Nr 16 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH. Analizy i Opinie. Tak dla Wyszehradu. Analyses & Opinions. Mateusz Fałkowski Patrycja Bukalska Grzegorz Gromadzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 16 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH. Analizy i Opinie. Tak dla Wyszehradu. Analyses & Opinions. Mateusz Fałkowski Patrycja Bukalska Grzegorz Gromadzki"

Transkrypt

1 Nr 16 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Analizy i Opinie Analyses & Opinions Mateusz Fałkowski Patrycja Bukalska Grzegorz Gromadzki

2 2 Mateusz Fałkowski, Patrycja Bukalska, Grzegorz Gromadzki Mimo niskiego poziomu instytucjonalizacji współpracy Polski, Słowacji, Czech i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej we wszystkich czterech krajach wzrasta świadomość istnienia Grupy i wiedza o niej. Istnieje też, przede wszystkim w Polsce i na Słowacji, poparcie społeczne dla idei współpracy wyszehradzkiej również po wejściu Polski, Czech, Słowacji i Węgier do Unii Europejskiej. Ponad połowa mieszkańców Słowacji, Polski i Węgier chce dalszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej po wejściu ich krajów do UE. W Czechach jest to blisko połowa. Co więcej: znaczna część społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej uważa, że ich państwo nie powinno w Unii bronić tylko własnego interesu narodowego, lecz powinno również uwzględniać interesy pozostałych krajów wyszehradzkich. W Polsce i na Słowacji uważa tak ponad połowa dorosłych obywateli, w Czechach 36 procent, na Węgrzech 40 procent. Politycy powinni wykorzystać kapitał, jaki przedstawia społeczne zainteresowanie współpracą regionalną w Europie Środkowej i jeszcze przed wstąpieniem państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii spróbować na nowo zdefiniować obszary i formy współdziałania. Jednym z nich powinna być polityka wobec wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy, z którą graniczą trzy kraje Grupy Polska, Słowacja i Węgry. W czasie negocjacji akcesyjnych pojawiło się wiele różnic interesów między krajami wyszehradzkimi. Te różnice i różne strategie adaptacyjne do warunków Unii Europejskiej pojawiać się będą również po wejściu do UE. Z drugiej strony istnieje społeczne zainteresowanie współpracą z wyszehradzkimi sąsiadami. Postulujemy jeszcze mocniejsze przesunięcie środka ciężkości współpracy wyszehradzkiej na projekty społeczne, kulturalne, naukowe. W tym celu warto wzmocnić Fundusz Wyszehradzki i zwiększyć pulę pieniędzy dostępnych poprzez granty i stypendia przyznawane przez tę organizację. Już ponad 13 lat temu, w lutym 1991 roku, prezydenci Polski i Czechosłowacji oraz premier Węgier na zamku w Wyszehradzie zadeklarowali współpracę tych państw na drodze do NATO i Unii Europejskiej, powołując do życia Grupę Wyszehradzką. Od rozpadu Czechosłowacji w 1993 roku do Grupy należą cztery państwa: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Za pół roku Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 16

3 3 wejdą one wszystkie do Unii Europejskiej, będą także w NATO (Słowacja powinna dołączyć do NATO w 2004 roku), będą więc mogły świętować osiągnięcie celów postawionych przed sobą w 1991 roku. Jednocześnie proces negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską pokazał, że nie zawsze można było mówić o wspólnocie interesów, a współpraca krajów regionu Europy Środkowej wystawiana była chwilami na ciężkie próby. Okres negocjacji akcesyjnych nie stał się impulsem do dyskusji na temat sensu, kształtu i roli przyszłej współpracy wyszehradzkiej, wydobył raczej na powierzchnię konflikty i różnice interesów. Należy też założyć, że w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej nasze państwa, ich elity i społeczeństwa postawione będą wobec wielu wyzwań i problemów europejskich i niejako naturalnie będą skupiały swoje siły na zdobyciu nowych sojuszników w starych państwach członkowskich UE oraz zaadaptowaniu swoich systemów politycznych i administracyjnych do nowych, unijnych warunków. Sprzyjać to może szczególnej rywalizacji, a współpraca wyszehradzka może, choć nie musi, zejść przy tym na dalszy plan. Czy osłabienie współpracy wyszehradzkiej byłoby czymś złym? Można powiedzieć, że samo wejście do UE spowoduje, że każdy z nowych członków będzie ściślej współpracował z każdym krajem przyszłej Unii, niż to miało miejsce do tej pory. To prawda, uważamy jednak, że współpraca regionalna ma szczególną wartość i warto ją szczególnie wspierać. Jak pokazują badania Instytutu Spraw Publicznych z Warszawy, Instytutu Spraw Publicznych z Bratysławy, Gabal Analysis and Consulting z Pragi oraz Instytutu Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk z Budapesztu, myślą tak nie tylko elity, lecz w dużej mierze również społeczeństwa krajów wyszehradzkich. Do momentu wejścia do Unii Europejskiej zostało jeszcze pół roku. Jest to dobry moment, by spokojnie jeszcze raz zastanowić się, czym może być Grupa Wyszehradzka w przyszłości, na czym ma polegać współpraca między krajami regionu w rozszerzonej Unii. Lepiej zrobić to teraz niż w gorących pierwszych miesiącach i latach członkostwa. Sytuacja wymaga bowiem zdefiniowania na nowo obszarów i form współdziałania. Kraje Grupy Wyszehradzkiej powinny zakreślić nowe ramy współpracy, bądź uznać, że w obliczu rozbieżnych interesów współpraca ta stanowi jedynie polityczną deklarację. W dyskusjach tych politycy wszystkich czterech krajów powinni zaś wiedzieć, że istnieje społeczne przyzwolenie na współpracę wyszehradzką w rozszerzonej Unii. Społeczeństwa czterech krajów coraz bardziej są świadome istnienia Grupy Wyszehradzkiej i coraz bardziej akceptują tę współpracę, godząc się często nawet na pierwszeństwo współpracy i kompromisu między tymi krajami nad swoimi własnymi narodowymi interesami. Analizy i Opinie, 16 Instytut Spraw Publicznych

4 4 Wzrasta wiedza na temat Grupy Wyszehradzkiej W ostatnich dwóch latach we wszystkich krajach wyszehradzkich wzrosła świadomość istnienia Grupy Wyszehradzkiej i (oceniana przez samych respondentów) wiedza na jej temat. Szczególnie wyraźnie liczba osób, które słyszały o Grupie Wyszehradzkiej i deklarują wiedzę na jej temat wzrosła w Polsce (z 27 na 39 procent) oraz na Węgrzech (z 35 na 44 procent). Wykres 1. Czy kiedykolwiek spotkał/a się Pan/i z określeniem Grupa Wyszehradzka?* *Dane: Instytut Spraw Publicznych, Zastosowano trójstopniową kafeterię: Tak, zetknąłem/am się i wiem, co to jest, Tak, zetknąłem/am się, ale nie wiem, co to jest, Nie, nigdy nie zetknąłem/am się z tym określeniem. Trzeba podkreślić, że np. w Polsce proces ten dotyczy nie tylko grupy wykształconych mieszkańców większych miast, lecz równomiernie całego społeczeństwa. Na wzrost wiedzy i świadomości istnienia Grupy Wyszehradzkiej nie wpływały istotnie żadne zmienne społecznodemograficzne. Najlepiej widoczna jest Grupa Wyszehradzka na Słowacji. Należy wiązać to z większym politycznym znaczeniem, jakie Grupa miała dla Słowacji, która później otrzymała zaproszenie do NATO i dołączyła do grona państw kandydujących do Unii, a porozumienie wyszehradzkie miało stanowić dla Słowaków swoisty pomost do zachodnich instytucji. Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 16

5 5 Na słabszą identyfikację Grupy Wyszehradzkiej wśród Polaków, Węgrów i Czechów oraz stosunkowo duże jej znaczenie dla Słowaków wpływa też fakt, że współpraca czworokąta nie jest zinstytucjonalizowana i opiera się przede wszystkim na nieregularnych konsultacjach międzyrządowych. Jedyna instytucja Grupy (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) ma swoją siedzibę właśnie na Słowacji, a były też próby utworzenia formalnego, stałego sekretariatu Grupy z siedzibą w Bratysławie. Wszystko to mogło przyczynić się do większego znaczenia Grupy Wyszehradzkiej w słowackim społeczeństwie. Podsumowując trzeba podkreślić zauważalny wzrost obecności Grupy Wyszehradzkiej (bo o wiedzy trzeba mówić ostrożniej) we wszystkich czterech krajach. Chcemy współpracować także po wejściu do Unii Europejskiej Ponad połowa mieszkańców Słowacji, Polski i Węgier chce dalszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej po wejściu ich krajów do UE. Potrzebę współpracy w warunkach Unii Europejskiej deklaruje również prawie połowa Czechów. Wykres 2. Współpraca krajów Europy Środkowej Polski, Węgier, Czech i Słowacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej zainicjowana została na początku lat Czy uważa Pan/i, że po wejściu do Unii Europejskiej współpraca Polski z Czechami, Węgrami i Słowacją będzie cały czas ważna, a Grupa Wyszehradzka będzie miała swoją rolę do spełnienia? Dane: ISP, 2003 Analizy i Opinie, 16 Instytut Spraw Publicznych

6 6 Identyfikujemy interes regionalny Deklaracja Polaków, Słowaków, Czechów i Węgrów o wadze współpracy regionalnej krajów Europy Środkowej nie jest li tylko ogólną deklaracją. Znaczna część badanych identyfikuje bowiem nie tylko interes narodowy, lecz również regionalny. Wykres 3. Czy według Pana/i, Pana/i KRAJ (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry) powinien bronić jedynie swoich interesów w Unii Europejskiej, czy też powinien uwzględnić interesy również innych krajów wyszehradzkich? Które z poniższych stwierdzeń są Panu/i bliższe? Dane: ISP, 2003 Ponad połowa Polaków i Słowaków uważa, że ich kraj prowadząc politykę w Unii Europejskiej, powinien uwzględnić również interesy pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, a nie tylko bronić swoich narodowych interesów. Trzeba podkreślić, że uważa tak również znaczna część bardziej indywidualistycznie nastawionych Czechów i Węgrów. Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 16

7 7 Jak myśleć o współpracy wyszehradzkiej w Unii Europejskiej? Badania opinii publicznej pokazują, że istnieje kapitał społeczny, na którym mogą się oprzeć politycy budujący współpracę wyszehradzką. Społeczeństwa Grupy Wyszehradzkiej chcą ze sobą współpracować. Jednocześnie, proces negocjacji akcesyjnych pokazał, że Grupie Wyszehradzkiej nie udało się tak naprawdę wyjść poza rutynowe polityczne konsultacje. Nie wykreowała ona wspólnej polityki krajów środkowoeuropejskich wobec Unii, wręcz przeciwnie właśnie w kwestiach integracyjnych pojawiły się nie tylko rozdźwięki, ale również pewna sprzeczność interesów. Z różnych względów Grupa Wyszehradzka wywierała w czasie negocjacji minimalny wpływ na sprawy polityki europejskiej, służąc raczej tylko rutynowym konsultacjom. Wydaje się, że szczególnie w Polsce i na Słowacji oczekiwania wobec politycznej roli Wyszehradu były większe i stąd się brały rozczarowania. Chcąc uniknąć tych rozczarowań trzeba jednocześnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zakreślić realistyczny plan działań dla współpracy wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Proponujemy więc trzy rekomendacje dotyczące rozwoju współpracy wyszehradzkiej po wejściu Polski, Czech, Słowacji i Węgier do Unii Europejskiej: Po pierwsze, trzeba realistycznie pogodzić się z tym, że Grupa Wyszehradzka jest przede wszystkim pewnym mechanizmem konsultacji politycznych. Priorytetem jest więc uczynienie tego mechanizmu jak najsprawniejszym. Po drugie, nie chcąc rezygnować z wizji Grupy Wyszehradzkiej jako ugrupowania służącego nie tylko politycznym konsultacjom, lecz również podejmującego inicjatywy polityczne, a równocześnie zdając sobie sprawę z trudności i często rozbieżnych interesów, proponujemy skoncentrowanie się na tylko jednej, dwóch inicjatywach, w pozostałych poprzestając na rutynowych konsultacjach. Takim obszarem skupienia politycznej uwagi może stać się polityka wschodnia UE, przede wszystkim wobec Ukrainy. Wydaje się, że interesy krajów wyszehradzkich są tu zbieżne, kompetencje i zainteresowanie wysokie, a problem prestiżowy i będący przedmiotem dyskusji w Unii Europejskiej. Po trzecie, wymiar konsultacji politycznych w zbyt dużym stopniu zdominował wizerunek Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnie na początku lat 1990 politycy nie docenili społecznego wymiaru kontaktów wyszehradzkich. Społeczna świadomość istnienia Grupy jest w tym kontekście wręcz zdumiewająca. Badania pokazały, że społeczeństwa czterech krajów są świadome istnienia ram współpracy regionalnej i popierają tę współpracę także po wejściu do UE. Trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i uspołecznić jeszcze w większym stopniu Współpracę Wyszehradzką, np. poprzez wzmocnienie Funduszu Wyszehradzkiego, zwiększenie zachęt i możliwości wymiany kulturalnej, stypendiów i wspólnych projektów. Analizy i Opinie, 16 Instytut Spraw Publicznych

8 Badania opinii publicznej Visegrad cooperation as seen by the citizens of four countries zostały przeprowadzone w 2001 oraz 2003 roku przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, Instytut Spraw Publicznych z Bratysławy, Instytut Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk oraz Gabal Analysis and Consulting z Pragi. W przygotowaniu badań brali udział Olga Gyarfasova, Mateusz Fałkowski, Lenka Helusova i Andras Backas. Projekt sfinansowany został przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Niebawem w Instytucie Spraw Publicznych ukaże się szczegółowy raport analizujący wyniki badań. PATRYCJA BUKALSKA jest analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich, zajmuje się państwami Grupy Wyszehradzkiej, MATEUSZ FAŁKOWSKI jest analitykiem w Instytucie Spraw Publicznych, socjologiem i współautorem analizowanych w tekście badań, GRZEGORZ GROMADZKI jest analitykiem współpracującym m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, zajmuje się polityką wschodnią rozszerzającej się Unii Europejskiej. Pierwsze badania sondażowe przeprowadzone zostały w listopadzie i grudniu 2001 na próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności kraju (w Czechach n=1318, na Węgrzech n=1013, na Słowacji n=1002, w Polsce n=1002). Druga seria badań została przeprowadzona w okresie maj lipiec 2003 na próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności kraju (w Czechach n=1226, na Węgrzech n=1014, na Słowacji n=1008, w Polsce n=1034). W Polsce oba badania w terenie zostały zrealizowane przez sopocką Pracownię Badań Społecznych. Analizy i Opinie Nr 16, listopad 2003 Redaktor: Mateusz Fałkowski Projekt graficzny: Andrzej Jasiocha Instytut Spraw Publicznych Adres: ul.szpitalna 5 lok Warszawa, Polska

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 13 i 14 czerwca 2012 r. Warszawa 2012 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 52/2014 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 52/2014 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 52/2014 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Między Wschodem a Zachodem

Między Wschodem a Zachodem ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 5360200 fax 48 22 5360220 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Między Wschodem a Zachodem Joanna Konieczna Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2004 Europa

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA?

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? STYCZEŃ 2011 ISSN 1689-9873 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? Wstęp Prezentowany brief programowy ma na celu przedstawienie kondycji polskiego sektora pozarządowego po dwudziestu

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (17) MARZEC KWIECIEŃ 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowne Koleżanki i Koledzy Minęły właśnie 3 lata od powołania mnie

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem OKL Jak zapewni rozw j zr wnowa ony teren w.qxd 2009-03-20 15:42 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo