Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu"

Transkrypt

1 Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Environmental Partnership for Central Europe w Polsce, a nastêpnie powsta³ej na jego bazie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. W szczególnoœci doceniamy wk³ad: Fundatorzy podstawowi: TheAtlantic Philanthropies The Charles Stewart Mott Foundation The German Marshall Fund of the United States The Rockefeller Brothers Fund Trust for Mutual Understanding Fundacje: Deutsche Bundesstiftung Umwelt DOEN Stichting Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Sendzimira Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci Fundacja Wiedzieæ Jak Programy pomocowe: Fundusz Wyszehradzki) EU Leonardo da Vinci EU Phare UK DFID UK Know How Fund USAid Firmy: BP Honeywell Procter & Gamble Monsanto oraz 260 firm zrzeszonych w Programie Czysty Biznes Fundusze publiczne: Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 O nas Nasz adres: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Bracka 6/6, Kraków Tel: (12) , , Fax: (12) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 lipca 1997 roku jako niezale na i samorz¹dna polska fundacja z siedzib¹ w Krakowie. Jest kontynuatork¹ programu wspierania organizacji ekologicznych pod nazw¹ Environmental Partnership for Central Europe (EPCE) z siedzib¹ we Wroc³awiu. W latach programem EPCE kierowa³a amerykañska fundacja The German Marshall Fund of the United States. Obecnie Fundacja dzia³a w ramach Konsorcjum Environmental Partnership for Central Europe, realizuj¹cego programy ekologiczne w Europie Œrodkowej. Bratnie fundacje w Konsorcjum dzia³aj¹ w Republice Czeskiej, Rumunii, na S³owacji i Wêgrzech. Podjêto prace nad uruchomieniem kolejnej fundacji w Bu³garii. Naszym celem jest wspieranie zrównowa onego rozwoju na szczeblu lokalnym, przez: Zapewnianie wzorców, doradztwa oraz dotacji dla praktycznych dzia³añ; ¹czenie dzia³añ lokalnych w trwa³e i efektywne przedsiêwziêcia regionalne, krajowe i miêdzynarodowe; Pomoc w budowaniu uk³adów partnerskich, aby nadaæ dzia³aniom lokalnym strategiczny i d³ugoterminowy wymiar oraz pomóc w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. NAJWAŻNIEJSZE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE NASZĄ FUNDACJĘ Tworzenie uk³adów partnerskich na rzecz rozwoju lokalnego. Wspó³praca pomiêdzy spo³ecznoœciami a firmami, samorz¹dami, instytucjami rz¹dowymi oraz uczelniami stanowi podstawê podejmowania istotnych decyzji Rozwojowych i skuteczny mechanizm s³u ¹cy ochronie œrodowiska. Wspieramy te inicjatywy, które opieraj¹c siê na partnerstwie, wnosz¹ wk³ad w rozwój lokalny. Poszanowanie œrodowiska naturalnego jako podstawy ycia cz³owieka. Wspieramy inicjatywy ekologiczne, które przyczyniaj¹ siê do uruchamiania trwa³ych mechanizmów ochrony œrodowiska. Propagowanie zrównowa onego rozwoju dla poprawy jakoœci ycia w wymiarze spo³ecznym i gospodarczym. Wspieramy inicjatywy, które s³u ¹ rozwojowi spo³ecznemu i gospodarczemu, opieraj¹c siê na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, przy jednoczesnym zachowaniu i kszta³towaniu jego walorów. W szczególnoœci anga ujemy siê w pomoc spo³ecznoœciom lokalnym. Wspieranie spo³ecznoœci lokalnej jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. Grupa dzia³aczy, ko³o gospodyñ wiejskich, spo³ecznoœæ szko³y czy gmina s¹ dla nas spo³ecznoœciami lokalnymi. Wspieramy je w dzia³aniach na rzecz zrównowa onego rozwoju, a ich aktywny udzia³ jest dla nas podstawow¹ wartoœci¹. W³¹czenie do wspó³pracy biznesu, który wywiera znaczny wp³yw na skutecznoœæ ochrony œrodowiska i jakoœæ ycia lokalnego. W sektorze biznesu wiele osób odnajduje swoj¹ yciow¹ pasjê i sposób na ycie. Czêsto to w³aœnie ludzie biznesu pe³ni¹ rolê liderów lokalnych. Pomagamy ma³ym i œrednim firmom we wprowadzaniu ekologicznych zasad funkcjonowania oraz w przyjmowaniu odpowiedzialnoœci wobec spo³ecznoœci, w których dzia³aj¹. Nasz 2001 zespół Rada Fundacji Jacek Micha³owski (Prezes):II kadencja do , Przemys³aw Czajkowski: II kadencja do , Marek Haliniak: I kadencja do , El bieta Moczarska:I kadencja do , Jan O ga: I kadencja do , Tomas Ruzicka:I kadencja do , Witold Sartorius: II kadencja: do , Henryk Wujek: I kadencja do Honorowi Członkowie Rady William Moody, Krystyna Wolniakowski Byli członkowie rady Zbigniew Bochniarz, Tadeusz Borys, Zbigniew Jêdrzejewski, El bieta So³tys, Philip Weller Komisja Dotacyjna Zbigniew Jêdrzejewski (Przewodnicz¹cy)El bieta Moczarska, Jan O ga, Tomas Ruzicka, Rafa³ Serafin, El bieta So³tys, Andrzej Szymborski, Ma³gorzata Walczak, Henryk Wujek Zarząd Rafa³ Serafin (Dyrektor), Rados³aw Tendera, Maria Osterwa-Czekaj, Krzysztof Kwatera Pracownicy/konsultanci Ma³gorzata Bartkiewicz, Andrzej Biderman, Ró a Biderman, Dorota Brzeska, Jolanta Ca³a, Jacek Chyla, Barbara Æwiok, Teresa Figura, Marta Jakóbek, Barbara Kazior, Marta Kellermann, Krzysztof Kwatera, Ma³gorzata uszczek, Tomasz Makowski, Ewa Ma³ysa, Pawe³ Miêkus, Ma³gorzata Mrzyg³ód, Andrzej Neuberg, Dagmara Pilis, Ma³gorzata Stanula, Jolanta Tucholska-Pipieñ, Teodozja Susik, Andrzej Wojciechowski, Anna WoŸniak, Dominika Zarêba Radca prawny Fundacji Kancelaria Prawna RAKOCZYw Krakowie

3 Zasady współpracy partnerskiej przyjęte przez Radę FPŚ Jako Fundacja, przy wspó³pracy z sektorami: publicznym, biznesu i innymi przestrzegamy oœmiu praktycznych zasad, które pozwalaj¹ nam realizowaæ nasz¹ misjê poprzez: "Propagowanie i wykonywanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska, a tak e wspieranie owych dzia³añ podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych oraz spo³ecznoœci lokalne, stanowi¹ce element aktywizacji demokratycznego modelu rozwoju kraju". 1. Zasada inwestycji o charakterze spo³ecznym. Nale y koncentrowaæ siê na problemach œrodowiska naturalnego w taki sposób, by postêp w osi¹ganiu rozwoju zrównowa onego móg³ byæ zmierzony w aspekcie inwestycji o charakterze spo³ecznym. 2. Zasada autonomii. Zapewniæ nale y niezale noœæ partnerów tak, aby mia³y mo liwoœæ najefektywniejszego wykorzystania swoich zasobów. (Fundacje EPCE musz¹ mieæ pe³n¹ autonomiê w realizacji programu). 3. Zasada etycznych funduszy. Fundusze i inne œrodki przeznaczone na projekt czy programy musz¹ pochodziæ z legalnych i etycznych Ÿróde³ i musz¹ byæ obiektywnie rozdzielane. 5. Zasada otwartoœci. Partnerzy musz¹ byæ wobec siebie otwarci, gdy w grê wchodz¹ problemy, b³êdy, niespodzianki i nieporozumienia, które s¹ nieuniknione. 6. Zasada d³ugotrwa³ego zaanga owania. Partnerzy zobowi¹zani s¹ do pracy nad tym, by uk³ad partnerski dzia³a³ przez d³ugi okres czasu (partnerstwo nie polega na jednorazowym udziale w wydarzeniu czy dotacji). 7. Zasada rozwi¹zywania uk³adu partnerskiego bez wskazywania winnych. Nie ka dy uk³ad partnerski bêdzie dzia³a i przyniós³ spodziewane korzyœci zainteresowanym stronom. Trzeba to uznaæ za fakt i pozwoliæ ka dej ze stron na wycofanie siê z uk³adu bez obarczania win¹. 8. Zasada uzgadniania kontaktów zewnêtrznych. Nawet jeœli motywy podejmowania wspó³pracy z ró nymi partnerami mog¹ byæ ró ne, strategie kontaktu z szersz¹ publicznoœci¹ - szczególnie poprzez media - musz¹ byæ uzgadniane i monitorowane. 4. Zasada sta³ego doskonalenia. Partnerzy musz¹ byæ nastawieni na aktywne i ci¹g³e doskonalenie tak, aby uk³ady partnerskie dzia³a³y z korzyœci¹ dla wszystkich zaanga owanych (partnerstwo jest uk³adem, którego podstawê stanowi podzia³ zarówno ryzyka jak i korzyœci). Konsorcjum dla Europy Środkowej The Environmental Partnership for Central Europe (EPCE) jest Konsorcjum piêciu niezale nych fundacji dzia³aj¹cych w Czechach (Nadace Partnerstvi), Polsce (Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska), Rumunii (Fundatia Pentru Parteneriatr), na S³owacji (Nadacia Ekopolis) oraz na Wêgrzech (Okotars Alapitvany). Ka da z tych organizacji poprzez dotacje, wsparcie instytucjonalne oraz tworzenie strategicznych uk³adów partnerskich wspomaga dzia³ania lokalne. W 2001 r. Podjêliœmy dzia³ania na rzecz powo³ania kolejnej Fundacji w Bu³garii. Fundatorzy, którzy stworzyli EPCE (The German Marshall Fund of the United States, The Rockefeller Brother Fund oraz The Charles Stewart Mott Foundation) jako program ma³ych dotacji dla pozarz¹dowych organizacji ekologicznych, dzisiaj wspieraj¹cych ju nie tylko finansowo. Anga uj¹ siê w rozwój programów, pozyskiwanie nowych darczyñców oraz zwracanie uwagi na zagadnienia lokalne w Europie Œrodkowej. Dziesiêæ lat dzia³alnoœci EPCE zosta³o podsumowane wydaniem raportu pt. A Decade of Nurturing the Grassroots" ( Dekada wspierania dzia³añ lokalnych"). W ramach realizacji programów œrodkowoeuropejskich, razem z amerykañsk¹ organizacj¹ Quebec-Labrador Foundation, podjêliœmy dzia³ania na rzecz pomocy w planowaniu zagospodarowania terenów przyrodniczych ( land stewardship) na wybranych obszarach Europy Œrodkowej. Wspólny dorobek zosta³ opisany w raporcie pt. Caring for the Land" ( Opiekuj¹c siê ziemi¹"). Publikacja ta, podobnie jak wy ej wspomniany raport, jest dostêpna na naszych stronach www (www.epce.org.pl)

4 Nasz program w 2001 roku Kluczowe obszary Stan na koniec roku 2001 Grupy Partnerskie Planowane Grupy Partnerskie W 2001 roku sformu³owaliœmy program dzia³alnoœci Fundacji na lata Celem tego programu, jest najogólniej mówi¹c, wspieranie i realizacja zrównowa onego rozwoju na szczeblu lokalnym. Program opiera siê na trzech elementach operacyjnych: a. Pomocy doradczej (w niektórych miejscach tak e finansowej) œrodowiskom lokalnym w tworzeniu tzw. Grup Partnerskich - koalicji instytucji i organizacji reprezentuj¹cych trzy sektory - w³adzy publicznej, prywatnego biznesu i organizacji pozarz¹dowych; b. pomocy doradczej i wsparciu finansowym (dotacje) dla okreœlonych projektów, realizowanych przez te Grupy Partnerskie; c. ³¹czeniu lokalnych projektów w wiêksze regionalne oraz miêdzynarodowe projekty i programy. W 2001r. w sk³ad Grup Partnerskich dla rozwoju zrównowa onego wesz³y g³ównie podmioty nale ¹ce do sektorów publicznego, prywatnego i pozarz¹dowego. Uwa amy bowiem, e w ramach takiego partnerstwa mo liwe jest osi¹gniêcie trwa³oœci efektów, praktycznych dzia³añ oraz zapewnienie lokalnym inicjatywom perspektywy rozwoju. Wybór zadañ do realizacji odbywa³ siê poprzez regularny roboczy kontakt zespo³u naszej fundacji z grupami partnerskimi.udzielone konsultacje, przeprowadzone szkolenia oraz zorganizowane przedsiêwziêcia krajowe lub miêdzynarodowe, wzmocni³y dzia³ania miejscowe spo³ecznoœci lokalnych, nadaj¹c im odpowiednie ramy. Najwa niejszym jednak osi¹gniêciem by³o praktyczne zweryfikowanie i dopracowanie modelu funkcjonowania grup partnerskich. Opieraj¹c siê na dotychczasowych dokonaniach FPŒ w zakresie edukacji dla rozwoju zrównowa onego i ekoturystyki, dopracowano te dwa programy - nowe produkty Fundacji: Program Greenways" i Szko³y dla Ekorozwoju". W przypadku programu Greenways, we wspó³pracy z czesk¹ fundacj¹ Nadace Partnertvi, dokonano weryfikacji za³o eñ organizowanych ju wczeœniej tras Szlak Bursztynowy Greenways" i Pierœcieñ Jurajski" oraz zainicjowano nowe przedsiêwziêcia Trasa Wiedeñ - Kraków Greenway" oraz Zielony Rower" - ³¹cznie 4 trasy. Na poziomie koncepcji pojawi³y siê te 3 nastêpne: Podlaski Szlak Bociani", Naszyjnik Pó³nocy" oraz Szlak Gocki - Via Intermare". W roku 2001, w rozwiniêciu projektów Szkolne Ostoje Przyrody" i Cenna Energia", wykrystalizowa³ siê program Szko³y dla Ekorozwoju" przy udziale nowego Fundatora - Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Zdefiniowano jego metodykê oraz zbudowano podstawy organizacyjne w 14 regionach kraju. Do udzia³u wnim zg³osi³o siê 400 szkó³. Grupy Partnerskie Przy udziale naszej fundacji, zgodnie z wypracowan¹ przez nas metodologi¹ tworzenia Grup Partnerskich, podpisanych zosta³o do koñca 2001 roku szeœæ porozumieñ o wspó³pracy pomiêdzy instytucjami reprezentuj¹cymi trzy sektory (publiczny, pozarz¹dowy i prywatny) w zakresie lokalnego rozwoju zrównowa onego: a) "Naszyjnik Pó³nocy" w rejonie Pomorza Œrodkowego; b) "Forum dla Nowej Huty" w Nowej Hucie - czêœci miasta Krakowa, c) "Partnerstwo dla Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie i okolicy, d) "Zielone Bieszczady" w powiecie bieszczadzkim, e) "Partnerstwo Ziemi Bocheñskiej" w powiecie bocheñskim, f) "Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej" w powiecie kamiennogórskim. Dwie pierwsze Grupy powsta³y jeszcze w 2000 r. Grupy Partnerskie na Pomorzu, w Nowej Hucie i w Tarnowie przyjê³y regulaminy dzia³ania i wybra³y swoje w³adze. Grupa w Nowej Hucie okreœli³a listê wspólnych projektów, z podzia³em na Zespo³y Robocze. Wstêpnie listê projektów okreœli³o "Partnerstwo dla Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej". Zespo³y i potencjalne tematy prac okreœlone zosta³y tak e w Naszyjniku Pó³nocy. W wiêkszoœci Grup jednym z tematów wspólnych dzia³añ jest greenways. Inne popularne projekty w Grupach to promocja produktów lokalnych i edukacja dla ekorozwoju. Grupy Partnerskie w Nowej Hucie i w Tarnowie maj¹ mocno reprezentowany sektor biznesu i dlatego, zw³aszcza w Tarnowie, najwa niejszymi wspólnymi projektami s¹ Zielone Parki Przedsiêbiorczoœci. W wiêkszoœci Grup uda³o siê wstêpnie okreœliæ lokalnych partnerów, którzy podejm¹ wspó³pracê z Fundacj¹ w zakresie rozwoju formu³y Grup Partnerskich, a ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno - liderem instytucjonalnym "Naszyjnika Pó³nocy" zawarte zosta³o formalne porozumienie w tej sprawie. Spotkania informacyjne z udzia³em partnerów lokalnych dotycz¹ce idei Grup Partnerskich odby³y siê w 2001 r. w rejonie Babiej Góry, Jury Krakowsko-Czêstochowskiej i w Gorlicach.

5 Laureaci 2001 W 2001 roku wyró niliœmy organizacje pozarz¹dowe i firmy, z którymi wspó³pracowaliœmy, aby zwróciæ uwagê i doceniæ ich wk³ad w realizacjê partnerstwa dla rozwoju zrównowa onego na szczeblu lokalnym. Trzy projekty wyró nione pokazuj¹ jak dzia³ania wolontariatu i NGO s¹ w stanie prze³amaæ biernoœæ poprzez lokalne ale konkretne dzia³ania, które odpowiadaj¹ na lokaln¹ potrzebê i wci¹gaj¹ ludzi do dzia³ñ. Organizacje pozarządowe Uroczyste otwarcie stanicy Trzy wyró nione projekty pokazuj¹ jak konkretne, wynikaj¹ce z potrzeb dzia³ania mog¹ prze³amaæ biernoœæ i w³¹czyæ ludzi w rozwi¹zywanie problemów lokalnych Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie Inicjatywa opar³a siê o oddolne koncepcje liderów Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej, Klubu Baszta" oraz Towarzystwa Cyklistów z Ustrzyk Dolnych oraz ofertê naszej Fundacji w³¹czenia projektu w sieæ œrodkowo-europejskich tras dziedzictwa Greenways for Central Europe". Choæ inicjatywa powsta³a po polskiej stronie Bieszczadów, szybko przekszta³ci³a siê w przedsiêwziêcie miêdzynarodowe, anga uj¹c do wspó³pracy lokalnych liderów ze S³owacji i Ukrainy. Powsta³a ogólna koncepcja przebiegu miêdzynarodowego szlaku, który zgodnie z koncepcj¹ Greenways, zostanie wype³niony oddolnymi inicjatywami lokalnymi, które z³o ¹ siê na markowy produkt turystyczny. W Polsce przedstawiciele 8 gmin bieszczadzkich tworz¹ projekty komplementarnych w stosunku do g³ównego szlaku tras rowerowych, o ³¹cznej d³ugoœci 690 km. Równoczeœnie realizowane s¹ ciekawe przedsiêwziêcia lokalnych spo³ecznoœci, których jakoœæ i ró norodnoœæ zadecyduje o atrakcyjnoœci oferty Zielonego roweru". Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o 9 ma³ych dotacji które otrzyma³y Uczniowski Klub Sportowy Baszta" z Leska, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych oraz Urzêdy Gmin w Baligrodzie, Cisnej, Czarnej, Lutowiska, Olszanica, Solina. ¹czna wartoœæ dotacji wynosi³a ,13 z³, a œrodki pochodzi³y g³ównie z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Œrodki te zmobilizowa³y dodatkowe z³. Nasz chleb powszedni... Gmina Barwice nale ¹ca do Partnerstwa Naszyjnik Pó³nocy" to obszar typowo rolniczy, którego mieszkañcy po upadku wielkoobszarowych pegeerów poszukuj¹ nowych Ÿróde³ utrzymania. Turystyka wiejska jest wa nym elementem strategii rozwoju gminy. Tworzenie produktu turystycznego w tym regionie polega miêdzy innymi na poszerzeniu oferty istniej¹cych i tworzonych gospodarstw agroturystycznych. Dziewiêæ z nich, nale ¹cych do Stowarzyszenia Barwickie Gospodarstwa Agroturystyczne przygotowuje dodatkow¹ atrakcjê w oparciu o tradycyjny wypiek chleba. Wyremontowane w ramach projektu piece chlebowe, pos³u ¹ nie tylko do produkcji chleba wed³ug tradycyjnej receptury, ale tak e do prezentacji procesu przygotowania ciasta, formowania a nastêpnie pieczenia na oczach" turystów. Ponadto wypiekany tradycyjnymi metodami chleb barwicki bêdzie dostêpny tak e poza gospodarstwami agroturystycznymi, bêdzie oferowany przy okazji innych turystycznych us³ug, np. bêdzie go mo na nabyæ w punktach przy szlakach i trasach. Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o ma³¹ dotacjê któr¹ otrzyma³o Stowarzyszenie Barwickie Gospodarstwa Agroturystyczne" w kwocie z³. Przekazane œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Œrodki te zmobilizowa³y dodatkowe z³. Stanica w Kostomłotach Kostom³oty to niewielka, popegierowska miejscowoœæ nad Bugiem. Stanowi ona wa ny oœrodek dla neo-unitów z Polski i Bia³orusi. Mimo e do miejscowej cerkwi oraz s¹siednich sanktuarium katolickiego w Kodniu oraz prawos³awnego monastyru w Jab³ecznej przyje d a rokrocznie ok tys. pielgrzymów miejscowoœæ niewiele na tym korzysta. Brak tu bowiem jakiejkolwiek bazy noclegowej, gastronomicznej i us³ugowej. M³odzie z by³ego PGR, skupiona wokó³ Ojca Archimandryty Romana Piêtki, wykona³a ju parking i obecnie adaptuje dwa drewniane budynki dla potrzeb stanicy turystycznej. Stanica spe³niaæ bêdzie zarówno funkcje bazy noclegowej miejscowego sanktuarium, jak te punktu informacji i us³ug turystycznych (np. przewodnickich) na turystycznym szlaku korytarza Bugu. Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o ma³¹ dotacjê któr¹ otrzyma³a Parafia Neounicka w Kostom³otach w kwocie z³. Przekazane œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Œrodki te zmobilizowa³y dodatkowe z³.

6 Grupy Partnerskie Wyró niamy te Grupy, które pokazuj¹, e wspó³praca miêdzysektorowa jest nie tylko mo liwa, ale dynamizuje rozwój lokalny Przenoszenie Chaty bojkowskiej. Partnerstwo Zielone Bieszczady Partnerstwo Zielone Bieszczady" to koalicja 28 podmiotów: 8 samorz¹dów, 9 stowarzyszeñ, 5 szkó³, cztery firmy, dwie fundacje i Bieszczadzki Park Narodowy. Inicjatywa ta powsta³a w czerwcu 2001 w celu wykorzystania miejscowego potencja³u ludzkiego i zasobów lokalnych oraz zwiêkszenia umiejêtnoœci wykorzystania mo liwoœci p³yn¹cych z zewn¹trz - programów pomocowych, inwestorów oraz turystów - na rzecz rozwoju zrównowa onego.partnerzy wyszli z za³o enia, e razem mo na osi¹gn¹æ wiêcej ni osobno. Koalicja zachêca i inspiruje mieszkañców do wziêcia aktywnego udzia³u w rozwoju regionu poprzez realizacjê lokalnych projektów. Wa n¹ inicjatyw¹, która po³¹czy³a 31 wsi bieszczadzkich (³¹cznie 8 gmin) jest wykreowanie unikalnego produktu turystycznego: transgranicznej trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Zielony rower - Greenway Karpaty Wschodnie", która integruje podobne inicjatywy lokalne na Ukrainie i S³owacji w jedn¹ ca³oœæ. Przedsiêwziêcie to pokazuje, e Miêdzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie" stanowi szansê dla rozwoju gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu to samoœci regionu. Pracuj¹c na wszystkich poziomach: inicjatyw lokalnych, regionalnej trasy Zielony Rower" oraz Partnerstwa Zielone Bieszczady" osi¹gniêto efekt œnie nej kuli. Doprowadzono do zaanga owania mieszkañców 31 miejscowoœci, stworzono koncepcjê regionalnego produktu turystycznego oraz zaanga owano w jego realizacjê grupy i wiele organizacji pozarz¹dowych. Rozpoczêto równie wspó³pracê z Urzêdem Marsza³kowskim oraz miêdzynarodow¹ sieci¹ Greenways for Central Europe. Otwiera siê droga do zapewnienia lokalnym ini cjatywom mieszkañców nale nego im miejsca w rozwoju regionu. Wa nymi partnerami lokalnymi w regionie s¹ nauczyciele. S¹ autorami wielu cennych inicjatyw, czego przyk³adem jest projekt Chata bojkowska" z Zatwarnicy. By lepiej wykorzystaæ ten potencja³ wyodrêbniono w Partnerstwie Zielone Bieszczady" zespó³, ze Stowarzyszeniem Dzieciom Bieszczadzkiej Szko³y w Zatwarnicy na czele, który podj¹³ prowadzenie programu Szko³y dla Ekorozwoju w regionie. Realizacja opiera³a siê o 4 ma³e dotacje, które na cele organizacyjne i szkoleniowe Partnerstwa otrzyma³ Uczniowski Klub Sportowy Baszta" z Leska oraz Urz¹d Miasta i Gminy w Lesku. Wartoœæ tych dotacji wynosi³a z³. Ponadto inicjatywê wspar³o 17 innych dotacji przekazanych organizacjom lub samorz¹dom uczestnicz¹cym w dzia³aniach Partnerstwa. ¹czna wartoœæ dotacji, przyznanych na te praktyczne projekty wynosi³a z³. Wszystkie przekazane œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Ponadto wa n¹ czêœci¹ przedsiêwziêcia by³ projekt Centrum Volneho Casu ze Sniny na S³owacji wspartego kwot¹ z³ ze œrodków The German Marshall Fund of the US oraz Fundacji Ochrony Bioró norodnoœci Karpat Wschodnich. Kreowanie marki produktów lokalnych Jest priorytetowym działaniem W Naszyjniku Północy Porozumienie Naszyjnik Północy": Porozumienie Naszyjnik Pó³nocy" obejmuje teren Pojezierza Pomorskiego, Borów Tucholskich i Ziemi Krajeñskiej i zosta³o zawi¹zane przez przedstawicieli 8 granicznych" powiatów czterech pó³nocnozachodnich województw. Obecnie skupia przedstawicieli ponad 30-tu ró nych œrodowisk z regionu, reprezentuj¹cych samorz¹d, organizacje spo³eczne, agendy rz¹dowe i firmy. U pod³o a powo³ania Porozumienia le a³y wspólne problemy rozwojowe - wysokie bezrobocie, niska przedsiêbiorczoœæ, upadek lokalnego rolnictwa, dzia³aj¹cego przede wszystkim w oparciu o PGR-y, niska aktywnoœæ i kompetencje zawodowe mieszkañców oraz wola szerokiej wspó³pracy przy rozwi¹zywaniu problemów i realizacji jednej wizji rozwoju. Dzia³ania Naszyjnika" skupiaj¹ siê w g³ównej mierze wokó³ priorytetowych tematów takich jak rozwój przedsiêbiorczoœci i tworzenie nowych miejsc pracy, edukacja ekologicznej, turystyka przyjazna œrodowisku, rozwój produkcji poprzez wykreowanie lokalnej marki oraz pomocy spo³ecznej. Przede wszystkim tych dziedzin dotyczy³o 25 proponowanych projektów oraz profil szkoleñ i konsultacji. Przedsiêwziêcie zrealizowane by³o w oparciu o 8 ma³ych dotacji, które na cele organizacyjne i szkoleniowe Partnerstwa otrzyma³y Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz Stowarzyszenie Wspierania Ma³ej i Drobnej Przedsiêbiorczoœci z Bornego Sulinowa. ¹czna wartoœæ tych dotacji wynosi³a z³, a œrodki pochodzi³y z programu Wieœ Aktywna Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Fundacji Sendzimira oraz The German Marshall Fund of the US. Ponadto inicjatywê wspar³o 11 innych dotacji przekazanych bezpoœrednio organizacjom lub samorz¹dom uczestnicz¹cym w dzia³aniach Partnerstwa. ¹czna wartoœæ 8 dotacji przekazanych ze œrodków Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci wynosi³a z³. Ponadto przekazano 3 dotacje ze œrodków programu Jakoœæ ycia na wsi s Deutsche Bundesstiftung Umwelt o ³¹cznej wartoœci z³.

7 Nagroda EPCE Lokalne Inicjatywy na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i kulturalnego za rok 2001 Dzieci - odkrywcy tajników ekologii Od Ziarenka do Bochenka i Jak Powstają Garnki, Dzbany i Gliniane Gwizdki? Edukacja w gospodarstwach ekologicznych lokalnym produktem turystycznym powiatu bocheńskiego. Projekt jest realizowany przez Ko³o Bocheñskie Polskiego Klubu Ekologicznego wraz z 6 gospodarstwami ekologicznymi, Starostwem Powiatowym w Bochni oraz Gmin¹ Lipnica Murowana. "Na spotkaniach w gospodarstwie ekologicznym mo na dotkn¹æ i pog³askaæ zwierzêta, napiæ siê mleka od krowy czy kozy, zobaczyæ jak pracuje wiatrak i inne maszyny rolnicze, uczestniczyæ w procesach wypiekania chleba, wyrobu twarogu. S¹ to niezapomniane lekcje, gdzie nauka staje siê odkrywaniem, a nasze dzieci - odkrywcami. Takie lekcje d³ugo siê pamiêta" - czytamy w ksi¹ eczce opublikowanej przez pomys³odawców projektu. Dziêki inicjatywie uda³o siê po³¹czyæ edukacjê (nauka pieczenia chleba, wyrób twarogu i mas³a, rola zwierz¹t w gospodarstwie, sekrety uzdrawiaj¹cej gliny etc.) rolnictwo ekologiczne z tradycyjnym rzemios³em i przygotowaæ markowy produkt turystyczny gospodarstw ekologicznych skierowany do dzieci i m³odzie y z terenów miejskich. W 2001 r. pierwszych kilkanaœcie grup turystycznych wziê³o udzia³ w takim ekologicznym wypoczynku - w bie ¹cym roku spodziewane jest podwojenie liczby m³odych turystów (!). Nowa oferta przygotowana przez szeœæ atestowanych gospodarstw ekologicznych zwiêkszy³a ich atrakcyjnoœæ i wyró ni³a na rynku a jednoczeœnie przyczyni³a siê do promocji i zwiêkszenia sprzeda y ich produktów, zarówno ywnoœciowych, zielarskich jak i rêkodzielniczych (wyroby z gliny i wikliny, nauka lokalnej kuchni). Wszystkie szeœæ gospodarstw zosta³o oznakowanych drewnian¹ tabliczk¹ w kszta³cie deseczki do krojenia chleba z nazw¹ gospodarstwa i logo Szlaku Bursztynowego. Promocja projektu mia³a miejsce podczas s³ynnej wystawy i konkursu palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej. Nagrodzony projekt zrealizowany by³ w oparciu o ma³¹ dotacjê któr¹ otrzyma³o Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego w Bochni w kwocie z³. Przekazane œrodki pochodzi³y z programu Greenways The Rockefeller Brothers Fund. Firmy Czystego Biznesu Wyró niono firmy, które anga uj¹ siê w dzia³ania lokalne. W ramach Programu Czysty Biznes, we wrzeœniu 2001, zosta³ og³oszony Konkurs Projektów Partnerskich. Celem Konkursu by³o pobudzenie inicjatyw i zaanga owanie gmin, samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych, szkó³, spo³ecznoœci lokalnej oraz sektora biznesu w opracowanie i realizacjê wspólnych, partnerskich projektów o tematyce ekologicznej. Dotacja w wysokoœci z³. zosta³a przyznana Zespo³owi Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Bia³ej na realizacjê projektu pt.: "Czysty potok Wapieniczanka". Projekt dotyczy oczyszczenia potoku Wapieniczanka i terenu wokó³, utworzenia miejsc - oaz œrodowiska naturalnego i ostoi przyrody. W realizacjê inicjatywy zaanga owanych jest wielu partnerów z ró nych sektorów: w³adz lokalnych, firm, szkó³, organizacji pozarz¹dowych, a dzia³ania realizowane w ramach projektu przyczyni¹ siê do zintegrowania spo³ecznoœci lokalnej. Do Konkursu o Nagrody Programu Czysty Biznes 2001 nominowanych zosta³o 16 projektów, spoœród których Kapitu³a Konkursu wy³oni³a laureatów w szeœciu kategoriach: wania odpadów niebezpiecznych. 1.Zarz¹dzanie wod¹, energi¹ oraz odpadami: Piekarnia Jan Ożga oraz Wytwórnia Elementów Kominowych "TARNAWA" z Klubu Czysty Biznes w Tarnowie za wykorzystanie spalin z pieca piekarniczego do podgrzewania wody i zasilania centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piekarni. 2.Dba³oœæ o œrodowisko naturalne oraz dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej: Slag Recycling Sp. z o.o. z Klubu Czysty Biznes w Krakowie - Nowej Hucie. 3.Transfer technologii i innowacje w dziedzinie ochrony œrodowiska: Marbet-Wil Sp. z o.o. z Klubu Czysty Biznes w Bielsku - Bia³ej za prace badawcze na rzecz unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania toksycznych i niebezpiecznych sta³ych odpadów przemys³owych metod¹ zestalania. 4.Projekt "Wizerunek": Maxi Schrott z Klubu Czysty Biznes w Krakowie - Nowej Hucie. 5.Zielone Parki Przedsiêbiorczoœci, Urząd Miasta Tarnowa z Klubu Czysty Biznes w Tarnowie za Zielony Park Przemys³owy "Kryszta³owy". 6.Zarz¹dzanie œrodowiskiem: Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne "TESKO" Sp. z o.o. z Klubu Czysty Biznes w Zakopanem za program zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

8 Inicjatywa Ekoregionu Œwiatowy Fundusz Ochrony Przyrody (WWF) zainicjowa³ w roku 2000 Inicjatywê by skupiæ uwagê opinii miêdzynarodowej na znaczeniu Karpat w utrzymaniu ró norodnoœci przyrodniczej œwiata oraz na czynnikach obecnie zagra aj¹cych temu bogactwu. Inicjatywa skupi³a przesz³o 50 organizacji pozarz¹dowych z siedmiu krajów karpackich. Jej celem by³o wypracowanie mechanizmów zapewniaj¹cych zintegrowanie dzia³añ na rzecz ochrony przyrody z programami odnowy spo³ecznej i gospodarczej w przededniu poszerzenia Unii Europejskiej. W skali regionu Inicjatywa doprowadzi³a do powstania raportu o stanie Karpat oraz zorganizowania Szczytu pañstw karpacko-dunajskich, który mia³ miejsce kwietnia 2001 roku. W jego trakcie 14 g³ów pañstw lub ich reprezentantów przyjê³o Deklaracjê o Œrodowisku i Zrównowa onym Rozwoju w Regionie Karpacko-Dunajskim". FPŒ uczestniczy³a w Inicjatywie, wraz ze swoimi partnerami z konsorcjum EPCE, staraj¹c siê zapewniæ wsparcie dla modelowych, oddolnych projektów wdra aj¹cych rozwój zrównowa ony na poziomie lokalnym. W tym celu przeprowadzono wspólnie z Fundacj¹ Ochrony Bioró norodnoœci Karpat Wschodnich, konkurs dotacyjny Kolej na Karpaty. Dzia³ania te przyczyni³y siê do powstania Partnerstwa Zielone Bieszczady". Pokonać bierność Na wsi Program Inicjatyw Wiejskich Wieś aktywna" Pomorze Środkowe Bieszczady Polesie Zachodnie Rozmieszczenie regionów uczestniczących w programie Wieś Aktywna. Program Inicjatyw Wiejskich (PIW) zosta³ zainicjowany przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci ( PAFW) i by³ realizowany przy jej wsparciu przez Fundacjê Inicjatyw Spo³eczno- Ekonomicznych ( FISE), Fundacjê Idealna Gmina ( FIG), Fundacjê na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ( FDPA), Fundacjê Partnerstwo dla Œrodowiska (FPŒ) oraz Fundacjê Wspomagania Wsi. ( FWW) Operatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Celem PIW by³o przygotowanie spo³ecznoœci wiejskich o niskiej aktywnoœci do umiejêtnego i efektywnego korzystania z potencja³u i mo liwoœci istniej¹cych zarówno w ich œrodowisku, jak i z zasobów oferowanych z zewn¹trz poprzez przeniesienie na te obszary istniej¹cych doœwiadczeñ i wzorów dzia³ania. Adresatami Programu by³y organizacje dzia³aj¹ce bezpoœrednio na wsi, a tak e indywidualne osoby (np. so³tysi, nauczyciele, lokalni liderzy), wokó³ których mo e skupiæ siê lokalna spo³ecznoœæ wiejska. FpŚ oraz mieszkañcy trzech wiejskich regionów uczestniczyli w Programie Inicjatyw Wiejskich Wieœ aktywna" Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Celem podjêtych dzia³añ by³o nadanie praktycznego impulsu ku zrównowa onemu rozwojowi Bieszczadów, Polesia Zachodniego i Pomorza Œrodkowego, pobudzenie aktywnoœci ich mieszkañców oraz zapewnienie ich trwa³ego udzia³u w rozwoju regionu. Jego realizacja opiera³a siê na zaanga owaniu mieszkañców omawianych regionów w praktyczne dzia³ania lokalne, zmierzaj¹ce do wykorzystania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego jako kapita³u rozwoju lokalnego. Program rozpoczêto wstêpnym rozpoznaniem potrzeb i inicjatyw lokalnych. Dotarto do mieszkañców 176 miejscowoœci. Przeprowadzono 143 spotkania i konsultacje, w których wziê³o udzia³ przesz³o 800 osób. Ich efekty to: wstêpne opisy 87 inicjatyw lokalnych; z tych 19 dotyczy³o organizacji szlaków turystycznych, 10 lokalnej infrastruktury turystycznej, 16 zagospodarowania i wyeksponowania miejscowych atrakcji, 6 ochrony i kultywowania miejscowych tradycji, 3 organizacji lokalnych imprez, 5 tworzenia markowego produktu lokalnego, 11 edukacji ekologicznej, 2 wspierania przedsiêbiorczoœci, 2 rolnictwa ekologicznego, 8 poprawy infrastruktury wsi, 4 publikacji; Ustalenie potrzeb szkoleniowych zwi¹zanych z zaproponowanymi inicjatywami; konsolidacja lokalnych liderów w miêdzysektorowych grupach partnerskich: Naszyjnik Pó³nocy", Partnerstwo Zielone Bieszczady", Partnerstwo dla Polesia Zachodniego i korytarza Bugu. Nastêpnie przeprowadzono 81 szkoleñ i konsultacji, g³ównie z zakresu zarz¹dzania projektem, planowania i organizacji dzia³añ, poszukiwania œrodków, przygotowania wniosku dotacyjnego, przygotowania sprawozdania merytorycznego i finansowego. Inne dotyczy³y zak³adania i zarz¹dzania organizacjami lokalnymi, marki produktu lokalnego i eko-turystyki. Pracowano te nad wszystkimi z 87 inicjatyw lokalnych, d¹ ¹c do nadania im kszta³tu nadaj¹cych siê do realizacji projektów. W konsekwencji otrzymano 50 projektów udokumentowanych w formie wniosku dotacyjnego. W przygotowanie wstêpnych propozycji dzia³añ zaanga owa³o siê ponad 400 podmiotów z terenów objêtych projektem, gotowych partycypowaæ, w miarê swoich mo liwoœci w kosztach realizacji przedsiêwziêæ. Nades³ane wnioski by³y rozpatrywane na zasadach konkursowych przez niezale nych specjalistów, wchodz¹cych w sk³ad Komisji Dotacyjnej Fundacji. Do 30 grudnia 2001 r. efektem pracy Komisji by³o przyznanie 29 dotacji na realizacjê projektów lokalnych i regionalnych.

9 Greenways - Zielone Szlaki w Europie Środkowej Definicja: Greenways to ZIELONE SZLAKI dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzone wzd³u "zielonych korytarzy" - rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych etc. - ³¹cz¹ce regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, wspieraj¹ce rozwój turystyki przyjaznej dla œrodowiska i rekreacji oraz promuj¹ce zdrowy styl ycia i niezmotoryzowane formy transportu. Projekty realizowane w ramach projektu. Greenways stwarzaj¹ szansê na partnersk¹ wspó³pracê spo³ecznoœci lokalnych, organizacji pozarz¹dowych, samorz¹dów, instytucji rz¹dowych i przedsiêbiorców na rzecz poprawy jakoœci ycia i œrodowiska, o ywiania gospodarki lokalnej, wzmacniania przedsiêbiorczoœci wœród ludzi miejscowych oraz zachowania unikalnych wartoœci przyrody, krajobrazu i kultury. W 2001 r. realizowaliœmy: Szlak Bursztynowy, Zielony Szlak-Greenways, Zielony Rower. Jako uzupe³nienie projektu Greenways, zainicjowaliœmy równie program Eko-muzum dziêki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. Ekomuzea - Muzea bez murów" w Europie Środkowej. Projekt na rzecz tworzenia miejsc ywej prezentacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, (ekomuzeów), realizowany przez Konsorcjum EPCE, zainicjowa³ wspó³pracê polsko-s³owacko-czesko-wêgiersk¹. Zorganizowano 4 wyjazdy studialne w miejsca, gdzie zrealizowano najciekawsze projekty bliskie koncepcji ekomuzeum" oraz miêdzynarodowe seminarium nt. Ekomuzeów, Program "Central European Greenways" - czyli "Zielone szlaki- Greenways" w Europie Œrodkowej jest realizowany przez Konsorcjum "Environmental Partnership for Central Europe" (EPCE) przy wsparciu m.in.: The Rockefeller Brothers Fund, The German Marshall Fund of the US., C.S. Mott Foundation i Sendzimir Foundation. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska prowadzi program Zielone Szlaki - Greenways w Polsce. W roku 2001 pozyskaliœmy szereg wa nych w czasie którego prezentowano doœwiadczenia z terenów skandynawskich oraz najbardziej zaawansowane przedsiêwziêcia ekomuzealne z terenu Europy Œrodkowej. Efektem projektu by³o wypracowanie projektów 14 ekomuzeów w Europie Œrodkowej, np. Ekomuzeum Lanckorona" na Szlaku Bursztynowym (UG- Lanckorona) czy Ekomuzeum osobliwoœci geologicznych Jury Krakowskiej" na zielonym szlaku Kraków-Morawy-Wiedeñ Greenway (Stowarzyszenie Przyjació³ Regulic i Nieporazu zalwerni). partnerów. Polska Organizacja Turystyczna (porozumienie o wspó³pracy na rzecz realizacji Programi Greenways - zielone szlaki w Polsce), Ma³opolska Organizacja Turystyczna MOT (FPŒ jest cz³onkiem MOT), Europejska Organizacja na Rzecz Greenways - European Greenways Association (EGWA) z Namur, Belgia (konsorcjum EPCE zg³osi³o cz³onkostwo do EGWA). Partnerami Programu w USA s¹ m.in.: National Park Service - Greenways and Trails, Rails-to-Trails Conservancy oraz Institute for Agriculture and Trade Policy. Szlak Bursztynowy - Amber Trail Greenway Mapa Central European Greenways Nasza polsko-s³owacko-wêgierska inicjatywa ekoturystyczna jest realizowana wzd³u cennego przyrodniczo i kulturowo historycznego traktu od Budapesztu przez Bañsk¹ Szczawnicê po Kraków, i dalej od Krakowa Dolin¹ Wis³y po Morze Ba³tyckie. Szlak ten ³¹czy ciekawe regiony, ich mieszkañców oraz lokalne inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i kultury. Nasz¹ wspóln¹ wizj¹ jest stworzenie europejskiej trasy dziedzictwa opartej o miêdzynarodowy szlak rowerowy oraz regionalne pêtle turystyczne eksponuj¹ce unikalne wartoœci zak¹tków Bursztynowego Szlaku, ich przyrodê, tradycje, lokaln¹ kuchniê, rzemios³o, sztukê, imprezy i jarmarki. Partnerami Programu Szlak Bursztynowy s¹ samorz¹dy lokalne, organizacje pozarz¹dowe, szko³y, przedsiêbiorcy oraz inne instytucje i aktywni mieszkañcy skupieni wokó³ powsta³ych lub tworz¹cych siê grup partnerskich, m.in.: ¹czy nas Babia Góra", Forum dla Nowej Huty", Partnerstwo dla Ziemi Bocheñskiej", Partnerstwo dla Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej". Nasi partnerzy podjêli szereg inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych.. Gmina Lanckorona odtworzy³a po blisko stu latach Jarmark Œwiêtojañski, otworzy³a bursztynow¹ trasê rowerow¹, szlak bryczek konnych i trasy narciarstwa biegowego oraz zorganizowa³a partnersk¹ wymianê ze s³owack¹ gmin¹ Bacuh. Nowe trasy bursztynowe wyznakowa³y tak e gminy Stryszów i egocina, a Zawoja wytyczy³a ma³¹ pêtlê rowerow¹ wokó³ Babiej Góry. Projekt Ko³a Bocheñskiego PKE pt. "Edukacja w gospodarstwach ekologicznych lokalnym produktem turystycznym powiatu bocheñskiego na Szlaku Bursztynowym" otrzyma³ krajow¹ nagrodê za najlepsz¹ inicjatywê na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W roku 2001 Program skupi³ siê na organizacji wyjazdów studialnych dla lokalnych koordynatorów do ciekawych regionów Europy Œrodkowej. W ramach projektu Wyszechradzka sieæ ekomuzeów w Europie Œrodkowej nasi partnerzy mieli okazjê poznaæ lokalne projekty bursztynowe", zwiêkszyæ wiedzê na temat interpretacji i prezentacji dziedzictwa, wymieniæ miêdzy sob¹ doœwiadczenia i pomys³y i zacieœniæ wspó³pracê.

10 Zielony szlak Nowa Huta - Dłubnia Jest to jeden z projektów Forum dla Nowej Huty". Jego celem jest utworzenie sieci zielonych tras rekreacyjnych (rowerowych, pieszych, konnych i wodnych) na terenie i wokó³ Nowej Huty ³¹cz¹cych zabytki zwi¹zane z histori¹ dzielnicy, ostoje przyrody, miejsca rekreacyjne oraz lokalne inicjatywy na rzecz œrodowiska. Przebieg trasy, stanowi¹cej pêtlê na Szlaku Bursztynowym, opiera siê o szlak Doliny D³ubni opracowany m.in. przy udziale m³odzie y z XVI LO, wytyczony przez PTTK Szlak Twierdzy Kraków" oraz trasê piesz¹ zaprojektowan¹ przez Urz¹d Miasta Krakowa. W ramach obchodów Dni Ziemi fragmentem trasy przejecha³a grupa rowerowa sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli w³adz Miasta Krakowa, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, przedsiêbiorstw, organizacji pozarz¹dowych i m³odzie y szkolnej. W realizacjê tego partnerskiego przedsiêwziêcia, obok FPŒ, zaanga owani s¹: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, nauczyciele i uczniowie XVI LO, Centrum rowerowe Tomar", Oddzia³ Krakowski PTTK i in. Zielony rower - Greenway Karpaty Wschodnie Projekt jest sztandarowym przedsiêwziêciem grupy partnerskiej Zielone Bieszczady" zmierzaj¹cym do utworzenia transgranicznej sieci zielonych szlaków w Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie (Polska-S³owacja- Ukraina) i wykreowania markowego produktu turystycznego regionu. Osi¹ trasy bieszczadzkiej jest szlak rowerowy Zielony rower" (o g³ównej nitce d³ugoœci 350 km), który ³¹czy najpiêkniejsze zak¹tki regionu - atrakcje przyrodnicze i kulturowe, warsztaty twórców ludowych (garncarzy, tkaczy, rzeÿbiarzy), galerie oraz lokalne inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa Bieszczadów. Szlak w czêœci polskiej, wytyczony i oznakowany m.in. dziêki dotacji z Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, ³¹czy osiem gmin bieszczadzkich (³¹cznie 700 km) oraz 9 lokalnych inicjatyw. Podró uj¹c szlakiem mo na m.in. zobaczyæ pracowniê tkack¹ przy szkole w Polanie, poznaæ tajniki lepienia naczyñ glinianych w pracowni w Jankowcach czy odwiedziæ centrum bibu³karstwa przy gospodarstwie agroturystycznym w Bóbrce. Mo na zagl¹dn¹æ do Zatwarnicy, gdzie przy starej chacie bojkowskiej powstaje oœrodek zrównowa onego rozwoju i modelowe gospodarstwo ekologiczne promuj¹ce wyroby rzemieœlnicze, artystyczne i kulinarne Bieszczadów. Du ¹ atrakcj¹ bêdzie udzia³ w regionalnych imprezach i jarmarkach - np. festiwalu Bojkowiana" lub Jarmarku Agroturystycznym, na których z pewnoœci¹ nie zabraknie regionalnej kuchni, muzyki i atmosfery bieszczadzkich kresów. Projekt Zielony rower - Greenway Karpaty Wschodnie jest realizowany przy Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej w Lesku. G³ównymi wspó³realizatorami projektu s¹ Uczniowski Klub Sportowy Baszta" z Leska, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych oraz samorz¹dy: Urzêdy Miast w Lesku i Ustrzykach Dolnych oraz Urzêdy Gmin w Baligrodzie, Cisnej, Czarnej, Lutowiskach, Olszanicy i Solinie,. Kraków- Morawy - Wiedeń Greenway Nowy projekt zosta³ wylansowany w Bartosovicach (Czechy), gdzie podpisano deklaracje partnerskiej wspó³pracy, posadzono pierwsze symboliczne drzewo oraz ustawiono drogowskaz z napisami Kraków" i Wieden". Inicjatywa zmierza do wykreowania œrodkowoeuropejskiego zielonego korytarza udekorowanego alejami drzew owocowych i opiera siê na wspó³pracy transgranicznej parterów dzia³ajacych w cennych przyrodniczo i kulturowo regionach Dolnej Austrii, Moraw, Œl¹ska i Ma³opolski. Szlak z Krakowa do Wiednia przecina liczne charakterystyczne i ciekawe regiony majace wielki potencja³ do rozwoju turystyki aktywnej, wiejskiej oraz kulturowej. Podró owanie tym szlakiem bêdzie dla potencjalnych turystów szansa na poznanie œrodka Europy z jego ca³¹ ró norodnoœci¹ i unikalnoœci¹ przyrodnicz¹ i kulturow¹. Koordynacji polskiej czêœci zielonego szlaku podjê³y siê cztery instytucje przy wspó³pracy PTTK - Oddzia³em Jastrzêbie Zdrój oraz PTTK - Oddzia³em Krakowskim: 1. Cieszyn - Wapienica (Bielsko-Bia³a): Stowarzyszenie Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej "OLZA" z Cieszyna, 2. Bielsko-Bia³a - Czechowice Dziedzice- Pszczyna-MiedŸna - Oœwiêcim: Urz¹d Miasta Pszczyna, 3. Oœwiêcim - Alwernia (do Rudna): Stowarzyszenie Przyjació³ Regulic i Nieporazu zalwerni, 4. Rudno-Kraków -: Fundacja Sacrosong z Krakowa. Naszyjnik Północy - Wędrówki śladami przodków W ramach grupy partnerskiej Naszyjnika Pó³nocy" powsta³a wstêpna koncepcja regionalnego szlaku dziedzictwa ³¹cz¹cego najciekawsze przyrodniczo i kulturowo zak¹tki Pomorza Œrodkowego. Osi¹ trasy s¹ miejsca wyrobu lokalnych produktów - wyroby z witek brzozowych, ceramika, wypieki z ekologicznych zbó, lniane torby i suszone bukiety. G³ównymi liderami projektu s¹: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz Barwickie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych.

11 Współpraca z firmami Czysty Biznes Zainicjowany w 1998 r., we wspó³pracy z BP oraz Groundwork, Program Czysty Biznes daje ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom (MŒP) praktyczne mo liwoœci poprawy dzia³alnoœci w zakresie ochrony œrodowiska. Wk³ad firmy we w³asne dzia³ania powinien przek³adaæ siê równie na korzyœci dla œrodowiska i spo³ecznoœci, w których firma funkcjonuje. Podstawowymi elementami Programu s¹ Kluby Czystego Biznesu. W 2001 r. powsta³y 2 nowe Kluby: w Debrznie (woj. pomorskie) i w Zakopanem (woj. ma³opolskie). Obecnie dzia³a 12 Klubów, zrzeszaj¹cych firmy z terenów województwa ma³opolskiego (Kraków - Centrum, Kraków - Nowa Huta, Tarnów, Gorlice, Nowy S¹cz, Zakopane), œl¹skiego (Bielsko - Bia³a, Knurów, Tychy), podkarpackiego i œwiêtokrzyskiego (Mielec), pomorskiego (Debrzno), oraz Klub Korespondencyjny (Warszawa, Malbork, ódÿ, Wroc³aw). Do Programu do³¹czy³o 47 nowych firm, zwiêkszaj¹c ogóln¹ liczbê uczestników do 263. Ka dym z Klubów opiekuje siê Koordynator, którego zadaniem jest sta³y kontakt z firmami cz³onkowskimi i pomoc w korzystaniu z oferty Programu. Po przyst¹pieniu do Klubu firma uzyskuje dostêp do wiedzy z zakresu ochrony œrodowiska i mo liwoœæ korzystania z doœwiadczeñ innych firm. Nacisk jest k³adziony raczej na wzajemn¹ pomoc ni na drogie doradztwo, na zaanga owanie pracowników oraz poprawê zagospodarowania dostêpnych zasobów. W 2001r. 27 firm przeprowadzi³o przegl¹dy œrodowiskowe, 6 oficjalnie przyjê³o do realizacji politykê œrodowiskow¹, a 11 zdecydowa³o siê na wdro enie systemu zarz¹dzania œrodowiskiem ISO Dziêki finansowemu wsparciu Brytyjskiego Funduszu Know-How i programu Phare Partnership UE oraz wspó³pracy pomiêdzy FPŒ a brytyjsk¹ organizacj¹ Groundwork Blackburn mo liwe by³o opracowanie i wdro enie Programu Minimalizacji Odpadów i Strat. W 2001 roku zrealizowano edycjê pilota ow¹ programu w 9 wybranych firmach Programu Czysty Biznes. Ogó³em w firmach bior¹cych udzia³ w programie zidentyfikowano potencja³ oszczêdnoœci w wysokoœci z³ rocznie. W ci¹gu roku Centrum Informacji Ekologicznej wspiera³o firmy Czystego Biznesu poprzez 284 infolinii, 24 wydania Serwisu Bran owego, 24 wydania Biznes i Ekologia" i 11 numerów Biuletynu Czystego Biznesu. Dodatkowo 37 specjalistycznych seminariów i warsztatów umo liwi³o wzajemny bezpoœredni kontakt pomiêdzy firmami, ekspertami oraz w³adzami samorz¹dowymi. W 2001r. firmy Czystego Biznesu uczestniczy³y i zdobywa³y nagrody w wielu presti owych konkursach, miêdzy innymi: w Ogólnopolskim Konkursie Lider Polskiej Ekologii (Melnox Sp. z o.o. z Mielca - I miejsce), w finale Konkursu Ma³opolskiej Nagrody Jakoœci (ABM Solid z Tarnowa, Spó³ka Eksploatacyjna Wodoci¹gów i Kanalizacji SEWiK" Sp. z o.o. i Tatrzañskie Przedsiêbiorstwo Komunalne Tesko" Sp. z o.o. z Zakopanego), firma Slag Recycling Sp. z o.o. z Krakowa zosta³a uhonorowana tytu³em: "Ten, który zmienia polski przemys³", a firma Biprozat z Tarnowa zosta³a wpisana do Ksiêgi Nagród i wyró nieñ firm regionu tarnowskiego (organizator: IPH w Tarnowie) oraz otrzyma³a tytu³ Przedsiêbiorstwa Przyjaznego Œrodowisku w ramach konkursu pod Patronatem Prezydenta RP. W 2001 r. opracowany zosta³ raport dotycz¹cy postaw polskich MSP wobec kwestii ochrony œrodowiska. Raport prezentuje wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych na próbie losowej 118 przedsiêbiorstw. Z badañ wynika, ze dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska podjê³o w ubieg³ym roku 73% badanych firm, a 92% spoœród nich pozytywnie ocenia skutki dzia³añ proekologicznych. Wyniki badañ zaprezentowane zosta³y podczas III Dorocznego Spotkania Klubów Czystego Biznesu, które odby³o siê w dniu 9-10 listopada 2001w Zakopanem. Spotkaniu towarzyszy³a konferencja pt. Normy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadowej - konsekwencje dla polskich firm, któr¹ wspó³finansowa³ Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej. Najwa niejsze efekty konferencji to: poinformowanie 150 uczestników nt. procesu negocjacyjnego w zakresie ochrony œrodowiska przedstawienie unijnych doœwiadczeñ i programów wspieraj¹cych MŒP w procesie dostosowania siê do dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami Przeszkolenie ok. 100 firm na temat zmian prawa odpadowego oraz ich praktycznych konsekwencji promocja doœwiadczeñ firm cz³onkowskich Czystego Biznesu w zakresie gospodarki odpadami uczestnictwo w dyskusjach panelowych, spotkania i bezpoœrednia wymiana doœwiadczeñ miêdzy p rzedsiêbiorcami.

12 Program Wzajemnej Pomocy Powodziowej Po powodzi, która mia³a miejsce w lipcu 2001 FPŒ uruchomi³a Program Wzajemnej Pomocy Powodziowej dla poszkodowanych ma³ych i œrednich firm, który polega³ na kojarzeniu firm poszukuj¹cych konkretnej pomocy z firmami deklaruj¹cymi pomoc oraz rz¹dowymi i samorz¹dowymi programami pomocy dla MSP. Celem Programu by³o umo liwienie jak najszybszego powrotu do dzia³alnoœci gospodarczej firm poszkodowanych w czasie powodzi oraz zapewnienie przy tym miejsc pracy i odzyskania ich konkurencyjnoœci. Centrum Informacji Ekologicznej, pracuj¹c z koordynatorami Programu Czysty Biznes oraz z organizacjami dzia³aj¹cymi na terenach poszkodowanych zbiera³o i przetwarza³o dane z MŒP, kojarz¹c potrzeby z oferowan¹ pomoc¹. Ka da z ponad 400 firm, która zg³osi³a swoje straty otrzyma³a informacje o œrodkach przeznaczonych dla przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami klêsk ywio³owych. Zgromadzone dane o potrzebach poszkodowanych firm zosta³y skojarzone z ofertami pomocy zg³oszonych do Programu Wzajemnej Pomocy Powodziowej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Oferty dostarczy³y g³ównie deklaracji dostaw materia³ów budowlanych, wyposa enia biurowego oraz doradztwa. Uda³o nam siê równie wynegocjowaæ dla poszkodowanych firm rabaty na sprzêt do usuwania skutków powodzi. Wspólnie z firm¹ BP wydaliœmy Poradnik powodziowy z informacjami dla powodzian o ochronie zdrowia, zabezpieczeniu mienia oraz miejscach œwiadcz¹cych pomoc. Wnioski z prowadzonego programu przekazano w³adzom województwa, Ministerstwu Œrodowiska oraz kancelarii premiera i prezydenta RP. FPŒ jest równie wspó³za³o ycielem Ma³opolskiej Koalicji na Rzecz Przedsiêbiorstw Poszkodowanych w Wyniku Powodzi 2001, która powsta³a w celu skoordynowania dzia³añ na rzecz MŒP i umo liwienia im kontynuacji dzia³alnoœci. Współpraca ze szkołami Szko³y dla Ekorozwoju to program, którego celem jest kszta³towanie postaw i zachowañ dzieci i m³odzie y, oraz spo³ecznoœci lokalnych w Polsce, przez wspólne rozwi¹zywanie praktycznych problemów zarz¹dzania œrodowiskiem, oraz ich w³¹czenia w rozwój spo³eczno - gospodarczy regionu. Podstaw¹ uczestnictwa w Programie jest przeprowadzenie oceny œrodowiskowej z zakresu jednego z 4 tematów, interpretacja tego zagadnienia na lekcjach, zrealizowanie wypracowanego planu dzia³añ przyczyniaj¹cego siê do rozwi¹zania problemu. Szkoły dla Ekorozwoju" obejmują projektyw4tematach Szkolne Ostoje Przyrody" - s¹ propozycj¹ opieki nad ogrodami lub ma³ymi u ytkami ekologicznymi znajduj¹cymi siê w pobli u szko³y lub domu. Cenna Energia - jest propozycj¹ wprowadzenia zmian w gospodarowaniu energi¹ szko³y. Nasza Woda - jest ofert¹ ukierunkowan¹ na lepsze gospodarowanie wod¹ w szko³ach. Użyteczne odpady - to propozycja wykorzystania szkó³ jako miejsc promuj¹cych nowoczesne rozwi¹zania w zakresie gospodarowania odpadami. Og³oszony w 2001 roku, dla szkó³ krakowskich konkurs Szkolne Ostoje Przyrody II, pozwoli³ na wy³onienie 6 projektów, które otrzyma³y wsparcie Fundacji. Niektóre szko³y, jak na przyk³ad XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce, podjê³y lub samodzielnie rozwinê³y tak e inne dzia³ania na rzecz ochrony przyrody swojej okolicy. XVI Liceum Ogólnokształcące Szkolne ostoje przyrody" i Szlak turystyczny Dłubnia Greenway" XVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce jest w Krakowie placówk¹ która najpe³niej zbli y³a siê do roli Lokalnego Oœrodka Zrównowa onego Rozwoju". Przy szkole powsta³a œcie ka dydaktyczna z przystankami, na których mo na zapoznaæ siê m.in. z morfologi¹ drzew i krzewów, a przy oczku wodnym mo na zapoznaæ siê z kryjówkami stawonogów i miêczaków. Bêdzie te mo liwoœæ poznania profilu morfologicznego gleby. Powsta³a równie ostoja dla ptaków z budkami lêgowymi odpowiednimi dla charakterystycznych dla tego terenu ptaków i ostoja dla motyli i pszczó³ w postaci kwietnej ³¹ki. M³odzie opiekuje siê równie Laskiem Mogilskim. Ponadto uczniowie wraz z nauczycielami aktywnie uczestnicz¹ w lokalnych inicjatywach podejmowanych przez Partnerstwo Forum dla Nowej Huty". M³odzie inwentaryzuje atrakcje turystyczne w obrêbie korytarza ekologicznego rzeki D³ubni, a informacje te zostan¹ wykorzystane do tworzenia miejskiego szlaku rowerowego D³ubnia Greenway. Grupa uczniów wyjecha³a te do Rotherham w Anglii i zapozna³a siê ze sposobami restrukturyzacji terenów poprzemys³owych podobnych do Nowej Huty. Zdobyte informacje s¹ dziœ wykorzystywane przez cz³onków Forum dla Nowej Huty".

13 14 regionów Programu Szkoły dla Ekorozwoju Program Szko³y dla Ekorozwoju realizowany jest w 14 regionach Polski obejmuj¹cych: ziemiê legnick¹, powiat kamiennogórski, regiony babiogórski i wadowicki, Kraków, Jurê Krakowsko - Czêstochowsk¹, ziemiê bocheñsk¹, Tarnów i ziemiê tarnowsk¹, ziemiê sandomiersk¹, ziemiê gorlick¹, Bieszczady, Polesie Zachodnie, region Górnej Narwi, Pomorze Œrodkowe. Podpisaliœmy 14 porozumieñ z organizacjami - koordynatorami dzia³añ regionalnych. Do udzia³u w Programie zg³osi³o siê 395 szkó³, z tego 178 szkó³ zamierza realizowaæ projekt z zakresu Szkolnych Ostoi Przyrody; U yteczne Odpady, 66 - Cenn¹ Energiê i 35 - Nasza Woda. Podejmowanie przez szko³ê inicjatyw z zakresu wymienionych wy ej tematów pozwala jej odzyskiwaæ sw¹ dawn¹ opinio- i kulturotwórcz¹ rolê wœród spo³ecznoœci lokalnych. Szko³a taka mo e siê staæ modelowym oœrodkiem wp³ywaj¹cym na rozwój zrównowa ony miejscowoœci. BIAŁY KOŚCIÓŁ - CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Od 1998 r., w Szkole Podstawowej w Bia³ym Koœciele podejmowane s¹ inicjatywy przyczyniaj¹ce siê do zrównowa onego rozwoju okolicy i szko³y. W wyniku udzia³u szko³y w Szkolnych Ostojach Przyrody" na terenie przyszkolnym powsta³y 2 ogrody skalne, 3 oczka wodne, utworzono ³¹kê kwietn¹, za³o ono kompostownik na odpady. Zaanga owanie szko³y we wspó³pracê z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody zaowocowa³o powstaniem przy szkole 3 oczek wodnych, które stanowi¹ doskona³e miejsca lêgowe dla p³azów. W trakcie tych prac równie na terenie miejscowoœci powsta³o kilkanaœcie ogródków bioró norodnoœciowych oraz oczek wodnych. Podobnie pod wp³ywem Programu Cenna Energia" w wyniku, którego w szkole wymieniono arówki na energooszczêdne, zainstalowano piec CO wraz z pomp¹. A przeprowadzone przez uczniów w domach audyty energetyczne spowodowa³y, e 60 mieszkañców zg³osi³o chêæ termomodernizacji swoich domów. W szkole systematycznie prowadzone s¹ równie dzia³ania zwi¹zane z segregacj¹ odpadów. Prowadzony co pewien czas przy szkole zbiór makulatury ma tak szeroki oddÿwiêk spo³eczny, e iloœæ makulatury jaka oddawana jest do skupu umo liwi³a szkole zakup komputera. Na naszym podwórku Na Wystawie Ekologicznej W czasie Dni Ziemi. Wspólnie z Urzêdem Miasta oraz Konsulatem Generalnym USA w Krakowie zorganizowaliœmy po raz drugi Krakowsk¹ Wystawê Ekologiczn¹ na placu Wolnica. Celem wystawy by³a promocja partnerskich dzia³añ sektora publicznego, prywatnego i pozarz¹dowego oraz stworzenie krakowianom mo liwoœci zaanga owania siê w dzia³ania ekologiczne na rzecz swojego miasta. W imprezie wziê³o udzia³ ponad 30 wystawców, rekrutuj¹cych siê g³ównie spoœród organizacji pozarz¹dowych, szkó³, firm oraz wydzia³ów Urzêdu Miasta. Du ¹ atrakcj¹ by³ sprzêt techniczny (samochody specjalistyczne, autobusy itp.) zaprezentowany przez firmy komunalne: Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne S.A., Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Wystawê odwiedzi³o ponad 3000 osób. Wystawie towarzyszy³o szereg innych imprez, organizowanych nie tylko przez nasz¹ Fundacjê: Konkurs wiedzy œrodowisku wœród szkó³ krakowskich, Telemost pomiêdzy Polsk¹ i USA, seminarium nt. ISO 14000, pokaz filmów o tematyce ekologicznej, akcja sadzenia drzew i krzewów przez przedstawicieli Konsulatu USA w Krakowie, Urzêdu Miasta Krakowa i firm amerykañskich. Po raz drugi wspó³pracowaliœmy z mieszkañcami i w³aœcicielami sklepów i restauracji przy organizacji Œwiêta Ulic Brackiej i Go³êbiej, celebrowanego dla uczczenia Œwiatowego Dnia Ochrony Œrodowiska (5 czerwca). Zamkniecie ulic dla ruchu ko³owego, ca³odzienny festyn po³¹czony z mini-targiem, ogródki restauracji zorganizowane na ruchliwych dot¹d ulicach stworzy³y niepowtarzalny klimat Œwiêta. Jednym z celów imprezy, w której uczestniczy³o 2000 osób, by³a mobilizacja mieszkañców i przedsiêbiorców do dzia³ania na rzecz ograniczenia ruchu ko³owego oraz tworzenia przyjaznego klimatu dla rozwoju ulic Brackiej i Go³êbiej. W imprezie uczestniczyli nasi partnerzy lokalni spoza Krakowa, promuj¹cy swoje produkty lokalne i dzia³ania na rzecz edukacji ekologicznej.

14 Informacja o środowisku Kategorie obsługiwanych infolinii w 2001 r. Centrum Informacji Ekologicznej zbiera³o, gromadzi³o i przekazywa³o naszym partnerom informacje dotycz¹ce ochrony œrodowiska. W 2001r Centrum wys³a³o ponad szt. bran owego serwisu informacyjnego, który opracowywany jest zgodnie z indywidualnym profilem ka dej z firm klubów Czysty Biznes. Mali i œredni przedsiêbiorcy czerpali z niego wiedzê o najnowszych regulacjach prawnych w ochronie œrodowiska, innowacyjnych technologiach proekologicznych oraz o szkoleniach i konferencjach. Firmy otrzymywa³y równie dwa razy w miesi¹cu przegl¹d prasy Biznes i Ekologia", który prezentowa³ informacje w pigu³ce" dla przedsiêbiorców nie maj¹cych czasu i mo liwoœci zapoznania siê z wieloma Ÿród³ami informacji. Wys³aliœmy kopii przegl¹du opisuj¹c m.in. przyk³ady inwestycji w ochronie œrodowiska oraz Ÿróde³ ich finansowania. D¹ ¹c do propagowania Internetu wœród naszych partnerów uruchomiliœmy elektroniczne wersje serwisów informacyjnych. W 2001r by³y one wysy³ane do firm z klubów Czysty Biznes em (52 % firm), dziêki czemu informacja dociera do odbiorców szybciej i mniejszym kosztem. Partnerzy Fundacji korzystali z tzw. infolinii" - zg³aszaj¹c do Centrum swoje pytania z zakresu szeroko pojêtej ochrony œrodowiska, np. dotycz¹ce gospodarki odpadami, Ÿróde³ finansowania inwestycji, czy regulacji prawnych. W ramach Infolinii" dostarczyliœmy rozwi¹zania 287 problemów, zg³aszanych firmy oraz partnerów spo³ecznych: szko³y, samorz¹dy i stowarzyszenia. Nasze infolinie inspiruj¹ pozytywne zmiany w przedsiêbiorstwach. Na przyk³ad, Piekarnia Jan O ga w Tarnowie korzystaj¹c ze wskazówek Centrum dotycz¹cych gospodarki cieplnej, zainstalowa³a wymiennik ciep³a z pieca piekarskiego. Korzyœci z zastosowanego rozwi¹zania widoczne s¹ w firmie w postaci uzyskania Ÿród³a darmowej ciep³ej wody oraz oszczêdnoœci na ogrzewaniu pomieszczeñ siêgaj¹cych z³ rocznie. Pomys³ zosta³ rozpropagowany i wkrótce inna z firm tarnowskiego klubu Czysty Biznes Wytwórnia Elementów kominowych Tarnawa -podjê³a masow¹ produkcjê wymienników dla piekarñ. Instalacje takie, wprowadzone do kilku zak³adów w dzielnicy, pozwol¹ na zmniejszenie iloœci spalanego wêgla lub gazu, co bêdzie mieæ wymierny wp³yw na poprawê stan œrodowiska w okolicy. Innym przyk³adem rozwi¹zania problemu dziêki infolinii mo e byæ znalezienie dla firmy z klubu Czysty Biznes w Knurowie odbiorcy du ego zapasu butelek z tworzyw sztucznych po wykorzystanych surowcach. Inna firma cz³onkowska, Zak³ady Tworzyw Sztucznych w K³aju, podjê³a siê odbioru tych odpadów i przerabia je na nowe tworzywo sztuczne, przyczyniaj¹c siê do utylizacji trudno rozk³adalnych odpadów. Wa n¹ form¹ przekazu informacji o dzia³aniach Fundacji jest codziennie aktualizowana strona internetowa Fundacji {www.epce.org.pl}. Centrum zorganizowa³o j¹ w sposób maksymalnie funkcjonalny i przyjazny - aby równie odbiorcy, którzy nie posiadaj¹ szybkich ³¹czy internetowych mogli z niej swobodnie korzystaæ. Biblioteka Fundacji s³u y³a beneficjentom i partnerom Fundacji szerokim wyborem czasopism, ksi¹ ek i kaset video o tematyce ekologicznej. Znaczn¹ czêœæ zbiorów skatalogowano komputerowo, co umo liwia bardzo szybkie dotarcie - po s³owach kluczowych - do ¹danego artyku³u czy zagadnienia. Energia 6% Odpady 22 % Programy FpŒ i innych organizacji 15 % Urz¹dzenia ochrony œrodowiska 11 % Prawo 10 % Inne 20 % ród³a finansowania 16 %

15 FINANSE Dziêkujemy wszystkim darczyñcom, którzy umo liwili realizacjê programu FPŒ w roku Nasi fundatorzy Podobnie jak w latach ubieg³ych Fundacja korzysta³a ze œrodków od fundatorów podstawowych (tabela przychody), dziêki, którym mog³a prowadziæ program dotacyjny i programy tematyczne. Œrodki uzyskane od Fundacji im. Stefana Batorego pos³u y³y do przygotowania i rozpoczêcia programu wzmocnienia instytucjonalnego Fundacji poprzez stworzenie rezerwy operacyjnej. Umo liwi³o to prowadzenie dzia³añ fundacji pomimo opóÿnieñ w przekazywaniu œrodków przez Fundatorów. Przychody Fundacji w 2001 roku to g³ównie dotacje od fundacji, na drugim miejscu znajduj¹ siê darowizny od firm, poza tym wykorzystywaliœmy pieni¹dze z funduszy pomocowych. Przyjêliœmy strategiê na przysz³e lata wiêkszego ukierunkowania na pozyskiwanie funduszy pomocowych i dotacje od firm. Fundacja przenios³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z Zak³adu Gospodarczego Fundacji do spó³ki ISO TECH Sp. z o.o., bêd¹cej w 100% w³asnoœci¹ Fundacji. Przychody 2001 przychody 2001 Zak³ad gospodarczy 5% Zak³ad gospodarczy 5% Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe 8% 8% Inne 3% Inne 3% Przychody w 2001 wg darczyńców Firm y 14% Firmy 14 % Œrodki uzyskanew w poprzednim roku 20% % Fundacje 50% Fundacje 50% Nazwa darczyñcy Œrodki otrzymane Fundacje Fundatorzy podstawowi (German Marshall Fund of US, Rockefeller Brothers Fund, C.S. Mott Foundation, Trust for Mutual Understanding, Atlantic Philanthropies) Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci (przez Fundacjê Wspomagania Wsi) (PL) Rockefeller Brothers Fund (USA) Deutsche Bundesstiftung Umwelt (D) Fundacja DOEN (NL) Trust for Mutual Understanding (poprzez Quebec Labrador Fundation) (USA) Razem fundacje Firmy BP (PL/GB) Firmy na Dzieñ Ziemi (PL) Firmy na Œwiêto Brackiej i Go³êbiej (PL) BP na akcjê informacji popowodziowej (PL) Razem firmy Œrodki pomocowe Unia Europejska -Phare Partnership (EU) Know How Fund oraz Department for International Development Rz¹du Wlk. Brytani (przez Grandwork UK) Unia Europejska - (przez UKIE)(EU) Razem œrodki pomocowe Inne Odsetki bankowe WWF (Karpaty, SAPARD, komunikacja) (A) Przychody finansowe i pozosta³e przychody operacyjne Loteria podczas III Dorocznego spotkania Klubów Czystego Biznesu Global Partners Project (CA) Osoby fizyczne Razem inne Œrodki uzyskane w poprzednim roku na realizacjê zadañ w roku Zak³ad Gospodarczy Fundacji (przychody ze sprzeda y us³ug) Razem przychody *)Fundusze z Trust for Civil Society

16 Wydatki w 2001 Fundacja od 1997r. stosuje zasadê, utrzymania poziomu przyznawanych dotacji na poziomie minimum z³ oraz nak³adów na administracjê nie przekraczaj¹cych 20% wszystkich wydatków. Fundacja utrzyma³a zaplanowane re imy. Zestawienie kosztów wg dzia³ów i programów znajduje siê w tabeli poni ej. Wydatki 2001 wg działów I programów Kategorie Wydatki Programy razem Program Dotacyjny Dotacje** Obs³uga dotacji Komisja dotacyjna Program Inicjatyw partnerskich (Greenways, Jakoœæ ycia na Wsi, Program Inicjatyw Wiejskich, Szko³y dla Ekorozwoju, Rozwój Grup Partnerskich) Realizacja na terenie Polski Realizacja na terenie Europy Œrodkowej i Wschodniej Program Czysty Biznes Centrum Informacji Ekologicznej (serwis informacyjny, infolinie, Biuletyn Czysty Biznes, serwis bran owy, biblioteka) Rozwój instytucjonalny i programowy (szkolenia pracowników, warsztaty nt. rozwoju oferty programowej) Administracja i finanse ( obs³uga prawna, badanie bilansu, wynagrodzenia, œrodki trwa³e, telekomunikacja, czynsz, media, podró e, prowizje bankowe, zakupy materia³ów) Œrodki zainwestowane w tworzenie funduszu elaznego Fundacji Zak³ad Gospodarczy FPŒ Us³ugi œwiadczone na rzecz cz³onków Klubów Czystego Biznesu w ramach wspó³pracy z Programem Czysty Biznes Us³ugi œwiadczone w ramach dzia³alnoœci gospodarczej Razem wydatki ** Fundacja przyzna³a dodatkowe z³. w formie dotacji rzeczowych ujêtych w punkcie Zatem ³¹czna kwota przyznanych dotacji wynosi ,92 z³. Wydatki wydatki Fundusz elazny Rozw ój Fundacji 3,70% instytucjonalny Rozwój i Centrum Informacji 3,70 % instytucjonalny programowy i Ekologicznej programowy 6,20% 0,43% % 0,43 % Program inicjatyw Program spo³ecznych inicjatyw Zak³ad Gospodarczy spo³ecznych 21,99% 6,42 6,42% % 21,99 % Administracja i Administracja finanse i Program Dotacyjny finanse 20,14% Program Czysty Program 20,85% Dotacyjny 20,14 % Biznes 20,85 % 20,28% % W 2001 r. udzieliliœmy bezpoœredniej pomocy finansowej organizacjom pozarz¹dowym, szko³om oraz samorz¹dom lokalnym przyznaj¹c 107 dotacji o ³¹cznej wartoœci ,10 z³. Dodatkowa pomoc techniczna, œwiadczona równie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom, obejmowa³a us³ugi informacyjne, organizacyjne, finansowe, porady prawne, doradztwo w zakresie ochrony œrodowiska i zarz¹dzania oraz wsparcie przy organizacji i realizacji projektów. Us³ugi dodatkowe by³y œwiadczone g³ównie poprzez naszych pracowników i konsultantów, którzy przeznaczyli na to 1/3 czasu pracy. Koszty administracji programami i dotacjami utrzymaliœmy w za³o onym marginesie 16% wartoœci wszystkich wydatków.

17 Program Dotacyjny W ramach dzia³alnoœci Programu Dotacyjnego wsparcie uzyska³y grupy partnerskie oraz szereg inicjatyw, które potencjalnie mog¹ kszta³towaæ nowe grupy partnerskie. Liczba dotacji wg dotowanych: Organizacje pozarz¹dowe: 70 Szko³y: 21 Samorz¹dy: 16 Razem liczba przyznanych dotacji: 107 ¹czna wartoœæ projektów: ,10 z³ w tym: wk³ad FpŒ ,92 z³ wk³ad beneficjentów: ,18 z³ Œrednia wartoœæ dotacji FpŒ: 8 636,41 z³ Zdecydowanie siê na wspieranie zrównowa onego rozwoju w wybranych regionach wymaga³o oparcia siê o praktyczne dzia³ania spo³ecznoœci lokalnych. Dla wsparcia tych dzia³añ ³¹czyliœmy pomoc finansow¹ z pomoc¹ doradcz¹, szkoleniow¹ oraz organizacyjn¹. W toku realizacji programu nast¹pi³o w roku 2001 wyraÿnie rozdzielenie funkcji dotacyjnej FPŒ od dzia³añ organizacyjnych wspieraj¹cych projekty lokalne. W ramach funkcji dotacyjnej, przekszta³conej potem w Program Dotacyjny realizowano nastêpuj¹ce tematy: * Turystyka przyjazna dla œrodowiska, w tym: szlaki turystyczne (Greenways), ekomuzea, œcie ki turystyczno-dydaktyczne, * Produkt lokalny, * Energia odnawialna i oszczêdzanie energii * Edukacja dla Ekorozwoju, w tym: Szkolne Ostoje Przyrody, Cenna Energia. * Spo³eczne Formy Ochrony Przyrody. *Wspieranie instytucjonalne Grup Partnerskich. Przyznane dotacje Podejmowaniu przez cz³onków grup partnerskich lokalnych projektów towarzyszy³a pomoc konsultacyjna i szkoleniowa FPŒ ukierunkowana na identyfikacjê inicjatyw, przygotowanie projektów oraz wniosków do naszej Fundacji oraz innych darczyñców. Organizacje pozarz¹dowe (³¹czna kwota ,99 z³) "Nowy szlak dla turystyki konnej Lesko i okolice" Bieszczadzkie Forum Europejskie "Zielony Rower. Transgraniczny szlak rowerowy Greenways Bieszczady. S³owacja - Polska - Ukraina" Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów (Ustrzyki Górne) (5700 z³) "Bojkowiana - tradycje i dziedzictwo Karpat" Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe "Bojkowiana" (Ustrzyki Dolne) (18680 z³) "Rowerem przez Karpaty Wschodnie". Konkurs "Kolej na Karpaty" Centrum Wolnego Czasu (Centrum Volneho Casu) w Snine (Snina, S³owacja) (17520 z³) Rozwój ekoturystyki w U añskim Parku Narodowym. Konkurs "Kolej na Karpaty" Eko Centr "Tisa" Zachodnia Filia Narodowego Ekologicznego Centrum Ukrainy (U gorad, Ukraina) (8000 z³) "O now¹ jakoœæ ycia na wsi (Oœrodek Promocji Zrównowa onego Rozwoju nad Bugiem)" Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioró norodnoœci (Piaski) (6900 z³) "O now¹ jakoœæ ycia na wsi (Oœrodek Promocji Zrównowa onego Rozwoju nad Bugiem) - etap II" Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioró norodnoœci (Piaski) "O nowa jakoœæ ycia na wsi - etap III i IV" Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioró norodnoœci (Piaski) (19800 z³) "Kalendarz Poleski" Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioró norodnoœci (Piaski) Koordynacja lokalna na Polesiu, nad œrodkowym Bugiem oraz w Dolinie Gie³czwi programu "Szko³y dla Ekorozwoju" Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioró norodnoœci (Piaski) (6000 z³) "Kamieñ Leski" - naturalnym muzeum przyrody Fundacja "PROBLEM - ALNAR" Oddzia³ Lesko

18 "Rozwijanie Partnerstwa Spo³ecznego na rzecz rozwoju zrównowa onego Doliny Œrodkowej Odry" Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja" (40000 z³) "Zaanga owanie dzia³añ wolontaryjnych na rzecz zrównowa onego rozwoju ze szczególnym uwzglêdnieniem Forum dla Nowej Huty" Krakowskie Forum Organizacji Socjalnych KraFOS (Kraków) (6000 z³) "Zaanga owanie dzia³añ wolontaryjnych na rzecz zrównowa onego rozwoju ze szczególnym uwzglêdnieniem Forum dla Nowej Huty" Krakowskie Forum Organizacji Socjalnych KraFOS (Kraków) (6310,41 z³) "Pieniñski Park Narodowy przyjazny niepe³nosprawnym. Wyjazd studyjny niepe³nosprawnych szachistów do PPN". Ma³opolski Zwi¹zek Szachowy (Kraków) (3000 z³) "Przywrócenie ekoturystycznej atrakcyjnoœci regionu U añskiego Parku Narodowego". Konkurs "Kolej na Karpaty" Obywatelska Fundacja Dobroczynna na Rzecz Rozwoju Ekologicznego i Turystycznego "U añska Dolina" (Welykij Bereznyj, Ukraina) (14480 z³) "Stanica w Kostom³otach Parafia Neo-Unicka w Kostom³otach (15000 z³) "Udzia³ w warsztatach pieniñskich oraz wytyczenie œcie ki przyrodniczej na terenie gminy S³opnice". Polski Klub Ekologiczny Zarz¹d G³ówny (Kraków) (5700 z³) Koordynacja dzia³añ "Szko³a dla Ekorozwoju" w powiecie bocheñskim Polski Klub Ekologiczny Ko³o w Bochni (6000 z³) "Koalicja na rzecz ekorozwoju Regionu Górnej Narwi" Pó³nocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (kwota: z³) "Przyjazna Bóbrka" w ramach partnerstwa "Zielone Bieszczady" Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Goœcinne - Bieszczady" (20000 z³) Nie œwiêci garnki lepi¹" - garncarstwo, wyroby z gliny Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Goœcinne - Bieszczady" (19830 z³) "Naturalne œrodowisko przyrodnicze wa nym elementem zrównowa onego rozwoju obszarów nadbu añskich i wspó³pracy przygranicznej". Stowarzyszenie ds. Rozwoju Gminy Mircze (Mircze) (20000 z³) Edukacja w gospodarstwach ekologicznych lokalnym produktem turystycznym powiatu bocheñskiego" Stowarzyszenie Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego w Bochni "Jarmark Agroturystyczny w ramach partnerstwa Zielone Bieszczady" Stowarzyszenie Mi³oœników Konia i Country (Ustrzyki Dolne) (2100 z³) "Che³msko Œl¹skie - miejscowoœæ przygraniczna bêd¹ca ostoj¹ ciszy, spokoju i odpoczynku dla zmêczonego turysty oraz stwarzaj¹ca natchnienie dla twórczej pracy artystów rêkodzielnictwa poœród oazy ma³ej architektury zielonej bêd¹cej uzupe³nieniem "per³y baroku" Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Che³mska Œl¹skiego "Tkacze Œl¹scy" (15000 z³) "Ocena mo liwoœci wykorzystania metodyki spo³eczno-adaptacyjnego zarz¹dzania œrodowiskiem dla zwiêkszenia lokalnego potencja³u dzia³añ na rzecz zrównowa onego rozwoju w Polsce - warsztaty." Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (6857,21 z³) "Koordynacja i integracja dzia³añ partnerów Naszyjnika Pó³nocy". Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (5700 z³) "Udzia³ w Drugiej Wystawie Ekologicznej z okazji Dni Ziemi w Krakowie" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (1317 z³) "Cykl spotkañ dla liderów spo³ecznoœci wiejskich na temat mo liwoœci i zasad ubiegania siê o œrodki w ramach Programu Inicjatyw Wiejskich Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci dla terenu Naszyjnika Pó³nocy" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (5900 z³) "Uruchomienie m³yna ekologicznego w Debrznie" - pomoc rzeczowa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (55065 z³) "Uruchomienie m³yna ekologicznego w Debrznie" - cz. 2 pomoc rzeczowa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (2000 z³) "Szkolenia i konsultacje w zakresie pisania wniosków do Programu Inicjatyw Wiejskich". Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (5600 z³) "Naszyjnik Pó³nocy - Marka Lokalna" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (18014 z³)

19 Koñcowy etap zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Debrzynki od jeziora Staw Miejski do jeziora Dolnego i miejscowoœci Prusinowo" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (19997 z³) "Witki brzozowe - markowym produktem wsi Skowranki" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (9250 z³) "Pomoc merytoryczna, doradztwo w zakresie realizowania i rozliczania projektów w Programie Inicjatyw Wiejskich" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (10050 z³) "Pobudzanie przedsiêbiorczoœci oraz podnoszenie standardów ochrony œrodowiska w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych w œrodowisku wiejskim na terenie Naszyjnika Pó³nocy" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (11900 z³) "Szko³a - lokalny partner w dzia³aniach na rzecz zrównowa onego rozwoju" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (6000 z³) Pomoc pozafinansowa dotycz¹ca konsultacji przy sporz¹dzaniu wniosków o dotacje i realizacji projektu pt. "Przys³op - modelowy przysió³ek przyjazny dla œrodowiska". Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju "Przys³op" (Zawoja) (6800 z³) Lokalne Oœrodki Zrównowa onego Rozwoju w regionie babiogórskim - wsparcie instytucjonalne Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju "Przys³op" (Zawoja) (6000 z³ "Szko³y dla Ekorozwoju" Stowarzyszenie Oœwiatowe wsi Kwiatonowice (6000 z³) "Oœrodek promocji zrównowa onego rozwoju we W³odawie" Stowarzyszenie Poleskie (W³odawa) "Bia³ka - Ÿród³o biopaliw" Stowarzyszenie Producentów, Handlowców i Us³ugodawców (Bia³ka) "Jurajski Piknik czyli Dni Regulic i Nieporazu" (REZERWACJA ŒRODKÓW) Stowarzyszenie Przyjació³ Regulic i Nieporazu (Alwernia) (5000 z³) Seminarium "Przedsiêwziêcia proekologiczne - pozyskiwanie funduszy, wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹" Stowarzyszenie Regiony Wspólnej Europy (Tarnów) (3500 z³) Powo³anie "Partnerstwa dla Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej" Stowarzyszenie Regiony Wspólnej Europy (Tarnów) (7000 z³ Pomoc pozafinansowa dotycz¹ca konsultacji przy sporz¹dzaniu wniosków o dotacje i realizacji projektu pt. "Przys³op - modelowy przysió³ek przyjazny dla œrodowiska". Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju "Przys³op" (Zawoja) (6800 z³) Lokalne Oœrodki Zrównowa onego Rozwoju w regionie babiogórskim - wsparcie instytucjonalne Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju "Przys³op" (Zawoja) (6000 z³ "Szko³y dla Ekorozwoju" Stowarzyszenie Oœwiatowe wsi Kwiatonowice (6000 z³) "Oœrodek promocji zrównowa onego rozwoju we W³odawie" Stowarzyszenie Poleskie (W³odawa) "Bia³ka - Ÿród³o biopaliw" Stowarzyszenie Producentów, Handlowców i Us³ugodawców (Bia³ka) "Jurajski Piknik czyli Dni Regulic i Nieporazu" (REZERWACJA ŒRODKÓW) Stowarzyszenie Przyjació³ Regulic i Nieporazu (Alwernia) (5000 z³) Seminarium "Przedsiêwziêcia proekologiczne - pozyskiwanie funduszy, wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹" Stowarzyszenie Regiony Wspólnej Europy (Tarnów) (3500 z³) Powo³anie "Partnerstwa dla Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej" Stowarzyszenie Regiony Wspólnej Europy (Tarnów) "Szko³y dla Ekorozwoju" Stowarzyszenie Regiony Wspólnej Europy (6000 z³) "Produkty lokalne chroni¹ce dorobek kulturowy i piêkno Ziemi egociñskiej" Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiêbiorczoœci ( egocina) (14400 z³) "Chata Bojkowska" - oœrodek zrównowa onego rozwoju przy Szkole Podstawowej w Zatwarnicy - etap I Stowarzyszenie Spo³eczne "Dzieciom Bieszczadzkiej Szko³y w Zatwarnicy" "Chata Bojkowska" - oœrodek zrównowa onego rozwoju przy Szkole Podstawowej w Zatwarnicy - etap II Stowarzyszenie Spo³eczne "Dzieciom Bieszczadzkiej Szko³y w Zatwarnicy" (19999,37 z³)

20 "Inauguracja dzia³alnoœci spo³ecznej koalicji Naszyjnik Pó³nocy" Stowarzyszenie Wspierania Ma³ej i Drobnej Przedsiêbiorczoœci (Borne Sulinowo) (2840 z³) Szkolenie i konsultacje uczestników Programu Inicjatyw Wiejskich w zakresie pisania wniosków o dotacjê" Stowarzyszenie Wspierania Ma³ej i Drobnej Przedsiêbiorczoœci (Borne Sulinowo) (5450 z³) Przywróæmy urok tego miejsca - rewitalizacja parku podworskiego w Leœnie" Stowarzyszenie "Ziemia Zaborska" w Leœnie (14500 z³) "Odtworzenie wielokierunkowej gospodarki owczarskiej w Bieszczadach jako czynnika sprzyjaj¹cego prawid³owej gospodarce krajobrazem górskim i podnosz¹cego op³acalnoœæ lokalnego rolnictwa". Konkurs "Kolej na Karpaty" (REZERWACJA ŒRODKÓW) Towarzystwo Krzewienia Tradycji Regionalnych (Cisna) (20000 z³) Wydanie okolicznoœciowego numeru pisma "Kazimierz" z okazji Dni Ziemi 2001" Towarzystwo Mi³oœników Królewskiego Miasta Kazimierz (Kraków) (3000 z³) "Przysz³oœæ dla przesz³oœci" Towarzystwo Mi³oœników Królewskiego Miasta Kazimierz (Kraków) (4200 z³) "Promocja pn¹czy - aktywizacja wspólnot lokalnych w kierunku ekologizacji przestrzeni miejskiej w Krakowie" Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (Kraków) "Udzia³ w Drugiej Wystawie Ekologicznej z okazji Dni Ziemi w Krakowie" Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (Kraków) (650 z³) "Kraków Przyjazny Mieszkañcom" Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (Kraków) "Œwiêto ulicy Brackiej i Go³êbiej - koordynacja merytoryczna dotycz¹ca organizacji stoisk szkó³ uczestnicz¹cych w œwiêcie". Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (Kraków) (2500 z³) Szko³y dla ekorozwoju Jury Krakowsko- Czêstochowskiej Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (Kraków) (6000 z³) Szko³y dla ekorozwoju Krakowa Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody (Kraków) (6000 z³) "Rowerowa wycieczka po starorzeczach i ³êgach odrzañskich z Malczyc przez Lubi¹ i Tarchalice do Wo³owa" Towarzystwo Turystyki Rowerowej CROSS (Wo³ów) (13300 z³) Zielony Rower - Transgraniczny Szlak Rowerowy Greenways Bieszczady. S³owacja - Polska - Ukraina - opracowanie koncepcji" Uczniowski Klub Sportowy "Baszta" (Lesko) (6900) "Zielony Rower - Transgraniczny Szlak Rowerowy Greenways Bieszczady S³owacja- Polska-Ukraina". Uczniowski Klub Sportowy "Baszta" (Lesko) (6550 z³) "Partnerstwo Zielone Bieszczady" - szkolenia merytoryczne i motywacyjne - "Inicjatywy lokalne" w ramach programu aktywizacji spo³ecznoœci wiejskich Uczniowski Klub Sportowy "Baszta" (Lesko) (6500 z³) Partnerstwo Zielone Bieszczady" - szkolenia merytoryczne i motywacyjne - "Organizacja Spo³eczna" w ramach programu aktywizacji spo³ecznoœci wiejskich Uczniowski Klub Sportowy "Baszta" (Lesko) "Partnerstwo Zielone Bieszczady" - wspieranie dzia³añ lokalnych (II etap) Uczniowski Klub Sportowy "Baszta", Lesko (3398 z³) Szko³y (³¹cznie ,20 z³) "Ostoja przyrody w ogrodzie Przedszkola nr 106". Konkurs "Szkolne Ostoje Przyrody" Przedszkole Samorz¹dowe nr 106 (Kraków) (4500 z³) "Przedszkolna ostoja przyrody - ogród dla ptaków i owadów". Konkurs "Szkolne Ostoje Przyrody" Przedszkole Samorz¹dowe nr 14 (Kraków) ( 955 z³) "Modernizacja ogrodu przedszkolnego - ogród dla ptaków". Konkurs "Szkolne Ostoje Przyrody" Przedszkole Samorz¹dowe nr 150 (Kraków) (1060 z³) "S³oneczny ogród". Konkurs "Szkolne Ostoje Przyrody" Przedszkole Samorz¹dowe nr 91 (Kraków) (1628 z³) "Ogródek Jordanowski - urz¹dzenie ogrodu przedszkolnego" Publiczne Przedszkole w Su³oszowej (3000 z³) ""Po nitce do k³êbka" - pracownia tkacka w Polanie" Szko³a Podstawowa im. Ks. Kardyna³a S. Wyszyñskiego w Polanie (6994 z³) Udzia³ w Drugiej Wystawie Ekologicznej z okazji Dni Ziemi w Krakowie Szko³a Podstawowa im. Œw. Jadwigi Królowej w Bia³ym Koœciele (1142 z³)

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa w Polsce. Krzysztof Kwatera. Trener FAOW

Partnerstwa w Polsce. Krzysztof Kwatera. Trener FAOW Partnerstwa w Polsce Krzysztof Kwatera Trener FAOW Instytucje i programy w Polsce Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Fundusz Współpracy) Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r.

Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r. Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim,

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim, 5.3. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LROR W ramach realizacji LSROR wsparcie uzyskają różnorodne operacje, spełniające wymogi określone w PO Zrównoważony rozwój sektora

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R.

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2016 PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R. Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji 1. I. Złożenie uzupełnień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka Prelekcja została przygotowana na Seminarium podsumowujące projekt: "Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanów jej produkty i usługi.

Przedsięwzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanów jej produkty i usługi. Przedsięzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanó jej produkty i usługi. Lista rekomendoanych operacji: Planoana Preferoany zakres operacji ilość operacji Odnoa i rozój 1 - miejsca do ekspozycji i promocji lokalnych

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego BIULETYN NR 2 Program: różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Lipiec - wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia 1.1 Cel szczegółowy 1.1. Większa integracja społeczności lokalnej. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. Spotkajmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej w Szklarskiej Por bie - wyzwania zwi zane z zarz dzaniem i organizacj pracy w rodku pomocy El bieta Paw owska Niezadowolenie z istniej cego stanu rzeczy, mi dzy innymi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby.

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby. Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

FORUM GRYF JAKO PRZYKŁAD PARTNERSTWA LOKALNEGO

FORUM GRYF JAKO PRZYKŁAD PARTNERSTWA LOKALNEGO FORUM GRYF JAKO PRZYKŁAD PARTNERSTWA LOKALNEGO Hubert Pachciarek Katedra Organizacji i Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecioskiego Forum Gryf MISJA FORUM GRYF uformowanie

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Polskie przykłady turystyki zrównoważonego rozwoju

Polskie przykłady turystyki zrównoważonego rozwoju Polskie przykłady turystyki zrównoważonego rozwoju Brok, 17 listopada 2009 r. 1. Biuro Bird Service prywatne biuro podróży z siedzibą w Krakowie ekoturystyka ornitologia turystyka aktywna piesza, rowerowa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE:

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego realizowanego w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) www.zgwrp.

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej www. sgpeo.pl Zwi zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) www.zgwrp. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej powsta o w lutym 2008 r. jako organizacja zrzeszaj ca samorz dy gminne zainteresowane Odnawialnymi ród ami Energii, aktualnie do SGPEO przynale y 40

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo