MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy 2013

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 SŁOWO WSTĘPNE... 4 I. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE PO Kapitał Ludzki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata PO Infarstruktura i Środowisko II. INNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ Europa dla Obywateli MłodzieŜ w Działaniu LIFE LONG LEARNING - Uczenie sie przez całe Ŝycie III. EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ UE Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Europejska Fundacja MłodzieŜy (EYF) Europejska Fundacja Kultury IV. PROGRAMY BILATERALNE Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Francja Stowarzyszenie France-Pologne pour l Europe Fundacja dla Polski Polsko-Francuski Fundusz Współpracy Holandia Lokalne Projekty Kulturalne Dania Dotacje Ambasady Danii Republika Federalna Niemiec Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Fundacja Konrada Adenauera Fundacja im. Friedricha Eberta

3 5. Wielka Brytania Stypendia im. Josepha Conrada Europejskie Stowarzyszenie dla Kultury śydowskiej British Council Austria KulturKontaktAustria Belgia Fundacja Evens Szwecja Instytut Szwedzki - Program Visby Szwajcaria Fundacja Pro Helvetia Stany Zjednoczone Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności Polsko - Amerykański Fundusz PoŜyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Kanada Dotacje Ambasady Kanady Euro-śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh Fundacja Forda V. KRAJOWE śródła FINANSOWANIA Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja BRE Banku Fundacja Kultury Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE FBB Musica Mundi Fundacja im. Stefana Batorego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich SŁOWNIK PRZYDATNE ADRESY LINKI Kontakt: Sandra Dytłow Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Rozwoju i Strategii Miasta ul. Grudziądzka 9-15 Bydgoszcz tel

4 Słowo wstępne Pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe na swa działalność statutową moŝe przybierać róŝne formy. MoŜe to być 1 : 1) działalność gospodarcza, np. sprzedaŝ usług czy wynajmowanie lokalu 2) odpłatna działalność statutowa 3) składki członkowskie 4) zbiórki wśród przyjaciół (niewymagające zezwolenia) 5) imprezy charytatywne (bez zbiórek - dochód tylko z biletów) Mocne strony Przy okazji promocja organizacji i idei Dość duŝy dochód Słabe strony DuŜe zaangaŝowanie pracy własnej Ryzyko finansowe DuŜa ilość formalności przy organizowaniu imprezy masowej, np. zezwolenia poŝarowe, policja, itp. Raczej kierowana jest do mniejszych społeczności, gdzie ilość ofert nie jest tak duŝa jak w duŝych miastach 6) granty np. z programów unijnych. Mocne strony DuŜy zastrzyk finansowy DuŜa oferta grantodawców MoŜliwość pokrycia kosztów osobowych Nabywanie wiedzy z zakresu pisania wniosków Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami Słabe strony Formalizm wniosków Konieczność raportowania Czasochłonność DuŜa konkurencja Mała elastyczność w wydatkowaniu otrzymanych pieniędzy Konieczny wkład własny Przyczepienie, zwłaszcza w małych środowiskach, łatki grantodawcy do organizacji Konieczna jest umiejętność pisania wniosków Konieczna jest często znajomość jęz. angielskiego Niepewność otrzymania Brak stabilizacji dla długofalowych działań organizacji 7) finansowanie zadań zleconych przez państwo lub gminę. 8) sponsoring - wsparcie ze strony prywatnego biznesu. Mocne strony Słabe strony Bezpieczeństwo finansowe UzaleŜnienie od jednego strategicznego Mały formalizm sponsora Często moŝliwość wykorzystania zdobytej kwoty w sposób dowolny 1 Zob. 4

5 9) zbiórki publiczne (np. do zamkniętych puszek, sprzedaŝ cegiełek, chodzenie "od drzwi do drzwi", organizowanie aukcji lub loterii, zbiórka telefoniczna, zbiórka poprzez Internet, zbiórka listowna, apele w prasie, radio czy telewizji, itp.) Mocne strony MoŜliwość szybkiego uzyskania pieniędzy MoŜliwość zebrania duŝych funduszy Niewielkie nakłady DuŜy rozgłos społeczny Przy małym zasięgu mała biurokracja Słabe strony DuŜa biurokracja Konieczność zaangaŝowania duŝej ilości ludzi Czasochłonność Nieprzewidywalne rezultaty Przesyt społeczny UzaleŜnienie od tematu Małe bezpieczeństwo Loterie Mocne strony Szerokie grono odbiorców Słabe strony Procedura administracyjna (jak przy zbiórce publicznej) Brak elastyczności w wydawaniu zdobytych pieniędzy UzaleŜniona od prestiŝu organizacji w środowisku Trzeba zaangaŝować środki własne w nagrody Zbiórki listowne od osób indywidualnych Mocne strony Słabe strony MoŜliwość dotarcia do duŝej liczby osób Nikły odzew Praca przy tej zbiórce nie wymaga większych Spore koszty (koperty, papier, znaczki, praca kwalifikacji i moŝe być wykonywana prawie ludzka) przez kaŝdego członka zespołu Ogrom pracy administracyjnej i księgowej Aukcje Mocne strony MoŜliwość szybkiego uzyskania duŝych kwot DuŜy rozgłos w sferze biznesu Promocja darczyńców Słabe strony Konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń Zebranie wkładu rzeczowego Koszty organizacyjne są duŝe, bo powinna być duŝa oprawa Nieprzewidywalność rezultatów Problem z rzeczami, których nikt na aukcji nie nabył Odroczona płatność Trudność w księgowaniu kosztów UzaleŜnienie od dobrego prowadzącego 10) payroll - odmiana zbiórki. Polega ona na dobrowolnych, regularnych, np. comiesięcznych odpisach od pensji pracowników danej firmy. Pracodawca zobowiązuje się zazwyczaj dołoŝyć z funduszy firmy dodatkowe pieniądze np. drugie tyle, ile organizacja otrzyma od pracowników. 5

6 11) barter - usługa za usługę; towar za towar Mocne strony Pewność realizacji projektu Długoterminowość Korzystanie z droŝszych usług Słabe strony Łatwość zakwestionowania umowy Trudność w zawarciu takiej umowy Słaba znajomość tematu Konieczna jest umiejętność negocjacji Trzeba mieć coś na wymianę 12) marketing wiązany - część pieniędzy ze sprzedaŝy danego produktu, co jest zaznaczone na produkcie, jest przeznaczona na cele społeczne Mocne strony Słabe strony DłuŜszy czas finansowania Trudności ze znalezieniem zainteresowanej Niewielki wkład pracy (rozliczenia po firmy stronie producenta) UzaleŜnienie od popytu Wyrobienie kontaktów umoŝliwiających długą współpracę Zaistnienie w świadomości społecznej 13) spadki Mocne strony Niewielki nakład pracy PowaŜna kwota Ewentualna swoboda w dysponowaniu majątkiem MoŜliwość uzyskania poczucia stabilności Słabe strony Trudność w znalezieniu ewentualnego spadkobiercy Zatargi z rodziną Procedury spadkowe 14) inwestowanie kapitału, np. odsetki od lokat bankowych Chcąc zrealizować projekt przy pomocy źródeł zewnętrznych, naleŝy przede wszystkim widzieć co chce się poprzez swe działania osiągnąć i mieć na to dobry pomysł. Następnie trzeba tylko : znaleźć odpowiedni konkurs dobrze przemyśleć potrzeby i grupę odbiorców, aby osiągnąć planowane rezultaty precyzyjnie określić zadania, ich rodzaj i sposób ich realizacji wraz z realnym harmonogramem (by nie trzeba było aneksować z tego powodu umowy) projekt tworzyć przy udziale wszystkich zainteresowanych stron przejrzyście i realnie sformułować cele projektu zaplanować wszystkie potrzeby i środki finansowe umoŝliwiające prowadzenie projektu - instytucja, z którą przyjdzie podpisać umowę o dofinansowanie, moŝe nie wyrazić zgody na te zmiany. Poza tym naleŝy pamiętać o kilku prostych zasadach, takich jak: posiadanie własnych środków finansowych; nie zaczynać pracy nad wnioskiem na kilka dni przed terminem. NaleŜy mieć czas na jego przemyślenie, ewentualne poprawki i zebranie dodatkowych potrzebnych dokumentów; pozytywne myślenie - entuzjazm moŝe przekonać fundatora; estetyka wniosku; ciekawy tytuł; zrozumiały język naleŝy pisać jasno, tak by kaŝdy, czytając wniosek, zrozumiał o co w nim chodzi. Opis zamierzonych działań winien być zwięzły. NaleŜy wystrzegać się 6

7 uŝywania tzw. języka zawodowego lub skrótów nazw np. organizacji i instytucji. Fundator moŝe ich nie znać. Projekt formułujemy przy pomocy wskazanych przez donatora formularzy. Przykładowo w przypadku funduszy strukturalnych Unii Europejskiej trzeba będzie uŝyć tzw. generatora wniosków. Nie moŝemy wypełnić wniosku wydrukowanego z generatora ręcznie, wszystko wypełniamy elektronicznie. Treść formułujemy syntetycznie (generator ogranicza tekst do określonej ilości znaków). Generator ściągamy bezpłatnie z internetu, np. ze strony Tworzenie wniosku przy uŝyciu generatora ma równieŝ inne ograniczenie, jest nim tzw. suma kontrolna. Jest to ciąg znaków, które generator nanosi na kaŝdą stronę wniosku, w ten sposób go sygnując. Po wprowadzeniu nawet najmniejszej zmiany w treści wniosku (uŝycie spacji, poprawienie literówki ) powoduje automatycznie zmianę sumy kontrolnej. Jest to waŝne przy juŝ ostatecznym wydruku formularza. KaŜdy z wymaganych egzemplarzy wniosku musi mieć tę samą sumę kontrolną. Zwróćmy przy tym uwagę na zawarte w ogłoszeniach o konkursie wymogi formalne, które mogą być czasami zaskakujące, np. w poprzednim okresie programowania do podpisywania dokumentacji projektowej moŝna było uŝyć wyłącznie długopisów lub piór z tuszem niebieskim. Ponadto, w przypadku dołączenia do wniosku wymaganych załączników, które mamy w postaci kopii, pamiętajmy o ich poświadczeniu za zgodność z oryginałem. W trakcie realizacji projektu naleŝy pamiętać o wymogu powiadomienia o kaŝdej zmianie w sposobie realizacji działań instytucji finansującej. Nie dopełniając tego obowiązku moŝe pozbawić się dotacji. Projekt naleŝy teŝ odpowiednio promować. NaleŜy to przewidzieć juŝ na etapie tworzenia harmonogramu realizacji projektu i nie moŝe być to tylko np. naklejka na sprzęcie zakupionym z udziałem wsparcia. W takich przypadkach często zamieszcza się informacje o projekcie na własnej stronie internetowej lub umieszcza się na budynku siedziby organizacji odpowiednią tablicę. NaleŜy pamiętać, by ten fakt udokumentować (np. w postaci zrzutu ekranowego, dokumentacji fotograficznej, wycinki prasowe o projekcie). Na dokumentach wygenerowanych w trakcie realizacji projektu, pamiętamy równieŝ o umieszczeniu zapisu informującego skąd pochodzi dofinansowanie. Umieszcza się równieŝ tzw. loga funduszy. Działania promocyjne projektu dobrze jest prowadzi juŝ od początku jego realizacji. Te działania równieŝ moŝna współfinansować z dotacji naleŝy zaplanować je we wniosku. Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu (faktury, dowody przelewów, rejestr środków trwałych (OT), certyfikaty, wnioski i sprawozdania, oferty, informacje dotyczące promocji i osiągniętych wskaźników) najlepiej przechowywać w jednym miejscu (np. w oddzielnym segregatorze). Dokumenty te okaŝą się niezbędne podczas kontroli. 7

8 Formularz wniosku na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Jak juŝ wspomnieliśmy wcześniej formularz wniosku wypełniamy elektronicznie, pobierając aplikację Generator Wniosków. Wypełniając formularz moŝemy natrafić na pewne udogodnienia. Generator moŝe w pewnych punktach nie wymagać wpisywania treści, a daje nam moŝliwość skorzystania z wybranej odpowiedzi z rozwijającego się paska gotowych opcji. Przykładowo w pkt wskazującym województwo wnioskodawcy. NajwaŜniejsze elementy: 3. Charakterystyka projektu 3.1 Cel projektu Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaŝ problem/y który/e chcesz rozwiązać) WskaŜ cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) 3.2 Grupy docelowe Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budŝecie i harmonogramie 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu 8

9 Wniosek o płatność Dokument ten jest niezbędny przy procedurze przekazania nam transz refundacji, w ramach np. funduszy strukturalnych. Jego złoŝenie wymaga staranności. Wniosek o płatność jest szczegółowym rozliczeniem środków wydatkowanych w konkretnym okresie realizacji projektu i równocześnie wnioskiem o przekazanie kolejnej transzy środków. Niezbędne jest równieŝ odnoszenie się w trakcie jego wypełniania do budŝetu projektu. Wypełnia się go równieŝ elektronicznie, bądź przy uŝyciu specjalnych dokumentów zamieszczanych na portalu fundatora np. w przypadku funduszy EOG lub takŝe przy uŝyciu generatora wniosków płatniczych fundusze strukturalne (tu równieŝ występuje suma kontrolna ). Przed przystawieniem do wypełniania wniosku naleŝy zapoznać się z opublikowanymi instrukcjami dot. tej czynności lub z innymi wskazówkami. Pamiętajmy o prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. Pamiętajmy równieŝ o odpowiednim opisaniu i opieczętowaniu wszystkich dokumentów finansowych, które będą rozliczane za pomocą Wniosku. NaleŜy to zrobić w sposób, który umoŝliwi łatwą i szybką identyfikację rodzaju wydatku, jego wysokości w odniesieniu do realizowanego projektu, a takŝe powiązania wydatku z właściwą kategorią budŝetu. Poza tym prawidłowe opisanie i uszeregowanie tych dokumentów okaŝe się bardzo pomocne przy sporządzaniu najistotniejszego elementu wniosku o płatność, jakim jest Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Jest to tabela zawierająca informacje dotyczące wszystkich rozliczanych wnioskiem dokumentów finansowych. W opisie zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem nie umieszczajmy zdawkowych informacji. NaleŜy raczej dokładnie opisać, co i jak przeprowadzone zostało w ramach projektu. To samo dotyczy informacji dotyczących stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników. Okres sprawozdawczy wniosku o płatność odpowiada datom poniesienia wydatków kwalifikowanych. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność Kserokopie dokumentów nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem Brak poleceń przelewów lub wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności Polecenia przelewów nie są podstemplowane przez bank (nie dotyczy dokumentów elektronicznych nie wymagających podpisu) Zakup niezgodnie z harmonogramem lub zapłata po terminie przewidzianym umową o dofinansowanie Brak wersji elektronicznej wniosku i sprawozdania 9

10 Sprawozdania z realizacji projektu Składanie w określonych terminach sprawozdań okresowych czy końcowych pełni funkcje: kontrolną - weryfikuje działalność projektodawcy w zakresie, jakiego dotyczy jego umowa o dofinansowanie projektu; dokumentacyjną - potwierdza wykonywanie zaplanowanych w harmonogramie działań w projekcie; informacyjną dane opisowe i liczbowe zawarte w sprawozdaniu pozwalają na ocenę sytuacji projektodawcy w danym momencie projektu. Informacja sprawozdawcza powinna być: przydatna skorzysta z niej takŝe równieŝ realizator projektu, choćby dla potrzeb wewnętrznej sprawozdawczości czy nawet promocji, gdy wykorzysta wyliczenia i opisy powstałe na potrzeby sprawozdawczości w swoich materiałach promocyjnych czy na stronie internetowej, podsumowując kolejny etap realizacji projektu. zrozumiała język, którego uŝywamy powinien być, pomimo specyficznych określeń branŝowych, jasny i zrozumiały dla osób weryfikujących sprawozdanie. UwaŜajmy na skróty słów lub uŝywane wewnątrz organizacji określenia. rzetelna i wiarygodna unikać wszelkie niezgodności czy nieścisłości w róŝnych miejscach sprawozdania. Porównujmy zatem dane, które umieściliśmy w załącznikach i w głównej części sprawozdania. porównywalna - dane zawarte w sprawozdaniach muszą współgrać z informacjami przedstawionymi przez projektodawcę we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Warto jest zbierać niezbędne, wymagane w sprawozdaniu, dane na bieŝąco np. sporządzać notatki z realizacji projektu. 10

11 I. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej Instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej są Fundusze Strukturalne. Mają na celu finansowanie realizacji celów działania Unii Europejskiej. Do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania zaliczamy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/EFRR - finansuje przedsięwzięcia w sferze infrastruktury i inwestycje pozwalające na kreowanie nowych lub zachowanie istniejących miejsc pracy. Ponadto wspiera lokalne inicjatywy rozwojowe i aktywność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a takŝe finansuje rozwój badań naukowych i nowych technologii, Europejski Fundusz Społeczny/EFS - wspiera róŝnorodne projekty związane z społecznym aspektem integracji. Głównym zadaniem funduszu pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie moŝliwości zatrudniania, przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Narodowa Strategia Spójności (NSS) inaczej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) - jest dokumentem określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraŝania funduszy strukturalnych w ramach budŝetu Wspólnoty na lata Do celów NSS zaliczamy: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju, tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług; budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; rozwój obszarów wiejskich. NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw: PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Pomoc Techniczna, PO Europejska Współpraca Terytorialna, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Dla województwa kujawsko pomorskiego dostępne będą środki z 4 wcześniej wymienionych Programów Operacyjnych, prócz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekty planowane do współfinansowania w ramach PO powinny posiadać charakter ponadregionalny. Projekty o mniejszym zasięgu finansowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 11

12 1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem PO Kapitał Ludzki jest umoŝliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdraŝane sektorowo przez odpowiednie resorty. Priorytety realizowane centralnie to: Zatrudnienie i integracja społeczna - 506,2 mln euro (w tym 430,3 mln euro z EFS); Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 778,0 mln euro (w tym 661,3 mln euro z EFS); Wysoka jakość systemu oświaty 1.006,2 mln euro (w tym 855,3 mln euro z EFS); Szkolnictwo wyŝsze i nauka 960,4 mln euro (w tym 816,3 mln euro z EFS); Dobre rządzenie 610,9 mln euro (w tym 519,2 mln euro z EFS); Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,9 mln euro (w tym 1.918,4 mln euro z EFS) Promocja integracji społecznej 1.552,9 mln euro (w tym 1.320,0 mln euro z EFS); Regionalne kadry gospodarki 1.588,5 mln EUR (w tym 1.350,2 mln EUR z EFS); Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.703,4 mln EUR (w tym 1.447,9 mln EUR z EFS); Pomoc techniczna 456,8 mln EUR (w tym 388,3 mln EUR z EFS). Wysokość środków przeznaczonych dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi ok. 319 mln. euro. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) nie przewiduje, w przeciwieństwie do PO Innowacyjna Gospodarka lub PO Infrastruktura i Środowisko, realizacji projektów kluczowych. PO Kapitał Ludzki realizowany będzie za pośrednictwem dwóch procedur: procedury wyboru projektów konkursowych i procedury dofinansowania projektów systemowych. Procedura konkursowa jest nam juŝ znana z lat ubiegłych, stosunkowo nowe jest udzielanie wsparcia w procedurze projektów systemowych. Polega na dofinansowaniu realizacji przez 12

13 poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, określonych zadań publicznych. W ramach PO KL, projekty systemowe (nie dotyczące pomocy technicznej) mogą być realizowane przez beneficjentów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL oraz Instytucje Pośredniczące (IP) i warunkowo Instytucje WdraŜające (IW). IP (lub IW) mogą takŝe realizować w tym trybie projekty konkursowe, po uprzednim wskazaniu tego rodzaju wsparcia w Planie Działania, przyjmowanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL, na podstawie rekomendacji Komitetu (lub Podkomitetu) Monitorującego. Jest to warunek jego realizacji. Beneficjent realizujący projekt systemowy zawiera z IW (jeśli została wyznaczona) umowę ramową. Umowa ta zawiera regulacje dotyczące m.in. przedmiotu umowy, środków finansowych i zapewnienia monitoringu. Załącznikiem do powyŝszej umowy jest Karta projektu. Karta projektu zawiera szczegółowe informacje dotyczące danego projektu systemowego. Instytucjami odpowiedzialnymi za wdraŝanie poszczególnych Priorytetów PO KL (Instytucjami Pośredniczącymi) są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II), Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Priorytet IV), samorządy województw (Priorytety VI IX). Charakterystyka osi priorytetowych, których beneficjentami mogą być NGO Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Celem Priorytetu jest m.in. opracowywanie, wdraŝanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowanych do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności: młodzieŝy zagroŝonej wykluczeniem społecznym, osób pozbawionych wolności, osób niepełnosprawnych i społeczności romskiej. Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Celem Priorytetu jest m.in. podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców. Przewidziano moŝliwość udziału crossfinancingu w wysokości 10%. Zakres jego stosowania dot. adaptacji pomieszczeń, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup lub leasing sprzętu i platform elearningowych. W ramach procedury konkursowej będą mogły być realizowane projekty ponadregionalne dotyczące promowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych (realizowane w partnerstwie m.in. przez organizacje pracodawców i związki zawodowe) oraz projekty dot szkoleń i studiów podyplomowych, w tym: ogólnopolskie i ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm ogólnopolskie i ponadregionalne otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych: 13

14 Projektodawcami mogą być wszystkie podmioty mogące realizować projekt, z których bezpośrednio mają skorzystać np. przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy (np. organizacje pracodawców, związki zawodowe lub inne przedstawicielstwa pracownicze). Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Celem Priorytetu jest m.in. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W ramach projektów konkursowych, do których wnioski będą mogły składać wszystkie podmioty, będzie moŝna dofinansować m.in. przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela. Pomocą zostaną objęci m.in. uczelnie oraz szkoły i ich organy prowadzące. Będzie się moŝna równieŝ ubiegać o dofinansowanie na: realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych w szkołach oraz opieki pedagogiczno psychologicznej skierowanych do uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroŝonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) programy rozwojowe szkół (w tym równieŝ szkół zawodowych) zgodne z lokalną polityką edukacyjną (rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych; wdroŝenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyŝszą skutecznością niŝ formy tradycyjne, a takŝe rozszerzanie oferty edukacyjnej poza standardowe ramy programów nauczania, programy skierowane do młodych osób, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umoŝliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki Pomocą zostaną objęci m.in. szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące oraz poradnie psychologiczno pedagogiczne; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych. Wysokość udziału crossfinancingu 10%. Będzie go moŝna przeznaczyć na zakup wyposaŝenia wybranych szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia praktyk dla przyszłych nauczycieli oraz dostosowywanie budynków i pomieszczeń szkolnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Priorytet IV: Szkolnictwo wyŝsze i nauka Celem Priorytetu jest m.in. budowa potencjału rozwojowego uczelni o poprzez umoŝliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej. W ramach projektów konkursowych, do których wnioski będą mogły składać wszystkie podmioty, będzie moŝna dofinansować programy rozwoju uczelni obejmujące m.in.: przygotowywanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów i słuchaczy oraz do osób zewnętrznych (zwiększenie roli szkolnictwa wyŝszego w kształceniu ustawicznym) opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdroŝenie programów kształcenia w formie e learningu (studia wyŝsze, podyplomowe, kursy) lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. przez wzmocnienie roli akademickich biur karier współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staŝe i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangaŝowania pracodawców w realizację programów rozwojowych 14

15 podnoszenie kompetencji kadry akademickiej realizującej proces dydaktyczny w celu podwyŝszania jakości nauczania programy współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji procesu dydaktycznego (np. wymiana studentów, wymiana kadr, kształcenie w językach obcych itp.) organizowanie staŝy i szkoleń przydatnych dla prowadzenia pracy naukowobadawczej i dydaktycznej w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo badawczych organizowanie i wdroŝenie przez uczelnie pomocy stypendialnej (o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym) dla studentów Pomocą zostaną objęte m.in. uczelnie (instytucje i kadra akademicka) oraz studenci i słuchacze uczelni. Dofinansowane będzie równieŝ kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji wyników oraz projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R i przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki. Na dofinansowanie mogą takŝe liczyć przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe w procesie kształcenia. Pomocą zostaną objęci m.in. pracownicy systemu B+R oraz przedsiębiorstwa i ich pracownicy. Wysokość udziału crossfinancingu w niektórych Działaniach wynosi 10%. Będzie go moŝna przeznaczyć na wyposaŝenie uczelni w specjalistyczne pracownie/laboratoria niezbędne do realizacji procesu nauczania objętego programem rozwojowym, dostosowywanie budynków i pomieszczeń uczelni do zadań wynikających z realizacji programu rozwojowego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnego do uruchomienia i prowadzenia nauczania w formie e-learningu. Priorytet V: Dobre rządzenie Celem Priorytetu jest m.in. wsparcie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie zdolności do realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie). W ramach projektów konkursowych, będzie moŝna dofinansować realizację projektów dot. tworzenia i wspierania porozumień (sieci) wewnątrz sektora, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym tworzenia nowych regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juŝ istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych upowszechniania współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, upowszechniania współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społecznogospodarczymi uczestniczenia organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych i instytucjach dialogu obywatelskiego promocji partnerstw pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym (partnerstwo publiczno społeczne) w celu realizacji zadań publicznych Pomocą zostaną objęte m.in. organizacje pozarządowe oraz związki i porozumienia organizacji pozarządowych. Będzie moŝna równie otrzymać wsparcie na tworzenie i wdraŝanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Tu pomocą zostaną objęte m.in. organizacje pozarządowe i osoby poszukujące pomocy prawnej. 15

16 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Celem Priorytetu jest m.in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poprzez m.in. szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych staŝe/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy subsydiowanie zatrudnienie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz trzeciego sektora poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) oraz zawodowej na rynku pracy. Pomocą zostaną objęte m.in. osoby pozostające bez pracy lub poszukujące pracy, w szczególności: kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy) osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich bezrobotni do 25 roku Ŝycia bezrobotni długotrwale osoby niepełnosprawne osoby po 50 roku Ŝycia. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Celem Priorytetu jest m.in. zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagroŝonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a takŝe podwyŝszenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. Ponadto celem działania jest wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług. W ramach projektów konkursowych, będzie moŝna dofinansować realizację projektów dot m.in.: wsparcia tworzenia/działalności jednostek sektora ekonomii społecznej, w tym: zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej promocji i wsparcia zatrudnienia (w tym podmiotów działających na jego rzecz) w sektorze ekonomii społecznej i w organizacjach pozarządowych poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, zawodowego itp., prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej, skierowanego do osób zagroŝonych wykluczeniem i ich otoczenia. Pomocą zostaną objęte m.in. osoby długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne osoby po pięćdziesiątym roku Ŝycia (50+) młodzieŝ w wieku lat zagroŝona wykluczeniem społecznym(z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP) osoby zaburzone psychicznie osoby bezdomne uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym, oraz osoby nie będące obywatelami polskim posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszanie na czas oznaczony mające trudności z integracją zawodową i społeczną 16

17 członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyjątkiem Romów) osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze mające trudności z integracją zawodową i społeczną osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej osoby uzaleŝnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie poradnictwa i projektów promocyjnych) pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej działających w regionie (z wyłączeniem publicznych) partnerzy społeczno-gospodarczy Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Celem Priorytetu jest m.in. podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. W ramach projektów konkursowych, do których wnioski będą mogły składać wszystkie podmioty, będzie moŝna dofinansować realizację projektów dot. rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw np.: doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) szkolenia skierowane do osób o niskich kwalifikacjach lub osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyŝszaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem form szkolnych) oraz reorientacji zawodowej osób i zarządzania zmianą gospodarczą Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Celem Priorytetu jest m.in. stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie na rzecz osób w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Wspierane równieŝ będzie kształcenie ustawiczne, a takŝe podwyŝszanie kwalifikacji kadr oświaty. 17

18 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności województw i wyrównywania szans rozwojowych planowanej i realizowanej przez samorządy województw. Program będzie finansowany z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych, środków prywatnych. Regionalny Program Operacyjny realizowany będzie na obszarze województwa kujawskopomorskiego. W ramach RPO przewidziano realizację następujących osi priorytetowych: Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Charakterystyka osi priorytetowych, których beneficjentami mogą być NGO Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Celem osi priorytetowej jest: poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym), poprawa zaopatrzenia w energię na obszarach wiejskich zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach tej osi priorytetowej wspierane będą m.in. działania skierowane na produkcję i przesył energii elektrycznej i cieplnej z siłowni wykorzystujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych: wiatr, biomasę, energię słoneczną, geotermalną, wód płynących. Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Celem osi jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie dla polepszenia warunków Ŝycia mieszkańców i rozwoju gospodarki. Wspierane będą działania dotyczące m.in. zachowanie róŝnorodności gatunkowej, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz kształtowania proekologicznych postaw społecznych, w tym budowy lub modernizacji infrastruktury związanej z udostępnianiem i promocją obszarów chronionych jak: wyznaczanie i urządzanie w nich szlaków turystycznych, ścieŝek przyrodniczo-edukacyjnych. Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Celem osi jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wspierane będą działania dotyczące: poprawy jakości kształcenia np. wsparcie rozbudowy i unowocześnianie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej; 18

19 szkolnictwa wyŝszego np. budowa, rozbudowa i modernizacja oraz wyposaŝanie obiektów dydaktycznych i laboratoryjnych szkół, placówek naukowo-badawczych, związanych z działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą; unowocześniania i wyposaŝania laboratoriów i pracowni uczelni wyŝszego szkolnictwa zawodowego technicznego; budowy, modernizacji i wyposaŝenia: bibliotek, obiektów sportowych, domów studenckich i innych elementów waŝnych dla osiągania wysokich standardów kształcenia; wzmocnienia bazy dydaktycznej szkolnictwa ustawicznego osób dorosłych, dla ich zawodowej adaptacji do potrzeb rynku pracy; unowocześnienia obiektów i poprawy wyposaŝenia placówek oświatowych pozostałych poziomów kształcenia, w tym ich uzupełnianie o brakujące dziś takie elementy jak np.: pracownie specjalistyczne i warsztaty nauki zawodu, obiekty dla szkolnego sportu, rekreacji i kultury; inwestycje w infrastrukturę pomocy społecznej, w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieŝy oraz domy pomocy społecznej, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystywania do rozwoju funkcji społecznych i gospodarczych, np. poprawa stanu technicznego obiektów i zespołów zabytkowych, adaptacja obiektów do świadczenia nowych funkcji, np. wystawienniczo-promocyjnych; Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Celem osi jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej oraz stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wspierane będą działania dotyczące m.in. tworzenia regionalnych zasobów cyfrowych w szczególności z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie sieci współpracy międzyregionalnej np. wspólne portale, platformy cyfrowe. Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. Celem działania jest wzrost znaczenia usług turystycznych (turystyki kwalifikowanej, agroturystyki, ekoturystyki, turystyki wypoczynkowo-uzdrowiskowej, kulturowej i biznesowej) jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego, a takŝe wsparcie inwestycji niezbędnych do właściwego i zrównowaŝonego rozwoju infrastruktury słuŝącej rozwojowi specyficznych form turystyki oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego Zmierza do wsparcia w zakresie promocji i informacji turystycznej oraz produktów turystycznych, głównie markowych, ukierunkowanych na wykreowanie i promocję oryginalnych i unikalnych regionalnych produktów turystycznych. Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie.7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie umieszczenie projektu w Lokalnych Programach Rewitalizacji) Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Celem osi priorytetowej jest wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich poprzez zagospodarowanie obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturalne, turystyczne, edukacyjne, sportowe. Zmierza do oŝywienia gospodarczego oraz nadania nowych funkcji infrastrukturze, tkance architektonicznourbanizacyjnej zdegradowanych części miast, terenów oraz obiektów poprzemysłowych i powojskowych. Realizacja osi priorytetowej VII obejmować będzie przedsięwzięcia podejmowane na wyznaczonych obszarach, wiąŝące działania polegające na rozwoju zasobów infrastrukturalnych z działaniami zmierzającymi do oŝywienia społeczno- 19

20 gospodarczego. Działania podejmowane w ramach osi VII na obszarach miejskich odnosić się będą m.in. do rehabilitacji przestrzeni publicznej, w tym rozdzielenia funkcji przemysłowych od mieszkaniowych i rekreacyjnych, kształtowania przestrzeni i zabudowy w sposób ułatwiający mieszkańcom wzajemną komunikację i kooperację. Ponadto działania realizowane w ramach osi VII dotyczyć będą takŝe konstruowania bezpiecznych przestrzeni, a tym samym brane będą pod uwagę zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenów podlegających rewitalizacji, jako obszarów szczególnie zagroŝonych patologiami. Wsparciem objęte będą m.in. centra starych miast oraz obiekty dziedzictwa kulturowego na obszarach do rewitalizacji. W ramach likwidowania barier rozwojowych oraz negatywnych procesów zachodzących na obszarach problemowych w ramach Osi VII podejmowane będą działania na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy warunków wzrostu zatrudnienia na tych obszarach. 20

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych Patrycja Drobniak Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla NGO

Fundusze strukturalne dla NGO Polska Akademia Nauk Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Fundusze strukturalne dla NGO Renata Koneczna, Małgorzata Piotrowska Kraków, 9 października 2007r. Cel Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Oświęcim, 18 listopada 2008 r. 1 Cel NSS realizacja strategii

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET IV. SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA

PRIORYTET IV. SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA 78 PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA Opis Priorytetu IV W wymiarze europejskim zarówno Strategia Lizbońska jak i opracowany przez Komisję Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI CEL I ALOKACJA FINANSOWA PTOGRAMU Cel główny PO Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Alokacja finansowa Programu wynosi 11.420.207.059 euro

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 11,5 mld Euro 85% 738 mln Euro Problemy społeczne, jakim przeciwdziała PO KL:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 11,5 mld Euro 85% 738 mln Euro Problemy społeczne, jakim przeciwdziała PO KL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest największym w historii Unii Europejskiej programem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację przeznaczono kwotę 11,5

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie a rozwój inicjatyw obywatelskich i pozarządowych

Fundusze europejskie a rozwój inicjatyw obywatelskich i pozarządowych Fundusze europejskie a rozwój inicjatyw obywatelskich i pozarządowych Doświadczenie samorządu m. st. Warszawy w latach 2004 2006 36 projektów zrealizowanych o łącznej całkowitej wartości ok. 52 mln zł

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006 Finansowanie instytucji kultury -środki unijne 16 listopada 2006 Środki europejskie Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Rozdzielane na poziomie kraju: sektorowe programy operacyjne regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Zadania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Zadania. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Zadania. Zadaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich naszego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Okres programowania 2007-2013 Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie Katarzyna Kozłowska System programowania Odnowiona Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach 2007-2013 Paweł Kolas JODKA Consulting Miejsce edukacji w Narodowej Strategii Spójności (1/2) Diagnoza obu dziedzin w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo