MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P (1 ) /f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci 6-Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w na 2 4 r. Uprzejmie prosz~ Pana Ministra o wprowadzenie zmian w projekcie ustawy budzetowej na 214 r. w czrsci 16-Kancelaria Prezesa Rady Ministrow w zalq_czniku m 14, tabela 2 - plany finansowe pailstwowych os6b prawnych, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych w zakresie planu finansowego Osrodka Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia. Plan finansowy OSW powinien zostac zmieniony przy uwzgl~dnieniu danych, przekazanych w zalq_czniku do niniejszego pisma (formularz PF-OSPR). Ponadto, uprzejmie prosz~ o aktu ali zacj~ danych liczbowych zawartych w dokumencie,planowanie w ukladzie zadaniowym na rok 214", zgodnie z danymi przekazanymi na formularzach BZ-1, BZ-Z, BZ-K oraz PF-OSPR cz. C (w zakresie planu OSW). Prosz~ taki:e o wprowadzenie zmian w aneksie tabelarycznym 2 do ww. dokumentu poprzez wykreslenie Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w jako realizatora zadail22.1, 22.2., z e~ Ministra - czlonka Rady Ministr6w Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w Do wiadomosci : J ka Cichockiego tanu. Pani Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan~ ~pea Szefa Zal lczniki :. Formularz planistyczny PF-OSPR - Osrodka Studi6w Wschodnich im. Marka Ka 2. Formularze BZ-1, BZ-Z, BZ-K wraz z c z~s ci'l opisow l.

2 Zal'!cznik nr 59 PF-OSPR Cz~sc 16 (nr, nazwa) Dzial 75 (nr, nazwa) Rozdzial 7561 (nr, nazwa) Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia (nazwa jednostki) J Pozostale osoby prawne PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 r. PROJEKT PLANU FNANSOWEGO OSRODKA STUD6W WSCHODNCH M. MARKA KARP la Czt;sc A Plan finansowv w ukladzie memorialowym Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp. Wyszczeg61nienie Paraoraf ' 1 wykonanie planu planu planu planu w213r. na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. w tysi'lcach zlotych STAN NA POCZ!\TEK ROKU: X X X X X X 1 Srodki obrotowe, w tym: 2 1 X Srodki pienit;zne ' 1 X Naleznosci X 2 Zobowi'lzania, w tym: wymagalne X X PRZYCHODY OG6tEM Przychody z prowadzonej dzialalnosci, z tego: X Przvchodv netto ze sprzedazv produkt6w sprzedanych NFZ ' 1.2 Przychody z tytulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne Wp!ywy z uslug Pozostale 83 X 2 Dotacje z budzetu, w tym: podmiotowa Srodki od innych jednostek sektora X finans6w publicznvch 6 l z tego od: Pozostale przychody, w tym: X Odsetki (np. z tytulu udzielonych pozyczek) Pozostale X ll KOSZTY OG6tEM X ~!:~~-ty_!~.r;~s:j?_r;9_~~~~ Amortyzacja Malerialy i energia 421 i Remonty Pozostale uslugi obce 43, Wynagrodzenia, z tego: 41-41, osobowe bezosobowe X ) pozostale X Skladki, z tego na: ubezpieczenie spoleczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych X 1.7 Platnosci odsetkowe wynikaj'lce z zaci'lgni~tych zobowi'!zan X 1.8 Podatki i op!aty, w tym: X podatek akcyzowy X podatek od towar6w i uslug (VAT) X oplaty na rzecz budi.et6w jednostek samorzc:tdu terytorialnego X podatki stanowi'!cs zr6dlo dochod6w wlasnych jednostek X samorz'!du terytorialnego X op!aty na rzecz budzetu panstwa X 1.9 Pozostale koszty funkcjonowania X

3 2 Koszty realizacji zadar\, w tym: 21 - srodki przekazane innym podmiotom B) Pozostale koszty, w tym: '$~~'dk'i'~~-~d~tki ;;;~j~;k;;;;~ i""""' 3.2 V WYNK BRUTTO (poz.ll-lll} 9 ' 1 l V OBOW\ZKOWE OBC\ZENA WYNKU FNANSOWEGO Podatek dochodowy od os6b prawnych 2 Pozostale obciqi:enia wyniku finansowego V WYNK NETTO (poz. V- Vl ' "l V DOTACJE Z BUDZETU Dotacje og61em, z tego: podmiotowa przedmiotowa V 1. - celowa - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UEbiei:qce w tym: na wspffifinansowanie 11 ) - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE majqtkowe w tvm: na wsp61finansowanie "l SRODK NA WYDATK MAJATKOWE "l-"l wtym: X SRODK PRZYZNANE NNYM PODMOTOM 14 l X STAN NA KONEC ROKU: 1 Srodki obrotowe, w tym: 2 l 1.1 $rodki pieni~zne 'l 1.2 Nale:ZnoSci 2 Zobowiqzania, w tym: 2.1 lwymagalne 224, 225, 273, 28, * Niepotrzebne skresiic. l) Klasyfikacja paragraf6w wydatk6w jest czterocyfrowa; czwart<\ cyfr<\ jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra, przychody nalei.y ujmowac stosuj<\c czwarte cyfry wfasciwe dla klasyfikacji dochod6w. W przypadku wystapienia dochod6w lub wydatk6w w r6i.nych paragrafach, nalei.y kai.dy paragraf uj<\c odr~bnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf' w wierszach, w kt6rych brak jest symbolu paragrafu nalei.y wstawic wtasciwy paragraf. 2 ) W tej pozycji nalezy wykazac wartosc aktyw6w obrotowych. 3 ' Nalei.y podac wartosc Srodk6w pieni~i.nych w kasie i na rachunkach bankowych {w tym wolnych Srodk6w finansowych przekazanych w zarz<\dzanie lub depozyt u Ministra Finans6w). 4 J Wypelniaj<\ samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej. SJ Wypelnia Narodowy Fundusz Zdrowia. 6J Nalei.y wymienic rodzaje jednostek, od kt6rych otrzymano Srodki w szczeg6fowosci nie mniejszej nii. wart. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferow od osob prawnych, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - nalezy wskazac nazw~ jednostki. nw rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi<\zku z realizacj<\ ustawy budi.etowej {Dz. U. paz. 1456). BJ Wypeiniaj<\ tylko te podmioty, ktore otrzymane dotacje oraz Srodki, nast~pnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczaj<\ do przychod6w. 9 ' Dodatni wynik nalezy oznaczyc znakiem "+",a ujemny wynik znakiem "-". 1 > Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje si~ dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz SrodkOw otrzymywanych a nastqpnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba i.e odr :bne przepisy (np. ustaw regulujctcych gospodark. : finansowct poszczeg61nych os6b prawnych) zaliczajct WN. do przychodow. W6wczas wydatki majcttkowe ujmuje si~ takze w poz Pozostale koszty a Srodki przekazane innym podmiotom (transfery) r6wniei. paz Koszty realizacji zadal'i. Wykazywanie catej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji powinno odbywac si : w paz. V Natomiast w CZQSci A formularza w paz nalei.y wykazywac kwoty przychod6w odpowiadaj(!;cych r6wnowarto5ci odpis6w amortyzacyjnych dokonanych od wartosci pocz(!;tkowej skladnik6w majc~;tkowych: a) sfinansowanych ze Srodk6w pieniqi.nych otrzymanych w formie wyi.ej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpfatnie (jei.eli podlegaj(!; amortyzacji), chyba Ze przepisy systemowe stanowict inaczej, np. art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 11 ) W tej pozycji nalei.y wykazac Srodki z czwart(!; cyfr(!; 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 26, 29, 626, 629). 12 ) W tej pozycji nalei.y wyszczeg61nic wszystkie Srodki na wydatki maj(!;tkowe, takze te ujqte w pozycji ll. Koszty og61em. 13 > Wypeinia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. 14 ) Nalei.y wyszczeg61nic wszystkie Srodki, takze te ujqte w pozycji ll. Koszty og61em. Szczeg61owe dane w zakresie tej pozycji nalei.y przedstawic w CZQSci F. Dane statystyczne formularza. 2

4 Cz~sc B Plan finansowy w ukladzie kasowym Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu Lp. Wyszczeg61nienie Paragrat'l wykonanie w213 r. na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. w tysi'lcach zlotych STAN SRODKQW PENE;ZNYCH NA POCZ!\TEK ROKU X DOCHODY"l X Dotacje z budzetu og61em, z tego podmiotowa przedmiotowa celowa, 224,225,273,28,284 - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE- 2 biez!lce, w tym na wsp61finansowanie - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE - 62 mai'ltkowe, w tym na wsp61finansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne X Srodki otrzymane z Unii Europejskiej Srodki otrzymane od innych jednostek sektora X finans6w publicznych 6 > z tego od: Pozostale dochody, z tego: Dochody netto ze sprzedazv produkt6w sprzedanych NFZ > Dochody z tvtulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne > Odsetki (np. z tytulu udzielonych poiyczek) 92 W_j)lywy_z_prowadzonej dzialalnosci ll WYDATK 16 l X V v vi V V Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materialy i energia 421 i Remonty Pozostale uslugi obce 43, Wynagrodzenia 41-41, osobowe bezosobowe 7 > pozos tale 85 Skladki na ubezpieczenie spofeczne na F undusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych 478 pozostale Platnosci odsetkowe wynikaj'lce z zaci'lgni~tych zobowi'lzan 458 Podatki i oplaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towar6w i uslug (VAT) 453 podatek CT 446 oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorz!ldu tery1orialnego 452 podatki stanowi'lce zr6dlo dochod6w wlasnych jednostek 448,45 samorz!ldu terytorialnego oplaty na rzecz budzetu panstwa 451 Pozos tale wydatki na funkcjonowanie Wydatki maj'llkowe Wydatki na realizacj~ zadan, w tym: Srodki przyznane innym podmiotom "l Wplata do budzetu panstwa (np. z zysku, nadwyzki srodk6w finansowych Pozostale wvdatki WYNK(-111) X Kasowo zrealizowane przychody 16 ) Zaci'lgniete kredyty i pozyczki Przychody z prywatyzacji :<~~~~~ ~~~~'t'i~ci;;:;~ ~a ;~~~h~ d; ;y; Splata kredyt6w i pozyczek STAN SRODKOW PENE;ZNYCH NA KONEC ROKU X , (+V+V-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pelne etaty 151 Dotyczy dochod6w, przychod6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5 oraz Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie ujmuje si~ przychod6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. 16 > Nie ujmuje si~ rozchod6w, o kt6rych mowa wart. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 1 7) NaleZy podac kwot~ og6fem. Szczeg6towe dane w zakresie tej pozycji nalety przedstawi6 w cz~sci F. Dane statystyczne formularza. 18 ) W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 19 > W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 3

5 Czesc D. Dane uzupe!niai&ce Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. Lp. Wyszczeg61nienie w213 r. w tysi~cach z!otych Zobowi~zania 2 > wo wartosci nominalnei, z teoo: 1.1 Papiery wartosciowe 1.2 Kredyty i pozyczki, w tym zaci~gniete od: - sektora finans6w publicznych - pozosta!ych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowi&zania wymagalne 2 > nalezy podac przewidywany stan na dzieli 31 grudnia Czesc E. Dane uzupe!niai&ce Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. Lp. Wyszczeg61nienie w213 r. w tysi~cach z!otych Wolne srodki finansowe przekazane w zarz~dzanie lub depozyt u Ministra Finans6w depozyty overnight (/N) depozvtv terminowe

6 Cz~sc F. Dane statystyczne") Przewidywane Projekt Projekt Pfojekt Pfojekt Lp. Wyszczeg61nienie Paraf:jraf 221 wykonanie ptanu planu planu planu w 213 f. na 214 f. na 215 f. na 216 f. na 217 f. w tysiqcach zlotych SRODK PRZYZNANE NNYM PODMOTOM 23 ) ' 1 Srodki z Unii Europejskiej przekazane dla: 24 l ' jednostek zaliczanych do sektora finans6w ' publicznych z tego dla: jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ' 2 Doplatv do opfocentowania odsetek od kfedytow><) ' 3 Sfodki pfzekazane na fealizacj~ zadari biezqcych ' dla jednostek zaliczanych do sektofa finans6w ' publicznych z tego dla: dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ' 4 Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych ' jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych ' z tego dla: jednostek niezaliczanych do sektora finans6w [publicznych ' 21 ) Wypelnia si~ w dw6ch egzemplarzach, jeden w ukladzie memorialowym oraz odr~bnie w ukladzie ka sowym. 22 ' Klasyfikacja paragrafow wydatkow jest czterocyfrowa; czwart<\ cyfr<\ jest odpowiednia cyfra ad 1 do 9 lub cyfra, przychody nalei:y ujmowac stosuj<\c czwarte cyfry wlasciwe dla kla syfikacji dochod6w. W przypadku wystapienia dochod6w lub wydatk6w w r6znych paragrafach, nalei:y kai:dy paragraf uj<\c odr~bnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf' w wierszach, w kt6rych brak jest symbolu paragrafu nalei:y wstawic wlasciwy paragraf. 231 Nalei:y wymienic rodzaje jednostek, kt6rym przekazywane SO\ Srodki w szczeg6fowosci nie mniejszej nii: w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku lransfer6w do os6b prawnych, o kt6rych mowa wart. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych nalei:y wskazac nazw~ jednostki. W pozycji nalei:y wyszczeg61nic wszystkie Srodki, taki:e te uj~te w pozycji ll. Koszty og61em cz~sci A formularza Kwota w pozycji musi byc r6wna kwocie z paz. X cz~sci A formularza. 24 l Pozycja nie dotyczy ARiMR i ARR (r6wniei: w cz~sci 8 formularza). 251 Pozycja nie dotyczy ARiMR (r6wniei: w cz~sci 8 formularza). spofzqdzil Anna Mifgos, Gl6wna K si~gowa ( imi~ i nazwisko, stanowisko slui:bowe) nr telefonu adres data f. podpis Al(!:tt::: Gt<)WNA KS~G OWA R r~r, a~ 6

7 NFORMACJA PROJEKCE PLANU FNANSOWEGO Osrodka Studi6w Wschodnich na lata ZAKRES DZAtALNOSC OSW zaktada, i:e w latach b~dzie wykonywac zadania na rzecz: - Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, - oraz sprzedai: ustug dla odbiorc6w zewn~trznych. Przewiduje si~ realizacj~ zadan w zakresie: - gromadzenia, opracowywania oraz udost~pniania organom wtadzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, spotecznych i gospodarczych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6twyspu Batkanskiego oraz Kaukazu Potudniowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej r6wniei: na innych obszarach, w tym: 1.wykonywanie ekspertyz, analiz i studi6w prognostycznych dotyczqcych sytuacji politycznej, spotecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunk6w mi~dzynarodowych na obszarach wymienionych wyi:ej 2. wsp6tpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, osrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej mysli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 3. inspirowanie i organizowanie oraz prowadzenie badan w zakresie problematyki okreslonej w obszarach wymienionych wyi:el przekazywanie ich wynik6w organom wtadzy publicznej, 4. gromadzenie specjalistycznego ksi~gozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkolen w zakresie problematyki w obszarach wymienionych wyi:ej, 5. organizowanie seminari6w i konferencji w celu prezentowania wynik6w badan nad problematykq okreslonq w obszarach wymienionych wyi:ej, 6. upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji politycznej, spotecznej gospodarczej oraz rozwoju stosunk6w mi~dzynarodowych na obszarach, o kt6rych mowa w obszarach wymienionych wyi:ej. GtOWNE ZAtOZENA Przy opracowaniu projektu planu finansowego Osrodka Studi6w Wschodnich na lata przyj~to nast~pujqce zatoi:enia: - odnosnie roku 214 przyjyto zalozenia z roku wskaznik sredniorocznej inflacji na rok ,4%

8 2 - srednioroczne zatrudnienie w Osrodku Studi6w Wschodnich: r r r r. - amortyzacja: r r r r etat6w etat6w etat6w etat6w tys. zt tys. zt tys. zt tys. zt PRZYCHODY Projekt planu finansowego na lata przewiduje uzyskanie przez Osrodka Studi6w Wschodnich przychod6w w nast~pujqcych kwotach: r r r r tys. zt tys. zt tys. zt tys. zt Zwi~kszenie przychod6w OSW wynika z: - rozliczenia pozyskanych srodk6w w 213r przez Osrodek na realizacj~ projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w latach r. KOSZTY Projekt planu finansowego na lata przewiduje koszty og6tem Osrodka Studi6w Wschodnich w kwotach: r tys. zt r tys. zt r tys. zt r tys. zt Koszty remont6w, obejmujqce naktady na remonty obiekt6w budowlanych oraz koszty napraw i konserwacji maszyn, urzqdzen i obiekt6w, dla poszczeg61nych lat ustalono na poziomie: r r r r. 196 tys. zt 11 tys. zt 117 tys. zt 117 tys. zt - w tym remonty budynku - 15 tys. zt - w tym remonty budynku - 4 tys. zt - w tym remonty budynku - 3 tys. zt - w tym remonty budynku - 3 tys. zt

9 3 W ramach srodk6w przeznaczonych na remonty obiekt6w budowlanych przewiduje si~ realizacj~ robot w: - Siedzibie Osrodka Studi6w Wschodnich,ul. Koszykowa 6a Zadania remontowe dotyczq gt6wnie przeprowadzenia wsp61nie z Regionalnq lzbq Obrachunkowq planowanego remontu instalacji centralnego ogrzewania. Remont spowodowany jest ztym stanem technicznym. Grzejniki byty instalowane w latach 3-tych i od tej pory nie byty wymieniane. W opinii specjalist6w wymiana instalacji grzewczej spowoduje zmniejszenie rachunk6w za dostarczanie ciepta do budynku o 2%. Uwazajq ponadto, ze zadne dorazne naprawy nie poprawiq stanu obecnej instalacji c.o.. Takze przeprowadzony w lipcu 212r. 5-letni przeglqd techniczny budynku wykazat wykwity z pion6w instalacji c.o.. W protokole korkowym zalecono wymian~ instalacji c.o. w catym budynku. Uszczeg6lowienie zadan remontowych nast!pi na etapie opracowywania projektu. Planowane zwi~kszenie ustug obcych na lata wzgl~dem roku 213 spowodowane jest wyst~pujqcymi wahaniami kursu waluty obcej. W walutach obcych optacane Sq serwisy internetowe potrzebne pracownikom analitycznym do wykonywania powierzonych im podstawowych zadan. Zwiqzane jest r6wniez ze wzrostem takich ustug jak: sprzqtanie, obstuga prawna, ochrona obiektu, ustugi bankowe, itp.. W roku 214 na wzrost koszt6w b~dq wptywaty r6wniez zobowiqzania zaciqgni~te tytutem realizacji projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (art.5 ust.1 pkt 3 uofp). Fundusz wynagrodzeri - w latach zaktadana jest niezmienna wartosc srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracownik6w etatowych OSW oraz dla um6w cywilnoprawnych. Wzrost funduszu wynagrodzen w roku 214 o 85 tys. zt. spowodowany jest zatozeniami projektu dotyczqcych srodk6w przeznaczonych na honoraria dla ekspert6w realizujqcych projekt finansowany przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (art.5 ust.1 pkt 3 uofp). Sq to srodki pochodzqce ze zr6det zagranicznych nie podlegajqce zwrotowi. Pozostate koszty funkcjonowania - prezentowane koszty gt6wnie zwiqzane Sq z odbywanymi podr6zami stuzbowymi pracownik6w zajmujqcymi si~ analizq (okoto 6% og6tu ponoszonych pozostatych koszt6w). Podr6ze odbywane Sq w zwiqzku z organizowanymi seminariami i konferencjami oraz w zwiqzku z ocenq sytuacji gospodarczych i politycznych kraj6w potozonych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6twyspu Batkanskiego oraz Kaukazu potudniowego i Azji Centralnej. Na zwi~kszenie pozycji majq gt6wnie wahania waluty obcej. Na wzrost koszt6w b~dq wptywaty r6wniez zobowiqzania zaciqgni~te tytutem realizacji projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (podr6ze stuzbowe). Prognozujqc koszty zatozono, ze w latach obj~tych planowaniem, zakres zadan ustugowych natozonych na Osrodek Studi6w Wschodnich nie b~dzie znaczqco odbiegat od zadan realizowanych obecnie.

10 4 Koszty uje;te w formularzu PF-OSPR, w cze;sci C Planu finansowego w uktadzie zadaniowym,koszty wedtug zr6det finansowania" na rok 214 przedstawiajq sie; naste;pujqco: - kolumna 9 'Dotacja z budzetu panstwa'- podmiotowa na kwote; tys. zt.(paragraf 257) - kolumna 14 'Pozostate srodki'- srodki wtasne na kwote; 1tys. zt. + srodki otrzymane na realizacje; projektu na kwote; 16tys. zt. Wydatki uje;te w formularzu PF-OSPR, w cze;sci C Planu finansowego w uktadzie zadaniowym,wydatki wedtug zr6det finansowania" na rok 214 przedstawiajq sie; naste;pujqco: - kolumna 9 'Dotacja z budzetu panstwa'- podmiotowa na kwote; tys. zt.(paragraf 257) - kolumna 14 'Pozostate srodki' -srodki otrzymane na realizacje; projektu na kwote; 16tys. zt. WYNK FNANSOWY Zaktadajqc koniecznosc realizowania przez Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia w latach natozonych zadan,, b~dzie skutkowato wykorzystaniem uzyskanych srodk6w na pokrycie prowadzenia dziatalnosci w zatozonym zakresie r r r r. - tys. zt - tys. zt - tys. zt -tys. zt Srodki potrzebne na pokrycie dziatalnosci w zatozonym zakresie pochodzq gt6wnie z otrzymywanej dotacji z budzetu panstwa. Osiqgni~te planowane przychody zostaty przeznaczone na zakup srodk6w trwatych. GtOVVNA KS~GOWA fit'tcf~ '1i?1 n rj J''v1 irg o s

11 Cz~SC C Plan finansowy w ukladzie zadaniowym* 8' ~ t ~.g, Col ~ j N,w, WartoSC "''~ Miernik Docolowo 214 r. 215r. 216r ( ~.. 14) Oota<:je z budzetu paristwa cz~ budzetowa, K~"' kod kliisyfikacji dotacj budzetowej 21 4 r Srodk1 otrzymane od lf'lnych jednostek SFP o kt6rych mowa wan 9 pkt K~~ przekazanych Srodk6w Jednostka przekazuj~ Budzet $rodk6w EuropejskiCh Pozos tale Srodki Og6<em ( ) Koszty wedlug zr6del finansowania 215r. Srodki otrzymane od lf'lnych DotilcJe z bud.tetu pal'tstwa jednostek SFP o kt6rych mowa wart. 9 pkt 5-7 i 14 uofp Bud.tet Srodk6w cz~ budzetowa. K~ta K~" Jednostka Europejskich kod klasyfikacji przekazanych dotacjl przekazuj<\cil budzetowej Srodk6w Pozos tale Srodkl (23.. -~ ) Dotilcje z budzetu paftstwa K~"' dota<:ji cz~ budzetowa, kod ktasyfikacji budi:etowej 216r. Srodkl otrzymane od innych jednostek SFP o kt6rych mowa wart 9 pkt 5-7 i 14 K- prz;:~~~ch prjz:::~:a Budzet Srodk6w Europejskich Pozostale Srodki Dostarczanie 1.3. l wysokiej jakosci informacji, analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym Odsetek osob oceniaji\cych jakosc przygotowywanyc co co co h inf~rmacji i nie mon. najmniej najmniej najmniej anal1z na co 7% 7% 7% najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen , ,75,7561, Odsetek osob oceniaji\cych jakosc Dostarczanie przygotowywanyc co co co lwysokiej jakosci h informacji i nie mon. najmniej najmniej najmniej informacji, analiz analiz na co 7% 7% 7% oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen ,75,7561, Formularze sporz<~;dzone w podziale na cz~sci bud.tetowe przekazuje si~ wtasciwym dysponentom cz~sci budi:etowych oraz ministrowi nadzoruj(\cemu jednostk~ ; formularz sporz(\dzony w uj~ciu l<~;cznym przekazuje si~ ministrowi nadzoruj(\cemu jednostk~. GlOVVNA KSi~GOWA ~~gos 4

12 Cz~s_c C _!'tan fina11sowyw ukladzie zadaniowym [ ~ ~ E c~ ~ Dostarczanie wysokiej Miernik Qooolow;o DotacJe z budzetu palistwa Nuwa Worto<C Og6lom 5~::::~~ bazowa ( ) cz~ budzetowa Kwota EuropeJSkiCh Odsetek os6b oceniajqcych jakosc 214 r. 214 r 215 r 216 r. :wota_ kod kl<lsyfikaqi ' przekazanych tacj budzetowel Srodk6w jakosci p~ygotowywanyc. co co co ,75,7561, informacji, h informacji i ;~~ najmniej najmniej najmniej analiz oraz analiz na co 7% 7% 7% propozycji najmniej 3 punkty decyzji o w charakterze czterostopniowej strategicznym skali ocen Pozos~e Srodkl " 16 Og6l Dotacje z budzetu pat\stwa Wydatki wecllug.trodel finansowanta 215r. Srodki otrzymane od 1nnych Jednoslek SFP o kt6rych Budzet (16 >18+;+21) 1---r:c===:::::-f---;;= --T----i Eu~=~:h ,75,7561, r. Srodki otrzymane od innych Jod~tok SFP o ~6cyoh Dotaoj..""""'"pan... ~ w '" 9 pkt.. 7;...""... Pozostale g61em uotp Srodk6w irodki ( ) "' EuropeJskiCh K~ta Jednostka dotacji przekazuj~ ,75,7561, 257 Pozos tale Srodki 28 1 Dostarczanie wysokiej Odsetek os6b oceniaj~cych jakosc jakosci p~ygotowywanyc me co. co. co informacji, h informacji i najmnlej najmnlej najmnlej analiz oraz analiz na co mon. 7% 7% 7% propozycji najmniej 3 punkty decyzji o w charakterze czterostopniowej strategicznym skali ocen ,75,7561, ,75,7561, Formularze sporz<tdzone w podziale na cz~sci budi.etowe przekazuje si~ wtasciwym dysponentom cz~sci budi.etowych oraz ministrowi nadzoruji\cemu jednostk~ ; formularz sporzi\dzony w uj~ciu t<\cznym przekazuje si~ ministrowi nadzoruji\cemu jednostk~. GlOWNA KSE;GOWA

13 Formularz opisowy projektu czesci budzetowej w ukladzie zadaniowym na rok 214 Cz~sc 16 Nazwa jednostki seldora finans6w publicznych Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia. nformacje o realizowanych zadaniach. Zadanie 1.3. Obsluga merytoryczna i kancclaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w i czlonk6w Rady Ministr6w. Cel i zakres przedmiotowy zadania 1.1. Celem zadania j est : dostarczanie wysoki ej jakosci informacj i analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym Opis zadania: W ramach zadania 1.3. Osrodek Stud i6w Wschodnich im. Marka Karpia ponosi wydatki zwi<jzane z gromadzeniem, opracowywani em oraz udostypnianiem organom wladzy publicznej informacji o istotnych wydarzeni ach i procesach politycznych, spolecznych i gospodarczych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6lwyspu Balkanskiego oraz Kaukazu Poludniowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej r6wni ez na innych obszarach Zadanie wpisuje siy dokumenty strategiczne/programowe, o kt6rych mowa w ustawie o zasadach polityki rozwoj u: NE. 2. Poziom finansowania zadania oraz przeplywy finansowe 2.1. Na realizacjy zadania w 214 r. planuje siy przeznaczyc tys. zl 2.2. Ocena ryzyka realizacji zadania ze wzglydu na niewykonan ie prognozowanych wielkosci wydatk6w: l.brak mozli wosci pozyskania do wsp61pracy wysokiej klasy specjalist6w w danej dziedzinie, 2.brak srodk6w finansowych na realizacj y zadania Przewidywana mozli wosc zwiykszenia wydatk6w czysci budzetowej w zakresie zadani a w wyniku podzialu rezerw celowych: N E Konsolidacja wydatk6w: Na realizacjy zadani a zostan<) przeznaczone srodki fina nsowe w wysokosci tys. zl, w tym: z czysci 16-KPRM z budzetu panstwa kwoty tys. zl 3. Pomiar stopnia rcalizacji celu zadania przez JSFP. lnformacje o charakterze za rz<jdczym Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany bydzie mi ernik Odsetek os6b oceniaj<jcyc h jakosc przygotowywanych informacji i ana li z na co naj mniej 3 punkty w czterostopni owej skali ocen. Wartosc docelowa miernika na 2 14 r. wyno s i :~ 7% Uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatnosci do dzialalnosci JSFP w zakresie zadania: Miernik sluzy do oceny przygotowywanych inform acji dla Prezesa Rady Min istr6w o wydarzeni ach i procesach polityczno- gospodarczych na terenach Europy Wschodniej, Srodkowej, P6lwyspu Balkanskiego oraz Kaukazu Poludniowego i Azji Centralnej. Miernik umozliwia oceny jakosci i trafnosci informacji przygotowywanych dla odbiorc6w. Miernik odzwierciedla stopien zadowolen ia podmiot6w na rzecz,kt6rych przygotowywane S<) in formacje i analizy, z ich jakosc i. Jest on adekwatny do realizowanego celu tj ; posrednio umoz li wia pomiar stopnia sprawnosci i efektywnosci pracy OSW Uzasadnienie wartosci docelowej miernika na rok 214 i w latach kolejnych OSW bydzie d<jzylo do zapewnienia jak najwyzszej jakosci opracowywanych przez siebie anali z. Celem jest, aby co naj mniej 7% os6b, na rzecz kt6rych swiadczone S<) przez OSW uslugi ocenilo ich j akosc naco najmniej 3 punkty w czterostopniowej ska li ocen N ie dotyczy Z identyfikowane ryzyka ni ewykonania mi ernika ze wskazaniem prawdopodobienstwa ich wyst<)pienia (n isk ie/srednie/wysokie) oraz dzialan ograniczaj<jcych mozli wosc ich wyst<)pienia ( dzialania zapobiegawcze): Ryzyko niewykonania miernika ksztahuje siy na poziomie srednim.

14 Miernik ma charakter subiektywny, na jego wartosc w znacz<jcym stopniu wplywaj <) czynniki zewnytrzne, taki e j ak np.; samopoczuci e respondent6w w dniu przeprowadze nia badania. Celem zminimali zowania ryzyka ni eosi<)gniyc ia wartosci docelowej mi erni ka bydzie d<j:zeni e OSW do pozyskiwania jak najlepszych in fo rm acj i potrzebnych do opracowywani a anali z oraz podnoszeni e kwalifikacji pracownik6w organi zuj<jcych szkolenia oraz seminaria i konfe rencje, celem zaspokoj enia potrzeb odbiorc6w..dodatkowe uwagi/informacje JSFP Sporz<jdzila: Anna Mirgos, Gl6wna Ksiygowa (im ir; i nazwisko, stanowisko slut bowe) nr tel. : ann a.m data: Q/.(!5..?9./!Jv podpis:... ~A. ~~~~GOWA AJn~ l'vfiz'f{os

15 PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 ROK ZESTAWENE PLANOWANYCH WYDATK6W Z BUDZETU PANSTWA W UKtADZE ZADANOWYM NA NAST~PNY ROK BUDZETOWY Zafltcznik rv 64 BZ 1 Czt&C 16 [! ir.g, i l Nazwa funkcji zadania poctzadana dztahmia MiniSter~ydla funkcj Dzial administracji r~j dysponent czqsci*- cia tadania C.U-o Nozwa Bazowa Mtemtk - w.,.,.., 213r. 214r. OgOiem (1+15) Budtetpao\stwa (11+12) 1 Przewidywane wykonanie wydatk6w budietu par'tstwa w 213 r """" Wydatki maj~owe 11 Pozos..,. wydatkj 12 wtym - Finansowanie projekt6w z Srodk6w UE 13 Dotacje pnelwanedo JSFP o kt&y<:h mowawart.9 pkt. 5-7i 14 uofp 14 wty~hztotych Wydatki bud,... Og6lem Srodk6w ( ) europejskich Budietparlstwa (18+19) 17 <tsgo Projekt ustawy bucu:etowej na 214 r Wydatki maj~owe 18 wlym Finansowanie P-"""lpro~z wydatkj - Srodk6wUE 19 2 Dolacje przekazane do JSFP o kt6rych mowawart9 pkt. 5-7i 14 uofp 21 Wydatki budtetu <rodk6w europejskich 22 Zarzadzarwe parist\yem Og61em "1'1"7Ts ii 'i1'3' i '1'7ii "726i "1'"i" 'i1'1"tsi' 4495 '4"' ' 'i'7'4' '4841 Ocana badaj;p. poziom zadowolenia cztonk6w 1.3. Obsluga merytoryezna t kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w t cztonk6w Rady Mirnstr6w Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w Zapewnienie sprawnej i efektywnej obslugi Rady Miflistr6w, rad. komtsjt. zespol6w oraz tnnych organ6w opiniodawczo- Prezesa Rady Ministr6w Rady Ministr6w oraz ' innyeh organ6w opiniodawczodoradczych i pomocniczych PRM i RM doradczyeh i pomocniczydl PRM i RM z obshlgi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1_ (212)- >=3,3 >=3, ocena bardzo zta, 4- ocena barctzo dobra) Obsluga i koordynacja prac fzl\du : Obsh.tga Prezesa Rady Ministr6w i RadvMinistr6w Przeprowactzanie badar'l opinii spolecznei Przygotowywame i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokument6w i propozycji decyzji o charakterze stra_tegiczn_y_m Zaf"Zl\C!Zanie korpusem shjtby cywilnej oraz podnoszenie jakosci pracy w urzfdach admtntstracj -j Nactz6r nad cztonkami s/uzby cywilnej oraz Ch rozw6j uwodawy i l Zapewnienie przygotowania cztonk6w korpusu sluzby cywilnej, w tym sluchaczy KSAP, do prawidlowego wykonywania zadar'i w urztdach administracji publicznej W Bezptaczenstwo 'NEt\llnftr"zne i ~(l:l!bliczny Ochrona gramcy parlstwowej, kontrola ruchu granicznego i zampzame migracjami Sprawy wewnttrzne Zw;okuanie..._ -~a bezpieczeo&twa granicy zewnttrznej UE i terytorium RPoraz skubk:znej kontroli granicznej,jakr6wnie1: otwartosci pa(lstwa dla -noel" granicznego i legalnej Odsetek zaskarianych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodtc6w na tie calego oneczniclwa sop6w w sprawach Rady (w%) [212) <=2% <=2% migracjt Obsluaa cudzoziernc6w W Prowactzenie pos~r'l w sprawach cudzoziemc6w Bezpieczer'lstwoz~ i 11 nienaruszal~~~ - Gotowo6C strukt!jr administracyjnogospodarczych kraju do obrony 11.4.W Pozamilitarne przygotowania obronne Obrona narodowa UtrzymywartlezdolnoSci do realizacjt zadar'l obronnych przez organy administracji publlcznej i przecfsitbiorc6w Procent realizacji zadarl rocznych okresionych w Programie Pozamilitamych Przygotowar'l Obronnych (PPPO)(w%) [212) 1% , W Przygotowanie systemu kierowania bezpieczer'ls~ narodowym $prawy obvwatelskie Strona 1 z 2

16 "' ~ Nazwa g funkcji zadania podzadania /dzialania Minister~ydla funkcji Dzialadmmistracji ~j dysponent cztsci - dla zadania 16.1.W Obslugaadministracyjnaobywatela Ad~trac..:;::;:a l Cell-o Nozwa - Odsetekskargi wniosk6w nadeslanych Poprawa obslugi administracyjnej ro:::~::ed terminem wynikajcteym z KPA(w%) Miernik WortoOC Docelowo Bozowa 213r. 214r >=8% >=85% [212]97,12% Dg6lem (1+15) Przewidywane wykonanie wydatk6w budzetu par'tstwa - w 213 r wtysi;tcach zlotych wtym: Dotocje Wydotlo Budtet pal'lstwa Finansowarue przekazane do budtetu Dg6lem (11+12) Wydatki Pozostakl projekt6wz JSFP o kt6rych Srodk~ (17+22) m&j<ttko'm wydatki rnowa w art.9 europejskich Srodk6w """"""" UE pkt. 5-7i14 uofp '!ego Budtetpar'tstwa (18+19) Wydatki maj~o'm Projekt ustawy budtetowej na 214 r P=>Stale wydatki wtym: Finansowanie projekt6wz udziatem Srodk6w UE przekazane Dotoc~ do Wydo1kJ budzetu JSFP o kt6rych Srod~~ mowa w art.9 europejskich pl<t. 5-7i 14 uofp Wspterarne P~ii i Polak6w za Sprawy zagraniczne '"""' Wspieranie potencjalu Polonli i Polak6w za granicl\_przyjej wykorzystaniudla Odsetak godzin w rolw, wkt6rychcentralny ~e:~=== ~=ku Kart Polaka ~dostfpny Polski w Swiecie eta uzytkownik6w (w %) [212]99,% >=98% >=98% WSf?ieranie kontakt6w z Polsl Wsperanie dzialar'l na rzecz Srodo'Niskpolskich i polonijnych, oraz w obronie praw mniejs%8ci polskich, Polonii i Polak6w za grania! w krajach ich zamieszkania oraz wzmacnianie pozycji Polonii i Polak6w za grafliat w krajach zamies.zkania poprzez rozwijanie ich wiqzi z Polski\ 17 Ksztaltowanier~juregionalnego kr.ou Koordynacja realizacji NSRO W 213 oraz ~ie 1 wdrazanie program6w operacyjnych Rozw6J regionalny Efektywne i sprawne wykorzystania Srodk6w pochcxizcteychz UE w ramach NSRO Ocana pracy P przez podmioty narzec.z ~=~~~ ocena bardzo zta, 4- ocena bardzo dobra) [212] >=3.8 >= T Wdr&Zanie PO Kapital Ludzki Pelnienie funkcji lnstytucji PoSredrwc~ Planowanie strateg~ ~ obstuga administracyjna 1 techn~ezna 22.1.W Koordynacja merytoryczna dzialalnosci, planowania ~ic!!!!q2i~:tl~ Administracjapubliczna Promocja, reprezentacja urlf(fu i doradztwo o charakterze programowym i og61nopolitycznym w Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prawadzenie analiz 222.W W Obstuga administracyjna Zarzrt<fzanie zasobami ludzkimi oraz realizaci~finansa.ne1 W Prowadzenie polilyki kadrowej oraz spraw z zakresu ~ zasobami ludzkimi Obsluaa techniczna Zampzanie systemami telelnformatycznym1 W Administrowanie i utrzymanie s~~:z"~: iednostki Administracia oubliczna Administracia oubliczna dztal administracji ru\(klwej, w kt6rym zawiera ~ zadanie, okre&lony zgodrue z U&taw<t z dnia 4 wrzrinia 1997 r o dziatach admmistracji ~j (Dz U. z 27 r. Nr 65, poz. 437, z p6zn. zm.) dysponent czt$ci, o kt6rym mowa wart. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Oz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124) lub art. 33a ustawy o dziatach admin~stracji f"zl 1owej, wiod<tcy w realizacjl zadarua 1 okresia.jctey jego eel sporlitdz~ Katarzyna Karpir'lska-B1alek, Radca Szefa KPRM w Biurze Budtetowo-FinanSO'N)'m.. (imiq i na:zwisko, stanowisko sluibowe) nr telefonu. ~1~. adr~ ln91 pod... 1V\.O.Yfl111'1Ult -n,, a;re.a Strona 2 z 2

17 PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 ROK ZESTAWENE ZADAN BUDZETOWYCH W UKtADZE ZADANOWYM Zala,cznik nr 63 BZ-Z ~ c: a."' ~-~ 6 Nazwa funkcji/zadania Celi-e O"O. :E.,.m. g Planowane wydatki w 214 roku (w Dzial Rozdzial Kwota og61em tyszl). Cz~sc budi:etowa klasyfikacji klasyfikacji (8+9) Budi:et srodk6w budi:etowej budi:etowej Budi:et panstwa europejskich Nazwa 1 Miernik Bazowa 11 Wartosc 214r. 12 Og6tem 1. Zarza,dzanie panstwem Zapewnienie sprawnej i efektywnej obslugi Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w oraz innych organ6w opiniodawczo- Obs/uga merytoryczna i doradczych i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady pomocniczych PRM i Ministr6w, Rady Ministr6w i RM cz/onk6w Rady Ministr6w Ocena badaja,ca poziom zadowolenia cz/onk6w Rady Ministr6w, rad, komisji, zespo/6w oraz innych organ6w opiniodawczodoradczych i pomocniczych PRM i RM z obs/ugi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo z/a, 4-ocena bardzo dobra) [212]- >=3,3 2. Bezpieczenstwo wewn~trzne i porza,dek publiczny Zwi~kszenie efektywno5ci zapewnienia bezpieczer\stwa granicy zewn~trznej UE i terytorium RP oraz Ochrona granicy par\stwowej, skutecznej kontroli 2.6.W kontrola ruchu granicznego i granicznej, jak r6wniei: zarza,dzanie migracjami otwartosci panstwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji Odsetek zaskari:anych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodi:c6w na tie calego orzecznictwa sa,d6w w sprawach Rady (w%) [212]- <=2% 11. Bezpieczenstwo zewn~trzne i nienaruszalnosc granic Strona 1 z 3

18 w Planowane ~i» Dzial Rozdzial.!!!.-, ' ~-~ 6 Nazwa funkcji/zadania Celi-e Cz~sc budzetowa klasyfikacji klasyfikacji wydatki w 214 roku (w Miernik Kwota og61em tys zl). (8+9) Budzet srodk6w Wartosc europejskich Bazowa 214r. - ~ ~ Q_ budzetowej budzetowej Budzet panstwa Nazwa Utrzymywanie zdolnosci do realizacji zadan Gotowosc struktur administracyjno- obronnych przez organy W gospodarczych kraju do obrony administracji publicznej i 16 panstwa przedsi~biorc6w Procent realizacji zadan rocznych okreslonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowan Obronnych (PPPO) (w%) [212]- 1% Sprawy obywatelskie Poprawa obslugi administracyjnej W Obsluga administracyjna obywatela obywatela 16 Odsetek skarg i wniosk6w nadeslanych doprm i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikaja_cym z KPA(w%) [212]97,12% >=85% Wspieranie Polonii i Polak6w za granica. Wspieranie potencjalu Odsetek godzin w roku, Polonii i Polak6w za w kt6rych Centralny granica. przy jej Rejestr przyznanych wykorzystaniu dla oraz uniewaznionych promocji i budowy 16 Kart Polaka byl dost~pny pozytywnego wizerunku dla uzytkownik6w (w %) Polski w swiecie [212]99,% >=98% 17. Ksztaltowanie rozwoju regionalnego kraju Efektywne i sprawne wykorzystanie srodk6w Koordynacja realizacji NSRO 27- pochodza_cych z UE w W 213 oraz zarzctdzanie i wdrazanie ramach NSRO program6w operacyjnych Planowanie strategiczne oraz 22. obsluga administracyjna i techniczna Koordynacja merytoryczna 22.1.W dzialalnosci, planowania 16 strategicznego i operacyjnego 22.2.W Obsluga administracyjna W Obsluga techniczna 16 Ocena pracy P przez podmioty na rzecz kt6rych dziala (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zla, 4 - ocena bardzo dobra) (212]- >=3,8

19 .. N?<" Planowane wydatki w 214 roku (w ~or Dzial Rozdzial Miernik Kwota og6/em tysz/). D)~ " Nazwa funkcji/zadania Celi-e Cz~sc budzetowa klasyfikacji klasyfikacji ~ 8. (8+9) Budi:et srodk6w wartosc budi:etowej budi:etowej Budi:et paristwa Nazwa.!!!. g Bazowa r.. :;; "' europejskich

20 "-"""'-'!..=.:=.. efeldywnejot.lvgl MlnistrOw,rad,komiajl, Prelae Rady Ministr6w, zespoiow oraz lnnych organow RadvMinlstroworaz~chl lrwlyehfq81'1w pomocniczychf'rmrmz (212]- ~~ob&lugl~ptzez pomoenk:zyeh PRM 1 RM KPRM (ankleta, skala ooen 1 4,gdzle1-o:oeoaben:lzozlll,4- -bardzobnl) >:3,3 >zj,3,... 3,3 KancellllriiiiPrezesa """"" - RadyM1111$trw; WspOinych,l<raJowa SzkolaAdmmisttacjl P\Jbi1Cl118j,6foek... _._.. im. MarkaKarpia, ~ '!U!il *'ml ti ,t 1 mi\tt, ;! PROJEKT 6UDZETU PANSTWA ~ 214 ROK S~ONSOLirx:N/N'PLANWYOAT wp.oainwowvct!jednost 1lBUDZETOWY;:tt,P~f'UNDUSZ'fCELOWYCtt,N3(NCJWYK_,.ZVC<,NS'TYT\CJOOS'OOARKiauliJ:now"E;Ofi!>ZP.oliS"lWOWVC!OSOfiPft~.Oilfl)RYCHMOWAWAT tl'fli-ust.owvof-s.<.ei<phlczny<:h WV(.AOZEV<liWKNYYMWiT;PHYROCBUDliETOWYTZYKOlEJM!lAT" -~. ill. ~::. ~ _ '' i ;_ ~H-'. l'fl ~ firifl illi li ~ ill j~l - i lh j ".!.~ li! ij r.l 'ii i t!; J ;7 MSO tl " :! M ' i' ' ~-'. - _!_ ti ~ ti ~,,.... l,_~ :..., '.,,. Ol Ol Ol t - _ ~ ~ fl rj, ' ' 1 ~ ~ ta ~i! Q283! - 11ft HD _ ~,. ~ ~ j.:i t ' ' Ol Ol Ol 2151 Zalaeznlknr65 ~ z ,_ - ~UEi t.rytoriumrporaz Qf&'lil:zne;,jak~... m-rtok:p(stwlldlll grank::znegoilegalnej ~~~ny w admlnistnlcjipubiicvlejl OdeetekZHklllrtlllnyeh tkutec:znle~radydt l.lohoi.u:>6wnlltlecelepo orzecznictwa~w spraweci'rady(w"l --- Procentrealizacllzadafl rocznychokre$1nyehw PrQgramiePoarnllltamych (PPPOl(w"l (212]- [2121..,. """ """""""""""' RadyM1nlatrOw Kancelane PrezeN RlldyMmlstrOw "'' Ol Odeetektkarglwnioak6w 1 ~)-jlllllm~~~;:.:-"~oo~~:r!l wyru~zkpa(w%) w-., -, """'""- - PolonlliPclakOwza 1116rychCentratnyRe,ettr 164.l~~~lun~KartllniZPolllka lbudowypozy!ywnegobyl~ydlautytlwwrllk6w wizoervlkupolaldwtwlede (w%) :, i {212) "' "" """"""' RadyMinistrOw - RadyMinlatrOw "'" Ol 3963[ ,..,.,... OcenapracyiP11przez wykorzystanieti'odkow podmlotyne!zeczkt&ych W ~zuew dziala(ankiata,skala1-4, (2121- rama:'nsr gdlle1-ocer'aibmtzoz111,4 "' w 222. w "' w DOellllban:lzodobra) ~=3,6,... 3,1'1 >C3,6... ~ RadyMintstrOw - RadyM~; _,.. """""'"""" """""" RactyMinilltrow, - c.ntrumu.tuu """"" RadyMiniltrO.v; """'""' Ol Ol Ol "d$118dm~~. wkloryrnzewlerliihzdllnill,okmlonyzgodniezt.jawlliz(lnle4wzmnifo 1997r.odzllllachadmin..u.q!~(Dz. U z27r Nr115, PQl. 437, zp6bl zm)/dyaponenl ~.oktorymll'omwart139u:2uetawyollnanuchpublicznych(dzuz29rnr157,poz12«l) lub~33euuwyodzialadl~i~.~wreallzacflzadamai~jeoooel ~ KalalzynaKarp~~Ra:.SzefaKf>RMwBiur.la~ (~lnazwlakd... nowilkorizbowe) ~~_,_,. -~ ~"':r:-:-?... -o? o9,);,,.,.. /(;;/{::a.vpirtl51}j). -P,t'cUW

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 23/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

w6rr GMlNY NOWE MlASTO

w6rr GMlNY NOWE MlASTO w6rr GMlNY NOWE MlASTO Zarz1ldzenie Nr 1412015 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 29 kwietnifll2015 r. w sprawie zmiany uchwaty budzetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, us!. 2, pkl4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r.

Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r. RAllA GMINYLELKOWO 14-521 LELKOWO Woi ""-rrn'-' ~I,C!""'llJrSkie Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1506 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 września 2014 r.

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1506 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1506 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 52/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013 roku. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Zarz~dzenie Nr 52/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013 roku. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Zarz~dzenie Nr 52/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'l.dzie

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia okreslania wielkosci WPF Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Ramy czasowe WPF lata 2013-2016 zostaly wyznaczone zgodnie z ustawfl:. 0

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r.

Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r. Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego za rok 2011 Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Dobrym MieScie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na 2010 r.

Plan finansowy na 2010 r. KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie Plan finansowy na 2010 r. KOREKTA Minikowo, listopad 2010 r. PLAN FINANSOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE NA

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/62/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/62/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/62/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r.

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r. UCHWA35A Nr XXV/160/2008 RADY MEJSKEJ W MAKOWE MAZOWECKM Z DNA 6 LSTOPADA 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku

Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku AI. J. PlIsudsklego 95 Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku zmieniajl!ca uchwal~ nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie bud:ietu Miasta

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAlA NR XXl398/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 151istopada 2011 r.

UCHWAlA NR XXl398/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 151istopada 2011 r. ,. UCHWAlA NR XXl398/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 151istopada 2011 r. zmieniajetca uchwal~ W sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Miasla Rzeszowa na lata 2011 2025 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku w sprawie zmiany bud2etu i szczeg6lowego planu wykonywania budietu Powiatu Lw6weckiego na 2OL4 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 20 grudnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok.

Uchwata Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 20 grudnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. Uchwata Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych WOlT (}I/Y OW", MIASl o Zar2dzenie r 9/215 Woj.a G miny owc Mias(o z dnia 31 JUarca 215 r. w sprawie zmiad), uchwaty budi:etowej gminy na 215 rok. a podstawie art. 3, us. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi Zarz4dzenie nr 443 I 12009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 wrzesnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu nr WND POKL.09.01.01-22-039/09 'r

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDZETU POWIATU ( organu)

PLAN KONT DLA BUDZETU POWIATU ( organu) v PLAN KONT DLA BUDZETU POWIATU ( organu) ZALt\CZNIK Nr 1 I. Wykaz kont 1. Konta biiansowe 133 - Rachunek budzetu 134"" Kredyty bankowe 137.. Rachunki srodk6w funduszy pomocowych 138 - Rachunki srodk6w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

5 1. Zatwierdza siq zestawienie zbiorcze planow finansowych jednostek budzetowych powiatu ropczycko-s~dziszowskiego na 2013 rok.

5 1. Zatwierdza siq zestawienie zbiorcze planow finansowych jednostek budzetowych powiatu ropczycko-s~dziszowskiego na 2013 rok. Uchwala Nr LXXIV/582/2013 Zarzqdu Bowiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawach: finansowych. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 roku o samorzqdzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy Or- OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Dymek dnia 26 kwietnia2012r. 1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiay.ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1054/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2015 r.

Uchwała Nr 1054/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2015 r. Uchwała Nr 1054/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku

Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku -,:.1 RADA MIAST A MARKI AI. -J. P il., ud ~' kiego 95 5-27 MARKI tel. (()-~~) 781-1 - 3 Fax 7 8 1-1 3-78 UJoj. Mazowieckie Uchwala or XXXIXl34/213 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 213 roku zmieoiaj~ca

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE W UKLADZIE Z A DANIOWYM NA ROK 2015

PLANOWANIE W UKLADZIE Z A DANIOWYM NA ROK 2015 RADA MINISTROW PLANOWANIE W UKLADZIE Z A DANIOWYM NA ROK 2015 OMOWIENIE ANEKSY TABELARYCZNE Warszawa, wrzesien 2014 r. SPIS TRESCI Wprowadzenie... 5 Rozdzial I... 8 Skonsolidowany plan wydatk6w panstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wieczfnia Koscielna za I p6frocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wieczfnia Koscielna za I p6frocze 2015 roku Zajetcznik Nr 1 do Zarzetdzenia Nr 36/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 7 sierpnia 2015 roku Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wieczfnia Koscielna za I p6frocze 2015 roku Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwala Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwala Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2012-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl ~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl W;~~M. OR(~~N\I'>F';lNlH\l.1i1ouRl'('I JNY L O. 04...""..... OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~a~:~~!j.g./~.f.'''''.... :'''',.,...",,,,,,,,,,,, w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY 15.03.2013 Stargard Szczecinski Data i miejsce ztotenia oferty (wypetnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10 STARM6':p"I'il POWIATOWE l;j SFRZY~OWIE KAlt!ZESLhf91A OG~LNA UCHWALA Nr 1 12012 r- a WP?:, f I, 0 9, 02, 2012 z dnia 7 lutego

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r.

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. ,. ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. W sprawie szczegolnych zasad sporz'ldzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodow ksi~gowych dotycz~cych projektu pn. "Poprawa

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

. z dnia 2 sierpnia2012 r.

. z dnia 2 sierpnia2012 r. UCHWALA NR XXII/163/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 20122024. Na podstawie art. 226, art. 2~7.ustawy

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00 ( Jzial Rozdzial Paragraf -l- 80146 Tresc 3020 4040 4240 4260 -- 2"'/...'2J... 80195 2580 CentraksztaJce praktycznegoofaz: zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne materialów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nr 59/2015 WOJT A GMINY SOCHOCIN. z dnia 4 wrzesnia 2015 r.

ZARZ1\DZENIE Nr 59/2015 WOJT A GMINY SOCHOCIN. z dnia 4 wrzesnia 2015 r. ZARZ1\DZENIE Nr 59/2015 WOJT A GMINY SOCHOCIN z dnia 4 wrzesnia 2015 r. w sprawie wdrozenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientow z jakosci swiadczonych uslug publicznych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia:212299-2013;

Bardziej szczegółowo

ZarzCldzenie Nr 14/2012. W6jta Gminy Nowe Miasto. z dnia 27 marca 2012 roku

ZarzCldzenie Nr 14/2012. W6jta Gminy Nowe Miasto. z dnia 27 marca 2012 roku ZarzCldzenie Nr 14/2012 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budietu Gminy Nowe Miasto oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCIt\ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKONCZONY DNIA 3 GRUDNIA 0 ROKU Marki, marca 03 roku MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z 0.0. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowa. osoba.

Bardziej szczegółowo