publikacji jest pokazanie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MONITORING ZA LATA 1990-2009

POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MONITORING ZA LATA 1990-2009 INSTYTUT ROZWOJU MIAST INSTITUTE OF URBAN DEVELOPMENT 2 0 L A T POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MONITORING ZA LATA 1990-2009 2 0 Y E A R S O F P O L I S H R E A L E S T A T E M A R K E T MONITORING FOR THE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Wyczechy 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 11, obszaru 4100 m 2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2013 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2014 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2010 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2010 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2010 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2010 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2011 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 5. ZASADY ZALICZANIA GRUNTÓW DO GRUP

ANEKS NR 5. ZASADY ZALICZANIA GRUNTÓW DO GRUP ANEKS NR 5 DO INSTRUKCJI G5 ANEKS NR 5. ZASADY ZALICZANIA GRUNTÓW DO GRUP I PODGRUP REJESTROWYCH PRZY SPORZĄDZANIU WYKAZÓW GRUNTÓW Nr grupy 1 1. Właściciele gruntu ( 10 ust. 1 rozporządzenia) RWŁ 1 Nr

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2013 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2015 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROZWOJU MIAST 2 0 L A T MONITORING ZA LATA 1990 2009. Leszek Kałkowski KRAKÓW 2010 2 0 Y E A R S MONITORING FOR THE PERIOD 1990 2009

INSTYTUT ROZWOJU MIAST 2 0 L A T MONITORING ZA LATA 1990 2009. Leszek Kałkowski KRAKÓW 2010 2 0 Y E A R S MONITORING FOR THE PERIOD 1990 2009 INSTYTUT ROZWOJU MIAST INSTITUTE OF URBAN DEVELOPMENT 2 0 L A T P O L S K I E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I MONITORING ZA LATA 1990 2009 2 0 Y E A R S O F P O L I S H R E A L E S T A T E M A

Bardziej szczegółowo