Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 54/2016 Zarządu PBS w Janikowie z dnia r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane z prowadzeniem rachunków, kart płatniczych, usług bankowości internetowej: Klienci indywidualni r. 2) Klienci instytucjonalni r. 2. Pozostałe opłaty i prowizje r.

2 Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS, pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej Taryfie oznaczają: Pakiet - zdefiniowane w Taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów; 2) Elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i serwis SMS, udostępniony na podstawie odrębnej umowy. 3. Opłaty i prowizje od czynności bankowych ustalane są w złotych. 4. Opłaty i prowizje należne od klientów PBS pobierane są przez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a PBS. 6. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 20. dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca, odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez PBS, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 7. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy przeznaczony dla osób prywatnych: PBS Junior 2) PBS Start 3) PBS Standard 4) PBS Komfort 5) PBS Senior 6) PBS e-konto z zastrzeżeniem pakietu: PBS Junior dla osób do 18. roku życia (od 1 dnia miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 18 lat pakiet ulega przekształceniu na PBS Start) 2) PBS Start dla osób od ukończenia 18. do 30. roku życia (od 1 dnia miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat pakiet ulega przekształceniu na PBS Standard) 3) PBS Senior dla osób od 60. roku życia. 8. Bank oferuje klientom instytucjonalnym następujące pakiety usług: PBS Mój Biznes dostępny dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) PBS Biznes dla klientów instytucjonalnych, 3) PBS Biznes Plus dla klientów instytucjonalnych, 4) PBS Ekspert dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tak zwanych wolnych zawodach, 5) PBS Agro dla rolników indywidualnych, 6) PBS Non profit dla instytucji niekomercyjnych. 9. Klient instytucjonalny w dowolnym momencie ma prawo złożyć wniosek o zmianę dowolnego pakietu na PBS Biznes lub PBS Biznes Plus. 10. Zmiany pakietów obowiązują od 1. dnia kolejnego miesiąca. 11. Na indywidualny wniosek rolnika, Dyrektor Oddziału może obniżyć opłatę za prowadzenie rachunku w danym roku do 4 zł miesięcznie, pod warunkiem, że wpływy na rachunek w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty zł. 12. Prowizje i opłaty należne od klientów nie posiadających rachunków bankowych w PBS pobierane są w gotówce w kasach banku w dniu dokonania operacji bankowej. 13. Wszystkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że zawarte umowy z PBS stanowią inaczej. 14. Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez PBS z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizje i opłaty w wysokości określonej w umowie. 15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 16. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 17. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie PBS. 18. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy. 19. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat: na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w PBS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 2) na rzecz organizacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 3) dokonywanych na cele związane ze zdarzeniami klęsk żywiołowych, wypadkami losowymi oraz na działalność charytatywną, 4) na spłatę zobowiązań wobec PBS, 5) dokonywanych na rzecz podmiotów, z którymi PBS zawarł odrębne umowy o współpracy, 6) na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 20. PBS nie będzie zawiadamiał klientów o zmianach w niniejszej Taryfie prowizji i opłat, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych lub usług do oferty PBS oraz w przypadku zmian w zakresie funkcjonowania produktów lub usług, w przedmiocie których klienta nie wiąże z Bankiem umowa.

3 Część 2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - osoby prywatne Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj czynności/ usługi Stawka Tryb pobierania opłaty Pakiety Poza pakietami PBS Junior PBS Start PBS Standard PBS Komfort PBS Senior PBS e-konto Standard Karta socjalna 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku/pakietu otwarcie rachunku/pakietu - 2) prowadzenie rachunku/ pakietu miesięcznie 6,00 zł 10,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 3) zamknięcie rachunku na wniosek klienta - 2 Wpłaty gotówkowe - 3 Wypłaty gotówkowe - 4 Wystawienie w systemie komputerowym zastępczego dowodu wypłaty na wniosek klienta - 0,50 zł Opłaty nie pobiera się w przypadku niemożności dokonania wypłaty za pomocą karty płatniczej z powodu awarii bankomatu 5 Realizacja przelewów za każdy 1. na rachunek w PBS przelew w formie papierowej 2,50 zł 4,00 zł 2,50 zł - 2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - 2. na rachunek w innym banku w formie papierowej 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł - 2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - 3) realizowanych w systemie SORBNET 25,00 zł 4) realizowanych w systemie Express Elixir: a) w formie papierowej 10,00 zł - b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5,00 zł - w pakiecie PBS Komfort: 5 bezpłatnych przelewów w miesiącu na rachunek w innym banku (bez względu na kanał dostępu), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 6 Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew a) na rachunki prowadzone w PBS b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł 2)realizacja przelewu złożonego za pomocą elektronicznych kanałów dostępu za każdy przelew a) na rachunki prowadzone w PBS 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach 0,50 zł 3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem elektronicznych kanałów 25,00 zł dostępu 2) za każdą 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: dyspozycję a) złożona w formie papierowej 3,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) odwołanie zlecenia stałego za każdą a) złożone w formie papierowej dyspozycję 3,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

4 2) dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 5. Realizacja przelewów 7 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł za każdą 2) realizacja polecenia zapłaty dyspozycję a) na rachunki w PBS - b) pozostałe 1,00 zł - 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie 3,00 zł - z polecenia zapłaty Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez PBS 8 Wydanie blankietów czekowych za 1 szt. - 1,00 zł - za każdą 9 Zmiana karty wzorów podpisów zmianę 10,00 zł 10 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł Za zmianę planu taryfowego (w przypadku wyboru za każdą ,00 zł - 11 pakietu z niższą opłatą) zmianę - -

5 Rozdział II. Usługi bankowości elektronicznej Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty PBS Junior PBS Start PBS Standard Stawka obowiązująca Pakiety PBS Komfort PBS Senior PBS e-konto Poza pakietami Standard 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: kanału WWW jednorazowo 2) Serwisu SMS: a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku) 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł - powiadomienie o odrzuceniu przelewu miesięcznie b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WW - potwierdzenie transakcji kartowej 2. Opłata za wydanie/użytkowanie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł tokena (wyda- za każdy token: nych do 31 maja 2016r.): Wydanie/ wznowienie jednorazowo jednego tokena: albo - miesięcznie 2) Wydanie/ wznowienie drugiego i kolejnych tokenów jednorazowo 140,00 zł do rachunku Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia. Z dniem 1 czerwca 2016r. tokeny zostaną wycofane z oferty Banku 3) Wydanie tokena na wniosek klienta w miejsce utraconego, uszkodzonego za każdy token 140,00 zł przez klienta 4) miesięczne użytkowanie tokena za każdy token 4,00 zł 5) Opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od daty wydania Uwaga: opłata dotyczy zwrotu tokena w związku ze zmianą na wniosek klienta metody autoryzacji z tokena na SMS lub hasła TAN 4. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: Wydanie/wznowienie jednej karty haseł jednorazowych TAN 2) Wydanie/wznowienie drugiej i kolejnych kart haseł jednorazowych TAN za każdy miesiąc pozostający do końca okresu ważności każdego wydanego tokena za każdą kartę 10,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę haseł jednorazowych TAN, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 5. Opłata za przekazywanie haseł SMS 6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru miesięcznie w pakiecie w pakiecie 1,50 zł w pakiecie 1,50 zł w pakiecie 1,50 zł od każdej przesyłki

6 7. 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju Opłata za wydanie hasła jednorazowego jednorazowo, za każde hasło 25,00 zł 5,00 zł Rozdział III. Karty płatnicze A. Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Stawka obowiązująca karty bez funkcji zbliżeniowej: karty z funkcją Maestro/ zbliżeniową: Visa Electron karty z funkcją zbliżeniową*): Visa Electron paywave Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania MasterCard Debit opłaty MasterCard KKS Lech MasterCard NFC (w tym młodzieżowe) *) stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami MasterCard Visa Electron paywave "młodzieżowa" Debit PayPass i MasterCard PayPass KKS Lech 1. Wydanie karty dla: posiadacza rachunku/pakietu a) Standard 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) Karta socjalna c) PBS Junior d) PBS Start za każdą kartę e) PBS Standard 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł f) PBS Komfort 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł g) PBS Senior 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł i) PBS e-konto 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) współposiadacza rachunku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3) osoby wskazanej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty na wniosek klienta w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadkach, gdy wymiana karty lub wydanie duplikatu karty dokonywane za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł jest z przyczyn niezależnych od Klienta, w tym w przypadku zatrzymania karty w bankomacie w wyniku błędu bankomatu 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku/pakietu lub osobie wskazanej: Standard 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) Karta socjalna 3) PBS Junior za każdą kartę 4) PBS Start 5) PBS Standard 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6) PBS Komfort 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 7) PBS Senior 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8) PBS e-konto 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty : Standard 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) Karta socjalna 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3) PBS Junior 1 w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna - 3 zł zł zł 4) PBS Start miesięcznie/ od 1 w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna - 3 zł każdej karty wydanej zł zł 5) PBS Standard do ra- 1 w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna - 3 zł chunku zł zł 6) PBS Komfort 1 w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna - 3 zł zł zł 7) PBS Senior 1 w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna w pakiecie, kolejna - 3 zł zł zł 8) PBS e-konto 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie PBS Junior i PBS Start 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych w dniu rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB 2) 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 1,30 zł

7 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 2) naliczana od wypłacanej 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 2) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 0,60 zł 1,50 zł operacji 9. za każdy numer Wydanie pierwszego numeru PIN PIN 4,50 zł 10. za każdy numer Wydanie nowego numeru PIN PIN 10,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 3,50 zł nie dotyczy 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł nie dotyczy 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 1,00 zł 1,00 zł 3) Po udostępnieniu usługi przez placówkę Banku 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 2,58 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta wienie za każde zesta- 2,58 zł 15. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej innej niż EUR 4) naliczana od 1% (dot. Visa Electron) 1% bez prowizji 4) kwoty transakcji, opłata obowiązuje do r. pobierana w 17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dniu rozliczenia dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN 5) 3% (dot. Visa Electron) 3% bez prowizji operacji 5) opłata obowiązuje od r. B. Karty przedpłacone Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 10,00 zł 3. Zasilenie rachunku karty - 4. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 5. Zastrzeżenie karty - 6. Użytkowanie karty miesięcznie 7. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 8. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i za każdą wypłatę, pobierana w dniu zrzeszonych banków spółdzielczych rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 3% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 10. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji C. Karty charge Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard Standard/ Visa Classic 1. Wydanie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę 55,00 zł 2. Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej 55,00 zł Uwaga: opłata i 2) nie jest pobierana w przypadkach, gdy wymiana karty lub wydanie duplikatu karty dokonywane jest z przyczyn niezależnych od Klienta, w tym w przypadku zatrzymania karty w bankomacie w wyniku błędu bankomatu 3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę za każdą kartę 55,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty - 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej 2% 2) w kasach banków SGB kwoty, pobierana w dniu 2% min. 4,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 rozliczenia operacji 3% min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł

8 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB 4,50 zł za każdą zmianę 2) innych, niż wskazane w pkt.1 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł 13. Transakcje bezgotówkowe Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat miesięcznie, naliczana od kwoty gotówki: transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym w kraju 1% 2) za granicą 1% 15. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) za każde upomnienie/wezwanie a) dla umów zawartych przed r. b) dla umów zawartych od r. 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż 1% (dotyczy Visa) EUR Opłata obowiązuje do r. 17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji innej niż PLN 2) 2) Opłata obowiązuje od r. 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę - 3% (dotyczy Visa) D. Karty kredytowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard/Visa 1. Wydanie karty: za każdą kartę głównej 2) dołączonej 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności głównej karty (pierwszej i wznowionych) 42,00 zł 2) dołączonej 30,00 zł z dołu, po każdym roku ważności 3. Opłata roczna za kartę karty (pierwszej i wznowionych), naliczana - za każdą kartę 4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 6. Wznowienie karty za każdą kartę 7. Zastrzeżenie karty - 8. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 3% min. 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł rozliczenia operacji 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala 3% min. 6,00 zł POS) 5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 11. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 12. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę a) dla umów zawartych przed r. za każde upomnienie/wezwanie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) b) dla umów zawartych od r. 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta za każde zestawienie 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,58 zł 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej innej niż EUR 2) 1% (dotyczy Visa) 2) opłata obowiązuje do r. naliczana od kwoty transakcji, pobierana 16. w dniu rozliczenia operacji Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą 3% Visa w walucie innej niż PLN 3) 3) (dotyczy Visa) opłata obowiązuje od r. 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy

9 E. Karta Lokalna SGB Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Karta Lokalna SGB 1. Wydanie i wznowienie karty za każdą kartę 2. Zastrzeżenie karty - 3. Użytkowanie karty miesięcznie 4. Zmiana limitów wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB za każdą wypłatę 6. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,50 zł 7. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach banków SGB za każde sprawdzenie 10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 2,58 zł Rozdział IV. Rachunki i lokaty oszczędnościowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 2 Wpłata gotówkowa za każdą wpłatę 3 Wypłata gotówkowa za każdą z rachunków lokat wypłatę 2) z rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie, do których została wydana książeczka oszczędnościowa 3) z rachunków oszczędnościowych jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna 10,00 zł 4 Realizacja przelewu za każdy 1. na rachunek w PBS przelew z rachunków lokat 2) z rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie, do których została wydana książeczka oszczędnościowa 3) z rachunków oszczędnościowych jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 10,00 zł 2. na rachunek w innym banku z rachunków lokat 2) z rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie, do których została wydana książeczka oszczędnościowa 3 zł 3) z rachunków oszczędnościowych jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 10,00 zł Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też formie bezgotówkowej oraz bez względu na rodzaj banku odbiorcy 5 Przepisanie wkładu oszczędnościowego - cesja za każdą dyspozycję 30 zł Rozdział V. Kredyty i pożyczki Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1 Przyznanie kredytu/pożyczki - prowizja przygotowawcza (z tytułu przyznania i uruchomienia kredytu/usługi) Kredyt konsumpcyjny gotówkowy naliczana od kwoty wypłaconego kredytu/po- a) dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy w PBS udzielony na okres: życzki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy - do 12 miesięcy 4,00% kredytów odnawialnych w - powyżej 12 do 24 miesięcy 5,00% ROR), płatna jednorazowo - powyżej 24 miesięcy 6,00% przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredy- b) dla pozostałych klientów 9,00% 2) Kredyt konsumpcyjny odnawialny dla posiadaczy kont osobistych tobiorcy 1,5% nie mniej niż 50 zł Prowizja pobierana jest także za każdorazowe odnowienie limitu kredytu na kolejne 12-miesięczne okresy 3) Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie a) dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy w PBS 4,00% b) dla pozostałych klientów 5,00% 4) Kredyt mieszkaniowy a) dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy w PBS - okres kredytowania do 10 lat naliczana od kwoty przyznanego 2,00% - okres kredytowania powyżej 10 lat i do 15 lat kredytu/po- 2,50% - okres kredytowania powyżej15 lat życzki, 3,00% b) dla pozostałych klientów - okres kredytowania do 10 lat płatna jednorazowo 4,50% - okres kredytowania powyżej 10 lat i do 15 lat 5,00% - okres kredytowania powyżej15 lat 5,50% 5) Pożyczka hipoteczna a) dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy w PBS - okres kredytowania do 10 lat 2,00%

10 - okres kredytowania powyżej 10 lat i do 15 lat 2,50% - okres kredytowania powyżej15 lat 3,00% b) dla pozostałych klientów - okres kredytowania do 10 lat 4,50% - okres kredytowania powyżej 10 lat i do 15 lat 5,00% - okres kredytowania powyżej15 lat 5,50% 6) Kredyt konsolidacyjny a) dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy w PBS 2,00% b) dla pozostałych klientów 3,00% 2 Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Za sporządzenie aneksu do umowy za każdy aneks 20 zł 2) Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki za każdy wniosek 50 zł 3) naliczana od kwoty prolongowanej Prolongata kredytu/ pożyczki 1% nie mniej niż 50 zł 4) Zmiana harmonogramu spłaty za każdy harmonogram 25 zł 3 Inne prowizje i opłaty kredytowe Restrukturyzacja zadłużenia prowizja za sporządzenie umów/umów przejęcia długu, umów przystąpienia do długu/porozumień/ugód związanych z restrukturyzacją zadłużenia 2) Udzielenie promesy kredytowej naliczana od kwoty objętej umową restrukturyzacyjną, płatna jednorazowo naliczana od kwoty przyrzeczonej, płatna jednorazowo 0,5% min. 200 zł 0,5% nie mniej niż 50 zł 3) Sporządzenie zaświadczenia, odpisu, kserokopii lub innego dokumentu na wniosek klienta a) w oparciu o informacje z okresu ostatnich dwunastu miesięcy za każde zaświadczenie/odpis/ kserokopię/dokument 20 zł b) w oparciu o informacje z okresu wcześniejszego niż ostatnie dwanaście miesięcy 30 zł 4) Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 50 zł 5) Wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kredyt a) Kredyty/pożyczki udzielone przed r. b) Kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym za każde upomnienie/wezwanie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA) c) Kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone od r. 6) Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,50% Rozdział VI. Ubezpieczenia Lp. 1. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej (obowiązuje do r.): Tryb pobierania opłaty Maestro/ Visa Electron/MasterCard Debit/ MasterCard KKS Lech (w tym karty młodzieżowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Electron paywave/visa Electron paywave "młodzieżowa" Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): miesięcznie a) Wariant Classic (do kwoty zł) 1,45 zł - b) Wariant Gold (do kwoty zł) 2,55 zł - 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty ,05 zł - miesięcznie zł) b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 2,95 zł - 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic 2,05 zł - b) Wariant Gold 4,75 zł - miesięcznie Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" 2. Ubezpieczenia kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych: ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12- miesięczny okres ubezpieczenia - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do r. a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości 0,06% sumy ubezpieczenia rocznie b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie 0,09% sumy ubezpieczenia c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia:

11 Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR - WARIANT I ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia 50,00 zł od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT II ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia 100,00 zł od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT III ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia 250,00 zł od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł 3. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do WARIANT OCHRONY WSKAŹNIK r. Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia od sumy ubezpie- rocznie, naliczana GRKB 0,71% wypadku ubezpieczeniowego w postaci: czenia (aktualizacja GRKB + GRKB-TCN 1,08% - śmierci Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia GRKB+GRKB-TCN +GRKB-UPR 2,76% - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy na pierwszy dzień GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego każdego rocznego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26% - utraty pracy przez Ubezpieczonego okresu kredytowa- GRKB - śmierć Ubezpieczonego nia) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 4. Pozostałe ubezpieczenia na życie - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do r. WARIANT OCHRONY WSKAŹNIK Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności zł na wypadek zajścia jednorazowo * GRKB 0,059% wypadku ubezpieczeniowego w postaci: - śmierci Ubezpieczonego liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana GRKB + GRKB-TCN 0,088% - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy od sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128% - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 0,218% GRKB 0,88% rocznie, naliczana GRKB + GRKB-TCN 1,35% od sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 3,45% (aktualizacja GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,97% sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 4,07% na pierwszy dzień GRKB - śmierć Ubezpieczonego każdego rocznego okresu kredytowania) GRKB - TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia miesięcznie/rocznie kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i naliczana od sumy dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek ubezpieczenia (aktualizacja RODZAJ SKŁADKI WSKAŹNIK zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: - śmierci Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia na miesięczna 0,038% - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej pierwszy dzień każ- nieszczęśliwym wypadkiem dego rocznego okresu kredytowania) roczna 0,456% 3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: jednorazowo * liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana RODZAJ SKŁADKI WSKAŹNIK od sumy ubezpieczenia - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem 5. Ubezpieczenia ASSISTANCE (obowiązuje do r.): jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia 0,187% Dom Assistance dla pakietu PBS Standard i PBS Senior miesięcznie 2) Auto Assistance dla pakietu PBS Standard 3) Assistance Concierge dla pakietu PBS Komfort

12 4) Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) dla pakietu PBS Komfort 5) Pomoc medyczna na terenie RP dla Pakietu PBS Senior Rozdział VII. Operacje kasowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1 Wpłaty gotówkowe a) na rachunek bankowy klienta instytucjonalnego prowadzony 0,2% nie mniej niż 3 zł w PBS b) na rachunki bankowe w innych bankach - w systemie ELIXIR od każdej wpłaty 0,5% wpłacanej kwoty nie mniej niż 3 zł - w systemie SORBNET 25 zł c) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem PBS umową ubezpieczenia Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 2 Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania, paczkowania od kwoty wymiany 0,4% nie mniej niż 3 zł Rozdział VIII. Pozostałe opłaty i prowizje Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1 Sporządzanie zaświadczeń za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę za każde przekazanie bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1, pkt. 1a i pkt. 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 128) 50 zł Uwaga: Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 128) 2) wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej za każde przekazanie 10 zł 3) wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20 zł 2 Wyciągi bankowe sporządzenie wyciągu w formie papierowej miesięcznie 2) przesyłanie wyciągu drogą pocztową a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda 15 zł 3) sporządzenie i przesłanie wyciągu poprzez elektroniczne kanały dostępu lub/i na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 4) sporządzenie odpisu za każdy odpis a) wyciągu bankowego (bez załączników) 7 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5 zł Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki 3 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 6 zł 4 Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości za każde zastrzeżenie 10 zł 5 Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 10 zł 2) Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 10 zł W przypadku umorzenia utraconej książeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na każde żądanie, na której stan wkładu nie wystarcza na pokrycie kosztów, a rachunek będzie likwidowany, opłaty pobiera się do wysokości środków 6 Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie za każdą zmianę/odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20 zł 7 Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15 zł 8 Książeczki mieszkaniowe za każdą książeczkę Próbne naliczenie premii gwarancyjnej 40 zł 2) Likwidacja książeczki mieszkaniowej 15 zł 9 Za zmianę rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą zmianę 20 zł 10 Realizacja przelewu wierzytelności z rachunku za każdą dyspozycję 100 zł

13 Część 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe klienci instytucjonalni Rozdział I. Rachunki rozliczeniowe Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty PBS Mój Biznes PBS Biznes PBS Biznes Plus Pakiety PBS Ekspert Stawka PBS Agro PBS Non profit Przedsiębiorcy Poza pakietami Instytucje niekomercyjne 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku/pakietu otwarcie rachunku/ pakietu - 2) prowadzenie rachunku bieżącego/pakietu miesięcznie 14 zł 28 zł 50 zł 25 zł 6 zł 12 zł 25 zł 11 zł 11 zł 3) prowadzenie rachunku pomocniczego 1 w pakiecie, za każdy rachunek, miesięcznie 25 zł każdy kolejny 25 zł 25 zł 2 Wpłaty gotówkowe - Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 3 Wypłaty gotówkowe - Prowizję pobiera się od wypłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 4 Wystawienie w systemie komputerowym zastępczego dowodu wypłaty - Opłaty nie pobiera się w przypadku niemożności dokonania wypłaty za pomocą karty płatniczej z powodu awarii bankomatu 5 Realizacja przelewów 1. na rachunek w PBS w formie papierowej 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 3,50 zł 0,50 zł Rolnicy 0,3% min. 5 zł 2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, 2), 3), 4) 2. na rachunek w innym banku w formie papierowej za każdy przelew 7 zł 7 zł 7 zł 2) 7 zł 3) 7 zł 7 zł 4) 7 zł 7 zł 7 zł 2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu a) do ZUS i US w pakiecie 1 zł 1 zł 2) 1 zł 3) 1 zł 1 zł 4) 1 zł 1 zł 1 zł b) pozostałe 1 zł 1 zł 1 zł 2) 1 zł 3) 1 zł 1 zł 4) 1 zł 1 zł 1 zł 3) realizowanych w systemie SORBNET 25 zł 4) realizowanych w systemie Express Elixir: a) w formie papierowej 20 zł b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostepu 10 zł w pakiecie PBS Biznes: 8 bezpłatnych przelewów w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 2) w pakiecie PBS Biznes Plus: 15 bezpłatnych przelewów w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 3) w pakiecie PBS Ekspert: 5 bezpłatnych przelewów w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 4) w pakiecie PBS Non profit: 2 bezpłatne przelewy w miesiącu (bez względu na kanał dostępu i rodzaj banku odbiorcy), kolejne wg stawek obowiązujących w Taryfie 6 Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew a) na rachunki prowadzone w PBS 2 zł b) na rachunki w innych bankach 3 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pomocą elektronicznych kanałów dostępu za każdy przelew a) na rachunki prowadzone w PBS b) na rachunki w innych bankach 1 zł, 2), 3), 4) 5zł bez opłat 5 zł, 2), 3), 4) 5 zł

14 3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą 25 zł za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą dyspozycję a) złożona w formie papierowej 3 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) ustanowienie/odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję a) złożone w formie papierowej 3 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 5) dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 5. Realizacja przelewów 7 Polecenie zapłaty złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2 zł 2) realizacja polecenia zapłaty a) na rachunki w PBS za każdą dyspozycję b) pozostałe 1 zł 3) odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 8 Wydanie blankietów czekowych za 25 szt. 25 zł 9 Inkaso czeków rozrachunkowych - 10 zł 10 Wysłanie blankietów czekowych listem poleconym - 10 zł 11 Blokada środków z tytułu potwierdzenia czeków lub z innych tytułów - 10 zł 12 Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10 zł 5 zł 10 zł 5 zł 13 Sporządzenie historii rachunku roku bieżącego za każdą dyspozycję Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki 25 zł 14 Potwierdzenie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów za każdą dyspozycję 15 zł 5 zł 15 zł 5 zł 15 Za wysłanie upomnienia w przypadku przekroczenia salda na rachunku rozliczeniowym w kwocie co najmniej 50 zł za każde upomnienie 15 zł 16 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu do kwoty 500 zł 20 zł za każdą realizację; opłatę pobiera 2) powyżej 500 zł i do zł 50 zł się z rachunku dłużnika, jednorazowo po realizacji zajęcia 3) powyżej zł i do zł 100 zł 4) powyżej zł 150 zł 17 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 15 zł 18 Zamknięcie rachunku na wniosek klienta - 25 zł 19 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku - 50 zł błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 20 Usługa płatności masowych opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 100 zł 2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierana zbiorczo raz dziennie indywidualnie ustalana z klientem 21 Za zmianę planu taryfowego (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą) za każdą zmianę 100 zł

15 Rozdział II. Usługi bankowości elektronicznej Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Pakiety Stawka obowiązująca PBS Mój Biznes PBS Biznes PBS Biznes Plus PBS Ekspert PBS Agro 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu kanału WWW 2) Serwisu SMS: a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie 6,00 zł w pakiecie 6,00 zł o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku) miesięcznie - powiadomienie o odrzuceniu przelewu b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału 12,00 zł WWW - potwierdzenie transakcji kartowej 2. Opłata za wydanie/wznowienie tokena (wydanych do 31 maja 2016r.) Wydanie/wznowienie jednego tokena Uwaga: użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 2) Wydanie/wznowienie drugiego i kolejnych tokenów do rachunku za każdy token Uwaga: użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie 140,00 zł złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia. Z dniem 1 czerwca 2016r. tokeny zostaną wycofane z oferty Banku 3) Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 140,00 zł 4) Użytkowanie tokena miesięcznie/za każdy token 4,00 zł 5) Opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od daty wydania Uwaga: opłata dotyczy zwrotu tokena w związku ze zmianą na wniosek klienta metody autoryzacji z tokena na SMS lub hasła TAN 3. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: za każdy miesiąc pozostający do końca okresu ważności każdego wydanego tokena 10,00 zł PBS Non profit Przedsiębiorcy Poza pakietami Instytucje niekomercyjne wydanie jednej karty haseł jednorazowych TAN 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie) za każdą kartę 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę haseł jednorazowych TAN, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 4. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie w pakiecie w pakiecie 20,00 zł w pakiecie 5,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5. Opłata za użytkowanie karty chipowej: za każdą kartę Rolnicy

16 wydanie/wznowienie jednej karty chipowej 2) wydanie/wznowienie kolejnej karty chipowej 3) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub zniszczonej użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę chipową, 100,00 zł jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia. 6. Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej (w tym przy wznowieniu karty chipowej) za każdy numer 5,00 zł 7. Opłata za wydanie czytnika do kart chipowych: za każdy czytnik jednego czytnika 2) każdego następnego jednorazowo 100,00 zł 3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego 100,00 zł 4) użytkowanie czytnika miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł w pakiecie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8. Wydanie nowego telekodu do serwisu sms za każdy kod 5,00 zł 9. Niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy rachunku za każdy token 100,00 zł 10. Niezwrócenie karty chipowej w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy rachunku za każdą kartę 100,00 zł 11. Niezwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy rachunku za każdy czytnik 100,00 zł 12. Zmiana uprawnień na wniosek klienta (dodanie nowych uprawnień, anulowanie lub zmiana uprawnień) za każdą zmianę 20,00 zł 13. Zmiana zakresu usług na wniosek klienta (w tym zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi SMS) za każdą zmianę 10,00 zł 14. Opłata za podłączenie więcej niż 3 rachunków pod jeden wydany przez Bank rodzaj środków dostępu jednorazowo, za każdy dodatkowy 30,00 zł rachunek 15. Opłata za wydanie hasła jednorazowego za każde hasło 5,00 zł Rozdział III. Karty płatnicze A. Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Business*) Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty *) stawki obowiązują również dla Visa Business Electron Visa Business Electron paywave kart wydawanych pod nazwą MasterCard Business PayPass 1 Wydanie karty do rachunku za każdą kartę 15,00 zł 2 Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 3 Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 10,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty: PBS Mój Biznes 1 w cenie pakietu, kolejna 5,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 2) PBS Biznes 1 w cenie pakietu, kolejna 5,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 3) PBS Biznes Plus 1 w cenie pakietu, kolejna 5,00 zł 6,00 zł 6,00 zł miesięcznie 4) PBS Ekspert 1 w cenie pakietu, kolejna 5,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5) PBS Agro 1 w cenie pakietu, kolejna 5,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6) PBS Non-profit 1 w cenie pakietu, kolejna 5,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 7) Poza pakietami 6,00 zł 6,00 zł a) karty wydane do dn r. 3,00 zł

17 b) karty wydane od r. 5,00 zł 6 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł klienta 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana 2) w kasach banków SGB 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł naliczana od wypłacanej 4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł kwoty 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,00 zł 1,30 zł 9 Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 11 Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde banków SGB sprawdzenie 2) innych niż wskazane w pkt. 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15 Transakcje bezgotówkowe - 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR 2) 2) opłata obowiązuje do r. naliczana od kwoty transakcji, 1% 1% 17 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN 3) pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% 3% 3) opłata obowiązuje od r. B. Karty świadczeniowe Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard 1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek 2. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję wg indywidualnie uzgodnionych stawek 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB - 7. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji C. Karty charge Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Business 1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku za każdą kartę 80,00 zł 2. Wydanie: duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 70,00 zł 3. Wznowienie karty dla posiadacza rachunku za każdą kartę 40,00 zł 4. Zastrzeżenie karty -

18 5. Użytkowanie karty - 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2,00% 2) w kasach banków SGB 2% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 3% min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 5,00 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innych niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku po upływie terminu 50,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5% 16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu w kraju 1% rozliczeniowym 2) za granicą 1% 17. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 zł 18. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge po upływie terminu 80,00 zł 19. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit/ wezwanie 10,00 zł 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w złotych 150 USD za każdą kartę plus koszty operacyjne Master- Card 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności D. Karty przedpłacone Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 10,00 zł 3. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 4. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

19 E. Karty kredytowe Stawka obowiązująca Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Lp. MasterCard Business 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 75,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 5. Wznowienie karty - 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4% min. 10,00 zł naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 4% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie 20,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł

20 Rozdział IV. Kredyty i pożyczki Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1 Rozpatrzenie wniosku - prowizja wstępna Kredyt obrotowy a) Obrotowy nieodnawialny 0,2% min. 100 zł b) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) 2) Kredyt inwestycyjny naliczana od wnioskowanej a) Inwestycyjny kwoty, płatna jedno- 0,5% nie mniej niż 150 zł b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR, z częściową spłatą kapitału - MRcsk) razowo w dniu złożenia c) Kredyt unijny SGB - dla rolników wniosku 0,1% nie mniej niż 50 zł - dla przedsiębiorców 0,3% nie mniej niż 150 zł - dla instytucji samorządowych Uwaga: w przypadku decyzji negatywnej prowizja nie jest zwracana 2 Przyznanie kredytu/pożyczki prowizja przygotowawcza (z tytułu przyznania i uruchomienia kredytu/usługi) Kredyt konsumpcyjny gotówkowy "Gotówka dla Rolnika" poniżej 10 tys. zł 5,00% od 10 tys. zł 4,00% 2) Kredyt obrotowy a) Obrotowy nieodnawialny okres kredytowania do 1 roku 1,5% nie mniej niż 150 zł okres kredytowania powyżej 1 roku i do 2 lat 2% nie mniej niż 250 zł okres kredytowania powyżej 2 lat 2,5% nie mniej niż 300 zł b) Obrotowy odnawialny (w rachunku bieżącym lub rewolwingowy) Uwaga: za każdy rozpoczęty rok kredytowania powyżej 1 roku pobierana jest co 12 1,50% naliczana od kwoty udzielonego kredytu miesięcy prowizja w wysokości 1,5% c) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) 1,85% 3) a) Inwestycyjny okres kredytowania do 1 roku 1,5% nie mniej niż 150 zł okres kredytowania powyżej roku i do 3 lat 2% nie mniej niż 250 zł okres kredytowania powyżej 3 lat 2,5% nie mniej niż 300 zł b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR, z częściową spłatą kapitału - MRcsk) 1,85% c) Kredyt unijny SGB dla rolników 1,50% dla przedsiębiorców 1,80% dla instytucji samorządowych według umowy z klientem suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem z pomocą ARiMR udzielonym od 2015 r. nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w Taryfie 3 Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna Kredyty obrotowe a) Obrotowy 1% - 2% b) Obrotowy w rachunku bieżącym naliczana od kwoty spłacanej c) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) przed terminem 2) Kredyt inwestycyjny spłaty określonym w harmonogramie a) Inwestycyjny spłat, płatna 1% - 2% b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR, z częściową spłatą kapitału - MRcsk) w dniu dokonania przedterminowej c) Kredyt unijny SGB - dla rolników spłaty kre- dytu - dla przedsiębiorców - dla instytucji samorządowych 4 Niewykorzystanie części lub całości kredytu prowizja za gotowość finansową Kredyty obrotowe naliczana od kwoty niewykorzystanej a) Obrotowy b) Obrotowy odnawialny (w rachunku bieżącym lub rewolwingowy) Uwaga: Stawkę prowizji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 1,80% c) Obrotowy (preferencyjny z dopłatą ARiMR) 2) Kredyt inwestycyjny a) Inwestycyjny b) Inwestycyjny (preferencyjny z dopłatą ARiMR, z częściową spłatą kapitału - MRcsk) c) Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne d) Kredyt unijny SGB - dla rolników - dla przedsiębiorców - dla instytucji samorządowych 5 Gwarancje i poręczenia bankowe Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanej 0,5% - 2,0% nie mniej niż 100 zł 2) Prowizja z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego naliczana za każdy 3-miesięczny okres ważności gwarancji, pobierana od kwoty udzielonej gwarancji 0,5% - 2,0% nie mniej niż 100 zł 6 Zmiana warunków umowy na wniosek klienta Podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty podwyższenia Prowizja wstępna oraz przygotowawcza według Taryfy

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 112/2015 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 20.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity - tekst jednolity Załącznik do Decyzji nr 24/2016 Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 26 kwietnia 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 95 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 29.07.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Załącznik do Uchwały nr 41/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z dnia 30.06.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 124 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 9 października 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 14.01.2014 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/205 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.205 r. Aktualny stan na dzień 30.09.206 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1 września 2017 roku Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 99/2015 z dnia 17.08.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Załącznik do Uchwały nr 86/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z dnia 21.11.2017 r. Tekst obowiązujący od dnia 27.11.2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej, pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Dział IV. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe (inne niż wymienione w Dziale II i III) 1. Wpłaty gotówkowe : naliczana od wpłacanej 1) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5% min.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 155/2017 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 23.11.2017r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 24 listopada 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 6 listopada 2017 roku Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 213 /2017 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn 31.10.2017. r.. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 06 listopada

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 167/2017 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 03.08.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 04 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 11.08.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 06 listopada 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów

Bardziej szczegółowo