miesiċcznik bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miesiċcznik bezpłatny"

Transkrypt

1 P L H V Nr 4 (272) L Û F ] Q L N KWIECIEē 2015 V D P R U ] ISSN Ç G R Z \ NAKŁAD 2400 J P L Q \ miesiċcznik bezpłatny. 5 ʹ ʹͲͳͷ Ǥ ͳͳǥ c c Ǥ O Å:DOF]\ã SROVNL İRãQLHU] ]D VãXV]QĈ VSUDZč NWy UĈ E\ãR L QLH SU]HVWDMH E\þ QLJG\ SUDZR QDURGX GR LVWQLHQLD GR QLHSRGOHJãHJR E\WX GR İ\FLD VSRãHF]QHJR Z GXFKX ZãDVQ\FK SU]HNRQDę QD URGRZ\FK L UHOLJLMQ\FK WUDG\FML GR VXZHUHQQRĤFL ZãDVQHJR SDęVWZD Å=D W\FK ZV]\VWNLFK NWyU]\ MXİ RGHV]OL RG QDV GR ZLHF]QRĤFL PRGOLP\ VLč JRUĈFR L SROHFDP\ LFK 0LãRVLHUG]LX %RİHPX 7DN ² RJURPQD MHVW FHQD MDNĈ ]DSãDFLã QDUyG SROVNL ]D QLHSRGOHJãRĤþ ]D SUDZR GR LVWQLHQLD MDNR SDęVWZR 3U]HFKRZXMHP\ Z VHUFDFK Wč ĤZLDGRPRĤþ L QLHFK RQD VWDQLH VLč ]DFKčWĈ GR JãčERNLHM UHIOHNVML R 3ROVFH QDG W\P MDNĈ E\ãD MDNĈ MHVW L MDNĈ SRZLQQD E\þµ Ï

2 Nasza Gmina Jasienica startuje w konkursie Podwórko NIVEA organizowanym przez NIVEA Polska Sp. z o.o., w którym nagrod jest plac zabaw. Do udziału w konkursie zgłosilimy jedn lokalizacj. Jest to teren w Bierach działka 135/3 /dawne korty tenisowe/. Lokalizacja ta bierze udział w otwartym głosowaniu internetowym. Konkurs staruje 1 kwietnia 2015 r. i potrwa do 31 maja 2015 r. za porednictwem strony Wystarczy wej codziennie na powysz stron i jeden raz odda swój głos na lokalizacj naszego placu zabaw pod adresem Biery działka 135/3. To szansa wybudowania placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budetu gminy. Od Waszych głosów zaley czy nasz plac zabaw zostanie ufundowany w ramach programu NIVEA. Wydawca miesicznika samorzdowego Jasienica : Gmina Jasienica Realizacja wydawnicza: Gminny Orodek Kultury w Jasienicy, Jasienica 1360, tel.: ; Redaktor naczelny Romuald Boko, Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, Druk: Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre reklam i ogłosze redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci.

3 Zakoczyły si zebrania sprawozdawcze w dwunastu jednostkach OSP funkcjonujcych na terenie Gminy Jasienica. Chc bardzo serdecznie podzikowa wszystkim druhom, którzy przez ostatni rok pracowali na rzecz zapewnienia bezpieczestwa mieszkaców naszej gminy. Uczestniczc we wszystkich zebraniach, z satysfakcj stwierdzam, e były one przygotowane profesjonalnie. Przedstawiona była pełna analiza wykonanych prac za miniony rok. Chc bardzo serdecznie podzikowa prezesom, naczelnikom, zarzdom poszczególnych jednostek, za ich wyton prac. Wszystkim konserwatorom sprztu za utrzymanie i wkład pracy. Dzikuj opiekunom młodzieowych druyn poarniczych. Dzikuj orkiestrom i gospodarzom w jednostkach remizach, za prace wykonane na rzecz tych placówek i obiektów. Dzikuj wszystkim druhom straakom, którzy czynnie wyjedaj do zdarze, którzy maj przeszkolenia, którzy powicili własny czas eby zdoby niezbdne uprawnienia, przeszli szereg kursów i bada lekarskich, i zostali dopuszczeni do wyjazdów bojowych, i pracowali na rzecz społeczestwa. Nale- y tu zaznaczy, e ponad 90 % straaków, którzy otrzymali zgodnie z obowizujcym prawem ekwiwalenty za prac podczas akcji, przekazali je na rzecz remiz z przeznaczeniem na zakup sprztu i wyposaenia swoich jednostek. To bardzo szlachetna postawa, gdy jako ochotnicy, nie tylko nieodpłatnie pracuj, ale take wspomagaj finansowo swoje jednostki. Za to bardzo serdecznie im dzikuj. Na obiekcie Drzewiarza odbył si Turniej Wiedzy Poarniczej szczebla gminnego i powiatowego. Poziom wiedzy młodego pokolenia szkół podstawowych i gimnazjów w tym zakresie, jest bardzo wysoki. W turnieju uczestniczyli zawodnicy omiu szkól podstawowych i trzech gimnazjów. Na szczeblu gminnym w kategorii gimnazjów I miejsce zajł Krzysztof Szczypka, a szkół podstawowych Jakub Mendrek. Natomiast na szczeblu powiatowym analogicznie Krzysztof Szczypka zajł równie I miejsce, a Jakub Mendrek drugie. Gratuluj i serdecznie dzikuj naszym młodym druhom za godne reprezentowanie naszej gminy. Jestemy ju na czwartym ostatnim etapie prac. Do koca maja zakoczymy cały proces budowy i 1. czerwca odbdzie si rozstrzygnicie pierwszego przetargu na zbycie pierwszej działki o powierzchni ok. 2,5 hektara. Cena wywoławcza to prawie 2,6 mln zł plus VAT, czyli ponad 3 miliony złotych. Tak wyceniona została warto tej nieruchomoci. Jeeli bd chtni na zakup tej nieruchomoci i przetarg rozstrzygnie si pozytywnie, to pierwsze 3 miliony złotych wpłyn do budetu gminy. Otrzymalimy ostateczne rozliczenie budowy 41 km sieci kanalizacyjnej, które zostały wybudowane z nastpnego grantu. Trzeba przypomnie, e dofinansowanie tego projektu to prawie 20 milionów złotych. Równie otrzymalimy zwrot w granicach 6 mln zł z podatku VAT, którym był obarczony projekt. Natomiast cało inwestycji kosztowała 32 mln zł. Warto dofinansowania tego zadania wynosi około 80 %. Z budetu gminy dołoylimy 6 mln zł. Chc podzikowa pracownikom, którzy pracowali na rzecz wykonania tej kanalizacji i realizatorom z Zakładu Komunalnego, dzikuj za pozytywnie przeprowadzone kontrole. Czas realizacji, to 18 miesicy, który obejmował dwa zimowe okresy i mógł zachwia tym procesem. Na uwag zasługuje fakt, e przez trzy miesice wykonalimy ponad 500 przyłczy, gdzie mieszkacy musieli funkcjonowa kadego dnia z pewnymi utrudnieniami i w takiej sytuacji wykazali si ogromn wyrozumiałoci, za co bardzo im dzikuj. W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej została oddana do uytku nowa dobrze wyposaona sala operacyjna. Z tego tytułu chc pogratulowa Panu Starocie, który jest zarzdc tego szpitala włacicielem oraz przedstawicielom Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Pragn nadmieni, e równie Gmina Jasienica przekazała darowizn na ten cel. Dokonano odbioru obiektu po remoncie w Bielowicku, gdzie poprzednio mieciło si stare przedszkole. W obiekcie tym pomieszczenia przeznaczone bd dla Rady Sołeckiej, stowarzysze, KGW i zespołu Echo Bielowicka.

4 W obecnych warunkach funkcjonowanie rodowisk Bielowicka bdzie duo lepsze i wpłynie na prniejszy rozwój tego sołectwa. Zadanie to dofinansowane było przez Lokaln Grup Działania, a cało inwestycji mieci si w granicach 200 tys. złotych. Podejmujemy teraz starania o wyposaenie tego obiektu w niezbdny sprzt. Dwukrotnie spotkalimy si z przedstawicielami miasta Petrvald celem podsumowania projektów, które realizowane były wspólnie z nasz gmin. Dotyczyły funkcjonowania telebimu, który był dofinansowany w 95% i realizowany w ramach projektów transgranicznych. Nastpiło podsumowanie i rozliczenie projektu zakupu strojów regionalnych. Telebim zaczł ju funkcjonowa, nie jest to jednak docelowy kształt przekazywanych wiadomoci. Powstała Rada Programowa składajca si z przedstawicieli strony czeskiej i polskiej, która dopracuje szczegóły zmierzajce do przekazywania wiadomoci i informacji po obu stronach granicy. Podsumowanie 7 lat pracy LGD dokonano 31 marca w witoszówce, przez zainteresowanych przedstawicieli. Zebrani dokonali oceny mijajcego okresu i zajli si wyznaczeniem kierunków działania i opracowaniem nowej strategii na lata W spotkaniu uczestniczyli: wójtowie, burmistrzowie, przedsibiorcy i przedstawiciele rónych stowarzysze. Z dyskusji przebijała troska o tworzenie kapitału społecznego, by społeczestwo coraz bardziej interesowało si moliwoci aplikowania rónych rodków z sektora publicznego, społecznego, czy sektora przedsibiorczo- ci. Takie spotkania poszerzaj horyzonty wiedzy. Dzikuj wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Jako wiceprezes stowarzyszenia chc podzikowa wszystkim pracownikom biura, za dobre jego funkcjonowanie i wzorowo wykonywane obowizki. Zapytany o finał konkursu na Wójta 2014 Roku, Janusz Pierzyna odpowiedział: Dzikuj prezesowi jednostki OSP Midzyrzecze, który ten wniosek opracował i wysłał materiały konkursowe do Warszawy, o czym wcze- niej nie wiedziałem. Dzikuj wszystkim mieszkacom, którzy angaowali si w realizacj zada i przygotowanie materiałów, które bd brane pod uwag w postpowaniu konkursowym. Znalezienie si w finale dziesiciu wójtów na 1565 gmin w kraju jest ju bardzo duym sukcesem, ale nie jest to tylko moj zasług. To głównie sukces wszystkich mieszkaców, którzy do rozwoju naszej gminy dołoyli swoj sumienn prac, dołoyli przysłowiow cegiełk do budowli zwanej Gmin Jasienica. Za to Wszystkim Mieszkacom serdecznie dzikuj. I bez wzgldu na wynik jaki zostanie ogłoszony podczas gali 25 kwietnia br. jestem dumny, e dane mi jest pracowa z tak zacnymi ludmi i działa w kierunku dalszego rozwoju naszej gminy. Dzikuj za wypowied R. Boko Wybory uzupełniajce w okrgu obejmujcym zachodni i południowowschodni cz sołectwa Midzyrzecze Górne, odbyły si w zwizku z wyganiciem mandatu radnego Leszka Mroczko. W wyborach startowało trzech kandydatów, którzy otrzymali nastpujc liczb głosów: Mariusz Fender (Prawo-Rodzina-Samorzd) 94 głosy Bogdan Madok (Razem dla Midzyrzecza) 215 głosów Mateusz Wojaczek (Wspólnie dla Midzyrzecza) 24 głosy Frekwencja wyniosła 28,85%. Oddano dwa głosy niewane. W wyniku wyborów mandat uzyskał Bogdan Madok.

5 W wypełnionej po brzegi sali Gminnego Orodka Kultury w Jasienicy w pitek 20 marca bracia Paweł i Łukasz Golcowie zaprezentowali kolejny album, wydany przez swoj fundacj. Tym razem publikacja była powicona ludowemu strojowi lska Cieszyskiego. Taki strój nosz take mieszkacy miejscowoci Gminy Jasienica, nic dziwnego, e zainteresowanie publikacj było tak wielkie. Autorami bogato ilustrowanego albumu o ludowym stroju mieszkaców lska Cieszyskiego s regionalni etnografowie Małgorzata Kiere oraz Grzegorz Studnicki, fotografie wykonał Mirosław Sosna. W sali GOK publicznoci zaprezentowano film, ukazujcy kulisy powstania albumu, łcznie z niezwykle rozbudowan sesj fotograficzn, w której uczestniczyli m.in. członkowie zespołów Jasieniczanka oraz Midzyrzeczanie. Lidia Lankocz, znawczyni stroju ludowego, która w przeszłoci przygotowywała stroje na potrzeby prowadzonego przez siebie zespołu ludowego w Goleszowie, wyjaniała zebranym, z czego składa si ubiór kobiecy i jakie pełni funkcje. Spora cz wieczoru powicona była ludowej muzyce. Wystpił Zespół Regionalny Jasieniczanka, du furor zrobiły te dzieci, uczce sipiewu i gry na instrumentach w ogniskach Fundacji Braci Golec na ywiecczynie. Ich muzyka wywołała burz oklasków. Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna wraz z dyrektorka GOK Agnieszk Bronowsk podzikowali braciom Golec za to zaangaowanie ich Fundacji we wspieranie młodych muzycznych talentów. Strój cieszyski (Tšínský kroj) to ju pita pozycja z serii Stroje ludowe w Karpatach polskich, jak wydaje Fundacja Braci Golec. Do tej pory w serii ukazały si Mieszczaski strój ywiecki, Strój górali lskich, Strój górali ywieckich oraz Strój górali podhalaskich. (M. Ł)

6 26 marca 2015r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grodcu został zorganizowany Regionalny Konkurs Znajomoci Gwary lska Cieszyskiego dla szkół podstawowych, pod patronatem Wójta Gminy Jasienica. Do konkursu zgłosili si uczniowie z Iłownicy, witoszówki, Jasienicy, Rudzicy, Wieszczt, Mazacowic i Grodca oraz szkoły z okolicznych gmin - Pierca, Pogórza i Górek Wielkich. Uczestników oceniało niezalene jury, w skład którego weszli zaproszeni gocie: Juliusz Wtroba, Maria Hareczyk, Jolanta Szczugiel, Irena Skrzyala. Konkurs rozpoczła dyrektor ZSP w Grodcu - Jolanta Tomik, witajc zaproszonych goci i yczc wszystkim zawodnikom powodzenia i dobrej zabawy. Eliminacje przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, w otoczeniu piknej, wiosennej dekoracji, przygotowanej przez K. Pniewsk i B. Gibas. Komisja miała bardzo trudne zadanie, poniewa wszyscy uczestnicy wykazali si nie tylko poprawn prezentacj tekstów gwarowych, ale równie niezwykł swobod wymowy, właciwym akcentem oraz oryginalnoci gwary. Po wysłuchaniu prezentacji uczestników, jury, po przeprowadzonych obradach postanowiło przyzna nastpujce miejsca: W kategorii prezentacja indywidualna: I. miejsce Stefania Zbijowska z Iłownicy II. miejsce ex aequo Aleksandra Strach i Dawid Kołder z Górek Wielkich III. miejsce Marcelina Słowak z Pogórza W kategorii prezentacja grupowa: I. miejsce Angelika Moczała, Jakub Westermann i Mateusz Konderla z Grodca II. miejsce ex aequo Agnieszka Ciupek, Julia Szwarc, Sandra Palinker z Pierca oraz Kamil Marekwica i Krystian Fajkis z Iłownicy III. miejsce ex aequo Klaudia Kido i Michał Martynek oraz Jakub Kubaczka i Mikołaj Pilch z Wieszczt Organizatorzy zatroszczyli si nie tylko o wraenia duchowe uczestników, ale take przygotowali poczstunek. Po wspaniałych wystpieniach kady mógł spokojnie delektowa si smakiem swojskiego smalcu, pysznych kanapek i tradycyjnego kołacza. Czas umilił nam równie wystp zespołu wokalno - muzycznego oraz tace dzieci z Grodca, przygotowane przez p. B. Frydel - Ociepk. Gwara to jzyk ludowy, wiejski, terytorialna odmiana jzyka, ale przede wszystkim pikna cz naszej wspólnej tosamoci. Do pielgnowania mowy lska Cieszyskiego zachcał p. Juliusz Wtroba, jej miłonik, propagator i twórca, który dokonał podsumowania konkursu. Zwycizcy otrzymali wspaniałe nagrody w postaci albumów i ksiek. Kady z zawodników otrzymał dyplom uczestnictwa oraz pamitkowy upominek ludowego rzemiosła. Organizatorzy składaj serdeczne podzikowania: Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, za patronat nad konkursem i wsparcie finansowe, dziki któremu udało si go zorganizowa, ufundowa nagrody, a take przygotowa poczstunek. Konkurs promuje kultur jzyka gwarowego, upowszechnia kultur słowa, umiejtno sprawnego posługiwania si gwar oraz pobudza twórcze poszukiwania repertuarowe. Dziki niemu dawny jzyk lska cieszyskiego oywa na nowo. Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom. Tak naprawd kademu z wystpujcych naley si medal za chci, odwag i wielki wysiłek. Agnieszka Kukioła W dniu 19 marca 2015r w Filii Gminnego Orodka Kultury w Midzyrzeczu Górnym, odbywały si warsztaty artystyczne - malarstwo na szkle pt. "Dzieło rk i serca". W warsztatach brały udział dwie grupy wiekowe. Grup dorosłych reprezentowali członkowie G T "Barwa" działajcej w GOK w Jasienicy (oraz zaprzyjanieni twórcy), dla nich zajcia prowadził instruktor Zbigniew Grzywa. Grupa dzieci i młodziey z kółka plastycznego pracowała pod kierunkiem instruktora Zbigniewa Micherdziskiego. Prace powstałe na warsztatach, bd brały udział w midzynarodowym konkursie organizowanym przez Regionalny Orodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravskie kulturne stredlisko w Dolnym Kubinie. Konkurs dofinansowany jest przez Midzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie. Warsztaty odbywały si w atmosferze autentycznego twórczego zaangaowania, zarówno dorosłych artystów, jak i młodziey. Warsztaty ponownie odbyły si w poniedziałek 23 marca br., gdy tego typu technika wyrazu artystycznego cieszyła si wielkim zainteresowaniem, a uczestnicy zaj zdobyli nowe umiejtnoci. Bernadeta Łuszczewska Gruszka

7 Z G Ó R K I Dzisiaj, dwudziestego marca 2015 roku, za kilkadziesit minut zacznie si w Polsce czciowe zamienie słoca. Widziałem w yciu ju kilka zamie słoca, ale kadorazowo to zjawisko astronomiczne wywołuje ywe zainteresowanie, jak zreszt wszystko, co rzadkie i niecodzienne. A jeli rzecz dzieje si na błkitnym i bezchmurnym, rozsłonecznionym jeszcze całkowicie niebie, to publiczno gwarantowana. A to tylko ksiyc wchodzi w parad (chwilowo) w panujce codziennie słoce na niebie, by uwiadomi take ludziom, e nie zawsze, to co wielkie i najjaniejsze zawsze jest najwaniejsze i ma racj. Zjawiska astronomiczne umieli ju wykorzystywa, dla własnych interesów, kapłani ze staroytnego Egiptu, którzy dziki swojej utajnionej wiedzy i oblicze wiedzieli, kiedy owe cuda bd miały miejsce na niebie. Wiedza jest wic dalej wielkim orem w głowach i rkach tych, którzy j posiedli. I jest piknie, gdy słuy szczytnym celom. Gorzej, niestety, gdy syci dz władzy, czy mamony (o podaniu kobiet nie wspominajc). Mam wiadomo graniczc z pewnoci, e wszyscy kandydaci na prezydenta, nawet ci najbardziej egzotyczni, którzy nie maj absolutnie adnych szans, ani nawet promila poparcia, chcieliby posiada tajemn wiedz o wszechwiecie i prawach w nim panujcych, któr mogliby wykorzysta w aktualnie trwajcej kampanii (to słowo kojarzy mi si głównie, i pewnie nie bez powodu, z kampani buraczan, bo te kto majcy wyobrani moe doszuka si wyranej analogii ). Ju słysz jak na zgromadzeniu przedwyborczym jeden kandydat si wydziera: - Jak na mnie nie zagłosujecie, to wyleje Wisła z Odr, Wart i z rzeczk Jasienic! Drugi nawiedzony kandydat, który powinien raczej piewa, nawiedzonym falsetem, straszy: - Ten, kto na mnie nie zagłosuje bdzie raony piorunem! Trzecia, która te nie chce by gorsza, a kojarzy si z sezonem ogórkowym i z pokazem modelek, rozdziera szaty na klatce z kształtnymi cho niewielkimi piersiami i dramatycznym głosem oznajmia, e: - Matki karmice strac mleko, gdy na ni nie zagłosuj! Czwarty, kabareciarz od urodzenia i anarchista z niedouczenia, wmawia, e wszyscy to złodzieje i bandyci, i e tylko on bdzie zbawicielem Polski (a moe całego wiata), gdy go wybierzemy w przeciwnym razie: - aby lecce z nieba, szaracza i podatki zalej was na amen, a przede wszystkim kobiety, których miejsce jest wyłcznie w kuchni, sypialni i na sali porodowej! Pita, feministka, bardzo kobieca, naturalnym basem buczy: - Wybierzcie mnie, bymy mogli si tolerowa, bo jak nie to załatwi w niebieskich sferach, cho jestem nie(do)wierzca, e chłopom uschn kutasiki! Szósty, nawiedzony co si a pali, by zamieszka w prezydenckim pałacu, obiecuje młodym i zdziecinniałym starcom: - Zalegalizuj marych, by ziemia ju była niebem! To lepsze ni alkohol, który przyniósł mi fortun! Głosujcie na mnie! Głosujcie! Zalegalizuj marych, i Krych, i Zdzich, i kad inn zdzir, chocia na chwil Ale wracajmy do zamienia słoca. O ile to za- mienie odbywa si sporadycznie, o tyle mniej spektakularne, ale na nieszczcie znacznie czstsze s za- mienia umysłów. O ile jednak zamienie słoca mija po godzinie czy dwóch, to zamienia obłkanych umysłów trwaj najczciej doywotno! Wiele jeszcze myli cinie mi si na papier, ale ju kocz, bo włanie zamienie słoca nad Rudzic wchodzi w decydujc faz Juliusz Wtroba Witóm piyknie! Jak tak sie człowiek starszym ludzióm przyposłócho to roztomajcie yjóm. Ci co sóm przy dzieckach narzykajóm, e fórt im dowajóm jakómsikej robote. A to cosi załatwi w łurzyndzie, a to z wnukami zón do dochtora, bo młodzi ni majóm na to czasu. Ci, co za zostali sami, narzykajóm na samotno, e chałpe wystawili, a teraz na stare roki muszóm by sami. Dziecka za, kiere z chałpy poszły, tak prawióm: ni ma jak mieszka łosobno, bo jak se pocielesz, tak sie wypisz, a teciowo ci do garca nie zaglóndo. I tak sie skaróm, jedni na drugich, łojcowie na dziecka, a dziecka na łojców. Rozmajcie to w naszych rodzinach wyglódno, a byłoby ło wiela lepij, kieby my zaywali lyk, co sie miło i móndro nazywo ale tych lyków w aptyce nie kupisz. Prawi sie, e człowiek w swoim ywobyciu musi sie łuczy, a gupim i tak łumiyro. Ale to ni ma prowda, kiery z tego swojigo ywobycio wycióngo nauczki to wiy, co to je w yciu móndro, a co gupota. Bo przeca nasze yci to wielko szkoła i tacy ludzie, kierzy to wiedzóm, dzika Bogu, sóm miyndzy nami, i łumióm z móndrocióm i miłocióm y. Znóm takich, posłóchejcie: Poznali sie w Josiynicy, bo tu stela byli. Jónek szumny, Hanka jako malowano.

8 Tó sie wiela nie smykali, jyny chneda sie pobrali. odyn z chałpy nic nie dostoł, cóby im łojcowie dali, kiedy sami nic ni mieli. Za potkym, tam przy gojach, kónsek se kupili pola. Na ptoszki sie dziwali, jak gniozdka budowały. Czych jo gorszy, prawił Jónek, te wystawiym piykny dómek. Hanka zdrowe rynce miała, Jónkowi fest pumogała. Ani wóm sie nie nazdali, jak dóm piykny wybudowali. Chałpa łogrómnie prestrónno była, a rodzina sie powiynkszyła. Dziywcze, chłapiec, chłapiec, dziywcze. Na łucieche łojcóm roli piyknie, zgódnie se tak yli. Dziecka dobrze sie łuczyły, na naukowców wysztudyrowali i w wiycie kajsik zostali. Tam sie wszyscy poynili i rodziny załoyli. Hanka z Jónkiem nie banujóm, dzieckóm szczyscio fórt wynszujóm. e my sami pozostali, taki ywot je nóm dany. Bo tu przeca ło to chodzi, eby czuli my sie młodzi. Za rynce sie kludzili, rano mógli my sie budzi, zdrowi by nóm słóyło, grosza nigdy nie chybiło. Dziecka niech nas łodwiedzajóm, wnuki nas za rade majóm. Có na staro wiyncyj trzeja, byle jyny zdrowi było A w jeysiyni ycio mógli my powiedzie, e nóm razym przez cały ywot dobrze było. Tó i jo dzisio sobie i Wóm yczym, kiej wiynta mómy i wiosne, niech chałpy nasze bydóm szczyliwe. Niech miło jak kwiotek piyknie w nich zakwito, a móndro i zrozumiyni nigdy nie zaniko. J. N. Josiyniczanin Regulamin Konkursu Fotograficznego

9 upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica opracowało projekt; Nasza mała ojczyzna, nasze dziedzictwo kulturowe dofinansowany przez Gmin Jasienica, w kwocie zł, który jest realizowany w okresie od do r. Celem głównym projektu jest propagowanie znajomoci gwary lska Cieszyskiego, tutejszej kultury i obyczajowoci. Realizowane zadanie bdzie miało form spotkania, podczas którego zaprezentuj swoje umiejtnoci uczniowie gimnazjów z terenu gminy Jasienica oraz gmin ociennych walczcy o miano najlepszego gawdziarza recytatora posługujcego si gwar lska Cieszyskiego. Uczestnicy bd mieli okazj zobaczy, z jakich elementów składa si strój lski oraz jak poprawnie czepi si, czyli wie kobiece nakrycie głowy, czy przepask. Wraz z mijajcym czasem odchodz w zapomnienie lskie zwyczaje, obrzdy, ubiory, a take znajomo gwary lska Cieszyskiego. Coraz mniej osób mówi gwar na co dzie, coraz mniej ten pikny jzyk rozumie. Współczesna młodzie ekscytuje si technologicznymi nowinkami, pdzi za nowoczesnoci, za- pominajc, e to historia jest nauczycielkycia i naley mie silne poczucie przynalenoci do swojej małej ojczyzny. Pragniemy wzbudza u gimnazjalistów poczucie dumy z przynalenoci do regionu i upowszechnia znajomo zarówno gwary lska Cieszyskiego, jak i tutejszej kultury. Spotkanie z rówienikami i zdrowa rywalizacja na forum konkursu jest dobrym sposobem na uwiadomienie uczniom, e warto dba o swoje dziedzictwo i nie wstydzi si swoich korzeni. Uczestnicy konkursu oraz zaproszeni gocie bd mogli podziwia równie wystpy wokalne uczniów Gimnazjum w Jasienicy oraz wokalne i aktorskie popisy Zespołu Regionalnego Szwarne dziecka z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Iłownicy. Koordynatorem projektu jest pani Jolanta Szczugiel nauczyciel Gimnazjum Jasienicy. Zapraszamy gimnazja z terenu naszej gminy oraz gmin ociennych do uczestnictwa w projekcie! Termin konkursu: 14 maja 2015 r., godz , sala GOK w Jasienicy ( w budynku Urzdu Gminy). Kontakt: tel Tylko na Orawie, Spiszu i na lsku zachował si jeszcze zwyczaj stawiania moja, mojki lub jedlicki. Moj to był wbity w ziymie łokorowany wiy- y kole dwanost metrów wiyrk, kierymu zostawiali na kócu małe drzewko, na nim wieszali strokate bandle, stawiali jóm pannóm na wydaniu, tym kiere si uzdały, nóm kawalyróm.(1) Zwyczaj stawiania mojów siga pono korzeniami czasów antycznych, kiedy Grecy, Etruskowie i Rzymianie stawiali drzewka na domach i budynkach gospodarskich, by chroni je przed złymi duchami i chorobami. Drzewko majowe było symbolem ducha wzrostu, zdrowia, płodnoci, symbolizowało take obfito w zbiorach, powodzenie dla mieszkaców oraz zapewniało dobrobyt. Pierwsze informacje o mojach w Europie pochodz z 1255 roku. Stawiano jej wówczas jako przejaw czci i yczliwoci przed kociołami, ratuszami, domami zamonych i powaanych osób, wysokim urzdnikom gminnym, a w wojsku wyszym rang oficerom a take przed domami dziewczt cieszcych si szczególnym powodzeniem. Nie wiadomo kiedy dokładnie zwyczaj ten zawdrował na ziemie polskie. Szczególnie popularny był w Karpatach i na lsku. Zachował si obraz namalowany w 1590r. przez artyst malarza Hansa Donauer. Tam włanie jest przedstawiony po raz pierwszy moj. Etnografowie uwaaj, e zwyczaj stawiania moja, rozpowszechnił si do szeroko po wojnie 30- letniej (po 1648 r.). Nie ulega jednak kwestii, e ju w wieku XVI postawienie moja było znakiem powanego zainteresowania si dziewczyn, a nawet przy pewnych, okrelonych okolicznociach mogło mie prawne znaczenie. I tak np. w Czechach uznawano prawomocno oenków nie tylko na podstawie lubowania wiernoci i miłoci, a take po udokumentowaniu owiadczeniami wiadków, e postawiono na t okoliczno moja. Zwyczaj stawiania mojów musiał by bardzo rozpowszechniony na Orawie, skoro w roku 1839 panowie na zamkach orawskich wydali surowy zakaz stawiania moji,

10 by chroni lasy przed nadmiern wycink. Moje stawiano na trzy sposoby : - chłopak stawiał moj tylko tej dziewczynie, o której wzgldy si starał - kawalerowie stawiali moj jako dar dla wszystkich dziewczyn we wsi - moj stawiany był dla kadej dziewczyny, ale gdy miała ona swojego chłopca, jej moj musiał by inny ni reszta Wszystkie dziewczyny z niecierpliwoci czekały na pierwszomajowe owiadczyny. Jeeli niektóre nie miały wzicia, to ich ojcowie sami w tajemnicy stawiali noc moje. Bywało równie i tak, e zamiast moja stawiano dziewczynie dziada. Był to wtedy wielki wstyd. Tote pilnowano w nocy,aby takiego dziada nie postawiono. Pilnowano równie aby nikt nie wywiercił dziury w erdzi na której stał moj. Moj stawiany jest zawsze w nocy z ostatniego dnia kwietnia na 1 maja, czyli w Noc Filipa i Jakuba. Na moju czasami umieszczana była tabliczka - z dedykacj, wierszem lub wyznaniem. Do rana czuwaj przy nim warty kawalerów. Jest bowiem te zwyczaj, e konkurenci podcinaj niepilnowanego moja. Albo dlatego, e ubiegaj si o t sam pann, albo złoliwie. Gdy noc minie - moje s ju bezpieczne i stoj do Zielonych witek. Dopiero wówczas mona je było ci, a ceremonii tej powinien dokona stawiajcy moja. Powinien on równie porba go na drobne kawałki i rozpali ognisko. Wtedy to panna, przed której domem si znajduje, zobowizana jest przygotowa poczstunek i gorzałk dla kawalerów lub kawalera, odbywa równie si zabawa z muzyk, czyli tzw. ogrywanie moja. Z czasem w niektórych miejscach publiczne owiadczyny powoli zanikły, a stawianie moja nabrało charakteru ogólnego, stawiano tylko 1 maszt we wsi. Midzy wsiami dochodziło do rywalizacji o najbardziej okazałego moja. Prowadziło to do cinania i kradziey moja, przez konkurencyjn wie. Istniał nawet swoisty kodeks czy regulamin kradziey moja, który mówił m.in., e : nie wolno moja odbiera sił wolno go ukra tylko wtedy, gdy nie jest pilnowany, lub gdy pilnujcy np. upiwszy sipi i nie strzee drzewka konkurencyjna wie, która ukradnie moj, powinna z dum poda ów fakt do publicznej wiadomoci i da nalenego okupu (zwyczajowo - beczki piwa), jeli moj nie został wykupiony, mona go postawi w swojej wsi, jeeli jest wyszy, lub postawi go obok swojego, po uprzednim odarciu z ozdób, jako swoiste drzewo haby, moja nie wolno kra po 1 maja (do tego czasu, od momentu postawienia, naley go pilnowa), kradzie nie podlega zaskareniu sdowemu. Sd i tak by spraw umorzył, nakazujc jednoczenie poszkodowanym, eby na przyszło lepiej moj pilnowa. Opracowanie : GOK Jasienica POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu NAJPIKNIEJSZY MOJ (zwany dalej Konkursem) jest Gminny Orodek Kultury w Jasienicy. 2. Konkurs ma charakter regionalny. 3. Celem Konkursu jest podtrzymanie tradycji stawiania "Moji". 4. Zasady Konkursu: a) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkaców z terenu Gminy Jasienica b) Konkurs rozpocznie si w nocy z ostatniego kwietnia na pierwszego maja 2015 r. 5. Warunki uczestnictwa: Warunkiem przystpienia do Konkursu jest dostarczenie do biura Gminnego Orodka Kultury w Jasienicy zgłoszenia do dnia r.(wtorek). Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia. Moje nie zgłoszone na kartach zgłosze, nie bd oceniane. Telefon kontaktowy : POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 1.Komisja oceniajca zostanie wybrana przez Organizatora. 2.Ocena "Moji" przez Komisj nastpi w dniu 1 maja 2015 r. 3. Komisja przy ocenie moji bdzie kierowa si nastpujcymi kryteriami: - tradycyjny wygld i sposób mocowania - dekoracja oraz ew. tre i estetyka dedykacji - wysoko i usytuowanie "Moja" 4. Komisja przyzna nagrody finansowe i wyrónienia ufundowane przez Organizatora. 5. Wrczenie nagród nastpi w terminie ustalonym przez Organizatora. POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Przebieg Konkursu koordynowany jest przez Organizatorów. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu naley do Organizatorów. 3. Decyzja komisji o przyznaniu miejsca i nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy przed stawianiem Moja prosz o zwrócenie uwagi na nastpujce kwestie : 1. Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj był ozdob okolicy. Prosimy o zachowanie porzdku i uprztnicie terenu przez osoby stawiajce Moja 2. Dedykacje na Mojach nie mog by wulgarne,

11 3. Prosimy zadba o bezpieczestwo uczestników, Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za zdarzenia widzów, ssiadów, przechodniów!!! Nie grubo drzewa stanowi o gracji Moja, ale smukło uniemoliwiajce przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyszych oraz przywykonanych oraz dobór wierzchołka, proporcji, kolorystyki, czynami nielecymi po jego stronie lub okoliczno- i umocowanych ozdób. ciami, za które odpowiedzialnoci nie ponosi lub Prosimy o staranne i bezpieczne mocowanie Moja. których nie mona unikn bez poniesienia dodatkowych kosztów. 4. Intencj Organizatorów nie jest naraanie uczestników i innych osób na niebezpieczestwo, co moe Biorc udział w Konkursie, uczestnik wyraa zgod mie miejsce przy stawianiu grubych i cikich Moji. na przetwarzanie przez organizatora jego danych Organizatorzy Konkursu nie bior odpowiedzialno- osobowych, zwłaszcza dla celów zwizanych z wykonywaniem zobowiza wynikajcych z Konkursu ci za bezpieczestwo osób biorcych udział w Konkursie oraz nie ponosz odpowiedzialnoci za wobec uczestników. ew. szkody materialne powstałe w trakcie Konkursu. Zgłoszenie si do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu. Organizator nie pokrywa adnych kosztów ponoszonych przez uczestników w zwizku z udziałem UWAGA : Organizatorzy przypominaj o wanych w Konkursie. aspektach tradycji stawiania Moja : Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za działania osób trzecich niezwizanych z Konkursem, które Konkurencyjnego Moja mona cina tylko Moja nie wolno odbiera sił mog przynie szkody uczestnikowi lub jego majtkowi. Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych tra- do rana ( godz ) 1maja!!! dycji. Postpowanie niezgodne z powyszymi zasadami jest niehonorowe i nosi znamiona wandalizmu. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

miesięcznik bezpłatny

miesięcznik bezpłatny m i e s i ę c z n i k Nr 3 (234) MARZEC 2012 s a m o r z ą d o w y ISSN 1428-3336 NAKŁAD 1500 g m i n y miesięcznik bezpłatny 3 W mroźny niedzielny wieczór 19 lutego, muzycy BIG BANDU pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC

NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC CZERWIEC 2006 Nasza Trójwieœ 1 NR 6 (155) ROK XIV CZERWIEC 2006 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT DROGIE DZIECI, KOCHANA MŁODZIEŻY! Zbliża się koniec roku szkolnego, na który wszyscy z

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pożegnanie zimy. W tym numerze: Narodowy Spis Powszechny. I Ty możesz uratować czyjeś szczęście. Jak to bywało na szkubaczkach u mamy

Pożegnanie zimy. W tym numerze: Narodowy Spis Powszechny. I Ty możesz uratować czyjeś szczęście. Jak to bywało na szkubaczkach u mamy nr 03 (39) kwiecień 2011 ISSN 1895-670X Pożegnanie zimy W tym numerze: Narodowy Spis Powszechny I Ty możesz uratować czyjeś szczęście Jak to bywało na szkubaczkach u mamy numerze: W OD REDAKCJI 3 INFORMACJE/WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 12 ( 100) Grudzień2005 ISSN 1506-1957 To już 100 numer Kurendy GAZETA GMINY CHEŁMŻA Świąteczne dekoracje Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹, nios¹cych spokój i odpoczynek, Nowego Roku spe³niaj¹cego

Bardziej szczegółowo