Struktur Sprzedaży. W oparciu o zgromadzone dane powstaje nowa idea produktu, zgodna z filozofią i strategią rozwoju Firmy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktur Sprzedaży. W oparciu o zgromadzone dane powstaje nowa idea produktu, zgodna z filozofią i strategią rozwoju Firmy."

Transkrypt

1 Izabela Kosicka, Project Business Analyst Joanna Ryż ko, Project Assistant Maciej Wójcik, Project Leader Product Development Commercial Union Ubezpieczenia na Ż ycie ANALIZA PROJEKTU KLUCZEM DO KOLEJNYCH PRZEDSIĘ WZIĘ Ć Historia CGU Commercial Union to firma z prawie 140-letnią tradycją, założona przez przedsię biorczych kupcó w londyń skich w Przejmują c inne firmy ubezpieczeniowe, Commercial Union rosła w siłę rozszerzają c działalność o kraje na kontynencie europejskim. W 1912 roku wypłaciła ś wiadczenia zwią zane z zatonię ciem Titanica. Z usług Towarzystwa korzystała także kró lowa Victoria. Commercial Union to firma o zasię gu ś wiatowym. Obecnie Towarzystwo działa w 50 krajach ś wiata, w tym w 20 krajach Europy. Działalnoś cią swą obejmuje usługi finansowe, takie jak ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia mają tkowe, zakładowe i prywatne fundusze oraz plany emerytalne, jak ró wnież fundusze inwestycyjne i fundusze jednostek uczestnictwa. Commercial Union Polska działa w naszym kraju na podstawie zezwolenia ministra finansó w z 6 wrześ nia 1991 roku. W skład grupy CU Polska wchodzi 5 spółek: 1. Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na SA 2. Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK 3. Commercial Union Investment Management (Polska) SA 4. Commercial Union Polska Financial Services sp. z o.o. 5. Commercial Union - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogó lnych SA Specyfika prac projektowych w środowisku ubezpieczeniowym Szybki rozwó j firmy Commercial Union Polska wymaga od jej pracownikó w stawiania coraz to nowych celó w, któ rych realizacja jest oparta m.in. na wykorzystaniu metodologii projektowej. Jednym z kluczowych celó w i strategicznych projektó w Towarzystwa jest tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktó w ubezpieczeniowych. Realizacja tego typu projektu musi być poprzedzona marketingową analizą rynku, obserwacją konkurencji w kraju i zagranicą, zbieraniem informacji na temat oczekiwań Klientó w oraz 168

2 Struktur Sprzedaży. W oparciu o zgromadzone dane powstaje nowa idea produktu, zgodna z filozofią i strategią rozwoju Firmy. Prace zmierzają ce do wprowadzenia nowego produktu na rynek ubezpieczeniowy charakteryzują się dwufazowoś cią. Pierwszą fazą, po zgromadzeniu już niezbę dnych informacji, jest zdefiniowanie produktu, któ ry byłby opłacalny, spełniał oczekiwania Firmy, Klientó w i Agentó w oraz uwzglę dniał wymogi prawne stawiane przez urzę dy nadzorują ce, takie jak np.: PUNU. Drugą fazą, nastę pują cą po zaakceptowaniu kształtu produktu przez Sponsoró w projektu, jest jego wdrożenie. O ile w pierwszej fazie projektu nie jest to możliwe, to w kolejnym etapie sekwencja zadań jest ś ciś le okreś lona, wynik prac jednego zespołu jest podstawą do rozpoczę cia prac kolejnej grupy pracownikó w. Za przykład może tu posłużyć zadanie zwią zane z ustawieniem parametró w systemowych niezbę dnych do obsługi administracyjnej nowego produktu. Rozpoczę cie tych prac jest możliwe dopiero po ostatecznym zdefiniowaniu kształtu produktu. W konsekwencji, jedynie druga ze wspomnianych faz projektu możliwa jest do zamknię cia jej w ramach MS Project. Natomiast pierwsza faza opiera się na spotkaniach roboczych, konsultacjach, badaniach marketingowych, któ rych kolejność i sposó b realizacji ewaluuje zależnie od rodzaju i charakteru tworzonego produktu. Charakterystyczną cechą prac nad nowym produktem ubezpieczeniowym jest fakt, iż wykonanie jednego zadania, np. stworzenie dokumentu opisu produktu, wymaga współpracy osó b z różnych działó w Firmy, któ re zwykle tak ś ciś le ze sobą nie kooperują. W tworzeniu produktu udział biorą : pracownicy Działu Aktuarialnego specjalizują cy się w matematyce ubezpieczeniowej, finansowej i statystyce, ustalają cy ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela w zwią zku z zawarciem umowy ubezpieczenia, pracownicy Działu Prawnego kontrolują cy podstawy prawne kształtu i sprzedaży nowego produktu, opracowują cy Ogó lne Warunki Ubezpieczenia, pracownicy Działu Marketingu przeprowadzają cy badania marketingowe, opracowują cy strategię marketingową, zasady dystrybucji oraz promocji produktu, pracownicy Działu Underwritingu podejmują cy, na podstawie informacji o ubezpieczonym, decyzje w zakresie warunkó w zawarcia umowy przez ubezpieczyciela, analitycy systemowi przygotowują cy administrację nowego produktu w systemie komputerowym, pracownicy Działu Szkoleń przeprowadzają cy profesjonalne szkolenia dla dystrybutoró w produktu ubezpieczeniowego, pracownicy działó w operacyjnych zajmują cy się obsługą roszczeń, finansó w, wprowadzaniem danych oraz obsługą Klienta i Agenta, pracownicy Działu Public Relations dbają cy o wizerunek i tożsamość korporacyjną dokumentó w, a także organizują cy konferencję prasową informują cą dziennikarzy o nowowprowadzanym produkcie. 169

3 Szczegó lną cechą procesu tworzenia nowego produktu ubezpieczeniowego jest ewentualność odstą pienia od dalszych prac po pierwszej fazie projektu, czyli po zdefiniowaniu produktu. Sytuacja taka jest możliwa w przypadku, kiedy oczywistym staje się fakt, iż rynek jest zbyt niedojrzały na przyję cie produktu w proponowanym kształcie. Zamrożenie prac projektowych może być spowodowane również zmianą strategii Firmy, jej priorytetó w, bądź innymi czynnikami zewnę trznymi. Niemniej jednak, CU Polska dba o utrzymanie swojej pozycji na rynku ubezpieczeń poprzez szybkie wprowadzanie nowych i konkurencyjnych produktó w. Jednym z narzę dzi umożliwiają cych osią gnię cie tego celu jest realizacja projektu Product Development (PD). Geneza projektu Oficjalna prezentacja założeń i celó w projektu PD miała miejsce w czerwcu 1999 roku. Wó wczas to, kadra dyrektorska CU Polska została zapoznana z metodologią projektową wykorzystywaną do tworzenia oraz wdrażania produktó w ubezpieczeniowych. W sierpniu tego samego roku odbyło się pierwsze spotkanie, Management Kick Off, inaugurują ce prace nad nowym produktem. Kadra dyrektorska Firmy, biorą ca udział we wspomnianym spotkaniu, zaakceptowała szczegółowy plan prac, a także poznała trzyosobową Sekcję Product Development (PD), wyznaczoną przez Sponsoró w projektu do koordynowania całoś ci prac. Ró wnież w sierpniu 1999 roku dyrektorzy kluczowych dla projektu działó w wyasygnowali spoś ró d grona swoich pracownikó w zespół mają cy czynnie uczestniczyć we wszelkich pracach projektowych PD. Członkowie nowopowstałej drużyny wzię li udział w szkoleniu Team Buildingowym, po czym od począ tkowych dni wrześ nia rozpoczę li współpracę nad nowym produktem. Prace wdrożeniowe zakoń czyły się 1 grudnia 1999 roku, kiedy to produkt Ubezpieczenie Inwestycyjne Superbonus wszedł do sprzedaży. Struktura projektu Product Development jest projektem mię dzydziałowym. Wynika to z faktu, iż Zespół Projektowy składa się z 46 osó b wyasygnowanych przez bezpoś rednich przełożonych z 18 działó w Firmy. Przełożeni ci to dyrektorzy lub wicedyrektorzy, pełnią cy jednocześ nie rolę Subleaderó w projektu. W tym miejscu należy wspomnieć, iż wszyscy przypisani do nowych zadań pracownicy jednocześ nie wykonują obowią zki przydzielone ich stanowiskom w macierzystych działach. Jedynym wyją tkiem jest trzyosobowy zespół Sekcji PD, któ ry całkowicie oddany jest koordynacji prac projektowych. W skład tego zespołu wchodzi Project Leader, Project Business Analyst oraz Project Assistant. Natomiast kluczowymi osobami, podejmują cymi strategiczne decyzje zwią zane z projektem oraz produktem są dwaj Sponsorzy projektu, pełnią cy jednocześ nie obowią zki członkó w Zarzą du CU Polska. 170

4 Projekt PD, tak jak każde inne przedsię wzię cie, przebiega według z góry ustalonego cyklu projektowego. Podczas jego realizacji wyróżnić można pię ć szczegółowych etapó w: 1. Specyfikacja produktu 2. Planowanie projektu 3. Wprowadzenie projektu w życie 4. Zakoń czenie prac projektowych 5. Analiza i ocena projektu Tak jak zostało to już wcześ niej wspomniane, pierwszy etap nie daje się ująć w ramy MS Project. Natomiast, biorą c pod uwagę harmonogram prac pozostałych etapó w, należy wspomnieć, iż plan wdrożenia nowego produktu obejmuje wzajemnie zależnych zadań, któ rych całkowity czas realizacji waha się w granicach od 4 do 10 miesię cy. Zależnoś ci zadań, a także długość ich wykonania uwarunkowane są kształtem oraz stopniem skomplikowania produktu. Najczę stszą formą współpracy, zaró wno w pierwszym jak i pozostałych etapach projektu, są spotkania robocze przy współudziale przedstawicieli kilku działó w, któ rych celem jest wypracowanie konkretnych ustaleń lub wyznaczenie planu dalszej pracy grupy zadaniowej. Ponieważ słowo pisane jest trwalsze i ma wię kszą wartość od słowa mówionego, przed każdym ze spotkań, jego przewodniczą cy tworzy agendę dyskusji, precyzują c temat i cel spotkania, a nastę pnie sporzą dza notę z wnioskami z przeprowadzonej rozmowy. Obok osobistych spotkań oraz skrupulatnego planowania, znaczą cą rolę w projekcie odgrywa elektroniczna forma komunikacji utrzymywana m.in. dzię ki korespondencji poprzez Lotus Notes, a także dzię ki Bazie Product Development. Baza, umieszczona na Lotus Notes, jest najbogatszym źró dłem informacji na temat planó w wdrożeniowych, dokumentacji, spotkań roboczych, raportó w z zaawansowania prac. Rola i cel analizy Zgodnie z założeniami projektu PD, jego ostatnim etapem jest ocena dotychczasowych prac. Przedstawiona tu analiza projektu przeprowadzona została przez Sekcję PD w oparciu o prace wdrożeniowe nowego produktu i trwała od 25 listopada do 22 grudnia 1999 roku. Niemniej jednak, bezpoś rednie zaangażowanie Zespołu Projektowego rozpoczę ło się sześć dni po zakoń czeniu prac nad wdrożeniem produktu, a wię c w momencie metodologicznie najbardziej odpowiednim do przeprowadzenia analizy, i trwało dwa tygodnie. 171

5 Założeniem oceny projektu było przeanalizowanie przez każdą z grup projektowych sposobu wykonania prac i odpowiedzenie sobie na pytania: Czy wszystkie cele zostały osią gnię te? Czy istnieją lepsze metody rozwią zania zaistniałych problemó w? Przygotowują c analizę, Sekcja PD postawiła sobie za głó wny cel stworzenie idealnego harmonogramu prac, jak najbardziej odpowiadają cego wymaganiom przedsię wzię cia. Aby osią gnąć zamierzenie musiała skupić się na: zidentyfikowaniu zmian, któ re powinny nastą pić w schemacie wdrożenia produktu, wyeliminowaniu błę dó w, pomyłek i przeoczeń, wycią gnię ciu wnioskó w co należy usprawnić, jak ominąć słabe punkty i wykorzystać zaistniałe możliwoś ci, zidentyfikowaniu zagrożeń. Kolejnym celem, do któ rego dążono, było wzbudzenie wśró d wszystkich uczestnikó w prac pełnej współodpowiedzialności za projekt. Osią gnię ciu tego zamierzenia służyć miało zaangażowanie w analizę jak najszerszego grona osó b z Zespołu Projektowego oraz Subleaderó w. Korzyści z przeprowadzenia analizy Przeprowadzenie analizy jakiegokolwiek przedsię wzię cia, czy to remontu mieszkania, czy wyprawy na Biegun Północny, jest kopalnią bezcennego, unikalnego doś wiadczenia, stanowią cego podwaliny do osią gnię cia lepszych wynikó w w przyszłoś ci. Niewą tpliwą korzyś cią z przeprowadzenia analizy projektu PD było wzbogacenie wiedzy jej uczestnikó w o praktyczne sposoby ulepszenia harmonogramu prac tak, aby odpowiadał on oczekiwaniom członkó w Zespołu Projektowego. Dzię ki analizie wszyscy przekonali się, iż najefektywniejszą formą wykonania wymaganych od nich zadań jest projekt. Nawią zują c do jednego z zamierzeń Sekcji PD, czyli wzbudzenia wię kszej odpowiedzialnoś ci za projekt, należy wspomnieć, iż udział Zespołu Projektowego i Subleaderó w w analizie, a przez to podkreś lenie rangi ich doś wiadczenia, pozwoliły bardziej scementować grupę. Wnioski wycią gnię te podczas przeprowadzania analizy zapisaliś my w postaci szeregu Lessons Learnt. Oto niektó re z nich: Należy zrobić wszystko, aby każdy z członkó w zespołu projektowego rozumiał, czego się od niego oczekuje. 172

6 Wszyscy muszą zgadzać się z założeniami i strategią projektu; muszą mieć wspó lną wizję jego koń ca. Niezbę dne jest wypracowanie silnej, opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku wię zi mię dzy osobami współpracują cymi. Nigdy nie wolno zakładać, iż brak wiadomoś ci to dobra wiadomość. Niezmiernie ważny jest płynny przepływ informacji oraz delegowanie odpowiedzialnoś ci za wykonywanie zadań. Przeprowadzenie analizy wzbogaciło cały zespół PD o doś wiadczenie, któ re skutecznie przyczyniło się do sprawniejszego i szybszego przygotowania kolejnego projektu. Wycią gnię cie wnioskó w z własnych błę dó w wpłynę ło na polepszenie jakości prac oraz obniżenie budżetu nastę pnego przedsię wzię cia. Metodologia przeprowadzenia analizy Przeprowadzenie analizy, niczym prace całego projektu wymaga ustalenia pełnego harmonogramu kolejnych jej etapó w, założeń oraz strategii. Wstę pnym etapem przeprowadzenia analizy projektu PD było ustalenie jej celó w. Nastę pnie, zastanowiono się nad najskuteczniejszymi metodami i narzędziami zebrania informacji, przetworzenia ich oraz zaprezentowania innym uczestnikom projektu. W konsekwencji, stworzono plan działania oparty na spotkaniach indywidualnych kolejno z członkami Zespołu Projektowego, z ich przełożonymi (Subleaderami), a na koniec ze Sponsorami projektu. Do przeanalizowania zebranych informacji wybrano formę analizy SWOT oraz zapis wnioskó w w postaci Lessons Learnt. Natomiast finałowym elementem analizy było uroczyste spotkanie wień czą ce prace projektowe, na któ rym przedstawione zostały wyniki analizy. Spotkania pracownikó w Sekcji PD z każdym z członkó w Zespołu Projektowego odbywały się według tego samego scenariusza. Ich agenda, wysłana odpowiednio wcześ nie zaproszonym osobom, zawierała nastę pują ce punkty dyskusji: I. Przedstawienie celu analizy prac (Sekcja PD) II. Ocena harmonogramu prac wdrożeniowych Biorą c pod uwagę wyznaczone Pań stwu zadania, proszę rozważyć nastę pują ce kwestie: 1. Czy wyznaczony cel zadania był zrozumiały? 2. Czy wyznaczone zadania były przyporzą dkowane zgodnie z zakresem wykonywanych przez Pana / Panią obowią zkó w? 3. Jakie dodatkowe zadania powinny być uwzglę dnione w harmonogramie? 173

7 4. Któ re zadania były zbę dne? 5. Jaki powinien być optymalny termin wykonania danego zadania? 6. Kto z Zespołu Opracowują cego Product Development (PD) jest dostarczycielem informacji niezbę dnych do wykonania zadania? 7. Kto z Zespołu Opracowują cego Product Development jest odbiorcą efektó w Pań stwa pracy? 8. Czy założony cel zadania został osią gnię ty? III. Podsumowanie projektu 1. Efektywność i satysfakcja ze współpracy w Zespole PD 2. Jakie doś wiadczenie zdobyli Pań stwo podczas prac wdrożeniowych: a) jako członek Zespołu PD b) jako pracownik CU Polska c) w życiu osobistym 3. Rola i miejsce projektu Product Development w życiu Firmy IV. Kanały komunikacyjne 1. Ocena przepływu informacji Ostatni punkt agendy, poś wię cony komunikacji, poparty został ankietą, któ rą zaproszeni na spotkanie goś cie mieli uzupełnić i przekazać sekcji PD. Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły funkcjonalności Bazy PD, administracji spotkań roboczych, a także efektywnoś ci kanałó w komunikacyjnych, takich jak Baza PD, poczta Lotus Notes, telefon, spotkanie. Celem kolejnej tury spotkań było, w pierwszej kolejnoś ci, przedstawienie Subleaderom wynikó w rozmó w z ich pracownikami, a dopiero później poznanie ich własnych komentarzy i uwag dotyczą cych projektu. Agenda tych spotkań, pomimo iż w głó wnej mierze opierała się na porzą dku rozmó w z członkami Zespołu Projektowego, wzbogacona została o specyficzne pytania zwią zane z rolą Subleadera w projekcie, tzn. współplanowaniem wraz z Project Leaderem harmonogramu prac projektowych, monitorowaniem i kontrolowaniem wykonania zadań projektowych przez pracownika wyasygnowanego do pracy w projekcie, wspieraniem pracownika doś wiadczeniem, udzielaniem mu pomocy w identyfikowaniu zagrożeń terminowego wykonania prac oraz dbałoś cią o sprawny przepływ informacji na drodze Subleader Pracownik Sekcja PD. Analizują c zebrane informacje wykorzystano analizę SWOT. Sklasyfikowano wspó lne wnioski w czterech kategoriach: strengths silne strony, weeknesses słabe strony, opportunities istnieją ce możliwoś ci oraz threats zagrożenia. Zapis ten stał się podstawą do wyłowienia Lessons Learnt przeznaczonych dla Zespołu Projektowego, Subleaderó w, 174

8 Sponsoró w projektu oraz Działu Human Resources. Biorą c pod uwagę zróżnicowanie adresató w, ich odmienne oczekiwania zwią zane z wynikami analizy, przygotowane zostały trzy warianty przedstawienia koń cowych wnioskó w. Na uroczystym spotkaniu wień czącym prace nad Ubezpieczeniem Inwestycyjnym Superbonus, w któ rym opró cz członkó w Zespołu Projektowego udział wzię li także Subleaderzy, Sponsorzy projektu, członkowie Zarzą du CU Polska oraz dyrektorzy Działu Human Resources, przedstawione zostały ogó lne Lessons Learnt. Pracownicy sekcji PD oraz Sponsorzy projektu podzię kowali zgromadzonym za wniesiony trud i zaangażowanie w prace projektowe. Członkom Zespołu Projektowego oraz Subleaderom wrę czono listy sygnowane przez Prezesó w CU Polska. Natomiast, szczegó lnymi odbiorcami zgromadzonych Lessons Learnt byli Sponsorzy projektu, dla któ rych członkowie Sekcji PD zorganizowali oddzielne spotkanie i zapoznali ich z sukcesami, a także potknię ciami podczas prac projektowych. Przedstawili szczegółową analizę SWOT, w któ rej zaproponowali konkretne akcje pozwalają ce wyeksponować mocne strony projektu, zamienić słabe strony w silne, wykorzystać istnieją ce szanse oraz wyeliminować zagrożenia dla powodzenia kolejnych przedsię wzię ć. Celem spotkania ze Sponsorami było uzyskanie wsparcia przy podejmowaniu strategicznych decyzji zwią zanych z usprawnieniem prac nad kolejnymi projektami. Kolejnymi adresatami wynikó w analizy, od któ rych Sekcja PD także oczekiwała odpowiedniej reakcji i pomocy w przezwycię żeniu słabszych punktó w projektu byli przedstawiciele Działu Human Resources. Na spotkaniu z dyrektorem tegoż działu, Sekcja PD skupiła się głó wnie na omó wieniu mię kkich aspektó w projektu, tzn. na analizie postaw i umieję tnoś ci członkó w Zespołu Projektowego. Celem tego spotkania było zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych osó b biorą cych udział w pracach projektowych. Rzeczą nieodzowną po przeprowadzeniu analizy jest stworzenie pisemnej formy jej wynikó w. Pamię tają c o trzech głó wnych adresatach Lessons Learnt - Zespole Projektowym, Sponsorach oraz Dziale Human Resources, przygotowano dla każdej z tych grup oddzielny dokument zawierają cy odpowiedni zakres wnioskó w, zgodny z wcześ niej wymienionymi założeniami. Jednocześ nie, bezpoś rednim skutkiem analizy prac projektowych było stworzenie Wewnętrznego Kodeksu Product Development. Został on napisany z zamiarem uporzą dkowania i ujednolicenia zasad funkcjonowania Zespołu Projektowego. Z wykorzystaniem wnioskó w z analizy stworzone zostały procedury usprawniają ce współpracę osó b zaangażowanych w prace projektowe oraz udoskonalają ce funkcjonowanie kanałó w komunikacyjnych mię dzy członkami grupy projektowej. 175

9 Podsumowanie Truizmem wydaje się stwierdzenie, iż projekt jest najefektywniejszym narzę dziem realizacji jednostkowych przedsię wzię ć. Tym bardziej zaskakuje fakt, iż kierownicy projektó w nie zawsze po zakoń czeniu prac przeprowadzają jego analizę, a co za tym idzie, nie w pełni korzystają z doś wiadczeń zdobytych podczas jego realizacji. Przeprowadzenie analizy według jasno sprecyzowanej i logicznej strategii pozwala osią gnąć zamierzone cele, np. zidentyfikować niezbę dne zmiany w harmonogramie prac, wyeliminować przeoczenia, błę dy, przewidzieć zagrożenia przyszłych prac. Analiza jest doskonałym narzę dziem nauki na własnych błę dach, pod warunkiem, iż zaangażowane w nią osoby przejawią konstruktywną krytykę wobec pracy własnej oraz innych. Podstawą do pełnego wykorzystania wynikó w analizy przez jak najszersze grono osó b zaangażowanych w projekt, jest zorganizowanie stosownego feedbacku, przygotowania i wrę czenia każdej osobie dokumentu zbierają cego w całość Lessons Learnt. Dzię ki wycią gnię tym wnioskom oraz przedsię wzię ciu odpowiednich akcji można sprawniej, bardziej produktywnie i ekonomiczniej realizować kolejne projekty. Przedstawiciele Sekcji PD wraz z przedstawicielami Grupy CGU z innych krajó w Europy mieli okazję brać udział w warsztatach poś wię conych wymianie doś wiadczeń zwią zanych z rozwojem produktó w ubezpieczeniowych. Dzielą c się doś wiadczeniami z przeprowadzenia analiz dotychczasowych przedsię wzię ć, uczestnicy spotkania zidentyfikowali podstawowe czynniki hamują ce projekty oraz kluczowe warunki ich sukcesu. Do tych pierwszych zaliczyć można brak oddanych, kompetentnych i elastycznych ludzi do pracy, brak przepływu informacji dla osó b podejmują cych decyzje, słabe zarzą dzanie projektem, brak jasno okreś lonych celó w i priorytetó w, a także konflikty i brak współpracy wewną trz zespołu projektowego. Natomiast do tych drugich, zaliczono wspó lne dla Sponsoró w oraz całego Zespołu Projektowego jasne oczekiwania i cele, dobre profesjonalne zarzą dzanie projektem, dokładne planowanie, stały przepływ informacji, kontrolowanie, monitorowanie przedsię wzię cia, szybkie podejmowanie decyzji i ewentualną korektę błę dó w jeszcze w trakcie trwania projektu, rozwią zywanie konfliktó w, analizowanie i wycią ganie wnioskó w na przyszłość. Mają c możliwość zapoznania się z doś wiadczeniami wykonawcó w podobnych projektó w w innych jednostkach CGU, Sekcja PD pragnie podkreś lić, iż mimo różnic w sposobie i zaawansowaniu przeprowadzenia prac projektowych w innych krajach, wszyscy dochodzą do tych samych konkluzji, m.in. do takiej, iż analiza projektu jest kluczem do sukcesu kolejnych przedsięwzięć. Poważny błą d popełniają ci kierownicy projektó w, któ rzy rezygnują z przeprowadzenia analizy, szczegó lnie po pierwszych swoich przedsię wzię ciach. 176

10 Literatura: 1. Curtis Susan, Curtis Barry, Managing People & Activities, Pitman Publishing, London Darnall Russel W., The World s Greatest Project, One Project Team on the Path to Quality, A Project Management Institute Book, Upper Darby Morse Stephen, Successfull Product Management: A Guide to Strategy, Planning and Development, Kogan Page, London Young Trevor L., The Handbook of Project Management: A Practical Guide to Effective Policies and Procedures, Kogan Page, London Szkolenie dla kandydató w na agentó w ubezpieczeniowych, Materiały dla uczestnikó w szkolenia, Dział Szkoleń Commercial Union Polska, Warszawa

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu ENERGIA dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo