Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego Październik 2006 Materiały przygotowane przez Wydział Oświaty i Wydział Infrastruktury Technicznej

2 SPIS TREŚCI: Rozdział I Informacja o działalności szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym Rozdział II Aktualna sytuacja w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski: 1) Liczba oddziałów i uczniów w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/ ) Typy szkół i kierunki kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski ) Informacja o stanie uczniów w poszczególnych typach szkół/ placówek oświatowych na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2006/ ) Zestawienie zbiorcze o ilości uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2006/ ) Zestawienie zbiorcze zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych nauczycieli według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2006/ ) Wykaz pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/ Rozdział III 1) Informacja o szkołach i placówkach niepublicznych, dla których Powiat jest organem dotującym ) Informacja o działalności Ognisk Pracy Pozaszkolnej Rozdział IV Osiągnięcia dydaktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/ Rozdział V Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski Rozdział VI Informacja o realizacji przez Wydział Oświaty programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich oraz dla studentów Rozdział VII Pozyskane środki zewnętrzne na rzecz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat wodzisławski

3 Rozdział VIII Informacja o inwestycjach i remontach w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat wodzisławski. 1) Zestawienie środków na remonty bieŝące i inwestycje w latach ) Źródła finansowania remontów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzone przez Powiat Wodzisławski w latach 2004 do sierpnia ) Informacja o wydatkach na remonty w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wodzisławskiego w latach 2004 do sierpnia ) Zestawienie wydatków na remonty i inwestycje ze środków finansowych oświatowych w latach ) Zestawienie wydatków remontowych i inwestycyjnych poniesionych w latach w jednostkach oświatowych

4 Rozdział I Informacja o działalności szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Szkolna 1, Wodzisław Śląski Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim tworzy: - I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich - I Liceum Profilowane (profil: Zarządzanie Informacją) Placówka rozpoczęła działalność 1 sierpnia 1948 roku jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa na ziemi wodzisławskiej. Ukończyło ją ponad 8 tysięcy absolwentów, z których wielu zajęło odpowiedzialne stanowiska w róŝnych dziedzinach nauki, gospodarki, organach państwowych i samorządowych. Szkoła dysponuje 28 salami lekcyjnymi oraz aulą, salą gimnastyczną, siłownią, boiskami, biblioteką, 4 pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna zawierająca ponad 27 tyś. woluminów. W szkole istnieje system telewizji dydaktycznej, dzięki któremu uczniowie mogą uzyskać umiejętność obsługi sprzętu i odkryć talenty reŝyserskie i dziennikarskie. Aktualnie w szkole uczy się 972 uczniów, dla których przygotowano bogatą ofertę rozszerzonych zajęć edukacyjnych język polski, matematyka, fizyka, informatyka, historia, biologia, geografia, chemia. Szkoła oferuje szeroki wachlarz języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski i j. łaciński. W liceum profilowanym, oprócz kształcenia ogólnego, uczniowie nabywają umiejętności w zakresie wyszukiwania, selekcji, gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji. Część zajęć z zakresu profilu jest realizowana w szkolnym studiu telewizyjnym. MłodzieŜ uczestniczy w wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi z Niemiec (Gladbeck) i Anglii (Londyn). Uczniowie mają teŝ moŝliwość pogłębienia swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę np. zespół wokalny, SKS, SKKT, klub europejski, klub ekologiczny, kółko recytatorskie, plastyczne, dziennikarskie. Tradycją szkoły stały się tygodniowe obozy naukowe organizowane w kraju i za granicą. Nie zapomina się równieŝ o sprawności fizycznej uczniów, organizując dodatkowe zajęcia siatkówki, koszykówki, rajdy rowerowe i piesze, zawody narciarskie itp. Wolny czas uczniowie mogą spędzić w czytelni, kawiarence lub przy 8 stanowiskach multimedialnych do stałej dyspozycji uczniów. Rozpoczęte w minionym roku remonty poprawiły zaplecze techniczne szkoły oraz estetykę niektórych wnętrz sal dydaktycznych i pracowni, co wpłynęło na komfort warunków nauki. Trwają prace nad rozbudową istniejącej sieci komputerowej, która obejmie cały obiekt. W bibliotece szkolnej powstała nowoczesna czytelnia multimedialna.. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim ul. K. St. Wyszyńskiego 41, Wodzisław Śląski W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim działającego od 1990 roku wchodzą: - II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera, - dwuletnie Liceum Uzupełniające. Szkoła dysponuje 25 pracowniami i klasopracowniami, których aŝ 8 to sale multimedialne lub w pełni wyposaŝone laboratoria do ćwiczeń, pokazów i prezentacji, zapewniające bieŝące wykorzystanie technik komputerowych, projektorów z nagłośnieniem surround i stałym dostępem do Internetu oraz bogato wyposaŝoną biblioteką z czytelnią, sala gimnastyczna i siłownia. Co roku szkoła zapewnia uczniom niezmiernie bogatą ofertę pozalekcyjną: - wszystkie koła przedmiotowe, 3

5 - teatr anglojęzyczny oraz klub dyskusyjny z native speakerem, - zespół instrumentalno-wokalny, - Szkolny Klub Europejski, - koła recytatorskie i dziennikarskie, - filia Stowarzyszenia Drogami Tischnera, - w ramach SKS zajęcia siatkówki, piłki noŝnej, koszykówki tenisa stołowego. Dzięki takiemu zaangaŝowaniu uczniowie szkoły to laureaci olimpiad i konkursów najwyŝszych szczebli np. językowych, recytatorskich, zawodów sportowych. DruŜyny sportowe odnoszą sukcesy w zawodach powiatowych i okręgowych w siatkówce, halowej piłce noŝnej, pływaniu itp. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną poprzez np. realizację programu Delf, wprowadzanie programu autorskiego z języka angielskiego w klasach dwujęzycznych, profilu humanistycznym, wprowadzanie programu autorskiego z językiem niemieckiego w klasach humanistycznych z wiodącym językiem niemieckim. oraz jednej godziny dodatkowo. Co roku oferuje się 2 klasy dwujęzyczne (humanistyczną i ścisłą) dla uczniów, którzy opanowali języka angielski w stopniu umoŝliwiającym naukę w drugim języku na: matematyce, technologii informacyjnej, WOS, WOK, geografii, biologii, elementach historii powszechnej czy fizyce. Tradycją szkoły stały się wymiany młodzieŝowe z uczniami szkoły w Kirchhellen, obozy naukowe, rajdy szkolne, dni języków obcych, obchody Frankofonii, współpraca ze szkołami w Irlandii, Belgii w ramach programu Sokrates Comenius. Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Drogami Tischnera. Ponadto w szkole pręŝnie działa Samorząd Uczniowski a pod jego egidą wolontariat, gdzie uczniowie mogą realizować potrzebę niesienia pomocy potrzebującym, pracując na rzecz środowiska lokalnego. Realizowane są takŝe projekty i programy typu: powiatowa debata europejska, sesje popularno-naukowe, współpraca z wyŝszymi uczelniami, cykl spotkań z ludźmi polityki, nauki i kultury, wieczorki poetyckie, warsztaty i wykłady. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych stawia się na taki model edukacji, który zapewnia absolwentom swobodne poruszanie się w coraz bardziej wymagającej współczesności. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim ul. Szkolna 1, Wodzisław Śląskim Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim swoją działalność rozpoczął w roku 1967, kiedy to decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach otwarto Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz Technikum Ekonomiczne dla Pracujących. Dzisiejszy dzień szkoły to jej ciągły rozwój, nowoczesność i nowatorstwo. Powstała prawie czterdzieści lat temu placówka zatrudniająca 12 nauczycieli rozrosła się w ogromny kompleks szkół zatrudniający 80 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 24 nauczycieli niepełnozatrudnionych a takŝe 26 pracowników administracji i obsługi. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim cieszy się w naszym regionie duŝą popularnością i zasłuŝonym uznaniem. Profile kształcenia dostosowane są do aktualnych i przyszłych zapotrzebowań na rynku pracy. Kadrę pedagogiczną tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele, realizujący nowoczesne programy nauczania. Uczniowie korzystają z wielu pracowni przedmiotowych i sal komputerowych z dostępem do internetu oraz z centrum multimedialnego (Neostrada, DSL). Szkoła dba o staranne kształcenie językowe, a nauczane języki obce to: angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski. MłodzieŜ moŝe uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań: przedmiotowych, artystycznych i sportowych, a takŝe w Klubie Europejskim, który rozbudza zainteresowania zintegrowaną Europą. Od kilku lat aktywnie współpracujemy ze szkołami Republiki Czeskiej, w Ostrawie i Kromieřižu, równieŝ w ramach programu Leonardo da Vinci (praktyki zagraniczne uczniów). Warto zaznaczyć, Ŝe ZSE dostosowuje ofertę kształcenia do wymagań rynku pracy i organizuje róŝne formy doskonalenia (kurs obsługi kas fiskalnych, kurs kasjera walutowego, kurs wychowawcy kolonijnego). Współpracuje z podmiotami gospodarczymi, które w ramach zajęć praktycznych i praktyk 4

6 zawodowych przygotowują młodzieŝ do pracy. Dysponuje nie tylko bazą dydaktyczną, ale i zapleczem gastronomiczno handlowym, w którym uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe. Szkoła jest połoŝona w centrum miasta z łatwym dostępem do komunikacji miejskiej i zapleczem parkingowym. MłodzieŜ chętnie spędza czas w szkolnej kawiarni i korzysta z usług centrum gastronomicznego. Posiada jedną z największych w regionie sal gimnastycznych i własną siłownię. Tradycją szkoły są imprezy rekreacyjno-turystyczne, wśród których wielką popularnością cieszy się ogólnoszkolny rajd Monte Ekonom w Brennej, a takŝe mistrzostwa ZSE w narciarstwie w Istebnej i w tenisie w śorach. Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach organizowanych przez pręŝnie działający samorząd szkolny. Zaletą placówki jest łączenie solidnego przygotowania do pracy w szerokim zakresie branŝ ekonomiczno-usługowych z ogólnym wykształceniem, umoŝliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyŝszych, a takŝe troska o wychowanie młodzieŝy. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. ul. Gałczyńskiego1, Wodzisław Śląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęło działalność 1 września 1999 r. jako pierwsze i jedyne w południowej części województwa śląskiego. W skład centrum weszły wydzielone z Zespołu Szkół Zawodowych szkoły dla dorosłych. Było to 12 oddziałów technikum i 5 oddziałów szkoły policealnej w 4 zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego i technik BHP. Historia CKU jest krótka, rozpoczyna 7 rok działalności. 1 września 2004 r. placówka otrzymuje nazwę Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. W roku szkolnym 2006/2007 posiada 42 oddziały w szkołach dla dorosłych kształcąc w 12 zawodach. Na moŝliwości uruchamiania nowych kierunków kształcenia wpływ ma prowadzona polityka zatrudnienia i rozwój bazy dydaktycznej. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów, wielu posiada ukończone studia podyplomowe dające moŝliwość prowadzenia dodatkowych zajęć oraz kurs z zakresu andragogiki. Wspierana jest kreatywność nauczycieli w zakresie programów specjalizacji zawodowych, programów pozaszkolnych form kształcenia, rozwiązań wspomagających proces nauczania uczenia się. W szkole powstało 7 specjalizacji dla zawodu technik mechanik (mechatronika, programista obrabiarek CNC, maszyny i urządzenia górnicze, technologia i urządzenia spawalnictwa, maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne, maszyny i urządzenia przemysłu gazowniczego, mechatronik pojazdów samochodowych) i 2 dla zawodu technik elektryk (cyfrowe systemy sterowania, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego). Do dyspozycji nauczycieli i słuchaczy są m. in.: - trzy pracownie komputerowe, - pracownia CNC, - pracownia sterowników PLC, - laboratorium analizy chemicznej, - pracownia pomiarów, - pracownia technik biurowych, - pracownia mechatroniczna, - pracownia elektroniczna, RównieŜ biblioteka szkolna jest stale wzbogacana o nowości w zakresie nauczanych zawodów. Zasoby biblioteki wprowadzone są do systemu komputerowego, co umoŝliwia ich przeglądanie i wyszukiwanie potrzebnych materiałów przez sieć Internet. Na osobną wzmiankę zasługują Górnicze Wyrobiska Ćwiczebne Sztolnia, z pewnością unikalne w skali kraju. Jest to około 400 m chodnika i wyrobisk pod ziemią wyposaŝonych w maszyny górnicze i w pełni funkcjonujące. Sztolnia nadal pełni swoje funkcje dydaktyczne. Odbywają się w niej kursy i szkolenia dla czynnych zawodowo górników oraz zajęcia praktyczne dla uczniów technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego, specjalistyczne w zakresie maszyn i urządzeń górniczych i elektrycznych górnictwa podziemnego. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Krakowie i Jaworznie zwróciły uwagę na sztolnię jako miejsce przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej. Nauczyciele tej placówki brali udział w tworzeniu zadań egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej a w tym roku 5

7 odbyła się standaryzacja zadania egzaminacyjnego do części praktycznej egzaminu w tym zawodzie. Oprócz funkcji dydaktycznych sztolnia cieszy się olbrzymią popularnością jako miejsce, w którym moŝna zobaczyć warunki pracy pod ziemią. Liczne wycieczki, nie tylko szkolne, świadczą, Ŝe znakomicie wspomaga wychowanie regionalne. Wprowadzenie kształcenia w kolejnych zawodach i typach szkół kaŝdorazowo poprzedzone jest monitorowaniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy i oczekiwań przyszłych klientów. DuŜą pomocą jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pracodawców. Odpowiedź na potrzeby klientów to równieŝ pozaszkolne formy kształcenia i działalność Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Eksternów. Oferta kursowa PCKU obejmuje kursy i szkolenia z zakresu informatyki, BHP, zawodów branŝy ekonomicznej, mechanicznej i elektrycznej. Najczęściej wybierane to kursy dające dodatkowe kwalifikacje: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym, obsługi kas fiskalnych, spawania, programowania i obsługi sterowników PLC. Z róŝnym powodzeniem przystępuje do przetargów na szkolenia organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Kompetencje PKE dla Eksternów obejmują w zasadzie wszystkie szkoły i zawody, w których prowadzi kształcenie. Regionalizm, edukacja na odległość to równieŝ dziedziny, w których realizowane są programy unijne. W ramach programu PHARE CBS zrealizowano wraz z partnerem z Czech, Stredni Prumyslowa Skola Technikum Przemysłowe w Karwinie, projekt Utopiec - Legendy regionu Wodzisławskiego i Karwińskiego. Plonem realizacji projektu była publikacja Legendy o utopcach- skond się wzion utopiec na ziemi zawierająca legendy z pogranicza wodzisławsko karwińskiego oraz wystawa prac plastycznych i rzeźbiarskich. Jako partner, PCKU realizuje złoŝony przez Starostwo Powiatowe projekt Pomysł na sukces, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Tytuł projektu "Nauka w miejscu pracy z wykorzystaniem e-learningu". Istotne znaczenie w realizacji ma promocja zasady kształcenia ustawicznego, w szczególności w związku z nowymi technologiami informatycznymi oraz promocją nowych form organizacji pracy, która uwzględni potrzeby pracodawców i pracowników, co jest zbieŝne z celami funkcjonowania centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego. Udział w projekcie zacieśnia współpracę z organizacjami i instytucjami będącymi podobnie jak PCKU partnerami: Powiatowy Urząd Pracy, Forum Firm Miasta Radlin, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Główny wkład PCKU w dotychczasową realizację projektu to przygotowanie platformy e-learningowej opartej na platformie Moodle korzyści, to moŝliwość analizy wyników ankietyzacji pracowników firm w zakresie potrzeb szkoleniowych oraz kontakty z partnerami zagranicznymi, mającymi doświadczenie w tworzeniu materiałów i kursów dla potrzeb e-learningu. Placówka gościła przedstawicieli North Devon College z Anglii, którzy od kilku lat prowadzą nie tylko szkolenia komercyjne, ale i naukę z wykorzystaniem Internetu. Organizacja pracy, kolejność czynności, narzędzia, zasady i metodyka tworzenia materiałów dydaktycznych były treścią bezpośrednich rozmów podczas wielogodzinnych warsztatów. W placówce tej znajduje swoją siedzibę Oddział Zamiejscowy Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo - Hutniczej prowadzony wspólnie przez Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii oraz Wydział Geologii i Ochrony Środowiska tejŝe uczelni. Uczelnia ta kształci na kierunku inŝynieria środowiskowa, a od roku akademickiego 2005/2006 poszerzyła ofertę o studia zaoczne inŝynierskie o kierunku geologia i górnictwo. PCKU w Wodzisławiu Śl. jest dostrzegane w regionie nie tylko przez poszukujących moŝliwości podniesienia kwalifikacji. Szwedzki VATTENVALL, do którego naleŝy Górnośląski Zakład Energetyczny, wybrał ją, jako jedną z 10 szkół, której wyposaŝy pracownię automatyki i robotyki. Firma UTEX dostrzegła w sztolni moŝliwość testowania materiałów dla górnictwa zabezpieczając część wyrobisk. By potwierdzić jakość świadczonych usług edukacyjnych, PCKU podjęło się wdraŝania systemu zarządzania jakością ISO Jego starania zostały potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO. 6

8 Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1, Wodzisław Śl. Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje od roku Działalność szkoły skupia się na prawidłowym i efektywnym prowadzeniu procesu dydaktycznego. W ramach orientacji zawodowej naszej szkoły nawiązaliśmy porozumienie z Kompanią Węglową S.A. w Katowicach, która zapewnia kształcącym się w zawodach: technik górnictwa podziemnego i technik elektryk, gwarancję pracy. Od początku istnienia szkoła aktywnie współpracuje z Wydziałem Strategii i Rozwoju Powiatu przy Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki temu zrodziły się, niniejsze przedsięwzięcia: Turniej Wiedzy Olimpijskiej, Konkurs Wiedzy o Regionie, Konkurs Ekologiczny, Licealiada Dziewcząt o charakterze powiatowym. Owocnie rozwija się równieŝ współpraca z zagranicą. Szkoła z powodzeniem realizuje projekt Sokrates- Comenius 1, współdziałając w jego ramach ze szkołami w Hiszpanii, Francji, Włoszech i Republiki Czeskiej.Uczniowie szkoły z wielkim zaangaŝowaniem biorą udział w róŝnego rodzaju konkursach i turniejach, czego dowodem mogą być: wyróŝnienie na Ogólnopolskim Konkursie Eko-Planeta, udział w Ogólnopolskim Konkursie MIKROPROFESOR i Olimpiadzie Informatycznej. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92, Wodzisław Śl. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim jest szkołą o 45-letniej tradycji, ciesząca się wśród uczniów naszego regionu duŝą popularnością i zasłuŝonym prestiŝem. Nazwę Zespołu Szkół Technicznych przyjęto w 1990 roku po przekształceniu Zespołu Szkół Budowlanych KBO ROW Rybnik w Wodzisławiu Śl. Od 1998 roku ZST zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół technicznych organizowanym przez Polski Komitet ds. Unesco. Od 2000r. szkoła klasyfikowana jest wśród 100 najlepszych szkół w Polsce, według rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw, w 2005r. zajęła 82 miejsce w kraju i 12 w województwie, dzięki aŝ 8 laureatom i finalistom olimpiad szczebla centralnego. Uczniowie ZST mogą poszerzać swoje zainteresowania dzięki szerokiej gamie kół zainteresowań, np.: budowlane, elektroniczne, matematyczne, fizyczne, informatyczne ( Europejskie Prawo-jazdy ) recytatorskie, artystyczne, języka polskiego, działającego na terenie szkoły Klubu Europejskiego. Ponadto osoby wykazujące zainteresowania teatrem, aktorstwem, sceną uczestniczą w działającym na terenie szkoły Teatrze Wodzisławskiej Ulicy i Teatrze Obcojęzycznym. Szkoła kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych- język angielski i niemiecki- której sprzyja podjęta współpraca z placówkami oświatowymi z róŝnych państw Europy: z Belgii,Czech, Francji, Niemiec, Słowacji, Włoch, Rumunii, Węgier, Norwegii, Litwy w ramach programu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - Euroregion Silesia, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego PHARE, Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Sokrates - Comenius. Szkoła posiada nowoczesne pracownie o pięknym wystroju i bogatym zapleczu dydaktycznym. Szkoła dysponuje obiektami sportowymi takimi, jak: sala gimnastyczna, basen, sauna, siłownie, boisko do piłki noŝnej i urządzenia lekkoatletyczne, kort tenisowy. Obecnie przeprowadza się modernizację boiska sportowego. Z inicjatywy uczniów w br. na terenie szkoły działa klub VOLUNTATE w ramach, którego młodzieŝ podejmuje prace w wolontariacie. Osobom szczególnie zainteresowanym informatyką oferuje PROGRAM CISCO NETWORKING ACADEMY prowadzony przez dwóch instruktorów, przeszkolonych w przekazywaniu wiedzy w ramach programu CNA. Ta edukacyjna propozycja adresowana jest w formie kursu dla młodych ludzi w wieku od 16 lat oraz uczniów starszych klas ponadgimnazjalnych (techników i liceów profilowanych). Kurs ten odbywa się w specjalnie przygotowanym laboratorium i trwa cztery semestry (70 godzin lekcyjnych kaŝdy). Program nauczania obejmuje m.in.: nowe IPX, konfiguracje oraz protokoły routingu, rozwiązywanie problemów sieci. Jego opanowanie pozwala na zdobycie i pogłębienie umiejętności niezbędnych do projektowania, budowania i bieŝącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Absolwenci kursu są przygotowani do uzyskania certyfikatu Cisco Certyfed Networking Associate, a tym samym mają moŝliwość dalszego studiowania zagadnień związanych 7

9 ze złoŝonymi sieciami komputerowymi. Dodatkowo szkoła wyróŝnia się prowadzona na szeroką skalę Akcja Honorowego Krwiodawstwa, która nieprzerwanie trwa od 2001 roku. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach ul. Skalna 1, Rydułtowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach istnieje niemalŝe od sześćdziesięciu lat, w czasie swojego istnienia ewoluowała, stając się jedną z najlepszych placówek w okręgu rybnicko. Absolwenci ZSO Nr 1 w Rydułtowach są stypendystami MENiS i Marszałka Sejmiku Śląskiego, a takŝe Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych takŝe na szczeblu ogólnopolskim. Owocna współpraca nauczycieli z uczniami zaowocowała zdobyciem certyfikatu Szkoła z klasą. Uczniowie rozwijają się kulturalnie m.in. w Kółku Muzycznym GIMPEL BAND, Kółku Teatralnym, zajęciach sportowych. Szkolna tradycją jest teŝ organizowanie dorocznego Festyny Szkolnego. Zespół Szkół Nr 1 w Rydułtowach współpracuje ze szkołami z zagranicy w Herrischried w Niemczech; w Orlowej w Czechach a takŝe w ramach programu Soctrates Comenius ze szkołami z Czech, Węgier, Portugalii i Elbląga projekt pt. radycja i nowoczesność. Powiat Wodzisławski przejął od Gminy Rydułtowy budynek po przedszkolu i przyznał go Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach celem polepszenia warunków procesu dydaktycznego uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach ul. Obywatelska 30, Rydułtowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach to szkoła powstała w 1993r. na bazie funkcjonującej tu od wielu lat szkoły górniczej. Szkoła ma dobre zaplecze dydaktyczne umoŝliwiające wprowadzanie nowych kierunków kształcenia zawodowego oraz ich dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczniowie mają tu bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, np. koło internetowe, koło historyczne, recytatorskie, szkolne koło sportowe, Szkolny Klub Europejski. Do waŝniejszych osiągnięć szkoły zaliczyć moŝna wysokie lokaty w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz, Młody Sprawny Sprzedawca, w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim w Zawodzie Cukiernik; Przedsiębiorczość drogą do sukcesu, Sprawny w zawodzie sprzedawca ; I miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. Szkoła stale tworzy własną tradycję, rozbudzając w uczniach poczucie przynaleŝności do społeczności szkolnej, czego wynikiem jest corocznie organizowane Święto Szkoły, nadające jej indywidualny charakter. W szkole działa Klub Wolontariuszy, który współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydułtowach. MłodzieŜ chętnie pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, uczestnicząc w zajęciach świetlicy Tacy sami. Organizuje teŝ akcje charytatywne oraz współpracuje z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja programu profilaktycznego szkoły poprzez współpracę z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydułtowach warsztaty, obozy integracyjne, prelekcje, filmy, spektakle dla szkoły i środowiska organizowane przez naszą młodzieŝ. Corocznie organizowane są Dni Profilaktyki np. pod hasłem Wybieram trzeźwość, Alkohol kradnie wolność. Na uwagę zasługuje zaangaŝowanie uczniów i nauczycieli w akcje Honorowego Krwiodawstwa. Ta tradycja wywodzi się jeszcze z czasów szkoły górniczej. Pełnoletnia młodzieŝ wraz z nauczycielami bezinteresownie oddaje krew podczas prowadzonych w szkole akcji, ale teŝ np. w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. ZSP Nr 2 w Rydułtowach prowadzi aktywną współpracę zagraniczną. Od 1997 r. z Orlową w Czechach cykliczne turnieje sportowe, wymiana doświadczeń nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół a takŝe integracja regionalna i turystyczno-krajoznawcza. Prowadzimy teŝ międzynarodową wymianę uczniów oraz kadry pedagogicznej z Austrii, Słowacji i Czech. Od 1 sierpnia 2004 r. szkoła realizuje projekt Sokrates - Comenius w ramach, którego współpracuje z Austrią, Słowacja i Czechami. Szkoła prowadzi działania w zakresie edukacji europejskiej: Uczniowie 8

10 wchodzą do Europy ; współpraca z młodzieŝą innych krajów, rozszerzanie wiedzy na temat integracji europejskiej; propagowanie działalności europejskiej szkoły na arenie krajowej i międzynarodowej. Zespół posiada certyfikat Szkoły z klasą w czterech jednostkach pedagogicznych. Wszyscy zaangaŝowani są w budowanie systemu zapewniania jakości pracy szkoły. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizuje nowoczesne programy nauczania. MłodzieŜ korzysta z dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych z dostępem do internetu. Posiada pracownię technologii Ŝywienia, pracownię technik biurowych oraz działające przy bibliotece multimedialne centrum informacji. Ma dobrze wyposaŝoną pracownię towaroznawstwa i pracownię kosmetyczną. Szkoła posiada uprawnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca. Posiada dobrze wyposaŝoną salę gimnastyczną oraz dwa boiska sportowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. R. Traugutta 32, Pszów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym dwie pracownie komputerowe (jedyną w powiecie z komputerami Macintosh) i czytelnię multimedialną (8 stanowisk) z nieograniczonym dostępem do Internetu (DSL). Dysponuje takŝe salą gimnastyczną oraz salą terapii zajęciowej. W ramach lekcji wychowania fizycznego korzysta bezpłatnie z pobliskiego lodowiska. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w kołach: teatralnym, fotograficznym, dziennikarskim, informatycznym, sportowym, regionalnym, chemicznym i tanecznym. Szkoła bierze udział w europejskim programie oświatowym Socrates Arion oraz poczyniła kroki w kierunku podjęcia współpracy ze szkołami europejskimi w ramach programu Socrates Comenius. Szkolny zespół teatralny nawiązał współpracę z grupą teatralną z Francji, co zaowocowało wspólnym wystawieniem spektaklu na motywach Małego Księcia oraz wyjazdem grupy do Francji. Obecnie w ramach programu MłodzieŜ realizowany jest następny projekt pt. Przez sztukę do porozumienia we współpracy z młodzieŝą z Włoch, Hiszpanii i Węgier. Aktywnie uczestniczy w Ŝyciu środowiska lokalnego. Współpracuje z Zespołem Świetlic Profilaktyczno Wychowawczych w Wodzisławiu Śl. i Katowicach, z Domem Opieki Społecznej w Gorzycach i Fundacją Rodzina jak równieŝ z bibliotekami na terenie powiatu organizując w nich wystawy prac młodzieŝy oraz wystawy fotograficzne. Od stycznia 2003 r. współpracuje z lokalnym pismem Pszowik, na którego łamach młodzieŝ doskonali swoje umiejętności dziennikarskie. Tradycją szkoły są imprezy przygotowywane przez uczniów: przedstawienia teatralne, obozy integracyjno terapeutyczne, happeningi, zabawy taneczne, spotkania z ludźmi nauki i kultury. Realizowane są takŝe projekty autorskie, np. Agresji stop!, W zdrowym ciele zdrowy duch oraz imprezy integracyjne. PręŜnie działa samorząd uczniowski aktywnie włączając się w Ŝycie szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie ul. Orkana 23, Radlin Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie jest kontynuatorem tradycji Zasadniczej Szkoły Górniczej w Radlinie. Historia placówki liczy sobie 55 lat. W 2005 r. nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Sejmu Śląskiego połączone z otrzymaniem sztandaru. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego został wyróŝniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Placówka otrzymała certyfikat Szkoły z klasą i uczestniczy w akcji Nauczyciel z klasą. Ponadto szkoła bierze udział w projektach Sokrates Comenius, etwinning oraz Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy. W szkole działają następujące koła zainteresowań: Klub Europejski Omega, Klub ekonomiczny Strateg, Klub ekologiczny Eko świat oraz Klub sportowy. W 2003 roku utworzono grupę teatralną o nazwie Teatr Jednego Razu. PręŜnie funkcjonuje Samorząd szkolny oraz wolontariat, który jest skuteczną formą rozwijania integracji wśród młodzieŝy. Corocznie za dobre wyniki w nauce uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie uczestniczą takŝe w organizowanych 9

11 imprezach na szczeblu lokalnym i regionalnym. Odnoszą sukcesy sportowe tenis stołowy, siatkówka chłopców. Cyklicznie młodzieŝ bierze udział w akcjach Honorowego Krwiodawstwa. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. dr Alojzego Pawelca ul. M. Kopernika 71, Wodzisław Śl. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. jest jedyną na terenie powiatu wodzisławskiego placówką, w której dzieci i młodzieŝ niepełnosprawna umysłowo kształci się, wychowuje i otrzymuje opiekę wysoko wyspecjalizowanych nauczycieli i wychowawców. W skład ośrodka wchodzą następujące jednostki: szkoła podstawowa specjalna/dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym i znacznym/, gimnazjum specjalne/dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym i znacznym/, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz internat. Ośrodek prowadzi równieŝ edukację osób z upośledzeniem w stopniu głębokim, w ramach tzw. zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Nadrzędnym zadaniem wszystkich zatrudnionych tam pedagogów jest rewalidacja uczniów, której celem jest usprawnianie, korygowanie i kompensowanie. Prowadzi się szeroko zakrojoną profilaktykę. Realizuje się w tym celu autorskie programy, wspomagane w tym zakresie przez współpracujących z placówką specjalistów/psychologów, edukatorów, terapeutów. Wszyscy uczniowie placówki objęci są dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uczestniczą w zajęciach logopedycznych, korektywy wad postawy, artterapii, muzykoterapii, zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Ośrodek dysponuje specjalistycznymi pracowniami i warsztatami, które umoŝliwiają prowadzenie tego typu zajęć na najwyŝszym poziomie: 1/pracownia do diagnozy i terapii Metodą Tomatisa- jako jedna z 200 placówek w skali całego kraju moŝemy prowadzić terapię tą właśnie metodą. Specjalistyczny sprzęt o bardzo wysokiej wartości placówka nasza otrzymała jako wyróŝniająca się w swej działalności edukacyjno-terapeutycznej, 2/pracownia logopedyczna-profesjonalne wyposaŝenie w sprzęt komputerowy oraz prowadzenie terapii mowy, 3/pracownia polisensoryczna Cztery pory roku - w zaleŝności od istniejącej pory roku pomieszczenie zmienia swe barwy, dźwięki i zapach, 4/sala doświadczania świata-zadaniem zamontowanych tu urządzeń świetlnych, dźwiękowych i tym podobnych jest polisensoryczne stymulowanie dziecka, 5/pokój pełen klocków-to propozycja dla naszych najmłodszych uczniów, nasza szkolna legolandia, 6/pracownia ceramiczna-wyposaŝona w piec do wypalania gliny oraz szereg akcesoriów przydatnych do pracy z gliną, 7/pracownie ekspresji artystycznej- to miejsce, w którym uczniowie rozwijają swe zdolności twórcze, 8/pracownia krawiecka, 9/16 stanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do internetu oraz wiele klasopracowni i klas lekcyjnych estetycznie i kolorystycznie wyposaŝonych. SOSW proponuje swoim uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych, których wachlarz jest bogaty i uzaleŝniony od potrzeb i zainteresowań uczniów. Wychowankowie internatu raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach dogoterapii. W innym dniu tygodnia wyjeŝdŝają na basen, w którym realizowane są zajęcia z pływania. Jeszcze w innym dniu uczestniczą w zajęciach konnych w Kokoszycach. Zajęcia te są dla nich nieodpłatne. Uczniowie szkoły mogą realizować swoje zainteresowania w ramach kół zainteresowań, zajęć plastycznych, artystycznych, sportowych oraz przedmiotowych. Uczniowie tejŝe placówki aktywnie uczestniczą w wielu imprezach, spotkaniach, konkursach i olimpiadach sportowych. Osiągają w tych zakresach imponujące wyniki. SOSW jest równieŝ organizatorem imprez artystycznych o zasięgu wojewódzkim/wojewódzki Przegląd Widowisk Jasełkowych Szkół Specjalnych, Wojewódzki Mityng w Biegach Przełajowych, Wojewódzki Mityng w Pływaniu/. Placówka ta wypracowała równieŝ inne swe tradycje. Są to między innymi: -organizacje noworocznych balów przebierańców, -organizacje wyjazdów na zielone szkoły oraz turnusy rehabilitacyjne, -organizacje Koncertu Integracyjnego Dzieci-Dzieciom, 10

12 -organizacje Przeglądu Widowisk Jasełkowych Szkół Specjalnych. Szczególną tradycją jest Tydzień Obchodów Święta Szkoły, który przypada w ostatnim tygodniu maja. W tym czasie ośrodek nie tylko obchodzi święto naszego patrona dr med. Alojzego Pawelca, ale uwraŝliwia równieŝ dzieci i młodzieŝ na istotne problemy wychowawcze /Dzień Wychowawczy/, rozwija ich talenty twórcze /Dzień Aktywności Twórczej/, przedstawia problemy związane z ich przyszłym zawodowym Ŝyciem /Dzień Aktywności Zawodowej/. Największą atrakcją dla uczniów jest jednak dzień, w którym wszyscy uczniowie wyjeŝdŝają z nauczycielami na wycieczkę. Wychowankowie ośrodka byli juŝ w Pszczynie, w Ustroniu, zwiedzili Park Etnograficzny w Chorzowie. Wycieczki te były bezpłatne dla uczniów i biorą w niej udział wszyscy uczniowie, niezaleŝnie od wieku i stopnia upośledzenia. Placówka zorganizowała równieŝ koncert z udziałem światowej sławy tenora Marka Torzewskiego. Liczne inicjatywy i przedsięwzięcia wychowawcze, których placówka jest inicjatorem oraz organizatorem sprawiają, Ŝe jej wychowankowie nie muszą integrować się, oni są częścią całej społeczności. To sprawia, Ŝe misja tejŝe placówki szkoła akceptacji i zrozumienia stale jest realizowana. W kwietniu 2005 roku placówka otrzymała Certyfikat Szkoły Przyjazne Uczniom, przyznany laureatom I etapu, jako uwieńczenie udziału w programie patronowanym przez marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W październiku 2005 roku placówka nasza otrzymała tytuł Śląskiej Szkoły Jakości przyznany przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dowód uznania za profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług. Placówka uzyskała równieŝ Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w czerwcu 2006 roku, przyznany przez Śląskiego Kuratora Oświaty za wysoki poziom podejmowanych działań na rzecz promocji zdrowia a takŝe Zielony Certyfikat w sierpniu 2006 roku to ogólnopolski certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz zrównowaŝonego rozwoju, program patronowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim jest pierwszą w kraju placówką, prowadzącą nauczanie dzieci niepełnosprawnych, która wzięła udział w programie i zakończyła go przyznanym certyfikatem.. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy pozyskuje pomoce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny uczestnicząc w róŝnorodnych programach unijnych i państwowych: - specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii metodą Tomatisa o wartości ponad 224 tysiące zł., - pracownia logopedyczna (EFS) o wartości o 70 tysięcy zł., - pomoce dydaktyczne (ES) o wartości 130 tysięcy złotych, - pomoce i sprzęt dydaktyczny (PFRON) o wartości 440 tysięcy złotych, - likwidacja barier architektonicznych (PFRON) montaŝ windy i podjazdu do placówki o wartości 170 tysięcy złotych, - zakup autokaru 16 osobowego (PFRON) o wartości 150 tysięcy złotych. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Oś. 1 Maja 16A Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli funkcjonuje od 1 września 2001roku. Działalność Ośrodka reguluje Statut zatwierdzony przez Radę Powiatu Wodzisławskiego oraz porozumienia zawarte między Starostwem a gminami powiatu. Placówka słuŝy pomocą wszystkim nauczycielom pragnącym doskonalić swój warsztat metodyczny, prowadzi współpracę z instytucjami oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi i wydawnictwami. Główne zadania Ośrodka to: organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego, organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego konferencji i warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów dla nauczycieli propagowanie i wspieranie wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami, prowadzenie informacji pedagogicznej. Placówka prowadzi działalność wydawniczą: Biuletyn Metodyczny wydawany dwa razy w roku; Informator o kursach doskonalących wydawany raz w roku, oraz witrynę internetową gdzie zamieszczane są materiały edukacyjne dla nauczycieli i bieŝące informacje 11

13 na temat działalności Ośrodka. W placówce zatrudnionych jest 4 pracowników etatowych, funkcję doradców metodycznych pełni 20 nauczycieli. Współpracownikami są równieŝ edukatorzy, pracownicy wyŝszych uczelni, pracownicy innych instytucji oświatowych. Konferencje, warsztaty metodyczne i kursy doskonalące organizowane są zgodnie z dokonywaną diagnozą potrzeb nauczycieli, priorytetami POST oraz priorytetami Śląskiego Kuratora Oświaty. Co roku Ośrodek pozyskuje granty Śląskiego Kuratora Oświaty na organizację i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. W roku 2005 w konferencjach metodycznych uczestniczyło łącznie 1948 nauczycieli, w przedmiotowych warsztatach metodycznych nauczycieli zaś w kursach doskonalących i szkoleniach rad pedagogicznych nauczycieli, w tym 675 nauczycieli ze szkół spoza powiatu wodzisławskiego. W celu usprawnienia i stworzenia lepszych warunków pracy dla doradców metodycznych i nauczycieli korzystających z ofert PODN, postanowiono budynek na Wilchwach Osiedle przeznaczyć na cele edukacyjne i umieścić w nim jednostkę oświatową - PODN. Sąsiedztwo Oddziału Zamiejscowego WSHE a takŝe Biblioteki Pedagogicznej ma ułatwić nauczycielom z terenu powiatu wodzisławskiego korzystanie z oferty szkoleniowej ośrodka doskonalenia a takŝe ułatwić dostęp do księgozbioru o tematyce pedagogicznej nie tylko nauczycielom a takŝe studentom pedagogiki z tejŝe uczelni działających w tej dzielnicy. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92 a, Wodzisław Śl. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim została powołana do Ŝycia w dniu 15 października 1968 r. Aktualnie w poradni zatrudnionych jest 28 pracowników pedagogicznych: 11 pedagogów 13 psychologów 1 socjolog 3 logopedów Dodatkowe kwalifikacje posiada 18 pracowników (w tym: 2 surdopedagogów, 2 tyflopedagogów, 3 doradców zawodowych, 4 w zakresie terapii psychologicznej, 3 w zakresie terapii pedagogicznej). Ponadto zatrudnieni są pracownicy socjalni. W poradni funkcjonują zespoły orzekające (wydające orzeczenia) o potrzebie kształcenia specjalnego o potrzebie indywidualnego nauczania. Szczegółowe zadania statutowe realizowane są w zespołach pomocowych d/s: 1. wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka i jego rodziny, 2. uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, 3. orientacji i poradnictwa zawodowego, 4. opieki nad dzieckiem zdolnym, 5. bezpośredniej pomocy psychologicznej. W ramach pomocy udzielanej dzieciom i młodzieŝy w Poradni prowadzone są: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysleksją rozwojową, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi i ADHD, zajęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, indywidualna terapia i psychoterapia w zaleŝności od potrzeb ucznia. We współpracy z placówkami oświatowymi realizowane są zajęcia edukacyjno-profilaktyczne (ok. 13 programów). Wspólnie z pedagogami realizuje samodzielnie opracowany program profilaktyczny Kolorowy Świat (szkoły podstawowe) Tworzymy Siebie (gimnazja). Dla rodziców od 2000 roku prowadzi zajęcia edukacyjne Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. W najbliŝszej przyszłości planuje się przeniesienie PPP do pomieszczeń w budynku starego szpitala przy ulicy Wałowej

14 II Rozdział Aktualna sytuacja w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski 1) Liczba oddziałów i uczniów w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 Lp Nazwa szkoły/placówki Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Ślaskim Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Liczba oddziałów Liczba uczniów 2005/ / / / RAZEM

15 liczba oddziałów 2006/ / liczba uczniów 2006/ /

16 2) Typy szkół i kierunki kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski Lp. Nazwa Zespołu Nazwa Szkoły Zawód/Profil Liczba oddziałów Liczba uczniów 1 Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. I Liceum Ogólnokształcące a) biologia-chemia-fizyka b) geografia-angielski-hiszpański c) matematyka-angielski-niemiecki d) matematyka-fizyka e) matematyka-informatyka f) polski-historia I Liceum Profilowane zarzadzanie informacją Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim II Liceum Ogólnokształcące a) biologia-chemia-fizyka b) biologia-geografia-niemieckiangielski c) matematyka-fizyka-angielski d) matematyka-informatyka e) polski-angielski-włoski f) polski-historia-angielski g) polski-historia-francuski-angielski Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim Liceum Uzupełniające (dla młodzieŝy) II Liceum Profilowane Technikum Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Technikum Uzupełniające (dla młodzieŝy) Szkoła Policealna Nr 1 Technikum Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 a) polski-angielski-rosyjski-historia ekonomiczno-administracyjny 2 55 usługowo-gospodarczy 3 92 technik ekonomista technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego technik hotelarstwa technik handlowiec technik informatyk 2 64 technik kelner sprzedawca 2 60 kucharz małej gastronomii 2 61 technik handlowiec technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego technik informatyk 3 0, technik obsługi turystycznej 1, technik mechanik 2 51 technik mechatronik 3 96 technik elektryk 2 64 technik górnik technik ochrony środowiska 3 79 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 2 56 operator obrabiarek skrawających

17 5 6 7 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa III Liceum Profilowane socjalny elektroniczny 1 23 technik elektronik Technikum Nr 3 technik informatyk technik budownictwa technik telekomunikacji 2 60 malarz-tapeciarz 1 35 mechanik pojazdów Zasadnicza Szkoła samochodowych 3 95 Zawodowa Nr 2 monter inst. i urządzeń sanit murarz 1,5 39 stolarz 2,5 64 technik technologii drewna 0,5 18 Technikum Uzupełniające technik budownictwa 2 80 Nr 2 dla Dorosłych technik mechanik 1,5 51 technik elektronik 0 0 technik architektury krajobrazu 0 0 Szkoła Policealna Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum Mechaniczno- Elektryczne dla Dorosłych Technikum Handlowe dla Dorosłych Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące asystent osoby niepełnosprawnej 0 0 opiekun w domu pomocy społecznej sprzedawca 2 55 mechanik automatyki i urządzeń precyzyjnych technik elektryk 0 0 technik mechanik 0 0 technik handlowiec 0 0 technik mechanik 3,5 90 technik handlowiec 2 58 technik górnik 2,5 61 technik informatyk 2 53 technik ochrony fizycznej osób i mienia 2 45 technik elektryk 2 49 technik mechanik 2 55 technik ochrony środowiska 1 13 technik BHP pracownik socjalny 1 11 technik administracji 3 73 technik prac biurowych a) matematyka-geografia-informatyka b) matematyka-fizyka-informatyka c) biologia-chemia-fizyka d) polski-historia-geografia e) polski-niemiecki-biologia f) polski-angielski-historia I Liceum Profilowane ekonomiczno-administracyjny

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Ślaskim usługowo-gospodarczy 1,5 37 II Liceum Profilowane zarządzanie informacją 3 77 ekonomiczno-administracyjny 1,5 44 technik Ŝywienia i gospodarstwa Technikum domowego 2,5 69 technik handlowiec 3,5 88 kucharz małej gastronomii 2 57 Zasadnicza Szkoła sprzedawca 3,5 106 Zawodowa piekarz 1,5 44 cukiernik 2 51 technik organizacji usług Szkoła Policealna gastronomicznych 1 17 technik usług kosmetycznych Liceum Ogólnokształcące ogólny 1 21 ekonomiczno - administracyjny 2 41 Liceum Profilowane usługowo - gospodarczy 2,5 56 zarządzanie informacją 3,5 102 socjalny 3 94 Szkoła Policealna technik administracji 2 57 technik informatyk 1 18 Technikum technik ekonomista 1 25 Zasadnicza Szkoła Zawodowa mechanik kreowanie ubiorów 1 28 Liceum Profilowane transport i spedycja 1,5 40 socjalny 3 94 zarządzanie informacją 2,5 81 Technikum technik mechanik fryzjer blacharz 1,5 49 Zasadnicza Szkoła mechanik pojazdów Zawodowa 3 97 samochodowych wielozawodowa 5, Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Przysposabiająca Razem

19 L. p. Typ szkoły/placówki Klasa ) Informacja o stanie uczniów w poszczególnych typach szkół / placówek na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2006/2007 Liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej Liceum ogólnokształcące Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) Liceum profilowane Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym Liczba uczniów Liczba oddziałów I II 22 1 III I II III sem. I-II sem. III-IV sem. V-VI I II III I II III I II III IV I II III I 46 5,5 II 0 0 III 12 0,5 IV 17 1,5 V 21 0,5 VI I 37 3 II 31 2 III I 41 3 II 37 3 III I 16 2 II 8 1 III SUMA

20 4) Zestawienie zbiorcze o ilości uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 Nazwa jednostki organizacyjnej Liczba oddziałów Liczba uczniów Licea Ogólnokształcące Licea Profilowane Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoła Podstawowa Specjalna Suma I Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Suma II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technika Uzupełniające 3 90 Licea i Technika dla Dorosłych Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Dorosłych Szkoły Policealne Suma III RAZEM

21 5) Zestawienie zbiorcze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych nauczycieli według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2006/2007 Wyszczególnienie Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia wyŝszych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne Dyplom ukończenia wyŝszych studiów zawodowych bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych 1 Pozostałe kwalifikacje Zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć Liczba stosunków pracy nauczycieli ogółem bez stopnia staŝysta kontraktowy mianowany dyplomowany OGÓŁEM 2006/2007 OGÓŁEM 2005/2006 Zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć RóŜnica pomiędzy rokiem szkolnym 2006/2007 a 2005/2006 Zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć Zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć ogółem bez stopnia staŝysta kontraktowy mianowany dyplomowany

22 6) Wykaz administracji i obsługi w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007 Liczba etatów liczba osób Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Razem administracja 70,67 70, Razem obsługa 166,00 164, , ,00 164,75 150,00 100,00 70,67 70, Razem obsługa Razem administracja 50,00 0,00 Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Liczba etatów liczba osób 21

23 Rozdział III 1) Szkoły niepubliczne, dla których Powiat Wodzisławski jest organem dotującym (szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych) Organ prowadzący Nazwa szkoły Typ szkoły Joanna Zdziebło Joanna Zdziebło Joanna Zdziebło Joanna Zdziebło Studium Administracji Prawa i Finansów Studium Obsługi Turystycznej i Hotelarstwa Niepubliczna Policealna Szkoła SłuŜb Społecznych Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna Szkoła policealna Szkoła policealna Szkoła policealna Szkoła policealna Ewa Spas Ewa Spas Ewa Spas Ewa Spas Adam Rajmund Kwieciński Towarzystwo Edukacji Bankowej SA Towarzystwo Edukacji Bankowej SA Towarzystwo Edukacji Bankowej SA Towarzystwo Edukacji Bankowej SA Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Radlinie Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Niepubliczna Szkoła Policealna Europejka Szkoła Integracji Niepubliczna Policealna Szkołą Turystyczna dla Dorosłych Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych EuroCollege Niepubliczna Policealna Szkoła Informacji i Internetu dla Dorosłych Niepubliczne Policealne Studium Finansów dla Dorosłych Katolickie Liceum Ogólnokształcące Liceum ogólnokształcące Uzupełniające liceum ogólnokształcące Szkoła policealna Technikum uzupełniające dla dorosłych Szkoła policealna Szkoła policealna Szkoła policealna Szkoła policealna Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące 22

24 2) Informacja o działalności ognisk pracy pozaszkolnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem dotującym Nazwa placówki Dyrektor placówki Charakterystyka działalności Liczba osób korzystających z zajęć (stan na dzień r.) Dotacja przyznana w 2006 r. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śl. mgr Natalia Sternik Poparda Prowadzenie kół zainteresowań (28) m.in. koło muzyczne, gitarowe, taneczne, plastyczne, teatralne, miłośników ziemi wodzisławskiej, rekreacyjno sportowe, Organizowanie konkursów plastycznych Wodzisław Śl. moje miasto, StraŜak ratownik w akcji, Anioły, Wojciech Killar kompozytor i pianista, Współpraca w ramach działalności placówki ze okolicznymi szkołami podstawowymi, przedszkolami Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, WOK Centrum, Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci i MłodzieŜy w Wodzisławiu Śl., Zespołem Świetlic Profilaktyczno Wychowawczych, Polskim Związkiem Niewidomych oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Prowadzenie w okresach wakacyjnych zajęć otwartych dla dzieci i młodzieŝy w formie zajęć, konkursów plastycznych i muzycznych, dyskotek, Coroczna organizacja imprez dla wychowanków: dyskoteki, spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, konkursy Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie Piotr Cybułka Prowadzenie kół zainteresowań (15) m.in. Koło Młodych Gawędziarzy, Małe Cybulątka, DuŜe Cybulątka, Koło gitarowe, dziecięcy zespół teatralny, koło tenisa stołowego, Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i imprez o charakterze masowym: Przegląd Widowisk BoŜonarodzeniowych Radlińskie Betlejki i Konkurs Plastyczny DOM Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach mgr BoŜena Wójcicka Prowadzenie kół zainteresowań m.in. plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, języka angielskiego, szchowe, sportowe (Klub Bielik, Orlik, Alkatraz) Prowadzenie klubu młodzieŝowego Alkatraz dla młodzieŝy gimnazjalnej i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Prowadzenie zajęć dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo i zagroŝonych patologią, Współpraca ze wszystkimi placówkami kulturalno oświatowymi, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w mieście w tym spółdzielniami mieszkaniowymi Orłowiec i ROW 669 Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora dr Franciszek Nieć Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie: rysunek i ćwiczenia kolorystyczne, kompozycja i ćwiczenia przestrzenne, historia sztuki, rzeźba, rysunek graficzny grafika, projektowanie graficzne, emalia artystyczna, Organizowanie indywidualnych wystaw prac lub z poszczególnych przedmiotów w miastach ościennych lub w miastach za granicą w ramach współpracy Gminy Miasta Rydułtowy, Uczestnictwo dzieci i młodzieŝy w konkursach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, Współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej

25 Rozdział IV Osiągnięcia dydaktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006. Nazwa szkoły Nazwa olimpiady/konkursu Zajęte miejsce/ szczebel XIV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny finaliści Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Kwadratura Koła kategoria kl. I IV i V szczebel wojewódzki Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Kwadratura koła" Kategoria kl. II I i II szczebel wojewódzki Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Kwadratura koła" Kategoria kl. III I, III, IV szczebel wojewódzki IV Ogólnopolski Konkurs W świecie kultury dwie nagrody główne ZS im. 14 Pułku Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Civitas Chrystian I miejsce w województwie Powstańców Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur II miejsce w województwie Śląskich w Wodzisławiu Śl. I miejsce w województwie Konkurs Matematyczny Alfik matematyczny 18 miejsce w Polsce Ogólnopolskie Basztowe Konfrontacje Recytatorskie Korfeusz I i III miejsce Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. Swinarskiego finaliści XV Konkurs Recytacji w Gwarze Śląskiej I i II miejsce oraz finalista Wojewódzki Finał Piłki Koszykowej Chłopców IV szczebel wojewódzki Ogólnopolska Olimpiada Teologiczna 18 miejsce w finale XVII Olimpiada Filozoficzna finaliści X Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych II miejsce, dwa III miejsca oraz dwa wyróŝnienia ZSP Wojewódzki Konkurs Czytam szybko i efektywnie w języku angielskim I miejsce, laureat w Wodzisławiu Śl. Ogólnopolski Konkurs: PokaŜ nam język ( w kat. j.francuski) II miejsce - laureat Ogólnopolski Konkurs Zdać maturę z Demartem finalistka XII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Anglojęzycznych I miejsce Ogólnopolski Konkurs Drogami Tischnera dwa II miejsca VII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Euklides" finalistka trzy I miejsca Wojewódzki Konkurs Rachunkowości "Superbuchalter 2006" w śorach trzy III miejsca ZSE V Ogólnopolska Olimpiada Młodych Barmanów w Warszawie IV miejsce w Wodzisławiu Śl. Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny Nordyckie Kulinaria I miejsce XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo MenadŜerskich finaliści VII Ogólnopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych w Krakowie dwa II miejsca XIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku I, II, IV, VI, X, - szczebel centralny, laureaci VIII edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej Euroelekta laureat, finał centralny XXXII Olimpiada Wiedzy Technicznej - Radom XII -finał centralny Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości-Warszawa VI finał centralny XII Olimpiada Informatyczna Sopot Finalista-finał centralny XXXV Turniej Budowlany Złota Kielnia w zawodzie stolarz finalista XXXV Turniej Budowlany Złota Kielnia w zawodzie monter instalacji finalista ZST sanitarnej w Wodzisławiu Śl. XXXV Turniej Budowlany Złota Kielnia w zawodzie malarz finalista 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, kategoria Teatr jednego aktora wyróŝnienie-finał wojewódzki 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, kategoria Poezja śpiewana wyróŝnienie-finał wojewódzki Wojewódzka Licealiada MłodzieŜy szkolnej województwa śląskiego- piłka koszykowa dziewcząt III szczebel wojewódzki Wojewódzka Licealiada MłodzieŜy szkolnej województwa śląskiego- piłka noŝna chłopców półfinał wojewódzki Wojewódzka Licealiada MłodzieŜy szkolnej województwa śląskiego- piłka noŝna chłopców półfinał wojewódzki Wojewódzkie Szachowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych XX i XI miejsce ZSP w Pszowie Regionalny Konkurs Młody mistrz fryzjerstwa w Sosnowcu I miejsce Śląski Konkurs matematyczny finalista XXVIII Regionalny Konkurs Matematyczny Rozkosze Łamania Głowy finalista ZSP Nr 1 X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej finaliści etap diecezjalny w Rydułtowach XXI Olimpiada Ekologiczna finaliści finał wojewódzki Wojewódzki Konkurs Moja Szkoła w Unii Europejskiej III -finał wojewódzki ZSP w Radlinie Konkurs Ogólnopolski Moja firma w Unii Europejskie dwa wyróŝnienia SOSW w Wodzisławiu Śl. Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych w Tychach III miejsca ZSZ w Wodzisławiu Śl. I Ogólnopolski Konkurs na Pracę Chemia a Ekologia laureatka 24

26 Rozdział V Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 Lp. Nazwa zespołu Typ szkoły 1 Liczba zdających Liczba tych, którzy zdali % tych, którzy zdali Zespół Szkół im. 14 Pułku Powst. Liceum Ogólnokształcące ,0 Śląskich w Wodzisławiu Śląskim Liceum Profilowane , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim Liceum Ogólnokształcące ,5 Liceum Profilowane ,3 Technikum ,9 Zespół Szkół Technicznych Liceum Profilowane ,0 w Wodzisławiu Śląskim Technikum ,3 Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Technikum ,5 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Liceum Ogólnokształcące ,4 1 w Rydułtowach Liceum Profilowane ,0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie Liceum Profilowane ,2 Liceum Ogólnokształcące ,9 Liceum Profilowane ,2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Profilowane ,1 w Pszowie Technikum ,5 RAZEM ,6 25

27 Zestawienie wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem typów szkół Liceum Ogólnokształcące ,0 Liceum Profilowane ,2 Technikum ,9 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,3 RAZEM ,6 Procentowe zestawienie wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem typów szkół 77,9 23,3 94,0 Liceum Ogólnokształcące Liceum Profilowane Technikum 66,2 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 26

28 Rozdział VI Informacja o realizacji przez Wydział Oświaty programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich oraz dla studentów POWIAT WODZISŁAWSKI Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie moŝliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. 27

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Najwięksi pracodawcy prywatni...3 Załącznik nr 2 Wzór ankiety dla przedsiębiorców...5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo