RAPORT EWALUACYJNY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACYJNY. www.facebook.com/prometheusfoundation www.foundationprometheus.org"

Transkrypt

1 RAPORT EWALUACYJNY

2 Spis treści WPROWADZENIE... 4 PROMOCJA PROJEKTU... 5 REKRUTACJA... 6 REALIZACJA SZKOLENIA... 7 CELE SZKOLEŃ: REZULTATY: KURS JĘZYKOWY: OCENA SZKOLENIA I KURSU: WNIOSKI I REKOMENDACJE

3 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu raport z realizacji projektu pn. Projekt międzynarodowy? To wykonalne! II edycja. Kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń i kursu językowego stanowiło kontynuację zeszłorocznej edycji projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Toruń (umowa nr 8/2014 z dnia 31 marca 2014 r.), bowiem projekt ten był odpowiedzią na konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W niniejszej publikacji chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i wnioskami z realizacji projektu. Wychodząc od genezy projektu chcemy Państwu przybliżyć główne jego założenia oraz rezultaty, które udało się nam osiągnąć. Żywimy nadzieję, że raport będzie stanowił dla Państwa źródło inspiracji i stanie się swoistą wartością dodaną projektu, docierając do organizacji nieobjętych wsparciem w projekcie i pokazując im, że projekt międzynarodowy może być wykonalny! 3

4 WPROWADZENIE Projekt międzynarodowy? To wykonalne! II edycja był realizowany przez Fundację Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. na terenie Torunia. Wnioskodawca, bazując na informacjach uzyskanych od przedstawicieli NGO-sów podczas diagnozy sytuacji, jak i realizacji zeszłorocznej edycji projektu, dostrzegł potrzebę wzbogacenia oferty szkoleniowej skierowanej do III sektora o kurs językowy, na którym osoby działające w fundacjach i stowarzyszeniach będą mogły poznać specjalistyczne słownictwo. Ponadto nadal pozostają aktualne problemy sygnalizowane w poprzednich latach, czyli: wyczerpujące się możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych ( ) i ciągły brak pewności co do formy programów operacyjnych w następnej perspektywie, niedostateczna wiedza nt. możliwości skorzystania z konkursów organizowanych przez Komisję Europejską, a także niewielka liczba szkoleń dot. pozyskiwania funduszy z programów międzynarodowych - które prowadzą do niskiej absorpcji środków z tych programów. Beneficjentami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych mających siedzibę lub działających na terenie Torunia. Pojęciem przedstawiciel Wnioskodawca określił pracowników, członków, wolontariuszy jeżeli są związani umową wolontariacką z organizacją toruńskich NGO-sów. Aby zapewnić organizacjom pozarządowym dostęp do wsparcia, wprowadzono limit osobowy w projekcie mogły wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej organizacji. 4

5 PROMOCJA PROJEKTU Projekt promowany był głównie przy użyciu narzędzi internetowych. Wnioskodawca wysłał dwukrotnie bezpośrednie zaproszenia na adresy mailowe ok. 300 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Toruniu. Zaproszenie zawierało również komplet dokumentów rekrutacyjnych. Informacja o projekcie została również umieszczona w zakładce Project Info-Point, z której również można było pobrać dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie. Informacje o bieżących działaniach w projekcie pojawiały się na fanpage u Fundacji na portalu Facebook, a także na tablicach grup: NGO PROJEKTY TORUŃ oraz WOLONTARIAT TORUŃ. O wsparcie w rekrutacji i promocji poproszony został także portal orbitorun.pl. Zarówno na stronie, jak i w newsletterach pojawiały się informacje zachęcające do udziału w szkoleniu i kursie językowym. Ogłoszenia o projekcie pojawiły się również na stronach dedykowanych organizacjom pozarządowym: ngo.pl oraz ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 5

6 REKRUTACJA Proces rekrutacji trwał od początku kwietnia do 30 maja 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane były zarówno pocztą tradycyjną, jak i mailowo. Formularz zgłoszeniowy zawierał ankietę, na podstawie której diagnozowano, które programy cieszą się największym zainteresowaniem wśród chętnych do uczestnictwa w projekcie. W ankiecie potencjalni uczestnicy dokonywali również samooceny znajomości języka angielskiego, co było przedmiotem weryfikacji podczas rozmów preliminaryjnych. Przy podziale uczestników na grupy oprócz stopnia zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim brano również pod uwagę dyspozycyjność osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Na tej podstawie wyznaczono dwie grupy: przedśredniozaawansowaną (beneficjenci plasujący się na 4-6 poziomie w 12-stopniowej skali) i zaawansowaną (poziomy 8-12). Łącznie napłynęło 18 zgłoszeń z 11 organizacji pozarządowych, jednak w projekcie wzięło udział 16 osób z 10 NGO-sów. Zdecydowaną większość uczestników stanowiły kobiety (75%), przeważały również osoby młode (tylko 2 uczestników w wieku powyżej 45. roku życia). Na etapie zgłoszenia do projektu chętnych pytano o doświadczenie macierzystych organizacji w pozyskiwaniu środków z programów międzynarodowych. Żadna z osób nie wskazała konkretnego programu wybierając odpowiedzi nie lub nie wiem. W związku z koniecznością udziału w obu formach wsparcia problematyczny okazał się termin szkolenia, które ostatecznie odbyło się 31 maja 2014 r. 6

7 REALIZACJA SZKOLENIA Szkolenie odbyło się w godzinach 9:00 17:00 w hostelu Przystanek Toruń. Lokalizacja szkolenia w centrum miasta miała zapewnić swobodny dojazd do miejsca szkolenia. Program szkolenia obejmował: Przegląd źródeł finansowania projektów międzynarodowych, m.in. Erasmus+, Kreatywna Europa, Fundusz Wyszehradzki, Europa dla Obywateli, Life Partnerstwo w projekcie: jak i gdzie szukać partnera? O czym należy pamiętać przygotowując projekt w partnerstwie? Omówienie szczegółów wniosku z Erasmus+ Młodzież, Szczegóły listu intencyjnego na podstawie ViseGradFunds Szczegóły listu intencyjnego na podstawie Erasmus+ Młodzież (wolontariat europejski), Upoważnienie partnerskie, Harmonogram działań, Pokaz rejestracji w systemie ECAS, Metodyka zarządzania projektami: określenie celów projektu i odpowiedni dobór wskaźników pomiaru, budżet projektu, definicja problemów. Szkolenie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mieli dodatkowo możliwość indywidualnego skonsultowania pomysłów z trenerem i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. 7

8 Fot. 1 Szkolenie w dn. 31 maja 2014 r. Źródło: Fundacja PROMETHEUS Rezultaty miękkie projektu, prezentowane w niniejszym raporcie, mierzone były za pomocą kwestionariuszy ankiety (ex-post oraz kwestionariusz oceny szkolenia podczas ostatniej godziny szkolenia). Dzięki nim uczestnicy mogli w sposób anonimowy wyrazić subiektywne opinie na temat odczuwanych efektów szkolenia oraz samego szkolenia od strony organizacyjnej jak i pracy trenera. Wyniki zostały umieszczone w bazach danych oraz poddane obróbce statystycznej. Następnie dane zostały przedstawione za pomocą tabeli i wykresów oraz opatrzone komentarzami. Rezultaty twarde projektu - m.in. w postaci pozyskania niszowej i specjalistycznej wiedzy nt. źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową z programów międzynarodowych czy zaznajomienie z zasadami, sposobami poszukiwania i nawiązywania kontaktów 8

9 z partnerami zagranicznymi na rzecz realizacji projektów międzynarodowych, a także wzrost znajomości języka angielskiego w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami z innych krajów - zostały określone również na podstawie list obecności na szkoleniu i zajęciach językowych. Fot. 2 Grupa zaawansowana podczas zajęć językowych Źródło: Fundacja PROMETHEUS 9

10 CELE SZKOLEŃ: Analiza wyników przeprowadzonych ankiet Po zakończeniu szkolenia wśród uczestników przeprowadzono ankiety ewaluacyjne. Na ich podstawie uzyskano informacje m.in. nt. wzrostu wiedzy i umiejętności, a także oceny trenera. Uczestników zapytano m.in. o poziom wiedzy nt. pozyskiwania dofinansowania z funduszy międzynarodowych. Wyniki przedstawiają się następująco: Wykres nr 1: Źródło: Fundacja PROMETHEUS Zdecydowana większość - 14 z 16 uczestników - oceniła swoją wiedzę jako dobrą lub bardzo dobrą. Tylko w opinii 1 osoby pozostaje ona nadal raczej słaba. Aby pogłębić analizę uczestników poproszono w ankiecie o ocenę wzrostu wiedzy dzięki udziałowi w szkoleniu: 10

11 Wykres nr 2: Źródło: Opracowanie własne Fundacja PROMETHEUS Prawie wszyscy beneficjenci uznali, że dzięki udziałowi w szkoleniu poziom ich wiedzy nt. projektów międzynarodowych wzrósł. Tylko 1 uczestnik udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie wybrał wariant nie wiem. Podsumowując: pierwszy cel, jakim był wzrost wiedzy z zakresu pozyskiwania dofinansowania z funduszy międzynarodowych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, został osiągnięty. Po szkoleniu zapytano uczestników o ocenę własnych umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Poniższy wykres ilustruje uzyskane wyniki: 11

12 Wykres nr 3: Źródło: Fundacja PROMETHEUS Z informacji zawartych na wykresie nr 3 wynika, że umiejętności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wzrosły u prawie wszystkich uczestników. Tylko 1 osoba wybrała odpowiedź neutralną nie wiem. Na tej podstawie można uznać, że dany cel, jakim było podniesienie umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do programów międzynarodowych, został osiągnięty. 12

13 REZULTATY: Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu założono szereg rezultatów do osiągnięcia. Poniżej zostały one wymienione wraz ze wskazaniem, czy zostały osiągnięte. I. pozyskanie niszowej i specjalistycznej wiedzy nt. źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową z programów międzynarodowych (u 85% uczestników szkolenia) przez toruńskie organizacje pozarządowe rezultat został osiągnięty, ponieważ u 93% uczestników nastąpił wzrost wiedzy z zakresu pozyskiwania dofinansowania z funduszy międzynarodowych. II. zaznajomienie z zasadami, sposobami poszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rzecz realizacji projektów międzynarodowych (u 80% uczestników szkolenia) przez członków toruńskich NGO-ów. Ten rezultat został osiągnięty, ponieważ 93% osób biorących udział w projekcie nabyło wiedzę dotyczącą tworzenia partnerstwa z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji projektów. III. wzrost motywacji i wiary w możliwość pozyskania dotacji ze źródeł innych niż polskie (m.in. krajowe fundusze strukturalne, dotacje samorządów, sponsorów itd.) dzięki uczestnictwu w szkoleniu i kursie w ramach projektu (u min. 50% uczestników projektu) rezultat został osiągnięty, ponieważ 62% uczestników uważało, że otrzymane wsparcie ułatwi pozyskanie dotacji z międzynarodowych programów. 13

14 KURS JĘZYKOWY: Projekt został uzupełniony o 20-godzinny kurs językowy, na którym uczestnicy poznali m.in. słownictwo związane z zarządzaniem projektami (m.in. charakterystyki projektu i interesariuszy, pozyskiwania środków na działalność organizacji, przygotowywania projektów w tym zarządzania ryzykiem i budżetem projektu) i nawiązywaniem współpracy ponadnarodowej (np. przygotowywanie listów intencyjnych). Adekwatność wsparcia zapewnił podział uczestników na 2 grupy: przedśredniozaawansową i zaawansowaną, co miało też odzwierciedlenie w programie kursu. Uczestnictwo w zajęciach Business English miało przyczynić się do osiągnięcia 1 z celów projektu, tj. do wzrostu znajomości języka angielskiego w zakresie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i słownictwa projektowego. Wykres nr 4: Źródło: Fundacja PROMETHEUS 14

15 Wszyscy uczestnicy kursu zgodnie uznali, że zdecydowanie lub raczej wpłynął on pozytywnie na znajomość przez nich specjalistycznego języka z zakresu zarządzania projektami. Świadczy to o potrzebie prowadzenia profilowanych zajęć językowych dla organizacji pozarządowych. Dzięki lektoratom z języka angielskiego beneficjenci poznali słownictwo: Wykres nr 5: Źródło: Fundacja PROMETHEUS Najwięcej osób zadeklarowało poznanie zwrotów dotyczących charakterystyki projektu interesariuszy (16 osób), a także nawiązywania współpracy międzynarodowej i poszukiwania partnerów (15). Pozostałe moduły również zostały opanowane przez zdecydowaną większość uczestników. Odpowiednio: pozyskiwanie grantów 13 osób, opracowanie budżetu projektu 14, zarządzanie ryzykiem w projekcie

16 OCENA SZKOLENIA I KURSU: Uczestnicy na koniec szkolenia oraz na ostatnim spotkaniu z lektorem zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej szkolenia. Miała ona charakter pytań zamkniętych, gdzie respondenci zaznaczali na 5-stopniowej skali ocenę, gdzie 1 oznacza ocenę najgorszą, a 5 najlepszą. Ankieta składała się z trzech części głównych: oceny trenera/ lektora, organizacji szkolenia/ kursu oraz ogólnej oceny szkolenia/ kursu. Wyniki badania przeprowadzonego dla obu form wsparcia są następujące: Wykres nr 6: Porównanie ocen trenera i lektora Źródło: Opracowanie własne Fundacja PROMETHEUS Jak łatwo zauważyć, w obu przypadkach najwyżej został oceniony stosunek do uczestników (wszyscy uczestnicy przyznali lektorkom i trenerce maksymalną ocenę) oraz stosunek do uczestników szkolenia (4,70). Wysoko oceniona została również jasność i zrozumiałość przekazu wiedzy, co szczególnie cieszy Organizatora, ponieważ tak wysoka 16

17 ocena oznacza, że beneficjenci nie mieli problemu z przyswojeniem treści będących przedmiotem szkolenia i kursu. Fot. 3 Kurs językowy dla grupy przedśredniozaawansowanej Źródło: Fundacja PROMETHEUS Nieco gorzej została oceniona struktura kursu oraz dostosowanie metod szkoleniowych do prezentowanego materiału, a także interesujący sposób przekazu wiedzy. Wiedza merytoryczna trenerki została nieznacznie niżej oceniona niż lektorek prowadzących kurs językowy, jednak średnia wszystkich ocen była wyższa niż 4, co oznacza przewagę ocen maksymalnych. O zadowoleniu beneficjentów z uczestnictwa w projekcie świadczy również fakt, że wszyscy poleciliby udział w kursie innym przedstawicielom toruńskich organizacji pozarządowych. Pozytywną rekomendację dla szkolenia wystawiło 14 uczestników. 17

18 Dążąc do zapewnienia ciągłości projektu Wnioskodawca zapytał również uczestników szkolenia o tematykę szkoleń, które przyczyniłyby się do lepszego funkcjonowania organizacji, z których pochodzili. Tabela nr 1: Propozycje szkoleń, które przyczyniłyby się do lepszego funkcjonowania NGO Tematyka szkolenia Liczba chętnych (N=16) Finanse i księgowość w NGO 11 Zarządzanie zespołem w NGO 7 Język obcy 7 Fundraising 6 Marketing i PR 5 Praca na generatorach wniosków 3 Monitoring i ewaluacja projektów 3 Komputer/Internet/programy komputerowe 3 Szkolenia nt. prowadzenia/aktualizowania strony www. 3 Prawo 3 Współpraca z biznesem 3 Rozwój umiejętności interpersonalnych 2 Szkolenia nt. prowadzenia/aktualizowania strony www. 1 Źródło: Opracowanie własne Fundacja PROMETHEUS Zdaniem większości respondentów (68%) lepszemu funkcjonowaniu organizacji sprzyjałoby uczestnictwo w szkoleniach dotyczących aspektów finansowo-księgowych. Dużym zainteresowaniem cieszyłyby się również szkolenia z zarządzania zespołem i kurs języka obcego 7 z 16 uczestników szkolenia zdecydowałoby się wziąć udział w szkoleniach tego rodzaju. Uczestnicy II edycji wyrazili również w rozmowach z koordynatorką chęć udziału w kolejnych, rozszerzonych wersjach kursu Business English. 18

19 WNIOSKI I REKOMENDACJE Wnioskodawca ma nadzieję, że udział w szkoleniu i kursie językowym przyczyni się do zwiększenia intensywności aplikowania III sektora o środki finansowe poza Polską. Osiągnięte cele projektu w postaci wzrostu wiedzy dot. pozyskiwania dofinansowania z źródeł międzynarodowych i umiejętności przygotowywania dokumentacji powinny przełożyć się na wzrost liczby aplikacji składanych na konkursy międzynarodowe w perspektywie najbliższych kilku lat. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że udzielone wsparcie w tak ograniczonym zakresie jest tylko wstępem do samodzielnego dokształcania się organizacji i ich członków w kierunku skutecznego funduszowego fundraisingu. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że pomysł kursu języka angielskiego nakierowanego na poznanie słownictwa z zakresu metodyki zarządzania projektami jest bardzo dobry, jednak 20 godzin pozwala jedynie zaznajomić się z podstawowymi zwrotami. W związku z dużym zainteresowaniem kursem językowym i pytaniami o wersję rozszerzoną oraz o udostępnienie dodatkowych materiałów do nauki angielskiego języka Project Management rekomenduje się zwiększenie tego typu działań na rzecz toruńskich NGO-sów. 19

20 Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS istnieje od 2011 r. Jej działalność koncentruje się głównie w szeroko pojętej sferze edukacyjno-kulturalnej, ale polega również na wspieraniu rozwoju regionalnego, energii odnawialnej, współpracy międzynarodowej, promocji Polski poza jej granicami czy transferze technologii. Posiadamy i wciąż wzbogacamy nasze doświadczenie w realizacji projektów prowadząc ogólnopolskie projekty: PROM Inkubator komercjalizacja 5 innowacyjnych pomysłów biznesowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W stronę gospodarki niskoemisyjnej szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli gmin dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja prowadzi działania łączące sferę sztuki i ekologii, czego przykładem może być linia programowa Toruń Street Art, w ramach której w przestrzeni miejskiej pojawiają się murale o tematyce ekologicznej. Aktualnie realizuje projekt muralu przedstawiającego historię osiedla Na Skarpie na jednym z najwyższych wieżowców w województwie. Projekt został wybrany przez mieszkańców osiedla w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego. Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS ul. Polna Toruń tel mail: Znajdź nas na Facebook 20

Raport Ewaluacyjny PROJEKT MIĘDZYNARODOWY? TO WYKONALNE! Toruń, czerwiec 2013. Toruń, czerwiec 2013

Raport Ewaluacyjny PROJEKT MIĘDZYNARODOWY? TO WYKONALNE! Toruń, czerwiec 2013. Toruń, czerwiec 2013 Raport Ewaluacyjny PROJEKT MIĘDZYNARODOWY? TO WYKONALNE! Toruń, czerwiec 2013 Toruń, czerwiec 2013 www.facebook.com/prometheusfoundation www.foundationprometheus.org 1 Spis treści WPROWADZENIE 4 PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji dla Polski serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w II edycji szkoleń Ekonomia na ulicy skierowanych do pracowników i współpracowników

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu ORGANIZATOR 1. Organizatorami Konkursu pod nazwą Program Małych Grantów, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem są: a) Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa Regulamin grantowego GRANTY NA EKOLOGIĘ W GMINIE LIPOWA realizowanego w ramach projektu Eko-reaktywacja w gminie Lipowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem grantowego Granty na ekologię w gminie

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wygraj wniosek pozyskaj dotację

Wygraj wniosek pozyskaj dotację Przewodnik po konkursie dla NGO Wygraj wniosek pozyskaj dotację ORGANIZATOR KONKURSU Firma Ascend Consulting (www.ascendconsulting.pl) specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Kraków, 04 czerwca 2016 INFORMACJA PRASOWA Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Jesteś aktywnym seniorem w swojej

Bardziej szczegółowo

Konkurs "Wolontariat w akcji

Konkurs Wolontariat w akcji NEWSLETTER dla Organizacji Pozarządowych nr 4/2013 Spis treści: 9 maja 2013 r. 1. Konkurs Wolontariat w akcji 2. Spotkanie informacyjne na temat programu Młodzież w działaniu 3. "Rodzynki z pozarządówki"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II. I. Informacje Ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II. I. Informacje Ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II I. Informacje Ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

PL01-KA

PL01-KA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: projekt 2014-1-PL01-KA102-001178 Jestem pracownikiem kreatywnym na szybko zmieniającym się rynku pracy Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program GROW II runda aplikacyjna

Program GROW II runda aplikacyjna Aneta Widak Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, Hotel Campanile, 25 stycznia 2006 1 Plan prezentacji 1. Priorytety Programu GROW 2. Potencjalni

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY

DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY BADANIE ANKIETOWE RAPORT CZĄSTKOWY Warszawa, grudzień 2013 Celem badania ankietowego było otrzymanie informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie! Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt Współpracujemy profesjonalnie! - projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego arkusza. Prosimy o ocenę w swoich umiejętności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Angielski bez granic

Prezentacja projektu: Angielski bez granic Prezentacja projektu: Angielski bez granic Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt PI ART AKTYWATOR - projekt innowacyjny realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

Protokół z realizacji projektu

Protokół z realizacji projektu Protokół z realizacji projektu Warsztaty Young Crew Poland 29 listopada 2008 Politechnika Poznańska Organizatorzy: Young Crew Poland Stowarzyszenie Project Management Polska Sporządzili: Małgorzata Łubińska

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Tytuł szkolenia Cel szkolenia Dla kogo jest o szkolenie? Czego się dowiesz w trakcie szkolenia? Bonus! Czas trwania szkolenia Typ szkolenia Program szkolenia Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ EWALUACJA PROJEKTU Europejski Funkcjonariusz RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ Ewaluacja ex - post Autor: Krzysztof Leończuk Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Białystok, sierpień Biuro

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 luty 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu Business English podnoszenie kompetencji językowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTS STARTUP PROJECT

REGULAMIN SPORTS STARTUP PROJECT Sports StartUP Project to konkurs mający na celu wyłonienie najlepszych innowacyjnych projektów z branży biznesu sportowego. Organizowany jest on przez firmę SportWin w ramach Dni Marketingu Sportowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Czas realizacji: 8 godzin 1. Cele: Analizować zapisy dokumentu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Analizować zapisy dokumentu: Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Tytuł szkolenia Cel szkolenia Dla kogo jest o szkolenie? Czego się dowiesz w trakcie szkolenia? Bonus! Czas trwania szkolenia Typ szkolenia Program szkolenia Fundusze unijne 2014 2020. Krajowe i międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Centrum Innowacji Społecznej SIC! zapraszają do udziału w studium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo