Janusz Ruszkowski Luiza Wojnicz (red.) MULTI-LEVEL GOVERNANCE W UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz Ruszkowski Luiza Wojnicz (red.) MULTI-LEVEL GOVERNANCE W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Janusz Ruszkowski Luiza Wojnicz (red.) MULTI-LEVEL GOVERNANCE W UNII EUROPEJSKIEJ Szczecin-Warszawa 2013

2 Jean Monnet Books 7 Recenzent Prof. zw. dr hab. Andrzej Głowacki Skład i druk Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Ks. Witolda 7-9, Szczecin tel: Wydawca Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ISBN Copyright by Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of the EU, University of Szczecin Jean Monnet Centre of Excellence, University of Szczecin Jean Monnet Chair ad Personam, University of Szczecin Publikacja współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach LLP Programme of the European Union

3 Spis treści Część I Multi-level Governance paradygmat teoretyczny...5 Janusz Ruszkowski Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu...7 Janusz Ruszkowski Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej...19 Benon Zbigniew Szałek Problem wielopoziomowego zarządzania (Multi-level Governance) w Unii Europejskiej w świetle prakseologii i heurystyki...61 Marek Żurek Próba klasyfikacji i typologii podejścia Multi-level Governance...87 Tomasz Czapiewski Pojęcie analizy sieci politycznych wobec rozwoju Multi-level Governance Jacek Czaputowicz Wielopoziomowe zarządzanie a deficyt demokracji w Unii Europejskiej Tomasz Grzegorz Grosse O polityczności dwupoziomowego systemu politycznego w Europie Agnieszka Rothert Emergencja złożonych i sieciowych struktur władzy Część II Multi-level Governance case studies Marta Witkowska Zastosowanie paradygmatów federalizmu i rządzenia wielopoziomowego do badania mechanizmów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej Beata Kosowska-Gąstoł Partie polityczne w wielopoziomowym systemie Unii Europejskiej...203

4 Luiza Wojnicz Reforma sektora bezpieczeństwa jako przykład wielopoziomowego zarządzania Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej Anna Moraczewska Zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi państw członkowskich Unii Europejskiej jako model Multi-level Governance Michał Wilczewski Sieciowe ujęcie wielopoziomowości bezpieczeństwa w ramach europejskiej polityki energetycznej Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska Determinanty rozwoju terytoriów funkcjonalnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa polskiej gospodarki morskiej w świetle zarządzania wielopoziomowego w Unii Europejskiej Marta Szulc Wielopoziomowe Zarządzanie a region Morza Bałtyckiego Marta Götz Multi-level Governance w kontekście kryzysu gospodarczego strefy euro - wybrane zagadnienia Zbigniew Czachór Wielopoziomowy pluralizm i skutki dyferencjacji wnętrza Unii Europejskiej Studium przypadku na przykładzie prawa podatkowego w zakresie VAT Luzia Wojnicz Zakończenie Bibliografia Wykaz skrótów Wykaz tabel Wykaz schematów Noty o autorach...371

5 Część I Multi-level Governance paradygmat teoretyczny

6

7 Janusz Ruszkowski Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu 1. Termin governance Rozpoczynając analizę wielopoziomowego zarządzania (Multi-level Governance MLG) w Unii Europejskiej należy zastanowić się nad jego centralną kategorią, jaką jest governance. Tłumaczenie terminu governance jako zarządzanie lub zarządzanie publiczne wydaje się odpowiadać potrzebom studiów europejskich. Governance odróżnia się od stosowanego w naukach ekonomicznych pojęcia management. Wprawdzie w polskim piśmiennictwie stosowane są także inne próby tłumaczenia terminu governance (także przez Autorów tej monografii), w tym m.in. jako: rządzenie 1, urządzanie 2, czy sprawowanie rządów, jednak warto pozostać przy zarządzaniu, gdyż zarządzać można nie tylko przedsiębiorstwem ale także np. ochroną środowiska naturalnego, regionami, instytucjami, kryzysami itd. Wyjście poza siatkę terminologiczną jednej dyscypliny naukowej szczególnie w przypadku niezmiernie interdyscyplinarnych studiów europejskich wydaje się być nawet postulatem, a nie tylko propozycją. 1 Por. J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław Por. Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa

8 8 Janusz Ruszkowski James Rosenau w swojej koncepcji governance podkreśla niezbędność konsensusu w mechanizmie zarządzania oraz walor koordynacji decyzji z pominięciem centralnego ośrodka w państwie. W tym ujęciu governance jest mniej łagodne, a bardziej inwazyjne. Ponadto cechuje się ono wielością aktorów oraz wewnętrzną dynamiką. Governance wręcz determinuje współdziałanie aktorów państwowych (state actors) oraz niepaństwowych (non-state actors). James A. Caporaso skromnie uważa, że governance to tylko kolektywne rozwiązywanie problemów w przestrzeni publicznej. 3 Z kolei Mario Telo podkreśla różnice pomiędzy terminami governance a government, twierdząc, że ten pierwszy jest bardziej zwarty wewnętrznie. Poza tym zinstytucjonalizowane i sformalizowane typy kompetencji regulacyjnych połączone z państwem coraz częściej uznawane są za podupadające. Governance obejmuje ogół form i poziomów władzy, która może być publiczna, prywatna, pluralistyczna i nieformalna (ani zinstytucjonalizowana ani hierarchiczna), zdecentralizowana i przeniesiona do policentrycznego, subnarodowego i transnarodowego systemu zmiennych geometrii. 4 Różnica między demokratycznym rządem (government) a zarządzaniem (governance) polega na tym, że rząd bazuje na demokracji przedstawicielskiej, a zarządzanie na różnorodnych procesach regulacyjnych, przedstawicielskich i zarządzających. 5 Governance cechuje się innowacyjnym ujęciem politycznego procesu decyzyjnego. ( ) [Tego] terminu ( ) używa się przeważnie do określenia nowej metody rządzenia, różniącej się od starego (westfalskiego), zhierarchizowanego modelu, w którym władze państwowe sprawują suwerenną kontrolę nad ludźmi i grupami tworzącymi społeczeństwo obywatelskie. 6 3 J. A. Caporaso, The European Union and forms of state: Westphalian, regulatory or post-modern?,,,journal of Common Market Studies, 1996, Vol. 34 (1), s Por. J.N. Rosenau, Governance Without Government: Systems of Rule in World Politics, Los Angeles, CA: Institute for Transnational Studies, University of Southern California, 1987 oraz M. Telo, Europe: Europe: A Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, 2006, ss Por. także: J. N. Rosenau, Governance, Order, and Change in World Politics, w: J. N. Rosenau, E.-O. Czempiel (ed.), Governance Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge 1992, ss L. Hooghe, G. Marks, Multi-level Governance and European Integration, Rowman&Littlefield 2001 s L. Kolarska-Bobińska, (red.), Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 16. Autorzy tej pracy zbiorowej przytaczają m.in. takie rozumienia governance jak: 1. zarządzanie jako celowe działania jakiejkolwiek zbiorowości, które podtrzymują mechanizmy mające jej zapewnić bezpieczeństwo, dobrobyt, spójność, sta-

9 Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu Jak wynika z powyższego termin governance dotyczy niehierarchicznego i hierarchicznego systemu negocjacji politycznych, regulacji i administracji, który jest ulokowany poza tradycyjnym rozumieniem suwerennego państwa jako centralnego ośrodka i podstawowej areny dla procesu podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów 7 (może wystąpić zwrotna denacjonalizacja, czyli efekt odpaństwowienia zarządzania 8 ). W teorii studiów europejskich governance odnosi się przede wszystkim do procedur podejmowania decyzji oraz formułowania regulacji i zasad politycznych w systemie. Governance w UE może odbywać się poza państwem narodowym (szczególnie na poziomie ponadnarodowym lub w sytuacji pomijania poziomu narodowego w wyniku bezpośrednich kontaktów subnarodowo-ponadnarodowych), choć na innych poziomach i w układach międzypoziomowych odbywa się z udziałem państw członkowskich, które są objęte charakterystyczną dla governance instytucjonalizacją. Zatem dostrzegamy możliwość pominięcia państwa w procesie podziału kompetencji, a także w procesie podejmowania decyzji, gdyż oba wspomniane procesy mogą zachodzić pomiędzy ponadnarodowymi instytucjami wspólnotowymi a władzami subnarodowymi (regionalnymi, lokalnymi itd.). Nie można jednak przy tym zapomnieć, że państwo może zachować pewne elementy kontroli i wpływu na te procesy poprzez instytucje UE o charakterze międzyrządowym (Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, w których kraje członkowskie poprzez swoje rządy odgrywają wiodącą rolę). Można zatem pokusić się o wykatalogowanie dziesięciu cech konstytutywnych terminu governance w odróżnieniu od rządu (government) oraz rządzenia (governing). bilizację i kontynuację (J. N. Rosenau), 2. zarządzanie jako polityczne sterowanie, a metody zarządzania odnosiłyby się wtedy do różnych stylów lub instrumentów politycznego sterowania (O. Treib, H. Bahr, G. Faulkner). Ten pogląd wiąże się blisko z przemianą nowoczesnych systemów politycznych w kierunku państwa kooperatywnego (cooperative state) (E. H. Ritter), 3. zarządzanie jako ciągły proces polityczny wyznaczający społeczeństwu jasne cele, a także jest to interweniowanie w razie potrzeby, aby wspomóc realizację tych celów (M. Jachtenfuchs, B. Kohler-Koch). Por. Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2009, s L. Hooghe, G. Marks, Multi-Level Governance... op. cit., s. 28, N. MacCormick, Beyond the Sovereign State, The Modern Law Review, 1993, vol. 56, no. 1, ss Por. także: M. Jachtenfuchs, Theoretical Perspectives on European Governance,,,European Law Journal, 1995, vol. 1, no Por.: M. Zürn, Global Governance and Legitimacy Problem,,,Governance and Opposition, 2004, Vol. 39, No. 2. 9

10 10 Janusz Ruszkowski Tabela nr 1 Konstytutywne cechy governance w MLG UE 1. kooperacyjny sposób podejmowania decyzji 2. brak ścisłego centrum decyzyjnego (rządu), rozproszenie procesu decyzyjnego 3. niedysponowanie aparatem siły (przymusu) 4. dopuszczanie do procesu podejmowania decyzji aktorów pozapaństwowych 5. niezależność od wyborców (apolityczność) 6. determinowanie współdziałania aktorów państwowych i niepaństwowych 7. ulokowanie poza państwem 8. brak powiązań z konkretnym terytorium (zdeterytorializowanie) 9. posiadanie cech bardziej regulacyjnych i redystrybucyjnych niż stabilizacyjnych 10. obejmowanie mechanizmów formalnych oraz mechanizmów nieformalnych Źródło: oprac. własne. Na tle katalogu cech governance widać wyraźnie, że government to przede wszystkim kierowniczy, formalny sposób decydowania politycznego, silnie upolityczniony z silnym centrum (rząd), praktycznie oparty o aktorów państwowych z nikłym, albo wręcz żadnym udziałem aktorów niepaństwowych (pozapaństwowych). 9 Na tle katalogu cech governance i specyfiki government można stwierdzić, że governing to zespół działań i mechanizmów, które mogą wpływać determinująco, a nawet kreująco zarówno na wzorzec governance jak i na model government. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych w studiach europejskich dokonał się swoisty zwrot wywołany pojawieniem się metodologii związanej z governance (governance turn). Od tego czasu analiza zarządzania w odniesieniu do Unii Europejskiej otrzymała wiele nowych impulsów. W nauce governance turn oznaczał, że Unia Europejska stała się predykatorem (zmienną niezależną), która służy do dalszej eksploracji systemu oraz jego efektywności decyzyjnej, choć przed tym zwrotem Unia Europejska głównie była traktowana przez badaczy jako zmienna zależna, która podlegała eksploracji, i której wartość oczekiwana zależała od zmiennych niezależnych. O zaawansowaniu studiów nad governance świadczyć może także pojawienie się wielu jego odmian. 9 Jednak należy pamiętać, że państwa są w UE okazjonalnie, a instytucje są w niej na co dzień, co może tylko potwierdzać, że w UE zarządzanie ma przewagę nad rządzeniem.

11 Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu 2. Typologia governance Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje unijnego governance w MLG: zarządzanie przez elity (elite governance) oraz obywatelski republikanizm (civic republicanism). Charakteryzując typ pierwszy, czyli zarządzanie przez elity, wymienieni badacze stwierdzili, że UE jest instancją zarządzania postparlamentarnego, w którym marginalną rolę odgrywa formalna demokracja przedstawicielska, czyli bezpośredni wpływ ludzi, którzy mimo, że biorą udział w bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego, to jednak nie mają wpływu na skład unijnej władzy. 10 Z kolei drugi typ governance nazwany został obywatelskim republikanizmem. Jest on wynikiem krytyki elityzmu. Najwyższa suwerenność nadana musi być ludziom (obywatelom). Obywatele i ich przedstawiciele powinni poszukiwać możliwość negocjacji oraz rozwiązań konsensualnych dotyczących społecznych efektów ich działania. UE powinna być bardziej otwarta i usytuowana bliżej obywateli. Niezbędny do tego powinien być pierwiastek nowoczesnego konstytucjonalizmu, który może legitymizować UE oraz równowaga instytucjonalna w ramach UE (institutional balance). Obywatelski republikanizm nawiązuje do rozwiązań stosowanych w USA. 11 Zarządzanie w MLG powinno być uzupełnione o dwa istotne typy governance, jakimi są: centralne zarządzanie (central governance - CG) oraz delegowane zarządzanie (delegated governance DG). Centralne zarządzanie (CG) tworzy w ramach MLG międzypoziomową konstrukcję instytucjonalno-polityczna, usytuowaną epicentrycznie w systemie, która ma decydujący wpływ na powstawanie i funkcjonowanie wszystkich najważniejszych elementów ponadnarodowego poziomu. Te elementy to przede wszystkim: prawo wspólnotowe, obszar euro z ponadnarodowymi kompetencjami Europejskiego Banku Centralnego, Rynek Wewnętrzny, polityka konkurencji, polityka handlowa. Konstrukcja instytucjonalno-polityczna (central governance), na której opierają się procesy decyzyjne składa się z pięciu instytucji: Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Banku Centralnego. Warto zauważyć, że central governance nie składa się wyłącznie z ponadnarodowych instytucji, ale także z międzyrządowej RUE, która przecież kreuje lub współkreuje ponadnarodowe prawo wspólnotowe. Zatem CG ma charakter międzypoziomowy w MLG oraz pełni w nim główną rolę, gdyż bazując na kompetencjach delegowanych zarządza nimi podejmując działania legislacyjne, 10 E. Oddvar Eriksen, J. E. Fossum, Closing of the EU s Legitimacy Gap? w: E. Oddvar Eriksen, J. E. Fossum, M. Kumm, A. J. Menendez, The European Constitution: The Rubicon Crossed?,,,Arena Report, Oslo, 2005, No 3/05, ss Ibidem. 11

12 wykonawcze i kontrolne oraz kreując efekty ponadnarodowych rozwiązań w UE. W tym miejscu pojawia się drugi komponent MLG jakim jest zarządzanie delegowane (delegated governance) oparte o kompetencje i funkcje delegowane z poziomu państw członkowskich, a następnie wykorzystywane przez instytucje w ramach komponentu central governance w MLG, gdyż delegowanie dostarcza de facto uprawnień strukturalnych (dla instytucji) z pominięciem polityków. DG jest ukierunkowane na ciała kolegialne, a nie na jednostki polityczne. Zatem delegated governance ma charakter strukturalny oraz kolegialny zdeterminowany specyfiką central governance. Dodatkową cechą delegated governance jest widoczna w nim depolityzacja, czyli zarządzanie kompetencjami jest przede wszystkim technokratyczne, a nie polityczne. Depolityzacja zarządzania oznacza z jednej strony próbę wyłączenia z CG i DG jednostek politycznych, uwikłanych politycznie oraz partyjnie, ale z drugiej strony co jest może ważniejsze ignorowanie politycznych powiązań i zależności partyjnych na rzecz powiązań wspólnotowych i integracyjnych. 12 Garry Marks, Paul Pierson, Alec Stone-Sweet, Markus Jachtenfuchs oraz inni badacze analizują z kolei ponadnarodowe zarządzanie (supranational governance). Mówiąc o tej odmianie jako o cząstkowym (węższym ujęciu MLG). W tym ujęciu system polityczny UE rozumiany jest przez jeden wiodący w tym ujęciu poziom ponadnarodowy. Na tym poziomie dostrzega się kompleks instytucjonalnego i politycznego środowiska z wieloma wciąż zmieniającymi się interesami oraz aktorami, w tym z ograniczonym dostępem do informacji na temat długoterminowych implikacji reform traktatów lub codziennej aktywności legislacyjnej, wykonawczej (ewentualnie na temat implementacji decyzji). 13 A. Stone Sweet i W. Sandholtz uważają, że supranational governance pojawia się w momencie, gdy Unia Europejska posiada własną jurysdykcję, a przepisy wspólnotowe obowiązują w sposób kategoryczny na całym jej terytorium. 14 W modelu supranational governance państwa członkowskie nie posiadają pełnej kontroli, a instytucje ponadnarodowe, jako podmioty tego zarządzania, wykazują znaczną niezależność, która przekłada się na rezultaty instytucjonalne oraz polityczne. W supranational governance, które jest innowacyjną odmianą external governance, państwa członkowskie nie posiadają pełnej kontroli nad zarządzaniem, 12 Por. Ch. A. Rootes, The Europeanization of Environmentalism, w: R. Balme, D. Chabet (eds.), L action collectiva En Europe, Paris 2002, s S. Hix, The Political System of the European Union, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2005, s A. Stone -Sweet, W. Sandholtz, Integration,, supranational governance, and the institutionalisation of the EC. w: W. Sandholtz, A. Stone-Sweet (eds.), European Integration and Supranational Governance, Oxford 1998, ss. 5-7 i Janusz Ruszkowski

13 Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu a instytucje ponadnarodowe wykazują znaczną niezależność, która przekłada się na instytucjonalne oraz polityczne rezultaty. Paul Pierson wyjaśnia trajektorie ponadnarodowego zarządzania w trzech fazach: 1. w czasie T 0 wówczas rządy narodowe zgadzają się na delegowanie zbioru regulacji instytucjonalnych lub zbioru decyzji politycznych na jedną lub na wiele instytucji UE. 2. w czasie T 1 po wydelegowaniu kompetencji powstaje nowe środowisko analityczne, z nowymi preferencjami zarówno państw członkowskich, z nowymi kompetencjami i strategiami dla instytucji ponadnarodowych oraz z nowymi regułami podejmowania decyzji i z nowymi politycznymi kompetencjami na poziomie UE. 3. W czasie T 2 wybrana zostaje nowa polityka (polityki) lub zbiór regulacji instytucjonalnych na poziomie ponadnarodowym. Rozpoczyna się zarządzanie (kompetencjami, regulacjami, decyzjami itd.). Zarządzanie jest rezultatem zmian zachodzących w czasie od T 1 do T 2, ponieważ zmienia się strategiczne zachowanie nowo wzmocnionych instytucji ponadnarodowych. A ponadto decyzja powzięta przez kraje członkowskie w czasie T 2 jest bardzo różna od tej same decyzji, którą one podejmowałyby w czasie T Innymi słowy w pierwszej fazie kraje członkowskie zachowują kontrolę nad swoimi decyzjami. W drugiej fazie decyzje podejmowane przez rządy narodowe tworzą szczególną ścieżkę zależności oraz wpływają na zakres władzy instytucji ponadnarodowych. W końcu w fazie trzeciej zaczyna się zarządzanie, na które państwa nie mają już takiego wpływu jak w fazie pierwszej. Faktycznie rozpoczyna się zarządzanie ponadnarodowe. Inną propozycją zarządzania instrumentalnego jest zarządzanie poprzez sieć, czyli zarządzanie sieciowe (network governance 16 ). Zarządzanie poprzez sieć w UE faworyzuje faktycznie model definiowany jako liberalny korporacjonizm. Ten model zależy od aktywnej partycypacji grup interesu w podejmowaniu decyzji i od poszukiwania społecznej kohezji wykorzystując dialog i formalną selekcję. To zarządzanie jest także definiowane przez rodzaj centralizacji, która jest typowym neokorporacjonizmem z cechami pluralistycznymi takimi jak konkurencja, wielokrotna akcesja 15 S. Hix, The Political System, op. cit., s. 17. Simon Hix Powołuje się w tych przedziałach czasowych na ustalenia P. Piersona w tekście pt. The Path to European Integration: A Historical Institutionalsit Analysis, Comparative Political Studies, Vol. 29, No. 2, ss. 251 i następne. 16 M. Jachtenfuchs, B. Kohler-Koch, Einleitung: Regieren im dynamischen Mehrebenensystem, w: M. Jachtenfuchs, B. Kohler-Koch (eds.), Europäische Integration, Opladen 1996, s

14 Janusz Ruszkowski i lobbing (jednak przede wszystkim bardziej biurokratycznego niż politycznego typu). To prawda również, że korporacyjne zalety zmierzają do dominacji w takich obszarach polityki jaki rolnictwo, polityka społeczna, polityka regionalna, czy polityka ekologiczna. 17 Taka filarowość, która wzmacnia sieci polityczne, podnosi znaczenie głosowania kwalifikowaną większością głosów (QMV) i rosnącą siłę Parlamentu Europejskiego, w efekcie determinuje zwrot ku instytucjom sieci i co ważniejsze, tego typu instytucje stają się wówczas bardziej strukturalne i silniej powiązane wzajemnie, a mniej dostępne dla słabo zorganizowanych propozycji. Mimo tych pozytywnych oddziaływań, ale także mimo wynikających z nich ograniczeń, zjawisko eksternalizacji, czyli przenoszenia działań na zewnątrz, poza państwa, pozwala tworzyć ponadnarodowe struktury organizacyjne, a nawet kreować ich strukturalną tożsamość. Zarządzanie poprzez sieć jest zatem bardzo technicznym, ale zarazem praktycznym i dość rozległym podejściem wyjaśniającym funkcjonowanie systemu politycznego UE. Następnym typem zarządzania jest zarządzanie regulacyjne, lub poprzez regulacje (regulatory governance). W UE regulacje dotyczą wielu sfer, m.in. ekologii, telekomunikacji, zdrowia publicznego finansów, rynku pracy, praw mniejszości, konkurencji. Regulacja to instrument polityczny. Unia Europejska odczuwa dramatyczny wzrost regulacji na różnych poziomach i obszarach działania politycznego. Według Alasdaira Younga, program rynku wewnętrznego jest prawdopodobnie najdalej i najambitniej regulacyjnym projektem na świecie. 18 B. Kohler-Koch używa pojęcia transformation of governance. Jej argument był taki, że integracja tylko przesunęła dystrybucję kompetencji pomiędzy wieloma poziomami władzy, ale także pomiędzy sferą publiczną i sferą prywatną. 19 Charakter państwa, jego struktur instytucjonalnych i procesów politycznych jest transformowany jako część tego procesu. Z kolei Ph. C. Schmitter stosuje termin zarządzanie policentryczne (polycentric governance - PCG), które rozumie jako wytwarzanie powiązań pomiędzy wieloma aktorami, które delegują funkcjonalne zadania na wiele rozproszonych i stosunkowo niezależnych agencji. Te ostatnie nie są kontrolowane ani de jure ani de facto przez pojedynczą instytucję. 17 Ch. A. Rootes, op.cit., s D. Levi-Faur, Regulatory Governance, w: Europeanization. New Research Agendas, Edited by P. Graziano, M. P. Vink, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2007, s B. Kohler-Koch, Catching up with Change: The Transformation of Governance in the European Union, Journal of European Public Policy, 1996, No. 3 (3), s

15 Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu Odmiana governance zaproponowana przez Giandomenico Majone nazwana została zarządzaniem poprzez ekspertów (expert governance). 20 Takie podejście określa wpływ grup ekspertów (analityków, naukowców itd.) na władzę w UE przez pryzmat teorii wspólnot opartych na wiedzy (epistemic communities). UE posiłkuje się opracowaniami naukowymi, ekspertyzami, specjalistycznymi raportami, wykorzystuje wiedzę naukowców oraz doradców i dzięki temu rozwija się oraz doskonali. Widać to w różnego rodzaju komitetach w ramach UE. Deliberacja w komitologii ma nie tylko wartość ekspercką (epistemic value), dzięki której rośnie wiedza oraz baza informacyjna, ale ma także wartość transformacyjną, czyli służącą zmianom. 21 Krzysztof Szczerski stosuje termin zarządzanie wielopasmowe, o cechach horyzontalnych, które traktuje w sposób nieco węższy od zarządzania wielopoziomowego. Otóż poszczególne pasma są arenami zaangażowania aktorów prywatnych i publicznych z różnymi modelami i regułami działania politycznego. 22 J. Torfing, B. G. Peters, J. Pierre I E. Sorensen wprowadzili kategorię interactive governance, którą odnoszą do zarządzania interaktywnymi arenami (np. politycznymi), z które uznają różnego rodzaju sieci oraz partnerstwa (np. partnerstwa prywatno-publiczne). Tego typu zarządzanie jest kompleksowym procesem cechującym się dużym pluralizmem aktorów społecznych i politycznych, którzy wzajemnie na siebie oddziałują nawet gdy mają rozbieżne interesy. Cele takiego zarządzania będzie formułowanie, promowanie i osiąganie wspólnych celów za pomocą środków wymiany, wdrażania i mobilizowania idei, regulacji i zasobów. 23 Skoro Unia Europejska wykazuje skłonność do rozwiązań innowacyjnych oraz eksperymentalnych (bazując na analizach, ekspertyzach, agencjach wyspecjalizowanych itd.) to tym samym buduje podstawę do eksperymentalnego zarządzania tymi innowacyjnymi zasobami (experimentalist governance). O tym typie zarządzania piszą m. in. Charles F. Sabel oraz Jonathan Zeitlin. 24 Za innowację w zarządzaniu w ramach UE uznali oni nową architekturę operującą w cieniu tradycyjnej hierarchii publicznej (shadow of hierarchy). 20 C. Harlow, Citizen Access to Political Power in the European Union,,,EUI Working Papers, RSC, 1999, No. 99/2, 1992, s E. Oddvar Eriksen, J. E. Fossum, op. cit., s K. Szczerski, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej przypadek Polski, Natolin, Warszawa J.Torfing, B. G. Peter, J. Pierre, E.Sorensen, Interactive Governance. Advancing the Paradigm, Oxford University Press, 2012, ss. 2 i Ch. F. Sabel, J., Zeitlin, Experimentalist Governance in the European Union. Towards a New Architecture, Oxford University Press, 2012, s

16 Janusz Ruszkowski Kategoria governance przeniknęła z siatki pojęć studiów europejskich do stosunków międzynarodowych i znalazła tam swoją odmianę pod postacią przede wszystkim global governance. Ostatnie tendencje analityczne pokazują także pewien potencjał eksploracyjny i ładunek analityczny w pokrewnej kategorii glocal governance. Governance cechuje się więc innowacyjnym ujęciem politycznego procesu decyzyjnego, ale jednocześnie jest nową metodą rządzenia dyspersyjnego, różniącą się od starego, zhierarchizowanego modelu, w którym władze państwowe sprawują suwerenną kontrolę nad ludźmi i grupami tworzącymi społeczeństwo obywatelskie. Specyfika i typologia governance dowodzi, że mamy do czynienia zarówno z przesunięciem od formalnego government do bardziej zdeformalizowanego governance, jak i z dynamicznie rozwijającą się refleksją dotyczącą nie tylko samego zarządzania, ale także jego wielopoziomowego środowiska. 3. Metagovernance Najprościej można stwierdzić, że metagovernance to zarządzanie zarządzaniem. Choć koncepcja metagovernance pojawiła się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. to jednak również obecnie pomaga zrozumieć praktykę opartą o regulowane autoregulacje (regulated self-regulations) oraz pojawiające się sposoby korzystania z interaktywnych form zarządzania i ich relacji z innymi formami zarządzania. 25 Każde kierowanie, kontrolowanie i zarządzanie różnymi obszarami i formami zarządzania będzie metazarządzaniem. Tym samym metazarządzanie bazuje na próbach definiowania, kontroli oraz legitymizowania postparlamentarnych form zarządzania, a ponadto na monitorowaniu i egzekwowaniu odpowiedzialności wyspecjalizowanych systemów zarządzania. 26 Metagovernance to zatem: kontrola nad kontrolującymi, kontrola nad publicznym zarządzaniem, monitoring procesów politycznych i procesów decyzyjnych oraz koordynacja różnych przejawów governance (jego aktorów, aren, instrumentów itd.). Właśnie tzw. pozytywna koordynacja oraz wielosektorowa harmonizacja (prawa, polityk, norm itd.) są kluczowymi instrumentami metagovernance. Im silniejsza jest koordynacja i harmonizacja tym metagovernance jest skuteczniejsze. Metagovernance może więc sprzyjać metaprocesom typu tworzenie tożsamości, zwiększanie odpowiedzialności wszystkich aktorów takiego zarządzania, 25 J. Torfing, B. Peters, J. Pierre, E. Sorensen, Interactive Governance. Advancing the Paradigm, Oxford University Press, 2012, s Por. S. Piattoni, The Theory of Multi-level Governance. Conceptual, Empirical, and Normative Challenges, Oxford University Press 2010, s

17 Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu wzmacnianie aksjologii i systemu normatywnego (normatywnej integracji), czy też zwiększenie zasobu regulacyjnego. Właśnie analizowane powyżej zarządzanie regulacyjne (regulatory governance) jest bliskie istocie metagovernance, gdyż zarządzanie regulacyjne (oraz zarządzanie regulacjami) jest w praktyce zarządzaniem tym co ma sprzyjać zarządzaniu (regulacje). Metagovernance jako zarządzanie praktyką charakteryzuje się: a. produkcją i rozpowszechnianiem norm i idei hegemonicznych mówiących przede wszystkim o tym, jak rządzić i być rządzonym, b. politycznym, normatywnym i zależnym od kontekstu wyborem pomiędzy różnymi modelami rządzenia, c. strategicznym strukturyzowaniem i zarządzaniem partykularnymi formami instytucjonalnego zarządzania w celu ułatwienia zrównoważonych interakcji, obrony przez dysfunkcjonalnością i partykularnych celów politycznych. 27 Ponadto Bob Jessop uważa, że metagovernance posiada kilka funkcji, w tym: dostarczanie podstawowych regulacji dla governance i regulacyjnego porządku, zapewnienie kompatybilności lub koherencji różnorodnych mechanizmów i reżimów governance, przejmowanie politycznej odpowiedzialności w przypadku porażki governance. 28 Attila Agh uważa, że metagovernance w Unii Europejskiej tworzy centralna egzekutywa, która rządzi poprzez podział odpowiedzialności i władzy z innymi ponadnarodowymi i subnarodowymi aktorami. 29 Czyli w takim ujęciu centrum metagovernance w UE byłaby Komisja Europejska, która zarządza zarządzaniem oraz może kontrolować kontrolujących, i aby wykonywać tego typu metazadania posiada odpowiednie polityczne i przede wszystkim technokratyczne know-how. Centralizacja jest więc naturalnym środowiskiem dla metagovernance. Przykładem metagovernance w państwie federalnym są podejmowane przez rząd federalny próby regulowania zarządzania pomiędzy składowymi federacji i dążenie rządu federalnego do zarządzania interakcjami pomiędzy władzami subfederalnymi. Przenosząc ten przykład na wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej metagovernance wystąpi w sytuacji podejmowania prób regulowania wertykalnych interakcji międzypoziomowych oraz horyzontalnych interakcji na jednym poziomie MLG przez instytucje UE. Tego typu miękkie próby (soft metagovernance) były już 27 J. Torfing, B. Peters, J. Pierre, E. Sorensen, op. cit., s B. Jessop, Multi-level Governance and Multi-level Metagovernance w: I. Bache, M. Flinders (eds.) Multi-level Governance, Oxford University Press, 2004, s A. Agh, Europeanization and Democratization in ECE countries: Towards the multilevel and multiactor governance,,, NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2010, Vol. 3, No. 1, s

18 Janusz Ruszkowski podejmowane przez Komisję Europejską oraz Komitet Regionów za pomocą Białych Ksiąg lub opinii dotyczących wielopoziomowego zarządzania. 30 Zarządzanie strukturami i aktorami powołanymi do tego, aby odciążyły daną instytucję (mocodawcę) w zarządzaniu specyficznym (specjalistycznym) obszarem ma przynieść określone cele partykularne dla mocodawcy i będzie typem metagovernance. Także kierowanie sieciami zarządzania (governance networks), w tym sieciami wielopoziomowymi (Multi-level Network MLN) zbudowanymi z licznych węzłów (nodes) i powiązań (links) jest przykładem metagovernance. Ponadto wyróżnić można dwa kolejne typy metagovernance: 1. metazarządzanie bezpośrednie (hands-on metagovernance), które jest wykonywane od wewnątrz, czyli blisko interakcji pomiędzy zarządzającymi (metagovernors) a indywidualnymi interesariuszami, 2. metazarządzanie z dystansu (hands-off metagovernance), które jest prowadzone z zewnątrz danej sieci, czy też partnerstwa. Uważa się, że metagovernance jest skuteczne wówczas, gdy miesza się oba wyżej wymienione rodzaje hands-off i hands-on. 31 To może być cecha specyficzna takiego metazarządzania. Metagovernance jest narzędziem dla ułatwiania interakcji i wymiany zasobów w sytuacji wystąpienia rozbieżnych interesów lub nawet konfliktów politycznych, gdyż metagovernance redukuje ryzyko konfliktów. W praktyce metazarządzanie może być także strategią władzy. Metazarządzanie nie jest rozproszone, o wiele bardziej jest zarządzaniem całym zasobem MLG, więc jest metazarządzaniem wielopoziomowym zarządzaniem (Metagovernance of the Multi-level Governance). 30 Por. następujące dokumenty: White Paper: European Governance, COM (2001) 428, lipiec 2001, Biała Księga Komitetu Regionów Działania Następcze, luty 2012, Biała Księga Komitetu Regionów sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów, , 2009/C 211/5, Opinia Komitetu Regionów Tworzenie europejskiej kultury wielopoziomowego sprawowania rządów. 31 J. Torfing, B. Peters, J. Pierre, E. Sorensen, Interactive Governance. Advancing the Paradigm, Oxford University Press, 2012, s

19 Janusz Ruszkowski Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej Wprowadzenie Po elementarnej analizie terminu zarządzanie (governance), która wprowadza nie tylko do całego opracowania monograficznego, ale przede wszystkim do rdzenia wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej (Multi-level Governance - MLG) 1, należy podjąć próbę określenia miejsca MLG w studiach europejskich oraz zdefiniowania tego terminu i jego struktury wewnętrznej. Wśród badaczy istnieje obecnie konsensus, według którego żadna z wielkich teorii generalnych, czyli tzw. teorii drugiego rzędu (second order theories) nie jest 1 Innym mniej znanym modelem pokrewnym jest system wielowarstwowego zarządzania w UE (Multi-tiered system of governance) utworzony na bazie bardzo zaawansowanego konstytucjonalizmu prawa J. A. Caporaso, Across the Great Divide: Integrating Comparative and International Politics, EUI Working Papers, RSC, 1997, No. 97/58, s. 13. Z kolei J. G. Ruggie uważa że system polityczny UE jest systemem o wielu perspektywach (multi-perspectival polity), zatem jest dynamiczny, wciąż rozwijający się i oczywiście przez to do końca nieodgadniony. J.G. Ruggie, Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations, International Organization,1993, No. 47 (1), s

20 Janusz Ruszkowski w stanie wyjaśnić całego badanego zagadnienia, ani tym bardziej jednego specyficznego elementu w procesie integracyjnym (w pierwszym przypadku teoria generalna jest nazbyt ograniczona do swoich założeń, a w drugim przypadku z kolei zbyt rozległa, aby przynieść pożądane rezultaty. Wydaje się zatem, że nadszedł czas na postawienie kolejnego kroku w teoretycznych poszukiwaniach czynionych przez badaczy w studiach europejskich. Otóż coraz bardziej odczuwalna jest potrzeba poszukiwania nie tyle nowych teorii generalnych, ale przede wszystkim specjalistycznych podejść teoretycznych, wręcz segmentowych, które pomogą wyjaśniać pojedyncze procesy, działania lub systemy identyfikowane w ramach UE. Oczywiście teorie specjalistyczne mogą czerpać rozwiązania z teorii generalnych (drugiego rzędu). Zatem second order theories wytyczają szlaki, podsuwają odpowiedzi, nieraz tylko podpowiadają, stanowiąc fundament do dalszych poszukiwań. Z tego względu coraz bardziej potrzebujemy takich teoretycznych podejść specjalistycznych (segmentowych), które dadzą się sprawdzać w sposób empiryczny, a w znanej już klasyfikacji możemy je określić jako teorie pierwszego rzędu (first order theories). 2 Otóż teorie pierwszego rzędu zajmują się wybranym obszarem zjawisk lub procesów, a więc nie pretendują do wyjaśniania całokształtu integracji europejskiej 3. Neil Nugent określa teorie, które dedykowane są wyjaśnianiu procesów np. tylko w UE jako middle range theories (teorie średniego zasięgu). 4 Taką teorią specjalistyczną, może być wielopoziomowe zarządzanie (Multi-level Governance - MLG), ze swoją metodologią oraz podejściem wywodzonym z neofunkcjonalizmu czy federalizmu. Prezentując koncepcję MLG jako teorię L. Hooghe i G. Marks pisali: Każda teoria bazuje na zestawie założeń intelektualnych dróg na skróty które redukują złożoność i kierują uwagę na sprawczo silne czynniki. 5 Philippe C. Schmitter (współtwórca neofunkcjonalizmu oraz inicjator neo-neofunkcjonalizmu) podniósł w 2004 r. koncepcję Multi-level Governance do rangi nowej teorii integracji europejskiej 6, co oznacza, że dostrzega on potrzebę ujęć 2 Teorie drugiego rzędu (second order theories) są raczej zbiorami (zasobnikami) wielu innych podejść teoretycznych. 3 Por. D. A. Lake, Theory is dead, long live theory: The end of the Great Debates and the rise of eclecticism in International Relations,,,European Journal of International Relations, 2013, Vol. 19(3), ss Zob. Szerzej: N. Nugent, The Government and Politics of the EU, Durham Ibidem, s Ten sam autor podobny zabieg zastosował wobec polycentric governance (PLG). Por.: Ph. C. Schmitter, Neo-Neofunctionalism, w: A. Wiener, T. Diez, European Integration Theory, Oxford University Press, New-York, 2005, s

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 11 (1) 008 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Sylwia Luc Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Streszczenie Zasada pomocniczości (nazywana również zasadą subsydiarności) jest jedną z podstawowych reguł prowadzenia polityki

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Monika Gładoch Jarosław Kulbat Michał Kuszyk Maciej Olejnik Jacek

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy poradnik pod redakcją Stanisława Mazura i Agnieszki Pacut Publikacja współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Dominiak prof. zw. dr Tadeusz Obrębski

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Dominiak prof. zw. dr Tadeusz Obrębski Recenzent: prof. dr hab. Piotr Dominiak prof. zw. dr Tadeusz Obrębski Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Programowa Konferencji: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bartosz Ledzion Karol Olejniczak Wojciech Pander Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CASE-Doradcy Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych Raport z badań 2 Autorzy: Miłosława Fijałkowska Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i

Bardziej szczegółowo

LOKALNE GOUVERNANCE JAKO PRZEJAW DEHIERARCHIZACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH ORAZ NOWA FORMA DIALOGU SPOŁECZNEGO

LOKALNE GOUVERNANCE JAKO PRZEJAW DEHIERARCHIZACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH ORAZ NOWA FORMA DIALOGU SPOŁECZNEGO XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Grupa tematyczna nr 10 Społeczeństwo obywatelskie. Ile idei ile praktyki? część I Artur Kościański, UMCS; Wojciech Misztal, PAN Referat: Lokalne governance jako przejaw

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji Zasada proporcjonalności Przełom w ocenie regulacji Recenzent prof. dr hab. Ryszard Wierzba Zasada proporcjonalności Przełom w ocenie regulacji Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Włodzimierz Szpringer

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo

Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego

Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego 01 Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego Raport analityczny vol. 1, nr 2 pod redakcją Tomasza Skicy 1 Recenzent: prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie wydawnicze:

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo