Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga"

Transkrypt

1 Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga

2 podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie krajowe środki publiczne, fundusze międzyrządowe, krajowe fundacje prywatne.

3 fundusze strukturalne na lata Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Celem PO Infrastruktura i środowisko jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w tym transportowej, środowiskowej, energetycznej, kultury i zdrowia, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. działania będą dotyczyły m. in. tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności i znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego środki zostaną ukierunkowane na rozwój infrastruktury kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytety 1. Gospodarka wodno - ściekowa 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 6. Drogowa i lotnicza sied TEN-T 7. Transport przyjazny środowisku 8. Bezpieczeostwo transportu i krajowe sieci transportowe 9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytety 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 11. Bezpieczeostwo energetyczne 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe 13. Bezpieczeostwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 15. Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 16. Pomoc techniczna Fundusz Spójności 17. Konkurencyjnośd regionów

7 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Projekty związane z rewitalizacją, rewaloryzacją, konserwacją, renowacją, restauracją, zachowaniem, a także adaptacją na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem Zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu Konserwacja muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem Rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia.

8 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury Zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia Dopuszczeni beneficjenci dla działania 1 i 2 to m.in. instytucje kultury, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa paostwowe.

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem Programu Operacyjnego Konkurencyjna gospodarka (PO KG) jest wzmocnienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę tworzenie miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce wzmocnienie powiązao międzynarodowych polskiej nauki i gospodarki Wsparcie przewidziane w ramach PO KG będzie przeznaczone dla przedsięwzięd o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę całego kraju, niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy.

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeostwa, poprzez wyposażenie odbiorców wsparcia w kompetencje zwiększające konkurencyjnośd na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. Formy realizacji: zwiększenie możliwości dostępu do zatrudnienia, tworzenie warunków dla pełnej spójności społecznej, wzmocnienie adaptacyjności zasobów ludzkich i gospodarki poprawa jakości pracy

11 Program Operacyjny Kapitał ludzki priorytety realizowane centralnie I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III. Wysoka jakośd systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

12 Program Operacyjny Kapitał ludzki priorytety realizowane regionalnie VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

13 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Finansowanie projektów w ramach WPR środki nie mają charakteru funduszy strukturalnych, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich podstawowe dofinansowanie wynosi do 75% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie będą mogły otrzymad wyłącznie projekty o charakterze lokalnym zarządzanie Programem prowadzi Ministerstwo Rolnictwa, wnioski przyjmowad będą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędy Marszałkowskie

14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich osie wsparcia Działania osi 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Ułatwienie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Modernizacja gospodarstw rolnych Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działania informacyjne i promocyjne Grupy producentów rolnych Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich osie wsparcia Działania osi 2 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z realizację Ramowej Dyrektywy Wodnej Program rolno-środowiskowy (płatności rolno-środowiskowe) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich osie wsparcia Działania osi 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa Działania osi 4 Lokalne Strategie Rozwoju poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działania osi 3, Działanie Odnowa i rozwój wsi remont, przebudowa i wyposażanie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych oraz obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury kształtowanie przestrzeni publicznej budowa lub remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci Dopuszczeni beneficjenci to m.in. gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe o statusie OPP.

18 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działania osi 4, Leader Działanie 1: poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich: 1) projekty z zakresu działao osi 3 - beneficjenci określeni dla poszczególnych działao osi 3; 2) inne projekty, niekwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działao osi 3, ale przyczyniające się do osiągnięcia celów osi 3, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD Działanie 2: Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Działanie 3: Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące LGD Dopuszczeni beneficjenci to m.in. osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły.

19 Program wspólnotowy Kultura (1) Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie. Program nastawiony jest na trzy priorytety: wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury; wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; wspieranie dialogu między kulturami.

20 Program wspólnotowy Kultura (2) Działanie 1: Wspieranie działao kulturalnych (około 77% budżetu) Projekty długoterminowe (czas trwania 3-5 lat), angażujące min. 6 organizatorów z 6 różnych paostw członkowskich; dofinansowanie max euro rocznie Projekty krótkoterminowe (czas trwania max. 24 miesiące), angażujące min. 3 organizatorów z 3 różnych paostw członkowskich; dofinansowanie od do euro Akcje specjalne (m.in. Europejskie Stolice Kultury) Działanie 2: Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim (około 10% budżetu) Działanie 3: Wspieranie badao oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji (około 5% budżetu) Więcej informacji:

21 Program wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Grundtvig (1) Celami Programu są odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji, Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników, Wnioskodawcami mogą byd instytucje działające w obszarze edukacji dorosłych: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego, instytucje kultury, władze regionalne, lokalne i podlegające im placówki, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie oraz inne ośrodki edukacyjne.

22 Program wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Grundtvig (2) Działania zdecentralizowane programu Projekty Partnerskie Grundtviga - Learning Partnership Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych Wizyty Przygotowawcze do Projektów Partnerskich Grundtviga Działania scentralizowane programu Projekty Wielostronne Sieci Grundtviga Działania Towarzyszące Więcej informacji:

23 Program wspólnotowy Młodzież w działaniu (1) Program Młodzież w Działaniu to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeo. Zachęca do podejmowania różnorakich działao na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

24 Program wspólnotowy Młodzież w działaniu (2) Wymiany młodzieżowe - wspiera spotkania młodzieży (w wieku lat) z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięd. Inicjatywy Młodzieżowe - stwarza możliwośd zrealizowania działao służących społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku lat. Projekty w dziedzinie demokracji uczestniczącej - wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym Wolontariat europejski umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do współpracujących instytucji/ organizacji. Więcej informacji:

25 Programy MKiDN (1) Program Wydarzenia artystyczne Priorytet 1 Muzyka Priorytet 2 Teatr i taniec Priorytet 3 Sztuki wizualne Priorytet 4 Literatura Priorytet 5 Czasopisma Priorytet 6 Film Priorytet 7 Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Program Promesa MKiDN Program Infrastruktura kultury Program Edukacja kulturalna

26 Programy MKiDN (2) Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków Priorytet 2 Wspieranie działao muzealnych Priorytet 3 Kultura ludowa Priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych

27 Programy MKiDN (3) Uprawnieni wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą w sferze kultury.

28 Programy MKiDN (4) Maksymalny poziom współfinansowania - ramowo 75% budżetu przedstawionego we wniosku o dotację - dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych; 65% budżetu przedstawionego we wniosku o dotację - dla podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą w sferze kultury oraz samorządowych instytucji kultury. Terminy składania wniosków: do 30 listopada i 31 marca więcej informacji:

29 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (1) Cel programu Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalnośd pożytku publicznego w realizacji zadao publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cele szczegółowe Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

30 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2) Uprawnieni wnioskodawcy organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

31 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (3) przykładowa tematyka projektów Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. Wolontariat w organizacjach pozarządowych w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

32 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (4) przykładowa tematyka projektów Aktywizacja kobiet w życiu publicznym podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu.

33 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (5) przykładowa tematyka projektów Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowośd, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie. Aktywizacja osób starszych, integracja międzypokoleniowa w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowośd społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych.

34 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (6) przykładowa tematyka projektów Termin składania wniosków: I kw. każdego roku Więcej informacji: Poziom dofinansowania: 10% wkład rzeczowy (dotacja w wysokości do 40 tys. zł), 10% wkład gotówkowy (dotacja w wysokości od 40 tys. zł do 150 tys. zł), 20% wkład gotówkowy (dotacja w wysokości od 150 do 250 tys. zł)

35 Promocja wiedzy o Polsce (1) Cel: upowszechnianie wśród społeczeostw krajów obcych wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii, w tym zwłaszcza: informowanie o idei i programie Partnerstwa Wschodniego, ze szczególnym wskazaniem na jego genezę; działanie na rzecz dalszego umacniania stosunków polsko żydowskich, w tym informowanie o inicjatywach z zakresu dialogu polsko żydowskiego oraz działania nakierowane na zwalczanie stereotypów dotyczących Polski w środowiskach żydowskich i innych. Dofinansowane działania: wizyty studyjne, konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania, happeningi, prezentacje audiowizualne, publikacje oraz projekty multimedialne np. z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązao.

36 Promocja wiedzy o Polsce (2) Wnioskodawcy: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Termin składania wniosków: I lub II kwartał Więcej informacji:

37 Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach (1) Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tysięcy mieszkaoców). Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów. Dofinansowane działania: projekty, które pozwolą opracowad i przetestowad nowatorskie metody pracy z dziedmi i młodzieżą w kilku (projekty lokalne) lub kilkunastu (projekty regionalne) szkołach. Preferowane są projekty angażujące wielu partnerów i pozwalające na kontynuowanie podjętych działao po wykorzystaniu dotacji.

38 Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach (2) Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku paostwa do Kościoła katolickiego w RP oraz o stosunku paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia JST, Wartośd dofinansowania: Maksymalna zł. Wymagany jest minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % kosztów całkowitego budżetu projektu. Wkład własny nie musi byd wniesiony w charakterze gotówki. Wnioski można składad dwa razy do roku Więcej informacji:

39 Akademia Orange (1) Program Akademia Orange oparty jest na formule otwartego konkursu, by w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości odnajdywad najciekawsze rozwiązania. Dzięki takiej formule mamy kontakt z najbardziej aktywnymi organizacjami i instytucjami, stosującymi innowacyjne narzędzia i metody pracy z dziedmi i młodzieżą. Przez edukację kulturalną rozumiane są działania, które: sprzyjają świadomemu uczestnictwu w kulturze; dostarczają ludziom (zwłaszcza młodym) narzędzi ekspresji; umożliwiają czytanie i rozumienie istniejących kodów kultury, a poprzez to - osobisty, twórczy i krytyczny dialog zarówno z dziedzictwem kulturowym jak i zjawiskami kultury współczesnej.

40 Akademia Orange (2) Dofinansowane działania: cykle nowatorskich działao edukacyjno - animacyjnych - np. warsztaty (dla beneficjentów bezpośrednich - młodzieży), szkolenia (dla osób pracujących z młodzieżą); opracowanie i testowanie innowacyjnych programów szkoleniowych z zakresu edukacji kulturalnej oraz autorskie, twórcze działania o wyraźnym nastawieniu edukacyjnym i animacyjnym. Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe oraz szeroko rozumiane instytucje kultury i edukacji - szkoły, szkoły wyższe, domy kultury, biblioteki, a także inne instytucje kultury finansowane ze środków publicznych np. muzea, teatry, kina, galerie publiczne).

41 Akademia Orange (3) Wysokośd dotacji: do 50 tys. zł, przy zachowaniu wkładu własnego na poziomie minimum 10% kosztów projektu. Termin składania wniosków: Wnioski można składad dwa razy w roku. Więcej informacji:

42 Bank Ambitnej Młodzieży (1) Cel: Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłośd, ale także przyszłośd lokalnego środowiska, narodu i paostwa polskiego. Program ma uczyd określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadao na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeostwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwośd społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętnośd budowania pozycji lidera.

43 Bank Ambitnej Młodzieży (2) Dofinansowane działania: Wsparcie mogą otrzymad projekty, w które zaangażowana jest młodzież, dotyczące następujących obszarów: Rozwój i edukacja - Wsparcie zadao w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleo, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą; szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Aktywnośd gospodarcza, obywatelska, społeczna - Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji, działalnośd na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów.

44 Bank Ambitnej Młodzieży (3) Dofinansowane działania: Wsparcie mogą otrzymad projekty, w które zaangażowana jest młodzież, dotyczące następujących obszarów: Kultura, historia, dziedzictwo narodowe - Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięd służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeo, kształtujących dzieje Polski.

45 Bank Ambitnej Młodzieży (4) Odbiorcy projektów: W realizowanych projektach musi brad udział młodzież w wieku od 13 do 25 lat. Wartośd dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 tys. zł. Projekt powinien trwad nie dłużej niż 12 miesięcy. Termin składania wniosków: dwa razy w roku Więcej informacji:

46 Fundacja Kronenberga (1) misją Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej, Obszary działania Fundacji: udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie obszarów tematycznych, stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej dotowanie szczególnie wartościowych działao edukacyjnych w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,

47 Fundacja Kronenberga (2) wnioskodawcy: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego, terminy składania wniosków: 4 razy w roku więcej informacji:

48 Program Seniorzy w akcji (1) celem konkursu jest wsparcie przedsięwzięd, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także promują wolontariat osób starszych, minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegad się w ramach konkursu, wynosi 5 tys. zł, a maksymalna 20 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania - 90% całkowitego kosztu realizacji, pozostały wkład może mied charakter rzeczowy, projekt może trwad maksymalnie 8 miesięcy

49 Program Seniorzy w akcji (2) O dotacje mogą ubiegad się: osoby w wieku 55+ (samodzielnie lub wspólnie z osobą do 30. roku życia) w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizowad swój projekt; osoby do 30. roku życia wspólnie z osobą 55+ w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizowad swój projekt.

50 Program Seniorzy w akcji (3) projekt może trwad do 10 miesięcy minimalna wartośd dotacji wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 12 tys. zł, zainteresowani udziałem w konkursie przesyłają krótkie listy intencyjne, w których przedstawiają swój pomysł na projekt, ze zgłoszonych propozycji zostanie wybranych około 45-50, których autorki/ autorzy złożą wnioski pełne, termin składania wniosków: raz w roku, I lub II kwartał więcej informacji:

51 Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej (1) celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, FWPN dofinansowuje projekty kwotą stanowiąca w zasadzie maksymalnie 60% kosztów całkowitych planowanego przedsięwzięcia. Wysokośd dotacji może wynieśd do zł, konieczne jest posiadanie partnera zagranicznego z Niemiec.

52 Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej (2) Ze środków Fundacji mogą byd wspierane w szczególności: Spotkania i współpraca instytucjonalna wymiana doświadczeo, np. grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeo i organizacji. Prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji. Media działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada. Działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polskoniemieckiego projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.

53 Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej (3) termin składania wniosków: dwa dni, raz na dwa miesiące wnioski o dotację do zł mogą byd składane na bieżąco. Należy je składad nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem projektu, więcej informacji:

54 Polsko Ukraioska Współpraca Młodzieży (1) celem programu jest przyczynienie się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeostw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadao, jakie stoją przed Polską i Ukrainą, w ramach programu możliwe jest współfinansowanie projektów obejmującego pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraioskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz opiekunami, realizujących wspólny projekt z rówieśnikami z Polski lub Ukrainy. wnioskodawcy: szkoły, samorządowe instytucje kultury prowadzące zajęcia z młodzieżą, organizacje pozarządowe.

55 Polsko Ukraioska Współpraca Młodzieży (2) warunkiem otrzymania wsparcia na wymianę młodzieży będzie włączenie do programu komponentów: "Historia lokalna, "Kultura regionu, "Poznajemy język sąsiada, o przyznaniu współfinansowania decyduje kolejnośd zgłoszeo, termin składania wniosków: w I kw. Każdego roku więcej informacji:

56 Polsko Litewska Współpraca Młodzieży (1) Typy dopuszczonych działao: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej oraz seminaria i szkolenia, których celem jest wymiana i rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki między polskimi i litewskimi organizacjami, które realizują politykę młodzieżową i pracują z młodzieżą. Inne projekty, tj. projekty przygotowywane i prowadzone przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej, imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej, projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską, publikacje mające na celu zbliżenie między narodami Polski i Litwy

57 Polsko Litewska Współpraca Młodzieży (2) wnioskodawcy: zarejestrowane zgodnie z prawem Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą (np. instytucje oświatowe, publiczne raz organizacje pozarządowe), termin składania wniosków: raz w roku, w IV kwartale więcej informacji:

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo