INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH"

Transkrypt

1 INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/

2 Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego powołanego Zarządzeniem Starosty Rawickiego w celu gromadzenia informacji na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w składzie: - Pani Aneta Mazur - Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu - Koordynator, - Pani Izabela Sarnowska - Wydział Organizacyjno - Prawny Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres e-administracja, informatyka, - Pani Barbara Noga - Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Rawiczu zakres: zabezpieczenie finansowe, dokumentacja finansowa, obsługa finansowo-księgowa, - Pani Magdalena Jurdeczka - Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: współpraca zagraniczna, - Pani Ewelina Małecka-Bruder - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: edukacja, zdrowie, organizacje pozarządowe, placówki szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, - Pan Adam Waresiak - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Rawiczu zakres: sport, turystyka, kultura, ochrona zabytków, - Pani Joanna Ratajczak Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: odnawialne źródła energii, ochrona środowiska i przyrody, regulacja i me1ioracja rzek, łowiectwo i gospodarka leśna, ochrona zwierząt, - Pan Janusz Turek - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: gospodarka nieruchomościami, wywłaszczenie nieruchomości, ochroń gruntów rolnych oraz realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, - Pan Robert Koza1 - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu - zakres: bezpieczeństwo z uwzględnieniem służb, inspekcji i straży, ochrona danych osobowych, zarządzanie kryzysowe, - Pani Magdalena Wnuk - Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu - zakres: budowa, utrzymanie i ochrony dróg, obiektów mostowych i chodników, ścieżki rowerowe, - Pani Sylwia Szargan- Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu - zakres: rynek pracy, aktywizacja a osób niepełnosprawnych, - Pan Sławomir Wasilewski - Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu - zakres: rynek pracy, aktywizacja a osób niepełnosprawnych, - Pani Magdalena Łukowiak - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - zakres: pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz opieki społecznej, poradnictwo specjalistyczne, - Pani Marta Czerwińska Szpital Powiatowy w Rawiczu zakres: ochrona zdrowia. Wersja elektroniczna Informatora jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Starostwo/Programy i Strategie. 2

3 I. ZAKRES TEMATYCZNY: E-ADMINISTRACJA I INFORMATYKA Z informacji przekazanej podczas konferencji konsultacyjnej wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wynika, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego zamierza w nowym okresie programowania przeznaczyć środki m.in. na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwój usług z nimi związanych, szczególnie dotyczących e-administracji, e-edukacji, e-kultury, e-integracji i e-zdrowia. W nowym okresie programowania samorządy będą mogły aplikować o środki w ramach WRPO 2014+: PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3. Spodziewane typy przedsięwzięć: wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, szczególnie w relacjach administracja- administracja, administracja-biznes oraz administracjaobywatel, zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, informatyzacja placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do Internetu, rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje, tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS). Potencjalne, główne grupy docelowe/beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, organizacje pozarządowe, administracja rządowa zespolona i niezespolona, szkoły wyższe. Obszary objęte wsparciem: Wsparcie dotyczy całego województwa. 3

4 II. ZAKRES TEMATYCZNY: WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Lp. Zakres tematyczny 1. Obywatele dla Demokracji 2. Dotacje Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej Rodzaj wsparcia Dotacja Dotacja Kto może składać wnioski? O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami m.in. z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze Europejskiego Obszaru. Jednostki samorządu terytorialnego, Na co można uzyskać dofinansowanie Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. 1. Polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter Krótki opis zadania Celem programu zaplanowanego na lata jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Organizatorem Programu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Termin składania wniosków Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane są: od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r. oraz od 1 września do 15 października 2014 r.wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 1 września 2013 r. do 1 grudnia 2015 r. (przygotowanie projektów partnerskich) oraz od 3 lutego 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. Wnioski o dotację od zł Kontakt/www Więcej informacji o programie, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 4

5 organizacje pozarządowe, szkoły wyższe. spotkań i działania na rzecz partnerstwa i w szczególności partnerska współpraca samorządów i innych instytucji. 2. Prace naukowe dotyczące Niemiec, Polski i UE, w szczególności z zakresu wiedzy o Niemczech i Polsce, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec i Unii Europejskiej, a także nauka języków obcych i wszystkie z tym związane działania edukacyjne. 3. Praca medialna realizowana poprzez przyznawanie Polsko- Niemieckiej Nagrody Medialnej, oferty informacyjne oraz wydarzenia dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów oraz poprzez własną działalność Fundacja finansuje jedynie te projekty, w których występuje interes polskoniemiecki i które są realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskim i niemieckim uczestnikiem projektu. Wnioski o dotację do zł lub do mogą być składane na bieżąco, jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji. przyjmowane są raz na 3 miesiące nie później niż 4 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji. ul. Zielna 37, Warszawa tel. (22)

6 3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki granty standardowe Dotacja Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje niedziałające dla osiągnięcia zysku. publiczną na rzecz poprawy wzajemnej percepcji Polaków i Niemców. 4. Wspieranie wzajemnego porozumienia poprzez kulturę, w szczególności poprzez działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE, ponadto poprzez działania na rzecz zachowania wspólnego dobra kulturowego. 1.Współpraca kulturalna (np. festiwale). 2.Współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania). 3.Edukacja (np. seminaria, szkoły letnie). 4.Wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży). 5.Współpraca Organizatorem Programu jest Fundusz Wyszehradzki. Wysokość dofinansowania: od euro, do 70% kosztów kwalifikowanych. Czas na realizację projektu: 1 rok. Fundusz preferuje projekty, w których jako organizacyjni partnerzy (współorganizatorzy) występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Terminy składania wniosków: 15 marca i 15 września każdego roku. rants/standard_grants International Visegrad Fund Kráľovské údolie Bratislava Słowacja nd.org 6

7 4. 5. Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży Kierunek: Wschód Dotacja Dotacja 1. Organizacje pozarządowe. 2. Samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzony ch przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jst. Organizacje pozarządowe, biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne z Polski. transgraniczna (np. projekty dwóch państw, dotyczące regionów przygranicznych, w odległości nie większej niż 50 km od granicy). 6.Promocja turystyki. Projekty obejmujące pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej i pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz z opiekunami. Wydarzenie promujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku lat. Cele programu: 1. Wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy. 2. Ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych. 3. Zapoznanie młodzieży z kulturą i historią lokalną. Wkład własny wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Przewidywany termin składania wniosków: kwiecień 2014 r. Przewidywany termin składania wniosków: lipiec 2014 r. orie/polskoukrainska.ht ml o.org.pl/konkurskierunek-wschod.html Fundacja Edukacja dla Demokracji 7

8 mo.org.pl tel Przemiany w Regionie RITA Wsparcie Demokracji Dotacja Dotacja Zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na postawie umów państwo-kościół. 1. Zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje. Projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej, służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów byłego bloku wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Priorytety tematyczne konkursu: - Wolności obywatelskie Organizatorami Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest m.in. wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie; udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego; współpraca międzynarodowa i dialog międzykulturowy. Organizatorem konkursu jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Konkurs grantowy jest Przewidywany termin składania wniosków: październik 2014 r. Przewidywany termin składania wniosków: grudzień 2014 r. o.org.pl Fundacja Edukacja dla Demokracji tel fax +48 (22) Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Wiedzieć 8

9 8. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą Dotacja 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty w państwie prawa, - Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji, - Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów na rzecz krajów: - Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina (co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy); - Tadżykistan, Tunezja. Obszar tematyczny: I: Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. II: Media polonijne. III: Infrastruktura polonijna. IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania (z częścią programu Wsparcie Demokracji, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD, a jednocześnie określonych w raporcie Freedom in the World 2013 (Freedom House) jako częściowo wolne lub bez wolności. Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do których są adresowane. Organizatorem konkursu jest Minister Spraw Zagranicznych. Cel konkursu: realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom Planu Przewidywany termin składania wniosków: grudzień 2014 r. Jak Bagatela 10/12, Warszawa tel w 05 tyfund.pl Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa Tel.: Fax: ov.pl 9

10 wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 2. Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym. 3. Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne. 5. Jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez oferenta doświadczenia we współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wyłączeniem mediów i nauczania języka polskiego i po polsku). V: Więzi i kontakty z Polską. Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. 10

11 9. Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014 Dotacja posiadanie doświadczenia w gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. złotych w skali wybranego roku kalendarzowego w latach Szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne. Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich. Wsparcie uzyskają projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży. Adresatem projektów jest młodzież w wieku lat uczęszczająca do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). Projekt zakładający wizytę grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r. in/index.php?id=polsko- -rosyjska-wymianam%c5%81odzie%c5% BBy

12 2014 r Ambasada Królestwa Niderlandów wsparcie lokalnych projektów w zakresie kultury Forum Polsko- Czeskie Dotacja Dotacja Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego o lokalnym zasięgu działania. 1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje). 2. Stowarzyszenia jednostek samorządu Małe projekty kulturalne o zasięgu lokalnym obejmujące: wymianę kulturową z Holandią, wystawy, koncerty, performance, inne działania artystyczne. Projekty współpracy polsko-czeskiej. Organizatorem Programu jest Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie. Projekt musi być realizowany na terenie Polski lub Białorusi. Celem programu jest m.in. wsparcie i rozwijanie współpracy kulturalnej lub wzmacnianie wizerunku kulturalnego Holandii za granicą. Priorytetowo są traktowane projekty ukierunkowane na: - ochronę i zapobieganie zapomnieniu o polsko holenderskim dziedzictwie, - kulturalny i ekonomiczny rozwój, architekturę, modę i styl, taniec i teatr, współpracę muzeów, język Holenderski, profesjonalizację sektora kulturalnego. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Cel konkursu: zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polskoczeskich obejmującej różne Tryb ciągły, jednak nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem projektu. Ostateczny termin składania wniosków: 7 marca 2014 r. PostenWeb/P/Polen/Net herlands_embassy_in_ Warsaw/the_Embassy/E mbassy_staff/press_and _Cultural_Affairs/See_a lso/financial_support_fu nding Ambasada Królestwa Niderlandów Warszawa, ul. Kawalerii 10 tel. (22) tel. (22) Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej 12

13 12. Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego Dotacja terytorialnego. 3. Spółdzielnie socjalne. 4. Szkoły wyższe. 5. Instytuty badawcze. Zadanie musi być realizowane we współpracy co najmniej jednego podmiotu polskiego i czeskiego. Organizacje pozarządowe. Działania wspierające społeczeństwo białoruskie: 1. Wsparcie działalności białoruskich organizacji i inicjatyw społecznych organizowanych na poziomie lokalnym. 2.Wsparcie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na promocję edukacji obywatelskiej oraz edukacji prawnej, kultury i tradycji białoruskiej, sprzyjanie zaangażowaniu dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową. Minimalny wymagany wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych. Czas realizacji projektów: do końca danego roku kalendarzowego. Organizatorem konkursu jest Minister Spraw Zagranicznych. Cel konkursu: wybór i dofinansowanie działań wspierających społeczeństwo białoruskie. Okres realizacji projektów: do końca danego roku kalendarzowego. Przewidywany termin składania wniosków: marzec 2014 r. Al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa tel.: fax: ov.pl c.gov.pl Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Wdrażania Programów Rozwojowych Al. Szucha 23, Warszawa tel. (22) , fax (22) pl 13

14 naukowców białoruskich we wspólne projekty badawcze z polskimi i europejskimi partnerami, pomoc represjonowanym naukowcom w kontynuowaniu prac badawczych. 3. Wzmocnienie proeuropejskich postaw młodzieży i młodych profesjonalistów (szczególnie dla osób, które po raz pierwszy otrzymałyby szansę wyjazdu do krajów UE). 4. Pomoc prawna i socjalna osobom represjonowanym. 5. Wsparcie istniejących niezależnych mediów działających w Białorusi - zarówno tych tradycyjnych (np. gazety), jak i elektronicznych: portali informacyjnych, blogów (np. poprzez 14

15 13. Fundacja Kronenberga Dotacja Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. szkolenia i wsparcie techniczne). 6. Wsparcie inicjatyw z zakresu zmniejszenia wykluczenia społecznego. 7. Wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności: aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców. Warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. W ramach realizowanego Programu Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga udziela dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: - edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży), - rozwój lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości). Termin składania wniosków: od 18 marca do 15 kwietnia 2014 r. oland/kronenberg/polish /6138.htm#wnioski Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ul. Traugutta 7/ Warszawa 15

16 14. Międzynarodowa wymiana młodzieży dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej Dotacja Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (instytucje kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z o. o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i niedziałające dla osiągnięcia zysku). Projekty z zakresu międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży z Izraelem, Rosją, krajami Partnerstwa Wschodniego lub Koreą. Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cel konkursu: wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty z zakresu międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży z Izraelem, Rosją, krajami Partnerstwa Wschodniego lub Koreą. Ostatecznymi beneficjentami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przewidywany termin składania wniosków: marzec 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Tel gov.pl 16

17 15. International Visegrad Fund Konkurs Małych Grantów Dotacja Każdy podmiot prawny lub osoba fizyczna przedstawiająca projekt z założeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budżetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami Grupy Wyszechradzkiej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Dotacje można uzyskać na realizację projektów skupionych wokół jednej z kategorii: współpraca kulturalna, edukacja, wymiana młodych, współpraca trans graniczna, promocja turystyki, badania i wymiana naukowa. Maksymalna kwota z Funduszu dla każdego projektu Małych Grantów wynosi euro. Wkład finansowy funduszu nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów projektu. Termin składania wniosków: r., r., r. 17

18 III. ZAKRES TEMATYCZNY: EDUKACJA, ZDROWIE, ORGZANIZACJE POZARZĄDOWE, PLACÓWKI SZKOLNICTWA SPECJALNEGO ORAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Lp. Zakres tematyczny Rodzaj wsparci a Kto może składać wnioski? Na co można uzyskać dofinansowanie Krótki opis zadania Termin składania wniosków Kontakt/www 1. Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Dotacja 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie I. Edukacja osób starszych. II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową. III Partycypacja społeczna osób starszych. IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań: 1. Zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: - większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej, -tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, - promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia Od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej aktualnosciwszystkie/seniorzy/art,656 8,konkurs-asos-edycja html 18

19 z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/ okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji, - tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjnokulturalnej. 2. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób 19

20 konkursu, w imieniu tej jednostki. starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku. 3. Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej. 4. Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: - rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego 20

21 potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, - rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury. 2. Erasmus+ Dofinansowanie Program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów. W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów: 1. Programme countries kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia. 2. Partner countries kraje partnerskie: Szwajcaria, kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) kraje Partnerstwa Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych). Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji. Największy nacisk w programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, Akcja 1 - do 24 marca 2014 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ul. Mokotowska Warszawa tel

22 Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja. 3. Pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora). kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami nonprofit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. 22

23 IV. ZAKRES TEMATYCZNY: SPORT, TURYSTYKA, KULTURA I OCHTONA ZABYTKÓW Lp. 1. Zakres tematyczny Obywatel dla demokracji Rodzaj wsparcia Dotacja Kto może składać wnioski? O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych oraz nie są instytucjami religijnymi, nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe, działają w interesie publicznym oraz przestrzegają wartości demokratycznych i praw człowieka. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z Na co można uzyskać dofinansowanie Dzieci i młodzież działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży. Krótki opis zadania Rodzaje wspieranych działań: 1. Działania włączające dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, służące rozwijaniu wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. 2. Działania umożliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie praw obywatelskich (w tym edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym edukacji finansowej), Termin składania wniosków 1 marca- 15 kwietnia 2014 r. Kontakt/www ekty-tematyczne/ Katarzyna Dumańska Informacja i promocja Obywatele dla Demokracji Fundacja im. Stefana Batorego tel , fax: tel. kom Information and promotion Citizens for Democracy Stefan Batory Foundation tel. (48 22) , fax: (48 22) mobile:

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011"

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Państwu możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży budżet: 37 mln

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku.

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Autor: Robert Barański www.zarzadzaniedotacja.pl Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszalkowska 6/6

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Europejskie sektorowe rady umiejętności" w ramach Programu na rzecz innowacji i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014-2020 3 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa tel.: +48 (22) 622 01 22 fax: +48 (22) 622 02 11 e-mail: arfp@fi lantropia.org.pl www.fi lantropia.org.pl Dotacje na inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA. Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA. Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Plan prezentacji 1. Polska współpraca rozwojowa: ogólna charakterystyka, bieżące informacje. 2. Charakter

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r.

Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r. Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r. Możliwości pozyskania funduszy w dziedzinie edukacji ekologicznej Wojciech Stawiany ekspert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015 Strona1 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY LUTY MARZEC 2015 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 4 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna

Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna Z a i n w e s t u j m y ra z e m w ś ro d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna warunki naboru konkursowego w 2015 r. Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r.

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r. Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego Łódź, 14 maja 016 r. Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo