ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XI Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego Płock 2010

2 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR NACZELNY prof. dr hab. Aleksander Kozłowski SEKRETARZ REDAKCJI mgr Katarzyna Atemborska REDAKCJA NAUKOWA TOMU prof. dr hab. Jacek Grzywacz doc. dr inż. Sławomir Kowalski RECENZENT prof. dr hab. Krzysztof Marecki ISS X Skład i druk: Wydawnictwo PRINTPAP ul. Starorudzka 10/12, Łódź tel , fax

3 Spis treści EKONOMIA, FINANSE I ZARZ DZANIE 1. Katarzyna Nagraba Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowa na wiecie Jacek Grzywacz Metody wykorzystywania rajów podatkowych Mariola Szewczyk-Jarocka Legalne i nielegalne metody unikania obci e podatkowych i składowych składki ubezpieczeniowej przez przedsi biorstwa z bran y budowlanej komunikat z bada Sylwia Lipi ska-tyburczy Wpływ franchisingu na poziom bezrobocia w Polsce Mariusz Lipski Kierunki rozwoju usług bankowo ci korporacyjnej w Polsce Agnieszka Litka Znaczenie leasingu w Polsce bariery w funkcjonowaniu bran y leasingowej, ocena, perspektywy dalszego rozwoju Janusz Grobicki Zarz dzanie synergi w przedsi biorstwie Małgorzata Adamczyk Znaczenie skutecznego systemu informatycznego w przedsi biorstwie a nowe koncepcje controllingu Piotr U dzicki Strategia wiedzy w organizacji Konrad Szumigaj Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej do zmniejszania bezrobocia Sławomir Kowalski Funkcjonowanie Grup Producentów Rolnych w Polsce po integracji z Uni Europejsk WSPÓŁPRACA MI DZYNARODOWA

4

5 Katarzyna Nagraba Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, tom XI, Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie Wprowadzenie W dzisiejszych czasach oczywistym staje si problem inwestowania wolnych rodków pieni nych i lokowania oszcz dno ci. Dzi ki rozs dnym decyzjom gospodarstwa domowe s w stanie pomno yć posiadany maj tek lub uchronić si przed jego uszczupleniem chocia by w wyniku działania inflacji. Temat ten jest bardzo istotny zarówno w czasie dobrej koniunktury na rynkach jak i w czasie spadków na giełdach. Podczas hossy przemy lane wybory inwestycyjne mog przeło yć si na wy sze stopy zwrotu. W tym momencie mo na ponosić wi ksze ryzyko, wybierać bardziej skomplikowane narz dzia finansowe i liczyć na du e wygrane. Oczywi cie niezb dna do tego jest odpowiednia wiedza, do wiadczenie i przygotowanie teoretyczne. Podczas kryzysów na rynkach finansowych odpowiednie ulokowanie kapitału pozwoli przeczekać załamanie gospodarcze. To wła ciwa chwila na bardziej bezpieczne inwestycje, rezygnacj z ryzykownych kontraktów, przeczekanie spadków. Wła nie od powy szych decyzji zale y przyszło ć inwestora. Dzi ki wła ciwej strukturze oszcz dno ci gospodarstwa domowe s w stanie przygotować si na gorsze czasy, zabezpieczyć si na emerytur lub po prostu podnie ć obecn jako ć i poziom ycia. Dlatego na rynku pojawia si coraz wi cej instrumentów pomagaj cych uzyskać cel inwestycji, dostosowanych do potrzeb i oczekiwa najbardziej wymagaj cych inwestorów. Jednak czy s one dostrzegane przez inwestorów indywidualnych? Czy stanowi jedynie 5

6 Katarzyna agraba bogate tło dla najbardziej tradycyjnych metod inwestowania skumulowanych oszcz dno ci. 1. Wybory inwestycyjne w Polsce Na przestrzeni lat sytuacja w Polsce zmieniła si i społecze stwo staje si coraz bardziej wiadome korzy ci płyn cych z wła ciwego rozplanowania zgromadzonych oszcz dno ci. Jednak nadal Polacy dokonuj głównie wyborów bezpiecznych. Struktur oszcz dno ci Polaków pozwoliły przybli- yć badania przeprowadzone przez Analizy Online dotycz ce okresu od 2006 roku do czerwca 2008 r. Według raportów Polacy najch tniej decyduj si na powierzenie rodków bankom i lokuj oszcz dno ci w depozytach złotowych b d walutowych (Rys. 1). W 2006 roku około 40% rodków zostało zgromadzonych wła nie w tej formie. W kolejnych latach ilo ć ta spadała, ale nadal kształtowała si na wysokim poziomie. Polacy ch tnie wybierali tak e akcje spółek publicznych oraz fundusze inwestycyjne. Pierwsze stanowiły we wrze niu 2006 roku 7% i wzrastały a do czerwca 2007, kiedy osi gn ły poziom 10%. Warto ć funduszy inwestycyjnych w portfelach gospodarstw domowych tak e wzrosła w tym czasie z poziomu 11,5% do 16%. Zwi kszenie tych dwóch pozycji nast powało kosztem udziału depozytów bankowych oraz obligacji i bonów skarbowych. Na rynku rosło zainteresowanie coraz bardziej ryzykownymi instrumentami, dzi ki dobrej koniunkturze na giełdzie. Aktywne inwestowanie przynosiło wi ksze stopy zwrotu. Jednak wraz z pogorszeniem si sytuacji na rynkach finansowych, upadkami banków, bankructwami firm, społecze stwo zacz ło wycofywać si z ryzykownych form pomna ania kapitału i skierowało wolne rodki do banków. Na tym etapie straciły równie Otwarte Fundusze Emerytalne. W 2008 roku Polacy odwrócili si tak e od banków, które popadły w kłopoty finansowe, czego efektem były liczne ich nacjonalizacje i przej cia. Dlatego w czerwcu 2008 roku mo na było zaobserwować du y przyrost gotówki w obiegu poza kasami banków. Polacy zrezygnowali tak e z akcji i funduszy, szukaj c alternatywnych sposobów na przeczekanie kryzysu. 6

7 Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie Rysunek 1. Procentowy podział oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Analizy Online: Struktura oszczędności gospodarstw domowych wrzesień 2006,27 listopada 2006; Struktura oszczędności gospodarstw domowych grudzień 2006, 1 marca 2007; Struktura oszczędności gospodarstw domowych czerwiec 2008, 16 sierpnia 2009 Polacy, mimo rosn cej wiadomo ci inwestycyjnej i wi kszej wiedzy teoretycznej nadal pozostaj inwestorami asekuracyjnymi stroni cymi od wysokiego ryzyka. Doskonale oddaje to badanie dotycz ce preferencji w inwestowaniu wolnych rodków pieni nych przeprowadzone przez firm PBS DGA. W roku 2007 Polacy najch tniej przeznaczyliby nadwy k finansow na zakup nieruchomo ci (29%) lub lokowali rodki na rachunku bie cym w banku (28%) i na lokatach terminowych w złotówkach (16%). Kolejnymi wyborami byłyby inwestycje w funduszach inwestycyjnych, a a 10% trzymałoby pieni dze w domu (Rys. 2) Jak widać decyzje inwestycyjne dotyczyły jedynie bezpiecznych narz dzi finansowych. Rysunek 2. Sposoby lokowania pieniędzy - W przypadku otrzymania znaczącej sumy najkorzystniej ulokować pieniądze (%): 7

8 Katarzyna agraba Źródło: Sondaż PBS DGA na zlecenie GP i Open Finance, M. Bednarek, Stan naszych portfeli, Gazeta Prawna, 24 września 2007 r., nr 185 Kolejna ankieta bezpo rednio wskazała na rozkład oszcz dno ci Polaków. Ponad połowa Polaków, zarówno w roku 2006 jak i 2007 nie posiadała oszcz dno ci. Spo ród osób, których ró nica miedzy przychodami a wydatkami była dodatnia, wi kszo ć trzymała rodki w bankach. Były to zarówno terminowe lokaty bankowe jak i rachunki bie ce. W roku 2007 w porównaniu z rokiem poprzednim Polacy zwi kszyli udział oszcz dno ci na rachunkach bie cych w banku i wi cej przeznaczyli na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach kosztem zakupu akcji i nieruchomo ci. Wzrósł tak e odsetek wolnych rodków pieni nych trzymanych w domach (Rys. 3). Rysunek 3. Gdzie Polacy inwestują lub trzymają swoje oszczędności (%) Źródło: Sondaż PBS DGA na zlecenie GP i Open Finance, M. Bednarek, Stan naszych portfeli, Gazeta Prawna, 24 września 2007 r., nr Wybory inwestycyjne na świecie Inaczej ni w Polsce wygl da sytuacja w wysoko rozwini tych krajach Europy Zachodniej czy Ameryce Północnej. Podstawowe ró nice mo na zaobserwować analizuj c struktur oszcz dno ci gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szwecji. W USA przeprowadzono badania dotycz ce finansów gospodarstw domowych, które pozwala porównać wybory inwestycyjne Amerykanów. Wyniki zbierano co trzy lata poczynaj c od roku Formy inwestycji zostały podzielone na aktywa finansowe 8

9 Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie (Rys. 4) i niefinansowe (Rys. 5). Najwi kszym zainteresowaniem ciszyły si konta emerytalne. Zajmowały one w 1998 roku a 27,6% oszcz dno ci. W kolejnych latach ich wielko ć wzrastała osi gaj c w 2008 roku poziom 34,6%. Zwi kszenie tej pozycji odbyło si kosztem udziału akcji w strukturze oszcz dno ci. Mimo e przez cały badany okres akcje znalazły si na drugim miejscu w ród wyborów Amerykanów, to ich warto ć stale malała poczynaj c od poziomu 22,7% w 1998 r. a do 17,9% w 2008 r. Tendencje wzrostowe mo na zaobserwować w pozycji fundusze wspólne, których udział wzrósł z 12,4% do 15,9%, tym samym zajmuj c trzecie miejsce w ród wyborów inwestycyjnych gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Do stabilnych pozycji nale rachunki transakcyjne (ok. 12%), obligacje (ok. 5%) oraz certyfikaty depozytowe (ok. 4%). Rysunek 4. Struktura aktywów finansowych w gospodarstwach domowych w latach (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Changes In U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of consumer Finance, Survey of Consumer Finances (SCF), February 2009 Z kolei w ród aktywów niefinansowych najwi ksz cz ć stanowi nieruchomo ci, w których Amerykanie obecnie mieszkaj. Pochłaniaj one do 50% oszcz dno ci przeznaczonych na ten dział. Prawie 30% stanowi druga grupa business equity. 9

10 Katarzyna agraba Rysunek 5. Struktura aktywów niefinansowych w gospodarstwach domowych w latach (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Changes In U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of consumer Finance, Survey of Consumer Finances (SCF), February 2009 Z powy szych bada wynika, e Amerykanie s bardziej wiadomi mo liwo ci inwestycyjnych ni Polacy. Ich portfele s dobrze zdywersyfikowane, dzi ki inwestowaniu prawie połowy oszcz dno ci w aktywa finansowe, a pozostałej cz ci w aktywa niefinansowe (Rys. 6). Ponadto w pierwszym przypadku mo na dostrzec bardziej ryzykowne formy lokowania wolnych rodków finansowych. Du grup zajmuj inwestycje w akcje i fundusze wspólnego inwestowania (poza funduszami rynku pieni nego). Amerykanie zabezpieczaj si jednocze nie na przyszło ć poprzez przeznaczanie du ego procentu oszcz dno ci na konta emerytalne. Bardziej bezpieczne opcje takie jak certyfikaty depozytowe, obligacje oszcz dno ciowe, czy gotówkowe ubezpieczenia na ycie ciesz si małym zainteresowaniem. Widać tak e, e aktywa niefinansowe stanowi coraz wi ksz cz ć maj tku. W 1998 roku było to 59,3%, a w 2008 r. ju 66,1%. 10

11 Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie Rysunek 6. Udział poszczególnych rodzajów aktywów w aktywach ogółem w latach (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Changes In U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of consumer Finance, Survey of Consumer Finances (SCF), February 2009 W Kanadzie mo na dostrzec podobn struktur aktywów gospodarstw domowych jak w Stanach Zjednoczonych (Rys. 7). Rozkład oszcz dno ci Kanadyjczyków wskazuje na du e zainteresowanie alternatywn form inwestowania jak s nieruchomo ci. W roku 1990 stanowiły one 37,8%, po 10 latach ich poziom zmalał do 30%, aby po prawie kolejnej dekadzie powrócić do wysokiego poziomu prawie 39%. W Kanadzie podobnie jak w Stanach Zjednoczonych wzrosło zainteresowanie bardziej ryzykownymi formami inwestycji. W ci gu 20 lat zwi kszył si tak e udział akcji w portfelu oszcz dno ci z 9,4% do 20,4 (wzrost o 11%). Rysunek 7. Struktura aktywów w gospodarstwach domowych w latach 1990, 2000, 2008 (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Current state of Canadian Family Finances 2008 Report by Roger Sauvé, Vanier Institute of Family 11

12 Katarzyna agraba Struktura aktywów gospodarstw domowych w Szwecji jest zbli ona do struktury krajów Ameryki Północnej. Wskazuj na to badania przeprowadzone w latach i zgromadzone na podstawie danych banków, instytucji finansowych i statystycznych (Rys. 8). Tak e w Szwecji wi kszo ć oszcz dno ci zostaje skumulowana w formie nieruchomo ci. Du grup stanowi tradycyjne ubezpieczenia (prawie 20%). Na podobnym poziomie kształtuje si udział funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych i akcji w całkowitej strukturze oszcz dno ci około 10%. Wyra nie widać jednak spadek zainteresowania akcjami w ci gu dwóch lat (o 2,1%) na rzecz lokat bankowych i inwestycji w nieruchomo ci. Z pewno ci taki trend został spowodowany rosn cym kryzysem finansowym na rynkach wiatowych. Rysunek 8. Struktura aktywów w gospodarstwach domowych w l (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie Savings Barometer Report on the fourth quarter of 2007 oraz Savings Barometer Report on the first quarter of 2008 Wybrane badania dotycz ce struktury oszcz dno ci gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szwecji pokazuj, i mieszka cy tych krajów wybieraj bardziej ryzykowne formy inwestycji, jak np. akcje, które przynosz wy sze stopy zwrotu. Jednocze nie dbaj o odpowiednie zabezpieczenie przyszło ci i pewn sum lokuj w nieruchomo ciach i ubezpieczeniach na ycie. 12

13 Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie 3. Przyczyny większej ostrożności Polaków - przekonania i realia Polacy coraz cz ciej interesuj si bardziej ryzykown form inwestycji. Jednak mimo e nie przechowuj ju oszcz dno ci tylko w skarpetach lub pod poduszk w domu, to ich wybory nadal pozostaj bardzo bezpieczne. Główn przyczyn takiego post powania jest brak rodków na bardziej ryzykowne formy pomna ania kapitału. Polacy nadal nie zarabiaj wystarczaj co, aby zaoszcz dzić. W wi kszo ci przypadków ankietowanych osób przychody były równe sumie wydatków - a u 66% osób w roku 2006 i 64% w 2007 roku. Jedynie 23% w roku 2006 udało si odło yć pewn kwot pieni dzy, a w 2007 roku procent ten wzrósł o 4% (Rys. 9). Dlatego nie mogli si oni zdecydować nie tylko na ryzykown metod uzyskania wysokich stóp zwrotu, ale nawet na jak kolwiek form lokowania kapitału. Rysunek 9. Odpowiedź na pytanie Cz w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się panu(i) odłożyć jakieś pieniądze? Źródło: Sondaż PBS DGA na zlecenie GP i Open Finance M. Bednarek, Stan naszych portfeli, Gazeta Prawna, 24 września 2007 r., nr 185. Osobom, którym udało si odło yć pewn kwot pieni dzy zadano pytanie o jej wielko ć w stosunku do uzyskiwanej pensji. Badanie wykazało, e w 2006 roku 17% Polaków zaoszcz dziło mniej ni jedn pensj. Odsetek ten zmniejszył si w 2007 roku i wyniósł 10% (Rys. 10). Znacznie natomiast wzrosła liczba osób, które w ci gu roku zaoszcz dziły wi cej ni trzy czy cztery pensje. Najwi ksz grup stanowiły osoby, którym udało si odło yć równowarto ć około dwóch pensji. 13

14 Katarzyna agraba Rysunek 10. Ile pieniędzy udaje się rocznie zaoszczędzić (dane w %) Źródło: Sondaż PBS DGA na zlecenie GP i Open Finance, M. Bednarek, Stan naszych portfeli, Gazeta Prawna, 24 września 2007 r., nr 185. Innym powodem niskiej aktywno ci inwestycyjnej Polaków jest brak dostatecznej wiedzy o dost pnych na rynku metodach przechowywania oszcz dno ci. Dowodz tego badania tak e przeprowadzone przez firm PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i Open Finance (Rys. 11). Wykazały one, e znaczna cz ć społecze stwa uwa a, e oszcz dno ci trzymane w domu nie trac na warto ci. Z roku na rok wiadomo ć Polaków jednak ro nie i ju w 2007 roku o 6% wi cej osób zauwa yło, i taki rodzaj przechowywania nadwy ek nie jest dobrym rozwi zaniem. Według ponad 80% powinno si inwestować zbierane oszcz dno ci. Jednocze nie a dla 74% osób w 2006 roku i dla 80% w 2007 r. inwestowanie na giełdzie jest zbyt ryzykowne, st d pond 70% twierdzi, e niezb dne jest tu posiadanie profesjonalnego doradcy inwestycyjnego. Rysunek 11. Wyniki prezentujące odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu zgadza się pan(i) z następującymi stwierdzeniami? 14

15 Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie Źródło: Sondaż PBS DGA na zlecenie GP i Open Finance,, M. Bednarek, Stan naszych portfeli, Gazeta Prawna, 24 września 2007 r., nr 185. Badania przeprowadzone przez PBS DGA wskazuj tak e na inne przyczyny bezpiecznych zachowa Polaków (Rys. 12). 13% boi si utraty zgromadzonych pieni dzy, a a 18% w 2007 r. nie chciało sobie ograniczać dost pu do posiadanych pieni dzy. Obawy Polaków przed samodzielnym podejmowaniem decyzji inwestycyjnych sprawiły, e potwierdziła si wcze niej wspomniana teoria. Polacy potrzebuj profesjonalnego doradcy inwestycyjnego, a 12% osób nie jest stać na tak usług. Około 30% Polaków twierdzi, e nie zna si na inwestowaniu. W porównaniu z rokiem 2006 w roku 2007 wzrosła tak e liczba osób uwa aj cych, e inwestowanie jest zbyt ryzykowne (z 7% do 11%). 15

16 Katarzyna agraba Rysunek 12. Przyczyny lokowania zamiast inwestowania pieniędzy (%) Źródło: Sondaż PBS DGA na zlecenie GP i Open Finance, M. Bednarek, Stan naszych portfeli, Gazeta Prawna, 24 września 2007 r., nr 185. Podsumowanie Z przeprowadzonych w ostatnich latach bada wynika, e Polacy cechuj si du ostro no ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wybieraj bardziej bezpieczne metody inwestycji, a struktura ich oszcz dno ci nie przypomina struktury aktywów gospodarstw domowych innych krajów Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej. Udział akcji oraz funduszy inwestycyjnych jest stosunkowo niewielki. Taka sytuacja wynika nie tylko z mniejszego do wiadczenia i niewystarczaj cej wiedzy Polaków, ale przede wszystkim z barku wolnych rodków, które mogłyby zostać wykorzystane. W momencie gdy w ci gu roku mo na zaoszcz dzić jedynie równowarto ć jednej pensji bardziej opłacalne staje si ulokowanie pieni dzy na rachunku bankowym, co nie b dzie wi zało si z ewentualn wysok strat. Polacy nie mog sobie pozwolić na podejmowanie wi kszego ryzyka. Widać to doskonale, gdy porównamy przychody, wydatki i oszcz dno ci w ró nych krajach. Rysunek 13 przedstawia poziom przychodów brutto w poszczególnych krajach wyra ony w euro. Dane zostały zebrane z okresu trzech lat od 2004 do 16

17 Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie Pierwsze miejsce pod wzgl dem wysoko ci rednich rocznych przychodów zaj ła Wielka Brytania osi gaj c wynik prawie euro. Niewiele mniej zarabiaj Niemcy i Holendrzy. W Austrii, Belgii i Szwecji zarobki kształtuj si na poziomie euro rocznie. Zarobki Polaków s na poziomie du o ni szym euro rocznie. Rysunek 13. Średnie roczne przychody brutto w przemyśle i usługach (w euro) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT Pa stwa, w których przychody s najwy sze musz liczyć si tak e z wysokim poziomem wydatków (Rys. 14). Analizuj c kolejne lata od 2004 r. do 2008 mo na zaobserwować, e najwi cej wydaj Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. S to stosunkowo drogie pa stwa. Rysunek 14. Łączne wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (w mld euro) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 17

18 Katarzyna agraba Kolejne badanie przeprowadzone przez EUROSTAT pokazuje oszcz dno ci brutto gospodarstw domowych jako % dochodu do dyspozycji w mln euro (Rys. 15). Najwi cej oszcz dzaj : Francja, Niemcy i Włochy. Mimo e jak zaobserwowano na wcze niejszych wykresach Niemcy charakteryzuje bardzo wysoki poziom wydatków, to s one w stanie jednocze nie du o zaoszcz dzić. Podobnie wysokim poziom wolnych rodków pieni nych dysponuj Holendrzy, Beldzy i Szwedzi. W Szwecji zaobserwowano wzrost udziału nadwy ki finansowej gospodarstw domowych w dochodzie do dyspozycji z 10,3% do 12%. Polska wypada znacznie gorzej od wysoko rozwini tych krajów Europy, ale z drugiej strony jej sytuacja jest du o lepsza ni w krajach Europy rodkowo-wschodniej jak Estonia czy Rumunia. Rysunek 15. Oszczędności brutto gospodarstw domowych jako % dochodu do dyspozycji w mln euro Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT Zaprezentowane badania pokazuj, e Polska jest krajem o stosunkowo wysokim poziomie awersji do ryzyka. Gospodarstwa domowe inwestuj wolne rodki przede wszystkim w banku. Zakładaj albo lokat terminow albo umieszczaj rodki na rachunku bie cym. Niektóre kraje europejskie tak e dostrzegaj zalety banków, jak np. Niemcy, Szwecja czy Włochy. Jednak mimo tego wymienione pa stwa posiadaj zbli on ilo ć rodków zgromadzon w innych instrumentach finansowych jak akcje czy fundusze inwestycyjne. Zupełnie inna sytuacja wyst puje w Stanach Zjednoczonych. W tym kraju gospodarstwa domowe inwestuj oszcz dno ci bardziej ryzykownie. Du y udział stanowi akcje i fundusze inwestycyjne. Rachunki bankowe s wykorzystywane głównie do zawierania transakcji. Bezpieczne formy typu 18

19 Decyzje inwestora indywidualnego w Polsce na tle zachowań na świecie obligacje czy certyfikaty depozytowe nie ciesz si wielkim zainteresowaniem. Wyra ny spadek udziału tych metod inwestycji mo na zaobserwować tak e w Kanadzie. USA wyró nia si tak e pod wzgl dem rodków zgromadzonych na kontach emerytalnych i w ubezpieczeniach. W Polsce OFE stanowi ok. 15% wszystkich oszcz dno ci, a znikomy odsetek zajmuj inwestycje w III filar czy ubezpieczenia na ycie. W Stanach Zjednoczonych konta emerytalne to prawie 35% wszystkich aktywów, a akcje zajmuj drugie miejsce. Inwestuj c bardziej ryzykowanie Amerykanie mog liczyć na osi gni cie wy szych poziomów stóp zwrotu ni udaje si to Polakom. Jednak nale y podkre lić, e powy sza sytuacja ma zwi zek przede wszystkim z niskim poziomem zarobków Polaków oraz niewielkim procentem oszcz dno ci jakim dysponuj. Z braku rodków nie maj oni mo liwo ci rozbudowania swojego portfela, a osi gaj c z wielkim trudem jakiekolwiek nadwy ki finansowe, boj si je stracić. Ponadto nale y dodać, ze w ród osób posiadaj cych wy szy poziom zarobków pojawia si zainteresowanie bardziej skomplikowanymi formami pomna ania kapitału. Ponadto ci gle obserwuje si wzrost wiadomo ci Polaków odno nie efektywnego oszcz dzania. Literatura: 1. Raport Analizy Online Struktura oszcz dno ci gospodarstw domowych wrzesie 2006, 27 listopada Raport Analizy Online Struktura oszcz dno ci gospodarstw domowych grudzie 2006, 1 marca Raport Analizy Online Struktura oszcz dno ci gospodarstw domowych czerwiec 2008, 16 sierpnia Sonda PBS DGA na zlecenie GP i Open Finance, Stan naszych portfeli, M. Bednarek, Gazeta Prawna, 24 wrze nia 2007 r., nr Raport Changes In U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of consumer Finance, Survey of Consumer Finances (SCF), February Raport The Current state of Canadian Family Finances 2008 Report by Roger Sauvé, Vanier Institute of Family 7. Savings Barometer Report on the fourth quarter of Savings Barometer Report on the first quarter of Dane EUROSTAT 19

20 Katarzyna agraba DECISIONS OF INDIVIDUAL INVESTOR IN POLAND IN COMPARISON TO WORLD S CHOICES Key words: individual investor, savings, financial and nonfinancial assets Summary It is vital for each individual investor to wisely invest savings. Thanks to appropriate decisions household can both increase their capital and protect it from inflation. By choosing higher level of risk it is easier to receive bigger rate of return. However it is more likely to suffer huge losses. The situation in Poland has changed for years. People become more aware of necessity of creating savings structure. They usually invest their funds either on a bank account and deposit or in real estate. In US or Western Europe individual investors are taking more risk in their investment choices. They often decide to buy shares and participation units in different funds. However polish households make an attempt to diversify their portfolios, it is far from risky saving structure popular all over the world. The reason for this situation can be found in quite small amount of surplus that Poles can manage. Besides their financial knowledge and experience are too small to make serious decisions that could decide on their future. They cannot afford a financial adviser. Summarising, although individual investors in Poland become more conscious of their saving structure in many cases they earn not enough even to cover all their basic expenses. In US or countries of Western Europe the ratio of earnings to expenses allows people to keep surplus and manage savings by undertaking various investments. 20

21 Jacek Grzywacz Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, tom XI, Metody wykorzystywania rajów podatkowych 1. Osoby fizyczne Według wielu szacunków istnieje zgodno ć, e około połowy wiatowego przepływu kapitału odbywa si za po rednictwem rajów podatkowych, czyli wsz dzie tam, gdzie opodatkowanie jest korzystniejsze ni w miejscu, w którym mamy rezydencj podatkow. W tym kontek cie mo na wyró nić dwa rodzaje rajów podatkowych: miejsca, gdzie w sposób zgodny z miejscowym prawem, i z prawem kraju, z którego wywodzi si inwestor, płaci si ni sze podatki całkowicie legalne instrumenty optymalizacji podatkowej, miejsca, gdzie robi si pokr tne interesy, głównie za pierze brudne pieni dze. Sposób wykorzystania raju podatkowego przez osob fizyczn to uzyskanie statutu rezydenta w kraju nie pobieraj cym podatku dochodowego od osób fizycznych, lub w którym jego stawki s znacznie ni sze ni w pa stwie rzeczywistego zamieszkania (np. Monako, Irlandia, Bahama). Zmiana miejsca zamieszkania powoduje, e dochody osi gane przez rezydenta bez wzgl du na ródło i kraj ich pochodzenia, opodatkowane s według przepisów obowi zuj cych w danym raju podatkowym. Mo liwe jest to dzi ki 21

22 Jacek Grzywacz wykorzystaniu powszechnej zasady nieograniczonego obowi zku podatkowego. 1 Mimo pozornej prostoty tego sposobu nie jest on powszechnie wykorzystywany poniewa osi gni cie statusu rezydenta wi e si z kłopotliw procedur i wysokimi wymogami stawianymi przez raje podatkowe osobom ubiegaj cym si o uzyskanie takiego przywileju. Spowodowane jest to obron tych krajów przed nadmiernym napływem obcokrajowców. Najcz stszymi kryteriami jakie musz spełniać ubiegaj cy si o status rezydenta s : odpowiedni wiek (przewa nie minimum 60 lat), przedział maj tkowy, obowi zek inwestowania, przy czym okre lona jest minimalna kwota inwestycji, nabycie nieruchomo ci, kryteria zwi zane z wysok pozycj społeczn, wykształceniem, zawodem. W przypadku całkowitego przeniesienia si z kraju wysokiego opodatkowania, mo liwy jest z reguły powrót do niego, ale tylko w sytuacji gdy spełnione zostan dwa najcz ciej stosowane przez pa stwa wymogi. Po pierwsze, podatnik nie pozostawił przed wyjazdem adnych nieuregulowanych zaległo ci podatkowych, a po drugie, pobyt jego za granic nie trwał dłu ej ni okre lona ilo ć dni. Kraje o wysokich obci eniach fiskalnych nie rzucaj powracaj cym podatnikom przysłowiowych kłód pod nogi, gdy z ich punktu widzenia jest to sytuacja korzystna. W praktyce z rajów podatkowych najcz ciej korzystaj sportowcy, arty ci, pisarze i dziennikarze. W przypadku sportowców sytuacja jest o tyle prosta e ich dochody, ze wzgl du na liczne podró e i kontrakty mi dzynarodowe, zwykle pochodz z wielu ródeł, co stanowi znaczne utrudnienie dla jednostek dokonuj cych kontroli podatkowej. W skali wiatowej istnieje wiele przypadków legalnego wykorzystywania rajów podatkowych przez osoby fizyczne, które emigruj z krajów o wysokich obci eniach fiskalnych. Zarówno tenisista Borys Becker, jak i kierowca rajdowy Michael Schumacher zmienili miejsce zamieszkania, przenosz c si z Niemiec do Monte Carlo, gdzie nie płaci si podatku dochodowego od osób fizycznych. W ró nych krajach ró ne s wymagania i warunki uznania danej osoby za rezydenta podatkowego. Zmiana miejsca zamieszkania dla celów podatkowych mo e nie być a tak prost spraw. Dlatego, w celu osi gni cia 1 J. Wyciślok, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s.13 22

23 Metody wykorzystywania rajów podatkowych optymalizacji podatkowej starania podatników id w kierunku wykorzystania regulacji prawnych istniej cych w krajach ojczystych Wykorzystywanie rajów przez osoby prawne W przypadku osób prawnych, techniki przeprowadzania operacji finansowych w rajach podatkowych s liczne, nie wszystkie s równie do ko ca znane. Generalnie, mo na wyró nić cztery metody wykorzystywania rajów podatkowych w celu unikania obci e fiskalnych, a mianowicie: transfer zysków poprzez manipulowanie (zani anie b d zawy anie) cen zakupu i sprzeda y towarów i usług oraz kosztów utrzymania. wykorzystanie modelu spółki rotacyjnej, nabywanie umownych korzy ci, tzw. treaty shopping. Warto zauwa yć, e ka da z tych metod w odmienny sposób wykorzystuje udogodnienia oferowane przez raje podatkowe Transfer zysków Transfer zysków jest to najpro ciej ujmuj c sztuczna manipulacja cenami, gdzie koszty obrotu towarowo usługowego mog być zró nicowane dla okre lonych kontrahentów, którzy zazwyczaj s ze sob powi zani. Podmioty gospodarcze uczestnicz ce w mi dzynarodowym obrocie towarami i usługami d do maksymalnego ograniczenia zysku w kraju macierzystym, w którym wyst puj wysokie podatki płacone u ródła, czyli w miejscu powstania zysku. Mog tego dokonać poprzez zwi kszenie kosztów utrzymania spółki (np. koszty obsługi przedsi biorstw, odsetki, opłaty z tytułu licencji lub patentów, płace, zasiłki, zapomogi, odszkodowania, diety, czynsze, koszty bada, wynagrodzenia po rednie, transport i reklama). Zakup tych składników kosztów po cenach znacznie wy szych od powszechnie stosowanych (lub wr cz zakup fikcyjny) od przedsi biorstwa b d cego w raju podatkowym powoduje znaczny odpływ zysków ze spółki w tradycyjnym kraju wysoko opakowuj cym dochody. Manipulacja po yczkami i wysoko ci oprocentowania jest chyba najbardziej powszechn form transferu zysków. 3 Podmioty gospodarcze zwi kszaj koszty uzyskania przychodu o wypłaty dla spółek w raju podatkowym, powi zanych osobowo czy te kapitałowo z przedsi biorstwem, które chce ograniczyć swoje zyski. Nale y jednak pami tać, e wspomniane powi zania najcz ciej nie s w aden sposób ujawnione w dokumentach takiego podmiotu. Jedynym problemem jest takie 2 Raje podatkowe, 5 lipca M. Żyniewicz, D. Załupka, Luki podatkowe 2000 oraz inne legalne i nielegalne metody wykorzystywane przez podatników w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, NETNET, Wrocław 2000, s

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I)

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I) Obszarem podlegającym szczególnej kontroli przez organy podatkowe jest prowadzenie działalności na terenie SSE oraz korzystanie przez spółkę ze zwolnień dochodu od opodatkowania w związku z taką działalnością.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo