RAPORT EWALUACYJNY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACYJNY. www.facebook.com/prometheusfoundation www.foundationprometheus.org"

Transkrypt

1 RAPORT EWALUACYJNY

2 Spis treści WPROWADZENIE... 4 PROMOCJA PROJEKTU... 5 REKRUTACJA... 6 REALIZACJA SZKOLENIA... 7 CELE SZKOLEŃ: REZULTATY: KURS JĘZYKOWY: OCENA SZKOLENIA I KURSU: WNIOSKI I REKOMENDACJE

3 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu raport z realizacji projektu pn. Projekt międzynarodowy? To wykonalne! II edycja. Kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń i kursu językowego stanowiło kontynuację zeszłorocznej edycji projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Toruń (umowa nr 8/2014 z dnia 31 marca 2014 r.), bowiem projekt ten był odpowiedzią na konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W niniejszej publikacji chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i wnioskami z realizacji projektu. Wychodząc od genezy projektu chcemy Państwu przybliżyć główne jego założenia oraz rezultaty, które udało się nam osiągnąć. Żywimy nadzieję, że raport będzie stanowił dla Państwa źródło inspiracji i stanie się swoistą wartością dodaną projektu, docierając do organizacji nieobjętych wsparciem w projekcie i pokazując im, że projekt międzynarodowy może być wykonalny! 3

4 WPROWADZENIE Projekt międzynarodowy? To wykonalne! II edycja był realizowany przez Fundację Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. na terenie Torunia. Wnioskodawca, bazując na informacjach uzyskanych od przedstawicieli NGO-sów podczas diagnozy sytuacji, jak i realizacji zeszłorocznej edycji projektu, dostrzegł potrzebę wzbogacenia oferty szkoleniowej skierowanej do III sektora o kurs językowy, na którym osoby działające w fundacjach i stowarzyszeniach będą mogły poznać specjalistyczne słownictwo. Ponadto nadal pozostają aktualne problemy sygnalizowane w poprzednich latach, czyli: wyczerpujące się możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych ( ) i ciągły brak pewności co do formy programów operacyjnych w następnej perspektywie, niedostateczna wiedza nt. możliwości skorzystania z konkursów organizowanych przez Komisję Europejską, a także niewielka liczba szkoleń dot. pozyskiwania funduszy z programów międzynarodowych - które prowadzą do niskiej absorpcji środków z tych programów. Beneficjentami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych mających siedzibę lub działających na terenie Torunia. Pojęciem przedstawiciel Wnioskodawca określił pracowników, członków, wolontariuszy jeżeli są związani umową wolontariacką z organizacją toruńskich NGO-sów. Aby zapewnić organizacjom pozarządowym dostęp do wsparcia, wprowadzono limit osobowy w projekcie mogły wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej organizacji. 4

5 PROMOCJA PROJEKTU Projekt promowany był głównie przy użyciu narzędzi internetowych. Wnioskodawca wysłał dwukrotnie bezpośrednie zaproszenia na adresy mailowe ok. 300 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Toruniu. Zaproszenie zawierało również komplet dokumentów rekrutacyjnych. Informacja o projekcie została również umieszczona w zakładce Project Info-Point, z której również można było pobrać dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie. Informacje o bieżących działaniach w projekcie pojawiały się na fanpage u Fundacji na portalu Facebook, a także na tablicach grup: NGO PROJEKTY TORUŃ oraz WOLONTARIAT TORUŃ. O wsparcie w rekrutacji i promocji poproszony został także portal orbitorun.pl. Zarówno na stronie, jak i w newsletterach pojawiały się informacje zachęcające do udziału w szkoleniu i kursie językowym. Ogłoszenia o projekcie pojawiły się również na stronach dedykowanych organizacjom pozarządowym: ngo.pl oraz ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 5

6 REKRUTACJA Proces rekrutacji trwał od początku kwietnia do 30 maja 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane były zarówno pocztą tradycyjną, jak i mailowo. Formularz zgłoszeniowy zawierał ankietę, na podstawie której diagnozowano, które programy cieszą się największym zainteresowaniem wśród chętnych do uczestnictwa w projekcie. W ankiecie potencjalni uczestnicy dokonywali również samooceny znajomości języka angielskiego, co było przedmiotem weryfikacji podczas rozmów preliminaryjnych. Przy podziale uczestników na grupy oprócz stopnia zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim brano również pod uwagę dyspozycyjność osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Na tej podstawie wyznaczono dwie grupy: przedśredniozaawansowaną (beneficjenci plasujący się na 4-6 poziomie w 12-stopniowej skali) i zaawansowaną (poziomy 8-12). Łącznie napłynęło 18 zgłoszeń z 11 organizacji pozarządowych, jednak w projekcie wzięło udział 16 osób z 10 NGO-sów. Zdecydowaną większość uczestników stanowiły kobiety (75%), przeważały również osoby młode (tylko 2 uczestników w wieku powyżej 45. roku życia). Na etapie zgłoszenia do projektu chętnych pytano o doświadczenie macierzystych organizacji w pozyskiwaniu środków z programów międzynarodowych. Żadna z osób nie wskazała konkretnego programu wybierając odpowiedzi nie lub nie wiem. W związku z koniecznością udziału w obu formach wsparcia problematyczny okazał się termin szkolenia, które ostatecznie odbyło się 31 maja 2014 r. 6

7 REALIZACJA SZKOLENIA Szkolenie odbyło się w godzinach 9:00 17:00 w hostelu Przystanek Toruń. Lokalizacja szkolenia w centrum miasta miała zapewnić swobodny dojazd do miejsca szkolenia. Program szkolenia obejmował: Przegląd źródeł finansowania projektów międzynarodowych, m.in. Erasmus+, Kreatywna Europa, Fundusz Wyszehradzki, Europa dla Obywateli, Life Partnerstwo w projekcie: jak i gdzie szukać partnera? O czym należy pamiętać przygotowując projekt w partnerstwie? Omówienie szczegółów wniosku z Erasmus+ Młodzież, Szczegóły listu intencyjnego na podstawie ViseGradFunds Szczegóły listu intencyjnego na podstawie Erasmus+ Młodzież (wolontariat europejski), Upoważnienie partnerskie, Harmonogram działań, Pokaz rejestracji w systemie ECAS, Metodyka zarządzania projektami: określenie celów projektu i odpowiedni dobór wskaźników pomiaru, budżet projektu, definicja problemów. Szkolenie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mieli dodatkowo możliwość indywidualnego skonsultowania pomysłów z trenerem i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. 7

8 Fot. 1 Szkolenie w dn. 31 maja 2014 r. Źródło: Fundacja PROMETHEUS Rezultaty miękkie projektu, prezentowane w niniejszym raporcie, mierzone były za pomocą kwestionariuszy ankiety (ex-post oraz kwestionariusz oceny szkolenia podczas ostatniej godziny szkolenia). Dzięki nim uczestnicy mogli w sposób anonimowy wyrazić subiektywne opinie na temat odczuwanych efektów szkolenia oraz samego szkolenia od strony organizacyjnej jak i pracy trenera. Wyniki zostały umieszczone w bazach danych oraz poddane obróbce statystycznej. Następnie dane zostały przedstawione za pomocą tabeli i wykresów oraz opatrzone komentarzami. Rezultaty twarde projektu - m.in. w postaci pozyskania niszowej i specjalistycznej wiedzy nt. źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową z programów międzynarodowych czy zaznajomienie z zasadami, sposobami poszukiwania i nawiązywania kontaktów 8

9 z partnerami zagranicznymi na rzecz realizacji projektów międzynarodowych, a także wzrost znajomości języka angielskiego w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami z innych krajów - zostały określone również na podstawie list obecności na szkoleniu i zajęciach językowych. Fot. 2 Grupa zaawansowana podczas zajęć językowych Źródło: Fundacja PROMETHEUS 9

10 CELE SZKOLEŃ: Analiza wyników przeprowadzonych ankiet Po zakończeniu szkolenia wśród uczestników przeprowadzono ankiety ewaluacyjne. Na ich podstawie uzyskano informacje m.in. nt. wzrostu wiedzy i umiejętności, a także oceny trenera. Uczestników zapytano m.in. o poziom wiedzy nt. pozyskiwania dofinansowania z funduszy międzynarodowych. Wyniki przedstawiają się następująco: Wykres nr 1: Źródło: Fundacja PROMETHEUS Zdecydowana większość - 14 z 16 uczestników - oceniła swoją wiedzę jako dobrą lub bardzo dobrą. Tylko w opinii 1 osoby pozostaje ona nadal raczej słaba. Aby pogłębić analizę uczestników poproszono w ankiecie o ocenę wzrostu wiedzy dzięki udziałowi w szkoleniu: 10

11 Wykres nr 2: Źródło: Opracowanie własne Fundacja PROMETHEUS Prawie wszyscy beneficjenci uznali, że dzięki udziałowi w szkoleniu poziom ich wiedzy nt. projektów międzynarodowych wzrósł. Tylko 1 uczestnik udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie wybrał wariant nie wiem. Podsumowując: pierwszy cel, jakim był wzrost wiedzy z zakresu pozyskiwania dofinansowania z funduszy międzynarodowych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, został osiągnięty. Po szkoleniu zapytano uczestników o ocenę własnych umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Poniższy wykres ilustruje uzyskane wyniki: 11

12 Wykres nr 3: Źródło: Fundacja PROMETHEUS Z informacji zawartych na wykresie nr 3 wynika, że umiejętności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wzrosły u prawie wszystkich uczestników. Tylko 1 osoba wybrała odpowiedź neutralną nie wiem. Na tej podstawie można uznać, że dany cel, jakim było podniesienie umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do programów międzynarodowych, został osiągnięty. 12

13 REZULTATY: Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu założono szereg rezultatów do osiągnięcia. Poniżej zostały one wymienione wraz ze wskazaniem, czy zostały osiągnięte. I. pozyskanie niszowej i specjalistycznej wiedzy nt. źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową z programów międzynarodowych (u 85% uczestników szkolenia) przez toruńskie organizacje pozarządowe rezultat został osiągnięty, ponieważ u 93% uczestników nastąpił wzrost wiedzy z zakresu pozyskiwania dofinansowania z funduszy międzynarodowych. II. zaznajomienie z zasadami, sposobami poszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rzecz realizacji projektów międzynarodowych (u 80% uczestników szkolenia) przez członków toruńskich NGO-ów. Ten rezultat został osiągnięty, ponieważ 93% osób biorących udział w projekcie nabyło wiedzę dotyczącą tworzenia partnerstwa z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji projektów. III. wzrost motywacji i wiary w możliwość pozyskania dotacji ze źródeł innych niż polskie (m.in. krajowe fundusze strukturalne, dotacje samorządów, sponsorów itd.) dzięki uczestnictwu w szkoleniu i kursie w ramach projektu (u min. 50% uczestników projektu) rezultat został osiągnięty, ponieważ 62% uczestników uważało, że otrzymane wsparcie ułatwi pozyskanie dotacji z międzynarodowych programów. 13

14 KURS JĘZYKOWY: Projekt został uzupełniony o 20-godzinny kurs językowy, na którym uczestnicy poznali m.in. słownictwo związane z zarządzaniem projektami (m.in. charakterystyki projektu i interesariuszy, pozyskiwania środków na działalność organizacji, przygotowywania projektów w tym zarządzania ryzykiem i budżetem projektu) i nawiązywaniem współpracy ponadnarodowej (np. przygotowywanie listów intencyjnych). Adekwatność wsparcia zapewnił podział uczestników na 2 grupy: przedśredniozaawansową i zaawansowaną, co miało też odzwierciedlenie w programie kursu. Uczestnictwo w zajęciach Business English miało przyczynić się do osiągnięcia 1 z celów projektu, tj. do wzrostu znajomości języka angielskiego w zakresie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i słownictwa projektowego. Wykres nr 4: Źródło: Fundacja PROMETHEUS 14

15 Wszyscy uczestnicy kursu zgodnie uznali, że zdecydowanie lub raczej wpłynął on pozytywnie na znajomość przez nich specjalistycznego języka z zakresu zarządzania projektami. Świadczy to o potrzebie prowadzenia profilowanych zajęć językowych dla organizacji pozarządowych. Dzięki lektoratom z języka angielskiego beneficjenci poznali słownictwo: Wykres nr 5: Źródło: Fundacja PROMETHEUS Najwięcej osób zadeklarowało poznanie zwrotów dotyczących charakterystyki projektu interesariuszy (16 osób), a także nawiązywania współpracy międzynarodowej i poszukiwania partnerów (15). Pozostałe moduły również zostały opanowane przez zdecydowaną większość uczestników. Odpowiednio: pozyskiwanie grantów 13 osób, opracowanie budżetu projektu 14, zarządzanie ryzykiem w projekcie

16 OCENA SZKOLENIA I KURSU: Uczestnicy na koniec szkolenia oraz na ostatnim spotkaniu z lektorem zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej szkolenia. Miała ona charakter pytań zamkniętych, gdzie respondenci zaznaczali na 5-stopniowej skali ocenę, gdzie 1 oznacza ocenę najgorszą, a 5 najlepszą. Ankieta składała się z trzech części głównych: oceny trenera/ lektora, organizacji szkolenia/ kursu oraz ogólnej oceny szkolenia/ kursu. Wyniki badania przeprowadzonego dla obu form wsparcia są następujące: Wykres nr 6: Porównanie ocen trenera i lektora Źródło: Opracowanie własne Fundacja PROMETHEUS Jak łatwo zauważyć, w obu przypadkach najwyżej został oceniony stosunek do uczestników (wszyscy uczestnicy przyznali lektorkom i trenerce maksymalną ocenę) oraz stosunek do uczestników szkolenia (4,70). Wysoko oceniona została również jasność i zrozumiałość przekazu wiedzy, co szczególnie cieszy Organizatora, ponieważ tak wysoka 16

17 ocena oznacza, że beneficjenci nie mieli problemu z przyswojeniem treści będących przedmiotem szkolenia i kursu. Fot. 3 Kurs językowy dla grupy przedśredniozaawansowanej Źródło: Fundacja PROMETHEUS Nieco gorzej została oceniona struktura kursu oraz dostosowanie metod szkoleniowych do prezentowanego materiału, a także interesujący sposób przekazu wiedzy. Wiedza merytoryczna trenerki została nieznacznie niżej oceniona niż lektorek prowadzących kurs językowy, jednak średnia wszystkich ocen była wyższa niż 4, co oznacza przewagę ocen maksymalnych. O zadowoleniu beneficjentów z uczestnictwa w projekcie świadczy również fakt, że wszyscy poleciliby udział w kursie innym przedstawicielom toruńskich organizacji pozarządowych. Pozytywną rekomendację dla szkolenia wystawiło 14 uczestników. 17

18 Dążąc do zapewnienia ciągłości projektu Wnioskodawca zapytał również uczestników szkolenia o tematykę szkoleń, które przyczyniłyby się do lepszego funkcjonowania organizacji, z których pochodzili. Tabela nr 1: Propozycje szkoleń, które przyczyniłyby się do lepszego funkcjonowania NGO Tematyka szkolenia Liczba chętnych (N=16) Finanse i księgowość w NGO 11 Zarządzanie zespołem w NGO 7 Język obcy 7 Fundraising 6 Marketing i PR 5 Praca na generatorach wniosków 3 Monitoring i ewaluacja projektów 3 Komputer/Internet/programy komputerowe 3 Szkolenia nt. prowadzenia/aktualizowania strony www. 3 Prawo 3 Współpraca z biznesem 3 Rozwój umiejętności interpersonalnych 2 Szkolenia nt. prowadzenia/aktualizowania strony www. 1 Źródło: Opracowanie własne Fundacja PROMETHEUS Zdaniem większości respondentów (68%) lepszemu funkcjonowaniu organizacji sprzyjałoby uczestnictwo w szkoleniach dotyczących aspektów finansowo-księgowych. Dużym zainteresowaniem cieszyłyby się również szkolenia z zarządzania zespołem i kurs języka obcego 7 z 16 uczestników szkolenia zdecydowałoby się wziąć udział w szkoleniach tego rodzaju. Uczestnicy II edycji wyrazili również w rozmowach z koordynatorką chęć udziału w kolejnych, rozszerzonych wersjach kursu Business English. 18

19 WNIOSKI I REKOMENDACJE Wnioskodawca ma nadzieję, że udział w szkoleniu i kursie językowym przyczyni się do zwiększenia intensywności aplikowania III sektora o środki finansowe poza Polską. Osiągnięte cele projektu w postaci wzrostu wiedzy dot. pozyskiwania dofinansowania z źródeł międzynarodowych i umiejętności przygotowywania dokumentacji powinny przełożyć się na wzrost liczby aplikacji składanych na konkursy międzynarodowe w perspektywie najbliższych kilku lat. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że udzielone wsparcie w tak ograniczonym zakresie jest tylko wstępem do samodzielnego dokształcania się organizacji i ich członków w kierunku skutecznego funduszowego fundraisingu. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że pomysł kursu języka angielskiego nakierowanego na poznanie słownictwa z zakresu metodyki zarządzania projektami jest bardzo dobry, jednak 20 godzin pozwala jedynie zaznajomić się z podstawowymi zwrotami. W związku z dużym zainteresowaniem kursem językowym i pytaniami o wersję rozszerzoną oraz o udostępnienie dodatkowych materiałów do nauki angielskiego języka Project Management rekomenduje się zwiększenie tego typu działań na rzecz toruńskich NGO-sów. 19

20 Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS istnieje od 2011 r. Jej działalność koncentruje się głównie w szeroko pojętej sferze edukacyjno-kulturalnej, ale polega również na wspieraniu rozwoju regionalnego, energii odnawialnej, współpracy międzynarodowej, promocji Polski poza jej granicami czy transferze technologii. Posiadamy i wciąż wzbogacamy nasze doświadczenie w realizacji projektów prowadząc ogólnopolskie projekty: PROM Inkubator komercjalizacja 5 innowacyjnych pomysłów biznesowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W stronę gospodarki niskoemisyjnej szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli gmin dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja prowadzi działania łączące sferę sztuki i ekologii, czego przykładem może być linia programowa Toruń Street Art, w ramach której w przestrzeni miejskiej pojawiają się murale o tematyce ekologicznej. Aktualnie realizuje projekt muralu przedstawiającego historię osiedla Na Skarpie na jednym z najwyższych wieżowców w województwie. Projekt został wybrany przez mieszkańców osiedla w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego. Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS ul. Polna Toruń tel mail: Znajdź nas na Facebook 20

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, 23-26 listopada 2011

Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, 23-26 listopada 2011 Raport z ewaluacji konferencji Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych Warszawa, 23-26 listopada 2011 autor: dr Jadwiga Leśniewska ewaluator zewnętrzny Warszawa, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo