Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane zosta³y w ramach DNI GMINY ŒWI TNIKI GÓRNE. W imieniu Klubu Clavia Stanis³aw S³omka (Jomber), Marian Ma³ucha i Stanis³aw S³omka (Peken) z³o yli wieniec na Cmentarzu w Œwi¹tnikach aby uhonorowaæ nie yj¹cych ju dzia³aczy i sportowców klubu. Oficjalne obchody 100-lecia Klubu rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele parafialnym w Œwi¹tnikach Górnych podczas której Ksi¹dz Proboszcz poœwiêci³ nowy sztandar Klubu ufundowany przez dzia³aczy Clavii. Zebrani na Mszy Œwiêtej dzia³acze, sportowcy i goœcie Jubileuszu przemaszerowali na boisko sportowe Klubu Clavia. Na zdjêciu w pochodzie Burmistrz Witold S³omka wraz z Merem Krzemieñca na Ukrainie. W trakcie uroczystoœci na boisku poœwiêcono nowy budynek szatni Klubu Sportowego Clavia oraz ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ Tadeuszowi Synowcowi pochodz¹cemu ze Œwi¹tniki Górnych pierwszemu kapitanowi reprezentacji Polski. Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Wojciech Kozak, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka i Burmistrz Œwi¹tnik Górnych Witold S³omka wrêczaj¹ puchary za udzia³ w Turnieju Pi³karskim rozegranym w ramach Jubileuszu. Podczas oficjalnej czêœci Jubileuszu uhonorowano wielu sportowców i dzia³aczy Klubu Clavia. paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 Z okazji Jubileuszu 100-lecia Klubu Sportowego Clavia wydane zosta³y dwie okolicznoœciowe publikacje ksi¹ kowe autorstwa Jerzego Czerwiñskiego : - KS Clavia poœwiêcona historii Klubu od 191 roku do czasów obecnych - Tadeusz Synowiec ( ) opisuj¹ca sylwetkê pochodz¹cego ze Œwi¹tnik Górnych pierwszego kapitana reprezentacji Polski

3 SPIS TREŒCI 100-lecie Klubu Sportowego CLAVIA Uwaga na oszusta KURIER URZÊDOWY Informacja Burmistrza Witolda S³omki Inwestycje id¹ pe³n¹ par¹... Zdaniem Przewodnicz¹cego Zmiana adresu, a dokumenty Informacja na temat ulic we Wrz¹sowicach Nasze œmieci przejmie gmina Podsumowanie zbiórki elektroœmieci Og³oszenie w sprawie projektu Studium... KURIER SPO ECZNY Je eli masz problem z alkoholem - przyjdÿ Tradycyjna listopadowa kwesta SprawdŸ wa noœæ swojego dowodu Do ynki w Rzeszotarach Informacje GOPS Wrzosowisko 01 WeŸ paragon Fundusz alimentacyjny Wa ne adresy i telefony Bezp³atne badania mammograficzne KURIER SZKOLNY Szko³a Muzyczna I stopnia Zaproszenie na Koncert Inauguracyjny Klasa mundurowa w Zespole Szkó³ paÿdziernik 01 - nr 3(16) Sto³ówka zaprasza Pomoc materialna o charakterze socjalnym Kolorowo, przyjaÿnie, fachowo - SP Rzeszotary Niby wakacje a jednak - SP Olszowice KURIER KULTURALNY Zajêcia stale w MGOK od wrzeœnia 01 r. Ocalaæ od niepamiêcie Wyszehradzki niebieski szlak - fotoreporta Wakacje na sportowo Z ³awki rezerwowej Pierwszy zespó³ w pi³ce siatkowej Zaproszenie na koncert Pomoc dla Krzemieñca Zaproszenie do chóru m³odzie owego Weso³e skrzaty KURIER NA S U BIE Jubileusz 60 lat OSP Olszowice Gminne i Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze Krwiodawstwo w Olszowicach KURIER Z PASJ Da³em sobie skrzyd³a... Z Hucu³em do Krakowa Wizyty delegacji zagranicznych Podpisanie Umowy Partnerskiej z Mucsony Upiêkszone Wrz¹sowice Wspólna promocja gmin Kurier z humorem WA NA INFORMACJA: Informujemy, i wy³o ono do publicznego wgl¹du projekt Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, wykonan¹ w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Pe³n¹ treœæ og³oszenia o wy³o eniu znajd¹ Pañstwo na str. 8 UWAGA NA OSZUSTA W zwi¹zku ze zg³oszeniami od mieszkañców Gminy Œwi¹tniki Górne o fa³szywym inkasencie dokonuj¹cym b¹dÿ próbuj¹cym dokonaæ odczytów wodomierzy informujemy, e pracownik UMiG Œwi¹tniki Górne wykonuj¹cy tê czynnoœæ posiada legitymacjê s³u bow¹ do okazania na yczenie mieszkañców. W razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt telefoniczny z UMiG oraz Komisariatem Policji w Œwi¹tnikach Górnych. Referat ds.komunalno-gospodarczych Na ok³adce: Plac zabaw Nivea w Olszowicach wygrany przez nasz¹ gminê w konkursie 100 placów zabaw na 100 lat Nivea wybudowany zosta³ na pocz¹tku sierpnia i od samego pocz¹tku cieszy siê wœród dzieci olbrzymi¹ popularnoœci¹. Stopka redakcyjna Redakcja: Aneta Zarembska, Iwona G³uszyñska, Agnieszka Juszczak, Klaudia Kotarba, Rafa³ Kopp, Ewelina Okliñska, Zofia Popczyñska-Konon, Beata Skalska, Witold Szczygie³, Dariusz Tylek. Wspó³praca: Ma³gorzata Galas, Antoni Grochal, Agnieszka Jarosz- Wojtala, Robert Koz³owski, Wojciech Puskarczyk, Rafa³ Stadnik, Danuta Staszczak,Janusz Stefaniak, Teresa Waœniowska, pracownicy UMIG. Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne ISSN

4 URZÊDOWY INWESTYCJE tekst: W itold S³omka Burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne Szanowni Pañstwo, Minê³o lato. Wiêkszoœæ z nas ma urlop za sob¹, dzieci po wakacjach wróci³y ju do szko³y. W sieci szkó³ od wrzeœnia mamy oczekiwan¹ du ¹ zmianê. To historyczna chwila, gdy w naszej gminie powsta³a kolejna szko³a, a t¹ now¹ placówk¹ jest Szko³a Muzyczna I stopnia, która uruchomiona zosta³a dziêki podpisanemu przeze mnie porozumieniu z Ministrem Kultury Bogdanem Zdrojewskim. Od teraz nasi najm³odsi mieszkañcy mog¹ rozwijaæ swoje muzyczne talenty w bezp³atnej publicznej placówce nie martwi¹c siê o koniecznoœæ doje d ania do Krakowa. Na potrzeby nowej szko³y wyremontowano pomieszczenia w Zespole Szkó³. Powstanie szko³y to wielki sukces i yczê Panu Dyrektorowi Robertowi Koz³owskiemu i wszystkim nauczycielom Szko³y Muzycznej w Œwi¹tnikach Górnych wielu wybitnych uczniów i zaspokojenia ich aspiracji. Okres wakacyjny w naszej gminie nie oznacza³ przestoju w przeprowadzanych ca³y czas remontach i realizowanych inwestycjach. Zakoñczono ju budowê chodników w Rzeszotarach, do koñca zbli a siê budowa chodników we Wrz¹sowicach. Wiele ulic zyska³o nowy asfalt, niektóre - bardziej zaniedbane - zosta³y odtworzone i wysypane kamieniem, aby mo na by³o w nastêpnych latach je równie wyasfaltowaæ. W Szkole w Olszowicach przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeñ i czêœci elewacji. We Wrz¹sowicach rozpoczêto prace przy wymianie bram gara owych i monta u klimatyzacji w remizie OSP. W zabytkowym budynku Szko³y Œlusarskiej trwaj¹ prace rewitalizacyjne zwi¹zane z odnowieniem elewacji i wymian¹ dachu. Rozpoczê³a siê budowa nowych parkingów przy Oœrodku Zdrowia. Trwaj¹ prace przy zaprojektowaniu sali gimnastycznej w Ochojnie. To tylko niektóre z dzia³añ. Dla zobrazowania tego jak du o inwestycji realizowanych jest w tym roku w naszej gminie przedstawiamy obok informacjê ile przetargów rozstrzygniêtych by³o w 01 roku w Gminie Œwi¹tniki Górne i jak liczba tych przetargów wygl¹da w zestawieniu dzia³añ z lat ubieg³ych. Bardzo dziêkujê pracownikom urzêdu za ich wytê on¹ pracê na rzecz rozwoju naszej gminy. Kolejnym wa nym tematem, który powoli zbli a siê do szczêœliwego fina³u, to sprawa przyjêcia nowego Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. Projekt studium wy³o ony jest do publicznego wgl¹du od 1 do paÿdziernika i oczekujemy na Pañstwa uwagi i opinie. Staraliœmy siê, poprzez szereg konsultacji z radnymi, wypracowaæ jak najlepszy projekt i mam nadziejê, e Pañstwo, po zapoznaniu siê z nim, podzielicie tê opiniê. Na koniec sprawa, do której nie sposób siê nie odnieœæ. Na pocz¹tku wrzeœnia zaskoczy³ nas wszystkich inspirowany przez by³ego burmistrza artyku³ w Gazecie Wyborczej sugeruj¹cy, e mieszkañcy naszej gminy pe³ni s¹ nietolerancji. To przykre, e by³y burmistrz swoje frustracje w takim stylu prezentuje na ³amach ogólnopolskiej gazety. Ze swej strony zapewniam Pañstwa, wbrew intencjom autora artyku³u, e nie zajmujê siê osob¹ by³ego burmistrza. Komisja Rady Miejskiej badaj¹ca nieprawid³owoœci w zarz¹dzaniu gmin¹ w poprzednich latach, jest w sta³ym kontakcie z odpowiednimi instytucjami i to ich rol¹ i obowi¹zkiem jest wyjaœnienie wszelkich gromadz¹cych siê w¹tpliwoœci. Ja zajmujê siê prac¹ na rzecz naszej gminy i zamierzam siê tego trzymaæ równie w przysz³oœci. Rewitalizacja budynku Gimnazjum w Œwi¹tnikach Górnych jest w trakcie realizacji. Wykonano remont w Szkole Podstawowej w Olszowicach. Trwa remont pomieszczeñ na potrzeby nowo utworzonej Szko³y Muzycznej w Œwi¹tnikach Górnych. LICZBA PRZETARGÓW REALIZOWANYCH PRZEZ UMIG ŒWI TINKI GÓRNE W OSTATNICH LATACH Rok Rok Rok Rok paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

5 W GMINIE ID PE N PAR Przeprowadzone zosta³y remonty dróg gminych: Wrz¹sowice - Wieœgóry wyasfaltowano drogê oraz wykonano rowy. W sierpniu zosta³ oddany do u ytku Budynek Szatni Klubu Sportowego Clavia Œwi¹tniki Górne. Œwi¹tniki Górne - ul. Koniecznego wyasfaltowano drogê oraz wykonano parking przy Stra nicy Kultury. Zagospodarowanie terenu przy oœrodku zdrowia w Œwi¹tnikach Górnych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Budowa boiska w Olszowicach (na zdjêciu I etap równanie terenu) Rzeszotary - droga nr G po³o ono nak³adkê asfaltow¹ Olszowice - Boczna Kajmówka w tym roku droga zosta³a utwardzona. Pozosta³e inwestycje w naszej gminie: Wyasfaltowano czêœæ drogi Cosówka i drogê nr 03/ w Ochojnie oraz utwardzono ul. Stawow¹ w Œwi¹tnikach. Wykonane zosta³y chodniki od bazy w Œwi¹tnikach w kierunku centrum Rzeszotar, trwaj¹ prace przy budowie chodników do Wrz¹sowic. Rozpocz¹³ siê remont piwnic w budynku wielofunkcyjnym w Rzeszotarach oraz remont Remizy OSP Wrz¹sowice. Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na monta trybun przy boisku LKS Tempo w Rzeszotarach. Budowana jest przepompownia przy budynku komunalnym w Œwi¹tnikach Górnych (ul. Bruchnalskiego 36 - dawny budynek Krakusa). Oddano do u ytkowania now¹ liniê wodoci¹gu w Rzeszotarach. W trakcie prac projektowych jest wykonanie nowego dachu na oœrodku zdrowia w Œwi¹tnikach Górnych oraz wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ochojnie wraz z boiskiem i infrastruktur¹ drogow¹. W Olszowicach w sierpniu firma Nivea zbudowa³a plac zabaw wygrany w konkursie 100 placów zabaw na 100 lat Nivea. paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 5

6 Zdaniem przewodnicz¹cego Szanowni Pañstwo, Wkrótce min¹ ju lata od wyborów samorz¹dowych, w którym wybrali Pañstwo do Rady Miejskiej swoich aktualnych przedstawicieli. Pe³ni¹c zaszczytn¹ funkcjê radnych, staramy siê jak najlepiej Pañstwa reprezentowaæ. Jako przewodnicz¹cego cieszy mnie fakt, e gmina ca³y czas intensywnie siê rozwija. W ka dej miejscowoœci prowadzone s¹ inwestycje lub remonty, o ró nej skali, ale wszystkie wa ne dla rozwoju naszej spo³ecznoœci. W ostatnim okresie podjêto kilka szczególnie wa nych dla mieszkañców uchwa³. Bardzo optymistycznym dla wszystkich jest fakt, e pomimo z³ej sytuacji finansów publicznych udaje nam siê w gminie Œwi¹tniki Górne nie tylko utrzymywaæ dotychczasow¹ sieæ szkó³, ale tak e tworzyæ nowe placówki. Myœlê, e uchwalone ostatnio powo³anie Szko³y Muzycznej I stopnia jest bardzo wa nym krokiem dla rozwoju naszej gminy, który mo e przynieœæ wiele korzyœci naszym najm³odszym mieszkañcom. Na ostatniej sesji Rada Miejska jednog³oœnie przyjê³a uchwa³ê w sprawie nadania ulic we Wrz¹sowicach. Wprowadzenie ulic to bardzo powa ne zadanie, które po jego zrealizowaniu na pewno u³atwi ycie mieszkañcom Wrz¹sowic. Wkrótce podobne wyzwania bêd¹ czeka³y tak e mieszkañców Rzeszotar, Ochojna i Olszowic. Dziêki decyzjom radnych jesteœmy gmin¹, która uchwali³a najni sze w naszym powiecie stawki podatków lokalnych. Jesteœmy zdania, i w tym trudnym dla przedsiêbiorców i mieszkañców okresie nie mo emy uchwalaæ zbyt wysokich obci¹ eñ podatkowych i dopóki sytuacja bud etowa nam na to pozwoli bêdziemy siê starali, aby ewentualne podwy ki podatków by³y na minimalnym z mo liwych poziomie. W ostatnim okresie Burmistrz za zgod¹ Rady Miejskiej wyra on¹ w podjêtej uchwale podpisa³ porozumienie o wspó³pracy partnerskiej z gmin¹ Mucsony na Wêgrzech. Podpisane porozumienie pozwoli nam na skorzystanie ze œrodków Komisji Europejskiej na rozwijanie wspó³pracy miêdzy naszymi narodami. Wspó³praca z Beaugency we Francji rozpoczêta 15 lat temu rozwija siê coraz intensywniej. Ju w paÿdzierniku w ramach wymiany do naszej gminy zawita m³odzie z Francji. Nasza m³odzie wyjedzie z rewizyt¹ na wiosnê 013 roku. Podczas ostatniej wizyty przedstawicieli wszystkich trzech naszych miast partnerskich w lipcu br. da³o siê zauwa yæ, i byli oni pod ogromnym wra eniem yczliwoœci i serdecznoœci naszych mieszkañców. W zwi¹zku z zapytaniami w sprawie listu otwartego, który i ja otrzyma³em, dostarczonego wraz z artyku³em opublikowanym w jednej z gazet, informujê, i specjalnie powo³ana Komisja Rady Miejskiej zajmuje siê wyjaœnianiem w¹tpliwoœci zwi¹zanych z funkcjonowaniem Urzêdu Miasta i Gminy w poprzedniej kadencji. W ocenie Komisji sprawy s¹ powa ne, a poniewa Komisja nie posiada instrumentów umo liwiaj¹cych jednoznaczn¹ ocenê faktów sprawy skierowaliœmy do odpowiednich organów celem ich wyjaœnienia. O wynikach postêpowania Komisja ma obowi¹zek poinformowania Radê Miejsk¹. Na koniec dziêkujê wszystkim radnym za sumienn¹ pracê i harmonijn¹ wspó³pracê w Radzie Miejskiej, która pozwala nam podejmowaæ dobre dla naszych mieszkañców decyzje. tekst: Waldemar Paw³owski - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych tekst: Maciej Semper Zmiana adresu, a dokumenty Zmiana danych, w tym zmiana adresu zameldowania, wi¹ e siê z obowi¹zkiem wymiany takich dokumentów jak dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. W przypadku dowodu osobistego w myœl art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. Z 006 r. Nr 139, poz. 993 z póÿn. zmianami) w dowodzie osobistym zamieszcza siê adres miejsca zameldowania na pobyt sta³y, a w razie jego braku adres zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt sta³y albo pobyt czasowy danych o adresie nie zamieszcza siê. W razie zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, nale y wyst¹piæ w ci¹gu 14 dni z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego. W przypadku niedope³nienia obowi¹zku wymiany, dowód osobisty ulega uniewa nieniu po up³ywie 3 miesiêcy od daty zaistnienia okolicznoœci, powoduj¹cych powstanie obowi¹zku jego wymiany. O zmianie dowodu osobistego zaleca siê powiadomienie pracodawcy oraz instytucji, z którymi posiadacz dowodu jest zwi¹zany ró nymi umowami np. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych itp. Od pocz¹tku bie ¹cego roku osoby fizyczne, nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej lub niebêd¹ce zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i us³ug, nie informuj¹ urzêdów skarbowych o zmianie danych zawartych w rejestrze PESEL. Wymienione osoby nie musz¹ wiêc zg³aszaæ urzêdowi skarbowemu ka dej zmiany, chocia by takich danych, jak nazwisko, adres zameldowania, czy numer dowodu osobistego. Jest to wynikiem funkcjonowania od 1 wrzeœnia 011 roku Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), który dysponuje danymi podatników, zawartymi w pañstwowym rejestrze PESEL. Odnoœnie prawa jazdy ma zastosowanie przepis art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 0 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Z 005 r. Nr 108, poz. 908 z póÿn. zmianami), który stanowi, e osoba posiadaj¹ca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowi¹zana niezw³ocznie zawiadomiæ starostê o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powoduj¹cym ich nieczytelnoœæ, a tak e o zmianie stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych w nich zawartych. W³aœciciel pojazdu jest zobowi¹zany zg³osiæ w ci¹gu 30 dni organowi który wyda³ dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W³aœciwymi miejscowo do wymiany dokumentów dla mieszkañców Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne s¹ nastêpuj¹ce urzêdy: 1. Urz¹d Miasta i Gminy (pok. nr ) sprawy zwi¹zane z dowodami osobistymi, tel w. 3, czynne pon. od 7 do 17, od wtorku do czwartku od 7 do 15, pi¹tek od 7 do 13.. Starostwo Powiatowe Wydzia³ Komunikacji Referat I Praw Jazdy Filia w Wêgrzcach, ul Zapole, tel. (1) , czynne w pon. od 9 do 16.30, od wtorku do pi¹tku 7.30 do Starostwo Powiatowe Wydzia³ Komunikacji Referat IV Rejestracji Pojazdów Filia w Skawinie ul. Miko³aja Kopernika 13, tel (01) , czynne pon. od 9 do 16.30, od wtorku do pi¹tku od 7.30 do paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

7 Uchwa³a w sprawie ulic we Wrz¹sowicach przyjêta jednog³oœnie W dniu 7 wrzeœnia 01 roku Rada Miejska w Œwi¹tnikach Górnych jednog³oœnie przyjê³a uchwa³ê w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoœci Wrz¹sowice. Uchwa³a aby wejœæ w ycie musi zostaæ zatwierdzona przez Urz¹d Wojewódzki i zostaæ opublikowana w Dzienniku Urzêdowym. Po jej opublikowaniu mieszkañcy dostan¹ decyzje o zmianie adresu. Na mapce przedstawiamy nazwy ulic przyjête przez radnych, a przygotowane na bazie szerokich konsultacji z mieszkañcami Wrz¹sowic. paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 7

8 tekst: Anna Fatyga NASZE ŒMIECI PRZEJMIE GMINA Z dniem 1 stycznia 01 r. wesz³a w ycie nowa ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, która w sposób znaczny zmienia system prawny dotycz¹cy gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 013 roku wszystkie gminy zobowi¹zane bêd¹ wprowadziæ podatek œmieciowy, co mo e skutkowaæ znacznym a niezale nym od gminy wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych. Gminy bêd¹ musia³y wybraæ jeden podmiot œwiadcz¹cy us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkañców, jest to obligatoryjny zapis w ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Dot¹d to mieszkañcy decydowali, z którym przedsiêbiorc¹ zawr¹ umowê na wywóz odpadów, teraz obowi¹zek ten spadnie na gminy. Zgodnie z ustalon¹ przez gminê op³at¹, ka dy w³aœciciel nieruchomoœci, bêdzie p³aci³ za odbiór wszystkich odpadów komunalnych, jakie wyprodukuje. tekst: Anna Fatyga podsumowanie zbiórki elektroœmieci 4 wrzeœnia br. przeprowadziliœmy kolejn¹ ju zbiórkê zu ytego sprzêtu elektrycznego, elektronicznego, komputerowego, RTV i AGD. Akcj¹ zosta³a objêta nasza ca³a gmina - ka dy mieszkaniec móg³ wystawiæ przed swoje posesje i bezp³atnie oddaæ niepotrzebne b¹dÿ zepsute: telewizory, radia, komputery, akumulatory, telefony komórkowe itp. Elektroœmieci odbierali kierowcy trzech oznakowanych samochodów firmy BIOSYSTEM S.A. ¹cznie zebraliœmy kg wyeksploatowanych sprzêtów. Dla przypomnienia w zesz³ym roku by³o to a kg, czyli jak widaæ wci¹ produkujemy du o elektroodpadów i istnieje potrzeba organizowania regularnej zbiórki. Dlatego bardzo cieszy nas efekt zbiórki oraz postawa i zaanga owanie mieszkañców. Zw³aszcza, e zebrane odpady trafi¹ do zak³adu przetwarzania, a nie do zbiorowego kosza czy do lasu, stwarzaj¹c zagro enie dla naszego zdrowia i œrodowiska naturalnego. Nastêpna akcja wiosn¹ 013r.!! Œwi¹tniki Górne dnia r. OG OSZENIE o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, wykonan¹ w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy dnia 7 marca 003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 01, poz. 647 i poz.951) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. ustawy z dnia 3 paÿdziernika 008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowiska (Dz.U. Nr 199 poz. 17 z póÿn.zm.) zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du oraz o publikacji na stronie internetowej Urzêdu Miasta i Gminy projektu Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 1 paÿdziernika 01 r. do paÿdziernika 01 r. w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górme, ul.k.bruchnalskiego 48, Œwi¹tniki Górne, w godzinach: poniedzia³ek :00, wtorekczwartek 8:00-15:00, pi¹tek 8:00-13:00. Projektanci sporz¹dzaj¹cy projekt Studium bêd¹ w okresie wy³o enia pe³nili dy ur w ka d¹ œrodê i czwartek w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne w godzinach od do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Œwiatniki Górne odbêdzie siê w dniu 11 paÿdziernika01 r. o godz. 10:00 w budynku Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych, ul.k.bruchnalskiego 5, Œwi¹tniki Górne. Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy z dnia 7 marca 003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 01, poz.647 i poz.951), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do projektu studium. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne, w sekretariacie Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne, ul.k.bruchnalskiego 15, Œwi¹tniki Górne z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 listopada 01 r. Uwagi w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko nale y sk³adaæ do Burmistrza Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 listopada 01 r. Stosownie do przepisu art.40 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 008 roku, o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 17 z póÿn.zm.) wnioski mog¹ byæ sk³adane w formie pisemnej, ustnie do protoko³u oraz za poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 8 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

9 SPO ECZNY tekst: Grupa AA Klucz Je eli masz problem z alkoholem PRZYJD, na pewno otrzymasz pomoc! GRUPA AA KLUCZ zaprasza na miting w ka d¹ œrodê w godzinach Œwi¹tniki Górne ul. Bruchnalskiego 5 (budynek z bankomatem) I piêtro. W ka d¹ pierwsz¹ œrodê m-ca jest miting otwarty dla wszystkich. Przyjœæ mo e ka dy, kto chce uzyskaæ informacjê na temat choroby alkoholowej lub tylko posiedzieæ i pos³uchaæ. Anonimowi Alkoholicy s¹ dobrowoln¹ wspólnot¹ mê czyzn i kobiet, którzy spotykaj¹ siê na mitingach, aby osi¹gn¹æ i utrzymaæ trzeÿwoœæ poprzez dzielenie siê doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹. Jedynym warunkiem uczestnictwa w mitingach jest chêæ zaprzestania picia. Nie ma adnych sk³adek ani op³at za cz³onkostwo w AA. Ocenia siê, e na œwiecie w 160 krajach - jest ok. miliony osób spotykaj¹cych siê w ponad 90 tys. grup. W Polsce istnieje ok grup AA. Anonimowoœæ w grupie AA jest duchow¹ postaw¹ i przypomina uczestnikom wspólnoty, aby kierowali siê bardziej zasadami ni osobistymi ambicjami. Cz³onkowie AA s¹ spo³ecznoœci¹ ludzi równych i d¹ ¹ do tego aby wszystkim znany by³ program zdrowienia, a nie status osób, które w nim uczestnicz¹. Anonimowoœæ jest gwarantem bezpieczeñstwa. Gwarantuje wszystkim nowo przyby³ym uczestnikom, e ich przynale noœæ do AA nie bêdzie ujawniona. Grupa AA KLUCZ dzia³a w Œwi¹tnikach od czerwca i ma ju, przeciêtnie, oko³o 0 uczestników na mitingach. Zauwa y³eœ, e alkohol sta³ siê dla ciebie problemem, jego obecnoœæ zdominowa³a inne wa niejsze problemy yciowe? Masz szansê! PrzyjdŸ! Siêgnij po klucz, otwórz siê i swoje ycie na inne, lepsze wartoœci, spokój, zadowolenie i stabilizacjê. Na pewno i tobie uda siê zacz¹æ yæ na nowo. tekst: Maciej Semper - USC SprawdŸ wa noœæ dowodu osobistego W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów dowód osobisty jest wa ny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukoñczy³a 18 roku ycia, jest wa ny 5 lat od daty jego wydania, zaœ dowód osobisty wydany osobie, która ukoñczy³a 65 rok ycia, jest wa ny na czas nieoznaczony, je eli osoba ta zwróci³a siê o wydanie dowodu osobistego z takim terminem wa noœci. Data wa noœci dowodu osobistego umieszczona jest w prawym dolnym rogu dokumentu na stronie ze zdjêciem. Wniosek o wymianê dowodu osobistego nale y z³o yæ osobiœcie w Urzêdzie Miasta i Gminy pok. nie póÿniej ni na 30 dni przed up³ywem terminu wa noœci dokumentu, za³¹czaj¹c dwie jednakowe, aktualne fotografie. tekst: Stowarzyszenie Przyjació³ Œwi¹tnik Górnych TRADYCYJNA, LISTOPADOWA KWESTA Stowarzyszenie Przyjació³ Œwi¹tnik Górnych podobnie jak w latach ubieg³ych przygotowuje siê do zorganizowania kwesty publicznej zbiórki pieniê nej na renowacjê zabytkowej kapliczki Krzy na GwoŸnicy. Œwiêto Zmar³ych 1 listopada wypada w tym roku we czwartek i w tym dniu doroœli cz³onkowie Stowarzyszenia z asyst¹ m³odzie y gimnazjalnej, obok bram Cmentarza Parafialnego bêd¹ prosiæ Pañstwa o wsparcie. Prace renowacyjne przy kapliczce Krzy na GwoŸnicy z 186 roku zosta³y ju rozpoczête.w chwili obecnej ca³y kamienny korpus kapliczki zosta³ rozebrany i zabrany do oczyszczenia i odtworzenia brakuj¹cych elementów do pracowni konserwatorskiej. Elementami metalowymi, kutymi, zajmuje siê warsztat kowalski. W celu stabilnego posadowienia kapliczki zosta³ wykonany betonowy cokó³-fundament oraz podbudowa pod schody. Zakres robót przy kapliczce jest du y. Ze wzglêdu na rosn¹c¹ przy samej kapliczce lipê fundamenty, zarówno pod trzon kapliczki jak te schody, musia³y byæ przesuniête - wykonane od nowa. Kamieñ (piaskowiec), z którego wykonana jest kapliczka, jest bardzo zniszczony, sypie siê, wymaga wielu wstawek uzupe³nieñ, a sama podstawa pod krzy, trzymaj¹ca siê w ca³oœci tylko dziêki metalowej opasce, przy demonta u ca³kowicie siê rozpad³a. Ze wzglêdów finansowych prace konserwatorskie musimy podzieliæ na kilka etapów i tylko od Pañstwa hojnoœci zale y kiedy je ukoñczymy. Ubieg³oroczna kwesta i kwota pozyskana z 1 % za rok 011 pozwol¹ nam na wyp³acenie pierwszego etapu robót (demonta kapliczki, rozbiórka starych schodów, transport i wykonanie nowych fundamentów). Zasadnicze prace renowacyjne przy przeniesionych pod dach elementach kapliczki mo na wykonywaæ w zimie, ale mo emy je zleciæ tylko w przypadku, je eli bêdziemy mieæ odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Tak wiêc prosimy i apelujemy, niech zabytkowe dowody naszej kultury sakralnej nie niszczej¹, niech nasze miasteczko piêknieje i rozwija siê, tak e przy bocznych uliczkach. Wszystkim darczyñcom z góry dziêkujemy i przekazujemy nasze gor¹ce Bóg zap³aæ. tekst: Rada So³ecka Rzeszotary Do ynki w Rzeszotarach 6 sierpnia w Rzeszotarach odby³y siê parafialne Do ynki. Uroczysta Msza Œwiêta w koœciele parafialnym w Rzeszotarach zgromadzi³a mieszkañców miejscowoœci. Specjalnie na tê okazjê, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ przygotowany zosta³ wieniec do ynkowy. Gospodarzem do ynek by³a Rada So³ecka w Rzeszotarach. paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 9

10 INFORMACJA Gminny Oœrodek w Œwi¹tnikach Górnych przypomina, i 1 listopada 01r. rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy w zakresie œwiadczeñ rodzinnych. Aby od 1 listopada 01 r. ponownie ubiegaæ siê o œwiadczenia rodzinne nale y wype³niæ nowy wniosek o zasi³ek rodzinny, a tak e przed³o yæ wymagane dokumenty: 1) zaœwiadczenia o wysokoœci dochodu za rok 011 z Urzêdu Skarbowego lub oœwiadczenia zawieraj¹cego informacje o: a) wysokoœci dochodu, b) wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne odliczonych od podatku, c) wysokoœci nale nego podatku, ) zaœwiadczenia od pracodawcy lub z ZUS, albo oœwiadczenia o wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne w 011r. i ewentualnie inne dokumenty i oœwiadczenia w zale noœci od wnioskowanego œwiadczenia. Wydawanie druków wniosków oraz przyjmowanie gotowej dokumentacji odbywa siê w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych, ul. Krakowska od dnia 3 wrzeœnia 01 r. w godzinach pracy Oœrodka, tj.: w poniedzia³ki od 7.00 do i od wtorku do pi¹tku: od 7.00 do Informujemy, i nadal jest mo liwoœæ sk³adania wniosków o wydanie zaœwiadczeñ z I Urzêdu Skarbowego w Krakowie (dotyczy tylko osób, które rozliczaj¹ siê w I US Kraków ul. Rzemieœlnicza) o dochodach za rok 011 w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych. Od dnia 1 listopada 01 r. do 31 paÿdziernika 014 r. zasi³ek rodzinny przys³uguje, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 539,00 z³ lub w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepe³nosprawne kwoty 63,00 z³. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu: /1/ WRZOSOWISKO 01 tekst: Rafa³ Stadnik W dniu 9 wrzeœnia odby³o siê Wrzosowisko impreza integracyjna dla mieszkañców i sympatyków Wrz¹sowic. By³a to pierwsza edycja tego wydarzenia zrealizowana w ramach ma³ego projektu Stowarzyszenia Zielone Œwiat³o dla Wrz¹sowic, wspó³finansowanego ze œrodków unijnych. Wspó³organizatorem wydarzenia by³a Szko³a Podstawowa we Wrz¹sowicach gospodarz tej edycji Wrzosowiska. Spotkanie zgromadzi³o wielu mieszkañców Wrz¹sowic i okolicznych miejscowoœci, którzy s¹ g³ównymi beneficjentami tego projektu. W ramach jego realizacji zakupiony zosta³ du y grill i komplet sto³ów z ³awkami, które bêd¹ wypo yczane mieszkañcom. Poza tym sprzêtem Stowarzyszenie opracowa³o, wyda³o i przekaza³o Wrz¹sowiczanom ksi¹ kê Rzecz o Wrz¹sowicach wraz z pami¹tkow¹ pocztówk¹. Dla najbardziej zaœ zas³u onych mieszkañców wykonane zosta³y pami¹tkowe medale Z³oty Wrzos bêd¹ce form¹ podziêkowania za ich pracê na rzecz Wrz¹sowic. Sama zaœ impreza przebiega³a w formie spotkania, ze szczególnym uwzglêdnieniem najm³odszych mieszkañców. To w³aœnie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, zabaw i konkursów. Du ym zainteresowaniem cieszy³a siê akcja wspólnego sadzenie wrzosów efektem jest wrzosowisko wykonane na terenie szkolnym. Miejsce nawi¹zuj¹ce charakterem do historii wsi i wrzosów jej symbolu. Poza wspomnianymi atrakcjami w trakcie imprezy mo na by³o podziwiaæ eksponaty z okolicznoœciowej wystawy zabytkowych przedmiotów u ytkowych w jednej z sali szkolnych. Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym grillowaniem i œpiewami przy gitarze. Dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli t¹ inicjatywê i liczymy na kolejne spotkanie na Wrzosowisku 013. Informacja dotycz¹ca do ywiania dzieci w szko³ach na terenie gminy Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych, ul. Krakowska przypomina, i na terenie gminy w ramach realizacji programu wieloletniego Pomoc pañstwa w zakresie do ywiania prowadzone jest w szko³ach podstawowych i gimnazjum do ywianie dzieci. W Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych oraz we Wrz¹sowicach do ywianie prowadzone jest w formie jednodaniowego gor¹cego posi³ku, którego koszt wynosi 5,99 z³. W Szkole Podstawowej w Ochojnie, Olszowicach, Rzeszotarach oraz gimnazjum w Œwi¹tnikach Górnych do ywianie jest zorganizowane w formie drugiego œniadania (sk³adaj¹cego siê z bu³ek, herbaty lub innego gor¹cego napoju, soku, jogurtu oraz owocu) koszt zestawu œniadaniowego wynosi 3,99 z³. Chêtne osoby mog¹ staraæ siê o sfinansowanie przez Oœrodek kosztu do ywiania dzieci w szko³ach. Pomoc w zakresie do ywiania mo e byæ przyznana, je eli dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego okreœlonego w ustawie o pomocy spo³ecznej tzn. 715,50 z³ (od 1 paÿdziernika 01 r. bêdzie wynosi³o 813,00 z³) w przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej oraz w przypadku rodziny kwoty 56,50 z³ (od 1 paÿdziernika 01 r. bêdzie wynosi³o 684,00 z³) pomno onej przez liczbê cz³onków rodziny(np. dla trzyosobowej rodziny kryterium oblicza siê w nastêpuj¹cy sposób 3 x 56,50 z³ = 1579,50 z³ od 1 paÿdziernika 3 x 684=05). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie sfinansowania kosztów posi³ków dla dziecka w szkole winny zg³osiæ siê do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych do pracownika socjalnego, w poniedzia³ek od 7.00 do od wtorku do czwartku od 7.00 do w piêtek od 7.00 do tel. (1) Przed przyznaniem tej formy pomocy zostanie przyjêty od osób zainteresowanych wniosek o udzielenie pomocy w formie posi³ku w szkole dla dziecka, w trakcie prowadzonego postêpowania pracownik socjalny m.in. odbierze od osób pe³noletnich oœwiadczenia o dochodach ewentualnie zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce dochód rodziny z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o enie wniosku; poinformuje tak e szczegó³owo o dokumentach które do prowadzonego postêpowania nale y przygotowaæ; zostanie tak e przeprowadzony wywiad œrodowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie. Komunikat Naczelnika I Urzêdu Skarbowego w Krakowie WeŸ paragon Naczelnik Pierwszego Urzêdu Skarbowego Kraków, w zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹ WeŸ paragon informuje, i przedmiotowa akcja ³¹czy dzia³ania o charakterze informacyjnym i kontrolnym. Dzia³ania kontrolne w zakresie wywi¹zywania siê z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu z tytu³u sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej: wspieraj¹ uczciwych, sumiennych przedsiêbiorców, przyczyniaj¹c siê do eliminowania zjawiska nieuczciwej konkurencji, wp³ywaj¹ na zwiêkszenie kwot podatków ewidencjowanych za poœrednictwem kas fiskalnych, a tym samym na zwiêkszenie wp³ywów do bud etu pañstwa, co oznacza, i zaewidencjonowany na kasie fiskalnej podatek poœrednio wróci do konsumenta w postaci zadañ finansowanych realizowanych z bud etu pañstwa. Szanowny Konsumencie bior¹c paragon : posiadasz dowód zakupu, który jest niezbêdny jeœli zechcesz z³o yæ reklamacjê, masz mo liwoœæ porównania cen dziêki czemu mo esz dokonywaæ tañszych zakupów, wspierasz uczciw¹ konkurencjê, a co za tym idzie, wspó³uczestniczysz w finansowaniu bud etu pañstwa czyli przyczyniasz siê do rozwoju naszej cywilizacji, zapobiegasz oszustwom, wiesz ile i za co zap³aci³eœ, przyczyniasz siê do zmniejszenia szarej strefy poprzez co masz wp³yw na uczciwy rozwój rynku zarówno lokalnego jak i globalnego. 10 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

11 Fundusz Alimentacyjny Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, i od dnia 01 paÿdziernika 01r. obowi¹zuje nowy okres œwiadczeniowy, na który nale y sk³adaæ wnioski o przyznanie œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego. Do wniosku nale y do³¹czyæ odpowiednio: 1) zaœwiadczenia wydane przez naczelnika w³aœciwego urzêdu skarbowego albo oœwiadczenie o wysokoœci dochodu za rok 011, zawieraj¹ce informacje o wysokoœci: a) dochodu, b) sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne odliczonych od dochodu, c) nale nego podatku; ) zaœwiadczenie od pracodawcy lub z ZUS, albo oœwiadczenia o wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne w 011r. 3) zaœwiadczenia lub oœwiadczenia dokumentuj¹ce wysokoœæ innych dochodów; 4) inne zaœwiadczenia lub oœwiadczenia oraz dowody niezbêdne do ustalenia prawa do œwiadczenia, w tym: a) dokument stwierdzaj¹cy wiek osoby uprawnionej, b) zaœwiadczenie organu prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne albo oœwiadczenie stwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji, c) orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, d) odpis podlegaj¹cego wykonaniu orzeczenia s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty, odpis postanowienia s¹du o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protoko³u zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej lub ugody zawartej przed mediatorem, e) orzeczenie s¹du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, f) zaœwiadczenie albo oœwiadczenie o uczêszczaniu osoby uprawnionej do szko³y lub szko³y wy szej, g) informacje w³aœciwego s¹du lub w³aœciwej instytucji o podjêciu przez osobê uprawnion¹ czynnoœci zwi¹zanych z wykonaniem tytu³u wykonawczego za granic¹ albo o niepodjêciu tych czynnoœci w szczególnoœci w zwi¹zku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjêcia lub - brakiem mo liwoœci wskazania przez osobê uprawnion¹ miejsca zamieszkania d³u nika alimentacyjnego za granic¹."; Od dnia 1 paÿdziernika 01 r. do 30 wrzeœnia 013 r. œwiadczenia z FA przys³uguj¹, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 75,00 z³ Wydawanie druków wniosków oraz przyjmowanie dokumentacji odbywa siê w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych, ul. Krakowska. Poniedzia³ek w godz , Wtorek pi¹tek w godz Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu: (1) Wa ne adresy i telefony Policja 997 Stra Po arna 998 Pogotowie 999 Telefon alarmowy 11 (dostêpny z sieci komórkowej) Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych ul. Krakowska, tel. 1/ pracownicy przyjmuj¹ strony: poniedzia³ek od 9.00 do 17.00, wtorek pi¹tek od 7.00 do 11.00, pe³niony jest tak e dy ur, prace w ramach grup roboczych pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji i kuratora zawodowego w ka dy w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê ka dego miesi¹ca w godzinach od 8.00 do 1.00 w budynku GOPS. Zespó³ Interdyscyplinarny sk³ad: pracownicy GOPS w Œwi¹tnikach Górnych, funkcjonariusze Policji, kurator zawodowy, pedagodzy ze szkó³ gminnych, pe³nomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Uzale nieñ. Kontakt z koordynatorem zespo³u tel. 1/ w poniedzia³ki od 7.00 do 17.00, wtorek-pi¹tek od 7.00 do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Al. S³owackiego 0 tel.1/ wew. 574/ - Centrum Wsparcia gdzie udzielana jest pomoc dla osób znajduj¹cych siê w sytuacjach kryzysowych; Mo na skorzystaæ z pomocy pedagoga, psychologa, radcy prawnego oraz doradcy zawodowego w Krakowie ul. Karmelicka 57/1- I p. tel Oœrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwi³³owska 8 b, tel.1/ czynny jest przez 4 godziny na dobê. Pe³nomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Uzale nieñ siedziba w budynku Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej ul. Krakowska, (pokój obok schodów) tel. 1/ , przyjmuje w dniach i w godzinach; poniedzia³ek10.00 do16.00, wtorek pi¹tek 9.00 do Psycholog - terapeuta uzale nieñ przyjmuje w czwartki od do Psycholog, terapeuta rodzin i dzieci przyjmuje we wtorki, œrody i pi¹tki od do Zapisy i termin ustala siê telefoniczne 1/ budynek przychodni, ul. Krakowska. Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Konarach przy Konwencie Bonifratrów w Konarach nieodp³atnie porad udziela psycholog - pi¹tek i sobota w godz W ramach realizacji programu profilaktycznego: Wczesne wykrywanie raka sutka zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku i powy ej 70 lat oraz w wieku lat (Badaniem w ramach programów objête s¹ Panie raz na dwa lata) na BEZP ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE w mammobusie w godz.: przy Oœrodku Zdrowia, ul. Krakowska, ŒWI TNIKI GÓRNE 11 paÿdziernik 01r. Rejestracja i informacja tel.: 1/ lub Badania finansowane s¹ przez: Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia Wykonawca: Centrum Medyczne Maszachaba paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 11

12 szkolny Gdzie s³yszysz œpiew, tam wejdÿ, tam dobre serce maj¹. li ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie œpiewaj¹ Goethe. Œwi¹tniki Górne od zawsze s³ynê³y z przepiêknego krajobrazu, rzemios³a metalowego, dobrze funkcjonuj¹cych szkó³, wysokich wyników nauczania, zdolnych i pracowitych dzieci, oraz umi³owania wspólnego œpiewu chóralnego, a tak e muzykowania na instrumentach dêtych. Od wielu lat prowadzone by³y dzia³ania, umo liwiaj¹ce m³odemu pokoleniu rozwijanie talentów artystycznych, a szczególnie muzycznych. Uczniowie z terenu gminy korzystali z dobrodziejstwa jakim jest bliskoœæ Krakowa i dostêp do szkolnictwa muzycznego. Niestety, rodzice wielokrotnie rezygnowali z mo liwoœci kszta³cenia muzycznego dzieci w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia dojazdów i dodatkowymi kosztami. Bior¹c pod uwagê te trudnoœci, w³adze samorz¹dowe rozpoczê³y proces ubiegania siê o utworzenie szko³y muzycznej. Odby³o siê wiele spotkañ konsultacyjnych, wizyt w innych placówkach tego typu na terenie Ma³opolski. Sformu³owano wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej. Na mocy porozumienia Samorz¹du i Ministerstwa Kultury oraz Uchwa³y Rady Miasta z dnia 31 lipca 01 r. podjêto akt za³o ycielski Szko³y Muzycznej I stopnia w Œwi¹tnikach Górnych. Organem prowadz¹cym jest Gmina Œwi¹tniki, a funkcjê nadzoru pedagogicznego sprawowa³ bêdzie Minister Kultury za poœrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie. Powstanie w naszym mieœcie placówki artystycznej jest dobrodziejstwem dla naszej spo³ecznoœci i oœciennych gmin. Dziêki temu m³odzie i dzieci bêd¹ mia³y ³atwy dostêp do edukacji muzycznej, a rodzice oszczêdnoœæ czasu i mniejsze koszty zwi¹zane z dojazdami. Celem g³ównym, który szko³a ma do spe³nienia, jest wy³awianie, promowanie i rozwój talentów muzycznych. W³aœciwie zorganizowany czas dzieci w godzinach popo³udniowych pozwoli na ³agodzenie napiêæ, kszta³towanie spo³eczeñstwa wra liwego na sztukê i umiej¹cego j¹ odbieraæ. Nauka muzykowania nie jest zwi¹zana z kszta³ceniem tylko i wy³¹cznie muzyków, ale s³u y ogólnemu rozwojowi dziecka, formowaniu charakterów, nabywaniu Nowa karta historii Œwi¹tnik Górnych - Szko³a Muzyczna I stopnia tekst: Robert Koz³owski - Dyrektor umiejêtnoœci radzenia sobie z emocjami, wspó³pracy z innymi dzieæmi. Szczególnie uzdolnieni uczniowie bêd¹ mieli mo liwoœæ prezentacji swoich umiejêtnoœci na ró nego rodzaju konkursach instrumentalnych, zarówno na terenie szko³y jak i województwa. Osi¹gniêcia podopiecznych bêd¹ prezentowane na wielorakich koncertach, audycjach i uroczystoœciach zarówno w gminie jak i poza ni¹. Zapewnione bêd¹ zajêcia chóru, zespo³ów instrumentalnych, lekcje indywidualne oraz grupy teoretyczne i rytmiki, które powstan¹ zgodnie z ramowymi planami nauczania. Nabyte umiejêtnoœci gry na instrumentach dêtych i perkusyjnych mo na bêdzie kontynuowaæ w miejscowej orkiestrze dêtej. Nauczanie w szkolnictwie muzycznym odbywa siê dwutorowo. Funkcjonuje cykl szeœcioletni dla dzieci od 5-8 lat i cykl czteroletni dla m³odzie y od 8-16 lat. W pierwszym roku edukacji w cyklu 6-cio letnim prowadzone bêd¹ zajêcia z instrumentu g³ównego w tygodniowym wymiarze 30 min. rytmiki; 45 minut i 90 minut kszta³cenia s³uchu, a w czteroletnim x 45 min lekcja instrumentu g³ównego i x 45 min. kszta³cenie s³uchu. Udzia³ dzieci w zajêciach jest bezp³atny, a rodzice partycypuj¹ tylko w kosztach zwi¹zanych z wyposa eniem dziecka w podstawowe przybory. W najbli szym czasie systematycznie zakupywane bêd¹ instrumenty muzyczne, które docelowo bêdzie mo na wypo yczaæ. Korzystanie z magazynu instrumentów bêdzie zwi¹zane z op³atami wynikaj¹cymi z u yczenia, konserwacji i ich zakupu. Zaplanowano utworzenie biblioteki muzycznej, wspieraj¹cej proces edukacyjno-wychowawczy i dysponuj¹cej pozycjami nutowymi, na których bêd¹ pracowa³y dzieci. Po uzyskaniu akceptacji ministra, rozpocz¹³ siê proces informacyjny i rekrutacji dzieci. Dziêki uprzejmoœci ksiê y proboszczów z okolicznych parafii informacjê przekazano mieszkañcom, wiadomoœæ o naborze zamieszczono te na stronach internetowych, przeprowadzono akcje plakatowania i roznoszenia ulotek do ró nych instytucji, sklepów i firm. Tak prowadzone dzia³ania przyczyni³y siê do przyjêcia 160 zg³oszeñ dzieci z ró nych miejscowoœci gmin Œwi¹tniki, Mogilany, Siepraw i Wieliczka. W dniach 17 i 18 wrzeœnia 01 r. odby³y siê pierwsze egzaminy kwalifikacyjne, w wyniku których przyjêto 78 uczniów. Bêd¹ siê oni uczyæ pod opiek¹ fachowych OBOWI ZKOWE ZAJÊCIA EDUKACYJNE Ramowy plan nauczania szko³y muzycznej - cykl 6-cio letni KLASA I II III IV V VI LICZBA GODZIN TYGODNIOWO RAZEM GODZIN TYGODNIOWO W CYKLU NAUCZANIA INSTRUMENT G ÓWNY FORTEPIAN OBOWIAZKOWY KSZTA CENIE S UCHU RYTMIKA AUDYCJE MUZYCZNE CHÓR, ORKIESTRA, ZESPÓ RAZEM: 1 1/ /3 1 1/ /3 1 1/ /3 1 1/3 1 7 /3 /3 1 7 /3 /3 1 7 /3 Ramowy plan nauczania szko³y muzycznej - cykl 4 letni / / INSTRUMENT G ÓWNY FORTEPIAN OBOWIAZKOWY KSZTA CENIE S UCHU AUDYCJE MUZYCZNE CHÓR, ORKIESTRA, ZESPÓ RAZEM: /3 1 7 /3 /3 1 7 / / /3 1 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

13 nauczycieli- muzyków na nastêpuj¹cych instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, tr¹bka, puzon, tuba, flet, saksofon, klarnet, perkusja. W roku szkolnym 01/013 pracê w placówce rozpocznie 13 pedagogów, którzy posiadaj¹ wymagane prawem kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego typu. S¹ to ludzie zaanga owani, pe³ni zapa³u i pomys³ów, którzy zapewni¹ rozwój zdolnoœci uczniów i bêd¹ rozs³awiaæ nasz¹ miejscowoœæ poprzez ró nego rodzaju projekty muzyczne i promowanie dzieci szczególnie utalentowanych. Aby dobrze przygotowaæ rok szkolny dla nowej instytucji gmina zaanga owa³a œrodki w³asne, na przystosowanie pomieszczeñ do zajêæ indywidualnych, grupowych w budynku Liceum Profilowanego. W odrestaurowanych salach zamontowano wyk³adziny dywanowe, podstawowe sprzêty. Dawne pomieszczenia, korytarze nabra³y nowego blasku i bêd¹ têtniæ muzyk¹. Trafny wybór miejsca potwierdza du a iloœæ sal lekcyjnych, aula muzyczna do szkolnych koncertów i audycji, ³atwoœæ dojazdu, parking dla samochodów przy szkole oraz budynku Krakusa, mi³e i przyjazne otoczenie. W paÿdzierniku po rozpoczêciu zajêæ, zaplanowano uroczyste otwarcie szko³y, po³¹czone z koncertem nauczycieli, którzy muzyk¹ przedstawi¹ siê dzieciom, rodzicomi wszystkim zainteresowanym osobom. Koncert odbêdzie siê w dniu 6 paÿdziernika o godzinie Jestem przekonany, e oczekiwane powstanie szko³y muzycznej jest wydarzeniem historycznym, które zapisze siê z³otymi zg³oskami w dziejach Œwi¹tnik, a absolwenci tej placówki bêd¹ przyk³adem dobrze wykszta³conego, wra liwego, doceniaj¹cego sztukê Polaka-Europejczyka. Uznaj¹c kulturotwórcz¹ wartoœæ szko³y, jej znaczenie dla rozwoju i promocji naszego miasta, dziêkujemy wszystkim, którzy doprowadzili do szczêœliwego zakoñczenia tak wa ne przedsiêwziêcie. Zaproszenie Burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne dr Witold S³omka oraz Dyrektor Szko³y Muzycznej I Stopnia w Œwi¹tnikach Górnych Robert Koz³owski zapraszaj¹ na tekst: Danuta Staszczak Klasa mundurowa w Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych Od bie ¹cego roku szkolnego dzia³a w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œwi¹tnikach Górnych klasa mundurowa, w której rozpoczê³o naukê 1 uczniów. Poza zajêciami obowi¹zkowymi w ka dym liceum ogólnokszta³c¹cym, uczniowie realizuj¹ specjalnie dla nich opracowany program Bezpieczeñstwo obronne i publiczne. Program zosta³ opracowany przez przedstawicieli policji, wojska i stra y po arnej, przy wspó³udziale dyrektor szko³y i obejmuje trzy godziny zajêæ tygodniowo. W zwi¹zku z utworzeniem klasy mundurowej, Zespó³ Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych nawi¹za³ wspó³pracê z: - 6 Batalionem Logistycznym 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, - Komend¹ Powiatow¹ Policji w Krakowie, - Komend¹ Miejsk¹ Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie. Porozumienie zawarte z jednostk¹ wojskow¹ zak³ada: pomoc organizacyjn¹ dla przedsiêwziêæ zwi¹zanych z upowszechnianiem historii i tradycji orê a polskiego, propagowanie dzia³añ na rzecz sprawnoœci fizycznej i sportów obronnych, organizacjê pokazów sprzêtu, dni otwartych koszar, zawodów sportowo obronnych, kierowanie doœwiadczonej kadry do prowadzenia zajêæ z m³odzie ¹, udzia³ o³nierzy w uroczystoœciach szkolnych. Porozumienie podpisane z Komend¹ Powiatow¹ Policji równie zak³ada prowadzenie przez policjantów specjalistycznych zajêæ ogólno policyjnych, wyjazdy do komendy policji oraz przekazywanie szkole materia³ów szkoleniowych. POWSTANIA SZKO Y MUZYCZNEJ W ŒWI TNIKACH GÓRNYCH w dniu 6 paÿdziernika 01 r. o godz w budynku szko³y ul. K. Bruchnalskiego 35 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 13

14 INFORMACJE ZEAS tekst: ZEAS Sto³ówka zaprasza Od wrzeœnia rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ sto³ówka w Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych. Oferta kulinarna jest bardzo atrakcyjna. Na œniadanie œwie e bu³eczki z ró n¹ zawartoœci¹, zaspakajaj¹ uczniowskie smaki, dro d ówki i kolorowe sa³atki za przystêpn¹ cenê zachêcaj¹ aby zrezygnowaæ z chipsów i innego papierowego jedzenia. Od godz. 1:00 gor¹ce dwudaniowe obiady za jedyne 8 z³ zapewniaj¹ uczniom energiê na kolejne lekcje. Zachêcamy rodziców aby ich pociechy korzysta³y z posi³ków, z których mog¹ korzystaæ tak e inni mieszkañcy. Pomoc materialna o charakterze socjalnym to jedna z form pomocy potrzebuj¹cym uczniom W roku szkolnym 011/01 kwota ,93 z³otych zosta³a wykorzystana przez uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Œwi¹tniki Górne i przeznaczona na zakup pomocy, przyborów oraz niezbêdnego wyposa enia ucznia. 17 wrzeœnia zakoñczy³o siê przyjmowanie wniosków na kolejny rok, których wp³ynê³o 119. Do 10 paÿdziernika zostan¹ wystawione decyzje przyznaj¹ce stypendia. Szko³a Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Olszowicach Niby wakacje, a jednak tekst: Ma³gorzata Galas Tu przed koñcem ubieg³ego roku szkolnego zaskoczy³a nas powa na awaria. W szkole wszystko by³o zalane wod¹, meble i pomoce dydaktyczne prawie p³ywa³y. Byliœmy przera eni i zrozpaczeni, gdy zdawaliœmy sobie sprawê z ogromu szkód. Na szczêœcie pomoc z Urzêdu Gminy przysz³a niemal natychmiast. Przyjecha³ Pan Pawe³ Bieniek, który wykona³ zdjêcia i doradzi³ co robiæ dalej. Koñczyliœmy rok szkolny z wielkimi obawami, czy bêdziemy mogli normalnie 3 wrzeœnia rozpoczynaj¹c naukê w nowym roku szkolnym, w normalnych warunkach. W szkole po zdjêciu wyk³adzin i paneli œciennych panowa³y warunki nie do opisania. Za pomoc bardzo dziêkujemy pracownikom Zak³adu Gospodarki Komunalnej. Okaza³o siê jednak, e dziêki ludziom dobrej woli nie ma rzeczy niemo liwych. Zalane sale lekcyjne i korytarze zosta³y osuszone. Wylaliœmy kilkadziesi¹t wiader wody, która zbiera³a siê z powietrza, œcian i pod³óg dziêki specjalnemu urz¹dzeniu przywiezionemu przez pracowników Urzêdu Miasta i Gminy. W sierpniu rozpoczê³y siê bardzo intensywne prace remontowe, które dziêki wykonawcom- Firmie Budowlanej Grochal - przebiega³y bardzo sprawnie. Dziêki temu nowy rok szkolny mogliœmy zainaugurowaæ w terminie. Zaskoczy³y nas nowe, piêkne wyk³adziny i panele, p³ytki na korytarzach lœni¹ce œwie oœci¹ i czystoœci¹, ³ad w salach lekcyjnych. Za pomoc w pracach porz¹dkowych dziêkujemy Paniom sprz¹taj¹cym oraz druhom z OSP Olszowice z prezesem Zbigniewem Pietrzykiem. By³y to chyba najbardziej pracowite wakacje dla Pani dyrektor Teresy Zembali, ale te dla wszystkich, którzy pomagali w tych ciê kich chwilach. Szczególne podziêkowania sk³adamy w³adzom Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne, a zw³aszcza Burmistrzowi dr Witoldowi S³omce, Pani Pe³nomocnik Burmistrza Wandzie Ku³aj oraz Panu Zbigniewowi Pietrzykowi radnemu z Olszowic. Korzystaj¹c z okazji pragniemy te jako ca³a spo³ecznoœæ szkolna podziêkowaæ rodzicom uczniów naszej szko³y za wykonanie ogrodzenia wokó³ szko³y. Szczególne wyrazy wdziêcznoœci œlemy do Panów: Wiktora Hosadyny, Tomasza Dynamusa, Józefa Hossadyny, Dariusza Str¹czyñskiego, Jacka Æwierza, Sylwiusza Piwowarczyka, Piotra Miki, S³awomira Ochoñskiego, Piotra astowskiego, Jana Sargi oraz Stra aków OSP Olszowice. W Szkole Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach tekst: Agnieszka Jarosz-Wojtala Kolorowo, przyjaÿnie i fachowo Wakacje to najlepszy czas na remonty i zakupy. Tak te up³ynê³y letnie miesi¹ce w szkole podstawowej w Rzeszotarach. Wszystko po to, by stworzyæ przyjazn¹ atmosferê oraz zapewniæ dzieciom mo liwoœæ nauki i zabawy w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Ju przy wejœciu do szko³y uwagê przykuwaj¹ kolorowe têczowe szatnie, zakupione dla dzieci z oddzia³ów przedszkolnych. 1 wrzeœnia ka dy przedszkolaczek otrzyma³ opisan¹ szafeczkê na odzie i obuwie. Aby dzieci dobrze czu³y siê nie tylko w salach lekcyjnych, ponury dot¹d korytarz na parterze oraz ca³¹ klatkê schodow¹ pomalowano na s³oneczny kolor. Wymieniono równie drzwi w dwóch salach. Poniewa budynek wymaga³ odpowiedniego przygotowania do zbli aj¹cej siê zimy, naprawiono pokrycie dachowe nad czêœci¹ ³¹cz¹c¹ szko³ê z hal¹ sportow¹, zdjêto i ponownie u³o ono kostkê brukow¹ przy wejœciu g³ównym. Ponadto zrobiono szereg zakupów, które unowoczeœni³y i wzbogaci³y bazê sprzêtow¹. Maj¹c na uwadze dobry rozwój fizyczny uczniów, nabyto regulowane ³awki, które bêd¹ ros³y razem z dzieæmi. W pracowni komputerowej pojawi³ siê nowy zestaw mebli, w œwietlicy rega³, w salach biurka i biblioteczki. Aby wspomagaæ pracê uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a nauczycieli i rodziców wspieraæ w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych, ju od pocz¹tku wrzeœnia szko³a ma zapewnion¹ pomoc specjalistów psychologa i logopedy. Placówka wspó³pracuje te z Specjalistyczn¹ Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Krakowie, co pozwoli na jeszcze lepsze uwzglêdnienie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwoœci psychofizycznych dzieci z Rzeszotar. tekst: Wanda Bujas Stypendia dla najlepszych uczniów gminnych szkó³ W 01 roku z inicjatywy Burmistrza Witolda S³omki po raz drugi przyznane zosta³y stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 700,00 z³. Celem stypendium jest motywowanie uczniów do osi¹gania jak najlepszych wyników w nauce oraz do udzia³u w ró norodnych olimpiadach i konkursach. Uczniowie ubiegaj¹cy siê o stypendium poza szczególnymi osi¹gniêciami musieli posiadaæ co najmniej bardzo dobr¹ ocenê z zachowania i œredni¹ ocen 4,75 i wiêcej. W tym roku stypendia otrzymali: Aleksandra Gawor Alicja Kurowska Urszula Walas Pawe³ Siatka Anna Wrona Magdalena Wilk Krystyna Szymalska. Gratulujemy. 14 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

15 W artykule Najlepsi z najlepszych w zamieszczonym w lipcowym numerze Kuriera wkrad³ siê b³¹d. Statuetkê w kategorii Wybitny Jêzykoznawca otrzyma³a w 01 roku uczennica Kamila Paw³owicz. Za pomy³kê przepraszamy. Równie w numerze lipcowym Kuriera chochlik drukarski z artyku³u Eurorzeszotek na Paradzie Smoków usun¹³ nam podziêkowania dla panów Janusza i Witolda Gawor za to, e przetransportowali Smoka z Rzeszotar do Krakowa i z powrotem. Przepraszamy. Panom Januszowi i Witoldowi za pomoc przedszkolakom z Rzeszotar piêknie dziêkujemy. kulturalny SPROSTOWANIA Opracowanie informacji i zdjêcia: MGOK Œwi¹tniki Górne Zajêcia sta³e M-GOK od wrzeœnia 01 r. zajêcia w Stra nicy Kultury i Zespole Szkó³ - Œwi¹tniki Górne Poniedzia³ek: Godz zajêcia œwietlicowe (gry planszowe, szachy) sala boczna Godz plastyka dla dzieci hol przy sali koncertowej Godz zajêcia wyrównawcze z jêzyka angielskiego dla dzieci sala boczna Godz fitness (koszt 6 z³/60 minut), sala koncertowa Wtorek: Godz zajêcia œwietlicowe (gry planszowe, szachy) sala boczna Godz zajêcia taneczne dla dzieci m³odszych (Joanna Marczyk) sala koncertowa Godz zajêcia taneczne dla dzieci starszych (Joanna Marczyk) sala koncertowa Godz próba sekcyjna Reprezentacyjnej Orkiestry Dêtej Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne - sala koncertowa Œroda: Godz zajêcia œwietlicowe (gry planszowe, szachy) sala boczna Godz jêzyk angielski dla doros³ych, grupa pocz¹tkuj¹ca, sala boczna Godz jêzyk angielski dla doros³ych, grupa œredniozaawansowana, sala boczna Godz próba chóru "Eligiusz", sala koncertowa Godz aerobic (koszt 6z³/60 min) sala koncertowa Godz zajêcia sportowe w Zespole Szkó³ (pi³ka no na, siatkówka, koszykówka, tenis sto³owy) Czwartek: Godz zajêcia œwietlicowe (gry planszowe, szachy) sala boczna Godz Klub Seniora - spotkania, zajêcia artystyczne sala koncertowa Godz nauka gry na keyboardzie i gitarze sala boczna Godz zumba - fitness (koszt 6 z³/60 minut), sala koncertowa Pi¹tek: Godz zajêcia sportowe w Zespole Szkó³ (pi³ka no na, siatkówka, koszykówka, tenis sto³owy) Pi¹tek: Godz zajêcia sportowe w Zespole Szkó³ (pi³ka no na, siatkówka, koszykówka, tenis sto³owy) Godz próba Reprezentacyjnej Orkiestry Dêtej Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne, sala koncertowa zajêcia w Klubie - Wrz¹sowice Poniedzia³ek: Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz próba chóru "Wrzosy" Wtorek: Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz nauka gry na keyboardzie Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz spotkania Zarz¹du Stowarzyszenia ''Zielone Œwiat³o dla Wrz¹sowic Œroda: Godz œwietlica (gry, tenis sto³owy, bilard, internet) Godz zajêcia plastyczne dla dzieci Godz œwietlica (gry,tenis sto³., bilard, internet) Godz ostatnia œroda miesi¹ca warsztaty manualne dla doros³ych Czwartek: Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz nauka gry na gitarze Godz œwietlica Godz aerobic (6 z³/60 min) Godz œwietlica (tenis sto³., bilard, internet) Pi¹tek: Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz zajêcia taneczne dla dzieci /5 10 lat/ Godz œwietlica (gry, bilard, tenis sto³., internet) Godz zajêcia komputerowe dla seniorów zajêcia w Klubie - Rzeszotary Poniedzia³ek: Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz zumba - fitness (6 z³/60 min) Wtorek: Godz nauka gry na gitarze dla pocz¹tkuj¹cych Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz aerobic (6z³/60 min) Œroda: Godz fotografia cyfrowa Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Czwartek: Godz œwietlica (tenis sto³., bilard, internet) Godz nauka gry na gitarze dla pocz¹tkuj¹cych Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Pi¹tek: Godz œwietlica (gry, tenis sto³., bilard, internet) Godz. 18: komputer bez tajemnic kurs dla seniora zajêcia w Olszowicach - SP Olszowice Wtorek: Godz plastyka dla dzieci Œroda: Godz taniec dla dzieci zajêcia w Ochojnie - SP Ochojno Wtorek: Godz plastyka dla dzieci Zajêcia taneczne dla dzieci od paÿdziernika dzieñ tygodnia ustali SP Ochojno Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Œwi¹tnikach Górnych zaprasza na indywidualne lekcje gry na fortepianie, gitarze i keyboardzie Informacje i zapisy - tel paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 15

16 Mieszkañcy podkrakowskich Rzeszotar w dawnej fotografii wrzeœnia 01 roku w Rzeszotarach odby³a siê prezentacja i promocja albumu "Ocaliæ od niepamiêci. Mieszkañcy podkrakowskich Rzeszotar w dawnej fotografii" autorstwa Pani Natalii Wojtali oraz Pana Andrzeja Burdy z udzia³em zaproszonych Goœci i Mieszkañców Rzeszotar. Gwiazd¹ wieczoru by³ Pan Jacek Wójcicki, swoimi wystêpami uroczyst¹ promocjê uœwietnili równie : Orkiestra Dêta Podstolice, grupa teatralna seniorów "Teatr po latach", Chór Œwiêtojañski z Rzeszotar, Grupa Rekonstrukcji Historycznej - "Zgrupowanie mija" oraz akordeonista Pan Jan Stokowski. Patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³ Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Wojciech Kozak, a jej organizatorami byli: Rada So³ecka Wsi Rzeszotary, Spo³eczny Komitet Budowy Obelisku w Rzeszotarach, Radni z Rzeszotar, OSP Rzeszotary, M-GOK w Œwi¹tnikach Górnych, Biblioteka w Rzeszotarach, GRH - "Zgrupowanie mija". Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Wojciech Kozak fot. Antoni Grochal Gwiazda wieczoru Jacek Wójcicki fot. Antoni Grochal 16 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

17 Fotoreporta z realizacji projektu Wyszehradzki niebieski szlak realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjació³ Œwi¹tnik Górnych i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Œwi¹tnikach Górnych w Polsce Celem projektu jest propagowanie i promocja aktywnych form spêdzania czasu wolnego dzieci, m³odzie y i doros³ych poprzez uprawianie czynnej turystyki pieszej i górskiej, rekreacji i sportów wodnych oraz propagowanie integracji ww. form z osobami niepe³nosprawnymi. Poznawanie wzajemnych kultur regionu wyszehradzkiego oraz budowanie trwa³ej sieci wspó³pracy, komunikacji i integracji spo³ecznej poprzez turystykê, sport i rekreacjê. strona internetowa projektu: Sponsor: Miêdzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: Partnerzy projektu: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Beskid RR KST Bardejov: Okresne zdruzenie klubov slovenskych turistov Bardejov Uczestnicy kursu eglarskiego Cumowanie do pomostu W czasie rejsu Uczestnicy projektu w Bardejovskim Parku Zdrojowym Teatr po latach z gminy Œwi¹tniki Górne podczas wystêpu na 661 jarmarku w Bardejovie Uczestnicy projektu przed hotelem Bardejov Uczestnicy projektu przy zamku w Starej Lubovni Niepe³nosprawni uczestnicy projektu na górskim szlaku Przed skansenem w Bardejovie Na dziedziñcu zamku w Starej Lubovni Niepe³nosprawni uczestnicy projektu przed bacówk¹ paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 17

18 Wakacje na sportowo!!! tekst: Wojciech Puskarczyk Instruktor sportu M-GOK w Œwi¹tnikach Górnych W obiektach Zespo³u Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych od do odbywa³y siê zajêcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci z szkó³ podstawowych i m³odzie y. Od godziny 9.00 do dzieci ze szkó³ podstawowych mia³y mo liwoœæ gry w pi³kê no n¹, pi³kê siatkow¹, pi³kê koszykow¹ i tenisa sto³owego. M³odzie gra³a od godziny 1100 do 1300 w pi³kê siatkow¹, tenisa sto³owego oraz korzysta³a z si³owni. Zajêcia cieszy³y siê bardzo du ym zainteresowaniem. W zajêciach udzia³ wziê³o oko³o 900 dzieci i m³odzie y z terenu naszej gminy. Organizatorem zajêæ by³ MGOK w Œwi¹tnikach Górnych oraz Uczniowski Klub Sportowy Pogórze w Œwi¹tnikach Górnych. Pierwszy zespó³ w pi³ce siatkowej w gminie Œwi¹tniki Górne!!! Do rozgrywek ligowych TKKFu zosta³ zg³oszony pierwszy w gminie Œwi¹tniki Górne zespó³ pi³ki siatkowej ch³opców. W zespole bêd¹ gra³y równie dziewczêta. W sk³adzie zespo³u zobaczymy studentów, uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjalistów mieszkaj¹cych w naszej gminie. Mecze bêd¹ rozgrywane w œrody, w godzinach , w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych. Wszystkich chêtnych, równie tych bardziej doros³ych:) zapraszamy do do³¹czenia do zespo³u, zg³oszenia telefonicznie: lub owo. Zespó³ dzia³a pod szyldem UKS Pogórze, pomys³odawc¹ i opiekunem jest Wojciech Puskarczyk. Na adres mo na równie przesy³aæ Pañstwa propozycje na nazwê dru yny. Wszystkich mi³oœników pi³ki siatkowej zapraszamy do finansowego wsparcia naszej dru yny. tekst: Wojciech Puskarczyk Instruktor sportu M-GOK w Œwi¹tnikach Górnych Z ³awki rezerwowej Zaczynamy od sportowego podsumowania roku szkolnego 011/01. Zrealizowane zawody sportowe o Mistrzostwo Gminy Szkó³ Podstawowych w grach zespo³owych i sportach indywidualnych odbywa³y siê w zaplanowanych terminach. Szko³y podstawowe, gimnazjum i liceum by³y godnie reprezentowane przez uczniów, którzy wielokrotnie zajmowali wysokie miejsca w zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. Uczniowie ze Szko³y Podstawowej z Rzeszotar, najbardziej usportowionej szko³y z terenu gminy w roku 011/01, zdobyli najwiêcej nagród i wyró nieñ. W Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych odbywa³y siê zawody o Mistrzostwo Powiatu Krakowskiego w unihokeju dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. Podsumowuj¹c osi¹gniêcia sportowe uczniów w roku szkolnym 011/01 najlepszymi sportowcami zostali uznani: Weronika Kozio³, Tomasz Kuc (SP Rzeszotary), Sandra Bruzda, Kamil Orzechowski (SP Wrz¹sowice). Nagrodzonym statuetkami sportowcom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów w gimnazjum. 1 wrzeœnia 01 zaczêliœmy nowy rok szkolny, a 19 wrzeœnia odby³y siê ju pierwsze zawody sportowe o Mistrzostwo Gminy Szkó³ Podstawowych w indywidualnych biegach prze³ajowych. Zwyciêzcy klas czwartych dziewcz¹t 1. Klaudia Fetner,. Karolina Gasiorowska, 3. Nikola Szymska, oraz ch³opców 1. Czerniawski Pawe³,. Dawid Czeremcha, 3. Hubert Raczek. Klasy V dziewczêta: 1. Roksana Michalik,. Kinga Klaœ, 3. Alicja Bobek, oraz ch³opców 1. Bruzda Kacper,. Szymon Biedrzycki, 3. Daniel Luzar. Klasy VI dziewczêta: 1. Roso³owska Kinga,. Estera Bruzda, 3. Panuœ Weronika, oraz ch³opców 1.Tomasz Korñ,. Sebastian Krawczyk, 3Adrian Gawor. Wymienieni uczniowie zakwalifikowali siê do zawodów powiatowych, które odbêd¹ siê w Skawinie W zawodach wezm¹ równie udzia³ uczniowie z gimnazjum, którzy w teœcie biegowym (BIP), przeprowadzonym wœród wszystkich uczniów, zaliczyli najwy szy poziom testu. A teraz parê s³ów na temat najbli szych terminów zawodów o Mistrzostwo Gminy. Na jesieñ zaplanowane zosta³y zawody w pi³ce no nej halowej dla dziewcz¹t i ch³opców oraz w pi³ce koszykowej dziewcz¹t i ch³opców. Zwyciêskie dru yny bêd¹ reprezentowaæ gminê w zawodach powiatowych. tekst: Wojciech Puskarczyk Instruktor sportu M-GOK w Œwi¹tnikach Górnych Jesteœ w gimnazjum? Liceum? Na studiach? Chcesz wspó³tworzyæ fajn¹ grupê? Lubisz œpiewaæ? A mo e chcesz polubiæ œpiewanie? Stwórzmy razem M ODZIE OWY CHÓR W ŒWI TNIKACH GÓRNYCH! Wspólna praca, koncerty, mo e wyjazdy... Zró nicowany repertuar. PrzyjdŸ! Próby w œrody o Serdecznie zapraszam! Lucjan Dmytrzak - dyrygent Pomoc dla Krzemieñca Informujemy, e w dniu 11 listopada 01 r. w Filharmonii Krakowskiej odbêdzie siê koncert charytatywny na rzecz odbudowy dworku w Krzemieñcu p. Ireny Sandeckiej zas³u onej dzia³aczki na rzecz polskoœci. Dom ten zosta³ przekazany przez pani¹ Irenê w testamencie dla Wspólnoty Polskiej w Krzemieñcu. 18 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

19 na s³u bie tekst: druh Dariusz Tylek GMINNE I POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - PO ARNICZE lat Dru yna z OSP Œwi¹tniki Górne podczas zawodów powiatowych Dh Stanis³aw GwóŸdŸ i Dh Andrzej Pyrdek odznaczeni zostali Z³otymi Medalami za Zas³ugi dla Po arnictwa W dniach 7 i 8 lipca w Olszowicach odby³ siê Jubileusz 60-lecia dzia³ania OSP Olszowice. Z okazji Jubileuszu druhny i druhowie z OSP Olszowice zostali uhonorowani odznakami i medalami za zas³ugi dla po arnictwa. Najwy sze odznaczenie stra ackie Medal im. Boles³awa Chomicza otrzyma³ Druh Leon Ma³ucha, za³o yciel naszego OSP. Uroczystoœæ by³a okazj¹ do spotkania w du ym stra ackim gronie (w Jubileuszu uczestniczy³o 10 jednostek OSP z s¹siednich miejscowoœci). Nie oby³o siê bez wspomnieñ stra ackich dzia³añ z ostatnich lat dziêki przygotowanej specjalnie na ten cel prezentacji multimedialnej. Podczas Jubileuszu poœwiêcone zosta³y tak e dwa nowe nabytki OSP Olszowice: samochód kwatermistrzowski VW Transporter pozyskany z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz œredni samochód ratowniczo-gaœniczy Mercedes pozyskany z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Swoj¹ obecnoœci¹ na Jubileuszu zaszczycili nas: Burmistrz Witold S³omka, Radna Powiatu Krakowskiego Wanda Ku³aj, Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala, Komendant Miejski PSP w Krakowie st.bryg. Ryszard Gaczo³, Naczelnik Wydzia³u Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie st.bryg.bogdan Malinowski, Wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Leszek Ziêba, Dowódca JRG Nr w Krakowie st. bryg. Jacek Markiewicz, Z-ca Dowódcy JRG Nr w Krakowie kpt. Tomasz Kozakiewicz oraz Cz³onkowie Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Œwi¹tnikach Górnych. Niespodziewanym ale bardzo mi³ym goœciem by³ równie pose³ do Sejmu RP Pan Andrzej Adamczyk. Impreza Jubileuszowa trwa³a dwa dni. Drugi dzieñ, poœwiêcony w g³ównej mierze atrakcjom dla najm³odszych, uœwietni³y wystêpy wokalne Natalii Su³owskiej i Kamili Kotarby za które jeszcze raz piêknie im dziêkujemy. Jak zawsze w Olszowicach licznie dopisali goœcie mieszkañcy Olszowic i okolicznych miejscowoœci. Bardzo wszystkim za obecnoœæ na naszym Jubileuszu dziêkujemy i deklarujemy, e swoj¹ stra ack¹ s³u bê bêdziemy nadal, jak do tej pory, pe³niæ z du ym poœwiêceniem. Samochody poœwiêcone w trakcie Jubileuszu W dniu 11 sierpnia na boisku LKS Tempo Rzeszotary odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze. W zawodach wziê³y udzia³ wszystkie jednostki z terenu gminy Œwi¹tniki Górne. W wyniku rywalizacji, która ze wzglêdu na z³¹ aurê odbywa³a siê w deszczowych warunkach, I miejsca zdobyli - w kategorii seniorów/mê czyzn: OSP Œwi¹tniki Górne, w kategorii seniorów/kobiet: OSP Olszowice, w kategorii MDP/ch³opcy: OSP Olszowice, w kategorii MDP/dziewczêta: OSP Olszowice. Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kpt. Tomasz Kosiba. Zwyciêzcy zawodów gminnych w kategoriach seniorów wziêli udzia³ w VI Powiatowych Zawodach Sportowo-Po arniczych, które zorganizowane by³y w dniu 1 wrzeœnia 01 roku na stadionie sportowym GKS Œwit w Krzeszowicach. Równie i tym razem w deszczowej aurze zmierzy³o siê tam dziewiêtnaœcie dru yn mêskich oraz siedem eñskich z terenu powiatu krakowskiego. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ m³. bryg. Jacek Liñca. Wœród mê czyzn najlepsi w powiecie krakowskim okazali siê druhowie z jednostki OSP w Bosutowie. W rywalizacji eñskich dru yn zwyciê y³y panie z OSP Sieciechowice. Dru yna z OSP Olszowice podczas zawodów powiatowych KRWIODAWSTWO W OLSZOWICACH wrzeœnia 01 roku w remizie OSP Olszowice odby³a siê kolejna akcja Honorowego Krwiodawstwa. Oddawanie krwi wpisa³o siê na dobre w kalendarz dzia³añ olszowickiej jednostki. Organizacj¹ akcji ze strony OSP zajmuje siê od kilku lat, z bardzo du ym zaanga owaniem, druh Henryk Pyrdek. Pragniemy gor¹co podziêkowaæ wszystkim, którzy honorowo oddaj¹ krew na rzecz osób najbardziej potrzebuj¹cych. To nic nie kosztuje, a mo e uratowaæ ycie. paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01 19

20 z pasj¹ Janusz Matoga To jedna z tych historii, które zaczynaj¹ siê w dzieciñstwie: Na pocz¹tku jest marzenie ma³ego ch³opca ch³opiec marzy o byciu pilotem i lataniu w przestworzach, robi samoloty z papieru i skleja modele. PóŸniej gdy ch³opiec dorasta zaczyna podró owaæ i tak jakoœ wyj¹tkowo dzia³a na niego atmosfera lotnisk: ogromne przestrzenie, gdzie ka dego dnia krzy uj¹ siê drogi tak wielu ludzi z najró niejszych zak¹tków œwiata, miejsce daj¹ce poczucie wolnoœci, pe³ne kolorów, zapachów, emocji. No i mo e nawet pojawia siê czasami takie marzenie by kiedyœ przestaæ byæ jedynie pasa erem, a samemu pokierowaæ jakimœ statkiem powietrznym, ale bycie pilotem to trudny fach i trzeba w koñcu odstawiæ papierowe samoloty i dzieciêce sny o lataniu, a zaj¹æ siê prawdziwym doros³ym yciem. Na szczêœcie czêsto jest tak, e co komu przeznaczone, to go nie mija (chocia czasami przybiera nieco inn¹ od pierwotnie zamierzonej formê) i tak oto Janusz Matoga przedsiêbiorca i radny ze Œwi¹tnik Górnych, od trzech sezonów jest równie pilotem PPG. Co prawda nie lata samolotem tylko paralotni¹ z napêdem, ale s³uchaj¹c jego opowieœci wydaje siê, i jest to nawet bardziej ekscytuj¹ca forma podró y powietrznych. Co wiêc nale y zrobiæ aby zostaæ paralotniarzem? Paralotniarstwo jest jednym z najpopularniejszych sportów lotniczych. By zacz¹æ lataæ nale y odbyæ kurs paralotniowy pod okiem doœwiadczonych instruktorów. Samodzielne próby lotów jedynie wed³ug podrêczników traktuj¹cych o technice startu, pilota u i l¹dowania prowadz¹ do tego, e aktywnoœæ ta postrzegana jest jako sport ekstremalny. Nauka dzieli siê na kilka etapów, przejœcie ka dego z nich zajmuje oko³o tygodnia. Szkolenie teoretyczne obejmuje wyk³ady z ogólnej wiedzy o paralotni, zasadach lotu, zasadach bezpieczeñstwa oraz zagadnienia z meteorologii i prawa. Wszystkie te elementy s¹ istotne gdy pilot wkracza w nowe, silnie oddzia³ywuj¹ce œrodowisko. Powietrze jest ywio³em pe³nym niespodzianek i niebezpieczeñstw. W³aœciwa interpretacja tych zjawisk (wypiêtrzanie siê chmur Cb, zmiana si³y i kierunku wiatru, zjawiska termiczne) s¹ podstaw¹ do podjêcia decyzji o starcie lub jego zaniechaniu. Celem szkolenia praktycznego jest nauka startów i l¹dowañ oraz umiejêtnoœæ samodzielnego przygotowania i kontroli sprzêtu przed lotem. Adept lotnictwa uczy siê i doskonali podstawowe manewry jakim s¹ : start, zmiana kierunku i prêdkoœci lotu, korygowanie znoszenia, precyzyjne podchodzenie do l¹dowania. Kolejne etapy maj¹ charakter doszkalaj¹cy. Wprowadza siê nowe techniki wytracania wysokoœci, nawigacji oraz umiejêtnoœæ l¹dowania w ograniczonym terenie. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego Urz¹d Lotnictwa Cywilnego wydaje stosowne uprawnienia. Podstawowe zakupy sprzêtowe dotycz¹: paralotni, uprzê y, kasku ochronnego, napêdu silnikowego ze œmig³em, Filip testuje nowy samolot spadochronu ratunkowego i awioniki (busola lub GPS, variometr, transponder). Nie bez znaczenia jest w³aœciwy ubiór. Ju w czasie szkolenia wymagane jest obuwie z usztywnieniem stawu kostkowego, które zapobiega kontuzji podczas l¹dowania. Wygodny, niekrêpuj¹cy ruchów kombinezon, chroni przed wych³odzeniem podczas d³ugich i wysokich lotów. (zdarzaj¹ siê loty powy ej tyœ metrów nad terenem) Latanie swobodne znacznie ró ni siê od latania z napêdem. W pierwszym przypadku paralotnia do wznoszenia wykorzystuje przemieszczaj¹ce siê warstwy powietrza odbitego od wygrzanej powierzchni ziemi. Takie kominy termiczne mog¹ mieæ œrednice nawet kilkuset metrów i powoduj¹, e paralotnia wlatuj¹c w kolejne b¹ble termiczne utrzymuje siê w powietrzu bez utraty wysokoœci. 0 paÿdziernik 01 - nr 3 (16) 01

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin dyżurów nauczycieli Regulamin dyżurów nauczycieli Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 Postanowienia ogólne...2 ROZDZIAŁ II...2 Obowiązki nauczyciela dyżurującego...2 ROZDZIAŁ III...3 2. Uszczegółowienie zasad dyżuru nauczycieli...3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo