Warsaw Plant Health Initiative (WULS Plant Health)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw Plant Health Initiative (WULS Plant Health)"

Transkrypt

1 Warsaw Plant Health Initiative (WULS Plant Health) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW (Warsaw University of Life Sciences - WULS) Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 Sławomir Lux

2 Zespół przygotowujący projekt Dr Sławomir Lux - koordynator zespołu Desygnowani WP Leaders (przedstawiciele uczestniczących Katedr oraz ich zespołów badawczych) WP 1. Prof. dr. hab. Marek Szyndel (Dziekan, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) WP 2. Prof. dr. hab. Zbigniew Dąbrowski (Kat. Entomologii Stosowanej) WP 3. Prof. dr. hab. Marek Gajewski (Kat. Roślin Warzywnych i Leczniczych) WP 4. Prof. dr. hab. Stanisław Gawroński (Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa) WP 5. Dr. hab. Wojciech Wakuliński (Kat. Fitopatologii) WP 6. Dr. hab. Marcin Filipecki (Kat. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin)

3 Background The Warsa w U niversity of Life Sci en ces (WULS) is the larges t (18 Facu lties, 1,25 2 researc hers, 24,74 3 stude nts), oldest and highest-rated agr icultura l acade mi c institution in Poland, the for th oldes t in Eur ope. The Fac ulty of Horti cu ltu re and Landscape Architecture (FH& LA ) is: o among the larges t Facu lties of the WULS (12 De partments, 117 researc hers, 1,563 s tude nts), o among the highest ra ted Facu lties of the WULS - in Sep awarded pres tigious 1 st ca tegory in the national ranking o f researc h institutions, o the most ac tive in researc h, with the highest number of curre ntly active researc h gra nts and contrac ts (in 2009 only - 7 international gra nts, 75 national gra nts and researc h contrac ts). The challe nge the Ma nage ment and Staff of the FH&LA Facu lty follow developments per tinent to Pl an t Hea lth in Europe, and are cognisant o f the new challenges posed by rece nt initiatives, suc h as: o Direc tive 2009/128/EC of the Eur opean Par liament and o f the Council, in par ticular the Ar ticle 14 concer ning the Integra ted Pes t Ma nage ment (IPM), o Re view of the Comm on Plant Hea lth Reg im e ( ) o The confere nce o n "M oder nising the Comm on Plant Hea lth Reg im e in view of globalisation and climate change" (Feb ), o Plant Hea lth rec omm endations o f the Eur opea n Food Sa fety A uthority, o FA O Gu idance on Pes t and Pes ticide Ma nage ment Policy De velopment (Ju ne 2010) w ith expanded role given to promot ion of IPM. The resp on se - to enh ance FH& LA capac ity to address these new challenges, its RTD priorities and o rga nisation were re-focused, and a researc h-age ndadriven Wa rsaw Pl ant Health Cluste r (W PHC) was established, gr oup ing researc h gr oups from all five Depar tments dea ling with the plant health issues. The WPHC consists of 52 resea rche rs (52 e xper ienced and 10 junior) plus 40 PhD stude nts. The P roject - based o n SWOT analysis a nd the resu lting Action Plan, the proposed Wa rsaw Pl an t Hea lth Initiativ e pr oject was developed to empower the WPHC to resp ond to the Eur ope 2020 Strategy, in par ticular its Innovation Union and the Youth on the Move initiatives, and to enhance WPHC collaborative capac ity and visibili ty within the ERA and EHEA.

4 SWOT - m ajo r points o f conce rn Inconsistent resea rch policy at the institutional level Uncl e ar res e arc h strategy an d pr iorities at the F aculty level Sk e we d staff ag e structure and c o mpeten c e v anish Compete n ce g aps Fra g mentation and inadequate internal co - operation N e ed fo r additional equipment Insufficient staf f mobility Insufficient visibility of our acc o mplishments and sp e cific strengths within ERA Insufficient ne tworking an d cooperation within ER A and at the national level Action Pl an Ove rall o bjectives of the and m ain rem edy -actions Ob jectiv e 1. U p dat e of resea r ch policy a nd e n ha nce me n t of int e rnal o rganisation (W P 1.) Critical asses s ment o f res e arc h priorities in relation to society expectations and th e E C Plant H ealth regulations. Revi e w o f interna l res e arc h policy and or g anisation in response to the g o als set out by th e national re for m Ob jectiv e 2. Filling co m p et e nc e gaps a n d op e nin g n e w collaborative av e nue s t h rou g h kn o wl e dge exch a ng e & training 5 Work Pac k ages, e a ch consisting of: 1 international mini -symposium c o mbined with 2 workshops and substantive staff exchan g e/training sche m e frontiers of Plant H e alth o W P 2. Lands c ape, bi odiversity, insects an d I P M o W P 3. Quality o f fres h produc e, h e rbs an d vegetables fro m field to fork o W P 4. Imp a cts of microbe s and p ests on plant resistance an d de fense mec h anisms o W P 5. Classical an d mol e cular approache s in pathogen and pest taxon o my o W P 6. Molecula r and physiological m echanism s of signal integration in biotic and abiotic stress Integration amon g various WP H C resea rch te a ms is presented in Tabl e iii. Ob jectiv e 3. Org a nising ne w s pecializ e d labor a tor ies and up g radin g t h e existin g ones T wo ne w labo ratories will be o rganised fo r micro - and nano -encapsulation, and and Bioinfor m atics C entre 5 existing laboratories will be upgra d ed through acquisition of equipment, Ob j ectiv e 4. I mprovin g visibility, mobility & co - operatio n with in ER A thr o ug h pr o m o tion o f W P HC acc o mplis h m e nt s an d c om petitiv e adv a ntages 72 presentations on 41 international co n fe rences, attending national confere n ces setting up and m aintaining WP H C web -p age creating p a rtnerships and joint project w riting promotion through brochure s, n e w s briefings (TV, rad io, new s, internet)

5 Operational & Management structure of the Project - simplified Pert diagram EC Project Officer Project Advisory Committee WULS Management & Administration WULS Co-ordinator & Project Management Team Project Steering Committee The Project: Warsaw Plant Health Initiative (WPHI) Work Package Leaders WPHC research groups & Project core thematic Work Packages WP 1. Upgrade of the INSTITUTIONAL ENVIRONMENT WP 2. Upgrade of ENTOMOLOGY research teams WP 3. Upgrade of HORTICULTURE research teams WP 4. Upgrade of MICRO-ECOLOGY research teams WPHI Partnership (collaborating institutions) WP 5. Upgrade of PATHOLOGY research teams WP 6. Upgrade of FUNCTIONAL GENOMICS research teams

6 Warsaw Plant Health Initiative - Partnership QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. Source: w.lib.utexas.edu/ maps/cia07/eu ropean_union_sm_2007.g if -University/research entity - Business entity

7 Doświadczenia związane z przygotowaniem wniosku

8 Etapy pracy nad projektem deadline , 17:00

9 Etap I: Działania wstępne Decyzja uczestnictwa, tworzenie koncepcji (2,5 miesiąca) (głównie inicjator projektu - Project Leader) Studiowanie dokumentacji REGPOT i rozpoznanie zasad konkursu, tworzenie wstępnej koncepcji projektu, analiza atutów i szans, przygotowanie planu pracy nad projektem w internecie ukazala sie dokumentacja edycji konkursu dyskusja z Dziekanem Wydzialu oraz szefami wiodących Katedr (entomologia, genetyka), decyzja o przystąpieniu do konkursu ustalenie składu jednostek uczestniczących oraz desygnowanie Project Leadera oraz WP Leaders) Przygotowanie - wstępnej koncepcji projektu i jego struktury - szacunkowej kalkulacji średnich kosztów dla głównych rodzajów działań (workshop, conference participation, staff exchange visit etc.) - zadań oraz szczegółowych instrukcji dla WP Leaders

10 Etap II: Gromadzenie budulca Zespołowo i demokratycznie (1,5 miesiąca) (Project Leader + WP Leaders & research teams) Kompletowanie dossier (o uczelni, wydziale, grupie aplikującej, CV głównyh uczestników, listy publikacji, projektów, osiągnięć) Wykonanie wstępnej analizy SWOT w zespołach (WP) mobilizacja partnerów zagranicznych przez poszczególne WP Przygotowanie planu pracy dla WP w ramach działań wspieranych przez REGPOT (eligible actions) i wstępnie przydzielonych kwot Ten etap trwał od połowy października do końca listopada 2010

11 Etap III: Pisanie wniosku nie całkiem demokratycznie (Project Leader) Około 15 listopada (3 tyg. Przed deadline ) Project Leader został upoważniony przez zespół do: Przygotowania ostatecznej analizy SWOT Arbitralnej selekcji i konsolidacji wspólnie zebranego materiału, i napisania spójnej aplikacji (wniosku), przy minimalnych tylko konsultacjach z WP Leaders

12 Negocjacje Przestrzegać terminów deadlines, Uzbroić się w cierpliwość! Zdefiniować flexibility rules and limits

13 Przygotowując projekt.

14 Ważne relacje - opisane explicite! Cele projektu ZGODNE z ogólnymi celami projektów capacities oraz strategią rozwoju nauki we Wspólnocie Europejskiej Work Plan wynikający bezpośrednio ze słabości ujawnionych w analizie SWOT Proponowane środki naprawcze - działania zgodne z eligible actions dla REGPOT

15 Ważne aspekty taktyczne Prezentując nasz potencjał gramy TYLKO najmocniejszymi kartami Udokumentowany dorobek i pozycja wybranych lokomotyw - najlepsze zespoły i osoby Ujawnione słabości - podstawa i uzasadnienie projektu - muszą być NAPRAWIALNE przy pomocy proponowanych działań Konieczny wiarygodny pomysł co dalej po zakończeniu grantu - wizja DALSZEGO funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

16 Główne części aplikacji: (5 points) Scientific and/or technical quality, relevant to the topics addressed by the call niekochane przez badaczy cześci projektu (5 points!!) Implementation (5 points!!!!) Impact (TOTAL possible - 15 points!) (winning proposals co najmniej 14,5!!!)

17 Dziekuję za uwagę, Powodzenia w przygotowaniu aplikacji REGPOT

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica cena: 10 zł (w tym VAT 0%) Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 1 (12) 2008 nr 1 (12) 2008 r. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 4. Formularz B Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo