STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest o metodę planowania strategicznego, które będąc procesem twórczym i otwartym, dostarcza zarówno nowatorskich narzędzi zarządzania jak i umożliwia zaangażowanie się w jego realizację przedstawicieli społeczeństwa lokalnego oraz Rady i Zarządu Miasta Oświęcim. Identyfikując najważniejsze zjawiska funkcjonujące w kontekście społeczno-gospodarczym, pozwala na przedstawienie strategii, celów i zadań, których realizacja będzie służyć poprawie klimatu gospodarczego i konkurencyjnej pozycji miasta, a poprzez przedstawienie systematycznej metody zarządzania zmianami, umożliwia planowy i zrównoważony sposób wdrażania. UWAGI WSTĘPNE: STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO A STRATEGIA PROMOCJI Strategia rozwoju gospodarczego zakłada cele, jakie mają być osiągnięte w przyszłości oraz sposoby osiągnięcia tych celów. Powstaje więc scenariusz, dzięki któremu władze samorządowe mogą przeprowadzić transformację sytuacji obecnej na pożądaną. Strategia powstaje w wyniku planowania strategicznego, które pozwala sformułować: na płaszczyźnie strategii: cele a płaszczyźnie taktyki: metody osiągania celów na płaszczyźnie operacyjnej: wdrażanie, monitoring i ewaluację Planowanie strategiczne jest procesem ciągłym o trzech cechach charakterystycznych: pozwala na sformułowanie wspólnie akceptowanych celów i skutecznie przeprowadzić działania wykonawcze; pozwala na usystematyzowanie i selekcję celów i zadań poprzez określenie stopnia wykonalności; pozwala na skupienie się na przedsięwzięciach możliwych do wykonania poprzez realistyczną ocenę potencjału, szans i zagrożeń. Strategia rozwoju gospodarczego pomaga władzom samorządowym w: jasnym i precyzyjnym sformułowaniu celów i kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, skoordynowaniu i uporządkowaniu działań, optymalnym wykorzystaniu potencjału, skutecznym zarządzaniu budżetem, zwiększeniu możliwości zdobywania środków zewnętrznych. Strategia promocji: stanowi jedno z narzędzi strategii rozwoju umożliwiające wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta: 1

2 a.na zewnątrz, co w wymiarze konkretnym ma na celu spowodowanie napływu kapitału i inwestycji; b.do wewnątrz, co ma na celu integrację społeczności lokalnej i aktywne jej włączenie w realizację strategii rozwoju miasta. Promocja stanowi więc czynnik wspierający politykę władz samorządowych prowadzoną tak względem otoczenia gminy jak i wobec społeczności lokalnej. I. Działalność promocyjna w ujęciu strategicznym będzie oparta o: długookresową wizję rozwoju gospodarczego uwzględniającą uwarunkowania systemu społeczno-gospodarczego w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej; systematyczne i zgodne z przyjętymi przez miasto Oświęcim planami wieloletnimi i strategią rozwoju gospodarczego, wprowadzanie działań wdrożeniowych; twórczy proces wyboru nowych jakościowo celów promocji; aktywne dostosowywanie się struktur organizacyjnych urzędu miasta Oświęcimia i społeczności do zmieniających się uwarunkowań. II. Wśród możliwych sposobów reagowania na zmiany w otoczeniu istnieją zasadniczo trzy typy zachowań: - strategia izolacji, umożliwiająca zachowanie status quo, ale w dłuższej perspektywie grożąca zastojem i utratą kontaktu z otoczeniem, strategia nadążania za zmianami, powodująca, że będąc wrażliwym na skutki zaniechania działań, podejmuje się czynności operacyjne mogące złagodzić nieprzyjazne dla nas efekty działań innych podmiotów, strategia antycypacji, czyli przewidywania zmian w otoczeniu, dzięki której możemy podjąć działania wyprzedzające nadchodzące zmiany i poprzez wcześniejsze przygotowanie odpowiednich mechanizmów i programów wdrożeniowych, osiągnięta zastanie korzystna dla nas wizja rozwoju. W proponowanych dla miasta Oświęcimia zadaniach promocyjnych wykorzystane zostały metody odnoszące się do strategii antycypacji. III. Prace właściwe nad strategią promocji, zostały poprzedzone rekonesansem i wstępnym rozpoznaniem zasobów miasta, jego struktur organizacyjnych oraz istniejących planów strategicznych i wieloletnich miasta. Założenia niniejszego opracowania bazują na danych zawartych w następujących dokumentach: Strategia Rozwoju Miasta Oświęcimia na lata Strategia Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej na lata Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Raport Promocja Miasta Oświęcimia ( FPGRK) Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2001 Uchwała Rady Miasta w sprawie: programu rozwoju i pomocy dla MSP w Oświęcimiu Strategia rozwoju turystyki dla miasta Oświęcim,

3 METODA WYKONANIA OPRACOWANIA ETAP I: Analiza stanu aktualnego 1.Zebranie i systematyzacja danych 2.Analiza dokumentów strategicznych Miasta Oświęcimia, Ziemi Oświęcimskiej, Regionu Małopolski, Strategicznego Programu Rządowego, Strategii Turystyki 3.Analiza Zarządzania Promocją Miasta Oświęcimia (FPGRK) 4.Analiza założeń do programu: Promocja Miasta Oświęcim na lata (UMO) ETAP II: Zagregowanie danych 1.Określenie obszarów i kontekstów planowania 2.Określenie profili wizerunku miasta (wyróżniki konkurencyjności) 3.Identyfikacja kluczowych obszarów 4.Sformułowanie wyzwań przyszłości 5.Analiza SWOT pod kątem zdolności konkurencyjnej i uwarunkowań rozwoju ETAP III: Opracowanie projektu strategii promocji 1. Określenie wizerunku miasta na poziomie misji 2. Określenie elementów wizerunku cele nadrzędne 3. Sformułowanie programów operacyjnych 3

4 CZĘŚĆ II Diagnoza promocji miasta Oświęcimia synteza Przyjęta przez Radę Miasta Strategia Rozwoju precyzuje tak nadrzędny cel strategiczny, jak i obszary kluczowe oraz odnoszące się do nich poszczególne cele strategiczne z przypisanymi im konkretnymi zadaniami. W niniejszym opracowaniu wyodrębnione obszary kluczowe posadowione są w warstwach tworzących zhierarchizowane całościowe tło rozwoju miasta: kontekst rozwoju Ziemi Oświęcimskiej kontekst rozwoju Województwa Małopolskiego kontekst rozwoju Małopolski jako regionu europejskiego kontekst rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej kontekst trendów globalizacji Strategia promocji agreguje powyższe dane, a uzyskany syntetyczny materiał systematyzuje w formie profili a więc poszczególnych elementów składających się na wielostronny wizerunek miasta. WYBRANE PROFILE WIZERUNKU OŚWIĘCIMIA Profil mieszkańców średniej wielkości miasto europejskie ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, dbających o wysoki poziom życia i zapewnienie warunków sprzyjających rozwijaniu działalności w sferze gospodarki, kultury i sportu. Profil gospodarczy miasto zdywersyfikowanej gospodarki, różnorodnego przemysłu z głównymi branżami - chemiczną, mechaniczną, materiałów budowlanych oraz usług, w tym turystycznych. Ośrodek szybko rosnącego sektora małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności. Miasto tworzące warunki dla inwestycji i nowych przedsięwzięć. Profil kulturowy miasto o ponad 800-letniej tradycji, historyczna siedziba Księstwa Oświęcimskiego. Wśród najważniejszych zabytków zamek książęcy z wieżą gotycką z XIII w, kościoły: pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny z XIV w, Księży Salezjanów, Kaplica Św. Jacka, Klasztor Sióstr Serafitek, Rynek Główny wraz z secesyjnymi kamienicami z XVIII i XIX w, stary ratusz z XIX w oraz muzeum KL. Auschwitz Birkenau. Miasto aktywnych instytucji kultury realizujących przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Profil kulturowy kształtują dobrze funkcjonujące media lokalne. Profil oświatowy prężny ośrodek edukacyjny, w którym obok szkół o charakterze ogólnym i specjalistycznym, powstają filie wyższych uczelni oraz unikalne, nie tylko na skalę polską, Międzynarodowe Centrum Edukacyjne i Seminaryjne oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna. Profil krajobrazowy miasto leżące w Kotlinie Oświęcimskiej, u ujścia rzeki Soły do Wisły, w otoczeniu lasów łęgowych. W planach zagospodarowania przestrzennego tereny przylegające do tych rzek i potoków (Klucznikowski, Młynówka, Paździory) oraz tereny wokół zespołu akwenów Kruki mają być zagospodarowane z poszanowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 4

5 Miasto - dwukrotny zdobywca tytułu Gmina przyjazna środowisku. Profil turystyczny miasto stanowiące kluczowy ośrodek turystyczny terenów Zachodniej Małopolski oferujący bogatą ofertę turystyki kwalifikowanej przeznaczoną dla odbiorców o zróżnicowanych możliwościach finansowych. Profil sportowy jeden z czołowych ośrodków w Polsce, miejsce organizacji wielu zawodów o randze krajowej i międzynarodowej. Siedziba klubów i stowarzyszeń sportowych oraz cieszącej się coraz większą renomą Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Miasto z licznymi osiągnięciami sportowymi np. Klub Dwory Unia SSA - mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie, para olimpijska w łyżwiarstwie figurowym, mistrzowskie tytuły pływaków. Profil rekreacyjny miejsce zapewniające mieszkańcom oraz przybyszom możliwość wypoczynku w przyjaznym i czystym otoczeniu. Miasto dysponujące unikalną w skali polskiej infrastrukturą dla sportu zawodowego i amatorskiego, prowadzące zagospodarowywanie terenów na potrzeby rekreacji, a poprzez inwestowanie w rozwój ścieżek rowerowych popularyzujące ekologiczny sposób życia. Oświęcim początku XXI wieku to: europejskie centrum dialogu ważny ośrodek miejski Małopolski stolica dynamicznie rozwijającego się powiatu odkrywana na nowo siedziba książąt oświęcimskich miejsce skrzyżowania się kultur i doświadczeń historycznych siedziba ważnych instytucji i prężnych środowisk kulturotwórczych miasto ludzi kreatywnych, pracowitych, przyjaznych i otwartych na współpracę ośrodek dynamicznego przemysłu i rozbudowanego sektora prywatnego ważne centrum komunikacyjne szlaków drogowych i kolejowych centrum kotliny o unikalnych walorach krajobrazowych miasto nauki i edukacji, siedziba wielu szkół i uczelni ośrodek sportu o znaczeniu międzynarodowym centrum wypoczynku i rekreacji Powiat oświęcimski położony w zachodniej części Województwa Małopolskiego, jest jednym z najbardziej zurbanizowanych i zaludnionych rejonów województwa. Głównymi ośrodkami powiatu są Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator, stanowiące swoiste mini centra rozwoju lokalnego uwarunkowanego zarówno tradycją historyczną, jak i potencjałem gospodarczym. Oświęcim stolica powiatu, miasto o niezwykłej wyraźności historycznej i zapomnianych korzeniach kulturowych, o potencjale rozwoju opartym zarówno na atrybutach kulturowych, przyrodniczych, gospodarczych jak i pracowitości i aktywności jego mieszkańców. 5

6 Tworząc strategię promocji w perspektywie wieloletniej, niezwykle istotnym jest sprostanie zarówno potrzebom i nadziejom społeczeństwa lokalnego, jak i wyzwaniom związanym z transformacją państwa i procesem integracji z UE. Wśród najważniejszych wyzwań przyszłości wyróżnić należy: 1.cywilizacyjne, gdzie główny nacisk położony powinien zostać na kwestie związane z tożsamością miejsca i zrównoważeniem szans. Nośnikiem tych wyzwań są w szczególnym stopniu zadania w zakresie kultury, nauki i ekologii. 2.polityczne, związane z integracją z UE oraz wynikającą z niej koniecznością rozwijania współpracy międzynarodowej oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Koszty restrukturyzacji gospodarki oraz dostosowania się do norm prawa europejskiego, mogą być pokrywane ze źródeł przedakcesyjnych a w perspektywie kilku lat ze środków strukturalnych. 3.gospodarcze, kładące nacisk na trwałe, strukturalne zmiany na rynku pracy oraz wprowadzanie przyjaznego środowisku przemysłu wytwórczego (np. wysokie technologie), rozwój usług i dywersyfikację branży sektora turystycznego i rekreacyjnego 4.społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności integracji wewnętrznej społeczeństwa oraz w relacjach zewnętrznych promocją wizerunku miasta jako otwartego, gościnnego i przyjaznego. W perspektywie niekorzystnych tendencji demograficznych, niezwykle istotne staje się promowanie aktywności zawodowej, w tym mieszkańców w wieku emerytalnym. Proponowana strategia promocji powinna być zatem sumą wielu pozytywnych i pożądanych wyzwań przyszłości oraz wizerunków miasta: miejsca spotkań i współpracy kultury i nauki sportu i rekreacji zróżnicowanej i zrównoważonej gospodarki przyjaznego środowisku, wysokiej jakości życia sympatycznych mieszkańców miejsca gościnnego i przyjaznego 6

7 CZĘŚĆ III Analiza strategiczna Prowadzona analiza uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych, w tym zawarta w posiadanych przez miasto dokumentach SWOT, pozwala na identyfikację następujących najistotniejszych zagrożeń i szans oraz mocnych i słabych stron mających zasadnicze znaczenie dla proponowanej strategii promocji. Mocne strony: międzynarodowy charakter miasta istniejące międzynarodowe instytucje kultury dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta dobrze rozwinięte szkolnictwo, w tym artystyczne i sportowe istniejące filie wyższych uczelni międzynarodowe sukcesy sportowe duża liczba organizacji i stowarzyszeń zdobywca tytułów: Miasto Orędownik Pokoju, Gmina przyjazna środowisku, Mądra Gmina oraz Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności rozwijający się ruch pielgrzymkowy wzrastający ruch turystyczny dobrze rozwinięte media publiczne istniejąca infrastruktura rekreacyjno - sportowa dobrze rozwinięte firmy i przedsiębiorstwa uporządkowany urbanistycznie rozwój miasta (ład przestrzenny) dostępność komunikacyjna Słabe strony: nadmierne kojarzenie wizerunku miasta z KL Auschwitz - Birkenau duży nacisk środowisk międzynarodowych na sprawy związane z rozwojem miasta słaby lobbying krajowy i zagraniczny brak markowego produktu festiwalowego związanego z dziedzictwem kulturowym brak infrastruktury recepcyjnej, w tym na terenie Starego Miasta brak wystarczających środków na przywrócenie zabytkowej substancji miasta niewystarczająca infrastruktura turystyczna i rekreacyjna słabo rozwinięty sektor usług turystycznych rosnące bezrobocie, szczególnie wśród młodych mieszkańców brak wystarczającej ilości kadry do obsługi zadań promocyjnych brak odpowiednio wyszkolonej kadry specjalizującej się w pozyskiwaniu środków krajowych i międzynarodowych, w tym pomocowych 7

8 Szanse: możliwość rozwoju miasta jako centrum kongresowego możliwość kreowania miasta jako centrum akademickiego Małopolski Zachodniej na bazie Wyższej Szkoły Humanistycznej i innych współpracujących uczelni, w tym o profilu turystycznym i sportowym stworzenie nowego produktu markowego - festiwalu o charakterze wielokulturowym, odpowiadającego nowemu wizerunkowi miasta możliwość nawiązania współpracy kulturalnej z ośrodkami mniejszości narodowych w Polsce i zagranicą powołanie instytucji rozwoju gospodarczego Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej pozyskanie inwestorów w sferze gospodarczej i branży turystycznej rozwój infrastruktury recepcyjnej, a w szczególności bazy hotelowej, campingowej i obiektów gastronomicznych możliwość korzystania z istniejących funduszy strukturalnych i programów rządowych możliwość kontynuacji realizacji zadań Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego rozwój istniejących kontaktów międzynarodowych na poziomie indywidualnych partnerów, instytucji i miasta rozwijanie współpracy miasta z krajowymi i zagranicznymi środowiskami gospodarczymi, artystycznymi i sportowymi rozwój turystyki kulturowej, rekreacyjnej i kongresowej, w tym w oparciu o branżę turystyczną Zagrożenia: niewystarczające wsparcie finansowe ze strony rządu RP w ramach istniejącego programu brak wspólnego programu i polityki Władz Miasta i Państwowego Muzeum KL Auschwitz - Birkenau w zakresie kreowania wizerunku miasta i przekazywania informacji kształtowanie negatywnego wizerunku miasta przez media krajowe i międzynarodowe na podstawie pojedynczych jednostkowych incydentów brak wystarczających środków w budżecie miasta na promocję odrzucenie programu festiwalowego jako produktu markowego nowej tożsamości miasta brak inwestorów w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Przeprowadzona analiza wyraźnie wskazuje na duże możliwości rozwoju gospodarczego, wykreowania i promocji nowego wizerunku Oświęcimia. Zasadniczymi warunkami są: osiągnięcie konsensusu między Władzami Miasta i dyrekcją Państwowego Muzeum KL Auschwitz Birkenau w sprawach związanych z polityką informacyjną, dobra i efektywna współpraca z Rządem, konsekwentne i zgodne z proponowaną strategią promocji i innymi przyjętymi przez Radę Miasta dokumentami strategicznymi, wprowadzanie zmian w polityce Miasta. W wyniku przeprowadzonych prac i konsultacji uzgodnione zostały następujące priorytety strategii promocji: 1.promocja gospodarcza 8

9 2.promocja turystyczna 3.promocja kultury 4.promocja nauki 5.promocja sportu 6.dostosowanie struktur organizacyjnych Urzędu Miasta do właściwego wdrażania strategii promocji Na podstawie ustalonych priorytetów zostały opracowane: cele strategiczne programy operacyjne zadania, które są konkretnymi działaniami i sposobami realizacji programów operacyjnych przez Urząd Miasta Oświęcimia Zadania, o których mowa powyżej zaprezentowane zostaną w następującym układzie: Nazwa zadania Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni Źródła finansowania Planowane efekty 9

10 CZĘŚĆ IV Kierunki i produkty promocji Głównym celem proponowanej strategii promocji jest wspieranie celów strategicznych Miasta przyjętych w dokumencie: Strategia Rozwoju Miasta Oświęcimia na lata MISJA: Wypromowanie wizerunku Oświęcimia jako: miejsca godnego życia mieszkańców, otwartego i przyjaznego dla wszystkich, miejsca spotkań kultur i porozumienia ludzi. OŚWIĘCIM - MIASTO POKOJU Strategia promocji Oświęcimia zgodna jest z linią rozwoju miast i czekających je wyzwań w momencie integracji z Unią Europejską. Kierunki promocji określają następujące cele: Cele nadrzędne: I.Promowanie rozwoju gospodarczego hasło MIASTO SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI II.Promowanie rozwoju turystyki hasło: MIASTO TURYSTOM III.Promowanie rozwoju kultury hasło: MIASTO KULTUR I TRADYCJI IV.Promowanie rozwoju nauki hasło: KADRY DLA PRZYSZŁOŚCI V.Reorganizacja zarządzania promocją przez Urząd Miasta Oświęcimia CEL I - Promowanie rozwoju gospodarczego: MIASTO SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI realizowany będzie za pomocą następujących programów operacyjnych: 1.Program Inwestor 2.Program Dla MSP 3.Program Targi 4.Program Informacja dla biznesu I.1. Program Inwestor Proponowany program ma swój wyraz w podejmowanych działaniach świadczących o proinwestycyjnej polityce miasta, dążeniach do zróżnicowania bazy gospodarczej i wykreowania miasta jako centrum gospodarczego Małopolski Zachodniej. W celu właściwej promocji w tym zakresie wdrożone powinny zostać następujące zadania: 1.Powołanie Zespołu Obsługi Inwestora gwarantującego zindywidualizowaną i pełną obsługę potencjalnym inwestorom i deweloperom w oparciu o jasne i przejrzyste procedury i zasady. Zespół ma za zadanie pilotowanie potencjalnego inwestora tzw. szybką ścieżką poprzez: informowanie o wszelkich formalnościach, które muszą być dokonane w celu realizacji inwestycji służenie pomocą i radą na każdym etapie przygotowywania i realizacji inwestycji Działania zespołu oprócz faktycznego przyspieszenia realizacji poszczególnych etapów projektu, mają na celu podtrzymanie wizerunku miasta jako ośrodka dbającego o inwestorów, a tym 10

11 samym o rozwój gospodarczy. Partnerzy: koordynator z ramienia Zarządu Miasta, środowiska gospodarcze Finansowanie: budżet gminy, środki pozabudżetowe Efekty: opracowane procedury i zasady obsługi inwestora, stworzenie aktualnej oferty gospodarczej miasta i wykazu terenów przeznaczonych do zainwestowania, stworzenie bazy danych o strukturze i zawodowym przygotowaniu mieszkańców oraz możliwościach pozyskania kadry zawodowej, strukturze bezrobocia, strukturze zaludnienia miasta i mapach inwestycyjnych obejmujących całościowo sferę gospodarki. 2.Stworzenie spójnego pakietu ofert inwestycyjnych miasta w preferowanych dziedzinach działalności gospodarczej w zakresie: turystyki, sportu i wypoczynku gospodarki handlu i usług Etapy realizacyjne: a)wyznaczenie segmentów odbiorcy oferty b)sprofilowanie ofert pod kątem konkretnego segmentu odbiorcy c)wykorzystanie w promocji inwestycyjnej hasła: Mamy pół miliona turystów rocznie d)wykorzystanie inicjatywy stworzenia Parku Technologicznego jako argumentu kreującego wizerunek miasta Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Partnerzy: przedsiębiorcy, władze powiatu i gminy, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: budżet miasta Efekty: pozyskiwanie inwestorów strategicznych oraz dodatkowych środków inwestycyjnych 3.Dystrybucja oferty gospodarczej a) zdefiniowanie nośników oferty: internet, publikacje, wideo, CD, targi, b)określenie kanałów dystrybucji oferty w zależności od: segmentu odbiorcy lokalizacji odbiorcy: region, kraj, zagranica c)prezentacja oferty na międzynarodowych targach d)prezentacja oferty w ramach imprez promocyjnych inicjowanych przez samorząd województwa w zaprzyjaźnionych regionach europejskich Partnerzy: polskie placówki dyplomatyczne zagranicą, BRH, PAIZ, Ministerstwo Gospodarki, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, zaprzyjaźnione regiony Małopolski Finansowanie: budżet miasta Efekty: wejście na rynek ofert inwestycyjnych, zwiększone możliwości pozyskania partnerów gospodarczych I.2 Program Dla MŚP Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, o których mowa w dokumentach strategicznych miasta, winny być realizowane przy ścisłej współpracy z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej oraz lokalnego samorządu gospodarczego. Program rozwoju sektora MSP przewiduje następujące zadania promocyjne: 1.Popularyzacja przedsiębiorczości a)wyznaczenie grup docelowych: młodzież, bezrobotni, lokalne firmy 11

12 b)zdefiniowanie form popularyzacji w zależności od grupy docelowej c)wdrożenie działań edukacyjnych Partnerzy: Izba Gospodarcza, szkoły średnie, władze powiatu, przedstawiciele funduszu MICRO i innych fundacji wspierających rozwój przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy Finansowanie: środki pomocowe, środki Powiatowego Urzędu Pracy Efekty: pozyskanie wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia firm 2. Promocja firm lokalnych a)opracowanie pakietu ofert firm lokalnych b)określenie segmentów odbiorcy oferty c)sprofilowanie ofert pod kątem segmentu odbiorcy d)zdefiniowanie nośników oferty ze szczególnym uwzględnieniem internetu e)określenie kanałów dystrybucji oferty w zależności od: segmentu odbiorcy lokalizacji odbiorcy Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, lokalny samorząd gospodarczy, Finansowanie: środki pomocowe, fundusze środowisk gospodarczych Efekty: stworzenie bazy danych najlepszych firm lokalnych i ich ofert 3. Rozwój eksportu a)zdefiniowanie kierunków rozwoju eksportu firm lokalnych b)działania na rzecz nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, głównie poprzez rozwój współpracy gospodarczej z partnerami z zaprzyjaźnionych z Małopolską regionów Unii Europejskiej c)powołanie przy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej komórki pierwszego kontaktu ułatwiającej kontakty z partnerami zagranicznymi d)udział w wybranych imprezach targowych, głównie branżowych e)prezentacja w ramach narodowych imprez targowych dotowanych przez Departament Promocji Ministerstwa Gospodarki f)opracowanie kalendarium imprez gospodarczych i turystycznych w Polsce i Europie informacja dla biznesu Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Ministerstwo Gospodarki, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, lokalny samorząd gospodarczy Finansowanie: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, inne źródła Efekty: promocja firm lokalnych oraz wzrost eksportu 4. Wspieranie sektora MŚP Opracowanie oferty: firmy poszukują i jej dystrybucja łącznie z ofertą promocyjną firm oraz ofertą gospodarczą miasta. Dystrybucja oferty głównie poprzez internet do instytucji informacyjnych i pośredniczących Partnerzy: przedsiębiorcy prywatni, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Efekty: promocja firm lokalnych, nawiązanie kontaktów z partnerami gospodarczymi 12

13 5. Strona internetowa Umieszczenie pakietu ofert firm lokalnych na stronie internetowej miasta ( bezpośrednio lub poprzez link) Partnerzy: organizacje samorządu gospodarczego, przedsiębiorcy prywatni Finansowanie: fundusze środowisk gospodarczych Efekty: promocja lokalnej przedsiębiorczości 6. Laur dla przedsiębiorcy a) Opracowanie zasad przyznawania wyróżnień oraz powołanie kapituły oceniającej kandydatów w dziedzinach: -najlepszy przedsiębiorca -najlepszy eksporter -najlepsza firma b) opracowanie pamiątkowej statuetki oraz logo Partnerzy: organizacje samorządu gospodarczego, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: budżet miasta, fundusze lokalnych środowisk gospodarczych Efekty: promocja wyróżniających się firm, promocja jakości i efektywności 7. Promowanie rozwoju usług a)stymulowanie MŚP głównie w sferze obsługi ruchu turystycznego pensjonaty i mała gastronomia b)wspieranie przedsięwzięć związanych z przystosowaniem się firm do profilu obsługi ruchu turystycznego Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, organizacje samorządu gospodarczego, przedsiębiorcy prywatni, przedstawiciele Muzeum KL Auchwitz-Birkenau Finansowanie: środki pomocowe, środki prywatne Efekty: poprawa bazy recepcyjnej, wzrost liczby miejsc pracy 8. Produkt markowy a) Wykreowanie specyficznego produktu markowego: renomowanego produktu wytwarzanego lokalnie, poprzez który miasto jest pozytywnie konotowane przez odbiorcę zewnętrznego. b) Ogłoszenie konkursu na symbol - pamiątkę miasta (np.; bałwan solny ) - przekazywanie praw do wykorzystywania symbolu w produkcji pamiątek firmom spełniającym kryteria wysokiej jakości wyrobów Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, organizacje samorządu gospodarczego, przedsiębiorstwa prywatne Finansowanie: budżet miasta, powiatu, środki prywatne Efekty: stworzenie produktu markowego w dziedzinie gospodarczej, stymulacja rozwoju gospodarczego w preferowanej dziedzinie I.3 Program Targi Program ma na celu wykreowanie targów lokalnych w celu pobudzenia małego biznesu głównie w sferze drobnej wytwórczości, handlu i usług. Działania te winny korelować koncepcją organizacji imprez turystycznych, głównie w ramach kreowania całorocznej turystyki rekreacyjno-weekendowej. Taka forma lokalnych imprez jest coraz popularniejszym 13

14 środkiem promocji w regionach UE. 1.Wykreowanie markowych imprez targowych o zasięgu lokalnym i regionalnym np. Targi Bożonarodzeniowe, Giełda Sprzętu Turystycznego, Targi Kwiatów i Roślin Ogrodowych Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, lokalny samorząd gospodarczy, firmy i przedsiębiorcy indywidualni Finansowanie: budżet miasta, środki przedsiębiorstw i prywatne Efekty: stworzenie miejsca spotkań i prezentacji produktów dla wybranego profilu gospodarki, promocja miasta 2.Organizacja weekendowych imprez targowych i jarmarków nawiązujących do tradycji historycznej i gospodarczej miasta, połączonych z drobnymi formami imprez kulturalnych jak przeglądy zespołów, koncerty, festyny Partnerzy: szkoły i instytucje kultury, samorząd gospodarczy, przedsiębiorcy prywatni Finansowanie: budżet miasta, środki prywatne Efekty: integracja mieszkańców, promocja rodzinnego spędzania wolnego czasu oraz Miasta nie tylko na weekend 3.Doroczna impreza targowa połączona z prezentacją zaprzyjaźnionych partnerów z regionów europejskich i programem objętym dofinansowaniem ze środków pomocowych oraz krajowych funduszy integracyjnych Partnerzy: Urząd Marszałkowski, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Ministerstwo Gospodarki, UKIE, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: budżet miasta, środki pomocowe, regionalne, prywatne Efekty: promocja regionu i miasta, rozwinięta współpraca międzynarodowa w dziedzinie gospodarczej I.4 Program Informacja dla biznesu Program ten jest komplementarny w stosunku do informacji dotyczącej ofert miasta oraz firm lokalnych : 1.Doradztwo dla biznesu Stworzenie banku danych Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej zawierającego: a)informację o możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł unijnych i pozaunijnych, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych oraz krajowych b)komplet informacji dla partnerów zagranicznych dotyczący warunków inwestowania i współpracy gospodarczej Partnerzy: Ministerstwo Gospodarki, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Efekty: powstanie bazy danych oraz profesjonalnych pakietów promocyjnych 2.Szkolenia firm w zakresie promocji i zasad wymiany gospodarczej Partnerzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Izba Przemysłowo-Handlowa, firmy konsultingowe 14

15 Finansowanie: środki pomocowe, prywatne, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Efekty: poprawa wizerunku zewnętrznego firm, pozyskanie wiedzy na temat współpracy międzynarodowej Cel II Promowanie rozwoju turystyki MIASTO TURYSTOM W zakresie turystyki jedną z naczelnych barier jest krótki, parogodzinny pobyt w mieście bez noclegu. Działania promocyjne winny zatem być skierowane na sformułowanie oferty turystycznej zachęcającej do dłuższego pozostania na miejscu, a co za tym idzie spowodowania stopniowego rozwoju bazy turystycznej i sieci handlowo-usługowej. Programy operacyjne: 1.Program Miasto gościnne 2.Program Brama Ziemi 3.Program Sport i Rekreacja 4.Program Informacja 5.Program Targi II. 1 Program: Miasto gościnne Poprzez poprawę infrastruktury recepcyjnej oraz wykreowanie nowej oferty kulturalnej miasta, nastąpi zarówno wzrost wpływów z działalności turystycznej, jak i stworzone zostaną miejsca pracy dla mieszkańców 1.Aktywizacja - opracowanie systemu działań finansowych i ekonomicznych (ulgi, zwolnienia podatkowe, promocja, współfinansowanie kosztów adaptacji) i tworzenie infrastruktury technicznej czynników sprzyjających aktywizacji przedsiębiorczości w sektorze turystycznym Partnerzy: Ministerstwo Gospodarki -Departament Turystyki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe i pomocowe Efekty: wzrost zainteresowania obsługą turystów przez lokalne przedsiębiorstwa 2.Kultura obsługi - przygotowanie instytucji i ludzi do profesjonalnej obsługi rozwijającego się ruchu turystycznego- (kultura świadczenia usług, komunikacja w językach obcych) Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, szkoły średnie, uczelnie, firmy konsultingowe Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe, regionalne i prywatne Efekty: wykształcenie profesjonalnej kadry świadczącej usługi o standardach europejskich 3.opracowanie i wprowadzenie zasad współpracy z władzami powiatu i województwa oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami dysponujących potencjałem i doświadczeniem w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój turystyki Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, media Finansowanie: budżet miasta Efekty: skoordynowane działania w zakresie ubiegania się o środki pomocowe 4.sformułowanie wzbogaconej oferty kulturalnej miasta 15

16 Partnerzy: instytucje kultury, stowarzyszenia artystyczne i twórcze krajowe i międzynarodowe Finansowanie: budżet miasta Efekty: stworzenie nowej oferty kulturalnej miasta i wizerunku świadczącego o jego bogatym i rozwijającym się dziedzictwie kulturowym 5.zdefiniowanie kierunków rozwoju infrastruktury recepcyjnej (baza hotelowa, pensjonaty), rekreacyjnej ( campingi, pola namiotowe) oraz gastronomicznej Partnerzy: środowiska branży turystycznej, inwestorzy, mieszkańcy Finansowanie: budżet miasta Efekty: operacyjne plany rozwoju w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego 6.marketing miasta - zespół działań marketingowych przy współpracy partnerów regionalnych i euroregionalnych mający na celu pozyskanie środków, partnerów i inwestorów z zagranicy w szczególności z Unii Europejskiej Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Ministerstwo Gospodarki, MSWiA, firmy prywatne Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe i pomocowe, środki regionalne Efekty: stworzenie nowego wizerunku miasta II.2 Program: Brama Ziemi Poprzez opracowanie w skali mikroregionu całościowej koncepcji rozwoju turystycznego, wykorzystującej naturalne walory Ziemi Oświęcimskiej, wykreowanie wizerunku Ziemi Oświęcimskiej jako całorocznego atrakcyjnego regionu turystycznego, łączącego atrakcje krajobrazowe, kulturalne, artystyczne i sportowe. 1. wprowadzenie lokalnego międzyregionalnego porozumienia na rzecz rozwoju turystycznego Ziemi Oświęcimskiej Partnerzy: Urząd Marszałkowski, Urzędy gmin i powiatów, biura turystyczne Finansowanie: bez kosztów Efekty: przyjęcie uzgodnionej strategii wspólnych działań na rzecz rozwoju mikroregionu II.3 Program: Sport i Rekreacja Wzrastające tendencje do aktywnego wypoczynku i prognozy dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu przez poszczególne grupy zawodowe, implikują stworzenie warunków rekreacji i atrakcyjnej oferty adresowanej do mieszkańców sąsiadujących gmin przemysłowych, społeczności sąsiednich aglomeracji miejskich oraz turystów zagranicznych : 1.organizacja dużych europejskich i światowych imprez sportowych szczególnie w zakresie sportów wodnych i zimowych, także we współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Partnerzy: Dwory Unia S.S.A., Urząd Marszałkowski, kluby sportowe, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, AWF Finansowanie: budżet państwa, środki prywatne, budżet miasta Efekty: promocja międzynarodowa miasta, popularyzacja sportu i bazy rekreacyjnej miasta 2.wykreowanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Kadry Narodowej w dyscyplinach m.in: 16

17 hokej, łyżwiarstwo figurowe i pływanie wykorzystując istniejącą i planowaną infrastrukturę Partnerzy: Urząd Marszałkowski, MSWiA, UKFiS, kluby sportowe, szkoły wyższe, inwestorzy prywatni Finansowanie: budżet państwa, kapitał prywatny, budżet miasta Efekty: rozwój bazy rekreacyjnej służącej mieszkańcom miasta i okolic, stymulowanie rozwoju turystyki rekreacyjnej 3.Sformułowanie oferty dla turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej i wodnej w oparciu o przyjętą strategię rozwoju turystyki Partnerzy: sąsiadujące gminy, MARR, Urząd Marszałkowski Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe Efekty: uzyskanie pakietu promocyjnego w zakresie turystyki kwalifikowanej 4.Stworzenie turystycznej trasy rowerowej: Doliną Soły w oparciu o przyjętą strategię rozwoju turystyki Partnerzy: Kluby i stowarzyszenia sportowe, UKFiS Finansowanie: budżet regionu, powiatu, miasta, UKFiS, środki prywatne Efekty: uzyskanie produktu turystycznego, wzbogacenie infrastruktury turystycznej. 5.Wykreowanie markowej imprezy sportowej przy wykorzystaniu warunków naturalnych: np. Dwubój Ziemi Oświęcimskiej (dyscypliny: bieg i kolarstwo ) Partnerzy: Kluby i stowarzyszenia sportowe, MOSiR, UKFiS, Ministerstwo Gospodarki Finansowanie: budżet państwa, regionu, miasta, środki prywatne Efekty: wpisanie miasta na listę organizatorów imprez sportowych, promocja miasta II. 4 Program: Informacja Brak sprawnego i stabilnego systemu dystrybucji informacji przekreśla wszelkie działania o charakterze promocji, stąd kapitalne znaczenie ma wprowadzenie jednolitego, zintegrowanego systemu informacyjnego. 1.Punkty Informacji Kulturalnej i Turystycznej - IT ( dworzec, muzeum, stare miasto, ośrodek sportu i rekreacji) wyposażone w interaktywne plansze i monitory oraz dysponujące pełną bazą danych (w zakresie m.in. bazy noclegowej, gastronomicznej, imprez kulturalnosportowych, dyżurujących aptek, służby zdrowia, zakładów fotograficznych) i prowadzące obsługę turystów w językach obcych Partnerzy: MOSiR, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, media, UKFiS Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe, środki prywatne Efekty: powstanie zintegrowanego systemu informacji wewnętrznej, profesjonalna obsługa turystów 2.Centrum Obsługi Turystów powołanie jednostki zajmującej się udzielaniem kompleksowej informacji turystycznej w językach obcych 17

18 Partnerzy: PMAB, biura turystyczne Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe Efekty: skoordynowana i profesjonalna obsługa turystów 3.Stworzenie poprawnej ( wg. zachodnich standardów) wizualnej informacji turystycznej na terenie powiatu i trasach dojazdowych oraz głównych punktach komunikacyjnych, w tym na terenie sąsiednich województw ( plansza z nazwą geograficzną miasta oraz informacje o KL Auschwitz Birkenau i zabytkach umieszczane rozdzielnie na różnych tłach, w dwóch wersjach językowych, zgodnie z zasadami w tym zakresie) Partnerzy: Polska Organizacja Turystyki, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, PMAB, władze powiatu, zainteresowane gminy Finansowanie: budżet miasta, budżety zainteresowanych gmin, środki rządowe Efekty: uporządkowanie wizualnej informacji dotyczącej miasta i jego zabytków oraz dziedzictwa historycznego 4.Opracowanie corocznego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz promocja wydarzeń za pośrednictwem mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Partnerzy: instytucje kultury, stowarzyszenia i kluby sportowe, środki masowego przekazu publiczne i prywatne Finansowanie: budżet miasta Efekty: wzrost zainteresowania społeczeństwa lokalnego wydarzeniami oraz wzrost ruchu turystycznego II. 5 Program: Targi Jedną z najskuteczniejszych metod promocji atutów turystycznych jest regularna organizacja i uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych targach turystycznych. W tej dziedzinie podjęte i konsekwentnie realizowane powinny być następujące zadania 1.Organizacja giełdy turystycznej o zasięgu międzyregionalnym Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, firmy turystyczne oraz producenci sprzętu sportowego i rekreacyjnego Finansowanie: środki rządowe, budżet miasta, środki prywatne Efekty: promocja miasta 2.Udział w krajowych targach turystycznych Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, przedsiębiorcy, szkoły Finansowanie: budżet miasta, środki Departamentu Promocji Ministerstwa Gospodarki, środki pomocowe Efekty: promocja zintegrowanego wizerunku miasta jako centrum turystyki, sportu, kultury i gospodarki CEL III promowanie rozwoju kultury MIASTO KULTUR I TRADYCJI Budowanie nowej tożsamości miasta oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego następować może w wyniku podjęcia szeregu długotrwałych i kompleksowych działań szczególnie w dziedzinie kultury. Służyć temu mogą następujące programy operacyjne: 18

19 1.Program: Rewaloryzacja 2.Program: Integracja, hasło: włącz się! 3.Program: Festiwal 4.Program: Mecenat Miasta III. 1 Program: Rewaloryzacja Wprowadzany konsekwentnie przez poprzednie rządy wizerunek miasta Oświęcimia jako miejsca eksterminacji narodów doprowadził do zaniku faktycznej funkcji miastotwórczej najstarszej części Oświęcimia Starego Miasta. 1.Agora: c)nadanie nowej tożsamości obszarom regenerowanym poprzez przywrócenie świetności kwartałom kamienic i nadanie nowych funkcji zabytkowym ulicom, zaułkom i placom d)wyeksponowanie zabytków kultury polskiej i europejskiej obecnych w Oświęcimiu mogących zwiększyć atrakcyjność i rangę miasta Partnerzy: MSWiA, MK, Urząd Marszałkowski, Władze Powiatu, inwestorzy, Konserwator Wojewódzki Finansowanie: budżet państwa, budżet regionu, budżet miasta, Konserwator Wojewódzki, środki prywatne Efekty: zmiana wizerunku miasta i uczynienie go atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców jak i turystów, budowanie lokalnego patriotyzmu i poczucia więzi wśród mieszkańców 2.Tradycyjne święta religijne i jarmarki na terenie zabytkowej substancji miasta Partnerzy: instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe, lokalne przedsiębiorstwa, Dziekanat, OO. Salezjanie, Władze Powiatu, Urząd Marszałkowski Finansowanie: budżet miasta, budżet regionu, środki prywatne Efekty: odnowienie tradycji organizacji świąt i jarmarków, wspólnych uroczystości i zabaw mieszkańców III. 2 Program: Integracja hasło: włącz się Oświęcim jest miastem zróżnicowanym, posiadającym fragmenty wielkomiejskie oraz duże obszary małomiasteczkowe, czy wręcz o charakterze wiejskim. Stosując się do zasady zrównoważonego rozwoju, podjęte powinny zostać takie zadania, które pozwolą na zbudowanie unikalnych tożsamości dzielnic i więzi pomiędzy mieszkańcami 1.Mała Ojczyzna: a) Stworzenie programu integracji wewnętrznej poprzez wykreowanie imprez w poszczególnych dzielnicach miasta oraz organizację wspólnych przedsięwzięć i konkursów dzielnic ( np. konkurs na najpiękniejszy ogródek / balkon, witrynę wystawienniczą w dzielnicy, kawiarnię artystyczną, najczystsze otoczenie ). b) Opracowanie i wdrożenie ładu w tzw. małej architekturze ( parki, oświetlenie, reklamy i 19

20 szyldy) oraz przyjęcie harmonijnej kolorystyki głównych ciągów handlowych, rekreacyjnych itp. w dzielnicach Partnerzy: rady osiedlowe, szkoły, stowarzyszenia i kluby sportowe, firmy Finansowanie: budżet miasta, budżety rad dzielnic, środki prywatne, środki rządowe Efekty: tworzenie nowych tożsamości dzielnic oraz wzmacnianie poczucia przynależności i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. 2. Zaśpiewaj mi Łąkę a)opracowanie i realizacja programów integracyjnych, które mają na celu wyrównywanie szans osób i grup o utrudnionym dostępie do kultury ( dzieci z ubogich rodzin, chorzy, osoby starsze) wspólne prezentacje dokonań artystycznych np. w formie wspólnych wystaw, publikacji b)dofinansowywanie uczestnictwa osób o utrudnionym dostępie do kultury w wydarzeniach artystycznych c)prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, budujących wrażliwość na drugiego człowieka Partnerzy: szkoły, instytucje kultury, stowarzyszenia pozarządowe, służba zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Finansowanie: budżet miasta, fundacje krajowe i zagraniczne, środki prywatne Efekty: wspieranie integracji społeczeństwa, zapobieganie wykluczeniu jednostki ze społeczeństwa 3.Dni Miasta, organizacja święta miasta realizowanego corocznie przez rady osiedli i instytucje pozarządowe, które przejmują rolę Honorowego Gospodarza Miasta Partnerzy: władze powiatu, Rady Dzielnic, organizacje samorządu gospodarczego, instytucje kultury, szkoły Finansowanie: budżet miasta, środki sponsorskie Efekty: budowanie więzi w społeczeństwie, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja wewnętrzna dokonań dzielnic i miasta 4.Dożynki kontynuacja obchodów corocznego święta plonów Partnerzy: Władze Powiatu, organizacje rolnicze Finansowanie: budżet miasta, powiatu, budżety uczestniczących gmin, środki sponsorskie Efekty: budowanie więzi w społeczeństwie, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego III.3 Program: Festiwal Najlepszym produktem promocyjnym miasta są zawsze festiwale o charakterze wielokulturowym. Stąd odnosząc się do dziedzictwa kulturowego Oświęcimia niezbędnym i niewykorzystanym do tej pory aspektem historii dziejów miasta i okolic jest współistnienie kultur i tradycji wywodzących się z różnych źródeł i stanowiących o tożsamości i dziedzictwie miasta. 1.Stworzenie produktu markowego Oświęcimia w dziedzinie kultury nowego corocznego festiwalu o charakterze wielokulturowym (niezbędna współpraca w zakresie programu z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi) 20

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Załącznik do uchwały nr LVII/556/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 maja 2002 r. STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, maj 2001 Opracowanie: Biura Maktab&Consulta CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Przemyski Klaster Turystyczny. Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji

Przemyski Klaster Turystyczny. Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji Przemyski Klaster Turystyczny Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji Geneza Działalność Fundacji Kresowe Centrum Edukacji i Rozwoju Perła Galicji Spotkanie w Urzędzie Miasta podsumowujące

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo