Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga"

Transkrypt

1 Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga

2 podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie krajowe środki publiczne, fundusze międzyrządowe, krajowe fundacje prywatne.

3 fundusze strukturalne na lata Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Celem PO Infrastruktura i środowisko jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w tym transportowej, środowiskowej, energetycznej, kultury i zdrowia, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. działania będą dotyczyły m. in. tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności i znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego środki zostaną ukierunkowane na rozwój infrastruktury kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytety 1. Gospodarka wodno - ściekowa 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 6. Drogowa i lotnicza sied TEN-T 7. Transport przyjazny środowisku 8. Bezpieczeostwo transportu i krajowe sieci transportowe 9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytety 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 11. Bezpieczeostwo energetyczne 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe 13. Bezpieczeostwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 15. Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 16. Pomoc techniczna Fundusz Spójności 17. Konkurencyjnośd regionów

7 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Projekty związane z rewitalizacją, rewaloryzacją, konserwacją, renowacją, restauracją, zachowaniem, a także adaptacją na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem Zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu Konserwacja muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem Rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia.

8 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury Zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia Dopuszczeni beneficjenci dla działania 1 i 2 to m.in. instytucje kultury, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa paostwowe.

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem Programu Operacyjnego Konkurencyjna gospodarka (PO KG) jest wzmocnienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę tworzenie miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce wzmocnienie powiązao międzynarodowych polskiej nauki i gospodarki Wsparcie przewidziane w ramach PO KG będzie przeznaczone dla przedsięwzięd o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę całego kraju, niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy.

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeostwa, poprzez wyposażenie odbiorców wsparcia w kompetencje zwiększające konkurencyjnośd na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. Formy realizacji: zwiększenie możliwości dostępu do zatrudnienia, tworzenie warunków dla pełnej spójności społecznej, wzmocnienie adaptacyjności zasobów ludzkich i gospodarki poprawa jakości pracy

11 Program Operacyjny Kapitał ludzki priorytety realizowane centralnie I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III. Wysoka jakośd systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

12 Program Operacyjny Kapitał ludzki priorytety realizowane regionalnie VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

13 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Finansowanie projektów w ramach WPR środki nie mają charakteru funduszy strukturalnych, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich podstawowe dofinansowanie wynosi do 75% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie będą mogły otrzymad wyłącznie projekty o charakterze lokalnym zarządzanie Programem prowadzi Ministerstwo Rolnictwa, wnioski przyjmowad będą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędy Marszałkowskie

14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich osie wsparcia Działania osi 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Ułatwienie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Modernizacja gospodarstw rolnych Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działania informacyjne i promocyjne Grupy producentów rolnych Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich osie wsparcia Działania osi 2 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z realizację Ramowej Dyrektywy Wodnej Program rolno-środowiskowy (płatności rolno-środowiskowe) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich osie wsparcia Działania osi 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa Działania osi 4 Lokalne Strategie Rozwoju poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działania osi 3, Działanie Odnowa i rozwój wsi remont, przebudowa i wyposażanie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych oraz obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury kształtowanie przestrzeni publicznej budowa lub remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci Dopuszczeni beneficjenci to m.in. gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe o statusie OPP.

18 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działania osi 4, Leader Działanie 1: poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich: 1) projekty z zakresu działao osi 3 - beneficjenci określeni dla poszczególnych działao osi 3; 2) inne projekty, niekwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działao osi 3, ale przyczyniające się do osiągnięcia celów osi 3, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD Działanie 2: Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Działanie 3: Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące LGD Dopuszczeni beneficjenci to m.in. osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły.

19 Program wspólnotowy Kultura (1) Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie. Program nastawiony jest na trzy priorytety: wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury; wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; wspieranie dialogu między kulturami.

20 Program wspólnotowy Kultura (2) Działanie 1: Wspieranie działao kulturalnych (około 77% budżetu) Projekty długoterminowe (czas trwania 3-5 lat), angażujące min. 6 organizatorów z 6 różnych paostw członkowskich; dofinansowanie max euro rocznie Projekty krótkoterminowe (czas trwania max. 24 miesiące), angażujące min. 3 organizatorów z 3 różnych paostw członkowskich; dofinansowanie od do euro Akcje specjalne (m.in. Europejskie Stolice Kultury) Działanie 2: Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na poziomie europejskim (około 10% budżetu) Działanie 3: Wspieranie badao oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji (około 5% budżetu) Więcej informacji:

21 Program wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Grundtvig (1) Celami Programu są odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji, Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników, Wnioskodawcami mogą byd instytucje działające w obszarze edukacji dorosłych: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego, instytucje kultury, władze regionalne, lokalne i podlegające im placówki, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie oraz inne ośrodki edukacyjne.

22 Program wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Grundtvig (2) Działania zdecentralizowane programu Projekty Partnerskie Grundtviga - Learning Partnership Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych Wizyty Przygotowawcze do Projektów Partnerskich Grundtviga Działania scentralizowane programu Projekty Wielostronne Sieci Grundtviga Działania Towarzyszące Więcej informacji:

23 Program wspólnotowy Młodzież w działaniu (1) Program Młodzież w Działaniu to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeo. Zachęca do podejmowania różnorakich działao na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

24 Program wspólnotowy Młodzież w działaniu (2) Wymiany młodzieżowe - wspiera spotkania młodzieży (w wieku lat) z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięd. Inicjatywy Młodzieżowe - stwarza możliwośd zrealizowania działao służących społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku lat. Projekty w dziedzinie demokracji uczestniczącej - wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym Wolontariat europejski umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do współpracujących instytucji/ organizacji. Więcej informacji:

25 Programy MKiDN (1) Program Wydarzenia artystyczne Priorytet 1 Muzyka Priorytet 2 Teatr i taniec Priorytet 3 Sztuki wizualne Priorytet 4 Literatura Priorytet 5 Czasopisma Priorytet 6 Film Priorytet 7 Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Program Promesa MKiDN Program Infrastruktura kultury Program Edukacja kulturalna

26 Programy MKiDN (2) Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków Priorytet 2 Wspieranie działao muzealnych Priorytet 3 Kultura ludowa Priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych

27 Programy MKiDN (3) Uprawnieni wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą w sferze kultury.

28 Programy MKiDN (4) Maksymalny poziom współfinansowania - ramowo 75% budżetu przedstawionego we wniosku o dotację - dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych; 65% budżetu przedstawionego we wniosku o dotację - dla podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą w sferze kultury oraz samorządowych instytucji kultury. Terminy składania wniosków: do 30 listopada i 31 marca więcej informacji:

29 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (1) Cel programu Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalnośd pożytku publicznego w realizacji zadao publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cele szczegółowe Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

30 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2) Uprawnieni wnioskodawcy organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

31 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (3) przykładowa tematyka projektów Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. Wolontariat w organizacjach pozarządowych w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

32 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (4) przykładowa tematyka projektów Aktywizacja kobiet w życiu publicznym podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu.

33 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (5) przykładowa tematyka projektów Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowośd, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie. Aktywizacja osób starszych, integracja międzypokoleniowa w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowośd społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych.

34 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (6) przykładowa tematyka projektów Termin składania wniosków: I kw. każdego roku Więcej informacji: Poziom dofinansowania: 10% wkład rzeczowy (dotacja w wysokości do 40 tys. zł), 10% wkład gotówkowy (dotacja w wysokości od 40 tys. zł do 150 tys. zł), 20% wkład gotówkowy (dotacja w wysokości od 150 do 250 tys. zł)

35 Promocja wiedzy o Polsce (1) Cel: upowszechnianie wśród społeczeostw krajów obcych wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii, w tym zwłaszcza: informowanie o idei i programie Partnerstwa Wschodniego, ze szczególnym wskazaniem na jego genezę; działanie na rzecz dalszego umacniania stosunków polsko żydowskich, w tym informowanie o inicjatywach z zakresu dialogu polsko żydowskiego oraz działania nakierowane na zwalczanie stereotypów dotyczących Polski w środowiskach żydowskich i innych. Dofinansowane działania: wizyty studyjne, konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania, happeningi, prezentacje audiowizualne, publikacje oraz projekty multimedialne np. z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązao.

36 Promocja wiedzy o Polsce (2) Wnioskodawcy: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Termin składania wniosków: I lub II kwartał Więcej informacji:

37 Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach (1) Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tysięcy mieszkaoców). Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów. Dofinansowane działania: projekty, które pozwolą opracowad i przetestowad nowatorskie metody pracy z dziedmi i młodzieżą w kilku (projekty lokalne) lub kilkunastu (projekty regionalne) szkołach. Preferowane są projekty angażujące wielu partnerów i pozwalające na kontynuowanie podjętych działao po wykorzystaniu dotacji.

38 Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach (2) Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku paostwa do Kościoła katolickiego w RP oraz o stosunku paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia JST, Wartośd dofinansowania: Maksymalna zł. Wymagany jest minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % kosztów całkowitego budżetu projektu. Wkład własny nie musi byd wniesiony w charakterze gotówki. Wnioski można składad dwa razy do roku Więcej informacji:

39 Akademia Orange (1) Program Akademia Orange oparty jest na formule otwartego konkursu, by w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości odnajdywad najciekawsze rozwiązania. Dzięki takiej formule mamy kontakt z najbardziej aktywnymi organizacjami i instytucjami, stosującymi innowacyjne narzędzia i metody pracy z dziedmi i młodzieżą. Przez edukację kulturalną rozumiane są działania, które: sprzyjają świadomemu uczestnictwu w kulturze; dostarczają ludziom (zwłaszcza młodym) narzędzi ekspresji; umożliwiają czytanie i rozumienie istniejących kodów kultury, a poprzez to - osobisty, twórczy i krytyczny dialog zarówno z dziedzictwem kulturowym jak i zjawiskami kultury współczesnej.

40 Akademia Orange (2) Dofinansowane działania: cykle nowatorskich działao edukacyjno - animacyjnych - np. warsztaty (dla beneficjentów bezpośrednich - młodzieży), szkolenia (dla osób pracujących z młodzieżą); opracowanie i testowanie innowacyjnych programów szkoleniowych z zakresu edukacji kulturalnej oraz autorskie, twórcze działania o wyraźnym nastawieniu edukacyjnym i animacyjnym. Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe oraz szeroko rozumiane instytucje kultury i edukacji - szkoły, szkoły wyższe, domy kultury, biblioteki, a także inne instytucje kultury finansowane ze środków publicznych np. muzea, teatry, kina, galerie publiczne).

41 Akademia Orange (3) Wysokośd dotacji: do 50 tys. zł, przy zachowaniu wkładu własnego na poziomie minimum 10% kosztów projektu. Termin składania wniosków: Wnioski można składad dwa razy w roku. Więcej informacji:

42 Bank Ambitnej Młodzieży (1) Cel: Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłośd, ale także przyszłośd lokalnego środowiska, narodu i paostwa polskiego. Program ma uczyd określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadao na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeostwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwośd społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętnośd budowania pozycji lidera.

43 Bank Ambitnej Młodzieży (2) Dofinansowane działania: Wsparcie mogą otrzymad projekty, w które zaangażowana jest młodzież, dotyczące następujących obszarów: Rozwój i edukacja - Wsparcie zadao w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleo, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą; szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Aktywnośd gospodarcza, obywatelska, społeczna - Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji, działalnośd na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów.

44 Bank Ambitnej Młodzieży (3) Dofinansowane działania: Wsparcie mogą otrzymad projekty, w które zaangażowana jest młodzież, dotyczące następujących obszarów: Kultura, historia, dziedzictwo narodowe - Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięd służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeo, kształtujących dzieje Polski.

45 Bank Ambitnej Młodzieży (4) Odbiorcy projektów: W realizowanych projektach musi brad udział młodzież w wieku od 13 do 25 lat. Wartośd dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 tys. zł. Projekt powinien trwad nie dłużej niż 12 miesięcy. Termin składania wniosków: dwa razy w roku Więcej informacji:

46 Fundacja Kronenberga (1) misją Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej, Obszary działania Fundacji: udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie obszarów tematycznych, stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej dotowanie szczególnie wartościowych działao edukacyjnych w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,

47 Fundacja Kronenberga (2) wnioskodawcy: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego, terminy składania wniosków: 4 razy w roku więcej informacji:

48 Program Seniorzy w akcji (1) celem konkursu jest wsparcie przedsięwzięd, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także promują wolontariat osób starszych, minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegad się w ramach konkursu, wynosi 5 tys. zł, a maksymalna 20 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania - 90% całkowitego kosztu realizacji, pozostały wkład może mied charakter rzeczowy, projekt może trwad maksymalnie 8 miesięcy

49 Program Seniorzy w akcji (2) O dotacje mogą ubiegad się: osoby w wieku 55+ (samodzielnie lub wspólnie z osobą do 30. roku życia) w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizowad swój projekt; osoby do 30. roku życia wspólnie z osobą 55+ w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizowad swój projekt.

50 Program Seniorzy w akcji (3) projekt może trwad do 10 miesięcy minimalna wartośd dotacji wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 12 tys. zł, zainteresowani udziałem w konkursie przesyłają krótkie listy intencyjne, w których przedstawiają swój pomysł na projekt, ze zgłoszonych propozycji zostanie wybranych około 45-50, których autorki/ autorzy złożą wnioski pełne, termin składania wniosków: raz w roku, I lub II kwartał więcej informacji:

51 Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej (1) celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, FWPN dofinansowuje projekty kwotą stanowiąca w zasadzie maksymalnie 60% kosztów całkowitych planowanego przedsięwzięcia. Wysokośd dotacji może wynieśd do zł, konieczne jest posiadanie partnera zagranicznego z Niemiec.

52 Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej (2) Ze środków Fundacji mogą byd wspierane w szczególności: Spotkania i współpraca instytucjonalna wymiana doświadczeo, np. grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeo i organizacji. Prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji. Media działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada. Działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polskoniemieckiego projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.

53 Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej (3) termin składania wniosków: dwa dni, raz na dwa miesiące wnioski o dotację do zł mogą byd składane na bieżąco. Należy je składad nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem projektu, więcej informacji:

54 Polsko Ukraioska Współpraca Młodzieży (1) celem programu jest przyczynienie się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeostw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadao, jakie stoją przed Polską i Ukrainą, w ramach programu możliwe jest współfinansowanie projektów obejmującego pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraioskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz opiekunami, realizujących wspólny projekt z rówieśnikami z Polski lub Ukrainy. wnioskodawcy: szkoły, samorządowe instytucje kultury prowadzące zajęcia z młodzieżą, organizacje pozarządowe.

55 Polsko Ukraioska Współpraca Młodzieży (2) warunkiem otrzymania wsparcia na wymianę młodzieży będzie włączenie do programu komponentów: "Historia lokalna, "Kultura regionu, "Poznajemy język sąsiada, o przyznaniu współfinansowania decyduje kolejnośd zgłoszeo, termin składania wniosków: w I kw. Każdego roku więcej informacji:

56 Polsko Litewska Współpraca Młodzieży (1) Typy dopuszczonych działao: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej oraz seminaria i szkolenia, których celem jest wymiana i rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki między polskimi i litewskimi organizacjami, które realizują politykę młodzieżową i pracują z młodzieżą. Inne projekty, tj. projekty przygotowywane i prowadzone przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej, imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej, projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską, publikacje mające na celu zbliżenie między narodami Polski i Litwy

57 Polsko Litewska Współpraca Młodzieży (2) wnioskodawcy: zarejestrowane zgodnie z prawem Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą (np. instytucje oświatowe, publiczne raz organizacje pozarządowe), termin składania wniosków: raz w roku, w IV kwartale więcej informacji:

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006 Finansowanie instytucji kultury -środki unijne 16 listopada 2006 Środki europejskie Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Rozdzielane na poziomie kraju: sektorowe programy operacyjne regionalne

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe Konkursy dotacyjne Konkursy dotacyjne Fundacji PZU 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU Cel Konkursu

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku.

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Autor: Robert Barański www.zarzadzaniedotacja.pl Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszalkowska 6/6

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych?

Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych? Skąd pozyskać fundusze na dofinansowanie projektów społecznych? możliwości zdobywania grantów spotkanie informacyjne w ramach programu Lider Zachodniopomorski Skąd pozyskać grant? Fundusze Unijne Fundusze

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Otwarte konkursy ofert 9 grudzień 2014 W zależności od konkursu Konkursy na rok 2015 dotyczące działań z zakresu: -mediacji, -historii

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Warszawa, grudzień 2015 O Funduszu (1/2) Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa tel.: +48 (22) 622 01 22 fax: +48 (22) 622 02 11 e-mail: arfp@fi lantropia.org.pl www.fi lantropia.org.pl Dotacje na inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. Załącznik do uchwały nr. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo