Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oddaje w Wasze ręce Informator mający na celu wsparcie codziennej pozarządowej działalności. Publikacja zawiera przydatne informacje podzielone na trzy części: I. Prezentację wybranych organizacji, które mogą stać się partnerami Waszych działań; II. Przegląd moŝliwych źródeł dofinansowania projektów trzeciego sektora; III. Wskazówki, jak opracować poprawny wniosek o dofinansowanie. Mamy nadzieję, Ŝe informacje zawarte w niniejszej publikacji przyczynią się do rozwinięcia potencjału III sektora w naszym regionie! Zespół KOWALa Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL to projekt adresowany do organizacji pozarządowych działających na terenie Kaszub. Głównym jego celem jest stworzenie porozumienia kaszubskich organizacji pozarządowych na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych, które prowadzić będzie do rozwinięcia potencjału III sektora w tym regionie. W niniejszej publikacji chcemy przedstawić kilka informacji przydatnych organizacjom pozarządowym w realizacji projektów, pozyskiwaniu funduszy i partnerów oraz o źródłach finansowania. Jeśli chcesz: uzyskać informacje o moŝliwych źródłach otrzymania środków zewnętrznych, znaleźć partnera do realizacji projektu, nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi, aktywnie uczestniczyć w rozwoju kaszubskiego sektora pozarządowego, zorganizować szkolenie, potrzebujesz pomocy w innej sprawie związanej z pozyskiwaniem funduszy, organizujesz szkolenia, seminaria i chcesz zaprosić na nie organizacje pozarządowe zgłoś się do biura Kaszubskiego Ośrodka Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL pomoŝemy w realizacji Twoich zamierzeń! Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej ul. Świętojańska 10 A Kościerzyna Tel./fax

2 I. Prezentacja wybranych organizacji, które mogą stać się partnerami Waszych działań Projekt KOWAL realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju, organizację pozarządową z Kościerzyny. Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) powołany został do Ŝycia w listopadzie 2001r. przez 15-osobową grupę m.in. prawników, ekonomistów, wykładowców akademickich, przedstawicieli samorządów lokalnych. Potrzeba powstania stowarzyszenia wynikała z obserwacji i analizy rozwijającej się kościerskiej społeczności lokalnej. Formalnie KIR zaczął działać 4 marca 2002 roku, kiedy to został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Gdańsku pod numerem KRS W 2004 roku Instytut zdobył status organizacji poŝytku publicznego. Obecna liczba członków to ponad 40 zaangaŝowanych społeczników. Pracą stowarzyszenia kieruje 3-osobowy Zarząd: Katarzyna Knopik, Grzegorz Świtała, Sławomir Szkobel. W dąŝeniu do realizacji misji Kaszubskiego Instytutu Rozwoju - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - wytyczony został główny cel: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Celami szczegółowymi KIR-u są m.in.: działanie na rzecz rozwoju i promocji regionu; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; prowadzenie współpracy międzynarodowej; propagowanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i przedsiębiorczości; popularyzacja wiedzy na temat integracji europejskiej; rozwój zasobów ludzkich; rozwój środowiska ludzi młodych; poprawa stanu bezpieczeństwa; zmniejszanie bezrobocia i stymulowanie rozwoju gospodarczego; edukacja ekonomiczno-prawna społeczeństwa; umacnianie kultury regionalnej; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; budowanie społeczeństwa obywatelskiego; działalność oświatowo-edukacyjna. Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest równieŝ na terenie województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju. Wybrane przedsięwzięcia Kaszubskiego Instytutu Rozwoju: Współpraca edukacyjna Kościerzyny z miastami partnerskimi: Pryluky (Ukraina) i Cölbe (Niemcy). Projekty finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3 Promocja kultury kaszubskiej w Niemczech trasa koncertowa Scholi Canticorum z Kościerzyny oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Pucka. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Study Tours to Poland - wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP. IV, V i VI Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem i Filmem Zanim zagrasz Hamleta - warsztaty teatralno-filmowo-dziennikarskie dla młodzieŝy finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Konferencja dla nauczycieli: Rola instytucji oświatowych w zapobieganiu współczesnym zagroŝeniom dotyczącym dzieci i młodzieŝy dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cztery edycje Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt finansowany i nagrodzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Kościerskiego i Gminy Miejskiej Kościerzyna. Zjazd Kaszubów Rola grup etnicznych w Zjednoczonej Europie projekt sfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Punkt Konsultacyjny bezpłatne usługi informacyjne dla przedstawicieli sektora MŚP. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., finansowane z budŝetu państwa i SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Klub Integracji Domowej - przepustką do adaptacji w społeczeństwie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja ze społecznością lokalną wychowanków Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Kościerzynie. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budŝetu państwa.

4 Ratowanie i ochrona starodrzewia Alei Jaworowej prowadzącej do rezerwatu leśnego Strzelnica w Kościerzynie - zadanie finansowane ze środków Globalnego Funduszu Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Otwórz drzwi do kariery i kształć się - podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kościerskiego poprzez udział w kursie języka angielskiego w stopniu podstawowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerstwo podstawą rozwoju powiatu kościerskiego - ma na celu stworzenie międzysektorowej platformy współpracy - porozumienia, które wspiera rozwój zasobów ludzkich na terenie powiatu kościerskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Samozatrudnienie inwestycją w siebie - wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 30 osób wybranych w procesie otwartej rekrutacji oraz udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł dla 26 osób wybranych spośród wcześniej przeszkolonych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej szkoleniowo-informacyjne wsparcie organizacji pozarządowych działających na Kaszubach, moŝliwe dzięki środkom Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - działający w regionalnej Sieci Pomorskie w Unii, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Do końca 2012 roku w Kaszubskim Instytucie Rozwoju działać będzie Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kaszubski Instytut Rozwoju jest członkiem załoŝycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Prezes i Wiceprezes KIR jako przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych zasiadają w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Pomorskim. Członkowie Zarządu KIR jako asesorzy oceniają projekty składane do MPiPS i MSWiA. Kaszubski Instytut Rozwoju ul. Świętojańska 10 A Kościerzyna Tel./fax

5 Partnerem w realizacji projektu KOWAL jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jego działalność ma charakter regionalno - kulturowy. Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronny rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. ZKP pragnie chronić tradycję i rozwijać kulturą kaszubsko-pomorską, a jednocześnie budować społeczność nowoczesną, zwróconą ku przyszłości. Jedną z naczelnych wartości organizacji jest troska o samorządność i podmiotowość lokalną i regionalną. ZKP powstało 2 grudnia 1956 roku. Działa na terenie pięciu województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W jego skład wchodzi kilkadziesiąt terenowych oddziałów. Pracą kieruje Zarząd Główny, na czele którego stoi Artur Jabłoński. W ramach Zrzeszenia i przy oddziałach działają liczne kluby. Najstarszym, załoŝonym w 1962 r. przez Lecha Bądkowskiego, jest Klub Studencki "Pomorania", będący kuźnią kadr zrzeszeniowych. Skupia on młodzieŝ kaszubsko-pomorską studiującą w uczelniach Trójmiasta. Drugim waŝnym klubem jest Klub Turystyczny "WanoŜnik" organizujący od wielu lat cieszący się ogromnym powodzeniem spływ kajakowy "Śladami Remusa". W ciągu 50 lat istnienia Zrzeszenie wypracowało róŝne formy działalności. Jest inicjatorem i organizatorem licznych przedsięwzięć słuŝących zachowaniu oraz rozwojowi języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej. Do najistotniejszych naleŝą: wydawanie literatury pięknej i naukowej oraz podręczników w języku kaszubskim, organizowanie konkursów języka kaszubskiego, organizowanie licznych spotkań artystycznych, w tym biesiad teatralnych i przeglądów zespołów śpiewających w języku kaszubskim, konferencje poświęcone językowi i kulturze Kaszubów, organizowanie corocznie Zjazdu Kaszubów, prowadzenie Rady Języka Kaszubskiego. Od początku ruchu regionalnego na Kaszubach waŝną rolę odgrywało czasopiśmiennictwo. Od 1963 r. ukazywał się "Biuletyn ZK-P", w 1969 r. przemianowany na "Pomeranię" - dziś miesięcznik i organ ZKP. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny ul. Straganiarska Gdańsk tel fax

6 Współpracujemy równieŝ z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, których ciekawe doświadczenia dają nam inspirację do wspólnych działań. Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) w WieŜycy został utworzony w 1982 roku i nawiązuje w swej działalności dydaktyczno-wychowawczej do idei duńskiej "szkoły dla Ŝycia" bpa M.F.S. Grundtviga. Swoją działalność oświatowo-animacyjną prowadzi w środowiskach wiejskich. Od pierwszej połowy lat. 90. XX wieku KUL funkcjonował w strukturach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 7 października 2004 roku Kaszubski Uniwersytet Ludowy uzyskał własną osobowość prawną i kontynuuje działalność na wsi pomorskiej jako fundacja. Od 1995 r. KUL dysponuje równieŝ dworkiem z parkiem w Starbieninie k. Choczewa, gdzie utworzono Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Główne kierunki działalności oświatowej KUL na rzecz rozwoju obszarów wiejskich skupiają się wokół edukacji obywatelskiej, edukacji regionalnej i projektów promujących idee zrównowaŝonego rozwoju obszarów wiejskich. Od momentu pojawienia się moŝliwości wsparcia ze źródeł Unii Europejskiej, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego Kaszubski Uniwersytet Ludowy pozyskuje dofinansowanie na swą działalność, pisząc i realizując projekty, które kierowane są do róŝnych grup odbiorców, m.in. rolników i ich rodzin, kobiet z obszarów wiejskich, osób bezrobotnych, nauczycieli. KUL otacza równieŝ opieką pomorskich i kaszubskich twórców ludowych organizując plenery artystyczne oraz kursy dla twórców nieprofesjonalnych, prowadzi stałą ekspozycję sztuki regionalnej. Wśród ostatnio zrealizowanych projektów znalazły się m.in.: - projekt pn. Edukacja regionalna i podstawy moderacji (kurs doskonalący dla nauczycieli), w którym wzięło udział 72 nauczycieli z terenu województwa pomorskiego; - projekt pn. Wędrowny Uniwersytet Ludowy nad Radunią, w którym uczestniczyło 20 kobiet, mieszkanek wsi kaszubskiej; Kaszubski Uniwersytet Ludowy WieŜyca Szymbark tel , fax

7 Stowarzyszenie Ziemia Pucka powołane zostało 20 stycznia 2003 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: pod datą 16 kwietnia 2003r. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia są oddziały lokalne. Obecnie aktywnie działają 3 oddziały: w Leśniewie, Jastarni i Władysławowie. Od czerwca 2009 r. w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes Artur Jabłoński, wiceprezes Mieczysław Konkol, sekretarz Zygmunt Orzeł i skarbnik Piotr Potrykus. Celami Stowarzyszenia są: prowadzenie działalności poŝytku publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dziedzictwa, przyrodniczego oraz występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Stowarzyszenie Ziemia Pucka jest od 2004 r. koncesjonariuszem Radia Kaszëbë, które jest najchętniej słuchaną stacją radiową na Kaszubach. W ramach projektu Kaszubski Idol rozwijamy młodzieŝowy ruch artystyczny na Kaszubach i propagujemy twórczość muzyczną w języku kaszubskim. Wydając płyty z kaszubską muzyką i gawędą ludową oraz kultywując tradycje kaszubskich łodzi Ŝaglowych na Zatoce Puckiej, staramy się chronić dziedzictwo kulturowe Kaszub. Stworzyliśmy bazę sportową do uprawiania ćwiczeń siłowych w Leśniewie i organizujemy zawody sportowe o zasięgu powiatowym oraz pogadanki i seminaria na temat zdrowego stylu Ŝycia poprzez sport. Organizujemy festyny i zawodów dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu puckiego, spartakiadę młodzieŝy oraz spotkania integracyjne uczniów szkół specjalnych i wolontariuszy ze szkół ponad gimnazjalnych. Stowarzyszenie Ziemia Pucka ul. śeromskiego Władysławowo

8 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie działa po reaktywacji od 1986 roku, a osobowość prawną uzyskał 8 lutego 2008 r. Bytowski oddział ZKP jest organizatorem m.in. trzech duŝych przedsięwzięć kulturalnych: Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i MłodzieŜy, Kaszubskiej Soboty oraz Międzynarodowego Turnieju Gry w Karty Bëtowskô Baszka, które trwale wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych powiatu bytowskiego. Od kilku lat organizuje wędrówki po Kaszubach, spotkania z twórcami ludowymi, spotkania teatralne i literackie, a w 2009 r. wydał komiks pt. Szczenię Święców w języku kaszubskim. W 2009 r. w gminie Bytów na wniosek naszego oddziału przeprowadzono konsultacje społeczne dot. wprowadzenia dwujęzycznych tablic miejscowości: w języku polskim i kaszubskim. Pozytywny wynik konsultacji świadczy o utoŝsamianiu się mieszkańców gminy Bytów z kaszubską kulturą. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie ul. Zamkowa Bytów Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje i prowadzi prelekcje w szkołach na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą wraz z pokazami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W sezonie letnim 2009 uruchomiono we Wdzydzach Kiszewskich Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR, dzięki czemu akcje ratownicze na jeziorach wdzydzkich były skoordynowane i sprawnie przeprowadzone. Bardzo duŝym zainteresowaniem cieszą się pokazy ratownictwa wodnego, które organizuje Kościerskie WOPR podczas imprez nad wodą. W ostatnich latach oŝywiono działalność szkoleniową z zakresu ratownictwa wodnego oraz sportów wodnych przydatnych w ratownictwie takich jak nauka pływania, płetwonurkowania czy sportów motorowodnych. Od stycznia 2010 roku ratownicy Kościerskiego WOPR pełnią słuŝbę ratowniczą w AQUA Centrum w Kościerzynie. Kościerskie WOPR ul. Drogowców 6A Kościerzyna tel ,

9 Baniński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest jednym z najmłodszych w całej organizacji. Przez ponad dwa lata, dokładnie od 2 lutego 2002 r., formalnie funkcjonował jako Klub przy Ŝukowskim O/ZKP. W praktyce od początku istnienia niezaleŝnie podejmował wszelkie inicjatywy. ZaląŜki naszego partu powstawały w czasie organizowania mszy z liturgią w języku kaszubskim, które są odprawiane regularnie od listopada 2001 roku, co miesiąc w Baninie. Oddział od początków swojego istnienia ma stwarzać płaszczyznę szerokiej współpracy na arenie znacznie wykraczającej poza obszar gminy śukowo. Dzięki licznym kontaktom w całej organizacji udaje się podejmowanie wielu wspólnych inicjatyw, które obejmują oprócz śukowa, klub w Gdańsku Morenie, part gdański, klub na Przymorzu, oddział w Sopocie, klub w Wielkim Kacku, nowe oddziały w Chwaszczynie, w Gdańsku Osowej, wspólnotę Kaszubów w Osowej, Oddziały w Przywidzu i Kolbudach, sąsiednie wsie, gminy Przodkowo oraz Sianowo. Działania prowadzone w oddziale Zrzeszenia: Zespół Spiéwné kwiôtczi, Szkoła Haftu w Baninie i w Miszewie, organizowanie comiesięcznych mszy z elementami liturgii w języku kaszubskim, MłodzieŜ Kaszubska Cassubia biorąca udział w organizowaniu Spotkań z Literaturą i Muzyką Kaszub, włączająca się do wszelkich imprez o charakterze integracyjnym, przygotowująca przedstawienia teatralne, jak np. Wrëjowanié w cemno, Gwiôzdka, organizacja scholi młodzieŝowej, zespół Kaszëbsczé nótczi, rozbudowywanie i prowadzenie strony internetowej, pisanie i publikowanie artykułów o działalności, współpraca z mediami elektronicznymi (public relation) oraz inne zadania wynikające z bieŝących potrzeb i sytuacji, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Baninie ul. Makowa Banino Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe LECH w Kościerzynie jest zarejestrowane w KRS od dnia roku. Nasze działania sprowadziły do tego, Ŝe jesteśmy znani w województwie pomorskim, jak i w kraju. W sierpniu 2004 roku odbudowaliśmy tory strzeleckie w Strzelnicy, które pozwoliły nam na rozwinięcie Stowarzyszenia. Zajmujemy się typowo sportem dla osób niepełnosprawnych, jak i sprawnych. Najbardziej rozwinęła się sekcja łucznicza, w której mamy zawodnika o randze międzynarodowej. Poza tym organizujemy zawody sportowe na szczeblu krajowym i festyny dla całych rodzin. Organizujemy równieŝ paczki dla dzieci niepełnosprawnych w Dzień Mikołaja. Jeździmy na zaproszenia z innych gmin na pokazy sportowe, aby promować ten sport wśród młodzieŝy. Otrzymaliśmy do tej pory bardzo duŝo nagród, jak i wyróŝnień od władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Posiadamy równieŝ Medale Matki Teresy z Kalkuty dla Prezesa i Stowarzyszenia.

10 W roku 2008 odbyły się Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Osób Niepełnosprawnych na torach strzeleckich w Strzelnicy. Nasze tory posiadają unikalne umiejscowienie w lesie. Stwarza to wyjątkowy i bardzo zdrowy klimat dla uprawiających sport. Dzięki naszej cięŝkiej pracy oraz hojności sponsorów teren byłego bractwa kurkowego moŝemy znowu wykorzystywać. Przez długi czas "Strzelnica" była zapomnianym gąszczem traw i drzew. Obecnie cały kompleks składa się z 4 sektorów. 3 sektory to małe 30- metrowe tory strzeleckie (w tym jeden do wiatrówki), natomiast 4 sektor to największy tor liczący 90m. Mamy duŝo przestrzeni. Organizujemy tu nawet zawody na poziomie ogólnopolskim. Tory są otwarte dla wszystkich. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe LECH ul. Dworcowa 29/ Kościerzyna Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze powstało w 2006 roku. Skupia w swoich szeregach modelarzy, paralotniarzy, skoczków, pilotów oraz sympatyków lotnictwa. Siedziba KTL znajduje się na lądowisku - lotnisku w miejscowości Korne, połoŝonym niedaleko przedwojennej Szkoły Szybowcowej LOPP w Gostomiu. Głównym celem Kaszubskiego Towarzystwa Lotniczego jest podejmowanie wszelkich inicjatyw słuŝących rozwojowi lotnictwa, a w szczególności: wspieranie rozwoju lotnictwa na Kaszubach umoŝliwienie młodzieŝy i dorosłym czynnego uprawiania sportów lotniczych, kształcenie młodzieŝy przez szkolenia, zdobywanie, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie sportów lotniczych, działanie na rzecz rozwoju turystyki lotniczej, integracja środowiska lotniczego poprzez popularyzację sportów lotniczych wśród społeczeństwa, w nawiązaniu do przedwojennych tradycji lotniczych na Kaszubach Pomorskiej Szkoły Szybowcowej w Gostomiu, współdziałanie ze stowarzyszeniami wiodącymi w sportach lotniczych oraz instytucjami, organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań statutowych. Do tej pory KTL zorganizował kilkakrotnie zawody modelarskie o randze mistrzostw Polski, zawody międzynarodowe zaliczane do pucharu Europy oraz trzykrotnie Szybowcowe Zawody na Celność Lądowania o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze Korne ŁUBIANA tel , adres do korespondencji: Kartuzy ul. Chmieleńska14 tel./fax

11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem (LGD Stolem) to organizacja pozarządowa, która łączy w aktywnych działaniach podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje z terenu gmin: Kościerzyna, Karsin, Nowa Karczma, Dziemiany i Lipusz wokół działań realizowanych w programie typu LEADER, słuŝącemu poprawie jakości Ŝycia na wsi i aktywizacji jej mieszkańców. LGD Stolem jest jedną z 338 LGD w Polsce wybraną do wdraŝania lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jesteśmy instytucją pośredniczącą w wdraŝaniu Osi 4 Leader i dysponujemy kwotą blisko 4 mln zł na działania: 1. RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (390 tys. zł.); 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (400 tys. zł.); 3. Odnowa i rozwój wsi (1,8 mln zł.); 4. Małe projekty (1,3 mln zł.). Więcej informacji o naszej działalności i ogłaszanych konkursach uzyskać moŝna z naszej strony internetowej LGD Stolem ul. Wybickiego Lipusz Tel/fax: , kom Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory. Jesteśmy ciągle powiększającym się zespołem ludzi z pasją ulepszania otaczającego nas wiejskiego świata. Ograniczenia i niewykorzystane szanse nie są dla nas powodem do utyskiwań, lecz inspiracją do działań. Pociąga nas energia uwięziona w społeczności, w której Ŝyjemy. Staramy się ją uwalniać w pozytywnym kierunku. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój dzieci i młodzieŝy na wsi, na poszerzanie ich horyzontów i aspiracji, podniesienie poziomu edukacji oraz ułatwienie startu w dorosłe Ŝycie. Kolejną waŝną dla nas grupą są pracujące w domu kobiety. Współczesna technika pozwala zaoszczędzić im wiele czasu przy realizacji domowych obowiązków. Powoduje to, Ŝe wiele z nich Ŝyje w poczuciu, Ŝe stać je na znacznie więcej, ale nie mają jak zrealizować swoich aspiracji. Staramy się docierać do takich osób i organizować im pracę zarobkową na część etatu. Zmienia to ich status w rodzinie i społeczeństwie, poprawia poczucie własnej wartości. Jako organizacja powstała w Węsiorach, traktujemy tę małą kaszubską miejscowość w sposób szczególny. Staramy się o jej promocję i rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi turystycznej. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory Węsiory 29a Sulęczyno strony:

12 Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie działa od 5 lat i realizuje lokalne projekty i działania. Nasze działania skupiają się wokół uczynienia ze szkoły centrum działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i społecznej wsi. Mamy teŝ aspiracje zostać waŝnym punktem działań na mapie gminy i powiatu. Byliśmy organizatorami koncertów muzyki powaŝnej dla mieszkańców i uczniów. Aktywnie włączamy się w Ŝycie szkoły między innymi we współpracę w realizacji zadań związanych z ciekawymi i bezpiecznymi feriami, w realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych finansowanych przez MEN i wielu innych działaniach na rzecz dzieci i rodziny jak na przykład : Festyn Majowy z pokazami straŝackimi, konkursami i z zabawą dla mieszkańców gminy, a od kilku lat włączamy się w organizację Pikników Rodzinnych.Poszerzamy swoje zainteresowania i wiedzę w dziedzinie ekonomii społecznej. Uczestniczymy w konferencjach ekonomii społecznej, w czasie wizyt studyjnych w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim. Poznaliśmy działalność przedsiębiorstw społecznych. Obecnie dwaj członkowie stowarzyszenia uczestniczą w zajęciach Akademii Ekonomii Społecznej Projekty, które zrealizowaliśmy to: Zwiększamy szanse edukacyjne naszych dzieci tworząc Małe Przedszkole w Wysinie. Projekt realizowany był przez Akademię Filantropii w Polsce, a finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności, projekt DRD czyli Teatr Pokoleń w Wysinie prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, a finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, prezes stowarzyszenia Ewa Filipska jest absolwentem II edycji Szkoły Liderów finansowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a prowadzonej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, projekty powiatowe: Powiatowy Kiermasz KsiąŜki w Wysinie: KsiąŜka Ŝyciu pomaga, Urządzamy Bezpieczny Plac Odpoczynku, Rekreacji Zabaw w Starym Wiecu. Uczestniczyliśmy w projekcie prowadzonym przez FISE W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. projekt finansowany przez PAFW, a prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę Seniorzy w akcji. Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie Wyzwolenia 4/ Wysin Tel

13 Fundacja Sprawni Inaczej oddział w Kościerzynie powstała w 1991 roku. Naszym celem jest obejmowanie opieką i wsparciem osób niepełnosprawnych, z powiatów: kościerskiego i bytowskiego, poprzez zapewnienie im godnych warunków Ŝycia i rozwoju w ramach prowadzenia ośrodków wsparcia, promowania twórczości osób niepełnosprawnych i organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Kościerski Oddział Fundacji prowadzi Środowiskowe Domy Samopomocy i Ośrodki Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie, Bytowie i Miastku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie. W placówkach tych z systematycznej rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej korzysta codziennie około 160 osób niepełnosprawnych, której realizacja ma przynieść następujące efekty - zarówno samym osobom niepełnosprawnym, jak równieŝ ich rodzinom i środowisku lokalnemu: ujawnienie niedostrzeganych i blokowanych dotąd moŝliwości umysłowych osób z zaburzonym narządem ruchu; osiągnięcie u rehabilitowanych osób poprawy rozwoju fizycznego; osiągnięcie pozytywnego rozwoju emocjonalnego i społecznego przez osoby uczestniczące w programie; ułatwienie rodzicom akceptacji ich niepełnosprawnego dziecka; ujawnienie osób niepełnosprawnych, którym naleŝy pomóc w ramach realizowanego programu; nauczenie osób niepełnosprawnych twórczego spędzania czasu wolnego; przygotowanie osób niepełnosprawnych do jak najpełniejszego udziału w Ŝyciu społecznym, w tym do ewentualnego podjęcia przez nie w przyszłości pracy; uświadomienie administracji rządowej i samorządowej wagi problemu wieloprofilowej rehabilitacji niepełnosprawnych, zwłaszcza w środowisku wiejskim; uświadomienie rodzinom osób niepełnosprawnych i środowisku lokalnemu, Ŝe moŝliwa jest wspólna organizacja rehabilitacji na terenie zamieszkania niepełnosprawnego. Fundacja Sprawni Inaczej w Gdańsku, Oddział w Kościerzynie ul. Wodna 14, Kościerzyna, tel./fax: , , osoba do kontaktu: Michał Gurowski

14 II. Główne źródła pozyskiwania funduszy dla organizacji, źródła informacji o programach i konkursach. Organizacje pozarządowe, zwane często trzecim sektorem lub NGOs (od angielskiego: nongovernmental organizations) to podmioty działające społecznie i nie dla zysku. Jednak aby prowadzić działalność dla dobra publicznego, muszą z róŝnych źródeł pozyskiwać środki na tę działalność. W niniejszym informatorze przedstawimy kilka przydatnych miejsc, gdzie stowarzyszenia i fundacje starać się mogą o dofinansowanie. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność poŝytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach angaŝować obywateli, dając im moŝliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Obszary wsparcia: 1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w Ŝyciu publicznym 2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych 3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego 4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka 5. Ochrona praw konsumenta 6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej 7. Aktywizacja kobiet w Ŝyciu publicznym 8. Pielęgnowanie toŝsamości narodowej i kulturowej 9. Wspieranie działań na rzecz zrównowaŝonego rozwoju i ochrony środowiska 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym 11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym) Obszary wsparcia: 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych 2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych

15 Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach stosować zasadę empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach projektów. Obszary wsparcia: 1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieŝy 3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup 4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych 5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŝenie dla bezpieczeństwa 6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa 7. Promocja zdrowia 8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych 9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych 10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych 11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców 12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską 13. Wypoczynek dzieci i młodzieŝy, krajoznawstwo i turystyka społeczna 14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w róŝnych formach promować ideę łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną. Obszary wsparcia: 1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego 2. Wolontariat pracowniczy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich znajdują się na stronach: Zespół Zadaniowy ds. PO FIO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ul. Kopernika 36/ Warszawa tel. (22)

16 Fundusze Europejskie Program Operacyjny Kapitał Ludzki W ramach programu wsparciem objęte są następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a takŝe z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących. Warto zapoznać się z dokumentem Szczegółowy opis priorytetów Programu Kapitał Ludzki, w którym znajdują się dokładne informacje o typie realizowanych operacji (projektów) w ramach kaŝdego poddziałania, typach beneficjentów, grupach docelowych (osobach, instytucjach, grupach społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy), celach i uzasadnieniu działania, minimalnej/maksymalnej wartość projektu, formie płatności. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane centralnie to: - Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; - Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; - Priorytet IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka; - Priorytet V Dobre rządzenie. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; - Priorytet VII Promocja integracji społecznej; - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdraŝania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje oraz dokumenty moŝna uzyskać na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za wdraŝanie programu: Ogólnopolskiej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ul. Wspólna 2/ Warszawa tel faks:

17 Regionalnej - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego Gdańsk tel lub lub Pomocą słuŝyć teŝ mogą Regionalne Ośrodki EFS: w Gdańsku - REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Aleja Grunwaldzka Gdańsk tel. (58) ROEFS słuŝy pomocą organizacjom z powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego. w Słupsku - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Poznańska 1A Słupsk tel. (59) ROEFS słuŝy pomocą organizacjom z powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego, m. Słupska. w Chojnicach - Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" ul. Ogrodowa Debrzno tel. (52) ROEFS słuŝy pomocą organizacjom z powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego. Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego: tel (0 801 EFS 801) płatne jak za połączenie lokalne

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Celem strategicznym RPO WP jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa, przy zrównowaŝonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. W ramach RPO WP Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach następujących priorytetów: Rozwój i innowacje w MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Rozwiązania innowacyjne w MŚP Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Promocja gospodarcza regionu. Społeczeństwo wiedzy Infrastruktura edukacyjna i naukowo-badawcza Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego. Funkcje miejskie i metropolitalne Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Infrastruktura rozwoju miast wsparcie pozadotacyjne Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Zarządzanie informacją o środowisku Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Energia odnawialna i poszanowanie energii - wsparcie pozadotacyjne Turystyka i dziedzictwo kulturowe Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Promocja i informacja turystyczna Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowany system ratownictwa. Lokalna infrastruktura podstawowa Lokalny potencjał rozwojowy Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Lokalne inicjatywy obywatelskie.

19 Dokładne informacje na temat działań realizowanych w poszczególnych priorytetach, typów beneficjentów, wartości projektów zawarte są w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Szczegółowe informacje o poszczególnych priorytetach znaleźć moŝna w: Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego Gdańsk tel. (058) , fax: (058) Pomocą słuŝy równieŝ sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich zlokalizowanych w kaŝdym pomorskim powiecie. Kontakt: Główny Punkt Informacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, pokój nr Gdańsk tel. (58) , (58) , (58) , fax: (58) Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich ( PO RYBY) Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy warunków Ŝycia na obszarach zaleŝnych od rybactwa oraz wpłynąć na rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych w ramach wspólnych projektów. Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są: racjonalna gospodarka Ŝywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, poprawa jakości Ŝycia na obszarach zaleŝnych od rybactwa.

20 Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej. Głównym celem jest dostosowanie floty rybackiej do dostępnych Ŝywych zasobów oraz poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto waŝnym celem jest zapewnienie osłon społecznoekonomicznych, w związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej. Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury. W zakresie rybactwa śródlądowego, główne działania koncentrować się będą w zakresie modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb. MoŜliwe będą takŝe inwestycje w infrastrukturę, w tym na rzecz poprawy warunków pracy oraz higieny i jakości produktów. W ramach tej osi pomoc finansowa przyznawana będzie takŝe na inwestycje w przetwórstwo i obrót ryb, związane z jego modernizacją (nowe technologie, sprzęt, innowacyjne metody produkcji) a takŝe z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr. Oś Priorytetowa 3: Środki słuŝące wspólnemu interesowi. W ramach tej osi priorytetowej wspierane będzie polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich. Wspierane będą takŝe działania innowacyjne, projekty pilotaŝowe i wymiana doświadczeń, jak równieŝ realizacja szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spoŝyciu ryb i sektorze rybactwa w celu zwiększenia średniego spoŝycia w przeliczeniu na mieszkańca. Oś Priorytetowa 4: ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa. Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zaleŝnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdraŝania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości Ŝycia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii moŝliwe będzie realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej. Szczegółowe informacje moŝna znaleźć na stronach : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, ul. Wspólna 30 Tel , , , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. śelazna Warszawa Telefon: Fax: Adres

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r. Projekt Zarządu Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU CIESZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI Z NIMI ZRÓWNANYMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005. 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008.

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Przyjmuje się Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa tel.: +48 (22) 622 01 22 fax: +48 (22) 622 02 11 e-mail: arfp@fi lantropia.org.pl www.fi lantropia.org.pl Dotacje na inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1711/10 Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego kalendarza konkursów na zlecanie w 2011 roku realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI?

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? Program zadziała tylko gdy: 1. Zadziałają dobrzy liderzy 2. Władze gminy rozumieją i wspierają program 3. Jest opracowana wizja i plan rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora ECORYS Polska Iwona Burakowska Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora Kraków, 11 października 2007 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo