STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest o metodę planowania strategicznego, które będąc procesem twórczym i otwartym, dostarcza zarówno nowatorskich narzędzi zarządzania jak i umożliwia zaangażowanie się w jego realizację przedstawicieli społeczeństwa lokalnego oraz Rady i Zarządu Miasta Oświęcim. Identyfikując najważniejsze zjawiska funkcjonujące w kontekście społeczno-gospodarczym, pozwala na przedstawienie strategii, celów i zadań, których realizacja będzie służyć poprawie klimatu gospodarczego i konkurencyjnej pozycji miasta, a poprzez przedstawienie systematycznej metody zarządzania zmianami, umożliwia planowy i zrównoważony sposób wdrażania. UWAGI WSTĘPNE: STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO A STRATEGIA PROMOCJI Strategia rozwoju gospodarczego zakłada cele, jakie mają być osiągnięte w przyszłości oraz sposoby osiągnięcia tych celów. Powstaje więc scenariusz, dzięki któremu władze samorządowe mogą przeprowadzić transformację sytuacji obecnej na pożądaną. Strategia powstaje w wyniku planowania strategicznego, które pozwala sformułować: na płaszczyźnie strategii: cele a płaszczyźnie taktyki: metody osiągania celów na płaszczyźnie operacyjnej: wdrażanie, monitoring i ewaluację Planowanie strategiczne jest procesem ciągłym o trzech cechach charakterystycznych: pozwala na sformułowanie wspólnie akceptowanych celów i skutecznie przeprowadzić działania wykonawcze; pozwala na usystematyzowanie i selekcję celów i zadań poprzez określenie stopnia wykonalności; pozwala na skupienie się na przedsięwzięciach możliwych do wykonania poprzez realistyczną ocenę potencjału, szans i zagrożeń. Strategia rozwoju gospodarczego pomaga władzom samorządowym w: jasnym i precyzyjnym sformułowaniu celów i kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, skoordynowaniu i uporządkowaniu działań, optymalnym wykorzystaniu potencjału, skutecznym zarządzaniu budżetem, zwiększeniu możliwości zdobywania środków zewnętrznych. Strategia promocji: stanowi jedno z narzędzi strategii rozwoju umożliwiające wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta: 1

2 a.na zewnątrz, co w wymiarze konkretnym ma na celu spowodowanie napływu kapitału i inwestycji; b.do wewnątrz, co ma na celu integrację społeczności lokalnej i aktywne jej włączenie w realizację strategii rozwoju miasta. Promocja stanowi więc czynnik wspierający politykę władz samorządowych prowadzoną tak względem otoczenia gminy jak i wobec społeczności lokalnej. I. Działalność promocyjna w ujęciu strategicznym będzie oparta o: długookresową wizję rozwoju gospodarczego uwzględniającą uwarunkowania systemu społeczno-gospodarczego w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej; systematyczne i zgodne z przyjętymi przez miasto Oświęcim planami wieloletnimi i strategią rozwoju gospodarczego, wprowadzanie działań wdrożeniowych; twórczy proces wyboru nowych jakościowo celów promocji; aktywne dostosowywanie się struktur organizacyjnych urzędu miasta Oświęcimia i społeczności do zmieniających się uwarunkowań. II. Wśród możliwych sposobów reagowania na zmiany w otoczeniu istnieją zasadniczo trzy typy zachowań: - strategia izolacji, umożliwiająca zachowanie status quo, ale w dłuższej perspektywie grożąca zastojem i utratą kontaktu z otoczeniem, strategia nadążania za zmianami, powodująca, że będąc wrażliwym na skutki zaniechania działań, podejmuje się czynności operacyjne mogące złagodzić nieprzyjazne dla nas efekty działań innych podmiotów, strategia antycypacji, czyli przewidywania zmian w otoczeniu, dzięki której możemy podjąć działania wyprzedzające nadchodzące zmiany i poprzez wcześniejsze przygotowanie odpowiednich mechanizmów i programów wdrożeniowych, osiągnięta zastanie korzystna dla nas wizja rozwoju. W proponowanych dla miasta Oświęcimia zadaniach promocyjnych wykorzystane zostały metody odnoszące się do strategii antycypacji. III. Prace właściwe nad strategią promocji, zostały poprzedzone rekonesansem i wstępnym rozpoznaniem zasobów miasta, jego struktur organizacyjnych oraz istniejących planów strategicznych i wieloletnich miasta. Założenia niniejszego opracowania bazują na danych zawartych w następujących dokumentach: Strategia Rozwoju Miasta Oświęcimia na lata Strategia Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej na lata Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Raport Promocja Miasta Oświęcimia ( FPGRK) Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2001 Uchwała Rady Miasta w sprawie: programu rozwoju i pomocy dla MSP w Oświęcimiu Strategia rozwoju turystyki dla miasta Oświęcim,

3 METODA WYKONANIA OPRACOWANIA ETAP I: Analiza stanu aktualnego 1.Zebranie i systematyzacja danych 2.Analiza dokumentów strategicznych Miasta Oświęcimia, Ziemi Oświęcimskiej, Regionu Małopolski, Strategicznego Programu Rządowego, Strategii Turystyki 3.Analiza Zarządzania Promocją Miasta Oświęcimia (FPGRK) 4.Analiza założeń do programu: Promocja Miasta Oświęcim na lata (UMO) ETAP II: Zagregowanie danych 1.Określenie obszarów i kontekstów planowania 2.Określenie profili wizerunku miasta (wyróżniki konkurencyjności) 3.Identyfikacja kluczowych obszarów 4.Sformułowanie wyzwań przyszłości 5.Analiza SWOT pod kątem zdolności konkurencyjnej i uwarunkowań rozwoju ETAP III: Opracowanie projektu strategii promocji 1. Określenie wizerunku miasta na poziomie misji 2. Określenie elementów wizerunku cele nadrzędne 3. Sformułowanie programów operacyjnych 3

4 CZĘŚĆ II Diagnoza promocji miasta Oświęcimia synteza Przyjęta przez Radę Miasta Strategia Rozwoju precyzuje tak nadrzędny cel strategiczny, jak i obszary kluczowe oraz odnoszące się do nich poszczególne cele strategiczne z przypisanymi im konkretnymi zadaniami. W niniejszym opracowaniu wyodrębnione obszary kluczowe posadowione są w warstwach tworzących zhierarchizowane całościowe tło rozwoju miasta: kontekst rozwoju Ziemi Oświęcimskiej kontekst rozwoju Województwa Małopolskiego kontekst rozwoju Małopolski jako regionu europejskiego kontekst rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej kontekst trendów globalizacji Strategia promocji agreguje powyższe dane, a uzyskany syntetyczny materiał systematyzuje w formie profili a więc poszczególnych elementów składających się na wielostronny wizerunek miasta. WYBRANE PROFILE WIZERUNKU OŚWIĘCIMIA Profil mieszkańców średniej wielkości miasto europejskie ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, dbających o wysoki poziom życia i zapewnienie warunków sprzyjających rozwijaniu działalności w sferze gospodarki, kultury i sportu. Profil gospodarczy miasto zdywersyfikowanej gospodarki, różnorodnego przemysłu z głównymi branżami - chemiczną, mechaniczną, materiałów budowlanych oraz usług, w tym turystycznych. Ośrodek szybko rosnącego sektora małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności. Miasto tworzące warunki dla inwestycji i nowych przedsięwzięć. Profil kulturowy miasto o ponad 800-letniej tradycji, historyczna siedziba Księstwa Oświęcimskiego. Wśród najważniejszych zabytków zamek książęcy z wieżą gotycką z XIII w, kościoły: pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny z XIV w, Księży Salezjanów, Kaplica Św. Jacka, Klasztor Sióstr Serafitek, Rynek Główny wraz z secesyjnymi kamienicami z XVIII i XIX w, stary ratusz z XIX w oraz muzeum KL. Auschwitz Birkenau. Miasto aktywnych instytucji kultury realizujących przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Profil kulturowy kształtują dobrze funkcjonujące media lokalne. Profil oświatowy prężny ośrodek edukacyjny, w którym obok szkół o charakterze ogólnym i specjalistycznym, powstają filie wyższych uczelni oraz unikalne, nie tylko na skalę polską, Międzynarodowe Centrum Edukacyjne i Seminaryjne oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna. Profil krajobrazowy miasto leżące w Kotlinie Oświęcimskiej, u ujścia rzeki Soły do Wisły, w otoczeniu lasów łęgowych. W planach zagospodarowania przestrzennego tereny przylegające do tych rzek i potoków (Klucznikowski, Młynówka, Paździory) oraz tereny wokół zespołu akwenów Kruki mają być zagospodarowane z poszanowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 4

5 Miasto - dwukrotny zdobywca tytułu Gmina przyjazna środowisku. Profil turystyczny miasto stanowiące kluczowy ośrodek turystyczny terenów Zachodniej Małopolski oferujący bogatą ofertę turystyki kwalifikowanej przeznaczoną dla odbiorców o zróżnicowanych możliwościach finansowych. Profil sportowy jeden z czołowych ośrodków w Polsce, miejsce organizacji wielu zawodów o randze krajowej i międzynarodowej. Siedziba klubów i stowarzyszeń sportowych oraz cieszącej się coraz większą renomą Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Miasto z licznymi osiągnięciami sportowymi np. Klub Dwory Unia SSA - mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie, para olimpijska w łyżwiarstwie figurowym, mistrzowskie tytuły pływaków. Profil rekreacyjny miejsce zapewniające mieszkańcom oraz przybyszom możliwość wypoczynku w przyjaznym i czystym otoczeniu. Miasto dysponujące unikalną w skali polskiej infrastrukturą dla sportu zawodowego i amatorskiego, prowadzące zagospodarowywanie terenów na potrzeby rekreacji, a poprzez inwestowanie w rozwój ścieżek rowerowych popularyzujące ekologiczny sposób życia. Oświęcim początku XXI wieku to: europejskie centrum dialogu ważny ośrodek miejski Małopolski stolica dynamicznie rozwijającego się powiatu odkrywana na nowo siedziba książąt oświęcimskich miejsce skrzyżowania się kultur i doświadczeń historycznych siedziba ważnych instytucji i prężnych środowisk kulturotwórczych miasto ludzi kreatywnych, pracowitych, przyjaznych i otwartych na współpracę ośrodek dynamicznego przemysłu i rozbudowanego sektora prywatnego ważne centrum komunikacyjne szlaków drogowych i kolejowych centrum kotliny o unikalnych walorach krajobrazowych miasto nauki i edukacji, siedziba wielu szkół i uczelni ośrodek sportu o znaczeniu międzynarodowym centrum wypoczynku i rekreacji Powiat oświęcimski położony w zachodniej części Województwa Małopolskiego, jest jednym z najbardziej zurbanizowanych i zaludnionych rejonów województwa. Głównymi ośrodkami powiatu są Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator, stanowiące swoiste mini centra rozwoju lokalnego uwarunkowanego zarówno tradycją historyczną, jak i potencjałem gospodarczym. Oświęcim stolica powiatu, miasto o niezwykłej wyraźności historycznej i zapomnianych korzeniach kulturowych, o potencjale rozwoju opartym zarówno na atrybutach kulturowych, przyrodniczych, gospodarczych jak i pracowitości i aktywności jego mieszkańców. 5

6 Tworząc strategię promocji w perspektywie wieloletniej, niezwykle istotnym jest sprostanie zarówno potrzebom i nadziejom społeczeństwa lokalnego, jak i wyzwaniom związanym z transformacją państwa i procesem integracji z UE. Wśród najważniejszych wyzwań przyszłości wyróżnić należy: 1.cywilizacyjne, gdzie główny nacisk położony powinien zostać na kwestie związane z tożsamością miejsca i zrównoważeniem szans. Nośnikiem tych wyzwań są w szczególnym stopniu zadania w zakresie kultury, nauki i ekologii. 2.polityczne, związane z integracją z UE oraz wynikającą z niej koniecznością rozwijania współpracy międzynarodowej oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Koszty restrukturyzacji gospodarki oraz dostosowania się do norm prawa europejskiego, mogą być pokrywane ze źródeł przedakcesyjnych a w perspektywie kilku lat ze środków strukturalnych. 3.gospodarcze, kładące nacisk na trwałe, strukturalne zmiany na rynku pracy oraz wprowadzanie przyjaznego środowisku przemysłu wytwórczego (np. wysokie technologie), rozwój usług i dywersyfikację branży sektora turystycznego i rekreacyjnego 4.społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności integracji wewnętrznej społeczeństwa oraz w relacjach zewnętrznych promocją wizerunku miasta jako otwartego, gościnnego i przyjaznego. W perspektywie niekorzystnych tendencji demograficznych, niezwykle istotne staje się promowanie aktywności zawodowej, w tym mieszkańców w wieku emerytalnym. Proponowana strategia promocji powinna być zatem sumą wielu pozytywnych i pożądanych wyzwań przyszłości oraz wizerunków miasta: miejsca spotkań i współpracy kultury i nauki sportu i rekreacji zróżnicowanej i zrównoważonej gospodarki przyjaznego środowisku, wysokiej jakości życia sympatycznych mieszkańców miejsca gościnnego i przyjaznego 6

7 CZĘŚĆ III Analiza strategiczna Prowadzona analiza uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych, w tym zawarta w posiadanych przez miasto dokumentach SWOT, pozwala na identyfikację następujących najistotniejszych zagrożeń i szans oraz mocnych i słabych stron mających zasadnicze znaczenie dla proponowanej strategii promocji. Mocne strony: międzynarodowy charakter miasta istniejące międzynarodowe instytucje kultury dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta dobrze rozwinięte szkolnictwo, w tym artystyczne i sportowe istniejące filie wyższych uczelni międzynarodowe sukcesy sportowe duża liczba organizacji i stowarzyszeń zdobywca tytułów: Miasto Orędownik Pokoju, Gmina przyjazna środowisku, Mądra Gmina oraz Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności rozwijający się ruch pielgrzymkowy wzrastający ruch turystyczny dobrze rozwinięte media publiczne istniejąca infrastruktura rekreacyjno - sportowa dobrze rozwinięte firmy i przedsiębiorstwa uporządkowany urbanistycznie rozwój miasta (ład przestrzenny) dostępność komunikacyjna Słabe strony: nadmierne kojarzenie wizerunku miasta z KL Auschwitz - Birkenau duży nacisk środowisk międzynarodowych na sprawy związane z rozwojem miasta słaby lobbying krajowy i zagraniczny brak markowego produktu festiwalowego związanego z dziedzictwem kulturowym brak infrastruktury recepcyjnej, w tym na terenie Starego Miasta brak wystarczających środków na przywrócenie zabytkowej substancji miasta niewystarczająca infrastruktura turystyczna i rekreacyjna słabo rozwinięty sektor usług turystycznych rosnące bezrobocie, szczególnie wśród młodych mieszkańców brak wystarczającej ilości kadry do obsługi zadań promocyjnych brak odpowiednio wyszkolonej kadry specjalizującej się w pozyskiwaniu środków krajowych i międzynarodowych, w tym pomocowych 7

8 Szanse: możliwość rozwoju miasta jako centrum kongresowego możliwość kreowania miasta jako centrum akademickiego Małopolski Zachodniej na bazie Wyższej Szkoły Humanistycznej i innych współpracujących uczelni, w tym o profilu turystycznym i sportowym stworzenie nowego produktu markowego - festiwalu o charakterze wielokulturowym, odpowiadającego nowemu wizerunkowi miasta możliwość nawiązania współpracy kulturalnej z ośrodkami mniejszości narodowych w Polsce i zagranicą powołanie instytucji rozwoju gospodarczego Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej pozyskanie inwestorów w sferze gospodarczej i branży turystycznej rozwój infrastruktury recepcyjnej, a w szczególności bazy hotelowej, campingowej i obiektów gastronomicznych możliwość korzystania z istniejących funduszy strukturalnych i programów rządowych możliwość kontynuacji realizacji zadań Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego rozwój istniejących kontaktów międzynarodowych na poziomie indywidualnych partnerów, instytucji i miasta rozwijanie współpracy miasta z krajowymi i zagranicznymi środowiskami gospodarczymi, artystycznymi i sportowymi rozwój turystyki kulturowej, rekreacyjnej i kongresowej, w tym w oparciu o branżę turystyczną Zagrożenia: niewystarczające wsparcie finansowe ze strony rządu RP w ramach istniejącego programu brak wspólnego programu i polityki Władz Miasta i Państwowego Muzeum KL Auschwitz - Birkenau w zakresie kreowania wizerunku miasta i przekazywania informacji kształtowanie negatywnego wizerunku miasta przez media krajowe i międzynarodowe na podstawie pojedynczych jednostkowych incydentów brak wystarczających środków w budżecie miasta na promocję odrzucenie programu festiwalowego jako produktu markowego nowej tożsamości miasta brak inwestorów w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Przeprowadzona analiza wyraźnie wskazuje na duże możliwości rozwoju gospodarczego, wykreowania i promocji nowego wizerunku Oświęcimia. Zasadniczymi warunkami są: osiągnięcie konsensusu między Władzami Miasta i dyrekcją Państwowego Muzeum KL Auschwitz Birkenau w sprawach związanych z polityką informacyjną, dobra i efektywna współpraca z Rządem, konsekwentne i zgodne z proponowaną strategią promocji i innymi przyjętymi przez Radę Miasta dokumentami strategicznymi, wprowadzanie zmian w polityce Miasta. W wyniku przeprowadzonych prac i konsultacji uzgodnione zostały następujące priorytety strategii promocji: 1.promocja gospodarcza 8

9 2.promocja turystyczna 3.promocja kultury 4.promocja nauki 5.promocja sportu 6.dostosowanie struktur organizacyjnych Urzędu Miasta do właściwego wdrażania strategii promocji Na podstawie ustalonych priorytetów zostały opracowane: cele strategiczne programy operacyjne zadania, które są konkretnymi działaniami i sposobami realizacji programów operacyjnych przez Urząd Miasta Oświęcimia Zadania, o których mowa powyżej zaprezentowane zostaną w następującym układzie: Nazwa zadania Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni Źródła finansowania Planowane efekty 9

10 CZĘŚĆ IV Kierunki i produkty promocji Głównym celem proponowanej strategii promocji jest wspieranie celów strategicznych Miasta przyjętych w dokumencie: Strategia Rozwoju Miasta Oświęcimia na lata MISJA: Wypromowanie wizerunku Oświęcimia jako: miejsca godnego życia mieszkańców, otwartego i przyjaznego dla wszystkich, miejsca spotkań kultur i porozumienia ludzi. OŚWIĘCIM - MIASTO POKOJU Strategia promocji Oświęcimia zgodna jest z linią rozwoju miast i czekających je wyzwań w momencie integracji z Unią Europejską. Kierunki promocji określają następujące cele: Cele nadrzędne: I.Promowanie rozwoju gospodarczego hasło MIASTO SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI II.Promowanie rozwoju turystyki hasło: MIASTO TURYSTOM III.Promowanie rozwoju kultury hasło: MIASTO KULTUR I TRADYCJI IV.Promowanie rozwoju nauki hasło: KADRY DLA PRZYSZŁOŚCI V.Reorganizacja zarządzania promocją przez Urząd Miasta Oświęcimia CEL I - Promowanie rozwoju gospodarczego: MIASTO SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI realizowany będzie za pomocą następujących programów operacyjnych: 1.Program Inwestor 2.Program Dla MSP 3.Program Targi 4.Program Informacja dla biznesu I.1. Program Inwestor Proponowany program ma swój wyraz w podejmowanych działaniach świadczących o proinwestycyjnej polityce miasta, dążeniach do zróżnicowania bazy gospodarczej i wykreowania miasta jako centrum gospodarczego Małopolski Zachodniej. W celu właściwej promocji w tym zakresie wdrożone powinny zostać następujące zadania: 1.Powołanie Zespołu Obsługi Inwestora gwarantującego zindywidualizowaną i pełną obsługę potencjalnym inwestorom i deweloperom w oparciu o jasne i przejrzyste procedury i zasady. Zespół ma za zadanie pilotowanie potencjalnego inwestora tzw. szybką ścieżką poprzez: informowanie o wszelkich formalnościach, które muszą być dokonane w celu realizacji inwestycji służenie pomocą i radą na każdym etapie przygotowywania i realizacji inwestycji Działania zespołu oprócz faktycznego przyspieszenia realizacji poszczególnych etapów projektu, mają na celu podtrzymanie wizerunku miasta jako ośrodka dbającego o inwestorów, a tym 10

11 samym o rozwój gospodarczy. Partnerzy: koordynator z ramienia Zarządu Miasta, środowiska gospodarcze Finansowanie: budżet gminy, środki pozabudżetowe Efekty: opracowane procedury i zasady obsługi inwestora, stworzenie aktualnej oferty gospodarczej miasta i wykazu terenów przeznaczonych do zainwestowania, stworzenie bazy danych o strukturze i zawodowym przygotowaniu mieszkańców oraz możliwościach pozyskania kadry zawodowej, strukturze bezrobocia, strukturze zaludnienia miasta i mapach inwestycyjnych obejmujących całościowo sferę gospodarki. 2.Stworzenie spójnego pakietu ofert inwestycyjnych miasta w preferowanych dziedzinach działalności gospodarczej w zakresie: turystyki, sportu i wypoczynku gospodarki handlu i usług Etapy realizacyjne: a)wyznaczenie segmentów odbiorcy oferty b)sprofilowanie ofert pod kątem konkretnego segmentu odbiorcy c)wykorzystanie w promocji inwestycyjnej hasła: Mamy pół miliona turystów rocznie d)wykorzystanie inicjatywy stworzenia Parku Technologicznego jako argumentu kreującego wizerunek miasta Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Partnerzy: przedsiębiorcy, władze powiatu i gminy, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: budżet miasta Efekty: pozyskiwanie inwestorów strategicznych oraz dodatkowych środków inwestycyjnych 3.Dystrybucja oferty gospodarczej a) zdefiniowanie nośników oferty: internet, publikacje, wideo, CD, targi, b)określenie kanałów dystrybucji oferty w zależności od: segmentu odbiorcy lokalizacji odbiorcy: region, kraj, zagranica c)prezentacja oferty na międzynarodowych targach d)prezentacja oferty w ramach imprez promocyjnych inicjowanych przez samorząd województwa w zaprzyjaźnionych regionach europejskich Partnerzy: polskie placówki dyplomatyczne zagranicą, BRH, PAIZ, Ministerstwo Gospodarki, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, zaprzyjaźnione regiony Małopolski Finansowanie: budżet miasta Efekty: wejście na rynek ofert inwestycyjnych, zwiększone możliwości pozyskania partnerów gospodarczych I.2 Program Dla MŚP Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, o których mowa w dokumentach strategicznych miasta, winny być realizowane przy ścisłej współpracy z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej oraz lokalnego samorządu gospodarczego. Program rozwoju sektora MSP przewiduje następujące zadania promocyjne: 1.Popularyzacja przedsiębiorczości a)wyznaczenie grup docelowych: młodzież, bezrobotni, lokalne firmy 11

12 b)zdefiniowanie form popularyzacji w zależności od grupy docelowej c)wdrożenie działań edukacyjnych Partnerzy: Izba Gospodarcza, szkoły średnie, władze powiatu, przedstawiciele funduszu MICRO i innych fundacji wspierających rozwój przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy Finansowanie: środki pomocowe, środki Powiatowego Urzędu Pracy Efekty: pozyskanie wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia firm 2. Promocja firm lokalnych a)opracowanie pakietu ofert firm lokalnych b)określenie segmentów odbiorcy oferty c)sprofilowanie ofert pod kątem segmentu odbiorcy d)zdefiniowanie nośników oferty ze szczególnym uwzględnieniem internetu e)określenie kanałów dystrybucji oferty w zależności od: segmentu odbiorcy lokalizacji odbiorcy Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, lokalny samorząd gospodarczy, Finansowanie: środki pomocowe, fundusze środowisk gospodarczych Efekty: stworzenie bazy danych najlepszych firm lokalnych i ich ofert 3. Rozwój eksportu a)zdefiniowanie kierunków rozwoju eksportu firm lokalnych b)działania na rzecz nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, głównie poprzez rozwój współpracy gospodarczej z partnerami z zaprzyjaźnionych z Małopolską regionów Unii Europejskiej c)powołanie przy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej komórki pierwszego kontaktu ułatwiającej kontakty z partnerami zagranicznymi d)udział w wybranych imprezach targowych, głównie branżowych e)prezentacja w ramach narodowych imprez targowych dotowanych przez Departament Promocji Ministerstwa Gospodarki f)opracowanie kalendarium imprez gospodarczych i turystycznych w Polsce i Europie informacja dla biznesu Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Ministerstwo Gospodarki, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, lokalny samorząd gospodarczy Finansowanie: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, inne źródła Efekty: promocja firm lokalnych oraz wzrost eksportu 4. Wspieranie sektora MŚP Opracowanie oferty: firmy poszukują i jej dystrybucja łącznie z ofertą promocyjną firm oraz ofertą gospodarczą miasta. Dystrybucja oferty głównie poprzez internet do instytucji informacyjnych i pośredniczących Partnerzy: przedsiębiorcy prywatni, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Efekty: promocja firm lokalnych, nawiązanie kontaktów z partnerami gospodarczymi 12

13 5. Strona internetowa Umieszczenie pakietu ofert firm lokalnych na stronie internetowej miasta ( bezpośrednio lub poprzez link) Partnerzy: organizacje samorządu gospodarczego, przedsiębiorcy prywatni Finansowanie: fundusze środowisk gospodarczych Efekty: promocja lokalnej przedsiębiorczości 6. Laur dla przedsiębiorcy a) Opracowanie zasad przyznawania wyróżnień oraz powołanie kapituły oceniającej kandydatów w dziedzinach: -najlepszy przedsiębiorca -najlepszy eksporter -najlepsza firma b) opracowanie pamiątkowej statuetki oraz logo Partnerzy: organizacje samorządu gospodarczego, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: budżet miasta, fundusze lokalnych środowisk gospodarczych Efekty: promocja wyróżniających się firm, promocja jakości i efektywności 7. Promowanie rozwoju usług a)stymulowanie MŚP głównie w sferze obsługi ruchu turystycznego pensjonaty i mała gastronomia b)wspieranie przedsięwzięć związanych z przystosowaniem się firm do profilu obsługi ruchu turystycznego Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, organizacje samorządu gospodarczego, przedsiębiorcy prywatni, przedstawiciele Muzeum KL Auchwitz-Birkenau Finansowanie: środki pomocowe, środki prywatne Efekty: poprawa bazy recepcyjnej, wzrost liczby miejsc pracy 8. Produkt markowy a) Wykreowanie specyficznego produktu markowego: renomowanego produktu wytwarzanego lokalnie, poprzez który miasto jest pozytywnie konotowane przez odbiorcę zewnętrznego. b) Ogłoszenie konkursu na symbol - pamiątkę miasta (np.; bałwan solny ) - przekazywanie praw do wykorzystywania symbolu w produkcji pamiątek firmom spełniającym kryteria wysokiej jakości wyrobów Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, organizacje samorządu gospodarczego, przedsiębiorstwa prywatne Finansowanie: budżet miasta, powiatu, środki prywatne Efekty: stworzenie produktu markowego w dziedzinie gospodarczej, stymulacja rozwoju gospodarczego w preferowanej dziedzinie I.3 Program Targi Program ma na celu wykreowanie targów lokalnych w celu pobudzenia małego biznesu głównie w sferze drobnej wytwórczości, handlu i usług. Działania te winny korelować koncepcją organizacji imprez turystycznych, głównie w ramach kreowania całorocznej turystyki rekreacyjno-weekendowej. Taka forma lokalnych imprez jest coraz popularniejszym 13

14 środkiem promocji w regionach UE. 1.Wykreowanie markowych imprez targowych o zasięgu lokalnym i regionalnym np. Targi Bożonarodzeniowe, Giełda Sprzętu Turystycznego, Targi Kwiatów i Roślin Ogrodowych Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, lokalny samorząd gospodarczy, firmy i przedsiębiorcy indywidualni Finansowanie: budżet miasta, środki przedsiębiorstw i prywatne Efekty: stworzenie miejsca spotkań i prezentacji produktów dla wybranego profilu gospodarki, promocja miasta 2.Organizacja weekendowych imprez targowych i jarmarków nawiązujących do tradycji historycznej i gospodarczej miasta, połączonych z drobnymi formami imprez kulturalnych jak przeglądy zespołów, koncerty, festyny Partnerzy: szkoły i instytucje kultury, samorząd gospodarczy, przedsiębiorcy prywatni Finansowanie: budżet miasta, środki prywatne Efekty: integracja mieszkańców, promocja rodzinnego spędzania wolnego czasu oraz Miasta nie tylko na weekend 3.Doroczna impreza targowa połączona z prezentacją zaprzyjaźnionych partnerów z regionów europejskich i programem objętym dofinansowaniem ze środków pomocowych oraz krajowych funduszy integracyjnych Partnerzy: Urząd Marszałkowski, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Ministerstwo Gospodarki, UKIE, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: budżet miasta, środki pomocowe, regionalne, prywatne Efekty: promocja regionu i miasta, rozwinięta współpraca międzynarodowa w dziedzinie gospodarczej I.4 Program Informacja dla biznesu Program ten jest komplementarny w stosunku do informacji dotyczącej ofert miasta oraz firm lokalnych : 1.Doradztwo dla biznesu Stworzenie banku danych Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej zawierającego: a)informację o możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł unijnych i pozaunijnych, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych oraz krajowych b)komplet informacji dla partnerów zagranicznych dotyczący warunków inwestowania i współpracy gospodarczej Partnerzy: Ministerstwo Gospodarki, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Finansowanie: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Efekty: powstanie bazy danych oraz profesjonalnych pakietów promocyjnych 2.Szkolenia firm w zakresie promocji i zasad wymiany gospodarczej Partnerzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionu, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Izba Przemysłowo-Handlowa, firmy konsultingowe 14

15 Finansowanie: środki pomocowe, prywatne, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Efekty: poprawa wizerunku zewnętrznego firm, pozyskanie wiedzy na temat współpracy międzynarodowej Cel II Promowanie rozwoju turystyki MIASTO TURYSTOM W zakresie turystyki jedną z naczelnych barier jest krótki, parogodzinny pobyt w mieście bez noclegu. Działania promocyjne winny zatem być skierowane na sformułowanie oferty turystycznej zachęcającej do dłuższego pozostania na miejscu, a co za tym idzie spowodowania stopniowego rozwoju bazy turystycznej i sieci handlowo-usługowej. Programy operacyjne: 1.Program Miasto gościnne 2.Program Brama Ziemi 3.Program Sport i Rekreacja 4.Program Informacja 5.Program Targi II. 1 Program: Miasto gościnne Poprzez poprawę infrastruktury recepcyjnej oraz wykreowanie nowej oferty kulturalnej miasta, nastąpi zarówno wzrost wpływów z działalności turystycznej, jak i stworzone zostaną miejsca pracy dla mieszkańców 1.Aktywizacja - opracowanie systemu działań finansowych i ekonomicznych (ulgi, zwolnienia podatkowe, promocja, współfinansowanie kosztów adaptacji) i tworzenie infrastruktury technicznej czynników sprzyjających aktywizacji przedsiębiorczości w sektorze turystycznym Partnerzy: Ministerstwo Gospodarki -Departament Turystyki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe i pomocowe Efekty: wzrost zainteresowania obsługą turystów przez lokalne przedsiębiorstwa 2.Kultura obsługi - przygotowanie instytucji i ludzi do profesjonalnej obsługi rozwijającego się ruchu turystycznego- (kultura świadczenia usług, komunikacja w językach obcych) Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, szkoły średnie, uczelnie, firmy konsultingowe Finansowanie: budżet miasta, środki rządowe, regionalne i prywatne Efekty: wykształcenie profesjonalnej kadry świadczącej usługi o standardach europejskich 3.opracowanie i wprowadzenie zasad współpracy z władzami powiatu i województwa oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami dysponujących potencjałem i doświadczeniem w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój turystyki Partnerzy: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, media Finansowanie: budżet miasta Efekty: skoordynowane działania w zakresie ubiegania się o środki pomocowe 4.sformułowanie wzbogaconej oferty kulturalnej miasta 15

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo