Inteligentne specjalizacje w krajach, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentne specjalizacje w krajach, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy"

Transkrypt

1 Monika Matusiak Inteligentne specjalizacje w krajach, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Celem niniejszego opracowania jest krótka charakterystyka inteligentnych specjalizacji w krajach, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy. W opracowaniu uwzględniono dostępne dokumenty i materiały źródłowe dotyczące obszarów specjalizacji zidentyfikowanych w strategiach na poziomie krajowym i regionalnym. Zgodnie z warunkiem ex ante dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1, kraje członkowskie mogą zdecydować, czy strategie inteligentnych specjalizacji będą opracowywane na poziomie krajowym, czy regionalnym. Kraje i regiony, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy oraz ich podejście do strategii inteligentnych specjalizacji przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Kraje i regiony stanowiące zakres tematyczny opracowania Lp. Kraj Specjalizacje krajowe Regiony/podregiony Specjalizacje regionalne 1. Szwecja nie wybrano Skania określono 2. Polska wybrano Zachodniopomorskie określono Lubuskie określono Dolnośląskie określono Opolskie określono 3. Czechy wstępnie wybrano Hradec Kralove nie określono 4. Słowacja wybrano Trnava trwają prace Bratislava określono 5. Węgry wybrano Györ-Moson-Sopron wstępnie wybrano Vas wstępnie wybrano Zala wstępnie wybrano 6. Chorwacja wstępnie wybrano Varaždin 1 Warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie , przygotowany w związku z wymaganiami art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320)

2 Koprivnicko-Križevck Zagrzeb Zagrebacka Karlovacka Primorsko-goranska Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych danych nie określono 1. Krajowe inteligentne specjalizacje Na poziomie krajowych strategii inteligentnych specjalizacji można zaobserwować różne podejścia od bardzo szczegółowych, np. polskiego i węgierskiego, po dość ogólne np. szwedzkie, gdzie na poziomie krajowym w ogóle nie zidentyfikowano obszarów inteligentnej specjalizacji. W ramach niektórych specjalizacji zdefiniowano priorytety bądź uszczegółowienia, lecz mimo to poziom na którym określono specjalizacje jest dość ogólny. W Tabeli 2 przedstawiono zestawienie inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym wraz z ich możliwymi powiązaniami oznaczonymi powtarzającymi się kolorami. Należy jednak zaznaczyć, że na obecnym poziomie ogólności, powiązania te są jedynie teoretyczne i mają charakter orientacyjny. W przypadku podjęcia decyzji o współpracy w danym obszarze należy dokładniej określić zakres działań planowany w ramach zidentyfikowanych łańcuchów wartości oraz międzyregionalne łańcuchy wartości. Pozwoli to na dobór obszarów, w ramach których współpraca może przynieść rzeczywistą wartość dodaną. Tabela 2. Inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym Kraj Obszary specjalizacji Priorytety/Opis Powiązania Węgry Nauki systemowe Inteligentna produkcja Zrównoważone społeczeństwo Zdrowe społeczeństwo i dobrostan Zaawansowane technologie w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym Czysta energia i OZE Czechy Środki transportu (przemysł motoryzacyjny i lotniczy oraz ich dostawcy i branże powiązane) Przemysły inżynieryjne i elektrotechnika ICT, automatyzacja, elektronika Opieka zdrowotna, technologie i urządzenia medyczne Zrównoważone środowisko Zdrowa lokalna żywność Innowacje w rolnictwie ICT i usługi Inkluzywne i zrównoważone społeczeństwo Nie określono

3 Słowacja Chorwacja Specjalizacje gospodarcze: Przemysł motoryzacyjny i mechaniczno-inżynieryjne Elektronika i urządzenia elektroniczne ICT i usługi Produkcja i przetwórstwo żelaza i stali Przyszłe specjalizacje Automatyka, robotyka i technologie cyfrowe Przetwarzanie i podwyższanie wartości metali lekkich i ich stopów Produkcja i przetwórstwo plastiku Przemysł kreatywny Zwiększanie wartości krajowej bazy surowcowej Specjalizacje naukowe: Nauki materiałowe i nanotechnologia Biomedycyna biotechnologia Środowisko i rolnictwo Zrównoważona energia Zdrowie Zrównoważona energia i środowisko Biotechnologia i bioekonomia Inżynieria KET ICT Turystyka Przemysł kulturalny i kreatywny Zielony wzrost Wyzwania społeczne i Nauki materiałowe i nanotechnologia Biomedycyna i biotechnologia Zrównoważona energia i energetyka Rolnictwo i środowisko Problemy i wyzwania społeczne Nie określono Polska Zdrowe społeczeństwo Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych, oraz w medycynie spersonalizowanej informacyjno- Technologie komunikacyjne Biogospodarka rolnospożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa Wytwarzanie produktów leczniczych Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii

4 środowiska Szwecja Zrównoważona energetyka Surowce naturalne i gospodarka odpadami Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym) Brak specjalizacji krajowych Wysokosprawne, niskoemisyjne układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Inteligentne i energooszczędne budownictwo Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne Elektronika oparta na polimerach przewodzących Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych Optoelektroniczne procesy i materiały Źródło: Opracowanie własne na podstawie krajowych strategii inteligentnych specjalizacji Zidentyfikowane w poszczególnych krajach specjalizacje zostały określone różnymi metodologiami, generalnie jednak wynikają ze zidentyfikowanego potencjału gospodarczego i naukowego, a w niektórych przypadkach również z zaobserwowanych trendów i wyzwań. Jak widać w Tabeli 2, można zidentyfikować pewne teoretyczne powiązania między specjalizacjami na poziomie krajowym. We wszystkich krajach, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy do specjalizacji należy obszar zdrowie i/lub wielkie wyzwania społeczne. Jako, że Komisja Europejska,

5 do wielkich wyzwań społecznych kwalifikuje zdrowie publiczne, są to obszary w pewnej mierze powiązane. Do obszarów powiązanych można tu także zaliczyć biomedycynę i biotechnologię, z których ta ostatnia pojawia się w trzech krajach. Można więc stwierdzić, że kwestie ochrony zdrowia, medycyny i biotechnologii mogą stanowić jeden z obszarów współpracy krajów Korytarza Środkowoeuropejskiego. Analizując wyzwania w obszarze zdrowia, można stwierdzić, że we wszystkich analizowanych krajach problemem są choroby układu krążenia. Kraje Korytarza Środkowoeuropejskiego, to obszary, w których występuje najwyższe natężenie śmierci z tego powodu ponad 600 na mieszkańców (Rysunek 1). Wyjątkiem jest tu Szwecja, gdzie natężenie to wynosi między 350 a 450 śmierci z powodu chorób układu krążenia, jest to jednak nadal poważny problem. Analiza innych problemów zdrowotnych w roczniku statystycznym Unii Europejskiej, wskazuje że śmierci z powodu układu oddechowego są już znacznie mniejszym problemem, a choroby nowotworowe są szczególnym problemem w Polsce (większości regionów), Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Chorwacji, bardzo dobra sytuacja natomiast występuje w tym zakresie w Szwecji (Regional Yearbook 2014, s. 64). Współpraca w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz terapii chorób układu krążenia powinna być wiec przedmiotem zainteresowania badanych krajów. Dla wszystkich krajów poza Szwecją istotnym wyzwaniem jest także kwestia chorób nowotworowych. Rysunek 1. Śmierci z powodu chorób układu krążenia Źródło: Eurostat Regional Yearbook 2014

6 Innym potencjalnym obszarem współpracy, choć nie dla wszystkich krajów Korytarza Środkowoeuropejskiego, jest rolnictwo i produkcja zdrowej żywności. Jako obszar specjalizacji wybrały je Węgry, Słowacja, częściowo Chorwacja oraz Polska. Kraje te różnią się jednak pod względem udziału rolnictwa w gospodarce (Rysunek 2) oraz jego specjalizacji. Do krajów o wysokim udziale rolnictwa należą Polska i Węgry, dość wysoki udział mają Chorwacja, Słowacja, i częściowo Czechy. Udział rolnictwa w gospodarce szwedzkiej jest bardzo niski. Odwrotnie jest natomiast z produktywnością rolnictwa wartość dodana wytworzona w ciągu roku jest niska we wszystkich badanych krajach z wyjątkiem Szwecji (Regional Yearbook 2014, s. 244). Zróżnicowane są też specjalizacje rolnicze produkcja mleka jest istotna w środkowych i wschodnich regionach Polski, południowej Szwecji, Czechach, w niektórych regionach Węgier, dwóch regionach Słowacji i północnej Chorwacji najwyższą koncentrację pokazują jednak Polska i Czechy. Obszary średniej koncentracji produkcji trzody chlewnej występują we wszystkich badanych krajach z wyjątkiem Chorwacji, a w Szwecji i na Słowacji tylko w pojedynczych regionach. Podobną sytuację można zaobserwować w stosunku do roślin olejowych. Produkcja zbóż koncentruje się szczególnie w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Do wspólnych specjalizacji nie należy natomiast produkcja owoców i jagód, która koncentruje się jedynie w niektórych regionach Polski. Poszukując tematów współpracy w ramach rolnictwa i produkcji żywności można więc spróbować zidentyfikować wspólne łańcuchy wartości w ramach produkcji mleka, trzody chlewnej i roślin olejowych. Każdorazowo współpraca mogłaby się koncentrować na kwestiach związanych z podnoszeniem produktywności w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.

7 Rysunek 2. Udział rolnictwa w gospodarce na podstawie udziału zatrudnienia Źródło: Eurostat Regional Yearbook 2014 Kolejnym potencjalnym obszarem współpracy są procesy i technologie przemysłowe, w tym inżynieria. Jest to obszar horyzontalny, możliwy do stosowania w wielu różnych sektorach. Obszar ten określiły jako swoją specjalizacje wszystkie badane kraje, choć można zaobserwować pewne dominujące sektory. Przemysł motoryzacyjny jest istotny Na Węgrzech, Czechach i na Słowacji, Chorwacja skupia się na inżynierii, a Polska wskazuje na wybrane elementy i typy procesów przemysłowych, w tym elektronikę i automatyzację produkcji. Na te ostatnie elementy wskazano też w Czechach i na Słowacji. We wszystkich krajach Korytarza Środkowoeuropejskiego można także zaobserwować obszary koncentracji działalności przemysłowej - najniższy jej poziom występuje w Chorwacji. W Szwecji wysoką koncentrację można zaobserwować w dwóch regionach, a w pozostałych krajach obejmuje ona większość kraju (Rysunek 3). Współpraca w tym obszarze wymaga jednak bardziej precyzyjnego zdefiniowania specjalizacji przemysłowych obecnie można je bowiem określić na poziomie sekcji C w klasyfikacji PKD, co oznacza większość gałęzi przemysłu.

8 Rysunek 3. Udział przemysłu w gospodarce na podstawie udziału zatrudnienia Źródło: Eurostat Regional Yearbook 2014 Wymienione do tej pory wspólne obszary specjalizacji wykazują koncentrację zarówno na poziomie gospodarczym, jak i naukowym, analizowanym przez poszczególne kraje w ramach identyfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji. Ich uszczegółowienie, w szczególności poprzez identyfikację wspólnych obszarów ścisłych specjalizacji oraz międzyregionalnych łańcuchów wartości może doprowadzić do określenia wartościowych obszarów współpracy, istotnych dla wszystkich partnerów. Pozostałe możliwe powiązania w ramach inteligentnych specjalizacji, nie obejmują już już wszystkich partnerów. Czterech z sześciu partnerów (z wyjątkiem Czech i Szwecji) wybrało zrównoważoną energetykę, kolejnych pięciu (z wyjątkiem Polski) bardzo ogólnie określone ICT. Obszary te można traktować jako uzupełniające propozycje współpracy. 2. Regionalne specjalizacje gospodarcze Analizę specjalizacji gospodarczych na poziomie krajowym można uzupełnić wskazaniem specjalizacji regionalnych na podstawie analizy siły występujących klastrów ekonomicznych zrealizowanej w 2011 roku przez Europejskie Obserwatorium Klastrów. Badano wtedy klastry ekonomiczne (nie organizacje klastrowe) pod

9 względem wielkości zatrudnienia, siły i specjalizacji biorąc pod uwagę koncentrację zatrudnienia i liczby podmiotów gospodarczych (na podstawie współczynników lokalizacji), czyli specjalizację gospodarczą terytoriów. Wyniki badań obrazowano za pomocą gwiazdek najsilniejsze klastry otrzymywały trzy gwiazdki, a silne dwie. Ze względu na brak takiego opracowania dla Chorwacji, dodatkowo wykorzystano mapowanie klastrów dla chorwackiego Ministerstwa Gospodarki, wykonane z zastosowaniem tej samej metodologii. Jako, że mapowanie wykonano na poziomie NUTS3, a nie NUTS 2 tak, jak w pozostałych analizowanych raportach, realne koncentracje dla Chorwacji są w rzeczywistości znacznie słabsze i oznaczają mniejsze zatrudnienie i mniejszą liczbę przedsiębiorstw w poszczególnych branżach. Przegląd klastrów dwu- i trzygwiazdkowych w badanych krajach i regionach uczestniczących w projekcie może uzupełnić analizę specjalizacji gospodarczych. Tabela 3. Klastry ekonomiczne w badanych krajach Kraj Region Siła koncentracji Klastry Węgry Nyugat-Dunantul Motoryzacja Słowacja Zapadne Slovensko Ciężka maszyneria Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Motoryzacja Materiały, wyposażenie i usługi budowlane Obuwie Metalurgia Tworzywa sztuczne Wytwarzanie i przesył energii Technologie produkcyjne Telekomunikacja Bratislavsky kraj Motoryzacja Produkcja ropy naftowej i gazu Telekomunikacja Czechy Severovychod Motoryzacja Materiały, wyposażenie i usługi budowlane Przemysł tekstylny Ciężka maszyneria Produkty skórzane Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Produkty papierowe Chorwacja Varaždin Produkty skórzane

10 (NUTS3) Produkcja obuwia Koprivnicko- Križevck Budownictwo Przetwórstwo żywności Przemysł farmaceutyczny Zagrebacka Budownictwo Zagreb - Brak silnej specjalizacji Karlovacka Produkcja maszyn i urządzeń Primorsko-Goranska Środki transportu (przemysł stoczniowy) Transport i gospodarka magazynowa Usługi hotelarskie Polska Zachodniopomorskie Transport i logistyka Lubuskie Produkcja mebli Przetwórstwo żywności Dolnośląskie Ciężka maszyneria Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Kamieniołomy Przemysł tekstylny Opolskie Przetwórstwo żywności Szwecja Sydsverige - Brak silnej specjalizacji Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Star Clusters, European Cluster Observatory 2011 oraz Cluster Mapping Report, 2011 W dwunastu badanych regionach, i we wszystkich krajach z wyjątkiem Szwecji, specjalizację gospodarczą stanowi przemysł maszynowy i branże powiązane, w tym produkcja środków transportu, ciężkiej maszynerii oraz transport i logistyka (Tabela 3). Dodatkowo, w czterech regionach i krajach koncentruje się produkcja oświetlenia i wyposażenia elektrycznego, które częściowo używają podobnych dostawców i kooperantów. Jeżeli chodzi o branżę spożywczą, koncentruje się ona tylko w trzech regionach (dwóch krajach). Branża budowlana oraz produkcja tekstylna i skórzana wykazują koncentrację w czterech regionach w trzech krajach. Dwa regiony w ogóle nie wykazują silnej specjalizacji. W ramach specjalizacji przemysłowych można wiec powiedzieć, że podstawowym obszarem współpracy powinna być branża maszynowa i branże powiązane, jako, że angażują one największą liczbę partnerów. Aby zaangażować pozostałe regiony, nie wykazujące specjalizacji w tym obszarze można uwzględnić jeszcze przetwórstwo przemysłowe, co pozwoliłoby włączyć branże spożywczą, tekstylną i skórzaną. 3. Inteligentne specjalizacje regionalne i lokalne

11 W ponad połowie badanych regionów określono specjalizacje regionalne, mają jednak one różny stopień precyzji. W Tabeli 4 przedstawiono przegląd specjalizacji na poziomie regionalnym (NUTS2) i lokalnym (NUTS3) a ich możliwe powiązania zaznaczono kolorami. Generalnie, w badanych krajach szerzej zakrojone prace prowadzono na poziomie NUTS2 (z wyjątkiem Szwecji), choć w niektórych mniejszych krajach, np. w Chorwacji i Czechach (z wyjątkiem Bratysławy), inteligentne specjalizacje zidentyfikowano jedynie na poziomie krajowym. Tabela 4. Specjalizacje regionalne i lokalne Kraj Region Specjalizacja NUTS 3 Specjalizacja Węgry Nyugat-Dunantul Przemysł motoryzacyjny Györ- Turystyka mobilność i zrównoważona mobilność Moson- Sopron Przemysły kreatywne: design i Rolnictwo marketing ICT i elektronika Przemysł spożywczy Przemysł maszynowy i Vas Turystyka mechatronika Logistyka Produkcja żywności Turystyka zdrowotna Zala Rolnictwo i gospodarka rolna Zrównoważenie środowiskowe: energia odnawialna, odzysk odpadów drzewnych, zrównoważone budownictwo Przetwórstwo żywności Turystyka medyczna zdrowotna Logistyka Słowacja Zapadne Slovensko nie określono Trnava nie określono i Bratislavsky kraj Materiały dla przemysłu motoryzacyjnego, energetyki odnawialnej, przemysłu lotniczego i medycyny ICT dla przemysłu, telekomunikacji i marketingu Biotechnologia dla medycyny Czechy Severovychod nie określono (priorytety regionalne w strategii krajowej) Bratislava Hradec- Kralove jak dla regionu nie określono Chorwacja Kontinentalna nie określono Zagreb nie określono Hrvatska Zagrebacka nie określono Varaždin nie określono Koprivnicko nie określono -Križevcka Karlovacka nie określono Jadranska Hrvatska nie określono Primorsko- nie określono Goranska Polska Zachodniopomorskie Biogospodarka

12 Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Działalność morska i logistyczna Sektor metalowy i maszynowy Usługi oparte na wiedzy Turystyka Zielona gospodarka Zdrowie i jakość życia Innowacyjny przemysł tradycyjny Współpraca i kooperacja biznesowa Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny Przemysł motoryzacyjny Przemysł elektryczny Branża informatyczna Przemysł wydobywczy Nauki medyczne i biologiczne Nauki chemiczne Informatyka i komunikacja Matematyka i fizyka Zrównoważone technologie chemiczne Zrównoważone technologie budownictwa i drewna Technologie przemysłu maszynowego i metalowego Technologie przemysłu energetycznego, w tym OZE Technologie rolno-spożywcze Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska Szwecja Sydsverige nie określono Skåne Inteligentne materiały Inteligentne zrównoważone miasta Zdrowie Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych, prezentacji regionów oraz materiałów S3 Platform Na podstawie dostępnych dokumentów strategicznych można stwierdzić, że specjalizacje regionalne nie w pełni pokrywają się ze specjalizacjami gospodarczymi (realnie występującymi koncentracjami) oraz specjalizacjami krajowymi. Obszary możliwej współpracy na podstawie podobnych specjalizacji regionalnych i lokalnych obejmują: Przemysł motoryzacyjny i maszynowy 7 regionów/podregionów Rolnictwo i przetwórstwo żywności - 5 regionów/podregionów Medycyna/ochrona zdrowia 4 regiony/podregiony Turystyka 4 regiony/podregiony Technologie środowiskowe - 4 regiony/podregiony

13 ICT 3 regiony Logistyka 2 regiony Obszary, które odpowiadają specjalizacjom gospodarczym poszczególnych regionów (Tabela 3) to przemysł motoryzacyjny i maszynowy, przetwórstwo żywności i logistyka. Powinny one być podstawą współpracy partnerów, wymagają jednak każdorazowo dookreślenia ich specyfiki, najważniejszych potrzeb i wyzwań oraz możliwych do zrealizowania projektów. 4. Wnioski Ze względu na duże zróżnicowanie obszarów inteligentnych specjalizacji przyjętych przez kraje i regiony Środkoweuropejskiego Korytarza Transportowego, oraz ich różne umocowanie w systemach krajowych, należy przyjąć zasadę wyboru obszarów współpracy, które z jednej strony łączą możliwie największą liczbę partnerów, a z drugiej opierają się na realnym potencjale ekonomicznym tylko bowiem działania stymulujące rozwój realnej gospodarki mogą przynieść trwałe korzyści zaangażowanym stronom. Do możliwych obszarów współpracy, umocowanych zarówno w strategiach na poziomie krajowym, jak i regionalnym, oraz odzwierciedlających koncentracje gospodarcze, można zaliczyć: Przemysł maszynowy, motoryzacyjny oraz procesy i technologie przemysłowe, Produkcję i przetwórstwo żywności, w tym zdrową żywność. Obszarem współpracy o charakterze bardziej naukowym może natomiast stać się profilaktyka, diagnostyka i terapia chorób układu krążenia. Pozostałe obszary, takie jak ICT, energetyka czy logistyka należy traktować uzupełniająco. Przedmiotem współpracy w ramach zidentyfikowanych obszarów powinno być poszukiwanie realnych powiązań i możliwości współpracy o charakterze gospodarczym i naukowym. Współpraca o charakterze gospodarczym powinna prowadzić do identyfikacji ponadregionalnych łańcuchów wartości i wynikających z nich możliwości współpracy przedsiębiorstw z krajów partnerskich. W miarę możliwości w projekty współpracy powinni być zaangażowani nie tylko przedstawiciele administracji publicznej z krajów partnerskich, ale również przedsiębiorstwa. Da im to możliwość bezpośredniego wdrożenia wypracowanych rozwiązań. Współpraca naukowa natomiast powinna koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań i badaniach mogących mieć przełożenie na praktykę gospodarczą i zwiększających wartość dodaną w zidentyfikowanych obszarach współpracy. Można również rozważyć możliwość tworzenia interdyscyplinarnych międzynarodowych zespołów badawczych odpowiadających na wyzwania zidentyfikowane przez przedsiębiorstwa z branż wchodzących w obszary specjalizacji lub na tzw. wielkie wyzwania społeczne.

14 Bibliografia 1. Art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320) 2. Bec ic E., S varc J., 2010, Smart specialisation: some considerations of the Croatian practice, Int. J. Transitions and Innovation Systems, Vol. 1, No. 1, Biuletyn Informacyjny nr 1 (11)/2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Inteligentne specjalizacje lokomotywy rozwoju 4. Blazek j., Czesana V., Daniels G., 2014, Design, policy mix and implementation of the RIS3 in the Czech Republic, prezentacja, S3 Platform 5. Borsi B., Nadabán M., 2013, Hungary: Towards a national S3 Strategy, prezentacja, S3 Platform 6. Chudoba S., 2014, Concept of creation and suport for STP. Situation and experience in Slovak Republic, prezentacja na Slovak-Nordic Research and Innovation Forum 7. Cluster mapping report. Support to cluster development, 2011, Maxwell Stamp for the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship and the Central Finance and Contracting Agency, Government of the Republic of Croatia 8. European Cluster Observatory, 2011, Star Clusters in the Czech Republic, Centre for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics 9. European Cluster Observatory, 2011, Star Clusters in Hungary, Centre for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics 10. European Cluster Observatory, 2011, Star Clusters in Poland, Centre for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics 11. European Cluster Observatory, 2011, Star Clusters in Slovakia, Centre for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics 12. European Cluster Observatory, 2011, Star Clusters in Sweden, Centre for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics 13. Eurostat, 2014, European Regional Yearbook 2014, Luxembourg: Publications Office of the European Union 14. Frycz M., 2014, Inteligentne specjalizacje kontekst europejski, krajowy i regionalny, prezentacja 15. Government Offices of Sweden, 2012, The Swedish Innovation Strategy

15 16. Kamieński Z., 2014, Poland Towards a RIS3 Strategy, prezentacja S3 Platform 17. Lindqvist M. i in., 2013, Implementing the concept of smart specialization in the Nordic countries, NORDREGIO 18. Ministerstwo Gospodarki, 2013, Krajowa Inteligentna Specjalizacja 19. NIH, 2014, National Smart Specialization Strategy, Węgry 20. Rajakovic M., 2014, Prioritetisation, Entrepreneurial Discovery and Policy Mix in the RIS3 Process, prezentacja S3 Platform 21. Research and Innovation Strategy for Smart Specialization of the Slovak Republic, RIS3 SK, 2014, Slovak Republic, prezentacja S3 Platform 23. Schaffer H. I in., Cooperation Programme Austria-Hungary Draft 24. Skåne Research and Innovation Council, Sounding Board for Innovation in Skåne, An International Innovation Strategy for Skåne , Svensson L., 2012, International Innovation Strategy for Skåne , Malmö 26. Vratny S., 2012, Smart Specialization Strategy in Bratislava Region, prezentacja S3 Platform 27. Zarząd Województwa Opolskiego, 2014, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, projekt do konsultacji społecznych. Materiały dodatkowe Smart Specialization of Zala County based on the Strategic Program of the county Strony internetowe: 1. euris-programme.eu: 2. innowacje-lubuskie.pl: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego 3. S3 Platform

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Ewa Romanowska 1 Agnieszka Firgolska 2 Justyna Hrudeń 3 Streszczenie Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Warszawa, 2006 Pod redakcją: dr Elżbieta Wojnicka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Piotr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt Opole, kwiecień 2014 OPRACOWANIE: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KATALOG LIDERÓW INNOWACJI

KATALOG LIDERÓW INNOWACJI KATALOG LIDERÓW INNOWACJI SPIS TREŚCI 04-05 SŁOWEM WSTĘPU 06-07 OPIS PROJEKTU 08-15 PARTNERZY PROJEKTU Partner 01 Partner 05 CNA Stowarzyszenie Regionu Emilia-Romagna Partner 02 Partner 06 Emilia-Romagna

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych Przygotowany na zlecenie Warszawa,

Bardziej szczegółowo