MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P (1 ) /f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci 6-Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w na 2 4 r. Uprzejmie prosz~ Pana Ministra o wprowadzenie zmian w projekcie ustawy budzetowej na 214 r. w czrsci 16-Kancelaria Prezesa Rady Ministrow w zalq_czniku m 14, tabela 2 - plany finansowe pailstwowych os6b prawnych, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych w zakresie planu finansowego Osrodka Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia. Plan finansowy OSW powinien zostac zmieniony przy uwzgl~dnieniu danych, przekazanych w zalq_czniku do niniejszego pisma (formularz PF-OSPR). Ponadto, uprzejmie prosz~ o aktu ali zacj~ danych liczbowych zawartych w dokumencie,planowanie w ukladzie zadaniowym na rok 214", zgodnie z danymi przekazanymi na formularzach BZ-1, BZ-Z, BZ-K oraz PF-OSPR cz. C (w zakresie planu OSW). Prosz~ taki:e o wprowadzenie zmian w aneksie tabelarycznym 2 do ww. dokumentu poprzez wykreslenie Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w jako realizatora zadail22.1, 22.2., z e~ Ministra - czlonka Rady Ministr6w Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w Do wiadomosci : J ka Cichockiego tanu. Pani Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan~ ~pea Szefa Zal lczniki :. Formularz planistyczny PF-OSPR - Osrodka Studi6w Wschodnich im. Marka Ka 2. Formularze BZ-1, BZ-Z, BZ-K wraz z c z~s ci'l opisow l.

2 Zal'!cznik nr 59 PF-OSPR Cz~sc 16 (nr, nazwa) Dzial 75 (nr, nazwa) Rozdzial 7561 (nr, nazwa) Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia (nazwa jednostki) J Pozostale osoby prawne PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 r. PROJEKT PLANU FNANSOWEGO OSRODKA STUD6W WSCHODNCH M. MARKA KARP la Czt;sc A Plan finansowv w ukladzie memorialowym Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp. Wyszczeg61nienie Paraoraf ' 1 wykonanie planu planu planu planu w213r. na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. w tysi'lcach zlotych STAN NA POCZ!\TEK ROKU: X X X X X X 1 Srodki obrotowe, w tym: 2 1 X Srodki pienit;zne ' 1 X Naleznosci X 2 Zobowi'lzania, w tym: wymagalne X X PRZYCHODY OG6tEM Przychody z prowadzonej dzialalnosci, z tego: X Przvchodv netto ze sprzedazv produkt6w sprzedanych NFZ ' 1.2 Przychody z tytulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne Wp!ywy z uslug Pozostale 83 X 2 Dotacje z budzetu, w tym: podmiotowa Srodki od innych jednostek sektora X finans6w publicznvch 6 l z tego od: Pozostale przychody, w tym: X Odsetki (np. z tytulu udzielonych pozyczek) Pozostale X ll KOSZTY OG6tEM X ~!:~~-ty_!~.r;~s:j?_r;9_~~~~ Amortyzacja Malerialy i energia 421 i Remonty Pozostale uslugi obce 43, Wynagrodzenia, z tego: 41-41, osobowe bezosobowe X ) pozostale X Skladki, z tego na: ubezpieczenie spoleczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych X 1.7 Platnosci odsetkowe wynikaj'lce z zaci'lgni~tych zobowi'!zan X 1.8 Podatki i op!aty, w tym: X podatek akcyzowy X podatek od towar6w i uslug (VAT) X oplaty na rzecz budi.et6w jednostek samorzc:tdu terytorialnego X podatki stanowi'!cs zr6dlo dochod6w wlasnych jednostek X samorz'!du terytorialnego X op!aty na rzecz budzetu panstwa X 1.9 Pozostale koszty funkcjonowania X

3 2 Koszty realizacji zadar\, w tym: 21 - srodki przekazane innym podmiotom B) Pozostale koszty, w tym: '$~~'dk'i'~~-~d~tki ;;;~j~;k;;;;~ i""""' 3.2 V WYNK BRUTTO (poz.ll-lll} 9 ' 1 l V OBOW\ZKOWE OBC\ZENA WYNKU FNANSOWEGO Podatek dochodowy od os6b prawnych 2 Pozostale obciqi:enia wyniku finansowego V WYNK NETTO (poz. V- Vl ' "l V DOTACJE Z BUDZETU Dotacje og61em, z tego: podmiotowa przedmiotowa V 1. - celowa - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UEbiei:qce w tym: na wspffifinansowanie 11 ) - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE majqtkowe w tvm: na wsp61finansowanie "l SRODK NA WYDATK MAJATKOWE "l-"l wtym: X SRODK PRZYZNANE NNYM PODMOTOM 14 l X STAN NA KONEC ROKU: 1 Srodki obrotowe, w tym: 2 l 1.1 $rodki pieni~zne 'l 1.2 Nale:ZnoSci 2 Zobowiqzania, w tym: 2.1 lwymagalne 224, 225, 273, 28, * Niepotrzebne skresiic. l) Klasyfikacja paragraf6w wydatk6w jest czterocyfrowa; czwart<\ cyfr<\ jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra, przychody nalei.y ujmowac stosuj<\c czwarte cyfry wfasciwe dla klasyfikacji dochod6w. W przypadku wystapienia dochod6w lub wydatk6w w r6i.nych paragrafach, nalei.y kai.dy paragraf uj<\c odr~bnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf' w wierszach, w kt6rych brak jest symbolu paragrafu nalei.y wstawic wtasciwy paragraf. 2 ) W tej pozycji nalezy wykazac wartosc aktyw6w obrotowych. 3 ' Nalei.y podac wartosc Srodk6w pieni~i.nych w kasie i na rachunkach bankowych {w tym wolnych Srodk6w finansowych przekazanych w zarz<\dzanie lub depozyt u Ministra Finans6w). 4 J Wypelniaj<\ samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej. SJ Wypelnia Narodowy Fundusz Zdrowia. 6J Nalei.y wymienic rodzaje jednostek, od kt6rych otrzymano Srodki w szczeg6fowosci nie mniejszej nii. wart. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferow od osob prawnych, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - nalezy wskazac nazw~ jednostki. nw rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi<\zku z realizacj<\ ustawy budi.etowej {Dz. U. paz. 1456). BJ Wypeiniaj<\ tylko te podmioty, ktore otrzymane dotacje oraz Srodki, nast~pnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczaj<\ do przychod6w. 9 ' Dodatni wynik nalezy oznaczyc znakiem "+",a ujemny wynik znakiem "-". 1 > Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje si~ dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz SrodkOw otrzymywanych a nastqpnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba i.e odr :bne przepisy (np. ustaw regulujctcych gospodark. : finansowct poszczeg61nych os6b prawnych) zaliczajct WN. do przychodow. W6wczas wydatki majcttkowe ujmuje si~ takze w poz Pozostale koszty a Srodki przekazane innym podmiotom (transfery) r6wniei. paz Koszty realizacji zadal'i. Wykazywanie catej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji powinno odbywac si : w paz. V Natomiast w CZQSci A formularza w paz nalei.y wykazywac kwoty przychod6w odpowiadaj(!;cych r6wnowarto5ci odpis6w amortyzacyjnych dokonanych od wartosci pocz(!;tkowej skladnik6w majc~;tkowych: a) sfinansowanych ze Srodk6w pieniqi.nych otrzymanych w formie wyi.ej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpfatnie (jei.eli podlegaj(!; amortyzacji), chyba Ze przepisy systemowe stanowict inaczej, np. art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 11 ) W tej pozycji nalei.y wykazac Srodki z czwart(!; cyfr(!; 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 26, 29, 626, 629). 12 ) W tej pozycji nalei.y wyszczeg61nic wszystkie Srodki na wydatki maj(!;tkowe, takze te ujqte w pozycji ll. Koszty og61em. 13 > Wypeinia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. 14 ) Nalei.y wyszczeg61nic wszystkie Srodki, takze te ujqte w pozycji ll. Koszty og61em. Szczeg61owe dane w zakresie tej pozycji nalei.y przedstawic w CZQSci F. Dane statystyczne formularza. 2

4 Cz~sc B Plan finansowy w ukladzie kasowym Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu Lp. Wyszczeg61nienie Paragrat'l wykonanie w213 r. na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. w tysi'lcach zlotych STAN SRODKQW PENE;ZNYCH NA POCZ!\TEK ROKU X DOCHODY"l X Dotacje z budzetu og61em, z tego podmiotowa przedmiotowa celowa, 224,225,273,28,284 - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE- 2 biez!lce, w tym na wsp61finansowanie - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE - 62 mai'ltkowe, w tym na wsp61finansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne X Srodki otrzymane z Unii Europejskiej Srodki otrzymane od innych jednostek sektora X finans6w publicznych 6 > z tego od: Pozostale dochody, z tego: Dochody netto ze sprzedazv produkt6w sprzedanych NFZ > Dochody z tvtulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne > Odsetki (np. z tytulu udzielonych poiyczek) 92 W_j)lywy_z_prowadzonej dzialalnosci ll WYDATK 16 l X V v vi V V Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materialy i energia 421 i Remonty Pozostale uslugi obce 43, Wynagrodzenia 41-41, osobowe bezosobowe 7 > pozos tale 85 Skladki na ubezpieczenie spofeczne na F undusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych 478 pozostale Platnosci odsetkowe wynikaj'lce z zaci'lgni~tych zobowi'lzan 458 Podatki i oplaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towar6w i uslug (VAT) 453 podatek CT 446 oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorz!ldu tery1orialnego 452 podatki stanowi'lce zr6dlo dochod6w wlasnych jednostek 448,45 samorz!ldu terytorialnego oplaty na rzecz budzetu panstwa 451 Pozos tale wydatki na funkcjonowanie Wydatki maj'llkowe Wydatki na realizacj~ zadan, w tym: Srodki przyznane innym podmiotom "l Wplata do budzetu panstwa (np. z zysku, nadwyzki srodk6w finansowych Pozostale wvdatki WYNK(-111) X Kasowo zrealizowane przychody 16 ) Zaci'lgniete kredyty i pozyczki Przychody z prywatyzacji :<~~~~~ ~~~~'t'i~ci;;:;~ ~a ;~~~h~ d; ;y; Splata kredyt6w i pozyczek STAN SRODKOW PENE;ZNYCH NA KONEC ROKU X , (+V+V-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pelne etaty 151 Dotyczy dochod6w, przychod6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5 oraz Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie ujmuje si~ przychod6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. 16 > Nie ujmuje si~ rozchod6w, o kt6rych mowa wart. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 1 7) NaleZy podac kwot~ og6fem. Szczeg6towe dane w zakresie tej pozycji nalety przedstawi6 w cz~sci F. Dane statystyczne formularza. 18 ) W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 19 > W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 3

5 Czesc D. Dane uzupe!niai&ce Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. Lp. Wyszczeg61nienie w213 r. w tysi~cach z!otych Zobowi~zania 2 > wo wartosci nominalnei, z teoo: 1.1 Papiery wartosciowe 1.2 Kredyty i pozyczki, w tym zaci~gniete od: - sektora finans6w publicznych - pozosta!ych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowi&zania wymagalne 2 > nalezy podac przewidywany stan na dzieli 31 grudnia Czesc E. Dane uzupe!niai&ce Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. Lp. Wyszczeg61nienie w213 r. w tysi~cach z!otych Wolne srodki finansowe przekazane w zarz~dzanie lub depozyt u Ministra Finans6w depozyty overnight (/N) depozvtv terminowe

6 Cz~sc F. Dane statystyczne") Przewidywane Projekt Projekt Pfojekt Pfojekt Lp. Wyszczeg61nienie Paraf:jraf 221 wykonanie ptanu planu planu planu w 213 f. na 214 f. na 215 f. na 216 f. na 217 f. w tysiqcach zlotych SRODK PRZYZNANE NNYM PODMOTOM 23 ) ' 1 Srodki z Unii Europejskiej przekazane dla: 24 l ' jednostek zaliczanych do sektora finans6w ' publicznych z tego dla: jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ' 2 Doplatv do opfocentowania odsetek od kfedytow><) ' 3 Sfodki pfzekazane na fealizacj~ zadari biezqcych ' dla jednostek zaliczanych do sektofa finans6w ' publicznych z tego dla: dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ' 4 Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych ' jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych ' z tego dla: jednostek niezaliczanych do sektora finans6w [publicznych ' 21 ) Wypelnia si~ w dw6ch egzemplarzach, jeden w ukladzie memorialowym oraz odr~bnie w ukladzie ka sowym. 22 ' Klasyfikacja paragrafow wydatkow jest czterocyfrowa; czwart<\ cyfr<\ jest odpowiednia cyfra ad 1 do 9 lub cyfra, przychody nalei:y ujmowac stosuj<\c czwarte cyfry wlasciwe dla kla syfikacji dochod6w. W przypadku wystapienia dochod6w lub wydatk6w w r6znych paragrafach, nalei:y kai:dy paragraf uj<\c odr~bnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf' w wierszach, w kt6rych brak jest symbolu paragrafu nalei:y wstawic wlasciwy paragraf. 231 Nalei:y wymienic rodzaje jednostek, kt6rym przekazywane SO\ Srodki w szczeg6fowosci nie mniejszej nii: w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku lransfer6w do os6b prawnych, o kt6rych mowa wart. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych nalei:y wskazac nazw~ jednostki. W pozycji nalei:y wyszczeg61nic wszystkie Srodki, taki:e te uj~te w pozycji ll. Koszty og61em cz~sci A formularza Kwota w pozycji musi byc r6wna kwocie z paz. X cz~sci A formularza. 24 l Pozycja nie dotyczy ARiMR i ARR (r6wniei: w cz~sci 8 formularza). 251 Pozycja nie dotyczy ARiMR (r6wniei: w cz~sci 8 formularza). spofzqdzil Anna Mifgos, Gl6wna K si~gowa ( imi~ i nazwisko, stanowisko slui:bowe) nr telefonu adres data f. podpis Al(!:tt::: Gt<)WNA KS~G OWA R r~r, a~ 6

7 NFORMACJA PROJEKCE PLANU FNANSOWEGO Osrodka Studi6w Wschodnich na lata ZAKRES DZAtALNOSC OSW zaktada, i:e w latach b~dzie wykonywac zadania na rzecz: - Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, - oraz sprzedai: ustug dla odbiorc6w zewn~trznych. Przewiduje si~ realizacj~ zadan w zakresie: - gromadzenia, opracowywania oraz udost~pniania organom wtadzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, spotecznych i gospodarczych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6twyspu Batkanskiego oraz Kaukazu Potudniowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej r6wniei: na innych obszarach, w tym: 1.wykonywanie ekspertyz, analiz i studi6w prognostycznych dotyczqcych sytuacji politycznej, spotecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunk6w mi~dzynarodowych na obszarach wymienionych wyi:ej 2. wsp6tpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, osrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej mysli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 3. inspirowanie i organizowanie oraz prowadzenie badan w zakresie problematyki okreslonej w obszarach wymienionych wyi:el przekazywanie ich wynik6w organom wtadzy publicznej, 4. gromadzenie specjalistycznego ksi~gozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkolen w zakresie problematyki w obszarach wymienionych wyi:ej, 5. organizowanie seminari6w i konferencji w celu prezentowania wynik6w badan nad problematykq okreslonq w obszarach wymienionych wyi:ej, 6. upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji politycznej, spotecznej gospodarczej oraz rozwoju stosunk6w mi~dzynarodowych na obszarach, o kt6rych mowa w obszarach wymienionych wyi:ej. GtOWNE ZAtOZENA Przy opracowaniu projektu planu finansowego Osrodka Studi6w Wschodnich na lata przyj~to nast~pujqce zatoi:enia: - odnosnie roku 214 przyjyto zalozenia z roku wskaznik sredniorocznej inflacji na rok ,4%

8 2 - srednioroczne zatrudnienie w Osrodku Studi6w Wschodnich: r r r r. - amortyzacja: r r r r etat6w etat6w etat6w etat6w tys. zt tys. zt tys. zt tys. zt PRZYCHODY Projekt planu finansowego na lata przewiduje uzyskanie przez Osrodka Studi6w Wschodnich przychod6w w nast~pujqcych kwotach: r r r r tys. zt tys. zt tys. zt tys. zt Zwi~kszenie przychod6w OSW wynika z: - rozliczenia pozyskanych srodk6w w 213r przez Osrodek na realizacj~ projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w latach r. KOSZTY Projekt planu finansowego na lata przewiduje koszty og6tem Osrodka Studi6w Wschodnich w kwotach: r tys. zt r tys. zt r tys. zt r tys. zt Koszty remont6w, obejmujqce naktady na remonty obiekt6w budowlanych oraz koszty napraw i konserwacji maszyn, urzqdzen i obiekt6w, dla poszczeg61nych lat ustalono na poziomie: r r r r. 196 tys. zt 11 tys. zt 117 tys. zt 117 tys. zt - w tym remonty budynku - 15 tys. zt - w tym remonty budynku - 4 tys. zt - w tym remonty budynku - 3 tys. zt - w tym remonty budynku - 3 tys. zt

9 3 W ramach srodk6w przeznaczonych na remonty obiekt6w budowlanych przewiduje si~ realizacj~ robot w: - Siedzibie Osrodka Studi6w Wschodnich,ul. Koszykowa 6a Zadania remontowe dotyczq gt6wnie przeprowadzenia wsp61nie z Regionalnq lzbq Obrachunkowq planowanego remontu instalacji centralnego ogrzewania. Remont spowodowany jest ztym stanem technicznym. Grzejniki byty instalowane w latach 3-tych i od tej pory nie byty wymieniane. W opinii specjalist6w wymiana instalacji grzewczej spowoduje zmniejszenie rachunk6w za dostarczanie ciepta do budynku o 2%. Uwazajq ponadto, ze zadne dorazne naprawy nie poprawiq stanu obecnej instalacji c.o.. Takze przeprowadzony w lipcu 212r. 5-letni przeglqd techniczny budynku wykazat wykwity z pion6w instalacji c.o.. W protokole korkowym zalecono wymian~ instalacji c.o. w catym budynku. Uszczeg6lowienie zadan remontowych nast!pi na etapie opracowywania projektu. Planowane zwi~kszenie ustug obcych na lata wzgl~dem roku 213 spowodowane jest wyst~pujqcymi wahaniami kursu waluty obcej. W walutach obcych optacane Sq serwisy internetowe potrzebne pracownikom analitycznym do wykonywania powierzonych im podstawowych zadan. Zwiqzane jest r6wniez ze wzrostem takich ustug jak: sprzqtanie, obstuga prawna, ochrona obiektu, ustugi bankowe, itp.. W roku 214 na wzrost koszt6w b~dq wptywaty r6wniez zobowiqzania zaciqgni~te tytutem realizacji projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (art.5 ust.1 pkt 3 uofp). Fundusz wynagrodzeri - w latach zaktadana jest niezmienna wartosc srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracownik6w etatowych OSW oraz dla um6w cywilnoprawnych. Wzrost funduszu wynagrodzen w roku 214 o 85 tys. zt. spowodowany jest zatozeniami projektu dotyczqcych srodk6w przeznaczonych na honoraria dla ekspert6w realizujqcych projekt finansowany przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (art.5 ust.1 pkt 3 uofp). Sq to srodki pochodzqce ze zr6det zagranicznych nie podlegajqce zwrotowi. Pozostate koszty funkcjonowania - prezentowane koszty gt6wnie zwiqzane Sq z odbywanymi podr6zami stuzbowymi pracownik6w zajmujqcymi si~ analizq (okoto 6% og6tu ponoszonych pozostatych koszt6w). Podr6ze odbywane Sq w zwiqzku z organizowanymi seminariami i konferencjami oraz w zwiqzku z ocenq sytuacji gospodarczych i politycznych kraj6w potozonych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6twyspu Batkanskiego oraz Kaukazu potudniowego i Azji Centralnej. Na zwi~kszenie pozycji majq gt6wnie wahania waluty obcej. Na wzrost koszt6w b~dq wptywaty r6wniez zobowiqzania zaciqgni~te tytutem realizacji projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (podr6ze stuzbowe). Prognozujqc koszty zatozono, ze w latach obj~tych planowaniem, zakres zadan ustugowych natozonych na Osrodek Studi6w Wschodnich nie b~dzie znaczqco odbiegat od zadan realizowanych obecnie.

10 4 Koszty uje;te w formularzu PF-OSPR, w cze;sci C Planu finansowego w uktadzie zadaniowym,koszty wedtug zr6det finansowania" na rok 214 przedstawiajq sie; naste;pujqco: - kolumna 9 'Dotacja z budzetu panstwa'- podmiotowa na kwote; tys. zt.(paragraf 257) - kolumna 14 'Pozostate srodki'- srodki wtasne na kwote; 1tys. zt. + srodki otrzymane na realizacje; projektu na kwote; 16tys. zt. Wydatki uje;te w formularzu PF-OSPR, w cze;sci C Planu finansowego w uktadzie zadaniowym,wydatki wedtug zr6det finansowania" na rok 214 przedstawiajq sie; naste;pujqco: - kolumna 9 'Dotacja z budzetu panstwa'- podmiotowa na kwote; tys. zt.(paragraf 257) - kolumna 14 'Pozostate srodki' -srodki otrzymane na realizacje; projektu na kwote; 16tys. zt. WYNK FNANSOWY Zaktadajqc koniecznosc realizowania przez Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia w latach natozonych zadan,, b~dzie skutkowato wykorzystaniem uzyskanych srodk6w na pokrycie prowadzenia dziatalnosci w zatozonym zakresie r r r r. - tys. zt - tys. zt - tys. zt -tys. zt Srodki potrzebne na pokrycie dziatalnosci w zatozonym zakresie pochodzq gt6wnie z otrzymywanej dotacji z budzetu panstwa. Osiqgni~te planowane przychody zostaty przeznaczone na zakup srodk6w trwatych. GtOVVNA KS~GOWA fit'tcf~ '1i?1 n rj J''v1 irg o s

11 Cz~SC C Plan finansowy w ukladzie zadaniowym* 8' ~ t ~.g, Col ~ j N,w, WartoSC "''~ Miernik Docolowo 214 r. 215r. 216r ( ~.. 14) Oota<:je z budzetu paristwa cz~ budzetowa, K~"' kod kliisyfikacji dotacj budzetowej 21 4 r Srodk1 otrzymane od lf'lnych jednostek SFP o kt6rych mowa wan 9 pkt K~~ przekazanych Srodk6w Jednostka przekazuj~ Budzet $rodk6w EuropejskiCh Pozos tale Srodki Og6<em ( ) Koszty wedlug zr6del finansowania 215r. Srodki otrzymane od lf'lnych DotilcJe z bud.tetu pal'tstwa jednostek SFP o kt6rych mowa wart. 9 pkt 5-7 i 14 uofp Bud.tet Srodk6w cz~ budzetowa. K~ta K~" Jednostka Europejskich kod klasyfikacji przekazanych dotacjl przekazuj<\cil budzetowej Srodk6w Pozos tale Srodkl (23.. -~ ) Dotilcje z budzetu paftstwa K~"' dota<:ji cz~ budzetowa, kod ktasyfikacji budi:etowej 216r. Srodkl otrzymane od innych jednostek SFP o kt6rych mowa wart 9 pkt 5-7 i 14 K- prz;:~~~ch prjz:::~:a Budzet Srodk6w Europejskich Pozostale Srodki Dostarczanie 1.3. l wysokiej jakosci informacji, analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym Odsetek osob oceniaji\cych jakosc przygotowywanyc co co co h inf~rmacji i nie mon. najmniej najmniej najmniej anal1z na co 7% 7% 7% najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen , ,75,7561, Odsetek osob oceniaji\cych jakosc Dostarczanie przygotowywanyc co co co lwysokiej jakosci h informacji i nie mon. najmniej najmniej najmniej informacji, analiz analiz na co 7% 7% 7% oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen ,75,7561, Formularze sporz<~;dzone w podziale na cz~sci bud.tetowe przekazuje si~ wtasciwym dysponentom cz~sci budi:etowych oraz ministrowi nadzoruj(\cemu jednostk~ ; formularz sporz(\dzony w uj~ciu l<~;cznym przekazuje si~ ministrowi nadzoruj(\cemu jednostk~. GlOVVNA KSi~GOWA ~~gos 4

12 Cz~s_c C _!'tan fina11sowyw ukladzie zadaniowym [ ~ ~ E c~ ~ Dostarczanie wysokiej Miernik Qooolow;o DotacJe z budzetu palistwa Nuwa Worto<C Og6lom 5~::::~~ bazowa ( ) cz~ budzetowa Kwota EuropeJSkiCh Odsetek os6b oceniajqcych jakosc 214 r. 214 r 215 r 216 r. :wota_ kod kl<lsyfikaqi ' przekazanych tacj budzetowel Srodk6w jakosci p~ygotowywanyc. co co co ,75,7561, informacji, h informacji i ;~~ najmniej najmniej najmniej analiz oraz analiz na co 7% 7% 7% propozycji najmniej 3 punkty decyzji o w charakterze czterostopniowej strategicznym skali ocen Pozos~e Srodkl " 16 Og6l Dotacje z budzetu pat\stwa Wydatki wecllug.trodel finansowanta 215r. Srodki otrzymane od 1nnych Jednoslek SFP o kt6rych Budzet (16 >18+;+21) 1---r:c===:::::-f---;;= --T----i Eu~=~:h ,75,7561, r. Srodki otrzymane od innych Jod~tok SFP o ~6cyoh Dotaoj..""""'"pan... ~ w '" 9 pkt.. 7;...""... Pozostale g61em uotp Srodk6w irodki ( ) "' EuropeJskiCh K~ta Jednostka dotacji przekazuj~ ,75,7561, 257 Pozos tale Srodki 28 1 Dostarczanie wysokiej Odsetek os6b oceniaj~cych jakosc jakosci p~ygotowywanyc me co. co. co informacji, h informacji i najmnlej najmnlej najmnlej analiz oraz analiz na co mon. 7% 7% 7% propozycji najmniej 3 punkty decyzji o w charakterze czterostopniowej strategicznym skali ocen ,75,7561, ,75,7561, Formularze sporz<tdzone w podziale na cz~sci budi.etowe przekazuje si~ wtasciwym dysponentom cz~sci budi.etowych oraz ministrowi nadzoruji\cemu jednostk~ ; formularz sporzi\dzony w uj~ciu t<\cznym przekazuje si~ ministrowi nadzoruji\cemu jednostk~. GlOWNA KSE;GOWA

13 Formularz opisowy projektu czesci budzetowej w ukladzie zadaniowym na rok 214 Cz~sc 16 Nazwa jednostki seldora finans6w publicznych Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia. nformacje o realizowanych zadaniach. Zadanie 1.3. Obsluga merytoryczna i kancclaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w i czlonk6w Rady Ministr6w. Cel i zakres przedmiotowy zadania 1.1. Celem zadania j est : dostarczanie wysoki ej jakosci informacj i analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym Opis zadania: W ramach zadania 1.3. Osrodek Stud i6w Wschodnich im. Marka Karpia ponosi wydatki zwi<jzane z gromadzeniem, opracowywani em oraz udostypnianiem organom wladzy publicznej informacji o istotnych wydarzeni ach i procesach politycznych, spolecznych i gospodarczych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6lwyspu Balkanskiego oraz Kaukazu Poludniowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej r6wni ez na innych obszarach Zadanie wpisuje siy dokumenty strategiczne/programowe, o kt6rych mowa w ustawie o zasadach polityki rozwoj u: NE. 2. Poziom finansowania zadania oraz przeplywy finansowe 2.1. Na realizacjy zadania w 214 r. planuje siy przeznaczyc tys. zl 2.2. Ocena ryzyka realizacji zadania ze wzglydu na niewykonan ie prognozowanych wielkosci wydatk6w: l.brak mozli wosci pozyskania do wsp61pracy wysokiej klasy specjalist6w w danej dziedzinie, 2.brak srodk6w finansowych na realizacj y zadania Przewidywana mozli wosc zwiykszenia wydatk6w czysci budzetowej w zakresie zadani a w wyniku podzialu rezerw celowych: N E Konsolidacja wydatk6w: Na realizacjy zadani a zostan<) przeznaczone srodki fina nsowe w wysokosci tys. zl, w tym: z czysci 16-KPRM z budzetu panstwa kwoty tys. zl 3. Pomiar stopnia rcalizacji celu zadania przez JSFP. lnformacje o charakterze za rz<jdczym Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany bydzie mi ernik Odsetek os6b oceniaj<jcyc h jakosc przygotowywanych informacji i ana li z na co naj mniej 3 punkty w czterostopni owej skali ocen. Wartosc docelowa miernika na 2 14 r. wyno s i :~ 7% Uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatnosci do dzialalnosci JSFP w zakresie zadania: Miernik sluzy do oceny przygotowywanych inform acji dla Prezesa Rady Min istr6w o wydarzeni ach i procesach polityczno- gospodarczych na terenach Europy Wschodniej, Srodkowej, P6lwyspu Balkanskiego oraz Kaukazu Poludniowego i Azji Centralnej. Miernik umozliwia oceny jakosci i trafnosci informacji przygotowywanych dla odbiorc6w. Miernik odzwierciedla stopien zadowolen ia podmiot6w na rzecz,kt6rych przygotowywane S<) in formacje i analizy, z ich jakosc i. Jest on adekwatny do realizowanego celu tj ; posrednio umoz li wia pomiar stopnia sprawnosci i efektywnosci pracy OSW Uzasadnienie wartosci docelowej miernika na rok 214 i w latach kolejnych OSW bydzie d<jzylo do zapewnienia jak najwyzszej jakosci opracowywanych przez siebie anali z. Celem jest, aby co naj mniej 7% os6b, na rzecz kt6rych swiadczone S<) przez OSW uslugi ocenilo ich j akosc naco najmniej 3 punkty w czterostopniowej ska li ocen N ie dotyczy Z identyfikowane ryzyka ni ewykonania mi ernika ze wskazaniem prawdopodobienstwa ich wyst<)pienia (n isk ie/srednie/wysokie) oraz dzialan ograniczaj<jcych mozli wosc ich wyst<)pienia ( dzialania zapobiegawcze): Ryzyko niewykonania miernika ksztahuje siy na poziomie srednim.

14 Miernik ma charakter subiektywny, na jego wartosc w znacz<jcym stopniu wplywaj <) czynniki zewnytrzne, taki e j ak np.; samopoczuci e respondent6w w dniu przeprowadze nia badania. Celem zminimali zowania ryzyka ni eosi<)gniyc ia wartosci docelowej mi erni ka bydzie d<j:zeni e OSW do pozyskiwania jak najlepszych in fo rm acj i potrzebnych do opracowywani a anali z oraz podnoszeni e kwalifikacji pracownik6w organi zuj<jcych szkolenia oraz seminaria i konfe rencje, celem zaspokoj enia potrzeb odbiorc6w..dodatkowe uwagi/informacje JSFP Sporz<jdzila: Anna Mirgos, Gl6wna Ksiygowa (im ir; i nazwisko, stanowisko slut bowe) nr tel. : ann a.m data: Q/.(!5..?9./!Jv podpis:... ~A. ~~~~GOWA AJn~ l'vfiz'f{os

15 PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 ROK ZESTAWENE PLANOWANYCH WYDATK6W Z BUDZETU PANSTWA W UKtADZE ZADANOWYM NA NAST~PNY ROK BUDZETOWY Zafltcznik rv 64 BZ 1 Czt&C 16 [! ir.g, i l Nazwa funkcji zadania poctzadana dztahmia MiniSter~ydla funkcj Dzial administracji r~j dysponent czqsci*- cia tadania C.U-o Nozwa Bazowa Mtemtk - w.,.,.., 213r. 214r. OgOiem (1+15) Budtetpao\stwa (11+12) 1 Przewidywane wykonanie wydatk6w budietu par'tstwa w 213 r """" Wydatki maj~owe 11 Pozos..,. wydatkj 12 wtym - Finansowanie projekt6w z Srodk6w UE 13 Dotacje pnelwanedo JSFP o kt&y<:h mowawart.9 pkt. 5-7i 14 uofp 14 wty~hztotych Wydatki bud,... Og6lem Srodk6w ( ) europejskich Budietparlstwa (18+19) 17 <tsgo Projekt ustawy bucu:etowej na 214 r Wydatki maj~owe 18 wlym Finansowanie P-"""lpro~z wydatkj - Srodk6wUE 19 2 Dolacje przekazane do JSFP o kt6rych mowawart9 pkt. 5-7i 14 uofp 21 Wydatki budtetu <rodk6w europejskich 22 Zarzadzarwe parist\yem Og61em "1'1"7Ts ii 'i1'3' i '1'7ii "726i "1'"i" 'i1'1"tsi' 4495 '4"' ' 'i'7'4' '4841 Ocana badaj;p. poziom zadowolenia cztonk6w 1.3. Obsluga merytoryezna t kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w t cztonk6w Rady Mirnstr6w Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w Zapewnienie sprawnej i efektywnej obslugi Rady Miflistr6w, rad. komtsjt. zespol6w oraz tnnych organ6w opiniodawczo- Prezesa Rady Ministr6w Rady Ministr6w oraz ' innyeh organ6w opiniodawczodoradczych i pomocniczych PRM i RM doradczyeh i pomocniczydl PRM i RM z obshlgi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1_ (212)- >=3,3 >=3, ocena bardzo zta, 4- ocena barctzo dobra) Obsluga i koordynacja prac fzl\du : Obsh.tga Prezesa Rady Ministr6w i RadvMinistr6w Przeprowactzanie badar'l opinii spolecznei Przygotowywame i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokument6w i propozycji decyzji o charakterze stra_tegiczn_y_m Zaf"Zl\C!Zanie korpusem shjtby cywilnej oraz podnoszenie jakosci pracy w urzfdach admtntstracj -j Nactz6r nad cztonkami s/uzby cywilnej oraz Ch rozw6j uwodawy i l Zapewnienie przygotowania cztonk6w korpusu sluzby cywilnej, w tym sluchaczy KSAP, do prawidlowego wykonywania zadar'i w urztdach administracji publicznej W Bezptaczenstwo 'NEt\llnftr"zne i ~(l:l!bliczny Ochrona gramcy parlstwowej, kontrola ruchu granicznego i zampzame migracjami Sprawy wewnttrzne Zw;okuanie..._ -~a bezpieczeo&twa granicy zewnttrznej UE i terytorium RPoraz skubk:znej kontroli granicznej,jakr6wnie1: otwartosci pa(lstwa dla -noel" granicznego i legalnej Odsetek zaskarianych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodtc6w na tie calego oneczniclwa sop6w w sprawach Rady (w%) [212) <=2% <=2% migracjt Obsluaa cudzoziernc6w W Prowactzenie pos~r'l w sprawach cudzoziemc6w Bezpieczer'lstwoz~ i 11 nienaruszal~~~ - Gotowo6C strukt!jr administracyjnogospodarczych kraju do obrony 11.4.W Pozamilitarne przygotowania obronne Obrona narodowa UtrzymywartlezdolnoSci do realizacjt zadar'l obronnych przez organy administracji publlcznej i przecfsitbiorc6w Procent realizacji zadarl rocznych okresionych w Programie Pozamilitamych Przygotowar'l Obronnych (PPPO)(w%) [212) 1% , W Przygotowanie systemu kierowania bezpieczer'ls~ narodowym $prawy obvwatelskie Strona 1 z 2

16 "' ~ Nazwa g funkcji zadania podzadania /dzialania Minister~ydla funkcji Dzialadmmistracji ~j dysponent cztsci - dla zadania 16.1.W Obslugaadministracyjnaobywatela Ad~trac..:;::;:a l Cell-o Nozwa - Odsetekskargi wniosk6w nadeslanych Poprawa obslugi administracyjnej ro:::~::ed terminem wynikajcteym z KPA(w%) Miernik WortoOC Docelowo Bozowa 213r. 214r >=8% >=85% [212]97,12% Dg6lem (1+15) Przewidywane wykonanie wydatk6w budzetu par'tstwa - w 213 r wtysi;tcach zlotych wtym: Dotocje Wydotlo Budtet pal'lstwa Finansowarue przekazane do budtetu Dg6lem (11+12) Wydatki Pozostakl projekt6wz JSFP o kt6rych Srodk~ (17+22) m&j<ttko'm wydatki rnowa w art.9 europejskich Srodk6w """"""" UE pkt. 5-7i14 uofp '!ego Budtetpar'tstwa (18+19) Wydatki maj~o'm Projekt ustawy budtetowej na 214 r P=>Stale wydatki wtym: Finansowanie projekt6wz udziatem Srodk6w UE przekazane Dotoc~ do Wydo1kJ budzetu JSFP o kt6rych Srod~~ mowa w art.9 europejskich pl<t. 5-7i 14 uofp Wspterarne P~ii i Polak6w za Sprawy zagraniczne '"""' Wspieranie potencjalu Polonli i Polak6w za granicl\_przyjej wykorzystaniudla Odsetak godzin w rolw, wkt6rychcentralny ~e:~=== ~=ku Kart Polaka ~dostfpny Polski w Swiecie eta uzytkownik6w (w %) [212]99,% >=98% >=98% WSf?ieranie kontakt6w z Polsl Wsperanie dzialar'l na rzecz Srodo'Niskpolskich i polonijnych, oraz w obronie praw mniejs%8ci polskich, Polonii i Polak6w za grania! w krajach ich zamieszkania oraz wzmacnianie pozycji Polonii i Polak6w za grafliat w krajach zamies.zkania poprzez rozwijanie ich wiqzi z Polski\ 17 Ksztaltowanier~juregionalnego kr.ou Koordynacja realizacji NSRO W 213 oraz ~ie 1 wdrazanie program6w operacyjnych Rozw6J regionalny Efektywne i sprawne wykorzystania Srodk6w pochcxizcteychz UE w ramach NSRO Ocana pracy P przez podmioty narzec.z ~=~~~ ocena bardzo zta, 4- ocena bardzo dobra) [212] >=3.8 >= T Wdr&Zanie PO Kapital Ludzki Pelnienie funkcji lnstytucji PoSredrwc~ Planowanie strateg~ ~ obstuga administracyjna 1 techn~ezna 22.1.W Koordynacja merytoryczna dzialalnosci, planowania ~ic!!!!q2i~:tl~ Administracjapubliczna Promocja, reprezentacja urlf(fu i doradztwo o charakterze programowym i og61nopolitycznym w Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prawadzenie analiz 222.W W Obstuga administracyjna Zarzrt<fzanie zasobami ludzkimi oraz realizaci~finansa.ne1 W Prowadzenie polilyki kadrowej oraz spraw z zakresu ~ zasobami ludzkimi Obsluaa techniczna Zampzanie systemami telelnformatycznym1 W Administrowanie i utrzymanie s~~:z"~: iednostki Administracia oubliczna Administracia oubliczna dztal administracji ru\(klwej, w kt6rym zawiera ~ zadanie, okre&lony zgodrue z U&taw<t z dnia 4 wrzrinia 1997 r o dziatach admmistracji ~j (Dz U. z 27 r. Nr 65, poz. 437, z p6zn. zm.) dysponent czt$ci, o kt6rym mowa wart. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Oz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124) lub art. 33a ustawy o dziatach admin~stracji f"zl 1owej, wiod<tcy w realizacjl zadarua 1 okresia.jctey jego eel sporlitdz~ Katarzyna Karpir'lska-B1alek, Radca Szefa KPRM w Biurze Budtetowo-FinanSO'N)'m.. (imiq i na:zwisko, stanowisko sluibowe) nr telefonu. ~1~. adr~ ln91 pod... 1V\.O.Yfl111'1Ult -n,, a;re.a Strona 2 z 2

17 PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 ROK ZESTAWENE ZADAN BUDZETOWYCH W UKtADZE ZADANOWYM Zala,cznik nr 63 BZ-Z ~ c: a."' ~-~ 6 Nazwa funkcji/zadania Celi-e O"O. :E.,.m. g Planowane wydatki w 214 roku (w Dzial Rozdzial Kwota og61em tyszl). Cz~sc budi:etowa klasyfikacji klasyfikacji (8+9) Budi:et srodk6w budi:etowej budi:etowej Budi:et panstwa europejskich Nazwa 1 Miernik Bazowa 11 Wartosc 214r. 12 Og6tem 1. Zarza,dzanie panstwem Zapewnienie sprawnej i efektywnej obslugi Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w oraz innych organ6w opiniodawczo- Obs/uga merytoryczna i doradczych i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady pomocniczych PRM i Ministr6w, Rady Ministr6w i RM cz/onk6w Rady Ministr6w Ocena badaja,ca poziom zadowolenia cz/onk6w Rady Ministr6w, rad, komisji, zespo/6w oraz innych organ6w opiniodawczodoradczych i pomocniczych PRM i RM z obs/ugi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo z/a, 4-ocena bardzo dobra) [212]- >=3,3 2. Bezpieczenstwo wewn~trzne i porza,dek publiczny Zwi~kszenie efektywno5ci zapewnienia bezpieczer\stwa granicy zewn~trznej UE i terytorium RP oraz Ochrona granicy par\stwowej, skutecznej kontroli 2.6.W kontrola ruchu granicznego i granicznej, jak r6wniei: zarza,dzanie migracjami otwartosci panstwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji Odsetek zaskari:anych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodi:c6w na tie calego orzecznictwa sa,d6w w sprawach Rady (w%) [212]- <=2% 11. Bezpieczenstwo zewn~trzne i nienaruszalnosc granic Strona 1 z 3

18 w Planowane ~i» Dzial Rozdzial.!!!.-, ' ~-~ 6 Nazwa funkcji/zadania Celi-e Cz~sc budzetowa klasyfikacji klasyfikacji wydatki w 214 roku (w Miernik Kwota og61em tys zl). (8+9) Budzet srodk6w Wartosc europejskich Bazowa 214r. - ~ ~ Q_ budzetowej budzetowej Budzet panstwa Nazwa Utrzymywanie zdolnosci do realizacji zadan Gotowosc struktur administracyjno- obronnych przez organy W gospodarczych kraju do obrony administracji publicznej i 16 panstwa przedsi~biorc6w Procent realizacji zadan rocznych okreslonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowan Obronnych (PPPO) (w%) [212]- 1% Sprawy obywatelskie Poprawa obslugi administracyjnej W Obsluga administracyjna obywatela obywatela 16 Odsetek skarg i wniosk6w nadeslanych doprm i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikaja_cym z KPA(w%) [212]97,12% >=85% Wspieranie Polonii i Polak6w za granica. Wspieranie potencjalu Odsetek godzin w roku, Polonii i Polak6w za w kt6rych Centralny granica. przy jej Rejestr przyznanych wykorzystaniu dla oraz uniewaznionych promocji i budowy 16 Kart Polaka byl dost~pny pozytywnego wizerunku dla uzytkownik6w (w %) Polski w swiecie [212]99,% >=98% 17. Ksztaltowanie rozwoju regionalnego kraju Efektywne i sprawne wykorzystanie srodk6w Koordynacja realizacji NSRO 27- pochodza_cych z UE w W 213 oraz zarzctdzanie i wdrazanie ramach NSRO program6w operacyjnych Planowanie strategiczne oraz 22. obsluga administracyjna i techniczna Koordynacja merytoryczna 22.1.W dzialalnosci, planowania 16 strategicznego i operacyjnego 22.2.W Obsluga administracyjna W Obsluga techniczna 16 Ocena pracy P przez podmioty na rzecz kt6rych dziala (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zla, 4 - ocena bardzo dobra) (212]- >=3,8

19 .. N?<" Planowane wydatki w 214 roku (w ~or Dzial Rozdzial Miernik Kwota og6/em tysz/). D)~ " Nazwa funkcji/zadania Celi-e Cz~sc budzetowa klasyfikacji klasyfikacji ~ 8. (8+9) Budi:et srodk6w wartosc budi:etowej budi:etowej Budi:et paristwa Nazwa.!!!. g Bazowa r.. :;; "' europejskich

20 "-"""'-'!..=.:=.. efeldywnejot.lvgl MlnistrOw,rad,komiajl, Prelae Rady Ministr6w, zespoiow oraz lnnych organow RadvMinlstroworaz~chl lrwlyehfq81'1w pomocniczychf'rmrmz (212]- ~~ob&lugl~ptzez pomoenk:zyeh PRM 1 RM KPRM (ankleta, skala ooen 1 4,gdzle1-o:oeoaben:lzozlll,4- -bardzobnl) >:3,3 >zj,3,... 3,3 KancellllriiiiPrezesa """"" - RadyM1111$trw; WspOinych,l<raJowa SzkolaAdmmisttacjl P\Jbi1Cl118j,6foek... _._.. im. MarkaKarpia, ~ '!U!il *'ml ti ,t 1 mi\tt, ;! PROJEKT 6UDZETU PANSTWA ~ 214 ROK S~ONSOLirx:N/N'PLANWYOAT wp.oainwowvct!jednost 1lBUDZETOWY;:tt,P~f'UNDUSZ'fCELOWYCtt,N3(NCJWYK_,.ZVC<,NS'TYT\CJOOS'OOARKiauliJ:now"E;Ofi!>ZP.oliS"lWOWVC!OSOfiPft~.Oilfl)RYCHMOWAWAT tl'fli-ust.owvof-s.<.ei<phlczny<:h WV(.AOZEV<liWKNYYMWiT;PHYROCBUDliETOWYTZYKOlEJM!lAT" -~. ill. ~::. ~ _ '' i ;_ ~H-'. l'fl ~ firifl illi li ~ ill j~l - i lh j ".!.~ li! ij r.l 'ii i t!; J ;7 MSO tl " :! M ' i' ' ~-'. - _!_ ti ~ ti ~,,.... l,_~ :..., '.,,. Ol Ol Ol t - _ ~ ~ fl rj, ' ' 1 ~ ~ ta ~i! Q283! - 11ft HD _ ~,. ~ ~ j.:i t ' ' Ol Ol Ol 2151 Zalaeznlknr65 ~ z ,_ - ~UEi t.rytoriumrporaz Qf&'lil:zne;,jak~... m-rtok:p(stwlldlll grank::znegoilegalnej ~~~ny w admlnistnlcjipubiicvlejl OdeetekZHklllrtlllnyeh tkutec:znle~radydt l.lohoi.u:>6wnlltlecelepo orzecznictwa~w spraweci'rady(w"l --- Procentrealizacllzadafl rocznychokre$1nyehw PrQgramiePoarnllltamych (PPPOl(w"l (212]- [2121..,. """ """""""""""' RadyM1nlatrOw Kancelane PrezeN RlldyMmlstrOw "'' Ol Odeetektkarglwnioak6w 1 ~)-jlllllm~~~;:.:-"~oo~~:r!l wyru~zkpa(w%) w-., -, """'""- - PolonlliPclakOwza 1116rychCentratnyRe,ettr 164.l~~~lun~KartllniZPolllka lbudowypozy!ywnegobyl~ydlautytlwwrllk6w wizoervlkupolaldwtwlede (w%) :, i {212) "' "" """"""' RadyMinistrOw - RadyMinlatrOw "'" Ol 3963[ ,..,.,... OcenapracyiP11przez wykorzystanieti'odkow podmlotyne!zeczkt&ych W ~zuew dziala(ankiata,skala1-4, (2121- rama:'nsr gdlle1-ocer'aibmtzoz111,4 "' w 222. w "' w DOellllban:lzodobra) ~=3,6,... 3,1'1 >C3,6... ~ RadyMintstrOw - RadyM~; _,.. """""'"""" """""" RactyMinilltrow, - c.ntrumu.tuu """"" RadyMiniltrO.v; """'""' Ol Ol Ol "d$118dm~~. wkloryrnzewlerliihzdllnill,okmlonyzgodniezt.jawlliz(lnle4wzmnifo 1997r.odzllllachadmin..u.q!~(Dz. U z27r Nr115, PQl. 437, zp6bl zm)/dyaponenl ~.oktorymll'omwart139u:2uetawyollnanuchpublicznych(dzuz29rnr157,poz12«l) lub~33euuwyodzialadl~i~.~wreallzacflzadamai~jeoooel ~ KalalzynaKarp~~Ra:.SzefaKf>RMwBiur.la~ (~lnazwlakd... nowilkorizbowe) ~~_,_,. -~ ~"':r:-:-?... -o? o9,);,,.,.. /(;;/{::a.vpirtl51}j). -P,t'cUW

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne

Rozdział VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne Rozdział VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe i państwowe osoby prawne Przedstawienie planów finansowych niżej opisanych jednostek ma na celu lepszą przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo