S TA N W D N I U R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S TA N W D N I U 0 1. 0 1. 2 0 0 9 R."

Transkrypt

1 INSTYTUT ROZWOJU MIAST INSTITUTE OF URBAN DEVELOPMENT MACIEJ WIERZCHOWSKI Z A G O S P O D A R O WA N I E G R U N T Ó W W P O L S C E S TA N W D N I U R. L A N D U S E I N P O L A N D S I T U AT I O N F O R T H E KRAKÓW 2009 KRAKOW 2009

2 Praca została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości w ramach działalności statutowej Instytutu Rozwoju Miast. This work has been realised in the Department of Real Estate Markets in the frame of the statutory activity of the Institute of Urban Development. Tytuł projektu: Aktualizacja internetowej bazy danych o gospodarce gruntami dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce wg stanu w dniu r. Title of the project: Actualisation of the internet data base on land management for housing development in Poland according to the situation at the Numer projektu: 9633 Number of the project: 9633 Kierownik projektu: Maciej W. Wierzchowski główny autor Project leader: Maciej W. Wierzchowski main author Współpraca: Jacek Dudek Co-author: Jacek Dudek Opracowanie graficzne: Graphic: Jacek Dudek Jacek Dudek Recenzent: Reviewer: Stanisław Belniak Stanislaw Belniak Tłumaczenie Aldo Vargas Tetmajer Translation: Aldo Vargas-Tetmajer Słowa kluczowe: Key words: gospodarka gruntami, struktura zagospodarowania gruntów, skala kraju, układ wojewódzki land use, structure of land use, national scale, voivodship (region) arrangement 2

3 SPIS TREŚCI: strona: WPROWADZENIE 5 SPIS TABEL: Tab. 1: Grunty ogółem w Polsce wg form własności. Stan w dniu r. 10 Tab. 2: Grunty ogółem w Polsce wg sposobów użytkowania. Stan w dniu r. 10 Tab. 3: Grunty w polskich miastach wg sposobów użytkowania. Stan w dniu r. 11 Tab. 4: Grunty na polskich terenach wiejskich wg sposobów użytkowania. Stan w dniu RYSUNKI: Rys. I: Rys. II: Rys. III: Rys. IV: Rys. V: Rys. VI: STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH W POLSCE W LATACH STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA I FORM WŁASNOŚCI. Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna 15 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna 16 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA.. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 17 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 18 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA. Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 19 ANEKS: STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA POLSKA OGÓŁEM ORAZ UKŁAD WOJEWÓDZKI (REGIONALNY) Stan w dniu r. 3

4 TABLE OF CONTENTS: page: INTRODUCTION 8 TABLES: Tab. 1: Land in general in Poland according to diverse types of property. Situation for the Tab. 2: Land in general in Poland according to diverse types of use. Situation for the Tab. 3: Land in polish cities according to diverse types of use. Situation for the Tab. 4: Land in polish rural areas according to the types of use. Situation for the GRAPHICS: Graph I: Graph II: Graph III: Graph IV: Graph V: Graph VI: STRUCTURE OF USE OF BUILT AND URBANISED LAND IN POLAND IN THE YEARS STRUCTURE OF LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF USE AND TYPES OF PROPERTY. Situation for the recorded area. 15 STRUCTURE OF LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 16 STRUCTURE OF URBAN AND RURAL LAND USE ACCORDING TO THE TYPE OF USE. Situation for the recorded area. 17 STRUCTURE OF URBAN LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 18 STRUCTURE OF RURAL LAND USE IN POLAND ACCORDING TO THE TYPES OF PROPERTY AND TYPES OF USE. Situation for the recorded area. 19 ANNEX: STRUCTURE OF LAND USE ACCORDING THE TYPE OF PROPERTY AND TYPES OF USE POLAND IN GENERAL AND VOIVODHIP (REGIONAL) ARRANGEMENT. Situation for the

5 WPROWADZENIE Gospodarka gruntami stanowi integralny składnik planowego gospodarowania przestrzenią, rozpatrywanego w skali jednego gospodarstwa czy regionu przez jeden i wiele podmiotów wzajemnie niezależnych, jak w skali całego kraju oraz wielu krajów. 1 Dnia 1 stycznia 1995 r. wprowadzono w Polsce nowe regulacje prawne dotyczące zagospodarowania przestrzennego 2, określające zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele. W generalnym zarysie, znalazły one kontynuację w obowiązującej od lipca 2003 roku ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ważnych instrumentów prawnych, pomocnych w realizacji wyznaczonych w planach przestrzennych celów, dostarczyła gminom ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 4. Reguluje ona zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, określając między innymi uprawnienia decyzyjne organów gminy (odnoszące się do majątku komunalnego) oraz odpowiedzialność administracji samorządowej za skutki finansowe podjętych decyzji. Obie regulacje wyznaczają w praktyce kształt gospodarki gruntami poszczególnych gmin miejskich. Świadome i racjonalne wykorzystanie możliwości tkwiących w regulacjach prawnych związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, pozwala gminie stać się nowoczesnym - działającym w skali lokalnej - animatorem działań promujących rozwój mieszkalnictwa. Jest to ułatwione w sytuacji, gdy gmina posiada - spełniający rolę swoistego języczka u wagi - nadający się do wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym komunalny zasób nieruchomości 5, traktowany jako przedmiot potencjalnego obrotu na rynku nieruchomości. Rola gospodarki gruntami w realizacji polityki państwa - rozpatrywanej w skali kraju oraz w układach regionalnych, poszczególnych gmin i jednostek osiedleńczych - stanowi stały element prac prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Sprawy geodezji reguluje w Polsce ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 6. Swoim zakresem obejmuje ona między innymi zagadnienia: krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów i budynków, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 1 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne...; op. cit., str. 15. Już w 1983 r. autor ten zwracał uwagę na problemy występujące w strefach granicznych. 2 Patrz: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.). 3 Dz. U. Nr 80, poz Jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz Patrz: Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001; Rys Obwieszczenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086). 5

6 Dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią istotny jest sposób opisywania rzeczy, który pozwala na ich identyfikację, określanie relacji podobieństwa z innymi rzeczami, określenie relacji przynależności do danego zbioru, czyli klasyfikacji. 7 Wymogi dobrego podmiotowego i przedmiotowego podziału gruntów spełnia klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych oraz Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych ). Prowadzenie przez administrację państwową racjonalnych i skutecznych działań w zakresie gospodarki gruntami wymaga dostępu do odpowiednio przygotowanej, łatwej w dostępie informacji. Naszym zdaniem takie wymagania może spełniać przedstawiona poniżej informacja Internetowa. Została ona przygotowana w oparciu o materiały źródłowe pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnione przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W prezentacji skupiono się na gruntach istotnych dla realizacji strategii mieszkaniowych gmin miejskich. Taka delimitacja przestrzeni jednoznacznie wiąże określoną jej część z podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę gruntami (w skali lokalnej jest to gmina). Powierzchnia geodezyjna Polski wynosi: ha (100,00%) w tym grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią razem: ha (4,89%), z czego przypada na: tereny miast: ha (1,82%), tereny wsi: ha (3,07%). Według klasyfikacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują: Tereny mieszkaniowe ha (0,86%), Tereny przemysłowe ha (0,35%), Inne tereny zabudowane ha (0,37%), Zurbanizowane tereny nie zabudowane ha (0,16%), Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe ha (0,21%), Użytki kopalne ha (0,10%), Tereny komunikacyjne razem: ha (2,84%), w tym: Drogi ha (2,47%), Tereny kolejowe ha (0,33%), Inne tereny komunikacyjne ha (0,04%). Interesujących informacji dostarcza analiza dynamiki zmian gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, rozpatrywana w przedziale czasowym od r. do r. Przyjmując powierzchnię ewidencyjną Polski za 100,00%, grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiły według stanu w dniu: r ,8 tys. ha (4,65%), r ,7 tys. ha (4,77%), 7 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983, s

7 r ,7 tys. ha (4,78%), r ,4 tys. ha (4,84%), r ,4 tys. ha (4,90%). Oznacza to, że w klasie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych odnotowano na przestrzeni pięciu lat: przyrost łączny (pięcioletni) na poziomie: 77,63 tys. ha, przyrost średnioroczny na poziomie: 15,53 tys. ha (1,01%), przyrost średniomiesięczny na poziomie: 1.293,87 ha, przyrost średniodniowy na poziomie: 42,49 ha. 7

8 INTRODUCCION Land management is an integral part of planned spatial management, considered...in the scale of one propriety or a whole region by one and many independent subjects, as in the scale of a whole country or many countries On the 1 of January 1995 were introduced in Poland new legal regulations concerning land management 9, defining the range as well as ways of proceeding in matters of assignment of plots to specific purposes. In general lines they have been followed in the acts dated July 2003 on spatial planning and management 10. Important legal instruments, contributory in realising the goals set in the spatial plans, were provided to the communities by the act on real estate management dated July the 21 st It regulates the rules for municipal real estate management, defining among others the decision powers of the community local government (concerning the communal property) as well as the responsibility of the local government administration for the financial implications of the taken decisions. Both regulations set the shape of land management of the respective urban communities. A conscious and rational use of the possibilities existing in the legal regulations related to spatial planning and real estate management, enables the community to become - on a local scale - a more progressive animator of activities that promote housing development. This is eased when the community posses a stock of housing estate 12 that can be used in housing development - acting as a trigger which would be treated in the real estate market as an object of potential trade. The role of land management in realising the national policy seen from the perspective of the whole country as well as in regional arrangements, respective communities and settlement units is a continuous element of the works lead by the Institute of Urban Development. The issues related to geodesy are regulated in Poland by the Law on Geodesy and cartography dated the 17 th of May Its range covers among others the following subjects: national information system on the land, record of land and buildings, national geodesy and cartography stock, as well as stock-taking and record of the infrastructure networks The Central institution of the governmental administration, responsible for the issues related to geodesy and cartography is the Main National Geodesist, who is supervised by the minister responsible for architecture and building. The Main National Geodesist realises its duties through the Main Office for Geodesy and Cartography. An effective spatial management needs a...type of description of things, which enables its identification, the definition of its relations of similarity with other things, the definition of its adherence to a specific group, in other words classification. 8 Pietraszewski W., Podstawy informacyjne...; op. cit., page 15. Alredy in 1983 r. the author pointed towards problems appearing in the border areas. 9 See: law of the July 7 th 1994 on spatial management (o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.). 10 Law nr: Dz. U. Nr 80, poz Law nr: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz See: Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, (Development of the Real Estate market in Poland in perspective of other developped countries), Publishing House of the Academy of Economy in Krakow, Kraków 2001; Graph Declaration of the ministry of regional development and building dated the 24 th October 2000 concerning the declaration of the law Geodesical and Cartographical Law (Dz. U. Nr 100, poz. 1086). 8

9 The requirements of a good partition of lands both subjective and objective is fulfilled by the classification introduced by the regulation introduced by the ministry of regional development and building dated the 29 th of March 2001 concerning the recording of land and buildings (Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych and Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych). Conducting rational and effective activities in the field of land management by the national administration requires accessible, specifically prepared information. In our opinion such requirements can be met by the Internet information presented below. It has been prepared based on source documents and informations from the National Geodesical and Cartography Resources made available by the Central Office for Geodesical and Cartographical Documentation. The presentation focuses on the land which is important to the realisation of the housing strategy of city communes. Such a delimitation of the land unambiguously binds a part of it with a specific entity responsible for the management of land (in the local scale this is the role of the Community). The geodesical area of Poland is of ha (100,00%) in which built-up and urbanised areas represent alltogether ha (4,89%) in which urban areas: ha (1,82%), rural areas: ha (3,07%). According to the classification of the Main Office for Geodesy and Cartography the built and urbanised areas comprise: Housing areas ha (0,86%), Industrial areas ha (0,35%), Other built-up areas ha (0,37%), Urbanised non built areas, ha (0,16%), Recreation and leisure areas ha (0,21%), Used mining areas ha (0,10%), Communication surfaces alltogether ha (2,84%), Including roads ha (2,47%), railway areas ha (0,33%), other communication areas ha (0,04%). The analysis of the dynamics of changes of built-up and urbanised areas, viewed in a perspective of a time interval between till provides interesting information. Taking the area of formal surface of Poland as a 100%, built-up and urbanised land represented: in ,8 tys. ha (4,65%), in ,7 tys. ha (4,77%), in ,7 tys. ha (4,78%), in ,4 tys. ha (4,84%), in ,4 tys. ha (4,90%). This means that in the cathegory of built-up and urbanised areas in the time span of 5 years have been noticed: a total growth of: 77,63 tys. ha, an average yearly increase of: 15,53 tys. ha (1,01%), an average monthly increase of: 1.293,87 ha, an average dayly increase of: 42,49 ha. 9

10 Tabela 1 GRUNTY OGÓŁEM W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI Lp. Grunty stanowiące własność Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca kraju [w m 2 ] 1. Skarbu państwa ,4 35, Gmin i związków międzygminnych 965,5 3, Skarbu państwa i gmin przekazane w użytkowanie wieczyste 390,1 1, Osób fizycznych ,8 56, Spółdzielni 214,3 0, Pozostałych podmiotów 984,5 3, OGÓŁEM ,5 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK GRUNTY OGÓŁEM W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Tabela 2 Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca kraju [w m 2 ] 1. Użytki rolne ,0 60, Grunty leśne 9 489,7 30, Grunty zabudowane i zurbanizowane 1 530,4 4,9 401 w tym tereny komunikacyjne 917,3 2, Grunty pod wodami 638,8 2, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 620,5 2, OGÓŁEM ,5 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 101

11 GRUNTY W POLSKICH MIASTACH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Tabela 3 Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca miast [w m 2 ] 1. Użytki rolne 937,0 43, Grunty leśne 482,2 22, Grunty zabudowane i zurbanizowane 569,5 26,6 245 w tym tereny komunikacyjne 167,5 7, Grunty pod wodami 87,9 4, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 62,7 2, OGÓŁEM 2 139,2 100,0 919 Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK Tabela 4 GRUNTY NA POLSKICH TERENACH WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Lp. Formy użytkowania Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia ogółem [tys. ha] % Na 1 mieszkańca wsi [w m 2 ] 1. Użytki rolne ,0 61, Grunty leśne 9 007,6 30, Grunty zabudowane i zurbanizowane 961,0 3,3 647 w tym tereny komunikacyjne 749,8 2, Grunty pod wodami 550,9 1, Pozostałych formy użytkowania (w tym: użytki ekologiczne i nieużytki) 557,9 1, OGÓŁEM ,3 100, Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 11

12 STRUKTURA ZAGOSPODAROWAMOA GRUNTÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH W POLSCE W LATACH Rysunek I tysiące ha ,22% pow. kraju 693 2,69% pow. kraju 840 2,88% pow. kraju 902 3,04% pow. kraju 952 3,21% pow. kraju t e r e n y o s i e d l o w e 3,39% pow. kraju tys. ha 4,87% pow. kraju G r u n t y z a b u d o w a n e i z u r b a n i z o w a n i e - r a z e m tys. ha 4,65% pow. kraju tys. ha 4,66% pow. kraju tys. ha 4,72% pow. kraju tys. ha 4,77% pow. kraju pozostałe tereny tereny przemysłowe tereny mieszkaniowe tys. ha 4,78% pow. kraju tys. ha 4,83% pow. kraju tys. ha 4,89% pow. kraju ,84% pow. kraju 3,06% pow. kraju 3,13% pow. kraju 3,16% pow. kraju 3,17% pow. kraju 3,05% pow. kraju 3,00% pow. kraju 2,97% pow. kraju 2,93% pow. kraju 2,87% pow. kraju 2,85% pow. kraju 2,83% pow. kraju 2,84% pow. kraju 2,84% pow. kraju t e r e n y Opracowanie: własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS oraz danych GUGiK za lata

13 Objaśnienia do rys. 1: 1) Rysunek przedstawia stan na koniec każdego roku. 2) W latach podawano w statystyce tzw. powierzchnię ewidencyjną, w następnych latach tzw. powierzchnię geodezyjną (minimalnie większą - różnica obecnie wynosi znacznie poniżej 0,1%). 3) W skład pozostałych terenów wliczono: inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz użytki kopalne. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 nr 38 poz. 454) inne tereny zabudowane obejmują grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty zabudowane, niezakwalifikowane jako mieszkaniowe czy przemysłowe - stanowią one obecnie ok. 40% grupy pozostałych gruntów. 4) Zgodnie z Zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. nr 11 z dnia 25 marca 1969 r. poz. 98) do końca roku 2000 podawano w statystyce tzw. tereny osiedlowe, mimo wprowadzenia Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813), kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych - kategoria ta obejmowała bowiem całość poprzednich terenów osiedlowych plus tereny komunikacyjne i użytki kopalne. Do terenów osiedlowych były zaliczane: tereny zabudowane, niezabudowane i tereny zieleni. Do terenów zabudowanych zaliczało się: tereny zabudowy mieszkaniowej, zwane terenami mieszkalnymi, tereny zabudowy przemysłowej, uzbrojenia inżynieryjnego oraz magazynowo-składowe, zwane terenami przemysłowymi, tereny zabudowy o innym przeznaczeniu. Tereny zabudowy mieszkaniowej obejmowały: tereny pod budynkami przeznaczonymi na cele mieszkalne wraz z terenami zajętymi pod urządzenia budowlane związane z tymi budynkami, tzn. podwórzami, dojazdami, przejazdami, przejściami, urządzeniami zieleni przydomowej itp. a na obszarach gromad również tereny pod zabudowaniami gospodarczymi (stajnie, obory, stodoły, szopy itp.). Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu to: tereny z budynkami przeznaczonymi na cele: administracyjne (biurowe), nauczania (szkoły podstawowe, średnie, zawodowe i wyższe), służby zdrowia i opieki społecznej, handlu i gastronomii, rzemiosła, łączności, kultu religijnego, innych usług, nie wymienionych wcześniej. Do terenów zieleni zalicza się: tereny zieleni o charakterze wypoczynkowym, jak: parki, ośrodki wypoczynkowe, ogrody dziecięce, plaże urządzone i zieleńce; do zieleńców zalicza się tereny towarzyszące ulicom, placom, węzłom komunikacyjnym, w których funkcji dominuje wypoczynek (np. występują alejki z ławkami) i nie są niezbędne dla komunikacji, tereny zieleni o innym charakterze (ogrody zoologiczne, botaniczne itp.), tereny pod obiektami zabytkowymi (ruiny, grodziska, kurhany), sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe), cmentarze, grzebowiska zwierząt. tereny sportu (stadiony, boiska tereny zieleni ochronnej, 5) Nowa ewidencja gruntów (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 III 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) wprowadziła 131

14 różnice zakresowe w stosunku do lat poprzednich polegające głównie na włączeniu do użytków rolnych gruntów rolnych zabudowanych (wcześniej ujmowanych w pozycji tereny osiedlowe a od 1996 do 2001 roku jako część kategorii grunty zabudowane i zurbanizowane ). Niewielkie przesunięcia z terenów osiedlowych mogły też nastąpić do kategorii gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych z uwagi na zakwalifikowanie do niej budynków i budowli związanych z gospodarką leśną (z uwagi na zmiany opisane poniżej w pkt.6) oraz skupisk drzew i krzewów mających charakter parku, niewyposażonych w urządzenia i budowle dla rekreacji i wypoczynku. 6) Dane za rok 2001 (pierwszy rok zmian w klasyfikacji) dot. terenów mieszkaniowych są zawyżone - zapewne z uwagi na nie zakończony proces przenoszenia gruntów pod rolnymi zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarskimi do kategorii użytków rolnych (w roku 2001 gruntów rolnych zabudowanych zaewidencjonowano 509 tys. ha rok później już 569 tys. ha), czy analogicznymi zmianami dot. gruntów leśnych. 7) Systematyczny spadek od roku 2000 areału terenów komunikacyjnych (ponad 80% różnicy z lat dot. powierzchni dróg, reszta terenów kolejowych i innych) jest prawdopodobnie głównie wynikiem zmian i porządkowania ewidencji gruntów. W 2001 roku wprowadzono do ewidencji gruntów pojęcie lasu zgodne z ustawą o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679) gdzie lasem w rozumieniu ustawy jest także grunt zajęty dla potrzeb gospodarki leśnej, jak: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki i miejsca składowania drewna a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Według obowiązującej wcześniej określonej Zarządzeniem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. nr 11 z dnia 25 marca 1969 r. poz. 98) - klasyfikacji do dróg zaliczano: drogi publiczne, ulice i place publiczne, drogi nie zaliczone do dróg publicznych oraz grunty zajęte pod wały ochronne z nawierzchnią dla ruchu kołowego i leśne linie podziału powierzchniowego. Także z powodu zmian w klasyfikacji pewne przesunięcia następowały w ramach kategorii grunty zabudowane i zurbanizowane bowiem obecnie do dróg nie zalicza się odcinków dróg dojazdowych, które nie są ogólnodostępne (np. dróg zakładowych czy prywatnych). 8) Przedstawione powyżej uwagi wraz z brakiem informacji dot. czasu trwania procesu zmian klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów (nie wiadomo nawet czy proces ten w chwili obecnej można uznać za zakończony) ograniczają możliwości wnioskowania, szczególnie w dłuższych okresach czasowych, o postępowaniu procesu industrializacji i dynamikach zmian, notowanych w statystyce publicznej. Najlepszym przykładem są tereny komunikacyjne, w których w chwili obecnej 87% stanowią drogi, gdzie poziom lat jest prawie identyczny z rokiem 1970 a w roku 1995 był o 12% wyższy - hipoteza o systematycznym ubytku dróg w ostatnim dziesięcioleciu jest mocno ryzykowna. 141

15 Rysunek II STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA I FORM WŁASNOŚCI Stan w dniu r. powierzchnia ewidencyjna wg sposobów użytkowania wg form własności Użytki rolne tys. ha 60,7% Osób fizycznych spółdzielni tys. ha 56,7% i Grunty leśne tys. ha 30,4% OGÓŁEM tys. ha = 100% Skarbu Państwa tys. ha 36,7% A B C A - zabudowane i zurbanizowane tys. ha - 4,9% B - pod wodami tys. ha - 2,0% C - pozostałe formy użytkowania tys. ha - 2,0% D - gmin i związków międzygminnych tys. ha - 3,3% E - innych właścicieli tys. ha - 3,3% D E Opracowanie: własne na podstawie danych GUGiK 151

16 Rysunek III STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W POLSCE WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 100,0% 100,0% 2,9% 5,2% 4,4% UŻYTKI ROLNE 20,9% w tym grunty orne 14,8% GRUNTY LEŚNE 66,6% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK UŻYTKI ROLNE 87,8% w tym grunty orne 65,4% GRUNTY LEŚNE 9,3% 9,7% 18,8% 32,7% 53,2% 100,0% 11,0% 51,7% 69,2% 16,2% 100,0% Skarb Państwa 36,7% ,5 tys. ha Pozostałe grunty /w tym nieużytki/ Grunty pod wodami Osoby fizyczne 56,0% ,8 tys. ha Gminy 3,3% 1 044,8 tys. ha Pozostałe 4,0% 1 262,4 tys. ha Grunty zabudowane i zurbanizowane 161

17 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna Rysunek IV Grunty miejskie 6,85% 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3,00% 1,54% 0,30 0,52% 1,29% 0,20 LEGENDA 10 % Użytki rolne 20 % Grunty pod lasami 30 % Grunty pod wodami i użytki kopalne 40 % Grunty wiejskie 93,15% 50 % 60 % 57,70% 28,83% 1,84% 2,32% 1,79% Tereny komunikacyjne Tereny zabudowane i zurbanizowane 70 % Nieużytki i tereny różne 80 % 90 % 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK Powierzchnia ewidencyjna = ha 17

18 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna Rysunek V 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LEGENDA Grunty państwowe 29,6% 10 % 20 % 4,52% 16,52% 0,98% 2,53% 3,72% 1,3% Użytki rolne Grunty pod lasami 30 % Tereny zabudowane zurbanizowane i Grunty gmin i związków międzygminnych 14,5% 40 % 5,02% 1,75% 3,75% 3,10% 0,68% Tereny komunikacyjne Grunty państwowe i gminne przekazane w użyt. wieczyste 9,2% 50 % 1,60% 0,33% 5,51% 1,19% 0,26% 0,35% Grunty pod wodami i użytki kopalne 60 % Nieużytki i tereny różne 70 % Grunty osób fizycznych i spółdzielni 30,81% 3,31% 6,78% 41,6% 80 % 90 % Grunty innych właścicieli 5,1% 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK 1,85% 0,63% 1,78% 0,59% 0,18 Powierzchnia ewidencyjna = ha 18

19 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW WIEJSKICH WG FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA Stan w dniu r. - powierzchnia ewidencyjna 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 % Rysunek VI LEGENDA Grunty państwowe 36,3% 10 % 20 % 7,72% 24,98% 0,95% 1,78% 0,99% Użytki rolne Grunty pod lasami Grunty gmin i związków międzygminnych 30 % 2,2% Grunty państwowe i gminne przekazane w użyt. wieczyste 0,7% 50 % 0,70% 0,21% 1,12% Tereny zabudowane zurbanizowane Tereny komunikacyjne Grunty pod wodami i użytki kopalne i 60 % Nieużytki i tereny różne Grunty osób fizycznych i spółdzielni 57,7% 70 % 51,13% 5,37% 80 % 90 % Grunty innych właścicieli 3,0% 100 % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK 2,11% 3,21% 5,83% 2,83% 0,35% 0,35% Powierzchnia ewidencyjna = ha 19

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010 T 1 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU O C j-jh D jnja SHOjtpwJEJjiA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) Zero (0) (0,0) Kropka ( ) Znak X Znak # Znak A W tym - zjawisko

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA Pracę wykonano na zamówienie Ministra Środowiska oraz sfinansowano ze

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

KATASTRALNE BAZY DANYCH W SERWISACH WEB MAP SERVICES WSPIERAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KATASTRALNE BAZY DANYCH W SERWISACH WEB MAP SERVICES WSPIERAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr II/1/2014, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 319 331 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.2.1.024

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana we współpracy z: Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA V O L U M E 16 N U M B E R 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY STRESZCZENIA OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Wprowadzenie Istotną cechą samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM Mateusz Klupczyński FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM 1. Wprowadzenie Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku należy uznać za okres

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo