Działaj w swojej okolicy! Finansowanie inicjatyw obywatelskich i grup nieformalnych - krok po kroku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działaj w swojej okolicy! Finansowanie inicjatyw obywatelskich i grup nieformalnych - krok po kroku"

Transkrypt

1 Działaj w swojej okolicy! Finansowanie inicjatyw obywatelskich i grup nieformalnych - krok po kroku

2 Grupy nieformalne Czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. charakter nieformalny i dobrowolny nie ma wymogu, aby osoby ją tworzące podpisywały między sobą jakiekolwiek porozumienia, umowy, czy też zobowiązania trzy osobowa reprezentacja, nazwa danej grupy, oraz opisanie jej zasobów, W zależności od charakteru działań grupy nieformalne mogą być: inicjatywami o systematycznej działalności, funkcjonującymi w sposób zorganizowany i cykliczny (np. grupa osób interesująca się daną tematyką, hobby), tworzonymi ad hoc, działającymi w sposób spontaniczny i (np. grupa sąsiadów z danej ulicy/dzielnicy pragnąca rozwiązać jakiś problem).

3 Partnerstwo to się opłaca O ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową, celem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnego ze wskazanych podmiotów, który mógłby pomóc i wspólnie złożyć wniosek, grupa może zwrócić się do Operatora Konkursu lub Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku. Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć osoby bezpośrednio związane z członkami organów statutowych organizacji wspólnie składającej wniosek, tzn. osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W skład grupy nieformalnej może wchodzić młodzież powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże osoby podpisujące umowę mikrodotacji muszą być pełnoletnie.

4 Jak szukać dofinansowania? Najprostszym miejscem do szukania jest Internet. Musisz jednak wiedzieć czego szukać. Ważne, żeby sprawdzić, czy spełniamy wymagania konkursowe głównie chodzi lokalizacje wiele konkursów jest organizowanych lokalnie. Sprawdź terminy składania wniosków. Warto wcześniej napisać wniosek zanim pojawi się konkurs. Jeden wniosek może być złowróżbny do kilku konkursów. Dobrym miejscem na szukanie konkursów są stronach poświęconych organizacjom pozarządowym takim jak ngo.pl lub dzwonić do instytucji pomagającym organizacjom takich jak Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku

5 Jak zacząć pisać wniosek? 1. Przeczytaj regulamin i poradnik 2. Przygotuj projekt 3. Skorzystaj z pomocy 4. Złóż wniosek! 5. Oczekuj na wyniki 6. Podpisz umowę 7. Zrealizuj swój pomysł 8. Rozlicz działania

6 FIO Mazowsze Lokalne ile dostanę? Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od do zł. Wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 10% wnioskowanej mikrodotacji w postaci wkładu finansowego lub niefinansowego (usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy). Więcej informacji na temat wkładu własnego można znaleźć w Poradniku wnioskodawcy FIO-Mazowsze Lokalnie oraz na stronie

7 Fundacja Fundusz Grantowy Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka już siedmiokrotnie udzielał granty do 25 tys. zł dla płockich organizacji pozarządowych. Po raz pierwszy konkurs dotyczył także osób indywidualnych i grup nieformalnych. Konkurs jest sfinansowany z darowizn PKN ORLEN, BOP i Levi Strauss Foundation Aplikować o grant mogą indywidualne osoby, ale i grupy nieformalne. W przypadku osób niepełnoletnich, opiekę nad grupą musi sprawować osoba dorosła, posiadająca kwalifikacje pedagogiczne. W obu przypadkach aplikujący o grant musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości: 20% wartości projektu organizacja pozarządowa, 10 % grupa nieformalna/ osoba indywidualna. Różnicowane są kwoty grantów. W VII edycji dla organizacji pozarządowych oferowano 25 tys. zł, w I edycji konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych można było wnioskować o dofinansowanie od 500 do 3000 z Aktualnych terminów i formularzy należy szukać pod adresem

8 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty Cele: Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania: 1.współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje) 2.współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania) 3.edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) 4.wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) 5.współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy) 6.promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi) Wysokość dofinansowania: Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji). Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów Kto może ubiegać się o fundusze: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Więcej na Terminy składania wniosków: 1 marca czerwca września grudnia 2015

9 Gdzie mieszkasz, tam zmieniaj! - Nawet 20 tysięcy od dla inicjatyw zwykłych obywateli z całej Polski z grantów Fundacji BZWBK Obszary wsparcia w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam" to: zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, poprawa jakości życia zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, ochrona środowiska naturalnego budowa wspólnot międzypokoleniowych współpraca między organizacjami Jakie są szanse uzyskania dotacji i w jakiej kwocie można dostać w tym konkursie? 15 po złotych 30 po złotych 100 po złotych 160 po złotych Aby wnioskować o grant, należy wskazać lokalną organizację, która użyczy osobowość prawną i konto do rozliczenia

10 Fundacja Batorego Masz Głos Masz Wybór Od 2006, we współpracy z partnerami, prowadzona jest akcja Masz Głos, Masz Wybór, która służyć ma ożywieniu publicznej debaty o problemach lokalnych z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepieniu poczucia współodpowiedzialności władz i mieszkańców za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Do akcji co roku zapraszaliśmy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski, oferując im pomoc i wsparcie w realizacji zadań służących pobudzaniu aktywności obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy. W akcję prowadzoną w latach zaangażowało się łącznie około 1100 organizacji, grup nieformalnych, bibliotek, szkół i redakcji z 500 gmin w całym kraju. W warsztatach przygotowujących do prowadzenia działań obywatelskich wzięło udział 480 osób z całej Polski. Ponad 400 organizacji przeprowadziło lokalne kampanie profrekwencyjne przed wyborami samorządowymi w W latach będziemy kontynuować działania z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, ruchami miejskimi, a także szkołami, domami kultury, bibliotekami i redakcjami. Skupimy się na tematach takich jak rozwój budżetów obywatelskich w Polsce, tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom, budowanie otwartości w instytucjach publicznych, poprawa przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, popularyzowanie mechanizmów partycypacyjnych takie jak np. inicjatywa lokalna. Najlepsze praktyki i współdziałania będą wyróżniane nagrodą Super Samorząd. Szczegóły na stronie

11 Obywatele dla demokracji Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami. Terminy składania wniosków Obywatele dla Demokracji Wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 1 września 2013 do 1 grudnia 2015 (przygotowanie projektów partnerskich) oraz od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015.

12 Fundacja Kronenberga przy City handlowy Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy dużo uwagi poświęca rozwojowi społeczności lokalnych. Główną rolę na tym polu odgrywają pracownicy Citi Handlowy, którzy w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego realizują liczne projekty na rzecz bliskich im placówek wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych, schronisk dla zwierząt, stowarzyszeń seniorów i wielu innych społeczności. Ponadto od lat, w ramach Programu Dotacji finansujemy wartościowe projekty organizacji pozarządowych. Oprócz wymienionych programów, na rzecz rozwoju środowisk lokalnych działamy podejmując inicjatywy związane z ekologią, aktywnością studentów w obszarze CSR oraz odpowiadając na pojawiające się potrzeby społeczne

13 Inicjatywy oddolne- przykłady Grupa kobiet organizuje warsztaty hafciarskie dla młodzieży. W ramach współpracy międzypokoleniowej, młodzież pozna tajniki zanikającej kultury regionalnej. Lokalna grupa artystyczna przygotowuje spektakl dotyczący historii dzielnicy. W jego przygotowanie (pisanie scenariusza, scenografia, kostiumy) włączeni zostaną wszyscy chętni mieszkańcy. Lokalna organizacja pozarządowa organizuje centrum spotkań dla mieszkańców. W ramach jej działalności, organizowane będą pokazy filmów, warsztaty kulinarne i różne spotkania tematyczne przygotowane przez samych mieszkańców.

14 Co to jest inicjatywa lokalna? Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

15 Jakie działania mogą być realizowane? Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został określony w ustawie dość szeroko (art. 19 b1). Może to być: działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych, obejmujących szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i na wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

16 Jak powinien wyglądać wniosek? Wniosek powinien zawierać: 1. wskazaniu adresata wniosku właściwej jednostki samorządu 2. wskazaniu zadania publicznego, którego dotyczy wniosek, zgodnego z art. 19b ust.1 w celu ułatwienia oceny wniosku należy zacytować wprost, którego zadania dotyczy inicjatywa pozwoli to urzędowi przekazać rozpatrzenie wniosku do właściwej jednostki organizacyjnej i przyspieszy postępowanie; 3. wskazaniu dlaczego, po co i jak chcemy realizować zadanie publiczne; 4. wskazaniu wkładu własnego i szacowanego wkładu samorządu; 5. podpisach mieszkańców. Dodatkowo: 1. Opisz zadania z określeniem celów i zakładanych rezultatów 2. Budżet z podziałem na wkład własny i potencjalne zaangażowanie samorządu

17 Jaki będzie nasz wkład w realizację inicjatywy? Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być na przykład dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, nagrody w konkursie podczas festynu, ławki do parku, zakupione przez inicjatorów.

18 Jak oceniany będzie wniosek? Oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny oraz celowość wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Jeśli uzna, że realizacja wnioskowanego zadania jest potrzebna na danym terenie zawiera z wnioskodawcą umowę na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Przyjmuje się następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku: 1. udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, 2. wartość wkładu pracy społecznej zadeklarowaną przez Wnioskodawcę, 3. wartość wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej, 4. zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej, 5. udział środków z budżetu Gminy-Miasto Płock potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

19 Realizacja inicjatywy zgodnie z umową _pomysł _sojusznicy _partner samorządowy _formalny wniosek _ustalenia i umowa _wspólna realizacja

20 Kontakt Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kom kom Ul. Misjonarska 22 Academia Economica kom kom Al. Kilińskiego 12A pok 50

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa lokalna- podstawa prawna

Inicjatywa lokalna- podstawa prawna Inicjatywa lokalna- podstawa prawna Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku, definiując IL oraz poświęcając

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo