miesiċcznik bezpłatny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miesiċcznik bezpłatny"

Transkrypt

1 P L H V Nr 4 (272) L Û F ] Q L N KWIECIEē 2015 V D P R U ] ISSN Ç G R Z \ NAKŁAD 2400 J P L Q \ miesiċcznik bezpłatny. 5 ʹ ʹͲͳͷ Ǥ ͳͳǥ c c Ǥ O Å:DOF]\ã SROVNL İRãQLHU] ]D VãXV]QĈ VSUDZč NWy UĈ E\ãR L QLH SU]HVWDMH E\þ QLJG\ SUDZR QDURGX GR LVWQLHQLD GR QLHSRGOHJãHJR E\WX GR İ\FLD VSRãHF]QHJR Z GXFKX ZãDVQ\FK SU]HNRQDę QD URGRZ\FK L UHOLJLMQ\FK WUDG\FML GR VXZHUHQQRĤFL ZãDVQHJR SDęVWZD Å=D W\FK ZV]\VWNLFK NWyU]\ MXİ RGHV]OL RG QDV GR ZLHF]QRĤFL PRGOLP\ VLč JRUĈFR L SROHFDP\ LFK 0LãRVLHUG]LX %RİHPX 7DN ² RJURPQD MHVW FHQD MDNĈ ]DSãDFLã QDUyG SROVNL ]D QLHSRGOHJãRĤþ ]D SUDZR GR LVWQLHQLD MDNR SDęVWZR 3U]HFKRZXMHP\ Z VHUFDFK Wč ĤZLDGRPRĤþ L QLHFK RQD VWDQLH VLč ]DFKčWĈ GR JãčERNLHM UHIOHNVML R 3ROVFH QDG W\P MDNĈ E\ãD MDNĈ MHVW L MDNĈ SRZLQQD E\þµ Ï

2 Nasza Gmina Jasienica startuje w konkursie Podwórko NIVEA organizowanym przez NIVEA Polska Sp. z o.o., w którym nagrod jest plac zabaw. Do udziału w konkursie zgłosilimy jedn lokalizacj. Jest to teren w Bierach działka 135/3 /dawne korty tenisowe/. Lokalizacja ta bierze udział w otwartym głosowaniu internetowym. Konkurs staruje 1 kwietnia 2015 r. i potrwa do 31 maja 2015 r. za porednictwem strony Wystarczy wej codziennie na powysz stron i jeden raz odda swój głos na lokalizacj naszego placu zabaw pod adresem Biery działka 135/3. To szansa wybudowania placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budetu gminy. Od Waszych głosów zaley czy nasz plac zabaw zostanie ufundowany w ramach programu NIVEA. Wydawca miesicznika samorzdowego Jasienica : Gmina Jasienica Realizacja wydawnicza: Gminny Orodek Kultury w Jasienicy, Jasienica 1360, tel.: ; Redaktor naczelny Romuald Boko, Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, Druk: Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre reklam i ogłosze redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci.

3 Zakoczyły si zebrania sprawozdawcze w dwunastu jednostkach OSP funkcjonujcych na terenie Gminy Jasienica. Chc bardzo serdecznie podzikowa wszystkim druhom, którzy przez ostatni rok pracowali na rzecz zapewnienia bezpieczestwa mieszkaców naszej gminy. Uczestniczc we wszystkich zebraniach, z satysfakcj stwierdzam, e były one przygotowane profesjonalnie. Przedstawiona była pełna analiza wykonanych prac za miniony rok. Chc bardzo serdecznie podzikowa prezesom, naczelnikom, zarzdom poszczególnych jednostek, za ich wyton prac. Wszystkim konserwatorom sprztu za utrzymanie i wkład pracy. Dzikuj opiekunom młodzieowych druyn poarniczych. Dzikuj orkiestrom i gospodarzom w jednostkach remizach, za prace wykonane na rzecz tych placówek i obiektów. Dzikuj wszystkim druhom straakom, którzy czynnie wyjedaj do zdarze, którzy maj przeszkolenia, którzy powicili własny czas eby zdoby niezbdne uprawnienia, przeszli szereg kursów i bada lekarskich, i zostali dopuszczeni do wyjazdów bojowych, i pracowali na rzecz społeczestwa. Nale- y tu zaznaczy, e ponad 90 % straaków, którzy otrzymali zgodnie z obowizujcym prawem ekwiwalenty za prac podczas akcji, przekazali je na rzecz remiz z przeznaczeniem na zakup sprztu i wyposaenia swoich jednostek. To bardzo szlachetna postawa, gdy jako ochotnicy, nie tylko nieodpłatnie pracuj, ale take wspomagaj finansowo swoje jednostki. Za to bardzo serdecznie im dzikuj. Na obiekcie Drzewiarza odbył si Turniej Wiedzy Poarniczej szczebla gminnego i powiatowego. Poziom wiedzy młodego pokolenia szkół podstawowych i gimnazjów w tym zakresie, jest bardzo wysoki. W turnieju uczestniczyli zawodnicy omiu szkól podstawowych i trzech gimnazjów. Na szczeblu gminnym w kategorii gimnazjów I miejsce zajł Krzysztof Szczypka, a szkół podstawowych Jakub Mendrek. Natomiast na szczeblu powiatowym analogicznie Krzysztof Szczypka zajł równie I miejsce, a Jakub Mendrek drugie. Gratuluj i serdecznie dzikuj naszym młodym druhom za godne reprezentowanie naszej gminy. Jestemy ju na czwartym ostatnim etapie prac. Do koca maja zakoczymy cały proces budowy i 1. czerwca odbdzie si rozstrzygnicie pierwszego przetargu na zbycie pierwszej działki o powierzchni ok. 2,5 hektara. Cena wywoławcza to prawie 2,6 mln zł plus VAT, czyli ponad 3 miliony złotych. Tak wyceniona została warto tej nieruchomoci. Jeeli bd chtni na zakup tej nieruchomoci i przetarg rozstrzygnie si pozytywnie, to pierwsze 3 miliony złotych wpłyn do budetu gminy. Otrzymalimy ostateczne rozliczenie budowy 41 km sieci kanalizacyjnej, które zostały wybudowane z nastpnego grantu. Trzeba przypomnie, e dofinansowanie tego projektu to prawie 20 milionów złotych. Równie otrzymalimy zwrot w granicach 6 mln zł z podatku VAT, którym był obarczony projekt. Natomiast cało inwestycji kosztowała 32 mln zł. Warto dofinansowania tego zadania wynosi około 80 %. Z budetu gminy dołoylimy 6 mln zł. Chc podzikowa pracownikom, którzy pracowali na rzecz wykonania tej kanalizacji i realizatorom z Zakładu Komunalnego, dzikuj za pozytywnie przeprowadzone kontrole. Czas realizacji, to 18 miesicy, który obejmował dwa zimowe okresy i mógł zachwia tym procesem. Na uwag zasługuje fakt, e przez trzy miesice wykonalimy ponad 500 przyłczy, gdzie mieszkacy musieli funkcjonowa kadego dnia z pewnymi utrudnieniami i w takiej sytuacji wykazali si ogromn wyrozumiałoci, za co bardzo im dzikuj. W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej została oddana do uytku nowa dobrze wyposaona sala operacyjna. Z tego tytułu chc pogratulowa Panu Starocie, który jest zarzdc tego szpitala włacicielem oraz przedstawicielom Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Pragn nadmieni, e równie Gmina Jasienica przekazała darowizn na ten cel. Dokonano odbioru obiektu po remoncie w Bielowicku, gdzie poprzednio mieciło si stare przedszkole. W obiekcie tym pomieszczenia przeznaczone bd dla Rady Sołeckiej, stowarzysze, KGW i zespołu Echo Bielowicka.

4 W obecnych warunkach funkcjonowanie rodowisk Bielowicka bdzie duo lepsze i wpłynie na prniejszy rozwój tego sołectwa. Zadanie to dofinansowane było przez Lokaln Grup Działania, a cało inwestycji mieci si w granicach 200 tys. złotych. Podejmujemy teraz starania o wyposaenie tego obiektu w niezbdny sprzt. Dwukrotnie spotkalimy si z przedstawicielami miasta Petrvald celem podsumowania projektów, które realizowane były wspólnie z nasz gmin. Dotyczyły funkcjonowania telebimu, który był dofinansowany w 95% i realizowany w ramach projektów transgranicznych. Nastpiło podsumowanie i rozliczenie projektu zakupu strojów regionalnych. Telebim zaczł ju funkcjonowa, nie jest to jednak docelowy kształt przekazywanych wiadomoci. Powstała Rada Programowa składajca si z przedstawicieli strony czeskiej i polskiej, która dopracuje szczegóły zmierzajce do przekazywania wiadomoci i informacji po obu stronach granicy. Podsumowanie 7 lat pracy LGD dokonano 31 marca w witoszówce, przez zainteresowanych przedstawicieli. Zebrani dokonali oceny mijajcego okresu i zajli si wyznaczeniem kierunków działania i opracowaniem nowej strategii na lata W spotkaniu uczestniczyli: wójtowie, burmistrzowie, przedsibiorcy i przedstawiciele rónych stowarzysze. Z dyskusji przebijała troska o tworzenie kapitału społecznego, by społeczestwo coraz bardziej interesowało si moliwoci aplikowania rónych rodków z sektora publicznego, społecznego, czy sektora przedsibiorczo- ci. Takie spotkania poszerzaj horyzonty wiedzy. Dzikuj wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Jako wiceprezes stowarzyszenia chc podzikowa wszystkim pracownikom biura, za dobre jego funkcjonowanie i wzorowo wykonywane obowizki. Zapytany o finał konkursu na Wójta 2014 Roku, Janusz Pierzyna odpowiedział: Dzikuj prezesowi jednostki OSP Midzyrzecze, który ten wniosek opracował i wysłał materiały konkursowe do Warszawy, o czym wcze- niej nie wiedziałem. Dzikuj wszystkim mieszkacom, którzy angaowali si w realizacj zada i przygotowanie materiałów, które bd brane pod uwag w postpowaniu konkursowym. Znalezienie si w finale dziesiciu wójtów na 1565 gmin w kraju jest ju bardzo duym sukcesem, ale nie jest to tylko moj zasług. To głównie sukces wszystkich mieszkaców, którzy do rozwoju naszej gminy dołoyli swoj sumienn prac, dołoyli przysłowiow cegiełk do budowli zwanej Gmin Jasienica. Za to Wszystkim Mieszkacom serdecznie dzikuj. I bez wzgldu na wynik jaki zostanie ogłoszony podczas gali 25 kwietnia br. jestem dumny, e dane mi jest pracowa z tak zacnymi ludmi i działa w kierunku dalszego rozwoju naszej gminy. Dzikuj za wypowied R. Boko Wybory uzupełniajce w okrgu obejmujcym zachodni i południowowschodni cz sołectwa Midzyrzecze Górne, odbyły si w zwizku z wyganiciem mandatu radnego Leszka Mroczko. W wyborach startowało trzech kandydatów, którzy otrzymali nastpujc liczb głosów: Mariusz Fender (Prawo-Rodzina-Samorzd) 94 głosy Bogdan Madok (Razem dla Midzyrzecza) 215 głosów Mateusz Wojaczek (Wspólnie dla Midzyrzecza) 24 głosy Frekwencja wyniosła 28,85%. Oddano dwa głosy niewane. W wyniku wyborów mandat uzyskał Bogdan Madok.

5 W wypełnionej po brzegi sali Gminnego Orodka Kultury w Jasienicy w pitek 20 marca bracia Paweł i Łukasz Golcowie zaprezentowali kolejny album, wydany przez swoj fundacj. Tym razem publikacja była powicona ludowemu strojowi lska Cieszyskiego. Taki strój nosz take mieszkacy miejscowoci Gminy Jasienica, nic dziwnego, e zainteresowanie publikacj było tak wielkie. Autorami bogato ilustrowanego albumu o ludowym stroju mieszkaców lska Cieszyskiego s regionalni etnografowie Małgorzata Kiere oraz Grzegorz Studnicki, fotografie wykonał Mirosław Sosna. W sali GOK publicznoci zaprezentowano film, ukazujcy kulisy powstania albumu, łcznie z niezwykle rozbudowan sesj fotograficzn, w której uczestniczyli m.in. członkowie zespołów Jasieniczanka oraz Midzyrzeczanie. Lidia Lankocz, znawczyni stroju ludowego, która w przeszłoci przygotowywała stroje na potrzeby prowadzonego przez siebie zespołu ludowego w Goleszowie, wyjaniała zebranym, z czego składa si ubiór kobiecy i jakie pełni funkcje. Spora cz wieczoru powicona była ludowej muzyce. Wystpił Zespół Regionalny Jasieniczanka, du furor zrobiły te dzieci, uczce sipiewu i gry na instrumentach w ogniskach Fundacji Braci Golec na ywiecczynie. Ich muzyka wywołała burz oklasków. Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna wraz z dyrektorka GOK Agnieszk Bronowsk podzikowali braciom Golec za to zaangaowanie ich Fundacji we wspieranie młodych muzycznych talentów. Strój cieszyski (Tšínský kroj) to ju pita pozycja z serii Stroje ludowe w Karpatach polskich, jak wydaje Fundacja Braci Golec. Do tej pory w serii ukazały si Mieszczaski strój ywiecki, Strój górali lskich, Strój górali ywieckich oraz Strój górali podhalaskich. (M. Ł)

6 26 marca 2015r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grodcu został zorganizowany Regionalny Konkurs Znajomoci Gwary lska Cieszyskiego dla szkół podstawowych, pod patronatem Wójta Gminy Jasienica. Do konkursu zgłosili si uczniowie z Iłownicy, witoszówki, Jasienicy, Rudzicy, Wieszczt, Mazacowic i Grodca oraz szkoły z okolicznych gmin - Pierca, Pogórza i Górek Wielkich. Uczestników oceniało niezalene jury, w skład którego weszli zaproszeni gocie: Juliusz Wtroba, Maria Hareczyk, Jolanta Szczugiel, Irena Skrzyala. Konkurs rozpoczła dyrektor ZSP w Grodcu - Jolanta Tomik, witajc zaproszonych goci i yczc wszystkim zawodnikom powodzenia i dobrej zabawy. Eliminacje przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, w otoczeniu piknej, wiosennej dekoracji, przygotowanej przez K. Pniewsk i B. Gibas. Komisja miała bardzo trudne zadanie, poniewa wszyscy uczestnicy wykazali si nie tylko poprawn prezentacj tekstów gwarowych, ale równie niezwykł swobod wymowy, właciwym akcentem oraz oryginalnoci gwary. Po wysłuchaniu prezentacji uczestników, jury, po przeprowadzonych obradach postanowiło przyzna nastpujce miejsca: W kategorii prezentacja indywidualna: I. miejsce Stefania Zbijowska z Iłownicy II. miejsce ex aequo Aleksandra Strach i Dawid Kołder z Górek Wielkich III. miejsce Marcelina Słowak z Pogórza W kategorii prezentacja grupowa: I. miejsce Angelika Moczała, Jakub Westermann i Mateusz Konderla z Grodca II. miejsce ex aequo Agnieszka Ciupek, Julia Szwarc, Sandra Palinker z Pierca oraz Kamil Marekwica i Krystian Fajkis z Iłownicy III. miejsce ex aequo Klaudia Kido i Michał Martynek oraz Jakub Kubaczka i Mikołaj Pilch z Wieszczt Organizatorzy zatroszczyli si nie tylko o wraenia duchowe uczestników, ale take przygotowali poczstunek. Po wspaniałych wystpieniach kady mógł spokojnie delektowa si smakiem swojskiego smalcu, pysznych kanapek i tradycyjnego kołacza. Czas umilił nam równie wystp zespołu wokalno - muzycznego oraz tace dzieci z Grodca, przygotowane przez p. B. Frydel - Ociepk. Gwara to jzyk ludowy, wiejski, terytorialna odmiana jzyka, ale przede wszystkim pikna cz naszej wspólnej tosamoci. Do pielgnowania mowy lska Cieszyskiego zachcał p. Juliusz Wtroba, jej miłonik, propagator i twórca, który dokonał podsumowania konkursu. Zwycizcy otrzymali wspaniałe nagrody w postaci albumów i ksiek. Kady z zawodników otrzymał dyplom uczestnictwa oraz pamitkowy upominek ludowego rzemiosła. Organizatorzy składaj serdeczne podzikowania: Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, za patronat nad konkursem i wsparcie finansowe, dziki któremu udało si go zorganizowa, ufundowa nagrody, a take przygotowa poczstunek. Konkurs promuje kultur jzyka gwarowego, upowszechnia kultur słowa, umiejtno sprawnego posługiwania si gwar oraz pobudza twórcze poszukiwania repertuarowe. Dziki niemu dawny jzyk lska cieszyskiego oywa na nowo. Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom. Tak naprawd kademu z wystpujcych naley si medal za chci, odwag i wielki wysiłek. Agnieszka Kukioła W dniu 19 marca 2015r w Filii Gminnego Orodka Kultury w Midzyrzeczu Górnym, odbywały si warsztaty artystyczne - malarstwo na szkle pt. "Dzieło rk i serca". W warsztatach brały udział dwie grupy wiekowe. Grup dorosłych reprezentowali członkowie G T "Barwa" działajcej w GOK w Jasienicy (oraz zaprzyjanieni twórcy), dla nich zajcia prowadził instruktor Zbigniew Grzywa. Grupa dzieci i młodziey z kółka plastycznego pracowała pod kierunkiem instruktora Zbigniewa Micherdziskiego. Prace powstałe na warsztatach, bd brały udział w midzynarodowym konkursie organizowanym przez Regionalny Orodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravskie kulturne stredlisko w Dolnym Kubinie. Konkurs dofinansowany jest przez Midzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie. Warsztaty odbywały si w atmosferze autentycznego twórczego zaangaowania, zarówno dorosłych artystów, jak i młodziey. Warsztaty ponownie odbyły si w poniedziałek 23 marca br., gdy tego typu technika wyrazu artystycznego cieszyła si wielkim zainteresowaniem, a uczestnicy zaj zdobyli nowe umiejtnoci. Bernadeta Łuszczewska Gruszka

7 Z G Ó R K I Dzisiaj, dwudziestego marca 2015 roku, za kilkadziesit minut zacznie si w Polsce czciowe zamienie słoca. Widziałem w yciu ju kilka zamie słoca, ale kadorazowo to zjawisko astronomiczne wywołuje ywe zainteresowanie, jak zreszt wszystko, co rzadkie i niecodzienne. A jeli rzecz dzieje si na błkitnym i bezchmurnym, rozsłonecznionym jeszcze całkowicie niebie, to publiczno gwarantowana. A to tylko ksiyc wchodzi w parad (chwilowo) w panujce codziennie słoce na niebie, by uwiadomi take ludziom, e nie zawsze, to co wielkie i najjaniejsze zawsze jest najwaniejsze i ma racj. Zjawiska astronomiczne umieli ju wykorzystywa, dla własnych interesów, kapłani ze staroytnego Egiptu, którzy dziki swojej utajnionej wiedzy i oblicze wiedzieli, kiedy owe cuda bd miały miejsce na niebie. Wiedza jest wic dalej wielkim orem w głowach i rkach tych, którzy j posiedli. I jest piknie, gdy słuy szczytnym celom. Gorzej, niestety, gdy syci dz władzy, czy mamony (o podaniu kobiet nie wspominajc). Mam wiadomo graniczc z pewnoci, e wszyscy kandydaci na prezydenta, nawet ci najbardziej egzotyczni, którzy nie maj absolutnie adnych szans, ani nawet promila poparcia, chcieliby posiada tajemn wiedz o wszechwiecie i prawach w nim panujcych, któr mogliby wykorzysta w aktualnie trwajcej kampanii (to słowo kojarzy mi si głównie, i pewnie nie bez powodu, z kampani buraczan, bo te kto majcy wyobrani moe doszuka si wyranej analogii ). Ju słysz jak na zgromadzeniu przedwyborczym jeden kandydat si wydziera: - Jak na mnie nie zagłosujecie, to wyleje Wisła z Odr, Wart i z rzeczk Jasienic! Drugi nawiedzony kandydat, który powinien raczej piewa, nawiedzonym falsetem, straszy: - Ten, kto na mnie nie zagłosuje bdzie raony piorunem! Trzecia, która te nie chce by gorsza, a kojarzy si z sezonem ogórkowym i z pokazem modelek, rozdziera szaty na klatce z kształtnymi cho niewielkimi piersiami i dramatycznym głosem oznajmia, e: - Matki karmice strac mleko, gdy na ni nie zagłosuj! Czwarty, kabareciarz od urodzenia i anarchista z niedouczenia, wmawia, e wszyscy to złodzieje i bandyci, i e tylko on bdzie zbawicielem Polski (a moe całego wiata), gdy go wybierzemy w przeciwnym razie: - aby lecce z nieba, szaracza i podatki zalej was na amen, a przede wszystkim kobiety, których miejsce jest wyłcznie w kuchni, sypialni i na sali porodowej! Pita, feministka, bardzo kobieca, naturalnym basem buczy: - Wybierzcie mnie, bymy mogli si tolerowa, bo jak nie to załatwi w niebieskich sferach, cho jestem nie(do)wierzca, e chłopom uschn kutasiki! Szósty, nawiedzony co si a pali, by zamieszka w prezydenckim pałacu, obiecuje młodym i zdziecinniałym starcom: - Zalegalizuj marych, by ziemia ju była niebem! To lepsze ni alkohol, który przyniósł mi fortun! Głosujcie na mnie! Głosujcie! Zalegalizuj marych, i Krych, i Zdzich, i kad inn zdzir, chocia na chwil Ale wracajmy do zamienia słoca. O ile to za- mienie odbywa si sporadycznie, o tyle mniej spektakularne, ale na nieszczcie znacznie czstsze s za- mienia umysłów. O ile jednak zamienie słoca mija po godzinie czy dwóch, to zamienia obłkanych umysłów trwaj najczciej doywotno! Wiele jeszcze myli cinie mi si na papier, ale ju kocz, bo włanie zamienie słoca nad Rudzic wchodzi w decydujc faz Juliusz Wtroba Witóm piyknie! Jak tak sie człowiek starszym ludzióm przyposłócho to roztomajcie yjóm. Ci co sóm przy dzieckach narzykajóm, e fórt im dowajóm jakómsikej robote. A to cosi załatwi w łurzyndzie, a to z wnukami zón do dochtora, bo młodzi ni majóm na to czasu. Ci, co za zostali sami, narzykajóm na samotno, e chałpe wystawili, a teraz na stare roki muszóm by sami. Dziecka za, kiere z chałpy poszły, tak prawióm: ni ma jak mieszka łosobno, bo jak se pocielesz, tak sie wypisz, a teciowo ci do garca nie zaglóndo. I tak sie skaróm, jedni na drugich, łojcowie na dziecka, a dziecka na łojców. Rozmajcie to w naszych rodzinach wyglódno, a byłoby ło wiela lepij, kieby my zaywali lyk, co sie miło i móndro nazywo ale tych lyków w aptyce nie kupisz. Prawi sie, e człowiek w swoim ywobyciu musi sie łuczy, a gupim i tak łumiyro. Ale to ni ma prowda, kiery z tego swojigo ywobycio wycióngo nauczki to wiy, co to je w yciu móndro, a co gupota. Bo przeca nasze yci to wielko szkoła i tacy ludzie, kierzy to wiedzóm, dzika Bogu, sóm miyndzy nami, i łumióm z móndrocióm i miłocióm y. Znóm takich, posłóchejcie: Poznali sie w Josiynicy, bo tu stela byli. Jónek szumny, Hanka jako malowano.

8 Tó sie wiela nie smykali, jyny chneda sie pobrali. odyn z chałpy nic nie dostoł, cóby im łojcowie dali, kiedy sami nic ni mieli. Za potkym, tam przy gojach, kónsek se kupili pola. Na ptoszki sie dziwali, jak gniozdka budowały. Czych jo gorszy, prawił Jónek, te wystawiym piykny dómek. Hanka zdrowe rynce miała, Jónkowi fest pumogała. Ani wóm sie nie nazdali, jak dóm piykny wybudowali. Chałpa łogrómnie prestrónno była, a rodzina sie powiynkszyła. Dziywcze, chłapiec, chłapiec, dziywcze. Na łucieche łojcóm roli piyknie, zgódnie se tak yli. Dziecka dobrze sie łuczyły, na naukowców wysztudyrowali i w wiycie kajsik zostali. Tam sie wszyscy poynili i rodziny załoyli. Hanka z Jónkiem nie banujóm, dzieckóm szczyscio fórt wynszujóm. e my sami pozostali, taki ywot je nóm dany. Bo tu przeca ło to chodzi, eby czuli my sie młodzi. Za rynce sie kludzili, rano mógli my sie budzi, zdrowi by nóm słóyło, grosza nigdy nie chybiło. Dziecka niech nas łodwiedzajóm, wnuki nas za rade majóm. Có na staro wiyncyj trzeja, byle jyny zdrowi było A w jeysiyni ycio mógli my powiedzie, e nóm razym przez cały ywot dobrze było. Tó i jo dzisio sobie i Wóm yczym, kiej wiynta mómy i wiosne, niech chałpy nasze bydóm szczyliwe. Niech miło jak kwiotek piyknie w nich zakwito, a móndro i zrozumiyni nigdy nie zaniko. J. N. Josiyniczanin Regulamin Konkursu Fotograficznego

9 upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica opracowało projekt; Nasza mała ojczyzna, nasze dziedzictwo kulturowe dofinansowany przez Gmin Jasienica, w kwocie zł, który jest realizowany w okresie od do r. Celem głównym projektu jest propagowanie znajomoci gwary lska Cieszyskiego, tutejszej kultury i obyczajowoci. Realizowane zadanie bdzie miało form spotkania, podczas którego zaprezentuj swoje umiejtnoci uczniowie gimnazjów z terenu gminy Jasienica oraz gmin ociennych walczcy o miano najlepszego gawdziarza recytatora posługujcego si gwar lska Cieszyskiego. Uczestnicy bd mieli okazj zobaczy, z jakich elementów składa si strój lski oraz jak poprawnie czepi si, czyli wie kobiece nakrycie głowy, czy przepask. Wraz z mijajcym czasem odchodz w zapomnienie lskie zwyczaje, obrzdy, ubiory, a take znajomo gwary lska Cieszyskiego. Coraz mniej osób mówi gwar na co dzie, coraz mniej ten pikny jzyk rozumie. Współczesna młodzie ekscytuje si technologicznymi nowinkami, pdzi za nowoczesnoci, za- pominajc, e to historia jest nauczycielkycia i naley mie silne poczucie przynalenoci do swojej małej ojczyzny. Pragniemy wzbudza u gimnazjalistów poczucie dumy z przynalenoci do regionu i upowszechnia znajomo zarówno gwary lska Cieszyskiego, jak i tutejszej kultury. Spotkanie z rówienikami i zdrowa rywalizacja na forum konkursu jest dobrym sposobem na uwiadomienie uczniom, e warto dba o swoje dziedzictwo i nie wstydzi si swoich korzeni. Uczestnicy konkursu oraz zaproszeni gocie bd mogli podziwia równie wystpy wokalne uczniów Gimnazjum w Jasienicy oraz wokalne i aktorskie popisy Zespołu Regionalnego Szwarne dziecka z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Iłownicy. Koordynatorem projektu jest pani Jolanta Szczugiel nauczyciel Gimnazjum Jasienicy. Zapraszamy gimnazja z terenu naszej gminy oraz gmin ociennych do uczestnictwa w projekcie! Termin konkursu: 14 maja 2015 r., godz , sala GOK w Jasienicy ( w budynku Urzdu Gminy). Kontakt: tel Tylko na Orawie, Spiszu i na lsku zachował si jeszcze zwyczaj stawiania moja, mojki lub jedlicki. Moj to był wbity w ziymie łokorowany wiy- y kole dwanost metrów wiyrk, kierymu zostawiali na kócu małe drzewko, na nim wieszali strokate bandle, stawiali jóm pannóm na wydaniu, tym kiere si uzdały, nóm kawalyróm.(1) Zwyczaj stawiania mojów siga pono korzeniami czasów antycznych, kiedy Grecy, Etruskowie i Rzymianie stawiali drzewka na domach i budynkach gospodarskich, by chroni je przed złymi duchami i chorobami. Drzewko majowe było symbolem ducha wzrostu, zdrowia, płodnoci, symbolizowało take obfito w zbiorach, powodzenie dla mieszkaców oraz zapewniało dobrobyt. Pierwsze informacje o mojach w Europie pochodz z 1255 roku. Stawiano jej wówczas jako przejaw czci i yczliwoci przed kociołami, ratuszami, domami zamonych i powaanych osób, wysokim urzdnikom gminnym, a w wojsku wyszym rang oficerom a take przed domami dziewczt cieszcych si szczególnym powodzeniem. Nie wiadomo kiedy dokładnie zwyczaj ten zawdrował na ziemie polskie. Szczególnie popularny był w Karpatach i na lsku. Zachował si obraz namalowany w 1590r. przez artyst malarza Hansa Donauer. Tam włanie jest przedstawiony po raz pierwszy moj. Etnografowie uwaaj, e zwyczaj stawiania moja, rozpowszechnił si do szeroko po wojnie 30- letniej (po 1648 r.). Nie ulega jednak kwestii, e ju w wieku XVI postawienie moja było znakiem powanego zainteresowania si dziewczyn, a nawet przy pewnych, okrelonych okolicznociach mogło mie prawne znaczenie. I tak np. w Czechach uznawano prawomocno oenków nie tylko na podstawie lubowania wiernoci i miłoci, a take po udokumentowaniu owiadczeniami wiadków, e postawiono na t okoliczno moja. Zwyczaj stawiania mojów musiał by bardzo rozpowszechniony na Orawie, skoro w roku 1839 panowie na zamkach orawskich wydali surowy zakaz stawiania moji,

10 by chroni lasy przed nadmiern wycink. Moje stawiano na trzy sposoby : - chłopak stawiał moj tylko tej dziewczynie, o której wzgldy si starał - kawalerowie stawiali moj jako dar dla wszystkich dziewczyn we wsi - moj stawiany był dla kadej dziewczyny, ale gdy miała ona swojego chłopca, jej moj musiał by inny ni reszta Wszystkie dziewczyny z niecierpliwoci czekały na pierwszomajowe owiadczyny. Jeeli niektóre nie miały wzicia, to ich ojcowie sami w tajemnicy stawiali noc moje. Bywało równie i tak, e zamiast moja stawiano dziewczynie dziada. Był to wtedy wielki wstyd. Tote pilnowano w nocy,aby takiego dziada nie postawiono. Pilnowano równie aby nikt nie wywiercił dziury w erdzi na której stał moj. Moj stawiany jest zawsze w nocy z ostatniego dnia kwietnia na 1 maja, czyli w Noc Filipa i Jakuba. Na moju czasami umieszczana była tabliczka - z dedykacj, wierszem lub wyznaniem. Do rana czuwaj przy nim warty kawalerów. Jest bowiem te zwyczaj, e konkurenci podcinaj niepilnowanego moja. Albo dlatego, e ubiegaj si o t sam pann, albo złoliwie. Gdy noc minie - moje s ju bezpieczne i stoj do Zielonych witek. Dopiero wówczas mona je było ci, a ceremonii tej powinien dokona stawiajcy moja. Powinien on równie porba go na drobne kawałki i rozpali ognisko. Wtedy to panna, przed której domem si znajduje, zobowizana jest przygotowa poczstunek i gorzałk dla kawalerów lub kawalera, odbywa równie si zabawa z muzyk, czyli tzw. ogrywanie moja. Z czasem w niektórych miejscach publiczne owiadczyny powoli zanikły, a stawianie moja nabrało charakteru ogólnego, stawiano tylko 1 maszt we wsi. Midzy wsiami dochodziło do rywalizacji o najbardziej okazałego moja. Prowadziło to do cinania i kradziey moja, przez konkurencyjn wie. Istniał nawet swoisty kodeks czy regulamin kradziey moja, który mówił m.in., e : nie wolno moja odbiera sił wolno go ukra tylko wtedy, gdy nie jest pilnowany, lub gdy pilnujcy np. upiwszy sipi i nie strzee drzewka konkurencyjna wie, która ukradnie moj, powinna z dum poda ów fakt do publicznej wiadomoci i da nalenego okupu (zwyczajowo - beczki piwa), jeli moj nie został wykupiony, mona go postawi w swojej wsi, jeeli jest wyszy, lub postawi go obok swojego, po uprzednim odarciu z ozdób, jako swoiste drzewo haby, moja nie wolno kra po 1 maja (do tego czasu, od momentu postawienia, naley go pilnowa), kradzie nie podlega zaskareniu sdowemu. Sd i tak by spraw umorzył, nakazujc jednoczenie poszkodowanym, eby na przyszło lepiej moj pilnowa. Opracowanie : GOK Jasienica POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu NAJPIKNIEJSZY MOJ (zwany dalej Konkursem) jest Gminny Orodek Kultury w Jasienicy. 2. Konkurs ma charakter regionalny. 3. Celem Konkursu jest podtrzymanie tradycji stawiania "Moji". 4. Zasady Konkursu: a) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkaców z terenu Gminy Jasienica b) Konkurs rozpocznie si w nocy z ostatniego kwietnia na pierwszego maja 2015 r. 5. Warunki uczestnictwa: Warunkiem przystpienia do Konkursu jest dostarczenie do biura Gminnego Orodka Kultury w Jasienicy zgłoszenia do dnia r.(wtorek). Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia. Moje nie zgłoszone na kartach zgłosze, nie bd oceniane. Telefon kontaktowy : POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 1.Komisja oceniajca zostanie wybrana przez Organizatora. 2.Ocena "Moji" przez Komisj nastpi w dniu 1 maja 2015 r. 3. Komisja przy ocenie moji bdzie kierowa si nastpujcymi kryteriami: - tradycyjny wygld i sposób mocowania - dekoracja oraz ew. tre i estetyka dedykacji - wysoko i usytuowanie "Moja" 4. Komisja przyzna nagrody finansowe i wyrónienia ufundowane przez Organizatora. 5. Wrczenie nagród nastpi w terminie ustalonym przez Organizatora. POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Przebieg Konkursu koordynowany jest przez Organizatorów. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu naley do Organizatorów. 3. Decyzja komisji o przyznaniu miejsca i nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy przed stawianiem Moja prosz o zwrócenie uwagi na nastpujce kwestie : 1. Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj był ozdob okolicy. Prosimy o zachowanie porzdku i uprztnicie terenu przez osoby stawiajce Moja 2. Dedykacje na Mojach nie mog by wulgarne,

11 3. Prosimy zadba o bezpieczestwo uczestników, Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za zdarzenia widzów, ssiadów, przechodniów!!! Nie grubo drzewa stanowi o gracji Moja, ale smukło uniemoliwiajce przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyszych oraz przywykonanych oraz dobór wierzchołka, proporcji, kolorystyki, czynami nielecymi po jego stronie lub okoliczno- i umocowanych ozdób. ciami, za które odpowiedzialnoci nie ponosi lub Prosimy o staranne i bezpieczne mocowanie Moja. których nie mona unikn bez poniesienia dodatkowych kosztów. 4. Intencj Organizatorów nie jest naraanie uczestników i innych osób na niebezpieczestwo, co moe Biorc udział w Konkursie, uczestnik wyraa zgod mie miejsce przy stawianiu grubych i cikich Moji. na przetwarzanie przez organizatora jego danych Organizatorzy Konkursu nie bior odpowiedzialno- osobowych, zwłaszcza dla celów zwizanych z wykonywaniem zobowiza wynikajcych z Konkursu ci za bezpieczestwo osób biorcych udział w Konkursie oraz nie ponosz odpowiedzialnoci za wobec uczestników. ew. szkody materialne powstałe w trakcie Konkursu. Zgłoszenie si do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu. Organizator nie pokrywa adnych kosztów ponoszonych przez uczestników w zwizku z udziałem UWAGA : Organizatorzy przypominaj o wanych w Konkursie. aspektach tradycji stawiania Moja : Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za działania osób trzecich niezwizanych z Konkursem, które Konkurencyjnego Moja mona cina tylko Moja nie wolno odbiera sił mog przynie szkody uczestnikowi lub jego majtkowi. Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych tra- do rana ( godz ) 1maja!!! dycji. Postpowanie niezgodne z powyszymi zasadami jest niehonorowe i nosi znamiona wandalizmu. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C

HCV. Wirusowe zapalenie wtroby typu C HCV Wirusowe zapalenie wtroby typu C Kampania edukacyjna dla uczniów szkół rednich. Temat: Wirusowe zapalenie wtroby typu C. Inicjator działa: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze Patronat merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

II Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim

II Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim REGULAMIN KONKURSU II Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim "Młodzi ludzie mogą i muszą brać udział w budowie nowej Europy, wnosząc wkład swych aspiracji i ideałów, nauki i pracy, twórczości i wielkodusznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły)

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły) Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu chcąc włączyć się w obchody Roku Tuwima ma zaszczyt zaprosić do udziału

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu chcąc włączyć się w obchody Roku Tuwima ma zaszczyt zaprosić do udziału Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku ogłoszony został ROKIEM JULIANA TUWIMA, wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych i dzieci, tekstów dla kabaretów, redaktora

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V GIMNAZJADY POLONISTYCZNEJ

PROGRAM FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V GIMNAZJADY POLONISTYCZNEJ PROGRAM FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO V GIMNAZJADY POLONISTYCZNEJ ( 25 KWIETNIA 2009 r.) godz. 10.00 oficjalne rozpoczęcie konkursu: - powitanie gości i uczestników; - informacja o przebiegu turnieju; - przedstawienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów Ortograficznych

Regulamin Konkursów Ortograficznych RegulaminKonkursówOrtograficznych OstrowskieDyktando2014 oraz OstrowskieDyktando2014dlaDziennikarzy Organizatorem Konkursów Ortograficznych Ostrowskie Dyktando 2014 oraz Ostrowskie Dyktando 2014 dla Dziennikarzy

Bardziej szczegółowo

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Gminne Centrum Kultury w Żabnie Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac.

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac. Konkursy ekologiczne 1) Konkurs pokazu mody ekologicznej "Eko Trendy" podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą:

Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą: Gminny konkurs redakcyjno - fotograficzny Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą: ŻYCIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOWSKIEJ W LATACH 1945 2015 Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR REGULAMIN Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR Gmina Tarnowiec Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu Uczniowski Klub Sportowy Arka w Umieszczu Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Historia w krążku zamknięta. Pomorze Zachodnie od rządów Bogusława X do panowania Bogusława XIV Muzeum Narodowe w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net Mrocza, 17.06.2014 r. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 1. Hasło konkursu:,, Każdy papieros niszczy Twoje Zdrowie 2. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie 3.Patronat : Tadeusz Kopeć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA:

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Zrównoważony rozwój, czyli środowisko w służbie człowieka 1 Cel i tematyka konkursu I. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nordic Walking

REGULAMIN Nordic Walking REGULAMIN Nordic Walking MARSZU ORGANIZAOWANEGO W RAMACH XXII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU IM. ALOJZEGO GRAJA ŁOBŻENICA, 15 MAJA 2016 I. Organizatorzy: II. Cel: Główny: 1. Urząd Miejski Gminy Łobżenica Dyrektor

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów

Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów Organizatorem

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury Katowice, 17.03.2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy IV edycję konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

X Liceum Ogólnokształcące. w Szczecinie REGULAMIN DZIENNIKARSKO JĘZYKOWEGO KONKURSU STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

X Liceum Ogólnokształcące. w Szczecinie REGULAMIN DZIENNIKARSKO JĘZYKOWEGO KONKURSU STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH X Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie REGULAMIN DZIENNIKARSKO JĘZYKOWEGO KONKURSU STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORGANIZATOR: X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE 2012/2013

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

FAFURIADA 2016 REGULAMIN TURNIEJU TAŃCÓW KURPIOWSKICH

FAFURIADA 2016 REGULAMIN TURNIEJU TAŃCÓW KURPIOWSKICH FAFURIADA 2016 * Ogólnopolski Turniej Tańców Kurpiowskich * * Kurpiowskie Warsztaty Plastyczne * * Kurpiowski Jarmark Rozmaitości * * Potańcówka Kurpiowska * REGULAMIN TURNIEJU TAŃCÓW KURPIOWSKICH I. Cele

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 26 91, 15 842 06 40 http://zsnr2.stalowa-wola.pl/

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 006/007 fdsrterdgdf Kod ucznia Kod szkoły... piecztka WKK Dzie Miesic Rok D A T A U R O D Z E N I A U C Z N I A KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk 2008/2009 E l i m i n a c j e w o j e w ó d z k i e : 17 IV 2009 Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo