NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miasta Kołobrzeg. ADRES INSTYTUCJI: ul. Ratuszowa Kołobrzeg LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miasta Kołobrzeg. ADRES INSTYTUCJI: ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: 100-200"

Transkrypt

1 NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miasta Kołobrzeg ADRES INSTYTUCJI: ul. Ratuszowa Kołobrzeg LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: NAZWA STANOWISKA: Kierownik Biura Informatyki PROBLEM/WYZWANIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Największym problemem a zarazem wyzwanie była realizacja projektu sama w sobie. Przekonanie około 1000 osób, których projekt objął, że należy go realizowad i zmienid podejście do pracy było wyzwaniem samym w sobie. Trzeba mied świadomośd, że czynnik ludzki jest jednym z podstawowych problemów w realizacji projektów z zakresu ICT. W dniu dzisiejszym tylko z elektronicznej oświaty korzystają wszystkie szkoły w pełnym zakresie realizacji zadao nie tylko oświatowych ale i administracyjnych. Należy zaznaczyd, że dzienniki lekcyjne są prowadzone w wersji elektronicznej w realiach XIX w. szkoły. Kontakt szkoła rodzic stał się bliższy niż kiedykolwiek. Podobna sytuacja jest z podatnikami Gminy Miasto Kołobrzeg, którzy mają 24 h dostęp do Urzędu i swoich zobowiązao. To, że projekt się udał i uzyskał wszystkie zakładane cele rezultatu jest niebywałym osiągnięciem. OPIS WDROŻENIA/DOBREJ PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA: TYP PROJEKTU (np. analityczny, informatyczny) informatyczny CELE PROJEKTU Realizacja projektu umożliwiła właściwe zarządzanie finansami Miasta oraz oświatą, sprawną i profesjonalną obsługą obywatela (klienta), sprawną organizacją pracy poszczególnych jednostek oraz zapewnienie pracownikom maksymalnej, możliwej pomocy w wykonywaniu bieżących obowiązków. System zawiera programy do realizacji funkcji w szerokim zakresie zadao realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. W skład zintegrowanego systemu weszły następujące aplikacje: 1. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, 2. Zintegrowany System Finansowo Księgowy, 3. Zintegrowany System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 4. Elektroniczny System wymiany informacji między Radnymi Rady Miasta a mieszkaocami.

2 LICZBA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZMIANĘ Wszystkie jednostki podległe Urzędowi Miasta Kołobrzeg w sumie 21 jednostek organizacyjnych. OPIS GŁÓWNYCH ETAPÓW PROJEKTU 1. epodatki - Informacje o zobowiązaniach dostępne przez internet niezależnie od lokalizacji i czasu informacje podatkowe są teraz dostępne niezależnie od miejsca i czasu wystarczy dostęp do Internetu, także z kawiarenki internetowej lub kiosku informacyjnego. Usługa epodatki umożliwia osobom fizycznym i prawnym możliwośd bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Dodatkowo, możliwe jest też opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej podatnika. 2.. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą realizowany przez Urząd Miasta Kołobrzeg i zawierający w sobie wszystkie jednostki oświatowe podległe Urzędowi w jeden dynamiczny system informatyczny. Takie podejście do komputeryzacji sprawiło, że szkoły pracują sprawniej i efektywniej, a pracujący w nich ludzie napotykają na mniej trudności biurokratycznych. Dało to możliwośd przeprowadzania elektronicznych naborów do przedszkoli, nauczyciele w prosty sposób dokumentują proces dydaktyczny i jego wyniki przez co rodzice mają łatwy i pełniejszy wgląd w sytuację swoich dzieci (edziennik). 3. Ułatwienie dostępu do Radnych Rady Miasta Kołobrzeg ten projekt informatyczny miał na celu usprawnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej. Dotychczas wyborcy w Kołobrzegu mogli kontaktowad się z radnymi Rady Miasta Kołobrzeg podczas wyznaczonych dyżurów, które pełnione są zwykle raz w miesiącu i trwają nie więcej niż trzy godziny. Tak ograniczony dostęp do organu stanowiącego zdecydowanie pogarsza możliwośd brania udziału społeczeostwa w działalności politycznej miasta i wpływania na jego decyzje w sprawach ważnych dla miasta i jego obywateli. Wyposażenie radnych w komputery wraz z odpowiednim oprogramowaniem, sprawiło iż są oni dostępni dla swoich wyborców 24 godziny na dobę drogą internetową, co bezpośrednio wpłynęło na realizację idei egovernment - administracji przyjaznej obywatelowi, dostępnej w każdym miejscu i o każdym czasie za pośrednictwem Internetu, bez konieczności osobistego uczestnictwa obywatela w skomplikowanych procedurach administracyjnych. Realizacja niniejszego projektu zdecydowanie ułatwiła udział obywateli w sprawach ogólnospołecznych, aktywizując jednostki do głoszenia poglądów i komunikowania się ze swoimi przedstawicielami na szczeblu władzy lokalnej. Nowoczesne formy komunikacji, powszechnośd poczty elektronicznej, dostępnośd platform wypowiedzi w konsekwencji przyczyniają się do dalszego rozwoju demokratyzacji życia krajów UE, realizując ideę edemocracy. Dodatkowo uruchomiona została usługa intranetowa, przez którą radni otrzymają wszelkie materiały potrzebne w ich pracy, co docelowo wyeliminuje dokumenty w wersji papierowej.

3 4. System Sesja On-line uruchomiony został portal, którego celem jest dostęp do sesji Rady Miejskiej oraz całego archiwum poprzednich posiedzeo 5. System płatności speedcollect umożliwił wygenerowanie wirtualnych kont dla wszystkich podatników i podłączenie do niego generatora kodów mozaikowych w taki sposób aby decyzja podatkowa była oznaczona w sposób umożliwiających automatyczną płatnośd w punkcie kasowych bez konieczności wypełniania blankietów przelewowych. Co skróciło czas oczekiwania z 10 minut do 1 minuty. 6. Obsługa Rady Miejskiej wdrożono oprogramowania do obsługi sesji Rady Miasta, które pozwala na pełną obsługę przebiegu sesji samorządów, począwszy od ewidencjonowania obecnych na sali radnych, ich prezentowanie się, kierowanie debatą, czy przeprowadzanie głosowania. Dodatkowo, wszystkie informacje mogą byd wyświetlane na dodatkowych monitorach, tablicach świetlnych oraz projektorach multimedialnych. Oprogramowanie umożliwia natychmiastowe wydrukowanie wyników listy obecności i glosowania, utrzymuje bazy danych radnych, odbytych sesji, przeprowadzanych głosowao oraz przydzielonych kart. System ten umożliwia przyłączenie mikrofonów z nim współpracujących. 7. Ślub On-line Urząd Miasta umożliwia w czasie rzeczywistym podgląd ślubu odbywającego się w Urzędzie Stanu Cywilnego poprzez siedinternet. Rodzina i przyjaciele, którzy nie mogą uczestniczyd w ceremonii mogą ją obejrzed w tym samym czasie. 8. Stworzenie sieci teleinformatycznych w szkołach wszystkie szkoły zostały zmodernizowane i stworzona została w nich sied komputerowa umożliwiająca oparcie o nią usług elektronicznej szkoły (elektroniczne dzienniki, systemy zarządzania szkołą i systemy wymiany informacji szkoła-rodzic, szkoła-urząd). System został oparty o rozwiązania firmy Vulcan. Dodatkowo wszyscy nauczyciele wszystkich szkół Gimnazjalnych otrzymali netbooki z oprogramowanie, które umożliwiają im prace w systemie (łącznie 191 netbooków). 9. Urząd Miasta Kołobrzeg we wszystkich przedszkolach wdrożył system rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu. Celem wdrożenia systemu w placówce przedszkolnej było uproszczenie oraz zautomatyzowanie procesu ewidencji i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu. Przyprowadzając dziecko do przedszkola opiekun rejestruje wejście, natomiast odbierając je, rejestruje wyjście. Rejestracja danych następuje poprzez zbliżenie karty do czytnika. Zgromadzone dane są przetwarzane przez oprogramowanie na tej podstawie powstają raporty będące podstawą rozliczenia pobytu dziecka w przedszkolu. System wysyła do opiekuna co miesiąc rozliczenie i kwotę do zapłaty za pobyt na skrzynkę System centralnego wydruku i zarządzania kosztami- wdrożony został centralnie zarządzany system wydruków w taki sposób aby dostępne były dla każdego użytkownika systemu w dowolnej maszynie drukującej znajdującej się w ramach systemu (15 maszyn wielofunkcyjnych skan, kopia, ). Dodatkowo system generuje raporty kosztów co bezpośrednio przełożyło się na oszczędności i dodatkowo spełnia funkcje eko-informatyki bo zmniejszono liczbę urządzeo, zużywanie materiałów eksploatacyjnych i ilości zużytego papieru).

4 11. System elektronicznego rozliczania czasu pracy. CZAS TRWANIA WDROŻENIA 2 lata TWARDE REZULTATY PROJEKTU 1. epodatki - Informacje o zobowiązaniach dostępne przez Internet niezależnie od lokalizacji i czasu informacje podatkowe są teraz dostępne niezależnie od miejsca i czasu wystarczy dostęp do Internetu, także z kawiarenki internetowej lub kiosku informacyjnego. Usługa epodatki umożliwia osobom fizycznym i prawnym możliwośd bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Dodatkowo, możliwe jest też opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej podatnika. 9. CZY SĄ INNE, ZEWNĘTRZNE OCENY EFEKTÓW WDROŻENIA? (AUDYT, NAGRODY, FEEDBACK ZEWNĘTRZNY, PRACOWNICY) Za jego innowacyjnośd i spektrum wdrożenia nowatorskich rozwiązao Gmina Miasto Kołobrzeg otrzymała w roku 2013 z rąk ówczesnego ministra Administracji i Cyfryzacji Michał Boni nagrodę Złota a w roku 2014 z rąk Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Olbricha Vlasaka międzynarodową nagrodę EuroCrest 2014 przyznawaną przez Fundusz Wyszehradzki. 10. CHARAKTER ZAANGAŻOWANIA MENEDŻERA (NP. LIDER PROCESU, KIEROWNIK MAŁEGO ZESPOŁU, KIEROWNIK DUŻEGO ZESPOŁU, KOORDYNATOR ITP) Kierownik Projektu - Robert Puc 11. LISTA I OPIS KLUCZOWYCH ZADAO DLA MENEDŻERA W PROCESIE Cały proces związany z realizacją projektu tj, inwentaryzacja, szacowanie kosztów, przeprowadzenie postępowao związanych z zamawianiem poszczególnych elementów systemu, tworzenie opisów zamówieo i specyfikacji, nadzór nad wdrożeniem poszczególnych etapów, ostateczne odbiory. 12. WYRÓŻNIENIA, NAGRODY, GRATYFIKACJE, PREMIE ZWIĄŻANE Z ZAANGAŻOWANIEM WE WDROŻENIE Za jego innowacyjnośd i spektrum wdrożenia nowatorskich rozwiązao Gmina Miasto Kołobrzeg otrzymała w roku 2013 z rąk ówczesnego ministra Administracji i Cyfryzacji Michał Boni nagrodę Złota a w roku 2014 z rąk Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Olbricha Vlasaka międzynarodową nagrodę EuroCrest 2014 przyznawaną przez Fundusz Wyszehradzki.

5

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki System bezpieczeostwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zarządzanie usługami IT w urzędzie warunkiem prawidłowej realizacji projektów teleinformatycznych finansowanych ze środków UE. Paweł Kamecki

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA STANOWISKA: Dyrektor Urzędu PROBLEM/WYZWANIE Z

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013/OnJKnP Poznao 27.05.2013 r. w sprawie dostawy, instalacji i wdrożenia w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning)

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM

RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM PROBLEMY POLSKIEGO KOLEJNICTWA W OBSZARZE INFORMATYKI Raport stanowiący uzupełnienie w formie załącznika do "Białej Księgi - mapy problemów polskiego kolejnictwa" wydanej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo