Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oddaje w Wasze ręce Informator mający na celu wsparcie codziennej pozarządowej działalności. Publikacja zawiera przydatne informacje podzielone na trzy części: I. Prezentację wybranych organizacji, które mogą stać się partnerami Waszych działań; II. Przegląd moŝliwych źródeł dofinansowania projektów trzeciego sektora; III. Wskazówki, jak opracować poprawny wniosek o dofinansowanie. Mamy nadzieję, Ŝe informacje zawarte w niniejszej publikacji przyczynią się do rozwinięcia potencjału III sektora w naszym regionie! Zespół KOWALa Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL to projekt adresowany do organizacji pozarządowych działających na terenie Kaszub. Głównym jego celem jest stworzenie porozumienia kaszubskich organizacji pozarządowych na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych, które prowadzić będzie do rozwinięcia potencjału III sektora w tym regionie. W niniejszej publikacji chcemy przedstawić kilka informacji przydatnych organizacjom pozarządowym w realizacji projektów, pozyskiwaniu funduszy i partnerów oraz o źródłach finansowania. Jeśli chcesz: uzyskać informacje o moŝliwych źródłach otrzymania środków zewnętrznych, znaleźć partnera do realizacji projektu, nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi, aktywnie uczestniczyć w rozwoju kaszubskiego sektora pozarządowego, zorganizować szkolenie, potrzebujesz pomocy w innej sprawie związanej z pozyskiwaniem funduszy, organizujesz szkolenia, seminaria i chcesz zaprosić na nie organizacje pozarządowe zgłoś się do biura Kaszubskiego Ośrodka Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL pomoŝemy w realizacji Twoich zamierzeń! Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej ul. Świętojańska 10 A Kościerzyna Tel./fax

2 I. Prezentacja wybranych organizacji, które mogą stać się partnerami Waszych działań Projekt KOWAL realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju, organizację pozarządową z Kościerzyny. Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) powołany został do Ŝycia w listopadzie 2001r. przez 15-osobową grupę m.in. prawników, ekonomistów, wykładowców akademickich, przedstawicieli samorządów lokalnych. Potrzeba powstania stowarzyszenia wynikała z obserwacji i analizy rozwijającej się kościerskiej społeczności lokalnej. Formalnie KIR zaczął działać 4 marca 2002 roku, kiedy to został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Gdańsku pod numerem KRS W 2004 roku Instytut zdobył status organizacji poŝytku publicznego. Obecna liczba członków to ponad 40 zaangaŝowanych społeczników. Pracą stowarzyszenia kieruje 3-osobowy Zarząd: Katarzyna Knopik, Grzegorz Świtała, Sławomir Szkobel. W dąŝeniu do realizacji misji Kaszubskiego Instytutu Rozwoju - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - wytyczony został główny cel: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Celami szczegółowymi KIR-u są m.in.: działanie na rzecz rozwoju i promocji regionu; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; prowadzenie współpracy międzynarodowej; propagowanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i przedsiębiorczości; popularyzacja wiedzy na temat integracji europejskiej; rozwój zasobów ludzkich; rozwój środowiska ludzi młodych; poprawa stanu bezpieczeństwa; zmniejszanie bezrobocia i stymulowanie rozwoju gospodarczego; edukacja ekonomiczno-prawna społeczeństwa; umacnianie kultury regionalnej; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; budowanie społeczeństwa obywatelskiego; działalność oświatowo-edukacyjna. Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest równieŝ na terenie województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju. Wybrane przedsięwzięcia Kaszubskiego Instytutu Rozwoju: Współpraca edukacyjna Kościerzyny z miastami partnerskimi: Pryluky (Ukraina) i Cölbe (Niemcy). Projekty finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3 Promocja kultury kaszubskiej w Niemczech trasa koncertowa Scholi Canticorum z Kościerzyny oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Pucka. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Study Tours to Poland - wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP. IV, V i VI Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem i Filmem Zanim zagrasz Hamleta - warsztaty teatralno-filmowo-dziennikarskie dla młodzieŝy finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Konferencja dla nauczycieli: Rola instytucji oświatowych w zapobieganiu współczesnym zagroŝeniom dotyczącym dzieci i młodzieŝy dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cztery edycje Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt finansowany i nagrodzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Kościerskiego i Gminy Miejskiej Kościerzyna. Zjazd Kaszubów Rola grup etnicznych w Zjednoczonej Europie projekt sfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Punkt Konsultacyjny bezpłatne usługi informacyjne dla przedstawicieli sektora MŚP. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., finansowane z budŝetu państwa i SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Klub Integracji Domowej - przepustką do adaptacji w społeczeństwie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja ze społecznością lokalną wychowanków Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Kościerzynie. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budŝetu państwa.

4 Ratowanie i ochrona starodrzewia Alei Jaworowej prowadzącej do rezerwatu leśnego Strzelnica w Kościerzynie - zadanie finansowane ze środków Globalnego Funduszu Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Otwórz drzwi do kariery i kształć się - podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kościerskiego poprzez udział w kursie języka angielskiego w stopniu podstawowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerstwo podstawą rozwoju powiatu kościerskiego - ma na celu stworzenie międzysektorowej platformy współpracy - porozumienia, które wspiera rozwój zasobów ludzkich na terenie powiatu kościerskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Samozatrudnienie inwestycją w siebie - wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 30 osób wybranych w procesie otwartej rekrutacji oraz udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł dla 26 osób wybranych spośród wcześniej przeszkolonych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej szkoleniowo-informacyjne wsparcie organizacji pozarządowych działających na Kaszubach, moŝliwe dzięki środkom Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - działający w regionalnej Sieci Pomorskie w Unii, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Do końca 2012 roku w Kaszubskim Instytucie Rozwoju działać będzie Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kaszubski Instytut Rozwoju jest członkiem załoŝycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Prezes i Wiceprezes KIR jako przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych zasiadają w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Pomorskim. Członkowie Zarządu KIR jako asesorzy oceniają projekty składane do MPiPS i MSWiA. Kaszubski Instytut Rozwoju ul. Świętojańska 10 A Kościerzyna Tel./fax

5 Partnerem w realizacji projektu KOWAL jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jego działalność ma charakter regionalno - kulturowy. Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronny rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. ZKP pragnie chronić tradycję i rozwijać kulturą kaszubsko-pomorską, a jednocześnie budować społeczność nowoczesną, zwróconą ku przyszłości. Jedną z naczelnych wartości organizacji jest troska o samorządność i podmiotowość lokalną i regionalną. ZKP powstało 2 grudnia 1956 roku. Działa na terenie pięciu województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W jego skład wchodzi kilkadziesiąt terenowych oddziałów. Pracą kieruje Zarząd Główny, na czele którego stoi Artur Jabłoński. W ramach Zrzeszenia i przy oddziałach działają liczne kluby. Najstarszym, załoŝonym w 1962 r. przez Lecha Bądkowskiego, jest Klub Studencki "Pomorania", będący kuźnią kadr zrzeszeniowych. Skupia on młodzieŝ kaszubsko-pomorską studiującą w uczelniach Trójmiasta. Drugim waŝnym klubem jest Klub Turystyczny "WanoŜnik" organizujący od wielu lat cieszący się ogromnym powodzeniem spływ kajakowy "Śladami Remusa". W ciągu 50 lat istnienia Zrzeszenie wypracowało róŝne formy działalności. Jest inicjatorem i organizatorem licznych przedsięwzięć słuŝących zachowaniu oraz rozwojowi języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej. Do najistotniejszych naleŝą: wydawanie literatury pięknej i naukowej oraz podręczników w języku kaszubskim, organizowanie konkursów języka kaszubskiego, organizowanie licznych spotkań artystycznych, w tym biesiad teatralnych i przeglądów zespołów śpiewających w języku kaszubskim, konferencje poświęcone językowi i kulturze Kaszubów, organizowanie corocznie Zjazdu Kaszubów, prowadzenie Rady Języka Kaszubskiego. Od początku ruchu regionalnego na Kaszubach waŝną rolę odgrywało czasopiśmiennictwo. Od 1963 r. ukazywał się "Biuletyn ZK-P", w 1969 r. przemianowany na "Pomeranię" - dziś miesięcznik i organ ZKP. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny ul. Straganiarska Gdańsk tel fax

6 Współpracujemy równieŝ z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, których ciekawe doświadczenia dają nam inspirację do wspólnych działań. Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) w WieŜycy został utworzony w 1982 roku i nawiązuje w swej działalności dydaktyczno-wychowawczej do idei duńskiej "szkoły dla Ŝycia" bpa M.F.S. Grundtviga. Swoją działalność oświatowo-animacyjną prowadzi w środowiskach wiejskich. Od pierwszej połowy lat. 90. XX wieku KUL funkcjonował w strukturach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 7 października 2004 roku Kaszubski Uniwersytet Ludowy uzyskał własną osobowość prawną i kontynuuje działalność na wsi pomorskiej jako fundacja. Od 1995 r. KUL dysponuje równieŝ dworkiem z parkiem w Starbieninie k. Choczewa, gdzie utworzono Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Główne kierunki działalności oświatowej KUL na rzecz rozwoju obszarów wiejskich skupiają się wokół edukacji obywatelskiej, edukacji regionalnej i projektów promujących idee zrównowaŝonego rozwoju obszarów wiejskich. Od momentu pojawienia się moŝliwości wsparcia ze źródeł Unii Europejskiej, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego Kaszubski Uniwersytet Ludowy pozyskuje dofinansowanie na swą działalność, pisząc i realizując projekty, które kierowane są do róŝnych grup odbiorców, m.in. rolników i ich rodzin, kobiet z obszarów wiejskich, osób bezrobotnych, nauczycieli. KUL otacza równieŝ opieką pomorskich i kaszubskich twórców ludowych organizując plenery artystyczne oraz kursy dla twórców nieprofesjonalnych, prowadzi stałą ekspozycję sztuki regionalnej. Wśród ostatnio zrealizowanych projektów znalazły się m.in.: - projekt pn. Edukacja regionalna i podstawy moderacji (kurs doskonalący dla nauczycieli), w którym wzięło udział 72 nauczycieli z terenu województwa pomorskiego; - projekt pn. Wędrowny Uniwersytet Ludowy nad Radunią, w którym uczestniczyło 20 kobiet, mieszkanek wsi kaszubskiej; Kaszubski Uniwersytet Ludowy WieŜyca Szymbark tel , fax

7 Stowarzyszenie Ziemia Pucka powołane zostało 20 stycznia 2003 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: pod datą 16 kwietnia 2003r. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia są oddziały lokalne. Obecnie aktywnie działają 3 oddziały: w Leśniewie, Jastarni i Władysławowie. Od czerwca 2009 r. w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes Artur Jabłoński, wiceprezes Mieczysław Konkol, sekretarz Zygmunt Orzeł i skarbnik Piotr Potrykus. Celami Stowarzyszenia są: prowadzenie działalności poŝytku publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dziedzictwa, przyrodniczego oraz występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Stowarzyszenie Ziemia Pucka jest od 2004 r. koncesjonariuszem Radia Kaszëbë, które jest najchętniej słuchaną stacją radiową na Kaszubach. W ramach projektu Kaszubski Idol rozwijamy młodzieŝowy ruch artystyczny na Kaszubach i propagujemy twórczość muzyczną w języku kaszubskim. Wydając płyty z kaszubską muzyką i gawędą ludową oraz kultywując tradycje kaszubskich łodzi Ŝaglowych na Zatoce Puckiej, staramy się chronić dziedzictwo kulturowe Kaszub. Stworzyliśmy bazę sportową do uprawiania ćwiczeń siłowych w Leśniewie i organizujemy zawody sportowe o zasięgu powiatowym oraz pogadanki i seminaria na temat zdrowego stylu Ŝycia poprzez sport. Organizujemy festyny i zawodów dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu puckiego, spartakiadę młodzieŝy oraz spotkania integracyjne uczniów szkół specjalnych i wolontariuszy ze szkół ponad gimnazjalnych. Stowarzyszenie Ziemia Pucka ul. śeromskiego Władysławowo

8 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie działa po reaktywacji od 1986 roku, a osobowość prawną uzyskał 8 lutego 2008 r. Bytowski oddział ZKP jest organizatorem m.in. trzech duŝych przedsięwzięć kulturalnych: Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i MłodzieŜy, Kaszubskiej Soboty oraz Międzynarodowego Turnieju Gry w Karty Bëtowskô Baszka, które trwale wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych powiatu bytowskiego. Od kilku lat organizuje wędrówki po Kaszubach, spotkania z twórcami ludowymi, spotkania teatralne i literackie, a w 2009 r. wydał komiks pt. Szczenię Święców w języku kaszubskim. W 2009 r. w gminie Bytów na wniosek naszego oddziału przeprowadzono konsultacje społeczne dot. wprowadzenia dwujęzycznych tablic miejscowości: w języku polskim i kaszubskim. Pozytywny wynik konsultacji świadczy o utoŝsamianiu się mieszkańców gminy Bytów z kaszubską kulturą. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie ul. Zamkowa Bytów Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje i prowadzi prelekcje w szkołach na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą wraz z pokazami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W sezonie letnim 2009 uruchomiono we Wdzydzach Kiszewskich Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR, dzięki czemu akcje ratownicze na jeziorach wdzydzkich były skoordynowane i sprawnie przeprowadzone. Bardzo duŝym zainteresowaniem cieszą się pokazy ratownictwa wodnego, które organizuje Kościerskie WOPR podczas imprez nad wodą. W ostatnich latach oŝywiono działalność szkoleniową z zakresu ratownictwa wodnego oraz sportów wodnych przydatnych w ratownictwie takich jak nauka pływania, płetwonurkowania czy sportów motorowodnych. Od stycznia 2010 roku ratownicy Kościerskiego WOPR pełnią słuŝbę ratowniczą w AQUA Centrum w Kościerzynie. Kościerskie WOPR ul. Drogowców 6A Kościerzyna tel ,

9 Baniński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest jednym z najmłodszych w całej organizacji. Przez ponad dwa lata, dokładnie od 2 lutego 2002 r., formalnie funkcjonował jako Klub przy Ŝukowskim O/ZKP. W praktyce od początku istnienia niezaleŝnie podejmował wszelkie inicjatywy. ZaląŜki naszego partu powstawały w czasie organizowania mszy z liturgią w języku kaszubskim, które są odprawiane regularnie od listopada 2001 roku, co miesiąc w Baninie. Oddział od początków swojego istnienia ma stwarzać płaszczyznę szerokiej współpracy na arenie znacznie wykraczającej poza obszar gminy śukowo. Dzięki licznym kontaktom w całej organizacji udaje się podejmowanie wielu wspólnych inicjatyw, które obejmują oprócz śukowa, klub w Gdańsku Morenie, part gdański, klub na Przymorzu, oddział w Sopocie, klub w Wielkim Kacku, nowe oddziały w Chwaszczynie, w Gdańsku Osowej, wspólnotę Kaszubów w Osowej, Oddziały w Przywidzu i Kolbudach, sąsiednie wsie, gminy Przodkowo oraz Sianowo. Działania prowadzone w oddziale Zrzeszenia: Zespół Spiéwné kwiôtczi, Szkoła Haftu w Baninie i w Miszewie, organizowanie comiesięcznych mszy z elementami liturgii w języku kaszubskim, MłodzieŜ Kaszubska Cassubia biorąca udział w organizowaniu Spotkań z Literaturą i Muzyką Kaszub, włączająca się do wszelkich imprez o charakterze integracyjnym, przygotowująca przedstawienia teatralne, jak np. Wrëjowanié w cemno, Gwiôzdka, organizacja scholi młodzieŝowej, zespół Kaszëbsczé nótczi, rozbudowywanie i prowadzenie strony internetowej, pisanie i publikowanie artykułów o działalności, współpraca z mediami elektronicznymi (public relation) oraz inne zadania wynikające z bieŝących potrzeb i sytuacji, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Baninie ul. Makowa Banino Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe LECH w Kościerzynie jest zarejestrowane w KRS od dnia roku. Nasze działania sprowadziły do tego, Ŝe jesteśmy znani w województwie pomorskim, jak i w kraju. W sierpniu 2004 roku odbudowaliśmy tory strzeleckie w Strzelnicy, które pozwoliły nam na rozwinięcie Stowarzyszenia. Zajmujemy się typowo sportem dla osób niepełnosprawnych, jak i sprawnych. Najbardziej rozwinęła się sekcja łucznicza, w której mamy zawodnika o randze międzynarodowej. Poza tym organizujemy zawody sportowe na szczeblu krajowym i festyny dla całych rodzin. Organizujemy równieŝ paczki dla dzieci niepełnosprawnych w Dzień Mikołaja. Jeździmy na zaproszenia z innych gmin na pokazy sportowe, aby promować ten sport wśród młodzieŝy. Otrzymaliśmy do tej pory bardzo duŝo nagród, jak i wyróŝnień od władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Posiadamy równieŝ Medale Matki Teresy z Kalkuty dla Prezesa i Stowarzyszenia.

10 W roku 2008 odbyły się Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Osób Niepełnosprawnych na torach strzeleckich w Strzelnicy. Nasze tory posiadają unikalne umiejscowienie w lesie. Stwarza to wyjątkowy i bardzo zdrowy klimat dla uprawiających sport. Dzięki naszej cięŝkiej pracy oraz hojności sponsorów teren byłego bractwa kurkowego moŝemy znowu wykorzystywać. Przez długi czas "Strzelnica" była zapomnianym gąszczem traw i drzew. Obecnie cały kompleks składa się z 4 sektorów. 3 sektory to małe 30- metrowe tory strzeleckie (w tym jeden do wiatrówki), natomiast 4 sektor to największy tor liczący 90m. Mamy duŝo przestrzeni. Organizujemy tu nawet zawody na poziomie ogólnopolskim. Tory są otwarte dla wszystkich. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe LECH ul. Dworcowa 29/ Kościerzyna Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze powstało w 2006 roku. Skupia w swoich szeregach modelarzy, paralotniarzy, skoczków, pilotów oraz sympatyków lotnictwa. Siedziba KTL znajduje się na lądowisku - lotnisku w miejscowości Korne, połoŝonym niedaleko przedwojennej Szkoły Szybowcowej LOPP w Gostomiu. Głównym celem Kaszubskiego Towarzystwa Lotniczego jest podejmowanie wszelkich inicjatyw słuŝących rozwojowi lotnictwa, a w szczególności: wspieranie rozwoju lotnictwa na Kaszubach umoŝliwienie młodzieŝy i dorosłym czynnego uprawiania sportów lotniczych, kształcenie młodzieŝy przez szkolenia, zdobywanie, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie sportów lotniczych, działanie na rzecz rozwoju turystyki lotniczej, integracja środowiska lotniczego poprzez popularyzację sportów lotniczych wśród społeczeństwa, w nawiązaniu do przedwojennych tradycji lotniczych na Kaszubach Pomorskiej Szkoły Szybowcowej w Gostomiu, współdziałanie ze stowarzyszeniami wiodącymi w sportach lotniczych oraz instytucjami, organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań statutowych. Do tej pory KTL zorganizował kilkakrotnie zawody modelarskie o randze mistrzostw Polski, zawody międzynarodowe zaliczane do pucharu Europy oraz trzykrotnie Szybowcowe Zawody na Celność Lądowania o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze Korne ŁUBIANA tel , adres do korespondencji: Kartuzy ul. Chmieleńska14 tel./fax

11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem (LGD Stolem) to organizacja pozarządowa, która łączy w aktywnych działaniach podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje z terenu gmin: Kościerzyna, Karsin, Nowa Karczma, Dziemiany i Lipusz wokół działań realizowanych w programie typu LEADER, słuŝącemu poprawie jakości Ŝycia na wsi i aktywizacji jej mieszkańców. LGD Stolem jest jedną z 338 LGD w Polsce wybraną do wdraŝania lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jesteśmy instytucją pośredniczącą w wdraŝaniu Osi 4 Leader i dysponujemy kwotą blisko 4 mln zł na działania: 1. RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (390 tys. zł.); 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (400 tys. zł.); 3. Odnowa i rozwój wsi (1,8 mln zł.); 4. Małe projekty (1,3 mln zł.). Więcej informacji o naszej działalności i ogłaszanych konkursach uzyskać moŝna z naszej strony internetowej LGD Stolem ul. Wybickiego Lipusz Tel/fax: , kom Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory. Jesteśmy ciągle powiększającym się zespołem ludzi z pasją ulepszania otaczającego nas wiejskiego świata. Ograniczenia i niewykorzystane szanse nie są dla nas powodem do utyskiwań, lecz inspiracją do działań. Pociąga nas energia uwięziona w społeczności, w której Ŝyjemy. Staramy się ją uwalniać w pozytywnym kierunku. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój dzieci i młodzieŝy na wsi, na poszerzanie ich horyzontów i aspiracji, podniesienie poziomu edukacji oraz ułatwienie startu w dorosłe Ŝycie. Kolejną waŝną dla nas grupą są pracujące w domu kobiety. Współczesna technika pozwala zaoszczędzić im wiele czasu przy realizacji domowych obowiązków. Powoduje to, Ŝe wiele z nich Ŝyje w poczuciu, Ŝe stać je na znacznie więcej, ale nie mają jak zrealizować swoich aspiracji. Staramy się docierać do takich osób i organizować im pracę zarobkową na część etatu. Zmienia to ich status w rodzinie i społeczeństwie, poprawia poczucie własnej wartości. Jako organizacja powstała w Węsiorach, traktujemy tę małą kaszubską miejscowość w sposób szczególny. Staramy się o jej promocję i rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi turystycznej. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory Węsiory 29a Sulęczyno strony:

12 Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie działa od 5 lat i realizuje lokalne projekty i działania. Nasze działania skupiają się wokół uczynienia ze szkoły centrum działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i społecznej wsi. Mamy teŝ aspiracje zostać waŝnym punktem działań na mapie gminy i powiatu. Byliśmy organizatorami koncertów muzyki powaŝnej dla mieszkańców i uczniów. Aktywnie włączamy się w Ŝycie szkoły między innymi we współpracę w realizacji zadań związanych z ciekawymi i bezpiecznymi feriami, w realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych finansowanych przez MEN i wielu innych działaniach na rzecz dzieci i rodziny jak na przykład : Festyn Majowy z pokazami straŝackimi, konkursami i z zabawą dla mieszkańców gminy, a od kilku lat włączamy się w organizację Pikników Rodzinnych.Poszerzamy swoje zainteresowania i wiedzę w dziedzinie ekonomii społecznej. Uczestniczymy w konferencjach ekonomii społecznej, w czasie wizyt studyjnych w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim. Poznaliśmy działalność przedsiębiorstw społecznych. Obecnie dwaj członkowie stowarzyszenia uczestniczą w zajęciach Akademii Ekonomii Społecznej Projekty, które zrealizowaliśmy to: Zwiększamy szanse edukacyjne naszych dzieci tworząc Małe Przedszkole w Wysinie. Projekt realizowany był przez Akademię Filantropii w Polsce, a finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności, projekt DRD czyli Teatr Pokoleń w Wysinie prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, a finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, prezes stowarzyszenia Ewa Filipska jest absolwentem II edycji Szkoły Liderów finansowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a prowadzonej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, projekty powiatowe: Powiatowy Kiermasz KsiąŜki w Wysinie: KsiąŜka Ŝyciu pomaga, Urządzamy Bezpieczny Plac Odpoczynku, Rekreacji Zabaw w Starym Wiecu. Uczestniczyliśmy w projekcie prowadzonym przez FISE W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. projekt finansowany przez PAFW, a prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę Seniorzy w akcji. Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie Wyzwolenia 4/ Wysin Tel

13 Fundacja Sprawni Inaczej oddział w Kościerzynie powstała w 1991 roku. Naszym celem jest obejmowanie opieką i wsparciem osób niepełnosprawnych, z powiatów: kościerskiego i bytowskiego, poprzez zapewnienie im godnych warunków Ŝycia i rozwoju w ramach prowadzenia ośrodków wsparcia, promowania twórczości osób niepełnosprawnych i organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Kościerski Oddział Fundacji prowadzi Środowiskowe Domy Samopomocy i Ośrodki Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie, Bytowie i Miastku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie. W placówkach tych z systematycznej rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej korzysta codziennie około 160 osób niepełnosprawnych, której realizacja ma przynieść następujące efekty - zarówno samym osobom niepełnosprawnym, jak równieŝ ich rodzinom i środowisku lokalnemu: ujawnienie niedostrzeganych i blokowanych dotąd moŝliwości umysłowych osób z zaburzonym narządem ruchu; osiągnięcie u rehabilitowanych osób poprawy rozwoju fizycznego; osiągnięcie pozytywnego rozwoju emocjonalnego i społecznego przez osoby uczestniczące w programie; ułatwienie rodzicom akceptacji ich niepełnosprawnego dziecka; ujawnienie osób niepełnosprawnych, którym naleŝy pomóc w ramach realizowanego programu; nauczenie osób niepełnosprawnych twórczego spędzania czasu wolnego; przygotowanie osób niepełnosprawnych do jak najpełniejszego udziału w Ŝyciu społecznym, w tym do ewentualnego podjęcia przez nie w przyszłości pracy; uświadomienie administracji rządowej i samorządowej wagi problemu wieloprofilowej rehabilitacji niepełnosprawnych, zwłaszcza w środowisku wiejskim; uświadomienie rodzinom osób niepełnosprawnych i środowisku lokalnemu, Ŝe moŝliwa jest wspólna organizacja rehabilitacji na terenie zamieszkania niepełnosprawnego. Fundacja Sprawni Inaczej w Gdańsku, Oddział w Kościerzynie ul. Wodna 14, Kościerzyna, tel./fax: , , osoba do kontaktu: Michał Gurowski

14 II. Główne źródła pozyskiwania funduszy dla organizacji, źródła informacji o programach i konkursach. Organizacje pozarządowe, zwane często trzecim sektorem lub NGOs (od angielskiego: nongovernmental organizations) to podmioty działające społecznie i nie dla zysku. Jednak aby prowadzić działalność dla dobra publicznego, muszą z róŝnych źródeł pozyskiwać środki na tę działalność. W niniejszym informatorze przedstawimy kilka przydatnych miejsc, gdzie stowarzyszenia i fundacje starać się mogą o dofinansowanie. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność poŝytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach angaŝować obywateli, dając im moŝliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Obszary wsparcia: 1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w Ŝyciu publicznym 2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych 3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego 4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka 5. Ochrona praw konsumenta 6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej 7. Aktywizacja kobiet w Ŝyciu publicznym 8. Pielęgnowanie toŝsamości narodowej i kulturowej 9. Wspieranie działań na rzecz zrównowaŝonego rozwoju i ochrony środowiska 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym 11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym) Obszary wsparcia: 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych 2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych

15 Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach stosować zasadę empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach projektów. Obszary wsparcia: 1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieŝy 3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup 4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych 5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŝenie dla bezpieczeństwa 6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa 7. Promocja zdrowia 8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych 9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych 10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych 11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców 12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską 13. Wypoczynek dzieci i młodzieŝy, krajoznawstwo i turystyka społeczna 14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach promować ideę łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną. Obszary wsparcia: 1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego 2. Wolontariat pracowniczy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich znajdują się na stronach: Zespół Zadaniowy ds. PO FIO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ul. Kopernika 36/ Warszawa tel. (22)

16 Fundusze Europejskie Program Operacyjny Kapitał Ludzki W ramach programu wsparciem objęte są następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a takŝe z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących. Warto zapoznać się z dokumentem Szczegółowy opis priorytetów Programu Kapitał Ludzki, w którym znajdują się dokładne informacje o typie realizowanych operacji (projektów) w ramach kaŝdego poddziałania, typach beneficjentów, grupach docelowych (osobach, instytucjach, grupach społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy), celach i uzasadnieniu działania, minimalnej/maksymalnej wartość projektu, formie płatności. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane centralnie to: - Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; - Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; - Priorytet IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka; - Priorytet V Dobre rządzenie. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; - Priorytet VII Promocja integracji społecznej; - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdraŝania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje oraz dokumenty moŝna uzyskać na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za wdraŝanie programu: Ogólnopolskiej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ul. Wspólna 2/ Warszawa tel faks:

17 Regionalnej - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego Gdańsk tel lub lub Pomocą słuŝyć teŝ mogą Regionalne Ośrodki EFS: w Gdańsku - REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Aleja Grunwaldzka Gdańsk tel. (58) ROEFS słuŝy pomocą organizacjom z powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego. w Słupsku - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Poznańska 1A Słupsk tel. (59) ROEFS słuŝy pomocą organizacjom z powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego, m. Słupska. w Chojnicach - Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" ul. Ogrodowa Debrzno tel. (52) ROEFS słuŝy pomocą organizacjom z powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego. Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego: tel (0 801 EFS 801) płatne jak za połączenie lokalne

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Celem strategicznym RPO WP jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa, przy zrównowaŝonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. W ramach RPO WP Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach następujących priorytetów: Rozwój i innowacje w MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Rozwiązania innowacyjne w MŚP Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Promocja gospodarcza regionu. Społeczeństwo wiedzy Infrastruktura edukacyjna i naukowo-badawcza Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego. Funkcje miejskie i metropolitalne Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Infrastruktura rozwoju miast wsparcie pozadotacyjne Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Zarządzanie informacją o środowisku Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Energia odnawialna i poszanowanie energii - wsparcie pozadotacyjne Turystyka i dziedzictwo kulturowe Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Promocja i informacja turystyczna Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowany system ratownictwa. Lokalna infrastruktura podstawowa Lokalny potencjał rozwojowy Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Lokalne inicjatywy obywatelskie.

19 Dokładne informacje na temat działań realizowanych w poszczególnych priorytetach, typów beneficjentów, wartości projektów zawarte są w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Szczegółowe informacje o poszczególnych priorytetach znaleźć moŝna w: Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego Gdańsk tel. (058) , fax: (058) Pomocą słuŝy równieŝ sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich zlokalizowanych w kaŝdym pomorskim powiecie. Kontakt: Główny Punkt Informacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, pokój nr Gdańsk tel. (58) , (58) , (58) , fax: (58) Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich ( PO RYBY) Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy warunków Ŝycia na obszarach zaleŝnych od rybactwa oraz wpłynąć na rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych w ramach wspólnych projektów. Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są: racjonalna gospodarka Ŝywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, poprawa jakości Ŝycia na obszarach zaleŝnych od rybactwa.

20 Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej. Głównym celem jest dostosowanie floty rybackiej do dostępnych Ŝywych zasobów oraz poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto waŝnym celem jest zapewnienie osłon społecznoekonomicznych, w związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej. Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury. W zakresie rybactwa śródlądowego, główne działania koncentrować się będą w zakresie modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb. MoŜliwe będą takŝe inwestycje w infrastrukturę, w tym na rzecz poprawy warunków pracy oraz higieny i jakości produktów. W ramach tej osi pomoc finansowa przyznawana będzie takŝe na inwestycje w przetwórstwo i obrót ryb, związane z jego modernizacją (nowe technologie, sprzęt, innowacyjne metody produkcji) a takŝe z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr. Oś Priorytetowa 3: Środki słuŝące wspólnemu interesowi. W ramach tej osi priorytetowej wspierane będzie polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich. Wspierane będą takŝe działania innowacyjne, projekty pilotaŝowe i wymiana doświadczeń, jak równieŝ realizacja szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spoŝyciu ryb i sektorze rybactwa w celu zwiększenia średniego spoŝycia w przeliczeniu na mieszkańca. Oś Priorytetowa 4: ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa. Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zaleŝnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdraŝania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości Ŝycia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii moŝliwe będzie realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej. Szczegółowe informacje moŝna znaleźć na stronach : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, ul. Wspólna 30 Tel , , , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. śelazna Warszawa Telefon: Fax: Adres

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015

STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015 Załącznik do uchwały nr 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 1. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016

Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016 Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016 Spis treści Wstęp..... str. 3 1. Proces powstawania strategii.... str. 6 2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STYCZEŃ 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA...5 1.1. TŁO I PRZYCZYNY... 6 1.2. WARTOŚCI, ZASADY,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo