Mateusz Kędzierski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mateusz Kędzierski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 Mateusz Kędzierski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego,,Stan stosunków międzynarodowych na świecie i w Europie nigdy nie powinien być oglądany jak fotografia, zawsze natomiast jak film. Jego istotą jest bowiem zmienność w czasie. Twierdzenia prawdziwe, lub co najmniej godne przemyślenia w danej epoce, głoszone w innej, stają się przejawem braku orientacji w rzeczywistości. 1 Historia i polityka międzynarodowa na przestrzeni ostatnich lat nie tylko nie zatrzymały swego biegu, lecz ponownie przyspieszyły, stawiając również przed Polską nowe wyzwania. Dla zrozumienia i sprostania im, a także wykorzystania rysujących się możliwości należy najpierw zdać sobie sprawę z obecnych warunków oraz wytyczyć główne kierunki, w których powinna się rozwijać polska polityka zagraniczna w najbliższych dziesięcioleciu. Nieustannie toczące się koło historii, przykryte zostało w ostatnim dwudziestoleciu zasłoną odprężenia, które miało miejsce po upadku bloku komunistycznego.,,zamiast potraktować rozpad Związku Radzieckiego jako szansę na rozszerzenie strategicznego zasięgu starego kontynentu, Europejczycy uznali ten fakt za okazję do zainkasowania pokaźnych korzyści z pokoju. W ich oczach upadek Związku Radzieckiego nie wyeliminował po prostu strategicznego przeciwnika; w pewnym sensie wyeliminował potrzebę prowadzenia geopolityki. 2 Obecnie następuje natężenie wcześniej powstałych napięć w ładzie międzynarodowym połączone z szybką zmianą układu sił. Jednym z elementów owej zmiany, obok konsekwencji ataków na WTC w 2001 roku czy wojny rosyjsko-gruzińskiej z roku 2008, stał się niewątpliwie kryzys finansowy, a następnie gospodarczy, który dotknął świat w przeciągu ostatnich dwóch lat. Obserwowane przez nas kluczowe przesunięcia na światowej szachownicy sprowadzają się do kilku obszarów. 1. Wzrost znaczenia gospodarczego, politycznego oraz kulturalnego nowych potęg grupy BRIC. Ekspansja ma miejsce zarówno na polu ekonomicznym czy kulturowym 3, jak też technologicznym Zachwianie dominacji Stanów Zjednoczonych w światowej polityce, przesunięcie się punktu ciężkości polityki amerykańskiej z Europy w stronę Azji, a przez to osłabienie antagonizmu amerykańsko-rosyjskiego oraz zagrożenie ograniczeniem parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych nad Europą. 3. Usztywnienie polityki Federacji Rosyjskiej wobec byłych państw członków ZSRS oraz innych krajów bloku komunistycznego na polu politycznym, a także gospodarczym. Redefinicja polityki kremlowskiej względem Zachodu Rosja przejawia chęć kształtowania światowego ładu wraz ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską, przy jednoczesnej próbie przejęcia inicjatywy oraz zagwarantowania swoich interesów na terenie byłego ZSRS. 5 1 P. Żurawski vel Grajewski, Dynamizm geopolityki. Porównanie położenia międzynarodowego II i III Rzeczypospolitej; Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, 21/07/2009; ; data dostępu 02/01/ R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2003, s Por. China takes centre stage, The Economist, 31/03/2009; data dostępu 07/04/2009; The Beijing consensus is to keep quiet, The Economist, 06/05/2010; data dostępu 12/05/ Por. A. Gradziuk, Transfer technologii w stosunkach gospodarczych Chińskiej Republiki Ludowej z Unią Europejską, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Nr 10, Warszawa, styczeń Por. M. Kaczmarski, Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu, Ośrodek Studiów Wschodnich, Raport OSW, Warszawa grudzień 2009.

2 4. Zmiany w strukturze oraz funkcjonowaniu Unii Europejskiej będące wynikiem wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, a także spowodowane kryzysem ekonomicznym i jego politycznym wymiarem. 6 Podstawowym zadaniem polityki zagranicznej każdego państwa, a w tym Rzeczypospolitej Polskiej, powinno być polepszanie wizerunku kraju, szerzenie jego kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrona interesów ekonomicznych. Zwłaszcza ten ostatni element wydaje się niezwykle istotny we współczesnym świecie, kiedy konflikty międzynarodowe coraz częściej przyjmują formę wojen ekonomicznych. Również przez ten pryzmat trzeba postrzegać polskich polityków i dyplomatów, uważając ich nie tylko za przedstawicieli państwa polskiego, ale także za reprezentantów gospodarczych interesów Polski. Należy jednak pamiętać, że praktycznym wskaźnikiem jakości tej reprezentacji [reprezentacji politycznej M.K.] jest realizacja i ochrona ekonomicznych interesów państwa. Współczesna dyplomacja jest w dużym stopniu dyplomacją gospodarczą! 7 Większy nacisk w polskiej polityce zagranicznej oraz służbie dyplomatycznej, oprócz kwestii związanych z bezpieczeństwem czy kulturą polską, należy położyć zatem na rozwój ekonomiczny państwa, także poprzez wspieranie pozycji poszczególnych reprezentujących rodzime interesy gałęzi biznesu. Niewątpliwie najważniejszym obszarem działań polskiej dyplomacji we wspomnianym okresie pozostanie Unia Europejska. Wyodrębniłbym kilka kluczowych dla Polski pól, zarówno w czasie naszego przewodnictwa w roku 2011, jak również po tym okresie. Zasadnicze dla polskiej polityki zagranicznej w perspektywie unijnej będą stosunki z najsilniejszym państwem na kontynencie, czyli Republiką Federalną Niemiec. Niemcy pozostają jednocześnie naszym najpotężniejszym partnerem handlowym, jednym z niewielu, jeśli nie jedynym, wśród krajów UE, które może ubiegać się o miano kraju posiadającego innowacyjną gospodarkę w skali globalnej 8. Jest to także państwo posiadające największy wpływ na kształt Unii Europejskiej i podejmowane w niej decyzje. Świadome kształtowanie polskiej polityki zagranicznej względem zachodniego sąsiada pozwoli na osiąganie większych korzyści z zajmowanej przez Polskę pozycji (gospodarki peryferyjnej pracującej na potrzeby innowacyjnej gospodarki niemieckiej), bez rezygnacji z własnych interesów, niekiedy sprzecznych z interesami niemieckimi. Polska powinna uznać za swój priorytet forsowanie na arenie unijnej większego udziału funduszy inwestycyjnych i infrastrukturalnych w wydatkach Unii, tak, aby walka z kryzysem finansowym nie oznaczała poszerzenia obszaru regulacji. 9 Zdecydowanie niekorzystnym dla Polski posunięciem byłoby wdrożenie programu intensyfikacji kontroli systemu bankowego, który w Polsce dzięki sprawnej działalności rodzimych organów (m.in. KNF-u) oraz niedorozwojowi i peryferyjności naszego rynku finansowego uchronił się przed problemami, które spotkały zachodnie grupy finansowe, a także całe państwa. Polska znajduje się w zupełnie innym stadium rozwoju i potrzebuje instrumentów stymulacji gospodarczej dostosowanych do swojej specyfiki ekonomicznej oraz społecznej (np. reformy finansów publicznych, a nie zamiast interwencjonistycznych). Kształtowanie obrazu Polski jako kraju dążącego do pogłębienia integracji w ramach wspólnoty, przy jednoczesnym realnym zachowaniu wpływu na kluczowe dla siebie decyzje, 6 Europe s 750 billion euro bazooka, The Economist, 10/05/2010; data dostępu 12/05/ A. Surdej, Dwadzieścia lat później: doktrynalne i implementacyjne źródła porażek w polskiej transformacji gospodarczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, 21/07/2009; data dostępu 10/01/ W skali regionalnej można by wymienić Szwecję czy Finlandię, które byłyby dla Polski wyśmienitymi partnerami nie tylko w kwestiach gospodarczych czy ekologicznych, ale także politycznych. 9 Niemcy proponują utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, Biuletyn Ośrodka Studiów Wschodnich BEST OSW, Nr 10 (128) 10/03/2010, s. 8-9.

3 powinno mieć miejsce z wykorzystaniem unijnego katalogu wartości oraz procedur samej instytucji. Bardzo skutecznym narzędziem pozostaje jedna naczelnych idei Unii Europejskiej, czyli zasada subsydiarności. Ważnym elementem kreowania polskiej polityki zagranicznej w UE, będzie nacisk na respektowanie zapisów Strategii UE 2020, mówiących o oparciu wzrostu gospodarczego na innowacyjnej gospodarce i nowoczesnych technologiach. Polska Prezydencja będzie miała istotne znaczenie dla kształtowania budżetu UE ( ), dlatego Strategia UE 2020 powinna być priorytetowym tematem z punktu widzenia rządu RP 10 Polska w okresie swojego przewodnictwa musi dbać o jak najkorzystniejsze ustalenia dotyczące zarówno podziału środków (położenie nacisku na rozwój technologiczny, zmiany strukturalne, infrastrukturę), ale również sam sposób finansowania Unii. Z punktu widzenia kształtowania polskiego stanowiska wobec Strategii UE 2020 zasadnicze znaczenie ma rozpoznanie własnych długofalowych preferencji rozwojowych: zdiagnozowanie najważniejszych interesów ekonomicznych i społecznych, określenie uwarunkowań strukturalnych i instytucjonalnych. 11 Drugim bardzo istotnym zagadnieniem jest problem implementacji w Polsce, przyjętego przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego. Polska nie posiada zasobów, które pozwoliłyby jej na samodzielne sfinansowanie tak ogromnej zmiany technologicznej i gospodarczej, toteż powinniśmy, walcząc o jak najkorzystniejszy dla Polski unijny budżet, przedstawiać zagadnienia klimatyczne, jako problem i wspólny obszar odpowiedzialności całej Unii (również na polu źródeł finansowania). 12 Kolejnym wyzwaniem stojącym przed polską polityką zagraniczną jest ewentualne utworzenie Europejskich Sił Zbrojnych i ich relacja względem NATO. Polska zgoda na utworzenie takich jednostek musi iść w parze z walką o utrzymanie roli NATO w Europie, zwłaszcza w jej części Środkowo-Wschodniej. Elastyczne stanowisko w tej sprawie pomogłoby w kreowaniu obrazu Polski jako państwa samodzielnego (zarówno względem głównych graczy w UE, jak i Stanów Zjednoczonych), a zarazem przyjaznego integracji kontynentu. Oprócz zasadniczego wymiaru polityki polskiej w Unii, skierowanego na stworzenie porozumienia z tzw. wielkimi graczami, Polska polityka zagraniczna ma szansę otworzyć się także na inne obszary. Na arenie unijnej, jak i poza nią, bardzo interesująco mogłaby kształtować się współpraca w ramach tzw. Międzymorza. 13 Obejmowałaby ona kraje basenu Morza Bałtyckiego (Szwecja, Finlandia oraz kraje nadbałtyckie), państwa Grupy Wyszehradzkiej, Rumunię i być może inne kraje bałkańskie. Szwecja oraz Finlandia są poważnymi i doświadczonymi unijnymi graczami, z którymi łączy nas w znacznej mierze wspólne stanowisko względem Rosji (podobnie jest w przypadku Litwy, Łotwy i Estonii). 14 Oprócz tego państwa skandynawskie mogą stać się dla Polski niezwykle ważnym punktem odniesienia na drodze do budowania nowoczesnej, innowacyjnej i proekologicznej gospodarki. Międzymorze miałoby być głosem stabilnych państw średniej wielkości oraz reprezentacją interesów państw naszej części kontynentu. Fundamentem polskiej polityki zagranicznej na polu europejskim, poza współpracą z Niemcami i Francją, należy uczynić budowanie porozumienia wokół Międzymorza jako przeciwwagi dla ewentualnej dominacji wspomnianych dwóch państw. Dopełnieniem skutecznej polityki w ramach Unii upatrywałbym w zwiększeniu polskiej elastyczności i zdolności do budowania sojuszy ad hoc. 10 T.G. Grosse, Strategia UE 2020 a cele rozwojowe Polski, Instytut Kościuszki, Kraków luty 2010, s Ibidem, s Ibidem, s Idea ta ma w Polsce długie tradycje, ale także podstawy w obecnie istniejących realnych interesach zainteresowanych państw. Por. M. A. Cichocki i O. Osica Konsolidacja czy dezintegracja? Bezpieczeństwo w subregionie Morza Bałtyckiego, Nowa Europa Przegląd Natoliński, Numer Specjalny 03/07/ Warto przypomnieć zdecydowane stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych Szwecji Carla Bildta wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej z sierpnia 2008 roku czy współpracę Polski z krajami skandynawskimi w opóźnieniu budowy Nord Stream.

4 Wszystkie wspomniane elementy kreowania europejskiego ładu należy wykorzystać w promowaniu niezmiernie istotnego dla Polski wymiaru polityki międzynarodowej, czyli zainicjowanego przez Polskę i Szwecję programu Partnerstwa Wschodniego (którego uczestnikami są Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina). Zasadniczym celem polskiej polityki zagranicznej na obszarze państw byłego ZSRS pozostaje wsparcie demokratyzacji tych krajów poprzez umacnianie wolnych mediów, wprowadzenie bezwizowego ruchu między wspomnianymi państwami a obszarem strefy Schengen, kształcenie przyszłych elit tych krajów, a także przedstawianie problemów regionu na arenie Unii Europejskiej. Polityka wschodnia powinna być skorelowana z interesami gospodarczymi Polski ekspansją polskiego kapitału na teren państw uczestniczących w programie Partnerstwa Wschodniego. Dotyczy to zwłaszcza Ukrainy 15, która zapewne utrzyma w obecnej dekadzie pozycję drugiego po Rosji najważniejszego wschodniego sąsiada Polski. Zatem zacieśnienie współpracy z obecnymi grupami rządzącymi Ukrainą (przy ciągłym promowaniu nowych prozachodnich idei i ruchów politycznych), może stanowić jeden z fundamentów utrwalania polskich wpływów we wschodniej części kontynentu. 16 Tak zarysowana wizja polityki wschodniej grozi oczywiście konfliktem interesów z naszym największym wschodnim sąsiadem - Rosją. Obiektywna sprzeczność interesów między naszymi krajami nie zostanie na pewno usunięta w tej dekadzie, lecz mimo owych rozbieżności celem polskiej polityki zagranicznej należy uczynić normalizację stosunków z Federacją Rosyjską. Dążenie do polepszenia relacji nie może jednakże oznaczać rezygnacji z fundamentalnych interesów państwa polskiego negocjacje dotyczące rozmieszczenia elementów tzw. tarczy antyrakietowej czy nasze zaangażowanie w misje Sojuszu Północnoatlantyckiego spotyka się w Rosji z negatywnym odbiorem, aczkolwiek świadczy ono o pełnoprawnym członkostwie Polski w strukturach Sojuszu i choćby z tego względu należałoby je utrzymać (zmniejszając rozmiary kontyngentów, ale pozostawiając znaczenie polityczne). Trudnym, a zarazem niezmiernie istotnym dla obu stron zagadnieniem jest polityka energetyczna, czyli m.in. problem rosyjskiego dążenia do zmonopolizowania rynku surowców energetycznych na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Poważnym wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej będzie przeforsowanie obrony europejskich sieci przesyłowych. Postulat ten powinien zostać zaprezentowany jako część nie tylko polskiej, ale przed wszystkim unijnej polityki energetycznej. 17 W ramach programu normalizacji stosunków Rosji z Unią Europejską, polska dyplomacja mogłaby podjąć próbę wysondowania swoich unijnych partnerów w kwestii sformułowania projektu zamrożenia rozbudowy infrastruktury wojskowej, jeśli nie częściowej demilitaryzacji, Obwodu Kaliningradzkiego. Celem strategicznym byłaby neutralizacja tego, wciąż potencjalnie niebezpiecznego terenu. 18 Ostatnim, ale nie najmniej ważnym obszarem, jest oczywiście polityka historyczna i walka o prawdę na temat wydarzeń tak bolesnych jak zbrodnia katyńska. Kapitał symboliczny jest również jednym z wymiarów polityki wobec Rosji, a także państw Unii. 15 Bardzo interesujący opis wszystkich podstawowych czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych, które należy wziąć pod uwagę w perspektywie interesów państwa polskiego i polskiego biznesu na Ukrainie zawiera analiza pt. Konsekwencje dla Polski utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, autorzy: Ł. Ambroziak, M. Błaszczuk, T. Dąborowski, A. Górska, M. Jaroszewicz, E. Kaliszuk, A. Mężyńska, W. Paczyński, D. Smyrgała, kwiecień Por. A. Szeptycki, Nieuniknieni partnerzy, Nowa Europa Wschodnia, Nr 2 (II), 2008, s A. Łoskot-Strachota, Ekspansja Gazpromu w UE kooperacja czy dominacja, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, październik Por. Assessment of the Long-term Development Programme and Strategy ( ) of Kaliningrad Region of the Russian Federation, R. Lopata, L. Jonavicius, V. Sirutavicius, L. Zdanavicius, Vilnius University Press, Vilnius 2007, zwłaszcza s

5 Odmiennie wyglądają zadania stojące przed Polską w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Wspomniane w punkcie 2. powolne zmniejszania się aktywności Stanów Zjednoczonych w Europie i przenoszenie centrum zainteresowania w stronę Azji, a także ocieplenie stosunków z Rosją, powinno zaowocować w polskiej polityce wypracowaniem nowej formuły współpracy z atlantyckim partnerem, mającej na celu ograniczenie własnych kosztów przy maksymalizacji zysków. Dotyczy to chociażby zmniejszenia kontyngentu polskiego wspierającego armię koalicyjną w Afganistanie czy poszukiwanie innych możliwych korzyści, które uda się uzyskać w zamian za rezygnację z planów rozmieszczenia tarczy antyrakietowej na terenie Polski. Wszystkie działania na linii Warszawa Waszyngton muszą być nakierowane na utrzymanie amerykańskiego zainteresowania oraz amerykańskich interesów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Rozszerzając wymiar światowy polskiej polityki zagranicznej, warto zastanowić się nad odtworzeniem relacji z dawnymi i niedawnymi polskimi partnerami, tudzież antagonistami, jak rosnąca w siłę Turcja (współpraca na polu politycznym i gospodarczym może być bardzo obiecująca) 19, czy też Wietnam (odświeżenie kontaktów gospodarczych z okresu PRL). Podobnie należy wykorzystać kapitał kulturowy i społeczny, jaki drzemie w relacjach polsko-chińskich (na drugim miejscu polsko-indyjskich). Chiny toczące bój o Azję Centralną 20, posiadające konflikt interesów z Rosją oraz prężnie rozwijające swoją gospodarkę w oparciu o zachodnią technologię, stają się dla Polski bardzo wartościowym partnerem (choćby jako redystrybutor zaawansowanych technologii i schematów zarządzania). Ostatnim elementem, na który powinno się położyć duży nacisk w polityce zagranicznej, jest promocja polskiej kultury i języka polskiego zagranicą oraz aktywizacja Polonii, która mogłaby pełnić rolę ambasadora Polski, tworząc propolskie lobby w każdym z zamieszkiwanych krajów. Potencjał tkwiący w Polonii jest ogromny, o czym świadczy między innymi ostatni Raport MSZ. 21 Miejmy nadzieję, że uda się go wykorzystać i wzmocnić międzynarodową pozycję Polski, aby wyzwania stojące dziś przed Polską, w roku 2020 okazały się jedynie kolejnymi pokonanymi szczeblami w rozwoju naszego państwa. 19 Por. G. Winrow, Turkey, Russia and the Caucasus: Common and Diverging Interests, Chatham House, Russia and Eurasia Programme/Europe Programme, November B. Pannier, China, EU Wait In The Wings For Access To Central Asia, Radio Free Europe/Radio Liberty, 02/08/2009; - data dostępu 10/08/ data dostępu: 12/04/ Raport o sytuacji Polonii i Polaków zagranicą 2009, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI MIĘDZY SAMODZIELNOŚCIĄ A EUROPEIZACJĄ

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI MIĘDZY SAMODZIELNOŚCIĄ A EUROPEIZACJĄ Jacek Czaputowicz POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI MIĘDZY SAMODZIELNOŚCIĄ A EUROPEIZACJĄ Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, NATO, WPBiO, grupy bojowe, Polska Bezpieczeństwo Polski, tak jak każdego innego kraju,

Bardziej szczegółowo

z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska

z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska Stosunki Unii Europejskiej z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) rozwija się od połowy lat 90., choć oficjalnie zostało

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT TERMIN SESJI: 28 września 2012, godz. 9:00 10:30 TEMAT SESJI: Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie MODERATOR: Małgorzata Bonikowska,

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia pod redakcją Macieja

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294 6 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA e-politikon KWARTALNIK NAUKOWY OŚRODKA ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Numer VI, lato 2013 ISSN 2084-5294 Rada Redakcyjna prof. Oksana P. Ovchinnikova (Orłowska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 1 Spis treści Czy Gazprom przetrwa?...4 Bartosz Bieliszczuk Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7 dr Błażej Sajduk Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 Paweł Musiałek Nabucco vs South

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI POTRZEBA DOSTOSOWANIA DO NOWYCH WYZWAŃ (MEMORANDUM I ZALECENIA)

POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI POTRZEBA DOSTOSOWANIA DO NOWYCH WYZWAŃ (MEMORANDUM I ZALECENIA) POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI POTRZEBA DOSTOSOWANIA DO NOWYCH WYZWAŃ (MEMORANDUM I ZALECENIA) Rekomendacje SEA zostały sformułowane na podstawie wniosków z debaty publicznej pt. Czy możemy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przemysław Pacuła. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWe I-II - 2007 /3-4

Przemysław Pacuła. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWe I-II - 2007 /3-4 RAPORT STOSUNKI NATO-UE. STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU Przemysław Pacuła Wraz z rozwojem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) 1 stosunki transatlantyckie nabrały nowego znaczenia. NATO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo