INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W LATACH 2008 2012"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, ul. S. Żeromskiego 1, Nałęczów, tel/fax: , tel.: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Nałęczów, INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W LATACH Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem LGD. Zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień odbyło się 3 stycznia 2008 r., a 3 marca 2008 r. organizacja uzyskała wpis do rejestru KRS. W lipcu 2008 r. władze LGD wpisane zostały do KRS. W początkowym okresie obszar działania LGD obejmował 10 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Pod koniec 2008 r. obszar działania organizacji powiększył się o gminę Końskowola. 1 W okresie od stycznia 2008 r. do września 2009 r. tymczasowa siedziba LGD znajdowała się w Nałęczowie przy ul. Lipowej 3 (budynek Urzędu Miejskiego w Nałęczowie). Od września 2009 r. siedziba organizacji mieści się w wynajmowanym lokalu w Nałęczowie przy ul. S. Żeromskiego 1. Jego powierzchnia stanowi ponad 90m² i składa się z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu. Ma on dostęp do wszystkich mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, internet przewodowy). W ramach wynajmu, LGD dysponuje także ogrodzoną posesją na kilkanaście miejsc parkingowych. Wynajmowane pomieszczenia służą do bieżącego funkcjonowania biura, organizacji posiedzeń organów statutowych LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz organizacji szkoleń i spotkań aktywizacyjnych dla mieszkańców i podmiotów z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (11 gmin należących do LGD). Pomieszczenia biurowe posiadają niezbędne wyposażenie do pracy 8 pracowników biurowych, w tym: meble, komputery z oprogramowaniem, drukarki do komputerów, projektor z ekranem multimedialnym, kserokopiarkę, materiały i urządzenia biurowe, sprzęt telefoniczny. Według stanu na koniec 10 lutego 2013 r. w Biurze LGD zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym: (a) 3 osoby na pełnym etacie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu

2 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; (b) 3 osoby (w tym 2 na pełnym etacie i jedna osoba na 0,5 etatu) do wdrażania Projektu partnerskiego pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz (c) 2 osoby na pełnym etacie do wdrażania Projektu partnerskiego pn. Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania, które przypisane są stanowisku ds. rachunkowo-księgowych, zlecono podmiotowi zewnętrznemu - Biuru Usług Księgowych w Puławach. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura LGD (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia biura, delegacje, zakup materiałów biurowych, najem lokalu, koszty mediów itp.) oraz na promocję LSR oraz szkolenia pracowników, członków organów LGD, mieszkańców z obszaru LSR i aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru 11 gmin należących do LGD pokrywane są ze środków finansowych z w/w programów pomocowych. 2. Działania LGD Praca merytoryczna Zarządu LGD 2 W latach Zarząd odbył 97 protokołowanych posiedzeń i podjął 281 uchwał, które dotyczyły następujących zagadnień: - przyjęcia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju; - przyjęcia projektu Regulaminu Biura LGD; - przyjęcie projektu Regulaminu Zarządu LGD; - przyjęcia sprawozdań z działalności LGD; - ustalenia zakładowego planu kont; - ustalenia składek członkowskich; - przyjęcia nowych i wykluczenia dotychczasowych członków LGD; - zmian harmonogramu naboru wniosków w ramach wdrażania LSR; - zmian limitu dostępnych środków w ramach naborów wniosków; - wszczęcia procedury aktualizacji LSR i przedłożenia propozycji zmian LSR; - ogłoszenia naborów wniosków; - przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków wniosków z kandydatami do składu Rady LGD; - przyjęcia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju; - przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu Rady LGD;

3 - przyjęcia zmian w regulaminie organizacyjnym Biura LGD w związku z realizacją dodatkowych projektów; - opracowania i przyjęcia Regulaminu Przyznawania Znaku Promocyjnego dot. Produktu lokalnego; - przyjęcia wzoru ankiety monitorującej operacje wdrażane w ramach Osi 4 LEADER; - przyjęcia wzoru kart oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju; - przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów podróży służbowych/delegacji członków organów oraz pracowników Biura LGD; - wskazania przedstawiciela LGD do reprezentacji w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; - zaciągnięcia pożyczki przez Zarząd w rachunku bieżącym na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju; - przystąpienia do Krajowej Sieci Grup Partnerskich; - zajęcia stanowiska w/s zapytań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odnośnie weryfikowanych Małych projektów ; - zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu partnerskiego pn. Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Ponadto Zarząd zajmował się następującymi sprawami: 1) analizował i monitorował wydatki w poszczególnych latach w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 2) przygotowywał programy i projekty uchwał na Walne Zebrania Członków; 3) rozpatrywał wnioski w sprawie przyjęcia nowych członków LGD; 4) ustalił zasady przyznawania wyróżnień dla członków LGD z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, których działalność może być inspiracją i dobrą praktyką; 5) objął patronatem i włączył się w przygotowanie imprezy promującej twórczość lokalnych artystów z obszaru LGD przy okazji wystawy w Markuszowie pn. Bitwa pod Grunwaldem największy haft świata ; 6) zatwierdził sposób organizacji i program poszczególnych edycji Festiwalu Produktu Lokalnego; 7) zatwierdzał sposób organizacji i programy szkoleń wyjazdowych dla mieszkańców z obszaru LSR; 8) prowadził uzgodnienia z LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z Lubartowa, LGD Małe Mazowsze z Michowa i LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej z Ryk w sprawie przygotowania wspólnego projektu współpracy pn. Utworzenie szlaku kajakowego - Pradoliną Wieprza i opracował wniosek na przygotowanie w/w projektu. Liderem Projektu jest LGD Zielony Pierścień. Projekt będzie polegał na oznakowaniu szlaku kajakowego na długości około 130 km (na 3

4 odcinku od Rokitna pod Lubartowem do Dęblina) oraz wypracowaniu wspólnej wizualizacji i promocji przygotowywanego sieciowego produktu turystycznego. 9) analizował stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i przygotowywał dokumenty do ogłaszania konkursów w sprawie naboru wniosków w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ; 10) podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie w/s preferencyjnej pożyczki na realizację Działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2011 r. ; 11) przygotował i zakupił materiały promocyjne w ramach promocji obszaru LSR; 12) zlecił wykonanie dokumentacji projektowej wiat turystycznych w ramach Projektu partnerskiego pn. Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego ; 13) zatwierdził regulaminu konkursu na najciekawszy Quest wyprawę odkrywców w ramach Projektu pn. Turystyka odkrywców sposób na rozwój turystyki i aktywizację mieszkańców na obszarach wiejskich wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Patronat medialny objęły: Radio Lublin i Kurier Lubelski; 14) zainicjował spotkania aktywizującego dla przedstawicieli samorządów w/s wykorzystania walorów turystycznych rzek: Wieprz i Kurówka dla rozwoju turystyki kajakowej; 15) prowadził rozmowy z samorządami należącymi do LGD w/s wniesienia środków przez gminy na poczet wkładu własnego w Projekcie partnerskim pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.; 16) odbył wspólne posiedzenie z Zarządem Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów w/s wymiany informacji odnośnie planowanych działań; 17) wniósł propozycję działań do planowanego przez LOT Kraina Lessowych Wąwozów projektu terytorialnego w zakresie rozwoju turystycznego na obszarze LOT w latach z propozycją poszerzenia obszaru wsparcia poza obszar LOT; 18) organizował konkurs na ekspertów członków Komisji Przyznającej Dotacje w naborach wniosków w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny. 19) Wyznaczył przedstawiciela LGD do reprezentowania stowarzyszenia przed partnerami Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny ; 20) zorganizował w Nałęczowie w czerwcu 2012 r. Krajowy Zjazd Grup Partnerskich oraz Międzynarodową Konferencję pn. Znaczenie Zielonych Szlaków Greenways dla rozwoju potencjału turystycznego obszarów wiejskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 4

5 21) podjął decyzję w/s udziału LGD Zielony Pierścień w Międzynarodowych Targach Żywności Grüne Woche w Berlinie w 2012 r. 22) prowadził uzgodnienia z LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z Lubartowa oraz LGD Nasze Roztocze w sprawie przygotowania wspólnego projektu współpracy pn. Promocja Aktywnego Wypoczynku. Liderem Projektu jest LGD Nasze Roztocze. Projekt będzie polegał na wykonaniu 2 parków nordic walking w gminach: Wąwolnica i Żyrzyn. Szkolenia beneficjentów, spotkania aktywizujące i wizyty studyjne. Biuro LGD w latach zorganizowało w sumie 81 szkoleń (spotkania aktywizujące, szkolenia w zakresie przygotowania wniosków w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, wizyty studyjne) dla 1264 mieszkańców z obszaru LSR. Spotkania aktywizujące dla społeczności lokalnych dotyczyły m.in.: zakładania stowarzyszeń i fundacji, podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych, które mogłyby uzyskać wsparcie finansowe z Osi 4 LEADER PROW oraz promocji turystycznej małych miejscowości poprzez tworzenie wypraw odkrywców questów. Wielkość środków pomocowych, którymi zarządza LGD Zielony Pierścień w latach : zł, w tym: 5 Projekty realizowane przez LGD z PROW : Łączny limit dostępnych środków z PROW dla LGD Zielony Pierścień : zł zł na wdrażanie LSR w ramach zadań podstawowych, w tym: - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, aktywizacja i nabywanie umiejętności (wsparcie zł); - wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (granty dla wnioskodawców zł); - projekty współpracy zł, w tym: przygotowanie projektu współpracy pn. Utworzenie szlaku kajakowego - Pradoliną Wieprza ; przygotowanie projektu współpracy pn. Promocja Aktywnego Wypoczynku zł na wdrażanie zadań dodatkowych w ramach LSR, w tym: zł granty na Odnowę i rozwój wsi zł granty na Małe projekty zł na funkcjonowanie LGD

6 Projekty realizowane przez LGD z innych funduszy pomocowych: Łączna kwota dofinansowania dla LGD z innych funduszy pomocowych: zł (a) Projekt pn. Liczą się Twoje kwalifikacje szkolenia dla pracujących osób dorosłych w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Projekt realizowany w latach objął szkoleniami 60 osób z obszaru LSR. Wartość projektu: ,90 zł; dofinansowanie: : ,90 zł. (b) Projekt partnerski pn. Utworzenie sieci pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, realizowany z 14 samorządami (Baranów, Dęblin, Garbów, Janowiec, Kamionka, Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy (miasto), Puławy (gmina), Ryki, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn). Wartość projektu: ,60 zł; dofinansowanie: ,72 zł. (c) Projekt partnerski pn. Znaczenie Zielonych Szlaków Greenways dla rozwoju potencjału turystycznego obszarów wiejskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; realizowany w partnerstwie z 3 organizacjami pozarządowymi z: Polski, Czech i Węgier; Wartość projektu: EUR; dofinansowanie z IVF: 7000 EUR. (d) Projekt partnerski pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny współfinansowany z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puławskim (liderem), LGD Zielony Pierścień (operator dotacji), Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy; Wartość projektu: CHF (franków szwajcarskich); dofinansowanie: CHF. (e) Projekt partnerski pn. Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; Wartość projektu: ,00 zł; kwota dofinansowania: ,00 zł. 6

7 3. Finanse LGD LGD posiada rachunek bieżący i wyodrębnione rachunki na prowadzenie poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie oraz 2 rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie do obsługi pożyczki na Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 r.. Przychody: W okresie od 2008 do 2012 r. przychody organizacji miały tendencję rosnącą i kształtowały się na poziomie od ponad 35 tys. zł w 2008 r. do ponad 3 mln zł w 2012 r. W początkowym okresie działalności LGD znaczny udział w przychodach stowarzyszenia miały składki członkowskie. Od 2009 r. w strukturze przychodów zaczęły przeważać dotacje pochodzące z różnych funduszy pomocowych (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Szwajcarsko- Polski Fundusz Współpracy). Koszty: W analogicznym okresie koszty LGD miały także tendencję rosnącą i były ściśle związane z harmonogramem realizacji projektów, w których organizacji była/jest Liderem lub Partnerem. Strata/nadwyżka: W latach LGD odnotowała straty, które związane były z uruchomieniem w BGK pożyczki na realizację zadań w ramach Działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 r. z PROW Spłata pożyczki odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem po zrealizowaniu i rozliczeniu zaplanowanych działań z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Lublinie. Nadwyżka odnotowania w latach związana jest z zaliczkami otrzymanymi przez LGD na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy. 7 Tabela. Wyniki finansowe organizacji w latach Wyszczególnienie przychody , , , , ,17 koszty , , , , ,15 strata/nadwyżka , , , , ,02

8 przychody koszty strata/nadwyżka Rysunek 1 Wyniki finansowe LGD "Zielony Pierścień" w latach

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1 Spis treści I. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK 1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR 2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r.

Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie. z dnia 05 kwiecień 2014 r. Uchwała nr WZ/63/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie z dnia 05 kwiecień 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo