Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu"

Transkrypt

1 Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Environmental Partnership for Central Europe w Polsce, a nastêpnie powsta³ej na jego bazie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. W szczególnoœci doceniamy wk³ad: Fundatorzy podstawowi: TheAtlantic Philanthropies The Charles Stewart Mott Foundation The German Marshall Fund of the United States The Rockefeller Brothers Fund Trust for Mutual Understanding Fundacje: Deutsche Bundesstiftung Umwelt DOEN Stichting Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Sendzimira Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci Fundacja Wiedzieæ Jak Programy pomocowe: Fundusz Wyszehradzki) EU Leonardo da Vinci EU Phare UK DFID UK Know How Fund USAid Firmy: BP Honeywell Procter & Gamble Monsanto oraz 260 firm zrzeszonych w Programie Czysty Biznes Fundusze publiczne: Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 O nas Nasz adres: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Bracka 6/6, Kraków Tel: (12) , , Fax: (12) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 lipca 1997 roku jako niezale na i samorz¹dna polska fundacja z siedzib¹ w Krakowie. Jest kontynuatork¹ programu wspierania organizacji ekologicznych pod nazw¹ Environmental Partnership for Central Europe (EPCE) z siedzib¹ we Wroc³awiu. W latach programem EPCE kierowa³a amerykañska fundacja The German Marshall Fund of the United States. Obecnie Fundacja dzia³a w ramach Konsorcjum Environmental Partnership for Central Europe, realizuj¹cego programy ekologiczne w Europie Œrodkowej. Bratnie fundacje w Konsorcjum dzia³aj¹ w Republice Czeskiej, Rumunii, na S³owacji i Wêgrzech. Podjêto prace nad uruchomieniem kolejnej fundacji w Bu³garii. Naszym celem jest wspieranie zrównowa onego rozwoju na szczeblu lokalnym, przez: Zapewnianie wzorców, doradztwa oraz dotacji dla praktycznych dzia³añ; ¹czenie dzia³añ lokalnych w trwa³e i efektywne przedsiêwziêcia regionalne, krajowe i miêdzynarodowe; Pomoc w budowaniu uk³adów partnerskich, aby nadaæ dzia³aniom lokalnym strategiczny i d³ugoterminowy wymiar oraz pomóc w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. NAJWAŻNIEJSZE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE NASZĄ FUNDACJĘ Tworzenie uk³adów partnerskich na rzecz rozwoju lokalnego. Wspó³praca pomiêdzy spo³ecznoœciami a firmami, samorz¹dami, instytucjami rz¹dowymi oraz uczelniami stanowi podstawê podejmowania istotnych decyzji Rozwojowych i skuteczny mechanizm s³u ¹cy ochronie œrodowiska. Wspieramy te inicjatywy, które opieraj¹c siê na partnerstwie, wnosz¹ wk³ad w rozwój lokalny. Poszanowanie œrodowiska naturalnego jako podstawy ycia cz³owieka. Wspieramy inicjatywy ekologiczne, które przyczyniaj¹ siê do uruchamiania trwa³ych mechanizmów ochrony œrodowiska. Propagowanie zrównowa onego rozwoju dla poprawy jakoœci ycia w wymiarze spo³ecznym i gospodarczym. Wspieramy inicjatywy, które s³u ¹ rozwojowi spo³ecznemu i gospodarczemu, opieraj¹c siê na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, przy jednoczesnym zachowaniu i kszta³towaniu jego walorów. W szczególnoœci anga ujemy siê w pomoc spo³ecznoœciom lokalnym. Wspieranie spo³ecznoœci lokalnej jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. Grupa dzia³aczy, ko³o gospodyñ wiejskich, spo³ecznoœæ szko³y czy gmina s¹ dla nas spo³ecznoœciami lokalnymi. Wspieramy je w dzia³aniach na rzecz zrównowa onego rozwoju, a ich aktywny udzia³ jest dla nas podstawow¹ wartoœci¹. W³¹czenie do wspó³pracy biznesu, który wywiera znaczny wp³yw na skutecznoœæ ochrony œrodowiska i jakoœæ ycia lokalnego. W sektorze biznesu wiele osób odnajduje swoj¹ yciow¹ pasjê i sposób na ycie. Czêsto to w³aœnie ludzie biznesu pe³ni¹ rolê liderów lokalnych. Pomagamy ma³ym i œrednim firmom we wprowadzaniu ekologicznych zasad funkcjonowania oraz w przyjmowaniu odpowiedzialnoœci wobec spo³ecznoœci, w których dzia³aj¹. Nasz 2001 zespół Rada Fundacji Jacek Micha³owski (Prezes):II kadencja do , Przemys³aw Czajkowski: II kadencja do , Marek Haliniak: I kadencja do , El bieta Moczarska:I kadencja do , Jan O ga: I kadencja do , Tomas Ruzicka:I kadencja do , Witold Sartorius: II kadencja: do , Henryk Wujek: I kadencja do Honorowi Członkowie Rady William Moody, Krystyna Wolniakowski Byli członkowie rady Zbigniew Bochniarz, Tadeusz Borys, Zbigniew Jêdrzejewski, El bieta So³tys, Philip Weller Komisja Dotacyjna Zbigniew Jêdrzejewski (Przewodnicz¹cy)El bieta Moczarska, Jan O ga, Tomas Ruzicka, Rafa³ Serafin, El bieta So³tys, Andrzej Szymborski, Ma³gorzata Walczak, Henryk Wujek Zarząd Rafa³ Serafin (Dyrektor), Rados³aw Tendera, Maria Osterwa-Czekaj, Krzysztof Kwatera Pracownicy/konsultanci Ma³gorzata Bartkiewicz, Andrzej Biderman, Ró a Biderman, Dorota Brzeska, Jolanta Ca³a, Jacek Chyla, Barbara Æwiok, Teresa Figura, Marta Jakóbek, Barbara Kazior, Marta Kellermann, Krzysztof Kwatera, Ma³gorzata uszczek, Tomasz Makowski, Ewa Ma³ysa, Pawe³ Miêkus, Ma³gorzata Mrzyg³ód, Andrzej Neuberg, Dagmara Pilis, Ma³gorzata Stanula, Jolanta Tucholska-Pipieñ, Teodozja Susik, Andrzej Wojciechowski, Anna WoŸniak, Dominika Zarêba Radca prawny Fundacji Kancelaria Prawna RAKOCZYw Krakowie

3 Zasady współpracy partnerskiej przyjęte przez Radę FPŚ Jako Fundacja, przy wspó³pracy z sektorami: publicznym, biznesu i innymi przestrzegamy oœmiu praktycznych zasad, które pozwalaj¹ nam realizowaæ nasz¹ misjê poprzez: "Propagowanie i wykonywanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska, a tak e wspieranie owych dzia³añ podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych oraz spo³ecznoœci lokalne, stanowi¹ce element aktywizacji demokratycznego modelu rozwoju kraju". 1. Zasada inwestycji o charakterze spo³ecznym. Nale y koncentrowaæ siê na problemach œrodowiska naturalnego w taki sposób, by postêp w osi¹ganiu rozwoju zrównowa onego móg³ byæ zmierzony w aspekcie inwestycji o charakterze spo³ecznym. 2. Zasada autonomii. Zapewniæ nale y niezale noœæ partnerów tak, aby mia³y mo liwoœæ najefektywniejszego wykorzystania swoich zasobów. (Fundacje EPCE musz¹ mieæ pe³n¹ autonomiê w realizacji programu). 3. Zasada etycznych funduszy. Fundusze i inne œrodki przeznaczone na projekt czy programy musz¹ pochodziæ z legalnych i etycznych Ÿróde³ i musz¹ byæ obiektywnie rozdzielane. 5. Zasada otwartoœci. Partnerzy musz¹ byæ wobec siebie otwarci, gdy w grê wchodz¹ problemy, b³êdy, niespodzianki i nieporozumienia, które s¹ nieuniknione. 6. Zasada d³ugotrwa³ego zaanga owania. Partnerzy zobowi¹zani s¹ do pracy nad tym, by uk³ad partnerski dzia³a³ przez d³ugi okres czasu (partnerstwo nie polega na jednorazowym udziale w wydarzeniu czy dotacji). 7. Zasada rozwi¹zywania uk³adu partnerskiego bez wskazywania winnych. Nie ka dy uk³ad partnerski bêdzie dzia³a i przyniós³ spodziewane korzyœci zainteresowanym stronom. Trzeba to uznaæ za fakt i pozwoliæ ka dej ze stron na wycofanie siê z uk³adu bez obarczania win¹. 8. Zasada uzgadniania kontaktów zewnêtrznych. Nawet jeœli motywy podejmowania wspó³pracy z ró nymi partnerami mog¹ byæ ró ne, strategie kontaktu z szersz¹ publicznoœci¹ - szczególnie poprzez media - musz¹ byæ uzgadniane i monitorowane. 4. Zasada sta³ego doskonalenia. Partnerzy musz¹ byæ nastawieni na aktywne i ci¹g³e doskonalenie tak, aby uk³ady partnerskie dzia³a³y z korzyœci¹ dla wszystkich zaanga owanych (partnerstwo jest uk³adem, którego podstawê stanowi podzia³ zarówno ryzyka jak i korzyœci). Konsorcjum dla Europy Środkowej The Environmental Partnership for Central Europe (EPCE) jest Konsorcjum piêciu niezale nych fundacji dzia³aj¹cych w Czechach (Nadace Partnerstvi), Polsce (Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska), Rumunii (Fundatia Pentru Parteneriatr), na S³owacji (Nadacia Ekopolis) oraz na Wêgrzech (Okotars Alapitvany). Ka da z tych organizacji poprzez dotacje, wsparcie instytucjonalne oraz tworzenie strategicznych uk³adów partnerskich wspomaga dzia³ania lokalne. W 2001 r. Podjêliœmy dzia³ania na rzecz powo³ania kolejnej Fundacji w Bu³garii. Fundatorzy, którzy stworzyli EPCE (The German Marshall Fund of the United States, The Rockefeller Brother Fund oraz The Charles Stewart Mott Foundation) jako program ma³ych dotacji dla pozarz¹dowych organizacji ekologicznych, dzisiaj wspieraj¹cych ju nie tylko finansowo. Anga uj¹ siê w rozwój programów, pozyskiwanie nowych darczyñców oraz zwracanie uwagi na zagadnienia lokalne w Europie Œrodkowej. Dziesiêæ lat dzia³alnoœci EPCE zosta³o podsumowane wydaniem raportu pt. A Decade of Nurturing the Grassroots" ( Dekada wspierania dzia³añ lokalnych"). W ramach realizacji programów œrodkowoeuropejskich, razem z amerykañsk¹ organizacj¹ Quebec-Labrador Foundation, podjêliœmy dzia³ania na rzecz pomocy w planowaniu zagospodarowania terenów przyrodniczych ( land stewardship) na wybranych obszarach Europy Œrodkowej. Wspólny dorobek zosta³ opisany w raporcie pt. Caring for the Land" ( Opiekuj¹c siê ziemi¹"). Publikacja ta, podobnie jak wy ej wspomniany raport, jest dostêpna na naszych stronach www (www.epce.org.pl)

4 Nasz program w 2001 roku Kluczowe obszary Stan na koniec roku 2001 Grupy Partnerskie Planowane Grupy Partnerskie W 2001 roku sformu³owaliœmy program dzia³alnoœci Fundacji na lata Celem tego programu, jest najogólniej mówi¹c, wspieranie i realizacja zrównowa onego rozwoju na szczeblu lokalnym. Program opiera siê na trzech elementach operacyjnych: a. Pomocy doradczej (w niektórych miejscach tak e finansowej) œrodowiskom lokalnym w tworzeniu tzw. Grup Partnerskich - koalicji instytucji i organizacji reprezentuj¹cych trzy sektory - w³adzy publicznej, prywatnego biznesu i organizacji pozarz¹dowych; b. pomocy doradczej i wsparciu finansowym (dotacje) dla okreœlonych projektów, realizowanych przez te Grupy Partnerskie; c. ³¹czeniu lokalnych projektów w wiêksze regionalne oraz miêdzynarodowe projekty i programy. W 2001r. w sk³ad Grup Partnerskich dla rozwoju zrównowa onego wesz³y g³ównie podmioty nale ¹ce do sektorów publicznego, prywatnego i pozarz¹dowego. Uwa amy bowiem, e w ramach takiego partnerstwa mo liwe jest osi¹gniêcie trwa³oœci efektów, praktycznych dzia³añ oraz zapewnienie lokalnym inicjatywom perspektywy rozwoju. Wybór zadañ do realizacji odbywa³ siê poprzez regularny roboczy kontakt zespo³u naszej fundacji z grupami partnerskimi.udzielone konsultacje, przeprowadzone szkolenia oraz zorganizowane przedsiêwziêcia krajowe lub miêdzynarodowe, wzmocni³y dzia³ania miejscowe spo³ecznoœci lokalnych, nadaj¹c im odpowiednie ramy. Najwa niejszym jednak osi¹gniêciem by³o praktyczne zweryfikowanie i dopracowanie modelu funkcjonowania grup partnerskich. Opieraj¹c siê na dotychczasowych dokonaniach FPŒ w zakresie edukacji dla rozwoju zrównowa onego i ekoturystyki, dopracowano te dwa programy - nowe produkty Fundacji: Program Greenways" i Szko³y dla Ekorozwoju". W przypadku programu Greenways, we wspó³pracy z czesk¹ fundacj¹ Nadace Partnertvi, dokonano weryfikacji za³o eñ organizowanych ju wczeœniej tras Szlak Bursztynowy Greenways" i Pierœcieñ Jurajski" oraz zainicjowano nowe przedsiêwziêcia Trasa Wiedeñ - Kraków Greenway" oraz Zielony Rower" - ³¹cznie 4 trasy. Na poziomie koncepcji pojawi³y siê te 3 nastêpne: Podlaski Szlak Bociani", Naszyjnik Pó³nocy" oraz Szlak Gocki - Via Intermare". W roku 2001, w rozwiniêciu projektów Szkolne Ostoje Przyrody" i Cenna Energia", wykrystalizowa³ siê program Szko³y dla Ekorozwoju" przy udziale nowego Fundatora - Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Zdefiniowano jego metodykê oraz zbudowano podstawy organizacyjne w 14 regionach kraju. Do udzia³u wnim zg³osi³o siê 400 szkó³. Grupy Partnerskie Przy udziale naszej fundacji, zgodnie z wypracowan¹ przez nas metodologi¹ tworzenia Grup Partnerskich, podpisanych zosta³o do koñca 2001 roku szeœæ porozumieñ o wspó³pracy pomiêdzy instytucjami reprezentuj¹cymi trzy sektory (publiczny, pozarz¹dowy i prywatny) w zakresie lokalnego rozwoju zrównowa onego: a) "Naszyjnik Pó³nocy" w rejonie Pomorza Œrodkowego; b) "Forum dla Nowej Huty" w Nowej Hucie - czêœci miasta Krakowa, c) "Partnerstwo dla Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie i okolicy, d) "Zielone Bieszczady" w powiecie bieszczadzkim, e) "Partnerstwo Ziemi Bocheñskiej" w powiecie bocheñskim, f) "Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej" w powiecie kamiennogórskim. Dwie pierwsze Grupy powsta³y jeszcze w 2000 r. Grupy Partnerskie na Pomorzu, w Nowej Hucie i w Tarnowie przyjê³y regulaminy dzia³ania i wybra³y swoje w³adze. Grupa w Nowej Hucie okreœli³a listê wspólnych projektów, z podzia³em na Zespo³y Robocze. Wstêpnie listê projektów okreœli³o "Partnerstwo dla Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej". Zespo³y i potencjalne tematy prac okreœlone zosta³y tak e w Naszyjniku Pó³nocy. W wiêkszoœci Grup jednym z tematów wspólnych dzia³añ jest greenways. Inne popularne projekty w Grupach to promocja produktów lokalnych i edukacja dla ekorozwoju. Grupy Partnerskie w Nowej Hucie i w Tarnowie maj¹ mocno reprezentowany sektor biznesu i dlatego, zw³aszcza w Tarnowie, najwa niejszymi wspólnymi projektami s¹ Zielone Parki Przedsiêbiorczoœci. W wiêkszoœci Grup uda³o siê wstêpnie okreœliæ lokalnych partnerów, którzy podejm¹ wspó³pracê z Fundacj¹ w zakresie rozwoju formu³y Grup Partnerskich, a ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno - liderem instytucjonalnym "Naszyjnika Pó³nocy" zawarte zosta³o formalne porozumienie w tej sprawie. Spotkania informacyjne z udzia³em partnerów lokalnych dotycz¹ce idei Grup Partnerskich odby³y siê w 2001 r. w rejonie Babiej Góry, Jury Krakowsko-Czêstochowskiej i w Gorlicach.

5 Laureaci 2001 W 2001 roku wyró niliœmy organizacje pozarz¹dowe i firmy, z którymi wspó³pracowaliœmy, aby zwróciæ uwagê i doceniæ ich wk³ad w realizacjê partnerstwa dla rozwoju zrównowa onego na szczeblu lokalnym. Trzy projekty wyró nione pokazuj¹ jak dzia³ania wolontariatu i NGO s¹ w stanie prze³amaæ biernoœæ poprzez lokalne ale konkretne dzia³ania, które odpowiadaj¹ na lokaln¹ potrzebê i wci¹gaj¹ ludzi do dzia³ñ. Organizacje pozarządowe Uroczyste otwarcie stanicy Trzy wyró nione projekty pokazuj¹ jak konkretne, wynikaj¹ce z potrzeb dzia³ania mog¹ prze³amaæ biernoœæ i w³¹czyæ ludzi w rozwi¹zywanie problemów lokalnych Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie Inicjatywa opar³a siê o oddolne koncepcje liderów Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej, Klubu Baszta" oraz Towarzystwa Cyklistów z Ustrzyk Dolnych oraz ofertê naszej Fundacji w³¹czenia projektu w sieæ œrodkowo-europejskich tras dziedzictwa Greenways for Central Europe". Choæ inicjatywa powsta³a po polskiej stronie Bieszczadów, szybko przekszta³ci³a siê w przedsiêwziêcie miêdzynarodowe, anga uj¹c do wspó³pracy lokalnych liderów ze S³owacji i Ukrainy. Powsta³a ogólna koncepcja przebiegu miêdzynarodowego szlaku, który zgodnie z koncepcj¹ Greenways, zostanie wype³niony oddolnymi inicjatywami lokalnymi, które z³o ¹ siê na markowy produkt turystyczny. W Polsce przedstawiciele 8 gmin bieszczadzkich tworz¹ projekty komplementarnych w stosunku do g³ównego szlaku tras rowerowych, o ³¹cznej d³ugoœci 690 km. Równoczeœnie realizowane s¹ ciekawe przedsiêwziêcia lokalnych spo³ecznoœci, których jakoœæ i ró norodnoœæ zadecyduje o atrakcyjnoœci oferty Zielonego roweru". Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o 9 ma³ych dotacji które otrzyma³y Uczniowski Klub Sportowy Baszta" z Leska, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych oraz Urzêdy Gmin w Baligrodzie, Cisnej, Czarnej, Lutowiska, Olszanica, Solina. ¹czna wartoœæ dotacji wynosi³a ,13 z³, a œrodki pochodzi³y g³ównie z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Œrodki te zmobilizowa³y dodatkowe z³. Nasz chleb powszedni... Gmina Barwice nale ¹ca do Partnerstwa Naszyjnik Pó³nocy" to obszar typowo rolniczy, którego mieszkañcy po upadku wielkoobszarowych pegeerów poszukuj¹ nowych Ÿróde³ utrzymania. Turystyka wiejska jest wa nym elementem strategii rozwoju gminy. Tworzenie produktu turystycznego w tym regionie polega miêdzy innymi na poszerzeniu oferty istniej¹cych i tworzonych gospodarstw agroturystycznych. Dziewiêæ z nich, nale ¹cych do Stowarzyszenia Barwickie Gospodarstwa Agroturystyczne przygotowuje dodatkow¹ atrakcjê w oparciu o tradycyjny wypiek chleba. Wyremontowane w ramach projektu piece chlebowe, pos³u ¹ nie tylko do produkcji chleba wed³ug tradycyjnej receptury, ale tak e do prezentacji procesu przygotowania ciasta, formowania a nastêpnie pieczenia na oczach" turystów. Ponadto wypiekany tradycyjnymi metodami chleb barwicki bêdzie dostêpny tak e poza gospodarstwami agroturystycznymi, bêdzie oferowany przy okazji innych turystycznych us³ug, np. bêdzie go mo na nabyæ w punktach przy szlakach i trasach. Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o ma³¹ dotacjê któr¹ otrzyma³o Stowarzyszenie Barwickie Gospodarstwa Agroturystyczne" w kwocie z³. Przekazane œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Œrodki te zmobilizowa³y dodatkowe z³. Stanica w Kostomłotach Kostom³oty to niewielka, popegierowska miejscowoœæ nad Bugiem. Stanowi ona wa ny oœrodek dla neo-unitów z Polski i Bia³orusi. Mimo e do miejscowej cerkwi oraz s¹siednich sanktuarium katolickiego w Kodniu oraz prawos³awnego monastyru w Jab³ecznej przyje d a rokrocznie ok tys. pielgrzymów miejscowoœæ niewiele na tym korzysta. Brak tu bowiem jakiejkolwiek bazy noclegowej, gastronomicznej i us³ugowej. M³odzie z by³ego PGR, skupiona wokó³ Ojca Archimandryty Romana Piêtki, wykona³a ju parking i obecnie adaptuje dwa drewniane budynki dla potrzeb stanicy turystycznej. Stanica spe³niaæ bêdzie zarówno funkcje bazy noclegowej miejscowego sanktuarium, jak te punktu informacji i us³ug turystycznych (np. przewodnickich) na turystycznym szlaku korytarza Bugu. Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o ma³¹ dotacjê któr¹ otrzyma³a Parafia Neounicka w Kostom³otach w kwocie z³. Przekazane œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Œrodki te zmobilizowa³y dodatkowe z³.

6 Grupy Partnerskie Wyró niamy te Grupy, które pokazuj¹, e wspó³praca miêdzysektorowa jest nie tylko mo liwa, ale dynamizuje rozwój lokalny Przenoszenie Chaty bojkowskiej. Partnerstwo Zielone Bieszczady Partnerstwo Zielone Bieszczady" to koalicja 28 podmiotów: 8 samorz¹dów, 9 stowarzyszeñ, 5 szkó³, cztery firmy, dwie fundacje i Bieszczadzki Park Narodowy. Inicjatywa ta powsta³a w czerwcu 2001 w celu wykorzystania miejscowego potencja³u ludzkiego i zasobów lokalnych oraz zwiêkszenia umiejêtnoœci wykorzystania mo liwoœci p³yn¹cych z zewn¹trz - programów pomocowych, inwestorów oraz turystów - na rzecz rozwoju zrównowa onego.partnerzy wyszli z za³o enia, e razem mo na osi¹gn¹æ wiêcej ni osobno. Koalicja zachêca i inspiruje mieszkañców do wziêcia aktywnego udzia³u w rozwoju regionu poprzez realizacjê lokalnych projektów. Wa n¹ inicjatyw¹, która po³¹czy³a 31 wsi bieszczadzkich (³¹cznie 8 gmin) jest wykreowanie unikalnego produktu turystycznego: transgranicznej trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Zielony rower - Greenway Karpaty Wschodnie", która integruje podobne inicjatywy lokalne na Ukrainie i S³owacji w jedn¹ ca³oœæ. Przedsiêwziêcie to pokazuje, e Miêdzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie" stanowi szansê dla rozwoju gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu to samoœci regionu. Pracuj¹c na wszystkich poziomach: inicjatyw lokalnych, regionalnej trasy Zielony Rower" oraz Partnerstwa Zielone Bieszczady" osi¹gniêto efekt œnie nej kuli. Doprowadzono do zaanga owania mieszkañców 31 miejscowoœci, stworzono koncepcjê regionalnego produktu turystycznego oraz zaanga owano w jego realizacjê grupy i wiele organizacji pozarz¹dowych. Rozpoczêto równie wspó³pracê z Urzêdem Marsza³kowskim oraz miêdzynarodow¹ sieci¹ Greenways for Central Europe. Otwiera siê droga do zapewnienia lokalnym ini cjatywom mieszkañców nale nego im miejsca w rozwoju regionu. Wa nymi partnerami lokalnymi w regionie s¹ nauczyciele. S¹ autorami wielu cennych inicjatyw, czego przyk³adem jest projekt Chata bojkowska" z Zatwarnicy. By lepiej wykorzystaæ ten potencja³ wyodrêbniono w Partnerstwie Zielone Bieszczady" zespó³, ze Stowarzyszeniem Dzieciom Bieszczadzkiej Szko³y w Zatwarnicy na czele, który podj¹³ prowadzenie programu Szko³y dla Ekorozwoju w regionie. Realizacja opiera³a siê o 4 ma³e dotacje, które na cele organizacyjne i szkoleniowe Partnerstwa otrzyma³ Uczniowski Klub Sportowy Baszta" z Leska oraz Urz¹d Miasta i Gminy w Lesku. Wartoœæ tych dotacji wynosi³a z³. Ponadto inicjatywê wspar³o 17 innych dotacji przekazanych organizacjom lub samorz¹dom uczestnicz¹cym w dzia³aniach Partnerstwa. ¹czna wartoœæ dotacji, przyznanych na te praktyczne projekty wynosi³a z³. Wszystkie przekazane œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Ponadto wa n¹ czêœci¹ przedsiêwziêcia by³ projekt Centrum Volneho Casu ze Sniny na S³owacji wspartego kwot¹ z³ ze œrodków The German Marshall Fund of the US oraz Fundacji Ochrony Bioró norodnoœci Karpat Wschodnich. Kreowanie marki produktów lokalnych Jest priorytetowym działaniem W Naszyjniku Północy Porozumienie Naszyjnik Północy": Porozumienie Naszyjnik Pó³nocy" obejmuje teren Pojezierza Pomorskiego, Borów Tucholskich i Ziemi Krajeñskiej i zosta³o zawi¹zane przez przedstawicieli 8 granicznych" powiatów czterech pó³nocnozachodnich województw. Obecnie skupia przedstawicieli ponad 30-tu ró nych œrodowisk z regionu, reprezentuj¹cych samorz¹d, organizacje spo³eczne, agendy rz¹dowe i firmy. U pod³o a powo³ania Porozumienia le a³y wspólne problemy rozwojowe - wysokie bezrobocie, niska przedsiêbiorczoœæ, upadek lokalnego rolnictwa, dzia³aj¹cego przede wszystkim w oparciu o PGR-y, niska aktywnoœæ i kompetencje zawodowe mieszkañców oraz wola szerokiej wspó³pracy przy rozwi¹zywaniu problemów i realizacji jednej wizji rozwoju. Dzia³ania Naszyjnika" skupiaj¹ siê w g³ównej mierze wokó³ priorytetowych tematów takich jak rozwój przedsiêbiorczoœci i tworzenie nowych miejsc pracy, edukacja ekologicznej, turystyka przyjazna œrodowisku, rozwój produkcji poprzez wykreowanie lokalnej marki oraz pomocy spo³ecznej. Przede wszystkim tych dziedzin dotyczy³o 25 proponowanych projektów oraz profil szkoleñ i konsultacji. Przedsiêwziêcie zrealizowane by³o w oparciu o 8 ma³ych dotacji, które na cele organizacyjne i szkoleniowe Partnerstwa otrzyma³y Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz Stowarzyszenie Wspierania Ma³ej i Drobnej Przedsiêbiorczoœci z Bornego Sulinowa. ¹czna wartoœæ tych dotacji wynosi³a z³, a œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Fundacji Sendzimira oraz The German Marshall Fund of the US. Ponadto inicjatywê wspar³o 11 innych dotacji przekazanych bezpoœrednio organizacjom lub samorz¹dom uczestnicz¹cym w dzia³aniach Partnerstwa. ¹czna wartoœæ 8 dotacji przekazanych ze œrodków Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci wynosi³a z³. Ponadto przekazano 3 dotacje ze œrodków programu Jakoœæ ycia na wsi s Deutsche Bundesstiftung Umwelt o ³¹cznej wartoœci z³.

7 Nagroda EPCE Lokalne Inicjatywy na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i kulturalnego za rok 2001 Dzieci - odkrywcy tajników ekologii Od Ziarenka do Bochenka i Jak Powstają Garnki, Dzbany i Gliniane Gwizdki? Edukacja w gospodarstwach ekologicznych lokalnym produktem turystycznym powiatu bocheńskiego. Projekt jest realizowany przez Ko³o Bocheñskie Polskiego Klubu Ekologicznego wraz z 6 gospodarstwami ekologicznymi, Starostwem Powiatowym w Bochni oraz Gmin¹ Lipnica Murowana. "Na spotkaniach w gospodarstwie ekologicznym mo na dotkn¹æ i pog³askaæ zwierzêta, napiæ siê mleka od krowy czy kozy, zobaczyæ jak pracuje wiatrak i inne maszyny rolnicze, uczestniczyæ w procesach wypiekania chleba, wyrobu twarogu. S¹ to niezapomniane lekcje, gdzie nauka staje siê odkrywaniem, a nasze dzieci - odkrywcami. Takie lekcje d³ugo siê pamiêta" - czytamy w ksi¹ eczce opublikowanej przez pomys³odawców projektu. Dziêki inicjatywie uda³o siê po³¹czyæ edukacjê (nauka pieczenia chleba, wyrób twarogu i mas³a, rola zwierz¹t w gospodarstwie, sekrety uzdrawiaj¹cej gliny etc.) rolnictwo ekologiczne z tradycyjnym rzemios³em i przygotowaæ markowy produkt turystyczny gospodarstw ekologicznych skierowany do dzieci i m³odzie y z terenów miejskich. W 2001 r. pierwszych kilkanaœcie grup turystycznych wziê³o udzia³ w takim ekologicznym wypoczynku - w bie ¹cym roku spodziewane jest podwojenie liczby m³odych turystów (!). Nowa oferta przygotowana przez szeœæ atestowanych gospodarstw ekologicznych zwiêkszy³a ich atrakcyjnoœæ i wyró ni³a na rynku a jednoczeœnie przyczyni³a siê do promocji i zwiêkszenia sprzeda y ich produktów, zarówno ywnoœciowych, zielarskich jak i rêkodzielniczych (wyroby z gliny i wikliny, nauka lokalnej kuchni). Wszystkie szeœæ gospodarstw zosta³o oznakowanych drewnian¹ tabliczk¹ w kszta³cie deseczki do krojenia chleba z nazw¹ gospodarstwa i logo Szlaku Bursztynowego. Promocja projektu mia³a miejsce podczas s³ynnej wystawy i konkursu palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej. Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o ma³¹ dotacjê któr¹ otrzyma³o Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego w Bochni w kwocie z³. Przekazane œrodki pochodzi³y z programu Greenways The Rockefeller Brothers Fund. Firmy Czystego Biznesu Wyró niono firmy, które anga uj¹ siê w dzia³ania lokalne. W ramach Programu Czysty Biznes, we wrzeœniu 2001, zosta³ og³oszony Konkurs Projektów Partnerskich. Celem Konkursu by³o pobudzenie inicjatyw i zaanga owanie gmin, samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych, szkó³, spo³ecznoœci lokalnej oraz sektora biznesu w opracowanie i realizacjê wspólnych, partnerskich projektów o tematyce ekologicznej. Dotacja w wysokoœci z³. zosta³a przyznana Zespo³owi Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Bia³ej na realizacjê projektu pt.: "Czysty potok Wapieniczanka". Projekt dotyczy oczyszczenia potoku Wapieniczanka i terenu wokó³, utworzenia miejsc - oaz œrodowiska naturalnego i ostoi przyrody. W realizacjê inicjatywy zaanga owanych jest wielu partnerów z ró nych sektorów: w³adz lokalnych, firm, szkó³, organizacji pozarz¹dowych, a dzia³ania realizowane w ramach projektu przyczyni¹ siê do zintegrowania spo³ecznoœci lokalnej. Do Konkursu o Nagrody Programu Czysty Biznes 2001 nominowanych zosta³o 16 projektów, spoœród których Kapitu³a Konkursu wy³oni³a laureatów w szeœciu kategoriach: wania odpadów niebezpiecznych. 1.Zarz¹dzanie wod¹, energi¹ oraz odpadami: Piekarnia Jan Ożga oraz Wytwórnia Elementów Kominowych "TARNAWA" z Klubu Czysty Biznes w Tarnowie za wykorzystanie spalin z pieca piekarniczego do podgrzewania wody i zasilania centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piekarni. 2.Dba³oœæ o œrodowisko naturalne oraz dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej: Slag Recycling Sp. z o.o. z Klubu Czysty Biznes w Krakowie - Nowej Hucie. 3.Transfer technologii i innowacje w dziedzinie ochrony œrodowiska: Marbet-Wil Sp. z o.o. z Klubu Czysty Biznes w Bielsku - Bia³ej za prace badawcze na rzecz unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania toksycznych i niebezpiecznych sta³ych odpadów przemys³owych metod¹ zestalania. 4.Projekt "Wizerunek": Maxi Schrott z Klubu Czysty Biznes w Krakowie - Nowej Hucie. 5.Zielone Parki Przedsiêbiorczoœci, Urząd Miasta Tarnowa z Klubu Czysty Biznes w Tarnowie za Zielony Park Przemys³owy "Kryszta³owy". 6.Zarz¹dzanie œrodowiskiem: Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne "TESKO" Sp. z o.o. z Klubu Czysty Biznes w Zakopanem za program zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

8 Inicjatywa Ekoregionu Œwiatowy Fundusz Ochrony Przyrody (WWF) zainicjowa³ w roku 2000 Inicjatywê by skupiæ uwagê opinii miêdzynarodowej na znaczeniu Karpat w utrzymaniu ró norodnoœci przyrodniczej œwiata oraz na czynnikach obecnie zagra aj¹cych temu bogactwu. Inicjatywa skupi³a przesz³o 50 organizacji pozarz¹dowych z siedmiu krajów karpackich. Jej celem by³o wypracowanie mechanizmów zapewniaj¹cych zintegrowanie dzia³añ na rzecz ochrony przyrody z programami odnowy spo³ecznej i gospodarczej w przededniu poszerzenia Unii Europejskiej. W skali regionu Inicjatywa doprowadzi³a do powstania raportu o stanie Karpat oraz zorganizowania Szczytu pañstw karpacko-dunajskich, który mia³ miejsce kwietnia 2001 roku. W jego trakcie 14 g³ów pañstw lub ich reprezentantów przyjê³o Deklaracjê o Œrodowisku i Zrównowa onym Rozwoju w Regionie Karpacko-Dunajskim". FPŒ uczestniczy³a w Inicjatywie, wraz ze swoimi partnerami z konsorcjum EPCE, staraj¹c siê zapewniæ wsparcie dla modelowych, oddolnych projektów wdra aj¹cych rozwój zrównowa ony na poziomie lokalnym. W tym celu przeprowadzono wspólnie z Fundacj¹ Ochrony Bioró norodnoœci Karpat Wschodnich, konkurs dotacyjny Kolej na Karpaty. Dzia³ania te przyczyni³y siê do powstania Partnerstwa Zielone Bieszczady". Pokonać bierność Na wsi Program Inicjatyw Wiejskich Wieś aktywna" Pomorze Środkowe Bieszczady Polesie Zachodnie Rozmieszczenie regionów uczestniczących w programie Wieś Aktywna. Program Inicjatyw Wiejskich (PIW) zosta³ zainicjowany przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci ( PAFW) i by³ realizowany przy jej wsparciu przez Fundacjê Inicjatyw Spo³eczno- Ekonomicznych ( FISE), Fundacjê Idealna Gmina ( FIG), Fundacjê na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ( FDPA), Fundacjê Partnerstwo dla Œrodowiska (FPŒ) oraz Fundacjê Wspomagania Wsi. ( FWW) Operatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Celem PIW by³o przygotowanie spo³ecznoœci wiejskich o niskiej aktywnoœci do umiejêtnego i efektywnego korzystania z potencja³u i mo liwoœci istniej¹cych zarówno w ich œrodowisku, jak i z zasobów oferowanych z zewn¹trz poprzez przeniesienie na te obszary istniej¹cych doœwiadczeñ i wzorów dzia³ania. Adresatami Programu by³y organizacje dzia³aj¹ce bezpoœrednio na wsi, a tak e indywidualne osoby (np. so³tysi, nauczyciele, lokalni liderzy), wokó³ których mo e skupiæ siê lokalna spo³ecznoœæ wiejska. FpŚ oraz mieszkañcy trzech wiejskich regionów uczestniczyli w Programie Inicjatyw Wiejskich Wieœ aktywna" Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Celem podjêtych dzia³añ by³o nadanie praktycznego impulsu ku zrównowa onemu rozwojowi Bieszczadów, Polesia Zachodniego i Pomorza Œrodkowego, pobudzenie aktywnoœci ich mieszkañców oraz zapewnienie ich trwa³ego udzia³u w rozwoju regionu. Jego realizacja opiera³a siê na zaanga owaniu mieszkañców omawianych regionów w praktyczne dzia³ania lokalne, zmierzaj¹ce do wykorzystania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego jako kapita³u rozwoju lokalnego. Program rozpoczêto wstêpnym rozpoznaniem potrzeb i inicjatyw lokalnych. Dotarto do mieszkañców 176 miejscowoœci. Przeprowadzono 143 spotkania i konsultacje, w których wziê³o udzia³ przesz³o 800 osób. Ich efekty to: wstêpne opisy 87 inicjatyw lokalnych; z tych 19 dotyczy³o organizacji szlaków turystycznych, 10 lokalnej infrastruktury turystycznej, 16 zagospodarowania i wyeksponowania miejscowych atrakcji, 6 ochrony i kultywowania miejscowych tradycji, 3 organizacji lokalnych imprez, 5 tworzenia markowego produktu lokalnego, 11 edukacji ekologicznej, 2 wspierania przedsiêbiorczoœci, 2 rolnictwa ekologicznego, 8 poprawy infrastruktury wsi, 4 publikacji; Ustalenie potrzeb szkoleniowych zwi¹zanych z zaproponowanymi inicjatywami; konsolidacja lokalnych liderów w miêdzysektorowych grupach partnerskich: Naszyjnik Pó³nocy", Partnerstwo Zielone Bieszczady", Partnerstwo dla Polesia Zachodniego i korytarza Bugu. Nastêpnie przeprowadzono 81 szkoleñ i konsultacji, g³ównie z zakresu zarz¹dzania projektem, planowania i organizacji dzia³añ, poszukiwania œrodków, przygotowania wniosku dotacyjnego, przygotowania sprawozdania merytorycznego i finansowego. Inne dotyczy³y zak³adania i zarz¹dzania organizacjami lokalnymi, marki produktu lokalnego i eko-turystyki. Pracowano te nad wszystkimi z 87 inicjatyw lokalnych, d¹ ¹c do nadania im kszta³tu nadaj¹cych siê do realizacji projektów. W konsekwencji otrzymano 50 projektów udokumentowanych w formie wniosku dotacyjnego. W przygotowanie wstêpnych propozycji dzia³añ zaanga owa³o siê ponad 400 podmiotów z terenów objêtych projektem, gotowych partycypowaæ, w miarê swoich mo liwoœci w kosztach realizacji przedsiêwziêæ. Nades³ane wnioski by³y rozpatrywane na zasadach konkursowych przez niezale nych specjalistów, wchodz¹cych w sk³ad Komisji Dotacyjnej Fundacji. Do 30 grudnia 2001 r. efektem pracy Komisji by³o przyznanie 29 dotacji na realizacjê projektów lokalnych i regionalnych.

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie.

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie. Strażnik twojej dzielnicy str. 2 Szansa, którą musimy wykorzystać Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej str. 6-7 ISSN 1731-3732 http://www.dabrowa-gornicza.pl GAZETA BEZP ATNA, PA

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo