Aktywność polskich. organizacji pozarządowych. na szczeblu europejskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywność polskich. organizacji pozarządowych. na szczeblu europejskim"

Transkrypt

1 Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim Paweł Świeboda, Prezes, demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Paweł Zerka, Analityk, demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa, listopad

2 Spis treści Wstęp Organizacje pozarządowe i wolontariat w Polsce i za granicą Działanie NGOsów na szczeblu UE Polskie NGOs o aktywności na szczeblu europejskim NGOs a Prezydencja Rekomendacje Bibliografia Aneks

3 Wstęp Cel ekspertyzy Przedmiotem ekspertyzy jest aktywność polskich organizacji pozarządowych (NGOs) na szczeblu europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na proces decyzyjny w Unii Europejskiej (UE). Zgromadzone dane mają służyć do realizacji dwóch celów. Po pierwsze, mają pozwolić na sformułowanie rekomendacji dla administracji co do wykorzystania potencjału krajowych NGOsów podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Silny nacisk położony został na aktywność europejską tych organizacji, które działają w obszarach związanych z prawdopodobnymi priorytetami polskiego przewodnictwa, aczkolwiek badania objęły również te NGOs, których obszar działania nie pokrywa się bezpośrednio z tymi priorytetami. Dodatkowo, zbadany został wolontariat jako instrument, który mógłby zostać wykorzystywany przez NGOs podczas polskiej Prezydencji. Po drugie, ekspertyza ma pomóc polskim NGOsom w rozwoju działalności na szczeblu europejskim, poprzez zademonstrowanie sposobów rozpoczęcia lub rozwoju takiej aktywności, korzyści z nią związanych oraz potencjalnych źródeł finansowania. Ekspertyza wpisuje się w harmonogram przygotowań polskiej administracji do sprawowania Prezydencji w Radzie UE. W ramach tych przygotowań, administracja publiczna dąży do ustanowienia mechanizmów współpracy z sektorem pozarządowym w zakresie przygotowania Prezydencji, co z jednej strony ma pomóc rządowi w skuteczniejszej realizacji priorytetów, a z drugiej strony służyć rozwojowi trzeciego sektora w Polsce. Polski rząd rok temu podjął pierwsze działania mające na celu nawiązanie współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania Prezydencji. W 2008 r. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) zlecił Instytutowi Spraw Publicznych przygotowanie ekspertyzy pt. "Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym", która została opublikowana w tym samym roku. Z kolei w lipcu 2009 r. UKIE 3

4 zaprosił przedstawicieli ok. 30 NGOsów na spotkanie, które miało zapoczątkować współpracę Urzędu z trzecim sektorem w zakresie prowadzenia działań informacyjnych na temat polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Podczas spotkania przedstawiono założenia strategii komunikacyjnej, które w części miałyby być realizowane przez organizacje, na zasadzie konkursów. We wrześniu, podczas Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyła się debata Polska Prezydencja w Radzie UE w 2011 perspektywy współpracy III sektora i administracji publicznej. Zarówno biorący w niej udział urzędnicy UKIE, jak i przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP), zapewniali o chęci i gotowości do współpracy, aczkolwiek strona pozarządowa, nie do końca zadowolona z dotychczasowej współpracy, postulowała stworzenie bardziej interaktywnej formy dialogu. W międzyczasie, UKIE zlecił NGOsom przygotowanie szeregu ekspertyz na tematy dotyczące współpracy administracji i trzeciego sektora w kontekście Prezydencji. W grudniu 2009 r., zgodnie z jedną z rekomendacji zawartych w ekspertyzie ISP, UKIE we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zorganizuje konferencję "Współpraca administracji rządowej z trzecim sektorem w kontekście wyzwań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej". Podczas tego wydarzenia, poza prezentacją wyników ekspertyz, ma zostać rozwinięty dialog między administracją a NGOsami, a także wypracowane założenia stałej współpracy między nimi. Niniejsza praca stanowi, pod wieloma względami, rozwinięcie ekspertyzy ISP z 2008 r. Zadaniem tamtej ekspertyzy było "sformułowanie rekomendacji dla polskiej administracji państwowej, jak należy włączyć sektor pozarządowy w proces przygotowania i przeprowadzenia Prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r.". Jednym z jej głównych wniosków była potrzeba wykorzystania kontaktów polskich NGOsów z partnerami zagranicznymi i ich doświadczenia w dziedzinie europejskiej. W niniejszej ekspertyzie pogłębiamy to zagadnienie, badając jakie konkretnie doświadczenia mają polskie NGOs we wpływaniu na unijny proces decyzyjny, a także czy i w jakim zakresie utrzymują kontakty z zagranicznymi NGOsami. Analiza ta ma pozwolić na sformułowanie przez administrację publiczną strategii działań w zakresie promocji priorytetów polskiej Prezydencji. 4

5 Definicje Temat ekspertyzy wymaga wyjaśnienia zawartych w nim podstawowych pojęć: organizacja pozarządowa oraz aktywność na szczeblu europejskim, a także związanych z nimi kategorii wolontariatu i lobbingu. Aktywność na szczeblu europejskim została zdefiniowana jako: Wywieranie wpływu na stanowienie prawa na szczeblu UE oraz kształt realizowanej polityki, zarówno bezpośrednio (np. poprzez udział w konsultacjach i przedkładanie rekomendacji), jak i pośrednio (np. poprzez media); i/lub współpraca z NGOsami z innych krajów europejskich. W związku z nadchodzącą Prezydencją Polski w Radzie UE, tę krótką listę uzupełni jeszcze jeden rodzaj aktywności: Promowanie polskiej Prezydencji i jej priorytetów w innych krajach europejskich. Z punktu widzenia polskiego prawa 1, trzeci sektor obejmuje różnorodne podmioty: fundacje, kościoły, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe i inne. Mówiąc o organizacjach pozarządowych, z reguły mamy na myśli fundacje oraz stowarzyszenia. Pierwsze z nich działają na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, natomiast drugie na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia mają z założenia umożliwić obywatelom równe, bez względu na przekonania, prawo czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań. Z kolei fundacje są tworzone w celu realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. W niniejszej ekspertyzie za NGOs uznajemy fundacje i stowarzyszenia. Kategorię NGOs stosujemy wymiennie z kategorią trzeci sektor. 1 art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5

6 Próbując lepiej umiejscowić działalność organizacji pozarządowych, warto odwołać się do koncepcji trójkąta, zgodnie z którą trzeci sektor obejmuje tę część przestrzeni publicznej, która znajduje się pomiędzy państwem, rynkiem i społeczeństwem obywatelskim, oddzielając się od każdej z tych sfer pod pewnym względem: W przeciwieństwie do rynku, na którym obowiązuje zasada maksymalizacji zysku, NGOs są organizacjami non-profit; W przeciwieństwie do niesformalizowanego społeczeństwa obywatelskiego, trzeci sektor charakteryzuje się formalizacją działań; Wreszcie, w odróżnieniu od sfery państwowej, trzeci sektor nie jest kierowany odgórnie. Takie umiejscowienie wyklucza z zakresu naszych zainteresowań organizacje działające na styku dwóch spośród tych trzech stref (m.in. samorządy, grupy nacisku, związki zawodowe oraz zrzeszenia pracodawców, pracobiorców czy konsumentów). Jest to o tyle istotne, że największą wśród polskich podmiotów aktywność lobbingową na poziomie UE przejawia Konfederacja Pracodawców Lewiatan, czyli zrzeszenie pracodawców, którego z założenia za NGO nie uznajemy, a tym samym nie opisujemy jego działalności w niniejszej ekspertyzie. Z uwagi na cel ekspertyzy, niezbędne było zawężenie kategorii NGO w celu uzyskania grupy celowej, która stanowiłaby właściwy obiekt badań. Ponieważ badanie dotyczy aktywności organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim, lista NGOsów została zawężona do tych, które taką aktywność faktycznie przejawiają, powinny przejawiać, lub w przypadku organizacji infrastrukturalnych- wspierają ją lub mogłyby ją wspierać. Dla potrzeb badań, NGOs podzielone zostały na cztery grupy (think-tanki, organizacje infrastrukturalne i grantowe, organizacje parasolowe oraz organizacje nastawione na działanie), według tego, która z ról jest w danym przypadku dominująca. Odwołano się do następujących modeli wzorcowych: Think-tanki to organizacje eksperckie, których główne działanie polega na przygotowywaniu analiz i ekspertyz, organizacji konferencji eksperckich 6

7 oraz komentowaniu i kształtowaniu zmian w polu ich zainteresowań. Pracują zwykle w bliskiej współpracy z administracją publiczną i/lub biznesem i wykazują duże otwarcie na współpracę zagraniczną. Przykłady: demoseuropa-centrum Strategii Europejskiej, Fundacja CASE, Instytut Spraw Publicznych. Organizacje nastawione na działanie zatrudniają mniej ekspertów, za to częściej korzystają z pomocy wolontariuszy. Ich działanie skupia się zwykle na projektach lokalnych, choć czasem realizują duże międzynarodowe projekty (np. akcje humanitarne). Rzadziej współpracują z organizacjami zagranicznymi, choć niektóre organizacje należą do międzynarodowych sieci. Przykłady: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, LAMBDA. Organizacje parasolowe skupiają grupę powiązanych tematycznie lub zadaniowo NGOsów, które dzięki uczestnictwu w większej organizacji parasolowej mogą zwiększyć swój wpływ na zapadające decyzje, a zarazem wymieniać doświadczenia z innymi organizacjami, zarówno w Polsce jak i za granicą. Przykłady: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Grupa Zagranica, Koalicja KARAT. Organizacje infrastrukturalne i grantowe skupiają się na funkcjonowaniu III sektora. Działanie organizacji infrastrukturalnych polega na organizacji szkoleń dla NGOs, promowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie działania NGOs, a także badaniu i kształtowaniu otoczenia, w jakim działają NGOs. Ich działanie koncentruje się na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. Organizacje grantowe pośredniczą w przyznawaniu NGOsom środków finansowych na rozwój i realizację projektów. Organizacje często łączą obie funkcje. Przykłady: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Szpitalna. Podział ten nie jest doskonały pod względem metodologicznym, ale pozwala na względnie skuteczne odzwierciedlenie różnorodności panującej w trzecim sektorze. Dzięki temu rozróżnieniu, nasze badania objęły swoim zasięgiem szeroki wachlarz organizacji różnego typu. 7

8 Lista NGOs, z przedstawicielami których przeprowadziliśmy wywiad, uległa kolejnemu zawężeniu ze względu na dyskutowane przez polski rząd priorytety polskiej Prezydencji. Prawdopodobna lista priorytetów obejmuje: Budżet UE, Jednolity Rynek, Partnerstwo Wschodnie, Politykę Energetyczną, Strategię Morza Bałtyckiego oraz Obronność UE. Dlatego w badaniach poświęciliśmy szczególną uwagę organizacjom działającym m.in. w obszarach gospodarki i polityki wschodniej. Oprócz tego, uwzględniliśmy inne organizacje, których obszar działania jest niekoniecznie zbieżny z priorytetami polskiej Prezydencji, ale które przejawiają dużą aktywność międzynarodową (np. Polska Zielona Sieć; Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii; Helsińska Fundacja Praw Człowieka), lub są aktywne w obszarach uznawanych za ważne przez obywateli, dzięki czemu współpraca administracji z nimi przy okazji Prezydencji sprzyjałaby trwalszej aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego. Warto jeszcze raz podkreślić, że naszym celem nie był taki dobór NGOs, aby uzyskać grupę reprezentatywną dla III sektora. Przeciwnie, na samym początku zidentyfikowaliśmy takie organizacje, które przejawiają aktywność na szczeblu europejskim, zwłaszcza w obszarach priorytetów polskiej Prezydencji, i to od nich staraliśmy się uzyskać informacje na temat tej aktywności. Do określenia wolontariatu wykorzystaliśmy definicję proponowaną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i stosowaną przez Stowarzyszenie KLON/Jawor. Zgodnie z nią, wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie 2. Uregulowania prawne dotyczące wolontariatu przedstawiamy w Rozdziale 1. Wreszcie, rzecznictwo interesów (ang. lobbing) definiowaliśmy jako wywieranie wpływu na proces decyzyjny w organach władzy [tutaj: unijnych] w interesie określonych grup nacisku [tutaj NGOsów] 3. Warto podkreślić, że taka definicja jest pozbawiona negatywnej konotacji, która w Polsce towarzyszy lobbingowi w języku potocznym. 2 Baczko A., Ogrocka A., Wolontariat, Filantropia i 1% - raport z badań 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008 r., str. 3 3 Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing, sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 r., str

9 1. Organizacje pozarządowe i wolontariat w Polsce i za granicą Polska należy do grupy państw europejskich, w których istnieją nowoczesne i wciąż nowelizowane uregulowania prawne dotyczące organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Tym niemniej, potencjał NGOsów i wolontariatu jest niedoceniany, a przez to niewykorzystywany w stopniu zadowalającym. Z jednej strony, brakuje odpowiednich instrumentów finansowych, które wspierałyby stabilny rozwój trzeciego sektora w Polsce. Z drugiej strony, w społeczeństwie polskim w dalszym ciągu dominują stereotypy na temat NGOsów i wolontariatu, nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. Polska Prezydencja w Radzie UE w 2011 r. to doskonała okazja do tego, aby zmienić sposób patrzenia na trzeci sektor i wolontariat w Polsce i wprowadzić mechanizmy stabilnego wspierania ich rozwoju. Sprzyjają temu dwie wyjątkowe okoliczności: ustanowienie przez instytucje unijne 2011 roku Rokiem Wolontariatu 4, a także organizacja przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. Organizacje pozarządowe w Polsce i za granicą Uregulowania prawne. Działalność NGOsów regulowana jest w Polsce trzema aktami prawnymi: ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach; ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach, oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczególnie ta ostatnia ustawa wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu trzeciego sektora w Polsce, m.in. poprzez formalizację instytucji wolontariatu, wprowadzenie kategorii organizacji pożytku publicznego, ustanowienie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), wprowadzenie mechanizmu odpisów 4 Oficjalna decyzja w tej sprawie zapadła 27 listopada 2009 r., wraz z przyjęciem przez Radę UE wcześniejszej propozycji Komisji Europejskiej. 9

10 podatkowych 1% oraz zobowiązanie jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 5. Tym niemniej, ustawa z 2003 r. budzi skrajne emocje, podobnie jak jej planowana nowelizacja, aktualnie przygotowywana przez Sejm. Z jednej strony, z reguły pozytywnie oceniane jest zobowiązanie samorządów do rozwoju współpracy z NGOsami, powołanie RDPP, a także wprowadzenie mechanizmu 1% - który nie tylko stanowił ważne źródło utrzymania dla części organizacji, ale też przyczynił się do wzrostu świadomości społecznej na temat działania trzeciego sektora. Z drugiej strony, krytycznie oceniany jest status organizacji pożytku publicznego, który prowadzi do podziału NGOsów na lepsze i gorsze, utrudniając funkcjonowanie podmiotom, które tego statusu nie posiadają. Kontrowersje budzi też sposób uregulowania wolontariatu (o czym dalej) oraz brak regulacji procesu konsultacji społecznych. W tym momencie, w dużej mierze z inicjatywy środowiska pozarządowego, trwają prace nowelizacyjne nad ustawą. Charakterystyka trzeciego sektora. W 2008 r. było w Polsce zarejestrowanych ok. 67 tys. NGOsów (w tym 9 tys. fundacji i 58 tys. stowarzyszeń). Należy jednak pamiętać, że w Polsce, jak w wielu innych krajach (np. Francji) nie ma obowiązku wyrejestrowania organizacji. Zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia KLON/Jawor, "przy optymistycznym założeniu liczbę aktywnych organizacji można szacować na tys." 6 Co istotne, od 2003 r. obserwuje się trend spadkowy w rozwoju trzeciego sektora w Polsce. Przez to dochodzi do "starzenia się" tegoż sektora: w 2001 r. ponad połowa aktywnych NGOs miała mniej niż 5 lat, a tylko 8% miało więcej niż 15 lat; w 2008 r. udział ten wynosił odpowiednio 37% i 18,5%. Zmiana ta może świadczyć o pozytywnie ocenianej stabilizacji sektora. Z drugiej jednak strony, może też wskazywać na malejące zaangażowanie obywateli w działalność społeczną, a na taki właśnie trend wskazywałby malejący udział wolontariuszy w ogóle społeczeństwa. 5 Krajewska A., Sprawozdanie z dyskusji eksperckiej, [w:] "U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Grzegorz Makowski (red)., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 r., str Gumkowska M., Herbst J., "Polski sektor pozarządowy 2008", Stowarzyszenie KLON/Jawor, Warszawa 2008, str. 4 10

11 Za podstawowe charakterystyki polskiego trzeciego sektora, oprócz jego wciąż niedostatecznego rozwoju, uznaje się rozwarstwienie i niedofinansowanie. W 2007 r., najbogatsze 5% NGOsów rozporządzało 70-80% dochodów całego sektora. Jednocześnie, zła sytuacja finansowa oraz trudności w zdobywaniu funduszy przez większość organizacji uznawane były za najważniejszy problem dla rozwoju NGOsów (61% respondentów). W najlepszej sytuacji finansowej położone były organizacje wielkomiejskie (głównie działające w Warszawie), co można tłumaczyć tym, że działają w środowisku bardziej sprzyjającym NGOsom, zwłaszcza pod względem kulturowym/mentalnościowym, a także mają łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania (z racji gęstszej sieci kontaktów; łatwiejszej możliwości dotarcia do decydentów; oraz średnio lepszej znajomości języków obcych). To właśnie te bogate, warszawskie organizacje przejawiają, jako nieliczne w Polsce, jakąkolwiek aktywność na poziomie europejskim. To także w wielkich miastach, głównie w Warszawie, mają siedzibę think-tanki, z natury znacznie od pozostałych NGOsów aktywniejsze na szczeblu międzynarodowym. Tym niemniej, doświadczenia innych krajów pokazują, że mniejsze organizacje spoza metropolii także mogą włączyć się w aktywność na poziomie międzynarodowym, niekoniecznie bezpośrednio, ale np. poprzez organizacje parasolowe kolejnych szczebli (lokalne, regionalne, krajowe). Dlatego, oceniając zaangażowanie polskich NGOsów na poziomie międzynarodowym, nie można z góry zakładać, że taką aktywnością mogą być zainteresowane wyłącznie organizacje duże, bogate, z większych miast, głównie think-tanki. Inne organizacje także mogą i powinny zostać włączone w sieć aktywności międzynarodowej, jednakże problemem jest stosunkowo słaby rozwój sieci NGOsów w Polsce. Na poszczególnych szczeblach niewiele jest organizacji parasolowych, które łączyłyby polski trzeci sektor w jeden spójny system. Polska Prezydencja może zmotywować polskie NGOs do wzmożonego sieciowania i konsolidacji sektora, pod warunkiem jednak, że polski rząd faktycznie pozwoli organizacjom na udział w przygotowaniu i realizacji Prezydencji, natomiast NGOs wykażą zainteresowanie uczestnictwem w tym przedsięwzięciu. 11

12 Dialog administracji z trzecim sektorem. Dialog pomiędzy administracją a sektorem pozarządowym, mimo wejścia w życie ustawy z 2003 r., jest w Polsce wciąż słabo rozwinięty, co wynika zarówno z braku adekwatnej otwartości po stronie administracji i NGOsów, jak i z niewystarczającego stopnia konsolidacji trzeciego sektora. Co prawda, jak odnotowano w 2008 NGO Sustainibility Index 7, NGOs coraz częściej zgłaszają własne opinie i propozycje na różnych etapach procesu ustawodawczego; te jednak rzadko kiedy są one uwzględniane przez polityków. Wina leży w części po stronie NGOsów, gdyż tworzą one konkurencyjne koalicje branżowe w konkretnych sprawach, przez co decydenci wolą nie uwzględniać propozycji żadnej z rywalizujących stron. Jednakże, nie ulega wątpliwości, że zachowanie NGOsów byłoby inne, gdyby istniała stała platforma dialogu pomiędzy administracją a trzecim sektorem, np. w każdym z ministerstw. Tej luki, niestety, nie wypełnia Rada Działalności Pożytku Publicznego, powołana na mocy ustawy z 2003 r. i będąca organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W jej skład wchodzą, co prawda, przedstawiciele trzeciego sektora, ale ich wyboru dokonuje minister spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje co oznacza, że przedstawiciele mniejszych lub mniej znanych organizacji nie mają praktycznie szans uczestnictwa w Radzie. Poza tym, kompetencje Rady są dość okrojone, ograniczając się do zagadnień, których dotyczy ustawa z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podobnie, nie zapełnia tej luki Parlamentarny Zespół do spraw Dialogu Obywatelskiego, działający od 2006 r. (do 2008 r. noszący nazwę Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi). Jego rola ogranicza się do wymiany informacji pomiędzy dwiema stronami. Wreszcie, przedstawiciele NGOsów bardzo źle oceniają konsultacje społeczne 8, gdyż NGOsom daje się zbyt mało czasu na przygotowanie, a ich stanowisko raczej przyjmuje się do wiadomości aniżeli NGO Sustainibility Index, for Central and Eastern Europe and Eurasia, United States Agency for International Development, VI 2009 r., str , (11 XI 2009 r.), 8 M. Arczewska, My i oni razem? Wpływ organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 r., str

13 uwzględnia w procesie decyzyjnym. Podsumowując, jak wynika z badań dr Magdaleny Arczewskiej, W Polsce brak zinstytucjonalizowanych form dialogu obywatelskiego. Nawet jeżeli na przestrzenie ostatnich lat podejmowane są próby jego implementacji, to wśród liderów sektora pozarządowego ugruntowało się przekonanie, że jedynie indywidualne kontakty z decydentami i nieformalny lobbing przynoszą zamierzone skutki 9. Brakuje forum dialogu, w ramach którego administracja omawiałaby z NGOsami propozycje i projekty dotyczące szerszego spektrum tematów, np. reform gospodarczych, polityki zagranicznej czy ochrony środowiska. W ramach przygotowań do polskiej Prezydencji, Pełnomocnik Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE (dalej zwany Pełnomocnikiem ds. Prezydencji) zapowiada stworzenie stałej platformy współpracy między administracją a trzecim sektorem. Wciąż jednak nie wiadomo, na czym owa współpraca miałaby polegać i czy jedno forum dialogu byłoby rozwiązaniem pożądanym. Być może, w dłuższym okresie, o wiele skuteczniejsze byłoby wprowadzenie platform dialogu przy każdym z ministerstw na wzór forum działających przy poszczególnych Dyrektoriatach Generalnych Komisji Europejskiej. Polskie NGOs na tle innych krajów. Polska należy do grupy tych państw, w których obowiązują nowoczesne regulacje dotyczące trzeciego sektora; co więcej, w dużej mierze pod presją NGOsów, są one obecnie nowelizowane w celu ich udoskonalenia. Rozwiązania zastosowane w Polsce różnią się od tych zastosowanych gdzie indziej, co jednak tłumaczyć należy odmiennymi uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi. Niemal w każdym kraju nieco inna jest definicja organizacji pozarządowej, różne też są modele współpracy trzeciego sektora z administracją. W modelu angielskim podmioty sektora niezależnego (obejmującego podmioty non-profit i for-profit) konkurują ze sobą na zasadzie wolnorynkowej o realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Z kolei w modelu niemieckim relacje administracji z sektorem pozarządowym 9 Ibidem, str

14 przyjmują ramy korporacyjne, a podmioty społeczne mają -zgodnie z zasadą pomocniczości- pierwszeństwo w realizacji usług społecznych przy wykorzystaniu funduszy publicznych. Jak stwierdza dr Marek Rymsza, polski model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, wyłaniający się z UDPP, zawiera elementy obu konkurencyjnych porządków, co stanowi jego mocną stronę 10. Z jednej strony, podmioty sektora pozarządowego mają względne pierwszeństwo w ubieganiu się o realizację zadań pożytku publicznego; z drugiej strony przewidziano konkurencję między tymi podmiotami i dopuszczono zlecanie zadań w trybie przetargowym, jeśli jest to w stanie zapewnić większą efektywność. Tym niemniej, pomimo nowoczesnych uregulowań prawnych, sektor pozarządowy w Polsce jest nadal, w porównaniu do krajów zachodnich, słabo rozwinięty. Niestety, brakuje aktualnych danych porównawczych w tym zakresie, co wynika z trudności w zastosowaniu jednolitej metodologii. Wiarygodnych danych porównawczych dostarczają statystyki publikowane przez Uniwersytet John Hopkins. Według danych za okres , Polska była w ogonie Europy pod względem udziału zatrudnienia w organizacjach pozarządowych w stosunku do ogółu liczby osób aktywnych gospodarczo (0,6% w Polsce, natomiast 1,3% w Czechach, a ok. 8-9% w Holandii, Belgii i Irlandii). Z tysiącami NGOsów Polska wypadła blado na tle niewiele większej Francji, gdzie działa ponad milion stowarzyszeń skupiających 20 mln członków i 15 mln wolontariuszy; dodajmy, że dzięki istnieniu licznych organizacji parasolowych różnego szczebla trzeci sektor we Francji jest połączony w spójny system. Polska dobrze wypada na tle innych krajów dawnego bloku wschodniego. W rankingu NGO Sustainability Index , publikowanym przez United States Agency for International Development (USAID), Polskę wyprzeda jedynie Estonia. Na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, polski trzeci sektor okazuje 10 M. Rymsza, Standaryzacja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec trzeciego sektora, [w:] M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z. Wejcman, "Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa L. M. Salamon, S. W. Sokolowski, R. List, Global Civil Society. An Overview, The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies Center for Civil Society Studies, Baltimore NGO Sustainibility Index, op.cit. 14

15 się wyjątkowo silny, rozwinięty i sprawny, co oznacza, że jego rozwój zmierza we właściwym kierunku. Jednakże, nie należy zapominać, że polskie NGOs i polski trzeci sektor czeka jeszcze długa droga, abyśmy mogli porównywać się z krajami Europy Zachodniej. Dotyczy to także praktyki dialogu administracji z trzecim sektorem. W niektórych krajach NGOs są partnersko traktowane i wspierane w sposób instytucjonalny. Przykładowo, we Francji w każdym resorcie istnieją osobne komórki odpowiedzialne za kontakt z NGOsami, a administracja prowadzi regularne konsultacje merytoryczne z przedstawicielami trzeciego sektora. W Czechach rząd nie tylko wspiera instytucjonalnie czeskie organizacje, ale również dofinansowuje niektóre sieci międzynarodowe, do których należą czeskie think tanki (PASOS, EPD). Współpraca między rządem i trzecim sektorem odbywa się nie tylko z korzyścią dla organizacji pozarządowych (które mogą tą drogą wpływać na krajowe ustawodawstwo), ale też dla sprawności i jakości polityki państwa. Tym niemniej, budowa trwałej platformy współpracy wymaga determinacji, zaufania i chęci porozumienia, a tych w Polsce brakuje, niestety, z obydwu stron: administracji i sektora pozarządowego. Finansowanie aktywności NGOsów na szczeblu europejskim. Jak pokazujemy w trzecim rozdziale, finanse są jedną z głównych bolączek, z którą borykają się polskie NGOs. Organizacje napotykają na trudności ze sfinansowaniem działalności bieżącej, przez co często z góry skreślają możliwość zaangażowania się w jakąkolwiek aktywność na poziomie europejskim. Tymczasem, istnieją specjalne programy grantowe, których cele dopuszczają wsparcie europejskiej aktywności NGOsów. Przede wszystkim, dotyczy to Działania 2. Programu Europa dla Obywateli (ang. Europe for Citizens). Działanie 2. Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie obejmuje trzy poddziałania: 2.1. Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną; 2.2. Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim; 15

16 oraz 2.3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W ramach Poddziałań 2.1. i 2.2. organizacje mogą otrzymać wsparcie strukturalne w postaci dotacji operacyjnych częściowo pokrywających koszty działalności, natomiast Poddziałanie 2.3. dotyczy wspierania konkretnych projektów ( imprez lub projektów produkcji i realizacji ). Godnym naśladowania przykładem dla Poddziałania 2.3. jest grant uzyskany w lipcu 2009 r. przez Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych na projekt Civil Exchange Europe wspierający powstanie Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Krajowych (ang. European Network of National Associations, w skr. ENNA). W przypadku wszystkich Poddziałań w grę wchodzi konkretne i wiarygodne dofinansowanie, dlatego NGOs powinny bardziej zainteresować się programem EDO. Punktem kontaktowym Programu EDO w Polsce jest Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie 13. Szereg możliwości daje Program Młodzież w działaniu realizowany przez Komisję Europejską. Pozwala on na dofinansowanie wymiany młodzieży, inicjatyw młodzieżowych oraz projektów demokracji młodzieżowej (Akcja 1. Młodzież dla Europy), organizację Wolontariatu Europejskiego (Akcja 2.), wsparcie programów obejmujących młodzież krajów programu oraz krajów partnerskich (Akcja 3. Młodzież w świecie), dofinansowanie szkoleń i wymiany kadr (Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży) oraz wsparcie europejskiej polityki współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych (Akcja 5). Z punktu widzenia tematyki niniejszej ekspertyzy, szczególnie interesujące są: Akcja 4.3. Szkolenia, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i łączenie w sieci, pozwalająca na dofinansowanie partnerstw między NGOsami oraz dofinansowanie tzw. job shadowing, czyli wymiany dobrych praktyk poprzez wymianę wolontariuszy; a także Akcja 5.3. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, pozwalająca na organizację międzynarodowych spotkań na tematy dotyczące polityki młodzieżowej. Tym niemniej, poważnym ograniczeniem Programu Młodzież w działaniu jest o, że mogą z niego korzystać głównie organizacje zajmujące się, w jakimś stopniu, edukacją europejską i aktywizacją młodzieży na poziomie europejskim. 13 Na stronie znajdują się stosowne instrukcje, formularze i kalendarz składania wniosków. 14 Więcej informacji na stronie

17 Szukając wsparcia dla działań rzeczniczych i rozwoju współpracy zagranicznej, NGOs mogą aplikować do Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (w skr. CEE Trust) 15. Pośród projektów, które mogą zostać dofinansowane przez Fundusz, występuje rzecznictwo oraz budowanie partnerstw między NGOsami. Granty CEE Trust opiewają na kwoty od kilku tysięcy do nawet kilku milionów dolarów. Tym niemniej, organizacje ubiegające się o grant muszą wykazać, że ich projekt jest innowacyjny i w jakimś stopniu przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenia przejrzystości działania sfery publicznej, czy też integracji marginalizowanych grup społeczeństwa. Niestety, procedury są dość skomplikowane, a dokumenty muszą być napisane w języku angielskim co może zniechęcać szereg NGOsów. Natomiast nie wydaje się możliwe wykorzystanie, w celach objętych niniejszą ekspertyzą, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Jest on ukierunkowany raczej na wspieranie partnerstwa między administracją a organizacjami pozarządowymi, a pośród celów szczegółowych nie uwzględniono wsparcia dla działań rzeczniczych na poziomie europejskim ani dla rozwoju współpracy z zagranicznymi NGOsami 16. Polskie NGOs nie będą też mogły korzystać z uwzględniającego takie projekty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (Mechanizm Norweski), gdyż ten obowiązuje tylko do 2010 r. Wreszcie, projektów tego typu nie można -na tę chwilę- finansować z Programu Wspieranie Organizacji Pozarządowych ścieżka EURO-NGO+ działania rzecznicze realizowanego przez Program Europejski OFOP, a finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ten służy wzmacnianiu wpływu sektora pozarządowego na system wdrażania funduszy europejskich w Polsce i ułatwianiu dostępu do Funduszy Europejskich organizacjom pozarządowym. Aby znaleźć źródła finansowania dla swoich projektów, w tym tych 15 Więcej informacji na stronie 16 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego kapitał ludzki , Narodowa Strategia Spójności, a_1_6_2009_pokl.pdf (1 XII 2009 r.). Organizacji pozarządowych dotyczy Priorytet 5. Dobre Zarządzanie, Punkt 5.4. Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałania Wsparcie Systemowe dla Trzeciego Sektora, oraz Rozwój Dialogu Obywatelskiego. 17

18 obejmujących działania rzecznicze i rozwój współpracy międzynarodowej, NGOs powinny dokładnie śledzić oferty prywatnych funduszy grantodawczych, a także zmiany w funduszach publicznych, krajowych i unijnych. Najświeższe informacje w tym względzie publikowane są na stronach oraz Wolontariat w Polsce i za granicą Uregulowania prawne. Wolontariat w Polsce został uregulowany ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednakże, podobnie jak cała ustawa, tak i formalizacja instytucji wolontariatu bywa oceniana skrajnie 17. Popularność wolontariatu w Polsce. Wolontariat jest w Polsce nie tylko mało, ale też coraz mniej popularny. Jak wskazują badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, w 2008 r. tylko 11,3% Polaków angażowało się w pracę wolontariacką 18, czyli niewiele więcej niż w 2001 r., gdy wskaźnik ten wyniósł 10%. Należy podkreślić, że między 2001 a 2005 r. odnotowano dodatni trend, którego przejawem było aż 23,2%-owe zaangażowanie Polaków w pracę wolontariacką w 2005 r. Natomiast od 2005 r. tendencja odwróciła się, a udział wolontariuszy w ogóle populacji wrócił w okolice poziomu z 2001 r. W 2008 r., 44% NGOsów deklarowało, że korzysta z pomocy wolontariuszy, jednakże aż 51% skarżyło się na ich niedostatek. Malejące zaangażowanie Polaków w pracę wolontariacką można po części tłumaczyć zmianami na rynku pracy. Część młodych ludzi, którzy w Polsce tradycyjnie stanowią główny trzon wolontariuszy, dzisiaj albo znajduje pracę w nowo-powstających firmach, albo wyjeżdżają w jej poszukiwaniu za granicę (tak przynajmniej tłumaczono wyraźny spadek liczby wolontariuszy w 2007 r.), a zatem nie mają już czasu na pracę wolontariacką inaczej niż w latach , gdy w Polsce panowała recesja, a zarazem nie można było swobodnie 17 A. Krajewska, op. cit., str (8 XI 2009 r.) 18

19 wyjeżdżać do pracy za granicę. Warto też pamiętać o tym, że na początku XXI w. wolontariat był silnie promowany przez Komisję Europejską, a także polski rząd, jako sposób na bezrobocie wśród młodych ludzi. Dzisiaj stosowanie takiego argumentu nie jest już tak skuteczne, jak wówczas. Pod względem rozwiązań prawnych dotyczących wolontariatu, Polska - słowami jednego z naszych rozmówców- mieści się w standardzie rozwiązań europejskich. Tym niemniej, znacznie odbiegamy od reszty Europy jeśli chodzi o faktyczne zaangażowanie obywateli w pracę wolontariacką. Jak wskazują badania European Social Survey z 2007 r., przywoływane przez serwis 19, pod tym względem Polska znajduje się na szarym końcu Europy, wyprzedzając jedynie Bułgarię, a ustępując takim krajom z naszego regionu, jak Słowacja czy Estonia. W Polsce jest trzy razy mniej wolontariuszy niż w Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii, a pięć razy mniej niż w przodującej w Europie pod tym względem Norwegii. Dodajmy, że powyższe statystyki nie zwracają uwagi na jeszcze jedną właściwość wolontariatu w Polsce: niewielką ilość godzin przeznaczanych na pracę wolontariacką. W Polsce nie tylko mało osób angażuje się w wolontariat, ale też te, które się angażują, poświęcają tej aktywności niewiele czasu w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Tym niemniej, wysoki wskaźnik wolontariatu z 2005 r., a także udane doświadczenia polskich organizacji pozarządowych z okresu kampanii przedreferendalnej w 2003 r., wskazują na pewien potencjał, który można zagospodarować. Szansę na popularyzację wolontariatu stwarzają Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO2012 oraz ustanowienie roku 2011 Rokiem Wolontariatu przez instytucje unijne. Zarówno administracja, jak i organizatorzy turnieju, będą prawdopodobnie dążyli do jak największego zaangażowania wolontariuszy podczas wydarzeń w 2011 i 2012 roku, wzorem poprzednich Prezydencji i organizatorów mistrzostw. Wolontariat a Prezydencja. Zważywszy, że rok 2011 będzie Rokiem Wolontariatu, trudno wyobrazić sobie, aby polska Prezydencja mogła nie 19 Ibidem 19

20 włączyć wolontariatu do listy swoich priorytetów. Nie tylko dlatego, że byłoby to negatywnie postrzegane przez inne kraje, organizacje i społeczeństwo międzynarodowe, ale także dlatego, że nie leżałoby to w interesie polskiego rządu. Po pierwsze, doświadczenia m.in. Słowenii, Francji i Czech pokazują, że dzięki włączeniu wybranego aspektu wolontariatu do listy priorytetów Prezydencji, nawet drugoplanowych, administracja zyskuje przychylność organizacji pozarządowych, w tym bezcenne wsparcie ze strony ich międzynarodowych sieci (np. Centre Européen du Volontariat), co automatycznie ułatwia promocję Prezydencji za granicą i poprawia jej ocenę w oczach obywateli innych krajów. Po drugie, pomoc wolontariuszy będzie kluczowa podczas EURO 2012 (realizacja tego typu imprez zazwyczaj odbywa się przy dużym ich zaangażowaniu), dlatego byłoby wyjątkowym marnotrawstwem, gdyby administracja nie wykorzystała okazji, jaką na promocję wolontariatu stwarzają jednocześnie Europejski Rok Wolontariatu i polska Prezydencja. Wreszcie, po trzecie, Polska ma się czym pochwalić przed innymi krajami: mamy nowoczesną ustawę regulującą działanie trzeciego sektora, oryginalne i skuteczne inicjatywy NGOsów (np. portal ngo.pl), a poza tym przygotowujemy innowacyjne rozwiązania z zakresu Ekonomii Społecznej. Dodajmy jeszcze, że poprzedzająca nas Prezydencja węgierska planuje organizację konferencji o wolontariacie dla krajów Grupy Wyszehradzkiej; warto, aby polska Prezydencja kontynuowała tę inicjatywę, np. organizując analogiczną konferencję, ale dla wszystkich krajów UE. Planując wykorzystanie wolontariatu podczas przygotowań i obsługi Prezydencji, administracja publiczna musi pamiętać, że wolontariat to tylko środek pomocniczy, który nie może być traktowany jako główny instrument. Automatyczne łączenie kategorii wolontariatu z kwestią zaangażowania NGOsów w Prezydencję zdradzałoby brak zrozumienia dla zasad funkcjonowania trzeciego sektora. Jak zauważają autorzy raportu Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym, W świadomości pracowników administracji publicznej utrzymuje się błędne przekonanie, że organizacje działają charytatywnie, ponieważ pracownicy 20

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA?

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? STYCZEŃ 2011 ISSN 1689-9873 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? Wstęp Prezentowany brief programowy ma na celu przedstawienie kondycji polskiego sektora pozarządowego po dwudziestu

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Poznań, wrzesień 2013 Niniejszy dokument został opracowany przez zespół w składzie: Monika Szelągiewicz, Adrianna Brzostowska, Magdalena Krysińska-Sowa, Maria

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Prawo a partycypacja publiczna

Prawo a partycypacja publiczna Prawo a partycypacja publiczna Dyktat czy debata - Prawo a partycypacja publiczna Partnerzy projektu: Bilans monitoringu 2012 Patronat medialny: pod redakcją Pauliny Sobiesiak-Penszko Prawo a partycypacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo