INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH"

Transkrypt

1 INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/

2 Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego powołanego Zarządzeniem Starosty Rawickiego w celu gromadzenia informacji na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w składzie: - Pani Aneta Mazur - Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu - Koordynator, - Pani Izabela Sarnowska - Wydział Organizacyjno - Prawny Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres e-administracja, informatyka, - Pani Barbara Noga - Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Rawiczu zakres: zabezpieczenie finansowe, dokumentacja finansowa, obsługa finansowo-księgowa, - Pani Magdalena Jurdeczka - Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: współpraca zagraniczna, - Pani Ewelina Małecka-Bruder - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: edukacja, zdrowie, organizacje pozarządowe, placówki szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, - Pan Adam Waresiak - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Rawiczu zakres: sport, turystyka, kultura, ochrona zabytków, - Pani Joanna Ratajczak Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: odnawialne źródła energii, ochrona środowiska i przyrody, regulacja i me1ioracja rzek, łowiectwo i gospodarka leśna, ochrona zwierząt, - Pan Janusz Turek - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: gospodarka nieruchomościami, wywłaszczenie nieruchomości, ochroń gruntów rolnych oraz realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, - Pan Robert Koza1 - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: bezpieczeństwo z uwzględnieniem służb, inspekcji i straży, ochrona danych osobowych, zarządzanie kryzysowe, - Pani Magdalena Wnuk - Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu - zakres: budowa, utrzymanie i ochrony dróg, obiektów mostowych i chodników, ścieżki rowerowe, - Pani Sylwia Szargan- Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu - zakres: rynek pracy, aktywizacja a osób niepełnosprawnych, - Pan Sławomir Wasilewski - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu - zakres: rynek pracy, aktywizacja a osób niepełnosprawnych, - Pani Magdalena Łukowiak - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - zakres: pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz opieki społecznej, poradnictwo specjalistyczne, - Pani Marta Czerwińska Szpital Powiatowy w Rawiczu zakres: ochrona zdrowia. Wersja elektroniczna Informatora jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Starostwo/Programy i Strategie. 2

3 I. ZAKRES TEMATYCZNY: E-ADMINISTRACJA I INFORMATYKA Z informacji przekazanej podczas konferencji konsultacyjnej wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wynika, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego zamierza w nowym okresie programowania przeznaczyć środki m.in. na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwój usług z nimi związanych, szczególnie dotyczących e-administracji, e-edukacji, e-kultury, e-integracji i e-zdrowia. W nowym okresie programowania samorządy będą mogły aplikować o środki w ramach WRPO 2014+: PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3. Spodziewane typy przedsięwzięć: wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie w relacjach administracja- administracja, administracja-biznes oraz administracjaobywatel, zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, informatyzacja placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do Internetu, rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje, tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS). Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, organizacje pozarządowe, administracja rządowa zespolona i niezespolona, szkoły wyższe. Obszary objęte wsparciem: Wsparcie dotyczy całego województwa. 3

4 II. ZAKRES TEMATYCZNY: WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Lp. Zakres tematyczny 1. Obywatele dla Demokracji 2. Dotacje Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej Rodzaj wsparcia Dotacja Dotacja Kto może składać wnioski? O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami m.in. z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze Europejskiego Obszaru. Jednostki samorządu terytorialnego, Na co można uzyskać dofinansowanie Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. 1. Polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter Krótki opis zadania Celem programu zaplanowanego na lata jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Organizatorem Programu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Termin składania wniosków Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane są: od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r. oraz od 1 września do 15 października 2014 r.wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 1 września 2013 r. do 1 grudnia 2015 r. (przygotowanie projektów partnerskich) oraz od 3 lutego 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. Wnioski o dotację od zł Kontakt/www Więcej informacji o programie, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 4

5 organizacje pozarządowe, szkoły wyższe. spotkań i działania na rzecz partnerstwa i w szczególności partnerska współpraca samorządów i innych instytucji. 2. Prace naukowe dotyczące Niemiec, Polski i UE, w szczególności z zakresu wiedzy o Niemczech i Polsce, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec i Unii Europejskiej, a także nauka języków obcych i wszystkie z tym związane działania edukacyjne. 3. Praca medialna realizowana poprzez przyznawanie Polsko- Niemieckiej Nagrody Medialnej, oferty informacyjne oraz wydarzenia dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów oraz poprzez własną działalność Fundacja finansuje jedynie te projekty, w których występuje interes polskoniemiecki i które są realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskim i niemieckim uczestnikiem projektu. Wnioski o dotację do zł lub do mogą być składane na bieżąco, jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji. przyjmowane są raz na 3 miesiące nie później niż 4 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji. ul. Zielna 37, Warszawa tel. (22)

6 3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki granty standardowe Dotacja Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje niedziałające dla osiągnięcia zysku. publiczną na rzecz poprawy wzajemnej percepcji Polaków i Niemców. 4. Wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturę, w szczególności poprzez działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE, ponadto poprzez działania na rzecz zachowania wspólnego dobra kulturowego. 1.Współpraca kulturalna (np. festiwale). 2.Współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania). 3.Edukacja (np. seminaria, szkoły letnie). 4.Wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży). 5.Współpraca Organizatorem Programu jest Fundusz Wyszehradzki. Wysokość dofinansowania: od euro, do 70% kosztów kwalifikowanych. Czas na realizację projektu: 1 rok. Fundusz preferuje projekty, w których jako organizacyjni partnerzy (współorganizatorzy) występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Terminy składania wniosków: 15 marca i 15 września każdego roku. rants/standard_grants International Visegrad Fund Kráľovské údolie Bratislava Słowacja nd.org 6

7 4. 5. Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży Kierunek: Wschód Dotacja Dotacja 1. Organizacje pozarządowe. 2. Samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzony ch przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jst. Organizacje pozarządowe, biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne z Polski. transgraniczna (np. projekty dwóch państw, dotyczące regionów przygranicznych, w odległości nie większej niż 50 km od granicy). 6.Promocja turystyki. Projekty obejmujące pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej i pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz z opiekunami. Wydarzenie promujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku lat. Cele programu: 1. Wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy. 2. Ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych. 3. Zapoznanie młodzieży z kulturą i historią lokalną. Wkład własny wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Przewidywany termin składania wniosków: kwiecień 2014 r. Przewidywany termin składania wniosków: lipiec 2014 r. orie/polskoukrainska.ht ml o.org.pl/konkurskierunek-wschod.html Fundacja Edukacja dla Demokracji 7

8 mo.org.pl tel Przemiany w Regionie RITA Wsparcie Demokracji Dotacja Dotacja Zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na postawie umów państwo-kościół. 1. Zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje. Projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej, służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów byłego bloku wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Priorytety tematyczne konkursu: - Wolności obywatelskie Organizatorami Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest m.in. wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie; udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego; współpraca międzynarodowa i dialog międzykulturowy. Organizatorem konkursu jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Konkurs grantowy jest Przewidywany termin składania wniosków: październik 2014 r. Przewidywany termin składania wniosków: grudzień 2014 r. o.org.pl Fundacja Edukacja dla Demokracji tel fax +48 (22) Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Wiedzieć 8

9 8. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Dotacja 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty w państwie prawa, - Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji, - Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów na rzecz krajów: - Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina (co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy); - Tadżykistan, Tunezja. Obszar tematyczny: I: Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. II: Media polonijne. III: Infrastruktura polonijna. IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania (z częścią programu Wsparcie Demokracji, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD, a jednocześnie określonych w raporcie Freedom in the World 2013 (Freedom House) jako częściowo wolne lub bez wolności. Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do których są adresowane. Organizatorem konkursu jest Minister Spraw Zagranicznych. Cel konkursu: realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom Planu Przewidywany termin składania wniosków: grudzień 2014 r. Jak Bagatela 10/12, Warszawa tel w 05 tyfund.pl Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa Tel.: Fax: ov.pl 9

10 wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 2. Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym. 3. Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne. 5. Jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez oferenta doświadczenia we współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wyłączeniem mediów i nauczania języka polskiego i po polsku). V: Więzi i kontakty z Polską. Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. 10

11 9. Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014 Dotacja posiadanie doświadczenia w gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. złotych w skali wybranego roku kalendarzowego w latach Szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne. Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich. Wsparcie uzyskają projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży. Adresatem projektów jest młodzież w wieku lat uczęszczająca do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). Projekt zakładający wizytę grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r. in/index.php?id=polsko- -rosyjska-wymianam%c5%81odzie%c5% BBy

12 2014 r Ambasada Królestwa Niderlandów wsparcie lokalnych projektów w zakresie kultury Forum Polsko- Czeskie Dotacja Dotacja Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego o lokalnym zasięgu działania. 1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje). 2. Stowarzyszenia jednostek samorządu Małe projekty kulturalne o zasięgu lokalnym obejmujące: wymianę kulturową z Holandią, wystawy, koncerty, performance, inne działania artystyczne. Projekty współpracy polsko-czeskiej. Organizatorem Programu jest Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie. Projekt musi być realizowany na terenie Polski lub Białorusi. Celem programu jest m.in. wsparcie i rozwijanie współpracy kulturalnej lub wzmacnianie wizerunku kulturalnego Holandii za granicą. Priorytetowo są traktowane projekty ukierunkowane na: - ochronę i zapobieganie zapomnieniu o polsko holenderskim dziedzictwie, - kulturalny i ekonomiczny rozwój, architekturę, modę i styl, taniec i teatr, współpracę muzeów, język Holenderski, profesjonalizację sektora kulturalnego. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Cel konkursu: zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polskoczeskich obejmującej różne Tryb ciągły, jednak nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem projektu. Ostateczny termin składania wniosków: 7 marca 2014 r. PostenWeb/P/Polen/Net herlands_embassy_in_ Warsaw/the_Embassy/E mbassy_staff/press_and _Cultural_Affairs/See_a lso/financial_support_fu nding Ambasada Królestwa Niderlandów Warszawa, ul. Kawalerii 10 tel. (22) tel. (22) Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej 12

13 12. Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego Dotacja terytorialnego. 3. Spółdzielnie socjalne. 4. Szkoły wyższe. 5. Instytuty badawcze. Zadanie musi być realizowane we współpracy co najmniej jednego podmiotu polskiego i czeskiego. Organizacje pozarządowe. Działania wspierające społeczeństwo białoruskie: 1. Wsparcie działalności białoruskich organizacji i inicjatyw społecznych organizowanych na poziomie lokalnym. 2.Wsparcie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na promocję edukacji obywatelskiej oraz edukacji prawnej, kultury i tradycji białoruskiej, sprzyjanie zaangażowaniu dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową. Minimalny wymagany wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych. Czas realizacji projektów: do końca danego roku kalendarzowego. Organizatorem konkursu jest Minister Spraw Zagranicznych. Cel konkursu: wybór i dofinansowanie działań wspierających społeczeństwo białoruskie. Okres realizacji projektów: do końca danego roku kalendarzowego. Przewidywany termin składania wniosków: marzec 2014 r. Al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa tel.: fax: ov.pl c.gov.pl Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Wdrażania Programów Rozwojowych Al. Szucha 23, Warszawa tel. (22) , fax (22) pl 13

14 naukowców białoruskich we wspólne projekty badawcze z polskimi i europejskimi partnerami, pomoc represjonowanym naukowcom w kontynuowaniu prac badawczych. 3. Wzmocnienie proeuropejskich postaw młodzieży i młodych profesjonalistów (szczególnie dla osób, które po raz pierwszy otrzymałyby szansę wyjazdu do krajów UE). 4. Pomoc prawna i socjalna osobom represjonowanym. 5. Wsparcie istniejących niezależnych mediów działających w Białorusi - zarówno tych tradycyjnych (np. gazety), jak i elektronicznych: portali informacyjnych, blogów (np. poprzez 14

15 13. Fundacja Kronenberga Dotacja Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. szkolenia i wsparcie techniczne). 6. Wsparcie inicjatyw z zakresu zmniejszenia wykluczenia społecznego. 7. Wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności: aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców. Warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. W ramach realizowanego Programu Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga udziela dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: - edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży), - rozwój lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości). Termin składania wniosków: od 18 marca do 15 kwietnia 2014 r. oland/kronenberg/polish /6138.htm#wnioski Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ul. Traugutta 7/ Warszawa 15

16 14. Międzynarodowa wymiana młodzieży dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej Dotacja Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (instytucje kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z o. o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i niedziałające dla osiągnięcia zysku). Projekty z zakresu międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży z Izraelem, Rosją, krajami Partnerstwa Wschodniego lub Koreą. Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cel konkursu: wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty z zakresu międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży z Izraelem, Rosją, krajami Partnerstwa Wschodniego lub Koreą. Ostatecznymi beneficjentami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przewidywany termin składania wniosków: marzec 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Tel gov.pl 16

17 15. International Visegrad Fund Konkurs Małych Grantów Dotacja Każdy podmiot prawny lub osoba fizyczna przedstawiająca projekt z założeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budżetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami Grupy Wyszechradzkiej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Dotacje można uzyskać na realizację projektów skupionych wokół jednej z kategorii: współpraca kulturalna, edukacja, wymiana młodych, współpraca trans graniczna, promocja turystyki, badania i wymiana naukowa. Maksymalna kwota z Funduszu dla każdego projektu Małych Grantów wynosi euro. Wkład finansowy funduszu nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów projektu. Termin składania wniosków: r., r., r. 17

18 III. ZAKRES TEMATYCZNY: EDUKACJA, ZDROWIE, ORGZANIZACJE POZARZĄDOWE, PLACÓWKI SZKOLNICTWA SPECJALNEGO ORAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Lp. Zakres tematyczny Rodzaj wsparci a Kto może składać wnioski? Na co można uzyskać dofinansowanie Krótki opis zadania Termin składania wniosków Kontakt/www 1. Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Dotacja 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie I. Edukacja osób starszych. II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową. III Partycypacja społeczna osób starszych. IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań: 1. Zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: - większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej, -tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, - promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia Od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej aktualnosciwszystkie/seniorzy/art,656 8,konkurs-asos-edycja html 18

19 z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/ okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji, - tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjnokulturalnej. 2. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób 19

20 konkursu, w imieniu tej jednostki. starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku. 3. Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej. 4. Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: - rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego 20

21 potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, - rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury. 2. Erasmus+ Dofinansowanie Program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów. W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów: 1. Programme countries kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia. 2. Partner countries kraje partnerskie: Szwajcaria, kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) kraje Partnerstwa Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych). Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji. Największy nacisk w programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, Akcja 1 - do 24 marca 2014 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ul. Mokotowska Warszawa tel

22 Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja. 3. Pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora). kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami nonprofit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. 22

23 IV. ZAKRES TEMATYCZNY: SPORT, TURYSTYKA, KULTURA I OCHTONA ZABYTKÓW Lp. 1. Zakres tematyczny Obywatel dla demokracji Rodzaj wsparcia Dotacja Kto może składać wnioski? O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych oraz nie są instytucjami religijnymi, nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe, działają w interesie publicznym oraz przestrzegają wartości demokratycznych i praw człowieka. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z Na co można uzyskać dofinansowanie Dzieci i młodzież działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży. Krótki opis zadania Rodzaje wspieranych działań: 1. Działania włączające dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, służące rozwijaniu wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. 2. Działania umożliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie praw obywatelskich (w tym edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym edukacji finansowej), Termin składania wniosków 1 marca- 15 kwietnia 2014 r. Kontakt/www ekty-tematyczne/ Katarzyna Dumańska Informacja i promocja Obywatele dla Demokracji Fundacja im. Stefana Batorego tel , fax: tel. kom Information and promotion Citizens for Democracy Stefan Batory Foundation tel. (48 22) , fax: (48 22) mobile:

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2015 SOLIDARNOŚĆ DEMOKRACJA ROZWÓJ

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2015 SOLIDARNOŚĆ DEMOKRACJA ROZWÓJ WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2015 SOLIDARNOŚĆ DEMOKRACJA ROZWÓJ Spis treści Wstęp...2 1. Cele współpracy rozwojowej... 3 2. Zasady realizacji polskiej współpracy rozwojowej...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo